Download - De Babber

Senioren
welzijn?
Gezellig
en
gezond
Maarten
houdt van
uniformen
Pagina 8
Pagina 10
Pagina 11
De Babber
Gratis huis-aan-huis-blad
voor Babberspolder
en Vlaardinger Ambacht
April 2014
Jaargang 12
Nr. 2
Aanleg geluidscherm in stilte gestart
AAD VAN DEN OEVER
Eindelijk kunnen bewoners van de
wijk uitkijken naar een goede nachtrust. Na drie jaar strijd is er een begin gemaakt met de aanleg van een
geluidscherm.
De actiegroep Stop Geluidshinder Vlaardinger Ambacht heeft
jarenlang actie gevoerd tegen de
herrie van langsrazende auto’s op
de A20.
Voor de nieuwbouwwijk Park
Hoog Lede, die gebouwd wordt
op het grondgebied van het voormalig Holy Ziekenhuis, is een
geluidscherm aangelegd. De bewoners van Vlaardinger Ambacht,
aan de overkant van de A20, hebben veel last van het geluid dat
weerkaatst wordt door dit scherm.
Het werk is in stilte begonnen, dit
constateert Frits van IJsseldijk,
secretaris van de actiegroep. ‘Het
storten van de funderingen bij
de brug over de Vaart en beide
viaducten viel niet zo op door de
aanleg van de Warmteleiding over
Noord langs de A20,’ aldus Van
IJsseldijk.
De werkzaamheden aan de geluidschermen duren mogelijk tot
september 2014.
Lachend zegt Frits van IJsseldijk:
‘Wij hebben er drie jaar op moeten
wachten en een half jaartje extra
maakt nu ook niet veel meer uit.’
De schermen komen aan de zuidkant van de rijksweg, over een
lengte van ongeveer twee kilometer en worden zeven meter hoog.
Veel inwoners uit de wijk hebben de afgelopen jaren de actie
gesteund voor de komst van het
geluidscherm.
A4all, de aannemerscombinatie
die bezig is om het stukje A4 naar
Kunstwerk VIA20
De staalconstructie waar het
scherm op bevestigd wordt,
zal op elke kolom op de
plek van de eerste rij fotomedaillons vastgrijpen. Deze
medaillons zullen daarom
tijdelijk verwijderd worden.
Wij doen er alles aan om ze
zo goed mogelijk terug te
plaatsen wanneer dat mogelijk
is.
Het fundament voor het geluidscherm bij het viaduct aan de Lepelaarsingel. Foto Koos Reijerkerk
Delft aan te leggen, is in stilte
begonnen met het werk.
Bewoners gaan ervan uit dat het
een stuk rustiger wordt in de wijk.
Voorzitter van de actiegroep Willem Kwakkelstein: ‘Metingen
hebben uitgewezen dat het geluid
met een aantal decibel omlaag
gaat. Wij zullen dit merken in een
groot deel van de wijk, maar ook
in de Babberspolder.’
Het heien voor de geluidschermen
duurt tot en met half mei. Ter
hoogte van het viaduct Vlaardingervaart wordt het werk verricht
vanaf pontons.
In deze periode is het fiets- en
voetpad langs de Broekkade en de
Wegafsluitingen tijdens de bouw
Langs de A20 wordt hard
gewerkt aan de voorbereidingen
voor de montage van nieuwe
geluidsschermen. Vanaf 17 maart
zal het verkeer daar meer van
merken dan tot nu toe. In de
avonden en nachten maandag 17
maart 2014 tot en met zondag 23
maart - van 21:00 uur tot 5:00
uur- is de Lepelaarsingel volledig
afgesloten voor autoverkeer
(hulpdiensten, bussen, voetgangers
en fietsers kunnen wel door).
Voor omwonenden is er die
nachten bovendien mogelijk
geluidsoverlast van de
werkzaamheden. Bij afsluitingen
staan de omleidingen ter plaatse
en langs de toevoerwegen
aangegeven door middel
van bebording. Bij volledige
afsluitingen zijn tevens
verkeersregelaars opgesteld.
Op de Holysingel wordt er
maandag 17 maart 2014 tot en
met zondag 11 mei overdag
gewerkt achter afzettingen
waar automobilisten, fietsers en
voetgangers omheen worden
geleid. Hierbij kunnen tijdelijk
rijstroken afgesloten worden.
In sommige gevallen (bijvoorbeeld
bij slecht weer) kan A4all – de
uitvoerende aannemerscombinatie
– de werkzaamheden uitstellen. U
vindt de meest actuele planning op
a4delftschiedam.mett.nl.
Trekkade afgesloten. De bewoners
van de wijk zullen dit voor lief
moeten nemen.
Straat krijgt
andere naam
De Primulastraat wordt
omgedoopt in Primulahof.
Dit is het gevolg van een
gewijzigde loop van de
straten achter het nieuwe
winkelcentrum Van Hogendorpkwartier.
Zie ook de column van
Joke de Zwart op pagina 8.
2
WIJKKRANT DE BABBER
Adressen Babberspolder - Vlaardinger Ambacht
Redactioneel
De redactie heeft een uitbreiding ondergaan. Jeroen
Hoetmer en Freerk Duindam hebben zich aangemeld
als nieuw redactielid. Wij verwelkomen deze leden
van harte.
Dit is alweer de tweede krant van dit jaar. Na het uitkomen van de februari-krant heeft de redactie aardig
wat goede reacties gekregen.
Ook in dit nummer vindt u weer veel informatie en
ook de vertrouwde vaste rubrieken terug.
Zo is er een artikel over Dinsdag Ochtend Wandelaars (DOV). Een groep fanatieke wandelaars die er
elke dinsdag op uit trekken.
Een uitgebreid verhaal over het afscheid van twee
mensen verbonden aan het Groen van Prinsterer.
De serie over bewoners van het Herman Frantsenhuis
wordt ook in deze editie voortgezet.
De raadplaat (als vanouds) die dit keer voor de redactie extra moeilijk lijkt. Echter de enige persoon die
het antwoord weet is de fotograaf zelf en die geeft
nooit een krimp als er in de redactievergadering naar
gevraagd wordt.
Onder dit redactionele stuk doen wij een oproep voor
een nieuwe rubriek Wie, wat, waar?
Lezers kunnen gratis artikelen aanbieden of mensen
vragen om bepaalde dingen die ze zoeken, of verloren zijn.
U kunt dit simpel doen door een bericht te sturen
naar [email protected]
De volgende krant verschijnt op 1 juni 2014. Kopij
kunt u inleveren voor 5 mei op bovenvermeld e-mailadres.
Wie, wat, waar ?
Mensen bieden artikelen gratis aan
of mensen vragen om bepaalde
dingen die ze zoeken, of verloren
zijn.
In onze nieuwe rubriek kunt u het
de lezers vragen.
Het is geheel kosteloos, u hoeft
alleen uw e-mailadres of telefoonnummer te vermelden en het komt
in De Babber.
Erg leuk dat je op deze manier
elkaar tegemoet kan komen.
Vrijwilligers
gezocht voor
debabber.nl
De redactie van ‘De Babber’ en de
werkgroep Internetburen werken
intensief samen. Sinds een klein
jaar is er een website www.debabber.nl. Hier vindt u veel informatie
over de wijk en een digitale versie
van de krant.
Om deze site verder te verbeteren
zijn wij op zoek naar vrijwilligers
die het leuk vinden om met het
nieuws van de wijk te werken. Het
is de bedoeling dat er dan een echte internetredactie gevormd gaat
worden. Heeft u interesse meld u
aan op [email protected]
com.
Het kan gaan over van alles,
bijvoorbeeld, wol, tijdschriften,
huishoudspullen, recepten, boeken, muziek, servies, entreekaarten
voor pretparken, dierentuinen,
sauna.
Wat de één niet meer hoeft kan de
ander weer gebruiken.
Buurtkamer:
In de Buurtkamer worden diverse
activiteiten voor en door bewoners
georganiseerd.
Meidoornstraat, ingang
via het schoolplein van de
Jenaplanschool.
Inloop met koffie en thee. Iedere
dinsdag en vrijdag van 14.00 tot
16.00 uur.
Babber Brei-Bende. Iedere
maandag van 13.30 uur tot 15.30
uur. Lekker samen handwerken,
breien, haken of borduren. En een
gezellig praatje onder het genot
van koffie of thee.
Jeugd Brei-Bende. Iedere
woensdag van 13.30 tot 15.30 uur.
Kinderen kunnen hier leren breien
en haken o.l.v dames met veel
handwerkervaring.
‘t Kloppend Hart:
Heeft u een goed idee om samen
met uw buren iets leuks voor de
wijk te maken of te doen, er is
budget voor.
Spreekuur ’t Kloppend Hart:
Iedere donderdag van 14 tot 16 uur
in wijkcentrum ‘t Nieuwelant.
Marja de Vries (MDNW, afdeling
Welzijn) Tel: 010-4355011 / 0624693182
E-mail: [email protected]
Spreekuur Wijkcoördinator.
Voor vragen, ideeën, klachten
en complimenten over de
leefbaarheid in uw wijk.
Wijkcoördinator: Rob van der
Veen
Tel. 010-248 4000
E-mail: [email protected]
vlaardingen.nl
Speeleiland:
Johan de Wittstraat 1
Vrij spelen, dagelijks van 8:00 tot
18:00 uur. Geen toezicht.
Informatie over het beheer: zie
wijkonderneming.
Speeltuin het Goudhaantje:
Goudsesingel
Vrij spelen, dagelijks van 9:00
tot 20.00 uur in de zomer. In de
Winter als het donker wordt. Geen
toezicht.
VOJ:
Activiteiten voor jong en oud, met
o.a. kinderdisco
Trimpad 32 (Park ’t Nieuwelant)
Tel: 010-4357396
Wijkcentrum ‘t Nieuwelant:
Activiteiten voor alle leeftijden
Rotterdamseweg 176, kantoor 3e
etage.
3135 PX Vlaardingen
Tel. 010-4349978
Mail. [email protected]
wijkcemtrumhetnieuwelant.nl
Website: www.
wijkcentrumhetnieuwelant.nl
Leefbaarheidsplatform
Bent u betrokken bij uw wijk
en wilt u graag de leefbaarheid
in uw wijk verbeteren? Zoekt u
samenwerking of ondersteuning
bij uw plannen voor de wijk, maar
heeft u niet de juiste contacten?
Dan is het leefbaarheidsplatform
zeker iets voor u. De
bijeenkomsten van deze platforms
in de verschillende wijken en
gebieden vinden vier keer per jaar
plaats. Iedereen is uitgenodigd om
mee te denken en praten.
