2013-2014 Sporcktinfo #12 (5 februari 2014)

CITO-eindtoets
Inschrijven nieuwe kleuters
Volgende week dinsdag 11-2, woensdag
12-2 en donderdag 13-2 zijn de leerlingen van onze groepen 8 weer hard aan
het werk met de CITO-eindtoets. Dat is
een belangrijke toets die naast het
schooladvies (dat de kinderen in december al ontvangen hebben) bepalend kan
zijn voor de keuze van de school en richting, waar de kinderen na groep 8 naar
toe gaan. De uitslag van die toets komt
na de carnavalsvakantie in de week van
10 maart binnen.
We zijn nu halverwege het jaar en we
vragen uw aandacht voor het volgende.
Heeft u thuis nog een jonger kind in het
gezin dat in het komende jaar vier wordt,
schrijf hem of haar dan tijdig in. Voor ons
als school is het prettig om inzicht te hebben in hoeveel kinderen er het volgend
jaar verwacht kunnen worden. Voor een
afspraak kunt u bellen met de school.
Irma Martens van de administratie zal
voor u een afspraak plannen voor een
korte intake met de bouwteamleider, Antoinette Lodewijks.
Week van het geld
Van 10 tot en met 14 maart vindt de
week van het geld plaats. Op maandag
10 maart wordt in een centrale bijeenkomst hier even bij stil gestaan. De invulling hiervan verneemt u op een later tijdstip.
In de loop van de week vinden in de
groepen 6 tot en met 8 gastlessen plaats.
In de andere groepen wordt door de leerkrachten invulling gegeven aan dit onderwerp.
Voor meer informatie over de week van
het geld kunt u vast een kijkje nemen op
de website:
http://www.weekvanhetgeld.nl/
Nieuwsbrief Plein 013
In bijlage A de laatste nieuwsbrief van
Plein 013 (samenwerkingsverband van
alle scholen in de regio) met hierin een
korte beschrijving hoe de zorgplicht van
scholen vanaf 1 augustus geregeld wordt
en een overzicht van wie er in de ondersteuningsplanraad gekozen zijn.
Bijeenkomst overblijfouders
In navolging van de bijeenkomst van
klassenouders organiseren we op korte
termijn een bijeenkomst voor de overblijfouders van de groepen 1-2.
Via de leerkracht van uw kind ontvangt u
een uitnodiging waarop twee keuzemomenten gepland staan. U kunt u opgeven
voor één van beide mogelijkheden via
het invulstrookje aan de onderkant van
de brief. De brief gaat vandaag
(woensdag) mee naar huis.
Op herhaling!
Aan het begin van het nieuwe jaar zijn
we gestart met de regel: afstappen bij de
poort, niet fietsen op het plein voor de
veiligheid van de kinderen. Op dit moment zijn we deze regel weer aan het
herhalen, omdat er toch weer regelmatig
wordt gefietst. Ook aan u als ouder/
verzorger vragen wij hier weer aandacht
aan te besteden, zodat de veiligheid weer
verhoogd wordt.
Vanuit de commissie veilige Carnaval 28 februari 2014
school de volgende mededeWe starten dit jaar weer met een optocht
ling
door de wijk. U bent allen van harte uit-
Jaargang
2013-2014
5 februari
Nummer 12
Helaas is er nog geen belijning. Het materiaal dat gebruikt moet worden is geen
verf en uiterst kostbaar. Wegens weersomstandigheden kunnen de lijnen nog
steeds niet gezet worden. Als het vochtig
is, kunnen lijnen namelijk los gaan zitten,
als het te koud is kan het niet. Wij vinden
dit erg jammer, maar kunnen hier niets
aan doen helaas !
genodigd om te komen kijken. We starten rond 8.30 uur en de route is BS De
Sporckt, Meerssenstraat, Maalbergenstraat, Maasbreestraat, Millingenstraat,
Meerssenstraat, BS De Sporckt. Zet dit
dus vast in de agenda!
Wij zijn voor de carnavalsoptocht van
vrijdag 28 februari nog op zoek naar muziekkarren of bolderkarren waar we zelf
muziek op kunnen zetten. Heeft u er een
die we mogen gebruiken, meldt u dan
aan bij Juf Mireille! Ook bandjes zijn welkom om te komen spelen!
