BESTELFORMULIER FOTOBOEK KLEIN

BESTELFORMULIER FOTOBOEK KLEIN-BRABANT
Bestelbon # ____________________ (in te vullen door ZOEM)
UNIEK FOTOBOEK KLEIN-BRABANT
VERKOOPPRIJS:
EUR 50
(BTW incl.)
Nu bestellen = 10% intekenkorting!*
* bij betaling vóór 27.08.2014
TIJDELIJKE INTEKENPRIJS: EUR 45
(BTW incl.)
Formulier ondertekend terug te mailen naar [email protected] of via post te versturen naar ZOEM, Paterstraat
31A, 9930 Zomergem, Belgiё. Uw bestelling is pas bevestigd na betaling MET vermelding van NAAM+VOORNAAM.
________________________________________________________________
DATUM:
_________ (dd) __________ (mm) _____________ (jjjj)
TOTAALBEDRAG: EUR 45
*
______ (AANTAL BOEKEN)
=
EUR_________
*****************************************************************
LEVERINGSWIJZE (vink aan wat van toepassing is):
Ik haal het boek GRATIS af tijdens een van de tentoonstellingen in Sint-Amands (29.08 –
11.09.2014), Puurs (12.09 – 25.09.2014) of Bornem (26.09 – 10.10.2014). De locaties worden
in augustus 2014 meegedeeld in het gemeentelijk infoblad en elektronische nieuwsbrief,
alsook op www.inzoem.com.
Ik wens het boek thuis te laten leveren op onderstaand adres (+EUR 3,5 per levering).
Thuislevering vindt plaats tussen 27.08 en 1.09.2014.
VERPLICHT AAN TE VINKEN VOOR GELDIGHEID BESTELLING:
Ik bevestig mij hierbij akkoord en zal, in overeenstemming met de hieronder vermelde
algemene voorwaarden, het bovenstaande totaalbedrag (vermeerderd met, indien gekozen,
de leveringskost van EUR 3,5) volledig naar ZOEM overmaken met vermelding van mijn
NAAM en VOORNAAM op de volgende KBC rekening: BE82 7310 1869 1568.
NAAM: _____________________________________________VOORNAAM: _____________________________________
(OPTIONEEL, ONDERNEMING/INSTELLING & BTW NR): ______________________________________________________
STRAAT: ______________________________________________________________NUMMER: _________ BUS: _______
POSTCODE: ________________________ GEMEENTE: _______________________________________________________
TELEFOON: __________________________
EMAIL: _______________________________________________________
UW HANDTEKENING
HANDTEKENING ZOEM
____________________________________________________________________________________________________
PATERSTRAAT 31A, 9930 ZOMERGEM, BELGIE -----
---- www.inzoem.com ----- [email protected] ----
BTW BE 0549.833.414 ------------------------------------------------- IBAN: BE82 7310 1869 1568 --- BIC: KREDBEBB (KBC) -_________________________________________________________________________________________________________________
ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van deze voorwaarden.
Artikel 2
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton Zomergem of de rechtbanken van arrondissement Gent bevoegd, tenzij
de wet dwingend anders voorschrijft.
Artikel 3
In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen
toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk
dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het
ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden.
Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ZOEM op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden
vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.
____________________________________________________________________________________________________
PATERSTRAAT 31A, 9930 ZOMERGEM, BELGIE -----
---- www.inzoem.com ----- [email protected] ----
BTW BE 0549.833.414 ------------------------------------------------- IBAN: BE82 7310 1869 1568 --- BIC: KREDBEBB (KBC) -_________________________________________________________________________________________________________________