Seniorenwelzijn:
Mensen ontmoeten mensen bij
seniorenwelzijn.
Wijkcentrum ‘t Nieuwelant
Rotterdamseweg 176 1e etage.
Volgende leefbaarheidsplatform
Babberspolder /Ambacht. Is
op dinsdag 3 juni 2014 in het
wijkcentrum t Nieuwelant
Rotterdamseweg 176,
Vlaardingen.
Kijk voor de juiste vergaderdata
in de Groot Vlaardingen bij
gemeente nieuws of op de website
www.Vlaardingen.nl.
Jongerenwerk:
Maatschappelijke Dienstverlening
Nieuwe Waterweg, afdeling
Welzijn
Jongerenwerker: Gaby van Houten
Tel: 010-4355011 / 06-24693456
E-mail: [email protected]
Website: www.mdnw.nl
Buurtagenten:
Uw buurtagent kunt u bereiken via
tel. 0900-8844
Wijkagent Bert van Delden:
werkgebied Babberspolder West,
Ambacht.
Wijkagent Paul Zwart: werkgebied
Babberspolder-Oost.
Buitenlijn:
Meldpunt openbare ruimte. Geef
hier al uw meldingen, vragen en
opmerkingen over de openbare
ruimte door.
Tel: 010-2484000 of kijk op www.
vlaardingen.nl voor het online
doorgeven.
Stichting Vlaardingen In
Beweging (VIB):
De BOS-mobiel is een sport- en
spelbusje dat met een aantal
sportleiders (buurtsportcoaches)
VIB wekelijks, direct na
schooltijd, op een tiental
sportveldjes in de Vlaardingse
wijken neerstrijkt en kinderen van
4-12 jaar uitdaagt en stimuleert om
regelmatig buiten te sporten en te
bewegen.
In onze wijk komt deze op
maandag Schoolplein van
Limburg Stirumstraat 15.45 –
17.15 uur
Voor meer informatie: Peter
Schenk, buurtsportcoach
Tel: 06-1449 7565
E-mail: [email protected]
com
Buurtpreventie:
Samen werken aan wijkveiligheid:
Voor bewoners en door bewoners!
Als u zelf een bijdrage wilt
leveren aan het bevorderen van de
veiligheid in uw wijk dan kan dat.
De mensen van de buurtpreventie
zijn de oren en de ogen van de
wijk.
Voor informatie [email protected]
vlaardingen.nl.
Mail naar ons.
[email protected]
COLOFON
Redactie:
Aad van den Oever, Koos Reijerkerk
Redactionele ondersteuning:
Ilze Bot (MDWN)
Fotografie:
Kor Broek, Koos Reijerkerk
Oplage: 5300 exemplaren
Redactieadres:
p.a. Robert Schumanring 221
3137 VB Vlaardingen
Telefoon 06-51078000
E-mail:
[email protected]
Klachten over de bezorging kunt u
mailen naar [email protected]
com
Wijkkrant de Babber is een
onafhankelijke uitgave en verschijnt zes
keer per jaar.
Advertenties:
Opgeven via [email protected]
com
Alles uit deze krant mag worden
overgenomen mits de bron wordt
vermeld.
Redactionele medewerkers:
Freerk Duindam, Jeroen Hoetmer,
Yvonne van Leeuwen,
Ludia van der Meer, Connie Perez,
Johanna van der Zwan
Drukwerk:
IDrukker.nl
Inleveren kopij:
Maandag 5 mei 2014
3
WIJKKRANT DE BABBER
Afscheid van twee oudgedienden op ‘t Groen’
Het is op een zondagmiddag in februari 2014.
Vandaag wordt afscheid genomen van twee
oudgedienden van ‘t Groen’, de middelbare
school aan de Rotterdamseweg.
Conciërge Jack Verburgh en leraar Nederlands
Cora Paalvast zwaaien af na jaren trouwe dienst.
De middag wordt omlijst door het muzikale
optreden van de Zotte Zusjes. Een gezelschap
vrolijk geklede dames met liedjes van weleer als
repertoire. Meezingen gegarandeerd.
De pensionado’s worden gedurende de middag in
het zonnetje gezet door collega’s, oud collega’s
en bekenden. Personeel en vrijwilligers van het ‘t
Groen’ zorgen voor een natje en een droogje. De
middag laat aan niets te wensen over.
De directeur van de school heeft enkele speeches
voorbereid die persoonlijk zijn en tegelijkertijd
ontroeren. Docente Cora dankt haar collega’s
middels een muzikaal optreden. Haar liedjes
zingt ze in het Engels en worden begeleid op de
gitaar.
Aan het eind van de middag sluit Jack af met een
emotioneel dankwoord aan alle mensen met wie
hij gewerkt heeft.
Jack blijft hand-en-span diensten verlenen voor ’t Groen’. Foto’s Koos Reijerkerk
JOHANNA VAN DER ZWAN EN JEROEN HOETMER
Voor Jack Verburgh (conciërge) en Cora
Paalvast (docente Nederlands)
is het zover, ze zijn beiden 65 jaar geworden.
Voor de Babber zit ik met Jack en Cora aan
tafel op het Groen van Prinsterer voor een
interview.
Aan het woord is Jack Verburgh (conciërge):
Geboren in de Steijnstraat te Vlaardingen,
groeit Jack op als oudste zoon in een gezin
met vier kinderen.
Na 10 jaar verhuist het gezin naar de Johan
de Wittstraat.
Maar Jack blijft daar niet wonen, de Liefde
is in z’n leven gekomen, hij trouwt, en gaat
met z’n bruid wonen in de v.d. Werffstraat,
verhuist weer en strijkt in 1980 definitief
neer aan de Van Hogendorplaan.
Als kind begint Jack zijn schoolopleiding
aan de Schaarschool, waarna de LTS in
Schiedam volgt.
Op de LTS leert hij de kneepjes van de metaaltechniek en gaat werken in de Bedrijfsschool van Wilton Feyenoord te Schiedam,
volgt een gespecialiseerde vier-jarige opleiding in B Metaal, waarna hij nog zo’n zes
jaar bij Wilton werkt als revisie-monteur.
Na zijn militaire dienst vindt Jack een baan
bij fa. Tonnen in Vlaardingen, hij werkt daar
vier jaar als revisie-monteur bedrijfsmachines.
Maar in 1976 gaat het veranderen.
Jack gaat werken als conciërge op de school
aan de Argenautenweg te Rotterdam.
Hoe is dat zo gekomen? Is dit niet heel wat
anders vragen we ons af, eerst monteur en
dan conciërge op een school.
Het is niet veel anders zegt Jack.
Een oom van mij werkte als conciërge op het
PA te Rotterdam bij het Weena.
Op zijn advies ben ik gaan solliciteren op de
school en wordt aangenomen.
De school heeft ca. 120 leerlingen, voor Jack
is het omschakelen, maar de baan is te leuk,
hij wil niet opgeven, geeft zichzelf een half
jaar de kans om te wennen, en het lukt.
Na de school in Rotterdam is Jack gaan solliciteren op ‘t Groen’ in Vlaardingen en wordt
aangenomen.
Het verschil wat hem met name opvalt tussen het bedrijfsleven en het onderwijs is het
financiële aspect.
In het bedrijfsleven besteedt men makkelijk
grote bedragen aan bijvoorbeeld machines.
Terwijl in het onderwijs men moeilijk doet
over aanzienlijk kleinere bedragen, wat voor
Jack zeker wennen is.
Conciërge zijn houdt tegenwoordig veel
meer in dan vroeger.
Tegenwoordig komt er veel facilitair werk
bij kijken zoals verbouwingen, renovaties,
uitbreidingen enz. en zijn technische ervaring komt goed van pas op school.
Kenya Project
Een van de hoogtepunten in Jack schoolloopbaan is het Kenya Project.
Het project is opgericht in samenwerking
met Wim v.d. Burg.
De bedoeling van het project is het inzamelen van geld voor het aanschaffen van
waterputten, schoolmeubilair en dergelijke
in Kenya.
Geweldig project zegt Jack. Het geld wordt
ingezameld door middel van fietstochten.
Er zijn 3 groepen:
1 Groep docenten en leerlingen fietst naar
Maastricht, de andere groep fietst naar
Luxemburg, en de groep van Jack fietst naar
Straatsburg wat ca. 700 km. fietsen is.
Voor de terugweg is er gelukkig voor alle
groepen een vrachtwagen beschikbaar, de
fietsen worden ingeladen en dan terug naar
huis.
Want zeg nou zelf, het gaat wel in je benen
zitten zoveel kilometers.
Weer aangekomen in Vlaardingen is het
verzamelen voor ‘t Groen’ en al fietsend en
bellend gaat het richting stadhuis waar iedereen wordt ontvangen door de toenmalige
burgemeester.
Volgens Jack is het vooral de samenhorigheid en goede sfeer tussen begeleiders,
docenten en leerlingen wat deze fietstocht zo
uniek en onvergetelijk maakt.
Jack gaat fluitend naar het werk en zingend
naar huis. Maar nu na 34 jaar als conciërge,
is het weer omschakelen.
Meer vrije tijd krijgt hij voor z´n hobby’s
zoals fietsen in de natuur en natuurlijk tennissen.
Fantastische baan conciërge op ‘t Groen’,
fijne collega’s, hij zal het missen, maar is o
zo blij dat hij er heeft mogen zijn.
Jack’s opvolger is Kees de Vries, hij heeft
werkervaring opgedaan bij de Lentiz Onderwijsgroep in Maassluis.
Geboren in Maassluis is Cora na
ongeveer drie jaar verhuisd naar
Vlaardingen.
Als jong meisje gaat zij naar de
Jan Ligthartschool en volgt later onderwijs als leerling op het
Groen van Prinsterer.
Na ‘t Groen’ gaat zij naar de MTS
te Rotterdam waar zij een opleiding woninginrichting volgt.
Op 15-jarige leeftijd wordt zij lid
van het CSLD (Jongeren Club
Salu Los Diables).
De club heeft een paar honderd
leden, iedereen is welkom.
Op de club zijn verschillende afdelingen zoals:
Het Groot en Klein Orkest, Toneel,
en het Cabaret waar Cora in zingt.
In veel van de Cabaretliedjes
wordt de Vlaardingse Cultuur aan
de kaak gesteld.
Tot haar 19e woont zij in de Merellaan, trouwt en verhuist naar
Tilburg.
In Tilburg werkt zij een jaar bij het
TKT (Tilburgse Katoenspinnerij
en Twijnerij).
Het TKT gaat failliet, waarna
Cora solliciteert bij de Gemeente
Tilburg. Zij gaat op het kantoor
werken bij afd. Reiniging.
