Nieuwsbrief 10, 30 jan 2014

NIEUWSBRIEF
30 januari 2014
nr. 10
-------------------------------------------------------
IN DEZE NIEUWSBRIEF:
•
•
•
•
•
•
•
Stand van zaken
Ouderavond sociale media en mediawijsheid
Bewegingsonderwijs
Wijziging overblijf nieuwe schooljaar
Regel van de week
Opbrengst spaarvarken
In de bijlage van deze nieuwsbrief
BELANGRIJKE DATA:
Vr.
Do.
Do.
Vr.
Za.
Ma.
Wo.
en
Do.
31 jan.
6 feb.
13 feb.
14 feb.
15 feb.
24 feb.
26 feb.
en
27 feb.
Laatste vrijdag deze maand voor afhalen gevonden voorwerpen
Ouderavond sociale media en mediawijsheid vanaf 19.30 uur
Nieuwsbrief 11 verschijnt
Rapporten mee naar huis
Voorjaarsvakantie tot en met maandag 24 februari
Studiedag: alle kinderen vrij
10-minutengesprekken
De Boomgaard
info @ deboomgaard.nl
www. deboomgaard.nl
Akkrumerraklaan 030-6702230
Langerakbaan 030-6705588
(bij storing: 06-42862543)
Telefoonnummer TSO 0612981550
STAND VAN ZAKEN
In de meeste basisscholen in Utrecht (en vooral bij leerkrachten van groep 8) is de
nodige onrust ontstaan over de berichtgeving rondom de mogelijke consequenties
die het aanscherpen van de door cito gehanteerde normen heeft op de pre-adviezen
van de groep 8 kinderen. Voor alle duidelijkheid: Het gaat niet om de eindtoets (die
in februari wordt afgenomen) maar om de reguliere citotoetsen die vanaf groep 3 t/m
8 worden afgenomen.
Nu deze kwestie ook in de pers (AD-Utrecht) wordt belicht lijkt het ons zinvol om een
en ander toe te lichten en onze visie daarop te geven.
Zonder heel gedetailleerd te worden willen we de problematiek kort schetsen:
De citotoetsen zijn aan een soort inflatie onderhevig. Cito beweert dat dit komt omdat
de kinderen in Nederland steeds slimmer worden. Dat is dan een mooie constatering;
welk land wil nou geen slimme kinderen? Wij denken echter dat het voor een groot
deel te wijten is aan het feit dat veel kinderen steeds slimmer worden in het maken
van citotoetsen. Zoals bekend zijn wij niet bepaald voorstanders van de toetscultuur
in Nederland (en het doet ons dan ook deugd dat zowel de politiek als de inspectie
steeds meer twijfels krijgen bij dit bedenkelijke fenomeen).
Een van de vele nadelen van dit systeem is dat door de druk die de citotoetsen op
kinderen (en hun toekomst) legt, veel scholen en ouders intensief oefenen en trainen
op het maken van citotoetsen. Er zijn bureautjes, externe remedial teachers,
software etc. waarmee “het cito trucje” geoefend kan worden. Als je een trucje heel
veel oefent dan gaat het uiteraard makkelijker en zo werkt het dus ook bij citotoetsen.
Het effect daarvan is dat kinderen hoger gaan scoren en het effect daarvan is dat de
uiteindelijke adviezen ook hoger worden. Het voortgezet onderwijs wil graag selectief
blijven en dus worden de normen door het cito aangescherpt.
In Utrecht (en dat geldt op meerdere plaatsen in Nederland) wordt door de meeste
scholen gewerkt met een registratiesysteem (Parnassys) waarin alle toetsen
ingevoerd worden. Je voert als school de toetsresultaten in het systeem en het
systeem normeert deze resultaten. Naar nu blijkt is er een discrepantie tussen Cito
en Parnassys waardoor er verschillende normeringen ontstaan. Het voortgezet
onderwijs wil dat we met de cito normen werken, terwijl alle basisscholen de
Parnassys-normering hanteren. Er gaat nu overleg plaatsvinden tussen de besturen
van het basisonderwijs, het POVO (de instantie die de overgang van basis- naar
voortgezet onderwijs coördineert) en de besturen van het voortgezet onderwijs. Als
school hebben wij hier een zeer duidelijk standpunt in: “Gedurende het spel ga
je niet de regels veranderen”, ofwel wij willen de bestaande normering hanteren.
De afgelopen week hebben wij ons ingezet om dit standpunt (met daarbij nog vele
andere argumenten) bij zo veel mogelijk scholen (en vooral besturen) over het
voetlicht te brengen. Zoals de stemming nu is lijkt het dat het primair onderwijs met
alle besturen zich hard gaat maken om stelling te nemen tegen deze wijziging.
