Bruinbazuin 4

Scherpenzeel, december 2014
Geachte ouder(s), verzorger(s),
De volgende onderwerpen geven we graag aan u
door. Mocht er iets niet duidelijk zijn, loop gerust
even binnen.
Agenda afkortingen
In de agenda staan soms vergaderingen waarvan
u de afkorting en/of betekenis niet kent. Dit is
mede om openheid in de vergaderstructuur van
de school te geven en afwezigheid van de
leerkracht/directie te verklaren. Op de website,
onder de link nieuwsbrieven, kunt u deze lijst
ook terug vinden.
DO
=
Directie Overleg Viermaster
Mt
=
Management Team vergadering
GMT =
Gezamenlijk Management Team
MT leden Maatjes-Bruinhorst
BV
=
Bouw Vergadering
OB
=
Onder Bouw, groep 1 t/m 4
BB
=
Boven Bouw, groep 5 t/m 8
BT
=
Brede Team vergadering
WMK =
Werken Met Kwaliteitskaarten
Directie Viermaster
IB
=
Intern Begeleider
MR
=
Medezeggenschaps Raad
OR
=
Ouder Raad
Agenda december 2014
Di.
DO 9.00 uur
GMT 13.30 uur
Do. 4 dec.
groep 1 ’s ochtends vrij
Vr. 5 dec
Sinterklaas feest
Di. 9 dec.
19.30 uur Evaluatie bestuur/dir.
Do. 11 dec.
Opbrengstvergadering
Wo. 17 dec.
Kersfeest in school
Ma. 22 dec t/m vr. 2 jan’15 Kerstvakantie
Di. 6 jan.
GGD onderzoek lln. 2003
Do. 8 jan.
GGD onderzoek lln. 2003
Continurooster tot 14.30 uur
Fusie scholing “Identiteit”
Psalm –en lied
Psalm: 24: 5
Lied: 487 : 1, Eer zij God in onze dagen
Verjaardagen in december
02-12 Luna Lesterhuis
03-12 Sam de Lange
12-12 Sven Leppers
13-12 Kees van de Burgt
15-12 Emma van Donkelaar
16-12 Carolien van den Top
16-12 Julie Schmidt
20-12 Brett van der Horst
24-12 Jasmijn van Baaren
25-12 Loïs van Ravenhorst
28-12 Dani van Duinkerken
28-12 Jill van Duinkerken
3/4
3/4
3/4
7
5/6
1/2
5/6
3/4
5/6
7
5/6
5/6
Allen alvast van harte gefeliciteerd.
Voorleeswedstrijd
Maandag 24 november hebben Bente en Gertjan
meegedaan aan de voorleeswedstrijd in de
Breehoek. Ze hebben enorm hun best gedaan
en kunnen terugzien op een goede finale. Bente
gaat door naar de halve finale in Barneveld.
Foto’s van deze voorleeswedstrijd kunt u op
onze website vinden.
2 dec.
Continurooster
Op donderdag 8 januari is er een studiemiddag
gepland voor de fusiescholen over Identiteit.
Deze studiemiddag is een afsluitende
bijeenkomst in het kader van de
identiteitsverkenning tussen CBS de Maatjes en
CBS de Bruinhorst. Alle leerlingen zijn om 14.30
uur uit. Noteert u dit alvast in uw agenda?
Nieuwbouw
Opbrengst Zendingsgeld Ebola
Op donderdag 27 november heeft de
gemeenteraad van Scherpenzeel ingestemd met
het bestemmingsplan “school Ringbaan te
Scherpenzeel”. Dat houdt in dat er geen
bezwaren/zienswijzen zijn tegen de bestemming
van de nieuw te bouwen school. Dat houdt in
Wel zijn er bezwaren tegen de verkeersoplossing
rondom de school. Er is nu 1 in- en uitrit voor
gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de
Fluitenkruidlaan gepland. In de bocht in de
Ringbaan is er een ontsluiting voor fietsers en
voetgangers. Op deze plek zal er een paal
worden geplaatst zodat het overige verkeer er
geen gebruik van kan maken. Er is een evaluatie
gepland binnen max. 1 jaar aangaande de
verkeerssituatie. Er is, door de raad, toegezegd
dat wanneer de de verkeerssituatie onveilig
blijkt te zijn dat de evaluatie eerder zal
plaatsvinden. Het proces kan nu verder conform
planning. We zien er naar uit om ein-de-lijk te
starten.
Maandag 24 november was er een actie opgezet
door twee meiden uit groep 8 voor Ebola. Het
team ondersteunde dit van harte.
Er is goed gehoor aan gegeven en het zendingsen klusjesgeld was € 426.38
Een ontzettend mooi resultaat!
Re-integreren meester Van den Brink
Meester Van den Brink is met ingang van 24
december voor 65 % hersteld verklaard. Hij vult
nu voornamelijk op school diverse directietaken,
zoals de op handen zijnde fusie, nieuwbouw,
financiën in. Zijn re-integratie verloopt volgens
plan en we wensen hem, binnen een niet al te
lange tijd, graag een volledig herstel toe.
Actie schoenmaatjes
Maar liefst 81 schoenendozen zijn er ingeleverd.
Wat een mooi resultaat! Het waren prachtig
versierde, goed gevulde dozen, hartelijk dank
daarvoor. We hopen dat heel veel minder
bedeelde kinderen veel plezier van de inhoud
van deze dozen mogen hebben.
Kinderen uit groep 7/8 brachten alle dozen in de
auto en de OR nam het vervoer naar Amersfoort.
Kerstwensen uitdelen
Het is een goed gebruik om elkaar het goede toe
te wensen voor de komende kerstdagen en het
nieuwe jaar. De uitwisseling op school brengt
altijd een hele drukte met zich mee.
In samenspraak met de OR hebben we als team
besloten, dat er geen kerstkaartjes meer op
school uitgewisseld worden. De ervaring leert
dat er veel kaartjes in of rond de school blijven
liggen. Voorts schept het voor de kinderen ook
geen verplichtingen naar elkaar toe.
Kerstfeest
Woensdagavond 17 december, aanvang 19.00
uur, vieren alle groepen het Kerstfeest in hun
eigen klas. Bij groep 1 en 2 worden ook de
ouders uitgenodigd.
Daar niet alle groepen precies op de zelfde tijd
klaar kunnen zijn, bestaat er de gelegenheid om
onder het genot van warme drank en wat
lekkers elkaar goede kerstdagen toe te wensen.
We hopen hiermee het even moeten wachten
op uw kind(eren) te veraangenamen.
Willen de ouders van de kinderen van groep 3 en
4 hun kinderen even voor 19.00 uur in de klas
brengen en na afloop ook weer ophalen?
We vinden het niet prettig wanneer ze alleen in
het donker naar school komen en weer naar huis
moeten.
Extra ledenvergadering VPCO de
Viermaster
Op woensdag 14 januari is er een extra
ledenvergadering gepland voor de
bestuursverkiezing. De uitnodiging heeft u
hiervoor ontvangen. U bent nogmaals van harte
uitgenodigd.
Tenslotte
Onze laatste nieuwtjes, foto’s en
wetenswaardigheden staan ook op onze
website: www.bruinhorstschool.nl.
We zijn op weg naar het Kerstfeest.
Verwachtingsvol.
We kijken uit naar de geboorte van een
bijzonder Kind, de
Zoon van God. Dat
Kind is een licht in de
wereld. Een teken
van hoop.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team
Janneke Robbertsen
“CBS de Bruinhorst”