Hierna verhuist zij naar Mol
(België), gaat na twee en half jaar
terug naar Vlaardingen en woont
dan 15 jaar in de Rozenlaan.
Het huis wordt echter vanwege
gezinsuitbreiding te klein, na enige
verhuizingen gaat zij definitief wonen aan de Burg. Verkadesingel.
Cora vindt een baan bij het Euro
College in Schiedam en Rotterdam
en volgt ‘s avonds de 3-jarige
opleiding MOA en de 4-jarige
opleiding MOB Nederlands in
Rotterdam.
Vanwege haar studie en scriptie
verandert zij van baan en gaat werken bij Logica Rotterdam,
afd. Development en Training,
waar zij Nederlands geeft aan
buitenlandse mensen. Tevens
werkt zij op de afd. Performance
Management wat inhoudt het introduceren en laten kennismaken
van nieuwe medewerkers met
bedrijven.
Na een half jaar gaat zij terug
naar de betreffende bedrijven en
controleert of alle beloofde verwachtingen zijn waargemaakt. Zij
neemt de Soft Intensiviteit cursussen onder de loep, welke gericht
zijn op de benodigdheden van de
menselijke kant.
Helaas houdt de functie bij Logica
op te bestaan.
Haar oog valt op ‘t Groen’, trekt
de stoute schoenen aan en gaat
bellen.
Zij mag komen voor een gesprek,
wordt tot haar verbazing op school
ontvangen door Bram een overbuurjongen van vroeger.
Bram maakt samen met haar een
rondje door de school en komen
uit bij de sectie Nederlands, waar
zij wordt voorgesteld aan alle docenten Nederlands.
Gelukkig komt er snel een baan
vrij op ‘t Groen’ en Cora wordt
fulltime aangenomen als docente
Nederlands.
Het les geven is een zware baan,
maar zij heeft er veel plezier in.
Vooral de module poëzie: dat is
het herkennen van gedichten ofwel
het leren voelen van universele
gedachten en verwoorden, is leuk
om te doen.
Maar nu is het zover, zij gaat
genieten van haar vrije tijd en
hobby’s zoals het tuinieren bij haar
huis in Frankrijk, het volgen van
Zumba lessen en schilderen
Zij zal ‘t Groen’ en haar collega’s
missen, maar ook zij is heel blij
dat zij er heeft mogen zijn.
Jack en Cora wensen wij nog vele
fijne jaren.
4
Even voorstellen
Mijn naam is Jeroen Hoetmer
en sinds december redactielid
bij wijkkrant de Babber. Ik ben
30 jaar oud. Voor de krant ga ik
stukjes schrijven over zaken die
jongeren bezighouden. Ben jij een
jongere en heb je goede ideeën,
tips of gewoon een mooi verhaal,
laat het me even weten via [email protected]
Als voorbereiding heb ik gesproken met Gaby van Houten. Dit
is de jongeren opbouwwerker bij
Maatschappelijke Dienstverlening
Nieuwe Waterweg (MDNW). Zij
is contactpersoon en aanspreekpunt voor jongeren in meerdere
wijken van Vlaardingen. Jongeren
kunnen bij haar terecht als ze ergens tegen aanlopen of ergens een
probleem mee hebben. Anderzijds
communiceert de plaatselijke
overheid (politie, gemeente en andere) via de jongerenwerker. Doel
van dit alles is om jongeren te
activeren en te laten deelnemen in
de samenleving. De jongerenopbouwwerker kan zo nodig zelf
ingrijpen of doorverwijzen naar
andere hulpverleningsinstanties.
Maar er wordt meer gedaan.
Samen met de jongeren worden
met enige regelmaat activiteiten
georganiseerd zoals een voetbaltoernooi. In samenspraak met de
jongeren zelf wordt zo’n activiteit
opgezet en uitgedacht. De jongeren staan hierin centraal. Met en
voor de jongeren.
Binnenkort ga ik voor de krant
een keer meekijken met sportactiviteiten waaraan jongeren kunnen
deelnemen. Onderstaand een overzichtje van de sportactiviteiten in
de Babberspolder en Vlaardinger
Ambacht die op dit moment georganiseerd worden door het jongerenwerk.
WIJKKRANT DE BABBER
Ook dames wonen in ‘De Heren van Ambacht’
FREERK DUINDAM
Alhoewel van de tenaamstelling
aan de voorgevel aan de Van Hogendorplaan de suggestie uitgaat
dat hier alleen maar Heren wonen,
‘De Heren van Ambacht’, kan
ik u melden dat hier zeker ook
dames wonen. Schrijver dezes is
op de hoogte want hij woont er
zelf. Staatslieden en bestuurders
ook uit lang vervlogen tijden zijn
altijd nog goed om namen te leveren voor straten en gebouwen.
Ik vraag me wel eens af hoe lang
dit nog door gaat. Ik wacht met
genoegen op het ‘Tjerk Bruinsmaplein’.
De Stichting Samenwerking
Vlaardingen nam het op zich om
in 2009 luxe appartementen te
bouwen voor de doelgroep 50+,
verdeeld over 3 blokken met in
totaal 66 huur woningen. In 2010
trokken de eerste bewoners er in.
Ik vind het altijd verrassend hoe er
van buiten tegen ons aan gekeken
wordt. Onlangs liep ik op de stoep
vlak bij mijn huis, en passeerde
ik twee mensen. Ik kon het woordelijk volgen wat de één tegen de
ander zei: ‘Weet jij wat dit is?’ De
vrouw wees met haar hand in de
richting van de gevel. De ander
dacht hardop: ‘Volgens mij is dit
een bejaardentehuis’. ‘Nee, hoe
kom je daar nou bij, een bejaardentehuis ziet er toch veel anders
uit’. Het is dat mijn vrouw aan mij
trok anders had ik de beide dames
van repliek kunnen dienen. In de
echo ving ik nog net op: ‘Het ziet
er anders wel mooi uit, toch?’
Ik zie regelmatig mensen stil staan
en naar de gevel kijken. De uitstraling is een luxe, en de beeldvorming, in deze tijd erg belangrijk,
doet zijn werk. Doelgroep 50+, ja
zeker en kinderen kom je hier niet
tegen. Hier wonen de pensionado’s
en de mensen die nog steeds
bezig zijn om via hun werk de
pensioen kassen te vullen met hun
premie’s. Het motto is hier, oud,
ouder, oudst. Mensen, van 50 tot
ver in de 80 die uiteindelijk toch
hun huis hebben kunnen verkopen
en dan de keuze maken voor een
vrije Sector huurwoning. Maar
ook mensen die altijd gehuurd
hebben. Het is in dit stukje van de
Van Hogendorplaan oud tegenover
nieuw. Kijk ik naar buiten, dan zie
ik Beelen.nl Sloop. Een bal tegen
je dak kun je krijgen! Ik word
altijd een beetje treurig van sloop.
Het zullen de herinneringen wel
zijn, vergane glorie van wat was
en het ongewisse van de toekomst.
En het geeft gelijk een mooi verschil aan tussen mensen en gebouwen. Allebei oud, maar mensen
worden fatsoenlijk gehuisvest in
luxe appartementen, ‘t liefst zo
lang mogelijk en zelfstandig. Het
woord ‘levensbestendig’ heeft de
Stichting Vlaardingen opgenomen
in zijn brochures. Een gebouw
heeft geen hart van zichzelf, alleen
een soort emotionele herinnering
‘we liepen zo lekker droog als het
regende’. Vol goede moed volg
ik de sloop van Beelen.nl en kijk
uit naar het eind plaatje over pak
weg twee of drie jaar of misschien
eerder.
Activiteit: Thaiboksen
Locatie: v.d. Spiegelstraat (gymzaal)
Kosten: € 15,= per maand
Dinsdag 18:00-19:30 uur t/m 16
jaar / 19:30-21:00 uur 16+
Donderdag: 18:00-19:30 uur t/m
16 jaar / 19:30-21:00 uur 16+
Zaterdag: 16:00-17:30 uur t/m 16
jaar / 17:30-19:00 uur 16+
Zondag: 16:00-17:30 uur t/m 16
jaar / 17:30-19:00 uur 16+
Activiteit: Meidengym
Locatie: Meidoornstraat (gymzaal)
Kosten: € 0,50 per keer
Donderdag 18:00-19:00 uur
Buitenbeter App
Vanaf nu kunnen alle meldingen
over de buitenruimte worden verstuurd met de BuitenBeter app.
Ziet u een probleem buiten op
straat of in de buurt?
Een lantaarnpaal kapot? Een vies
bushokje, vuilniszakken ergens
gedumpt of een fietspad met enorme gaten?
Laat het snel en simpel weten met
BuitenBeter.
Deze app helpt om gemakkelijk
problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij de
gemeente.
Snel, makkelijk en meteen melden
op de plek en het moment dat u
iets ziet wat niet deugt of beter
kan.
Dames & Heren
Kappers
van Hogendorpkwartier
Sneeuwbalstraat 3
3135 ES Vlaardingen
010 470 54 92
www.geja.nl
[email protected]
5
WIJKKRANT DE BABBER
Mijn
hobby
Culinaire
ontmoeting
Eet mee en ontmoet uw buren !
In deze serie vertellen wijkbewoners over de hobby of verzameling die zij hebben. Heeft u ook een
hobby waarvan u vindt dat er meer bekendheid aan gegeven moet worden meldt u aan via
[email protected] In deze aflevering Ferdinand Claessen.
Ferdinand en zijn modeltreinen
Wat?
Een verrassingsmaaltijd met uw
buren.
(Halal, Hollandse pot en/of vegetarisch).
Maximaal 24 deelnemers en vol
is vol!
Voor wie?
Bewoners Babberspolder en Vlaardinger Ambacht
Wanneer?
Dinsdag 8 april 2014
Dinsdag 17 juni 2014
Dinsdag 23 september 2014
Dinsdag 25 november 2014
Waar?
Leger des Heilszaal
Rotterdamseweg tegen over huisnr: 226
Kosten?
€ 3.50 voor een 3-gangen diner
Hoe laat?
Aanvang: 18.00 uur (met koffie en
thee)
Diner: 18.30 uur
Afsluiting: Rond 21.30 uur
Bel voor meer informatie en inschrijving naar:
Hanneke Brinkman:
010-4354340
Nel Jordaan: 06-15 83 83 25
Foto’s Koos Reijerkerk
YVONNE VAN LEEUWEN
Er zijn al veel verschillende
hobby’s de revue gepasseerd en
vandaag is er weer een prachtige
hobby van de vijftienjarige Ferdinand Claessen.
Hij houdt van modeltreinen. Locomotieven, rijtuigen, goederenwagons.