Er zijn echter meerdere partijen in deze kwestie dus veel zal afhangen van het
komende overleg. Mocht het onverhoopt toch leiden tot een besluit waarin men zegt
dat de normen wel aangescherpt gaan worden (en daardoor dus pre-adviezen van
groep 8 kinderen mogelijk gewijzigd gaan worden), zullen wij u hierover informeren
en dan gaan we ook bedenken hoe we hierover nog meer onze stem kunnen laten
gelden.
Roel Hoogendoorn
OUDERAVOND SOCIALE MEDIA EN MEDIAWIJSHEID
Uw kind, internet en sociale media - kans of bedreiging?Donderdag 6 februari 2014
19.30 tot 21.30 uur in de Rode Zaal
Akkrumerraklaan 101, cluster Voorn
Hoe weet ik wat mijn kind allemaal online doet?
Hoe kan ik ze begeleiden?
Hoe stel ik grenzen en voorkom ik conflicten?
Gemma Steeman zal u op deze interactieve avond informeren en met u discussiëren
over het gebruik van internet en social media door kinderen in de basisschoolleeftijd.
Gemma is Nationaal Media Coach en gespecialiseerd in kinderen en nieuwe media.
We praten over de voordelen, maar ook over de gevaren van internet en social
media. Er is veel ruimte voor vraag en antwoord, filmpjes en praktische tips.
Vorig jaar werd deze ouderavond zeer goed ontvangen door de aanwezige ouders.
De Medezeggenschapsraad van De Boomgaard biedt u daarom graag deze
ouderavond nogmaals aan.
Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee klaar.
U bent van harte welkom!
Vriendelijke groet ,
De Medezeggenschapsraad van De Boomgaard
BEWEGINGSONDERWIJS
Toernooien: Schoolvoetbal
De teams voor het schoolvoetbal zijn opgegeven. Iedereen die zich heeft aangemeld
is ingedeeld. De kinderen krijgen tegen die tijd een brief mee met informatie over het
toernooi.
Kurken: Bedankt!
Bedankt voor het verzamelen van de kurken. Er is goed geproost in de kerstvakantie.
Atletiektoernooi: Halve finales
Vrijdag 24 januari hebben de kinderen van de groepen 6 en 7 meegedaan aan het
jaarlijkse atletiektoernooi. Ook nu was het weer een leuk toernooi. De resultaten
mochten er ook zijn. De groepen 6 van juf Eefje en van juf Elke en juf Janneke en
ook de groepen 7 van meester Floris en van meester Jasper zijn door naar de halve
finales. Zij mogen in maart een poging wagen de finale te halen.
Vragen:
Mocht u ergens vragen over hebben dan kunt u mij na schooltijd aanspreken in
school of mailen naar [email protected] .
Met vriendelijke groet,
Meester Ico
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs
WIJZIGING OVERBLIJF NIEUWE SCHOOLJAAR
Zoals u weet proberen wij allerlei nieuwe bronnen aan te boren om meer financiële
middelen voor De Boomgaard te krijgen. Zo zijn we al een tijd bezig met het
bedenken van een nieuw concept voor de overblijf. De opbrengsten van de overblijf
willen we inzetten voor ons onderwijs. Dat is de reden dat we per het einde van dit
schooljaar 2013-2014 het contract met TSO De Appel hebben opgezegd.
We beseffen ons dat dit voor TSO De Appel een groot verlies is, niet alleen voor het
bedrijf, maar ook voor alle overblijfmoeders die al die jaren onze kinderen hebben
opgevangen. We betreuren het dat we na meer dan 10 jaar prettige samenwerking
nu toch moeten kiezen voor het financiële belang van de school.
We gaan niet over naar een continurooster. Uit de ouder-tevredenheidsenquete en
de medewerkers-tevredenheidsenquete blijkt dat de meningen hierover erg verdeeld
zijn. Dit heeft ons doen besluiten om de huidige pauze tijden tussen de middag aan
te houden.
Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van plannen voor een vervangende
voorziening. Zodra er een nieuw plan ligt zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.
Vriendelijke groet,
Nicole Verdier
REGEL VAN DE WEEK
De komende weken gaan we aan de slag met de regel:
Je bent een held als je niet schopt, slaat of scheldt.
OPBRENGST SPAARVARKEN
De afgelopen weken hebben de jarigen heel ijverig doorgespaard en € 20,- in de
spaarvarkens gestopt. De teller staat nu al op € 244,70 voor het goede doel van dit
schooljaar: Stichting KiKa.
IN DE BIJLAGE VAN DEZE NIEUWSBRIEF:
•
•
•
Vakantiegastgezinnen gezocht voor kansarme kinderen!
Quality time Together voor ouder en kind van 7 - 12 jr.
De Vrijstaat: programma februari en maart