HOUTEN De Beun Kinderopvang B.V. (voorheen Kindercentrum De

Inspectierapport
De Beun Kinderopvang B.V. (voorheen Kindercentrum De Beun)
(KDV)
Achterom 64
3995EC HOUTEN
Registratienummer 102801605
Toezichthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:
Datum vaststelling inspectierapport:
GGD regio Utrecht
HOUTEN
23-09-2014
Nader onderzoek
Definitief
26-09-2014
Inhoudsopgave
Het onderzoek .................................................................................................................3
Observaties en bevindingen ...............................................................................................4
Veiligheid en gezondheid ...............................................................................................4
Inspectie-items................................................................................................................5
Gegevens voorziening.......................................................................................................6
Gegevens toezicht............................................................................................................6
2 van 6
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 23-09-2014
De Beun Kinderopvang B.V. (voorheen Kindercentrum De Beun) te HOUTEN
Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek.
Beschouwing
Kinderdagverblijf De Beun is onderdeel van koepelorganisatie 'De Beun kinderopvang B.V.'
(voorheen: 'Kindercentrum De Beun') en is gevestigd in Houten. Op de locatie bevindt zich zowel
het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang van De Beun. Het kinderdagverblijf biedt
dagopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar en beschikt over vier horizontale stamgroepen: een
babygroep, een dreumesgroep en twee peutergroepen.
Inspectiegeschiedenis

26 juli 2012: jaarlijks inspectiebeoek op een aantal voorwaarden uit de Wet kinderopvang. Uit
dit onderzoek is een overtreding geconstateerd is binnen het volgende item: 3.2.2: uitvoering
beleid gezondheid, voorwaarde 1.

24 september 2013: jaarlijks inspectiebezoek op een aantal voorwaarden uit de Wet
kinderopvang. Aan alle getoetste items wordt voldaan.

14 mei 2014: regulier onderzoek op een aantal voorwaarden uit de Wet kinderopvang. Er is
een tekortkoming geconstateerd binnen het domein veiligheid en gezondheid, voorwaarde
3.1.10: plan van aanpak gezondheid.
VoortgangIn opdracht van de gemeente Houten heeft op 23 september 2014 een nader onderzoek
plaatsgevonden waarin de eerder geconstateerde tekortkoming van het onderzoek op 14 mei 2014
opnieuw is beoordeeld. Uit hetnader onderzoek is gebleken dat de tekortkoming in voldoende
mate is hersteld.
Wijziging modelrapport
Sinds 1 januari 2014 zijn de modelrapporten aangepast waardoor er wijzigingen zijn opgetreden in
de itemlijsten en bijbehorende voorwaarden. Dit houdt in dat er wijzigingen zijn doorgevoerd in de
nummering of tekst van een voorwaarde of dat er meerdere voorwaarden zijn samengevoegd tot
één nieuwe voorwaarde ten aanzien van het voorgaande inspectierapport.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
De overtreding uit het voorgaande onderzoek is niet opnieuw waargenomen en daarmee wordt aan
de getoetste items voldaan.
3 van 6
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 23-09-2014
De Beun Kinderopvang B.V. (voorheen Kindercentrum De Beun) te HOUTEN
Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
In het voorgaande onderzoek (14 mei 2014) is geconstateerd dat een belangrijke maatregel
beschreven in het plan van aanpak van de houder niet werd uitgevoerd in de praktijk.De situatie
uit de praktijk was als volgt:Na de lunch worden de kinderen om de beurt verschoond. Wanneer
een kind ontlasting heeft,wordt het verschoonkussen tussentijds gereinigd.Naast het
verschoonpunt zit een wasbak voor het wassen van de handen na het verschonen. Aande andere
kant, maar eveneens naast het verschoonpunt zit een keukenblok.Tijdens de observatie is
zichtbaar dat beroepskrachten na het verschonen van ieder kind, hunhanden wassen bij het
keukenblok in plaats van de wasbak naast het verschoonkussen. Ditvergroot de kans op
kruisbesmetting. De kraan uit het keukenblok wordt immers ook voordoeleinden gebruikt die te
maken hebben met voedselbereiding (wassen van fruit, gebruik vanwater voor drinken kinderen,
handen wassen voor het eten).
Tijdens het nader onderzoek van 23 september 2014 blijkt dat het handenwasbeleid direct is
aangescherpt. Het handen wassen na het verschonen gebeurt nu bij het betreffende waterpunt en
niet meer bij het keukenblok. Alle beroepskrachten voeren deze werkwijze nu uit.
Daarmee is de overtreding opgeheven.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (gesprek beroepskrachten tijdens nader onderzoek op 23 september)

Observaties (tijdens nader onderzoek op 23 september)
4 van 6
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 23-09-2014
De Beun Kinderopvang B.V. (voorheen Kindercentrum De Beun) te HOUTEN
Inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)
5 van 6
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 23-09-2014
De Beun Kinderopvang B.V. (voorheen Kindercentrum De Beun) te HOUTEN
Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie
: De Beun Kinderopvang B.V. (voorheen
Kindercentrum De Beun)
: http://www.kcdebeun.nl
: 51
: Nee
Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
:
:
:
:
Nadine Straks - Sips
Achterom 64
3995EC HOUTEN
60272023
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door
:
:
:
:
:
GGD regio Utrecht
Postbus 51
3700AB ZEIST
030-6086086
L van der Ros
Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats
: HOUTEN
: Postbus 30
: 3990DA HOUTEN
Gegevens toezicht
Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport
:
:
:
:
:
23-09-2014
26-09-2014
Niet van toepassing
26-09-2014
01-10-2014
: 01-10-2014
: 01-10-2014
6 van 6
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 23-09-2014
De Beun Kinderopvang B.V. (voorheen Kindercentrum De Beun) te HOUTEN