Het is voornamelijk een mannen
hobby, dikwijls onderschat en
vaak gaat die liefde voor treinen
over van vader op zoon. Zo ook
in dit gezin. Vader heeft een eigen
bedrijf aan huis, hij beschildert
mini-locomotieven en -treinen in
iedere kleur die je maar wilt en de
kleine letters en streepjes die op
het origineel staan doet hij er exact
zo bij. Een precies werkje.
Zijn moeder en twee zussen die
ook hier wonen hebben niets met
treinen.
Vanaf kleuter is Ferdinand al geïnteresseerd in treinen en dan vooral
Duitse. Vader komt uit Limburg
en dat is natuurlijk vlakbij onze
Oosterburen. Vandaar. Hij heeft
ook een modelbaan op zolder, zijn
baan is gebouwd rondom Bonn.
Met een ‘Bahnhof’, een supermarkt, een hotel, een markt en
veel poppetjes, bankjes, fietsen,
een oud mannetje met wandelstok
zit op een zo’n bankje, en er is een
Polizei busje. Alle poppetjes schildert hij zelf in mooie kleuren.
Mensen die iets hebben met modeltreinen zijn vaak creatievelingen. Ze hebben veel fantasie, en
kunnen hun eigen wereld creëren
op hun modelbaan. Sommigen zijn
buiten de treinen vooral bezig met
het landschap er om heen, zoals
bruggen meren en bergen, andere
maken juist veel gebouwen en
weer andere vinden vooral in de
ingewikkelde elektra hun grote
passie of het schilderen van de
treinen. Belangrijkste aspecten van
de planning van een model is de
schaal, het thema en het sporenplan. Bij het thema moet je denken
aan welk tijdperk, stoom of juist
niet, het soort spoor en welk landschap of zelfs welk land, alhoewel
je natuurlijk ook bergen en Hollandse windmolens naast elkaar
kan bouwen. Het is namelijk jouw
hobby, jouw wereld toch?
Een paar bekende merken in deze
wereld zijn: Märklin, Fleischmann, Piko, Trix, Roco en Hornby.
Maar er zijn er nog veel meer.
Er komt heel wat bij kijken bij de
modeltreinenhobby. Een voordeel
voor Ferdinand is dat vlakbij waar
hij woont de grootste modeltreinenwinkel van Nederland is. Ja de
‘Modeltreinexpress’ in de Voorstraat hier in Vlaardingen daar
komt hij dikwijls en iedere zaterdag werkt hij daar.
Een ideale combinatie voor een
hobbyist toch? Hij vertelt dat er
soms mensen naar de winkel komen uit bijvoorbeeld Noorwegen
of Engeland die een jaar of langer
sparen en dan voor duizenden
euro’s treinen daar kopen. Er zijn
zelfs zulke unieke modellen waar
je makkelijk meer dan € 10.000
voor moet betalen.
Ferdinand voert zijn hobby alleen
uit maar er zijn ook verenigingen. .
Ook gaat hij regelmatig naar Rotterdam waar de Minitreinenwereld
op het Weena te bezichtigen is.
Miniworld is dikwijls een perfecte
dag voor treinfanaten.
Verder gaat Ferdinand naar de
bekende modelbeurs in Houten.
Soms iedere maand soms om de
maand en hij vertelt dat sommige
mensen de hele kamer volgebouwd hebben met treinen en zelfs
met twee of drie etages.
Het is wel apart dat in de fabrieken
waar de treinen en locomotieven
worden gemaakt haast alleen maar
vrouwen werken. Een mannenhobby maar zonder vrouwen zou het
moeilijk zijn de treinen te vervaardigen. Waar zouden de mannen
zijn zonder ons...
Wij wensen Ferdinand veel plezier
met de treinen en wie weet word
je ooit nog wel eens een treinontwerper.
Zonnepanelen
op honderd
woningen
Meer dan 100 Vlaardingse
huishoudens krijgen binnenkort zonnepanelen op het
dak.
Zij schaften via de gezamenlijke aankoopactie SamenZonneEnergie panelen
aan en leveren hiermee een
belangrijke bijdrage aan een
energiezuiniger Vlaardingen.
Bent u benieuwd of zonnepanelen voor u ook een
goede optie zijn om energie
– en dus geld – te winnen?
Neem dan eens een kijkje op
www.zonatlas.nl/vlaardingen. Hier ziet u in één
oogopslag zien of uw dak
geschikt is voor het plaatsen
van zonnepanelen en krijgt u
een indicatie van kosten en
opbrengsten. Alle daken van
de stad staan in de atlas.
Doordat u ook kunt zien
welke andere daken in uw
buurt geschikt zijn, kunt
u eenvoudiger de handen
ineenslaan voor een gezamenlijke inkoopactie voor
zonnepanelen.
Voor meer informatie over
zonnepanelen en andere
duurzame maatregelen
aan uw woning kunt u ook
terecht bij de Marktplaats
Duurzaam Bouwen,
www.mpdubo.nl.
6
WIJKKRANT DE BABBER
De Hoekse Lijn! Geldverspilling?
YVONNE VAN LEEUWEN
De NS treinen van Rotterdam naar Hoek
van Holland gaan weg en ik ben tegen.
Niet dat het wat uitmaakt wat ik vind. De
plannen zijn gemaakt en 16 metrostellen
voor de RET zijn al besteld. Dit zijn de
vergevorderde plannen. NS wil van deze
lijn af want de lijn is niet rendabel. Metro’s en goederentreinen wil men in de
toekomst gaan combineren op de Hoekse
Lijn. Voordat het zover is, moeten er nog
diverse infrastructurele maatregelen worden genomen.
De stations moeten verbouwd worden
en we gaan van heavyrail naar lightrail.
Er moet een aanpassing komen aan de
bovenleidingen, de spoorbeveiliging is
anders en een extra rail voor de goederentreinen moet er komen. Verder moet er
rekening gehouden worden met beweegbare bruggen. 'Den Haag' geeft meer dan
een slordige 300 miljoen euro voor deze
verbouwing.
Heel veel inwoners die langs de lijn
wonen en gebruik maken van de trein
zijn niet blij, als ze het al weten. In mijn
omgeving zijn er veel mensen zich niet
bewust van deze op handen zijnde verandering.
Sinds kort zijn er bijeenkomsten waar
iedereen die komt op de hoogte gebracht
wordt. Een beetje laat want de plannen
staan al vast.
Waarom is er niet gevraagd aan de passagiers van deze lijn wat ze er van vinden?
Ik ben dus tegen en wel hierom.
1 De metro gaat niet naar Rotterdam CS,
maar naar de Beurs. Als je met de trein
verder wilt reizen vanaf Rotterdam CS,
moet je eerst in Schiedam overstappen
en vervolgens nogmaals in Rotterdam
CS. De reistijd wordt dus groter, plus een
extra overstap.
De mensen die van Brabant, Limburg en
Duitsland komen en met de Stena lijn
reizen moeten met al hun bagage nog een
keer extra overstappen.
2. De Metro begint later te rijden dan de
trein en stopt vroeger.
3. Er wordt gesproken over 40% meer
passagiers. Waar haalt men die cijfers
vandaan? Niemand kan dat staven. Het is
een prognose...
4. De kaartjes worden waarschijnlijk fors
duurder.
5. Er komen geen toiletten op de stations
noch in de metro's. Een groot minpunt.
In de nieuwe sprinters komen er, door
de vele protesten, wel weer toiletten. Dit
blijkt toch nodig.
6. Momenteel rijdt de trein iedere zes minuten in de spits en verder iedere vijftien
minuten overdag en in de avond ieder
half uur, dezelfde tijden als de metro.
7. Als 'Den Haag' meer dan 300 miljoen
wilt besteden, waarom dat geld niet aan
de NS geven om de lijn te behouden?
Want, stel de NS verliest vijf miljoen, of
zelfs acht miljoen per jaar op deze lijn,
dan kan de NS de trein nog laten rijden
voor zo'n veertig of vijftig jaar.... tot tevredenheid van de passagiers.
8. Is er al over nagedacht hoe veel ellende er veroorzaakt gaat worden als de trein
door de verbouwing(en) maandenlang
niet kan rijden en er met bussen moet
worden gereden in de spits? (Er wordt nu
gedacht aan zes maanden geen trein maar
dat wordt waarschijnlijk wel een jaar).
9. De 300 miljoen zal wel overschreden
worden, en wij kunnen dit betalen.
Het lijkt mij een ridicuul plan en zeker
geen verbetering. Een plan waarvan ik
verwacht dat het in de toekomst op de tv
te zien zal zijn in het programma 'Kanniewaarzijn'. en we met z'n allen kunnen
huilen om alweer zoveel weggegooid
geld.
Schooltuin zoekt
helpende handen
met groene vingers
Het voorjaar staat weer voor
de deur en dat betekent dat de
schooltuinen bij de Jenaplanschool
aan de Seringenstraat weer op zoek
is naar vrijwilligers. Uw beloning?
Veel groen plezier en genieten van
zelfgekweekte groente en bloemen.
Heeft u groene vingers en een
kindvriendelijke instelling? Meld
u dan nu aan als vrijwilliger voor
dit project van de Buurtkamer in
de Babberspolder. Het seizoen
start op vrijdag 11 april en eindigt
eind september.
Als vrijwilliger gaat u op
vrijdagmiddag (vanaf 12.45
tot 14.00 uur) met een groepje
kinderen uit de bovenbouw van
de Jenaplanschool tuinieren.
De gemeente Vlaardingen zorgt
voor zaai- en plantmateriaal
en tuingereedschap. U helpt de
kinderen met het verzorgen van
hun tuintje. Het gaat om planten,
zaaien en oogsten, maar ook
schoffelen en onkruid wieden.
U werkt samen met een ervaren
tuinder en de leerkracht van de
groep. Voordat de kinderen komen
zet u de materialen klaar en als
ze weg zijn bergt u het weer op.
In schoolvakanties groeit en
bloeit alles natuurlijk door. In
overleg worden de tuintijden dan
aangepast.
Tevens onderhoudt u met
medewijkbewoners een eigen
moestuin en kunt u samen
op die manier genieten van
zelfgekweekte groentes en
bloemen.
Heeft u interesse om het team te
komen versterken? Voor meer
informatie en/of deelname kunt
u contact opnemen met het
Duurzaamheidscentrum, tel: (010)
248 4515 of mailen naar
[email protected]
Aandachtig kijkt de dochter van Chris Pires toe welke sponsoren getrokken worden. Foto Klaas Bloem
Nieuwe shirtsponsoren bekend voor CWO
Vrijdagavond 7 maart is een spannende avond aan
het Trimpad. De avond staat in het teken van het slot
van de unieke actie ‘Tik’m in en Win..!’ waarmee
bedrijven een certificaat kunnen kopen dat middels
loting onder meer recht zou kunnen geven op het
shirtsponsorschap van CWO.