Auto’s of busjes met muziek die mee willen rijden mogen zich ook aanmelden.
Beweegmoment
Praat mee via het Ouderpanel !
De groepen 3 t/m 8 hebben 6 beweegmomenten gehad
van de gymlerares Evelien samen met meneer Jurgen.
Het doel van het beweegmoment is om kinderen meer
te laten bewegen (en zo gezond te blijven), en spellen te
leren voor in de pauze.
Groep 8b vertelt iets over hun extra beweegmomenten.
Tijdens de laatste MR-vergadering is de rust in de klassen onder andere in relatie tot de inlooptijd voor school
ter sprake geweest.
Bijna alle docenten geven aan dat zij ’s ochtends graag
rustiger zouden opstarten.
Met name in de kleutergroepen wordt een kwartier inlooptijd als lang ervaren. De kleintjes die om 8.15 uur
worden gebracht moeten een kwartier lang stilzitten op
een stoeltje. En dat valt niet altijd mee….
Maar ook in de hogere klassen kan het lang rumoerig
zijn voordat de lessen beginnen.
De eerste les hebben we King bal (Kingen) gedaan. De
tweede les hebben we een ander leuk spelletje gedaan,
je moest in een grote kring staan en de bal door andermans benen rollen. Als hij door je benen kwam, moest je
met een hand op je rug te spelen. Het derde beweegmoment deden we trefbal en voetbal. De vierde les gingen
we weer trefbal doen maar dan in vier verschillende vakken. De vijfde les hebben we hebben we baltikkertje gedaan. Lest best: de zesde les hebben we conditietraining
gehad met allemaal verschillende spelletjes.
We bedanken juf Evelien en meneer Jurgen voor de leuke lessen.
Gemaakt door: Ruben van Beers – Tom Hendrickx – Jara
de Swart.
MR, directie en docenten willen gezamenlijk met u als
ouders kijken naar hoe meer rust in de klassen kan worden gebracht.
Wat vindt u van de rust in de klassen voor aanvang van
school? En wat zijn uw ideeën en gedachten hierover?
Om met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp en andere schoolse zaken, willen wij starten
met een terugkerend ouderpanel.
Hiervoor zullen wij per keer via de Sporcktinfo een oproep aan u doen om deel te nemen met daarbij het onderwerp vermeld. U kunt dan ook zelf kiezen voor welke bijeenkomst zich wel of niet aanmeldt.
Wij hebben voor deze eerste bijeenkomst over de rust
in de klassen twee momenten gepland, te weten:
Donderdag 20 februari 19.30 – 21.00 uur
of
Vrijdag 21 februari 8.30- 10.00 uur.
Op basis van het principe ‘meeste stemmen gelden’
wordt het een van deze twee momenten.
Heeft u interesse om met ons mee te denken over de
rust in de klassen? Meld u dan aan via het mailadres
van school:
[email protected]
En vermeld daarbij even welke dag uw voorkeur heeft.
Wij waarderen uw inbreng en hopen velen van u te kunnen begroeten bij het eerste Ouderpanel!
Resultaten fittesten
In december van 2013 zijn in de groepen 5 t/m 8 fittesten afgenomen. Nadat deze individueel zijn verwerkt is
er een totaal beeld ontstaan van de fitheid van deze
leerlingen. De resultaten vindt u in bijlage B, daarin
staat uitgelegd hoe u de grafieken kunt lezen.
Allerlei educatieve Apps
Juf Jannie – letters leren lezen (Appstore / Android)
Begint je kind zich te interesseren voor letters? Juf Jannie – Letters leren lezen is bestemd voor kinderen vanaf
4 jaar die interesse hebben in letters lezen. De app bestaat uit zeven leuke oefeningen die uw kind helpen om
het lezen van de letters onder de knie te krijgen. De
letters worden net zo uitgesproken als uw kind ze ook
op school leert (fonetische uitspraak).
http://www.jufjannie.nl/2012/11/09/juf-jannie-lettersleren-lezen-voor-iphone-ipad-en-android/
Prisma Wordgame (Appstore)
Prisma een woordspel ontwikkeld. Probeer zo veel mogelijk woorden te raden in zo min mogelijk tijd en gebruik zo min mogelijk hints, want die kosten extra punten. In de basiswoordenset zitten ruim 1000 omschrijvingen.