De trekking van de verschillende prijzen is verricht
door onze aanvoerder Chris Pires, ondersteunt door
zijn dochter en de zoon van onze oud keeper, (trouw
CWO sponsor) Tobias Duifhuijsen. Onder toezicht
van Maes Notaris werd Combined Cargo Terminals
b.v. als nieuw (thuis)shirtsponsor en CM Staal als
nieuw (uit)shirtsponsor gepresenteerd. Uiteraard
gaan de felicitaties uit naar deze mooie bedrijven
die hopelijk nog nauwer betrokken zullen raken bij
CWO.
7
WIJKKRANT DE BABBER
Jan Anderson rasechte Haagse Vlaardinger
laar over. Bij de overname is de
heer Herlaar 61 jaar en blijft tot
zijn 69e jaar voor Jan werken in
het filiaal in Naaldwijk.
De Cency Parfumerie keten wordt
uiteindelijk door Jan Anderson
verkocht in 1995.
JOHANNA VAN DER ZWAN
Voor de Babber hebben wij een
afspraak, Kethelweg 50 te Vlaardingen.
Dichterbij komend zien wij het droogrek met Jansen en Tilanus ondergoed
buitenstaan, en gaan het Streekmuseum binnen.
Jan komt aanlopen, of we koffie willen en na wat heen en weer gepraat
beginnen we met het serieuze werk:
het interview met Jan Anderson.
Jan Anderson (77) geboren in Den
Haag.
Vanwege Wereldoorlog II is Jan,
toen 8 jaar oud, door zijn ouders
samen met broertje Bartho (6 jaar)
naar vreemde mensen in Erica
Drenthe gestuurd. Er is oorlog
en honger, maar in Drenthe is het
beter voor de kinderen.
De ouders zien de kinderen met
pijn in het hart vertrekken, het kan
niet anders, ze zijn nog zo jong.
Maar Jan heeft al jong een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en
ontfermt zich als een grote broer
over Bartho.
In Erica wonen de kinderen ongeveer negen maanden en gaan vlak
na de bevrijding weer bij hun
ouders in Den Haag wonen.
Na de lagere school gaat hij naar
de mulo, hij vindt het helemaal
niks op die school.
Hij wil daar niet zijn, want hij
heeft maar een ding in zijn hoofd
en dat is steward worden bij de
KLM, en daar heb je een horeca-diploma voor nodig. Vakken
voor het horeca-diploma zijn niet
op de mulo. Dus is er maar een
ding te doen spijbelen en hij spijbelt twee maanden.
Solliciteert bij KLM
Na de mulo volgt Jan in 1951
de vier-jarige horeca opleiding
in Rotterdam, wat inhoudt twee
dagen naar school en vier dagen
werken.
Na het behalen van dit diploma
solliciteert hij bij de KLM als steward.
Maar de KLM neemt Jan niet aan,
reden hij is astmatisch.
Hij zit niet bij de pakken neer en
gaat een half jaar werken. Als kok
bij een restaurant aan de Coolsingel in Rotterdam en als kok voor
een bouwbedrijf die flats bouwt
aan de Delftseveer te Vlaardingen.
Ook werkt hij drie jaar bij Pattisserie Royal op het Veerplein in
Vlaardingen.
Inmiddels haalt hij het type- en
alle boekhouddiploma’s, solliciteert bij de ENCK (Super) en
wordt aangenomen.
Op de afdeling expeditie werkt hij
drie jaar en is zes jaar hoofd afdeling boekhouding.
Tussendoor haalt hij de diploma’s
handelscorrespondentie Nederlands en Engels.
Hij is lid van de ondernemingsraad
en krijgt daar te horen dat mensen
met gemaakte studiekosten de
helft hiervan terug kunnen krijgen.
Dat is niet gek denkt Jan en dient
een declaratie in van de gemaakte
studiekosten.
De toenmalige directeur van de
ENCK, ir. Bakker, gooit echter
roet in het eten, hij vindt het alle-
Foto Koos Reijerkerk
maal onzin en helemaal niet nodig
dat Jan de diploma’s heeft gehaald,
de studiekosten worden niet terug
betaald.
Jan is uit het veld geslagen, totaal
overrompeld, hoe is dit mogelijk,
heel erg boos en neemt ontslag.
Echtgenote Riet, zijn steun en
toeverlaat, vangt Jan op.
Samen gaan ze op zoek naar een
oplossing en zien in de krant een
advertentie staan, een vacature
bij Parfumerie City, Liesveld te
Vlaardingen.
Op aandringen van Riet solliciteert
Jan en kan komen voor een sollicitatie gesprek.
Bij City lopen er ongeveer 16
verkoopsters rond en met verbazing ziet hij, dat alle door de klant
gevraagde artikelen door de verkoopsters een voor een op de toonbank worden neergelegd, (vroeger
stonden alle artikelen achter de
toonbank). Zoals een kammetje
van 9, 15 of 20 cent, dat kan toch
beter denkt Jan.
Er zijn 48 sollicitanten voor hem,
eindelijk kan hij boven komen bij
de directie.
Na zich te hebben voorgesteld,
geeft Jan direct aan wat er volgens
hem veranderd moet worden in het
bedrijf, er worden aantekeningen
gemaakt en Jan kan gaan.
Thuis aangekomen zegt hij tegen
Riet: ‘Zo daar ben ik vanaf, ik ga
toch niet in een Parfumeriezaak
werken, ik ben een kerel, ze lachen
me uit, hier hoor ik nooit meer wat
van.’
Een paar weken later krijgt hij een
brief en wordt uitgenodigd voor
een volgende gesprek.
Maar Jan wil helemaal niet werken
in een Parfumeriezaak, hoe komt
hij er vanaf.
De directie van Parfumerie City
later Cency is enthousiast, op een
man zoals hij hebben ze zitten
wachten, ze willen hem aannemen,
en hij mag zelf het salaris bepalen.
Dit is de kans denkt Jan en noemt
een bedrag zeker zes maal hoger
dan zijn laatste salaris, dit accepteren ze nooit.
Mis, het salaris is tot zijn verbazing geen bezwaar, hij wordt aangenomen.
Alleen de ENCK ligt dwars, maar
laten hem uiteindelijk na drie
maanden gaan.
Bij de Parfumerieketen bestaande
uit vier winkels werkt Jan eerst op
de boekhouding, wordt later directeur en nog later eigenaar van de
het bedrijf.
De huidige eigenaar wil de winkels verkopen en Jan, voor 10%
aandeelhouder, koopt alle winkels
op, breidt ze in de loop der tijd geleidelijk uit naar totaal 58 winkels
in diverse steden in de regio.
Zelfbediening
Cency is de eerste drogisterij die
het bestaande assortiment uitbreidt
met zeepmiddelen, drop en dergelijke. Ook is het de eerste winkel
waar de zelfbediening wordt ingevoerd.
De omzet per dag is hoog, de
verkochte zonnebrillen worden in
Amerika ingekocht.
De klanten begrijpen er niets van,
wat een lage prijzen.
De stal van de boerderij aan de
Kethelweg komt leeg te staan en
Jan gebruikt de stal voor opslag
van grote artikelen zoals luiers.
De Parfumerieketen groeit en
groeit en vanwege ruimtegebrek
voor opslag wordt de melkfabriek
aan de Asterstraat gekocht.
Tegen zijn verwachting in is de
Parfumerie keten bij Jan niet meer
weg te denken.
Aan de Van Hogendorplaan neemt
Jan de toenmalige drogisterij Her-
Het gezin Anderson bestaat uit
zeven personen, vader, moeder en
vijf jongens waarvan Jan het oudste kind is.
Het gezin woont in een twee-persoons woning in Den Haag.
Als kind verzamelt Jan van alles,
alle gevonden voorwerpen uit
Wereldoorlog II worden door hem
onder het bed gelegd.
Maar moeder Anderson houdt
van netjes en gooit alles weg wat
onder het bed ligt. Maar de verzamelwoede van Jan is niet tegen
te houden en hij legt alles wat hij
van waarde vindt weer terug onder
het bed.
Vader Anderson werkt bij de Shell
en in 1951 verhuist het gezin van
Den Haag naar de Riouwlaan in
Vlaardingen.
Na het huwelijk van Jan in 1959
koopt Jan een twee-kamer woning
in de Arnold Hoogvlietstraat, verbouwt het huis en gaat er wonen.
De hele zolder staat vol met spullen uit Wereldoorlog II.
Jan wil graag een museum en
krijgt hulp van de Service Club
Rotary, is een soort Ronde Tafel
van Vlaardingen.
In samenwerking richt Jan een
stichting en stelt een museumplan
op.
In 1975 komt de gehele boerderij
aan de Kethelweg leeg te staan,
Jan verkoopt zijn huis in de Arnold
Hoogvlietstraat, koopt de boerderij
aan de Kethelweg en gaat daar
wonen.
Een deel van de boerderij krijgt
z’n bestemming als Streekmuseum
Jan Anderson.
De totale boerderij heeft een oppervlakte van ca. 600 M2.
Met Jan en onze fotograaf lopen
we door het Streekmuseum.
Honderden laatjes en kastjes zijn
er, enkele worden door Jan opengetrokken en hij toont ons Delftsblauwe bordjes uit 1847-1947,
potjes opgegraven uit de beerput,
tinnen en houten lepels, toont
breipennenhouders, want als je
vroeger op visite ging werd altijd
het breiwerk meegenomen en weer
opgeborgen in de houders. Prachtig vinden we het.
Het museum is selfsupporting dat
wil zeggen ontvangt geen subsidie
van de overheid en bestaat inmiddels 39 jaar.
Elke twee maanden zijn er nieuwe
tentoonstellingen.
In februari 2014 overhandigt Jan,
bij drukkerij Stout, aan burgemeester Eenhoorn een boekje uit
de serie Van ´t Oft tot ´t Ooft over
de Arnold Hoogvlietstraat, bij het
museum te koop voor € 2,50.
Het Streekmuseum is elke eerste
zondag van de maand geopend.
Heeft u iets te vieren en zoekt u
een leuke locatie, het museum is
alleen op afspraak te reserveren
voor groepen (ook voor de avond).
Streekmuseum Jan Anderson, telefoon 010 – 4343843.
8
WIJKKRANT DE BABBER
Van de straat (15)
JOKE DE ZWART
De wijk wordt voller en voller en dan
heb ik het over het project: Vlaardings
Geluk. Terwijl veel mensen zich soms
afvragen wat geluk eigenlijk is, weet de
projectontwikkelaar het zeker, want het
geluk om hier te wonen spat er vanaf.
Althans, dit suggereren de reclameborden.
Ik ga op onderzoek uit en zie een nieuwe
wijk ontstaan die zo ruim en gevarieerd
is, dat iedereen hier wel zou willen
wonen. Misschien omdat de nostalgie om
de hoek komt kijken? Behalve het feit dat
de bouwstijl warm aandoet, heeft men
bedacht om hofjes te maken. Dat ziet er
mooi uit. ‘Gezellig’, is het woord dat ik
Klokkenspel
voormalige
Rabobank
verhuist naar
‘t Groen’
later op de website voorbij zie komen.
Er zijn verschillende woningtypes en
de tweede fase is in volle gang. Later
lees ik in Groot Vlaardingen dat er
een collegebesluit is genomen inzake
‘naamgeving openbare ruimte’. Let op
want hier komt het: de Primulahof is
geboren! Wat leuk! Verderop lees ik de
volgende tekst: De Primulastraat wordt
omgedoopt in Primulahof. Dat is het
gevolg van een gewijzigde loop van de
straten achter het nieuwe winkelcentrum
Van Hogendorpkwartier.
Goed nieuws voor de oorspronkelijke
bewoners van de Primulastraat. Ik was
al bang dat deze naam zou verdwijnen
en kan niet wachten tot de Primulahof
klaar is. De fotograaf staat al op scherp
om het eerste plaatje te schieten van het
nieuwe naambordje van de straat die wij
dan eigenlijk geen straat meer kunnen
noemen, toch?
Terug van weggeweest, evenals de
SRV-wagen. Samen Rationeel Verkopen
betekent dit. Meer dan vijftig jaar geleden
verscheen de eerste in de Primulastraat.
Wij keken onze ogen uit bij deze rijdende
winkel. De melkboer was de enige die
er niet blij mee was en hoopte zijn vaste
klanten te houden, hetgeen veelal lukte
omdat ze bij hem maar eenmaal per week
hoefden te betalen. De SRV-man is terug
in het land maar wel aangepast aan deze
tijd. Klanten bestellen veelal via internet
en krijgen hun producten ‘s avonds netjes
afgeleverd in de buurt van hun huis of
werk. Alles is te regelen. In Vlaardingen
is de SRV-wagen bij de meeste
seniorenhuizen blijven komen. De nieuwe
ontwikkeling zal zich vast en zeker ook
naar andere gebieden uitbreiden. In ieder
geval stijgt de vraag naar winkelwagens
bij de kleine dorpen waar de laatste jaren
alle winkels verdwenen zijn.De straat van
toen wordt vast een mooi hofje met een
schitterende gemeentetuin in het midden.
Wie weet mag een bewoner van toen hier
de eerste boom komen planten?
Senioren welzijn?
BEN VAN DER LINDEN
Het Groen van
Prinstererlyceum heeft het
klokkenspel kunnen verwerven
dat destijds de zijgevel van de
voormalige Rabobank aan het
Veerplein sierde.
De Stichting Big Ben heeft
lang nagedacht over de
definitieve toewijzing en heeft
uiteindelijk de door Bram
Keizerwaard voorgestelde
locatie als het meest creatieve
en effectieve voorstel
beoordeeld.
Dit beoogt plaatsing aan de
Van Hogendorplaanzijde van
het schoolgebouw, waarmee
ook het tegenovergelegen
winkelcentrum wordt bediend,
een plek waarvoor Koos en
Carla Reijerkerk zich sterk
hadden gemaakt.
De datum van
ingebruikstelling is op dit
moment nog niet bekend.
Het instrument zal door
leerlingen van het Albeda
College speelklaar gemaakt
worden, wat voor hen meteen
een mooi studieproject is.
Bram Keizerwaard wist al
eerder een kunstwerk van Jan
de Winter te redden.
Met de plaatsing van dit
klokkenspel is wederom een
stukje cultureel erfgoed voor
de stad bewaard gebleven.
De Stichting Big Ben is
ook de organisator van de
Vlaardingse Beiaardweken
en heeft recentelijk de
oude speeltafel van het
Oranjecarillon gerestaureerd
en gedigitaliseerd.
Daarop zullen beiaardlessen
aangeboden worden. Het
instrument staat nu in de
Lucaskerk op de Hoogstraat.
Je kunt dus wel stellen dat de
Stichting Big Ben flink aan de
bel trekt.
Waar moeten senioren ‘hun ei kwijt’ als Seniorenwelzijn in het wijkcentrum sluit? Foto Koos Reijerkerk
YVONNE VAN LEEUWEN
Net heb ik mevrouw Marianne van
Twist aan de telefoon gesproken.
En het is waar.
Seniorenwelzijn stopt 31 december 2014 met haar activiteiten in
wijkcentrum ‘t Nieuwelant aan de
Rotterdamseweg in Vlaardingen.
Dat komt door de bezuinigingen
van de gemeente. Activiteiten en
vrijwilligers verhuizen naar andere gebouwen in deze wijk, zegt
men... Waar naar toe? Is er wel iets
anders? Dat weten we nog niet.
Op 19 februari is er een bijeenkomst geweest voor bezoekers en
vrijwilligers waar dit verteld is.
Het is triest, er zijn veel verschillende activiteiten die hier elke
week plaatsvinden. zoals; kantklossen en tai chi, het is ‘home’
voor de wandelclub, de senioren
kunnen hier bridgen, biljarten,
dansen, gymnastiek en computerles volgen, verder is er Franse
les en Yoga, er is pedicure en lijndansen en ik vergeet vast nog meer
clubs en verenigingen.
Nogmaals waar moeten ze naar
toe? De gemeente kan wel zeggen
dat alles naar een andere plaats in
de wijk gaat, maar voorlopig weet
nog niemand waar dit is. Weet de
gemeente eigenlijk waar er wel
plaats is voor onze senioren? Wethouder Oosterom zegt dat er geen
activiteiten worden geschrapt.
Maar ontmoetingscentrum West
is al dicht en de activiteiten in de
‘Bijenkorf’ staan mogelijk ook op
de tocht.
Het is geen goede zaak zoals de
gemeente onze senioren in de kou
laat staan en ik pleit, met veel
andere mensen, pak de ontmoetingscentra van de senioren niet af,
maar promoot ze. Het is een goede
zaak om de ouderen een vaste plek
te geven waar ze elkaar kunnen
ontmoeten. De bejaardentehuizen
gaan dicht, deze ontmoetingscentra ook, wat nog meer?
Hebben ouderen geen recht meer
op hun clubhuis? Bezuiniging is
wellicht soms noodzakelijk, maar
beknibbel niet op onze senioren.
9
WIJKKRANT DE BABBER
Veranderingen
identiteitsbewijzen
U hoeft bij een verloren of
gestolen identiteitsbewijs
(paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs) geen aangifte meer te
doen bij de politie. Met ingang
van maart 2014 kunt u bij de
gemeente een verklaring van
verlies of diefstal tekenen. U kunt
dan direct een nieuw paspoort,
rijbewijs of identiteitskaart
aanvragen. Daarnaast is een nieuw
identiteitsbewijs tien jaar geldig,
nu is dat nog vijf jaar.
’t Nieuwelant in beweging!
Zumba gold
Een op Latijns-Amerikaanse dans
geïnspireerde work-out.
Vetverbrandend en spierverstevigend!
Naast deze work-out leer je ook
dansen en makkelijke danscombinaties op een mix van Oriëntaalse
muziek, Balkan Beats en Flamenco. De lessen zijn geschikt voor
iedere vrouw ongeacht leeftijd of
figuur.
Zumba Gold is ontwikkeld voor
beginners en ook ideaal voor personen met overgewicht of voor
degene die conditie willen opbouwen, maar natuurlijk wel in Zumba stijl. Geen springwerk. Bij deze
lessen ligt het tempo dus wat lager.
Zumba kent geen moeilijke choreografie en is dus zeer geschikt
voor iedereen die van swingende
muziek houdt. De lessen worden
gegeven door een gediplomeerd
dansdocente op maandagavond.
Tijd: 19:00 uur tot 20:00 uur. Kosten: € 40,- per blok van 8 lessen.
Datum voor het nieuwe blok wor-
den z.s.m. vermeld op onze website en onze Facebook pagina.
Buikdansen
Buikdansen is een populaire
dansvorm die men herkent aan
het gebruik van sluiers, de zills
(koperen cymbaaltjes), stokdanssen etc. Deze dansvorm is een
mooie vorm van bewegen en kan
bovendien door iedereen beoefend worden ongeacht figuur of
leeftijd. Tijdens de lessen wordt er
aandacht besteed aan verschillende
danstechnieken en dansritmen.
Met buikdansen leer je mooier te
bewegen en het lichaam beter te
beheersen.
Het prettigst om tijdens de lessen
te dragen is: makkelijke kleding
bijvoorbeeld een wijde cirkelrok of legging en eventueel een
heupsjaal zodat de heupaccenten
goed zichtbaar worden.
De lessen worden gegeven door
een gediplomeerd dansdocente op
maandagavond. Tijd: 20:15 uur tot
21:15 uur. Kosten: € 60,- per blok
van 8 lessen. Datum voor het nieuwe blok worden z.s.m. vermeld op
onze website en onze Facebook
pagina.
Total body work out
Bodyshape in combinatie met
tae-bo, bbb (buik, billen, borst)
en body pump. De lessen worden
gegeven door een gediplomeerde
docent.
Let op u dient zelf een mat of een
handdoek mee te nemen!
De lessen worden gegeven door
een gediplomeerd docent op
woensdagavond.
Tijd: 19:15 uur tot 20:15 uur. Kosten: € 40,- per blok van 8 lessen.
Datum voor het nieuwe blok worden z.s.m. vermeld op onze website en onze Facebook pagina.
Zelfverdedigingslessen voor volwassenen
Eenvoudige en zeer effectieve
technieken aanleren. Het vergroten
van de bewustwording en zelfvertrouwen. De lessen vormen een
gezondheidstraining waarbij ook
de conditie, coördinatie, souplesse
en behendigheid zullen worden
verbeterd. De lessen worden
gegeven door een gediplomeerd
docent. Na afloop van de cursus
ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.
Tijd: 20.30 - 21.30 uur. Kosten: €
45,00 per blok van 8 lessen. Datum voor het nieuwe blok wordt
vermeld op de website en Facebook pagina.