Kenny (Appstore/Android)
Kenny is de eigenwijze ijsvogel van kennisnet
(www.kenny.nl) die speciaal voor jonge kinderen (groep
1-2-3) ontwikkeld is. Alle spelletjes in de app zijn educatief.
Cijfers en getallen leren en tellen (Appstore / Android)
Peuters en kleuters zijn van nature geïnteresseerd in
getallen. Getallen zijn belangrijk in de wereld. Tellen is
nodig om te kunnen rekenen. Om straks in groep 3 te
leren rekenen moeten kinderen rekenondergrond bouwen. Dat is wat de app “Cijfers en getallen leren en tellen” biedt.
http://www.jufjannie.nl/2014/01/06/cijfers-en-getallenleren-en-tellen-juf-jannie/
Breuken: ‘Motion Math’ (Appstore)
Breuken is iets dat veel leerlingen lastig vinden. De app
“Motion Math” maakt rekenen met breuken verslavend.
Er komen zowel breuken in cijfers, procenten als taartpuntjes naar beneden. Zodra de game begint, moet je
elke keer een breuk oplossen door naar links of naar
rechts te bewegen. De breuk valt dan op de lijn onderaan. Als hij goed valt, gaat de score omhoog. Gaat het
niet goed, dan krijg je een aanwijzing.
Leren Lezen voor groep 3 – Juf Jannie (Appstore /
Android)
Na het succes van de app Letters leren lezen nu een
app om woorden en zinnen te leren lezen. De app is
speciaal ontwikkeld met het oog op het leesonderwijs
zoals de kinderen in groep 3 krijgen aangeboden. De
woorden in de app zijn klankzuiver, zoals de kinderen
dat ook in de klas oefenen. De app is vooral bedoeld
voor beginnende lezers en voor kinderen uit groep 1 en
2 die al interesse hebben in leren lezen.
http://www.jufjannie.nl/2013/05/07/juf-jannie-lerenlezen-voor-groep-3/
GEZOCHT…
Somzoeker (Google / Android)
Het automatiseren van sommen is erg belangrijk
voor de verdere rekenontwikkeling van een kind.
Wanneer een kind veel bezig is geweest met het automatiseren van de sommen, dan kan een kind de sommen veel makkelijker uitrekenen, omdat een kind al
weet welke getallen bij elkaar horen.
Cargo-bot (Appstore)
Een geweldige manier om met "programmeren" kennis
te maken d.m.v. leuke puzzels. Cargo-bot is een app
waarin kinderen de beginselen van het programmeren
kunnen oefenen. De bedoeling is dat je een robotarm zo
programmeert dat de kisten volgens een voorbeeld gestapeld worden.
Carnavalskleding/accessoires gezocht!
In leerrijk hebben we een winkeltje (op dit moment een
supermarkt) ingericht. We maken hier volop gebruik
van, zodat leerlingen op spelenderwijs rekenen met
geldbedragen/euro’s, kortingen, procenten, afronden
van bedragen en afrekenen.
Het winkeltje wordt ook gebruikt voor bepaalde taalactiviteiten. Denk hierbij aan uitbreiding van de woordenschat, het zoeken van producten die beginnen met de
letter… etc.
Op vrijdag kunnen alle groepen gebruik gaan maken
van het winkeltje in leerrijk, zodat het school breed
wordt ingezet.
Vanuit de leerlingen is het idee gekomen om het winkeltje rondom thema’s in te richten. Dit betekent dat we
moeten gaan verzamelen! We vinden dit een heel goed
idee en willen graag tegemoet komen aan de behoefte
van de leerlingen.
We zijn dan ook op zoek naar carnavalskleding/ accessoires, zodat het winkeltje kan worden omgetoverd tot
‘carnavalswinkel de Sporckt’ .
Mocht u iets hebben voor in ons carnavalswinkeltje,
breng het gerust! We gaan er dan vanuit dat we dit mogen houden, zodat we hier ieder jaar weer volop gebruik van kunnen maken. Van maandag t/m donderdag
is er altijd iemand in leerrijk aanwezig.