Line dance
Onder begeleiding van een ervaren
docente kunt u op donderdagavond
komen line dansen! Tijdens de
eerste lessen leert u direct al een
aantal dansen. Kom gerust eens
langs en doe mee! De lessen worden gegeven op donderdagavond.
Tijd: 19:00 uur tot 20:00 uur beginners en van 20.00 tot 321.30
uur gevorderden.
Kosten: € 3,50,- per persoon per
keer.
Ontspanning in ‘t Nieuwelant
Yoga
Carolien Hartman (YogaenZo)
organiseert naast yogacursussen
ook, mindfulness trainingen, meditatiebijeenkomsten en dergelijke.
Bezoek voor meer informatie onze
website voor het actuele aanbod.
High tea
Op donderdag 17 april organiseert
Nicole een gezellige high tea. Al
een hele tijd het goede voornemen
om weer eens af te spreken met
uw vriendinnen, maar het komt er
maar niet van? Of gezellig eens
wat met uw moeder of uw buurvrouw ondernemen? Meldt u dan
nu aan voor deze gezellige high
tea!
Tijd:10:00 uur tot 12:00 uur
De kosten bedragen € 12,50,- per
persoon inclusief thee, hartige
hapjes en zoete hapjes. Aanmelden
kan t/m vrijdag 4 april a.s. via de
mail naar [email protected]
of bel naar 010-4349978 (b.g.g.
spreek uw naam + telefoonnummer in en wij bellen uw z.s.m.
terug).
Kinderkleding en speelgoedbeurs
De kinderen uitgespeeld met dat
speelgoed? Of zijn ze uit de kleren
gegroeid? Weggooien is zonde!
U kunt het allemaal voor een leuk
prijsje verkopen op deze tweedehands beurs. Uiteraard kunt u deze
beurs ook bezoeken en leuk speel-
goed of andere kleding kopen voor
uw kind. Datum beurs: vrijdag 31
oktober.
Tijd: van 20.00 – 22.00 uur. Kosten tafel: € 6,00. Reserveren via
[email protected] of bel 010 434 99 78 (b.g.g. spreek uw naam
+ telefoonnummer in).
Rommelmarkt
Zolder opgeruimd en de goederen
zijn nog te goed om weg te gooien? Of heeft u spullen die u niet
meer gebruikt? Verkoop deze dan
op onze rommelmarkt. U blij én de
koper blij! Datum rommelmarkt:
zaterdag 1 november. Tijd: van
10.00 – 14.00 uur. Kosten tafel: €
8,00. Reserveren via [email protected]
online.nl of bel 010 - 434 99 78
(b.g.g. spreek uw naam + telefoonnummer in).
Voor meer activiteiten kijk op
www.wijkcentrumhetnieuwelant.
nl of op onze Facebook pagina en
volg ons op Twitter!
Wijkcentrum ’t Nieuwelant (kantoor 3e etage)
Rotterdamseweg 176 Vlaardingen
Tel: 010-4349978
B.g.g. naam+ telefoonnummer
inspreken s.v.p.
[email protected]
www.wijkcentrumhetnieuwelant.
nl
Identiteitsbewijzen tien jaar geldig
Als u na 9 maart 2014 een nieuw
paspoort of een identiteitskaart
aanvraagt en u bent 18 jaar of
ouder, dan is deze tien jaar geldig.
Het paspoort en identiteitskaart
wordt daardoor ook duurder.
Vanaf 9 maart kost een paspoort €
66,96, dat is nu nog € 50,35. Een
identiteitskaart kost € 52,95, dat is
nu nog € 41,90. Vanwege uiterlijke
veranderingen blijven paspoorten
en identiteitskaarten voor kinderen
tot 18 jaar 5 jaar geldig.
Afspraak
Voor het tekenen van een
verklaring van verlies of diefstal
of aanvragen van een nieuw
identiteitsbewijs moet u een
afspraak maken. Dat kunt u zelf
regelen via
www.vlaardingen.nl/afspraak
Investeer slim met
energiebespaarlening
Wilt u investeren in
energiebesparende maatregelen
aan uw huis? En bent u daarvoor
op zoek naar een lening? U kunt
nu een Energiebespaarlening
afsluiten om energiebesparende
maatregelen aan de eigen woning
mee te bekostigen.
De Energiebespaarlening heeft
een lage rente en is daardoor
aantrekkelijk voor particuliere
woningeigenaren. U kunt de
lening bijvoorbeeld gebruiken
om uw woningen te isoleren,
een HR-ketel aan te schaffen
of een zonneboiler. De lening
wordt verstrekt uit het Nationaal
Energiebespaarfonds, dat met
financiële bijdragen van de
Rabobank, de ASN Bank en de
Rijksoverheid is gerealiseerd. De
lening kan gebruikt worden voor
14 energiebesparende maatregelen.
De voorwaarden daarvoor vindt
u op www.ikinvesteerslim.nl. De
rente van de lening is mogelijk
fiscaal aftrekbaar. Meer informatie
vindt u op www.belastingdienst.nl.
Adverteren in onze krant?
Mail naar:
[email protected]
gmail.com
en vraag naar de
aantrekkelijke tarieven
10
WIJKKRANT DE BABBER
Zijn er lezers die ook een leuk verhaal
hebben voor het Theater van het Leven,
dan kunt u dit opsturen naar onze redactie,
waar gekeken wordt of publicatie
mogelijk is.
Theater van het leven
Verslapen
JOHANNA VAN DER ZWAN
Jef en Emma een stel apart, begin veertig,
met een puberende zoon.
Jef werkt op een makelaars kantoor, Emma
bij de receptie en zoon Jim ligt vaak
dwars, weet zelf niet waarom.
Vandaag is het crisis, Jef heeft een vergadering in Amsterdam maar heeft zich
verslapen.
‘Schat even opzij’, zegt hij en rent door
het huis op zoek naar z’n spullen.
‘Jij zou toch de wekker zette, nou mooi
niet, ik kan ook niks aan jouw overlate.’
‘Je brood staat klaar lieverd.’ ‘Ik eet wel
op het station, ik moet die Intercity
hebbe’ en hij graait z’n spullen bij elkaar.
‘Voorzichtig hoor’, zegt Emma en Jef rent
naar de bushalte.
‘Waar blijft die verdraaide bus, is het nou
zo lastig op tijd te rijde.’
Eindelijk komt de bus, rijdt naar het station en Jef rent naar buiten richting perron.
Zal je altijd zien denkt hij, uitgerekend
vandaag zijn er vertragingen.
Tijd voor koffie, he he effe bij komme.
Dan wordt er omgeroepen de Intercity
naar Amsterdam vertrekt van spoor 8.
Ook dat nog, de wachtende mensen gaan
allemaal naar spoor 8.
Jef is geïrriteerd, ze lopen e’m bijna omver.
‘He joh je heb toch oge in je hoofd’, hufters zijn het.
Maar bij Jef zegt een stemmetje in z’n
hoofd, ‘ze willen allemaal de trein hebbe,
wat kan mij dat schele, op houwe jij.’
Eindelijk zit hij in de Intercity, tegenover
hem zit een mevrouw met haar blonde
3-jarige dochtertje.
‘Kijk es Lotte hier is je boterhammetje,
alles opete hoor.’
Plotseling zegt het kind ‘mamma kijk
muneer rare soene’, en neemt een hap van
haar boterham.
‘Wat zeg je’ en Lotte wijst naar Jef z’n
schoenen.
Wat nu weer denkt Jef, heb ik dan nergens
rust.
De vinger van het meisje wijst nog steeds
naar z’n schoenen, hij kijkt en z’n ogen
worden groot als tennisballen.
Nee dit kan niet waar zijn, het zijn niet
z’n schoenen maar geruite St. Nicolaas
pantoffels die hij aan heeft, vreselijk wat
een ramp.
Hij stopt z’n voeten zover mogelijk onder
z’n stoel, maar het meisje blijft wijzen en
iedereen kijkt naar Jef.
De moeder weet niet waar ze kijken moet,
loopt rood aan.
Dan zegt Jef, ‘verslapen, verkeerde schoenen aangetrokken.’
‘Maakt niet uit’, zegt de vrouw, ‘ik heb
me ook verslapen en zit nu in de verkeerde
trein.’
De dag begint anders dan ze hadden verwacht, maar het zonnetje schijnt en dat
maakt alles goed.
Gezellig
en gezond
YVONNE VAN LEEUWEN
Het is dinsdagmorgen, 09.00
uur en ik ga een praatje maken
met mevrouw Els de Hoog in
wijkcentrum ‘t Nieuwelant,
op de Rotterdamseweg hier in
Vlaardingen.
Zij is de grote kracht van DOW,
(‘Dinsdag Ochtend Wandelaars)
en hun thuis is al drie jaar dit
wijkcentrum.
Ooit, lang geleden, is een dokter
begonnen om met een clubje
mensen wekelijks een eind te gaan
lopen. (Goed voor de gezondheid).
Daarna nam de familie Poot
het over en nu al weer vijftien
jaar is Els de Hoog degene die
de wandelochtend organiseert.
Ik dacht er komen misschien
twintig man, hooguit. Maar, niet
te geloven er zijn wel plus minus
45 tot 50 mensen, mannen en
vrouwen die uiteindelijk gaan
wandelen om 10.00 uur. Ik sta
versteld.
Als iedereen binnenloopt en koffie
gaat drinken, heb ik tijd om meer
te weten te komen over deze club.
Els de Hoog is een enthousiaste
dame die met heel haar hart en ziel
is verknocht aan de DOW.
Iedere dinsdag wordt er
gewandeld, weer of geen weer en
de wandeling duurt ongeveer een
uur, dan is er ergens een half uur
koffie pauze en daarna wordt er
nog een uurtje gewandeld.
Iedere week is er een andere route,
uitgestippeld door enthousiaste
voorlopers naar aanleiding van
de koffiestop die ook iedere week
weer ergens anders is. Ja hier is
over nagedacht.
Er zijn mensen uit Vlaardingen,
Schiedam, Maassluis en zelfs uit
Rotterdam en Spijkenisse doen
ze mee. Het is best een hechte
groep. Als iemand ziek is wordt
er gezorgd voor een kaart, een
fruitmandje, of een bezoekje. Met
De Dinsdag Ochtend Wandelaars vertrekken voor een fikse wandeltocht.
Inzet Els de Hoog. Foto’s Kor Broek
Kerstmis is er een dineravond
en één keer per jaar proberen ze
een reisje te organiseren . Dat is
al eens geweest naar Praag en
Berlijn. Voor eind april dit jaar
staat er een reis naar het Sauerland
op het programma. Een 5-daagse
busreis geheel verzorgd en Els is
de reisleidster die leuke excursies
bedenkt.