Alvast hartelijk dank
Plusklas 3/4 in Leerrijk
Nando, Kaj, Eva, Bowy en Mats krijgen meer uitdaging middels aansluiten bij de
plusgroep in Leerrijk. In Leerrijk is de ondersteuning gericht op het leren leren,
wat inhoudt dat je het leren zo goed mogelijk organiseert en aanpakt met de
houding die daarvoor nodig is.
In het volgende artikel geven de leerlingen zelf aan welke activiteiten zij in Leerrijk doen.
Spellen (door Bowy geschreven)
De spellen zijn leuk en leerzaam, je kan er heel veel van leren. Bij schaken moet
je goed nadenken.
Project (door Mats geschreven)
We moeten beginnen met een onderwerp te bedenken. Dan gaan we een paar vragen verzinnen waar we
graag een antwoord op willen hebben . Daarna gaan
we de dingen opzoeken op de computer en in leesboekjes. En we kijken filmpjes om dingen te leren die
we nog niet weten want anders heeft het geen nut.
En als je klaar bent dan ga je een mindmap maken.
Je werkt met een maatje dus je moet rekening met
elkaar houden. Maar je werkt wel aan een eigen computer. En we spreken met elkaar af wie welke websites bekijkt, dat is fijn.
Als we de mindmap hebben gemaakt dan gaan we het
vertellen maar wel alleen, dat is handig.
Mats en Kaj hadden het onderwerp kastelen.
Ik vind het leuk om in de plusklas te werken want in
de klas zijn alleen maar makkelijke dingen.
En dan is het wel fijn dat ik hier in de plusklas kan
zijn.
Proefjes (door Nando geschreven)
Juffrouw Karin laat elke week een proefje zien.
Als de juf een proefje laat zien dan stelt ze daar vragen bij. Dan weet je waar het over gaat. Wij vinden
de proefjes erg leuk. Bijvoorbeeld een schoon bord
met water erin en een beetje peper erbij. Dan moet
je afwasmiddel op je vinger doen en dan…? Probeer
maar uit.
Discussiëren (door Bowy geschreven)
We moeten soms discussiëren. Dan moeten we goed
luisteren en stil zijn.
Als we gaan discussiëren dan gaan we dingen bespreken. Soms we zijn we het met elkaar eens en soms
hebben we een andere mening.
Bij heel veel dingen moet je goed nadenken.
Samenwerken (door Bowy geschreven)
Je moet soms samenwerken. Dat is wel fijn want soms
weet je het niet en dan kan je het vragen aan de ander.
We zitten soms in een ander lokaal met grote tafels en
stoelen. De juf zit op een zwarte stoel en heeft een
tafel met een computertje.
Van al deze dingen kun je leren.
Knutselen (door Eva en Kaj geschreven)
Wij gaan een stukje over ‘knutselen’ schrijven.
Om goed te kunnen knutselen heb je je handen nodig.
Je hebt om een kasteel te maken karton nodig, lijm en
een schaar. En om een kop van een hond te maken
heb je verschillende kleuren karton nodig.
We hebben eerst een lijstje gemaakt met wat we nodig
hadden.
Daarna gingen we naar het handvaardigheidslokaal.
Mats en Kaj hadden een kasteel gemaakt en Nando en
Bowy hebben een kop van een hond gemaakt.
AGENDA
Vergadering OR
Dinsdag 25 februari, 20:00 uur, Meerssenstraat, in het rode gebouw.
Vergadering MR
Maandag 17 februari, 19:30 uur, Meerssenstraat, in het rode gebouw.
Eerstvolgende vakantie of vrije dag(en)
De eerstvolgende vrije dag is woensdag 19 februari (studiedag).
De eerstvolgende vakantie is van maandag 3 maart t/m vrijdag 7 maart (Voorjaarsvakantie)
Verschijningsdatum van de volgende Sporcktinfo
Woensdag 19 februari.
Viering
De eerstvolgende viering is op vrijdag 4 april voor de volgende groepen: 1-2C, 3A, 4C, 6C, 7A en 8A. Wij
beginnen om 11:15 uur.