Wat vind je van dit alles? Leuk
toch? Wil je een keer meelopen?
Kom op dinsdagochtend. Je hoeft
niet van te voren af te spreken,
maar zorg wel dat je op tijd bent
want om 10.00 uur begint de
wandeltocht. Het kost € 2,20 en
daarvoor krijg je ook nog 2 x
koffie of thee. Dames en heren,
kom op, ga het eens proberen.
Ook jonge mensen worden er nog
gezocht. Als de kinderen naar
school zijn heb je best even tijd.
Het is goed voor de lijn, je leert
gezellige mensen kennen en wat
dacht je van de omgeving?
Je wordt een expert van leuke
wandelroutes bij ons in de buurt.
11
WIJKKRANT DE BABBER
Maarten Lanting
houdt van uniformen
YVONNE VAN LEEUWEN
Ja mensen het is weer zover. Ik
ben wederom op visite in het Herman Frantsenhuis. Leuk. Dit keer
maak ik een praatje met Maarten
Lanting die 66 jaar is en al 24 jaar
hier woont. Hij is geboren op 3
juni 1947 in Rotterdam.
Het is niet allemaal van een leien
dakje gegaan in zijn leven.
Hij was zes jaar toen hij naar een
tehuis ging. Eerst in Kralingen,
daarna naar Noordwijk, toen
Amersfoort, Zwolle en uiteindelijk Zeist. Daar is hij weggelopen,
vervolgens heeft hij een tijdje
rondgezworven en op bankjes in
parken geslapen. Dat heeft wel zes
maanden of langer geduurd.
Gelukkig kwam hij toen in
Vlaardingen terecht. Eerst bij zijn
zus, daarna in een eigen huisje met
tuintje en nu al weer een hele tijd
in het Herman Frantsenhuis.
We zitten in de serre van het tehuis en hier mag gerookt worden.
Maarten doet dit met een nep/
kunst sigaret. Er komt zelfs rook
uit, maar volgens Maarten smaakt
het naar sigaret en hij heeft liever
een sigarensmaak. Tja...
Hij vertelt dat hij de tuin van het
Frantsenhuis bijhoudt samen met
Leen (u weet wel Leen waar ik in
de vorige Babber een stukje over
schreef). Vroeger heeft Maarten
bij de gemeente dienst gedaan,
schoffelen deed hij veel, maar ook
haalde hij de boodschappen. Hij
heeft ook gewerkt op een boerderij
waar veel dieren waren en hij de
kippen verzorgde.
Het is best een bewogen leven
geweest voor hem maar nu voelt
hij zich al jaren thuis. Zijn enige
wens is dat hij een eigen kamer
en aparte slaapkamer krijgt. Een
eigen badkamer heeft ie al.
De vriendin van Maarten is Lenie,
zij woont ook hier, hun kamers
zijn naast elkaar.
Vroeger ging hij nog weleens op
vakantie naar Turkije en Griekenland maar nu niet meer. Nu blijft
hij thuis en fietst.
Hij heeft best veel hobby’s. Een
Foto Koos Reijerkerk
daarvan zijn zijn drie kostuums.
Een van de RET een van Irado
en een van de NS. Daar is hij ook
trots op. Op de foto kan je Maarten
zien in zijn NS pak. dat komt nog
vanuit de tijd dat hij modeltreinen
had. Hij heeft ook een mooie fiets
en houdt van schilderen. Drie keer
in de week gaat hij naar Scala,
een dagcentrum voor mensen met
een beperking. Zijn schilderijen
van pinguïns en olifanten hangen
in de huiskamer aan de muur. Ja
Maarten is een tevreden man.
We drinken nog even koffie en
ik maak alvast kennis met Leo,
met hem ga ik volgende keer een
praatje maken. Tot ziens Maarten,
het was gezellig.
Brieven aan de redactie
Vernieuwde krant I
Ziet er mooi uit, complimenten!
Jan Robberegt
Vernieuwde krant II
Ook van mij een reactie. Ik heb De
Babber met veel plezier gelezen.
De krant ligt lekker in de hand en
is ook uitstekend te bezorgen.
Marlo Scheffers
Vernieuwde krant III
Dank voor het toezenden van
‘jouw’ wijkkrant De Babber. Ik
vind de kwaliteit boven verwachting goed. Het nieuwe papierformaat lijkt een juiste keus, ook
al omdat het nu om een ‘echte
krant’ gaat. Lettertype, opmaak,
indeling... Allemaal in orde. De
afwisseling tussen actuele onderwerpen, voor zover mogelijk,
columns, verslagen, interviews
(jouw specialiteit...) en agenda is
behoorlijk. Foto’s zorgen voor een
duidelijk beeld van de activiteiten
in de wijk.
In ieder geval is een compliment
aan de makers op zijn plaats.
Brief aan onze verslaggeefster
Yvonne van Leeuwen
Naam en adres bij haar bekend
Vernieuwde krant IV
Heb vandaag De Babber in de
brievenbus gevonden. Op de voorpagina staat waarom voor de nieuwe opzet van de krant is gekozen
in verband met de kosten, minder
subsidie en dergelijke.
Kunt u niet aan de lezers een vrijwillige bijdrage vragen? De krant
kost maar iets meer dan € 0,40.
Ik heb geen idee hoeveel er per
jaar worden uitgegeven, maar alle
bijdragen die binnenkomen zijn
wel meegenomen.
Ik vind het eigenlijk best belangrijk om op de hoogte te worden
gehouden.
P. Benne
Geachte meneer/mevrouw Benne
Uw idee is een prima plan. Echter
dit is ook al besproken tijdens de
redactievergaderingen die over
minder kosten en meer opbrengsten zijn gehouden. Als wij bijvoorbeeld € 0,50 rekenen dan kun
je dit zien als een abonnement op
de krant. Dit betekent dat er een
administratie bijgehouden moet
worden van abonnees. Wij, redactie en bezorgers, zijn allemaal
vrijwilligers en dit plan brengt
veel extra werk met zich mee.
Ook voor de bezorgers wordt het
ingewikkelder. Zij moeten dan ook
volgens een lijst gaan bezorgen.
Nu wordt de krant huis-aan-huis
bezorgd zodat eenieder, alleen niet
de brievenbussen met een ‘neenee’ sticker, de krant kan lezen.
Aad van den Oever
Tip
Jullie hebben toch maar even een
super organisatie op poten. Jammer dat ook hier het geld/subsidie
een rol gaat spelen. Hier in ons
dorp (Rozenburg red.) is er een pot
Bewonersinitiatieven. Ik heb daar
ook geld uit gepeuterd gekregen.
Voor de Dorpstuin € 2500,- en
voor de Groenploeg € 1800,- .
Ga is op zoek bij de ambtenaren.
Het kan toch niet zo zijn dat jullie
moeten stoppen met De Babber?
Een tip. Ik heb de Website van De
Babber bekeken. Als ik een link
aanklik ben ik De Babber kwijt.
Met andere woorden De Babber is
dus een bezoeker kwijt.
Foto Kor Broek
De Webmaster kan dit simpel veranderen.
In de laatste Babber februari 2014
staat op bladzijde 7 een artikeltje
over MUWI 1 woningen.
Citaat: De reden dat de naam
Muwi aan het gebied is gegeven
ligt in het feit dat er vanaf ongeveer 1950 tot 1973....etc. dit stond
bekend als het MUWI bouwsys-
teem.
Waar heeft die man het over?
MUWI waren de afkortingen van
de aannemingsmaatschappij Muys
en Winter,
ik meen me te herinneren dat
MUYS met U/Y werd geschreven.
Zie het als een opmerking, we
doen allemaal ons best.
Arno de Visser, Rozenburg
12
WIJKKRANT DE BABBER
RAADPLAAT
Er zijn zowaar weer wijkbewoners
die de vorige Raadplaat goed weten te beantwoorden.
Twee inzenders hebben het goed
geraden namelijk Peter Struys en
de heer Stigter. Na loting is Peter
Struys de winnaar.
Hieronder het goede en winnende
antwoord van de winnaar.
E-Markt Van Duuren (waarbij inbegrepen Albert’s
Broodjescorner)
Iedere dag, zo rond half twaalf’s
ochtends, stond hier politie, douane, brandweer en/of ambulance
voor de deur. In het begin dacht je,
wat is híer aan de hand?
Nou, niks ernstig, het waren (zijn)
liefhebbers van een goed broodje.
Heb begrepen dat ze inmiddels,
onder de naam Aad’s Broodjescorner, zijn ingetrokken bij Bakker
Klootwijk in het nieuwe Van Hogendorpkwartier.
Ook de heer Stigter zit op het juis-
te spoor en schrijft ons;
Oplossing: Versmarkt van
Duuren in het blok wat nu
afgebroken wordt.
Versmarkt word node gemist
zeker door de bewoners van
EVEN
Was bekend door uitstekend
VERS beleg, klantvriendelijkheid en voor sommige
bewoners werden de boodschappen thuis bezorgd!!
Ondanks ons prachtige
nieuwe winkelcentrum met
prima winkels, dus toch gemist !!
Ook bedankt, maar helaas er
kan er maar één winnen.
Wij gaan er vanuit dat alle
‘speurneuzen’ uit onze wijk
weer op scherp staan bij het
zien van de nieuwe Raadplaat, succes allemaal!
Oplossing Sudoku
februari
De vraag van de nieuwe raadplaat
is:
Wat is hier zoal te koop en....
wat is het meest verrassend als
u eenmaal binnen bent? Voor de
winnaar is een prijsje beschikbaar
gesteld door foto Engelse:
Een vergroting in de maat 13x18
met een lijst erbij (ter waarde van
€15,-).
Een oude of beschadigde foto laten restaureren en daar een serie
20 afdruk van (ter waarde van
€25,-).
Oplossing inzenden voor
5 mei maart 2014 aan de redactie
via ons e-mailadres
[email protected]
Vermeldt wel uw adres en telefoonnummer.
Sudoku
Recept
Stamppot van veldsla
met rookworst
Aantal personen: 4
Ingrediënten
1 kg. aardappelen.
500 gr. veldsla.
1 dl. melk.
1 rookworst.
1 eetl. grove mosterd.
4 eieren.
Voorbereiding
Eieren koken.
Aardappels schillen en in stukken snijden.
Bereidingswijze:
Kook de aardappels gaar.
Snij de rookworst in reepjes en
bak deze in de margarine kort
aan en voeg op het laatst de
mosterd en 1 dl. melk toe.
Stamp de aardappelen fijn en
roer de veldsla er doorheen.
Voeg de rookworst met het
mosterd mengsel toe en breng
het op smaak met peper en
zout.
Garneer de eieren in partjes
erbij.