korte besluitenlijst AB 2 juli (PDF, 47 kB)

Korte besluitenlijst AB-vergadering 2 juli 2014
1. Opening en vaststellen agenda
De stadsdeelvoorzitter, dhr. Capel, opent de vergadering en stelt de agenda vast
2. Mededelingen:
a) de Rekenkamer Amsterdam vraagt de bestuurscommissies elk een deelnemer af te
vaardigen in een nieuwe klankbordgroep die een paar keer per jaar overlegt over het
onderzoeksprogramma. Bestuursondersteuning benadert binnenkort de
fractievoorzitters hierover teneinde iemand af te kunnen vaardigen naar de eerste
bijeenkomst van de klankbordgroep begin september
b)
voor deze vergadering geldt de spreektijdenregeling
c) als eerste onderdeel van de stad Amsterdam is stadsdeel Zuid gestart met de
Amsterdamse Digitale Werkplek, dat is de nieuwe ICT-omgeving. Helaas is met deze
grote migratie naar het nieuwe systeem de postbus bestuursondersteuning niet
zonder meer overgegaan. Concreet betekende dit dat de moties en amendementen
die in het weekend gemaild zijn naar bestuursondersteuning niet aangekomen zijn,
met name de A&M’s van ZPB. De organisatie heeft er alles aangedaan om toch
schriftelijke preadvisering mogelijk te maken voor moties en amendementen die
maandag 30 juni 2014 zijn ingediend. Dat is uiteindelijk gelukt, alle preadviezen zijn
in de bundel verwerkt en uitgedeeld ter vergadering
3. Spreekrecht belangstellenden
- Dhr. Smidt spreekt namens De Pijp over vervuilingsproblematiek. De voorzitter geeft aan,
dat afval de portefeuille is van de heer Slettenhaar en adviseert een gesprek.
Bestuursondersteuning neemt daartoe het initiatief.
- Mw. Haaye spreekt over de begroting en gebiedsagenda’s aangaande De Pijp, namens
platform bewoners De Pijp
- Mw. Bekirov spreekt over participatie namens platform bewoners De Pijp
- Mw. Notenboom spreekt namens de bewoners van De Pijp als vervolg/up date van haar
bevindingen met de horeca handhaving. Ze sprak hierover eerder over op 11 juni.
4. Gebiedsagenda’s en ontwerpbegroting:
Alle fracties met uitzondering van de fractie van ZPB stemmen in met de
ontwerpgebiedsagenda’s en ontwerpbegroting, deze is daarmee vastgesteld
moties en amendementen – ontwerpgebiedsagenda’s en ontwerpbegroting
2015
Nummer
Indiener(s)
Onderwerp
Besluit:
aangenomen
verworpen
ingetrokken
Voor amendement
of motie
A002-2014
GrL
Luchtkwaliteit
Verworpen
GrL en ZPB voor
A003-2014
D66, PvdA
Jan Steenstraat/ MOP 2015-2018
Ingetrokken
A003-2014
bis
D66,PvdA,
VVD en GrL
Jan Steenstraat/ MOP 2015-2018
Ingetrokken
A004-2014
D66, VVD,
PvdA
Kinderopvang en Vroeg Onderwijs in Zuid
Aangenomen
Unaniem
A005-2014
D66, VVD,
PvdA, GrL
Monitoring geluidsoverlast Schiphol
Aangenomen
Unaniem
A006-2014
PvdA, D66,
VVD
Pleinen in Zuid
Aangenomen
Unaniem
School- en speelpleinen
Ingetrokken
A007-2014
A007-2014
bis
D66, VVD,
PvdA
School- en speelpleinen
Aangenomen
Unaniem
A008-2014
D66, VVD,
PvdA
Stadsgezinnen in de Rivierenbuurt
Aangenomen
Unaniem
A009-2014
ZPB
Structurele financiering niet-chemische
onkruidbestrijding
Verworpen
ZPB voor
A010-2014
ZPB
Gebiedsagenda De Pijp en
ontwerpbegroting 2015
Verworpen
GrL en ZPB voor
A011-2014
ZPB
Ombuiging/afzien van het
beleidsvoornemen van bestuurspartijen
om meer te gaan splitsen en samen te
voegen, om zo een grotere voorraad
middenhuur tot € 950 te bewerkstelligen
Verworpen
ZPB voor
M001-2014
GrL
30 km zone Pijp
Ingetrokken
M001-2014
bis
GrL
30 km zone Pijp
Verworpen
GrL en ZPB voor
M002-2014
GrL
Klimaatadaptatie
Verworpen
GrL,ZPB,PvdO en
CDA voor
M003-2014
GrL
Onderzoek aanleg Groene Loper door Zuid
Verworpen
GrL,ZPB, PvdO voor
M004-2014
GrL
Fietsparkeren
Aangenomen
Unaniem
M005-2014
GrL
Buurtagenda en Buurtbegrotingen
Ingetrokken
M005-2014
bis
GrL, CDA,
D66, PvdA
Buurtagenda en Buurtbegrotingen
Aangenomen
M006-2014
GrL
Burgerparticipatie
Ingetrokken
M007-2014
GrL
Community Currencies
Verworpen
M008-2014
D66,VVD,
PvdA, GrL
Burgertop in Zuid
Ingetrokken
M008-2014
bis
D66,PvdA,
VVD,GrL,
CDA
Burgertop in Zuid
Aangenomen
Unaniem
M009-2014
D66, PvdA
Kunst en cultuur in Zuid
Aangenomen
Alle fracties voor
m.u.v. CDA
M010-2014
D66,VVD,
PvdA
Plan van aanpak Fietsparkeren
Aangenomen
Alle fracties voor
m.u.v. ZPB
M011-2014
D66, VVD,
PvdA
Veilige fietsroutes
Ingetrokken
M011-2014
bis
D66, VVD,
PvdA,GrL
Veilige fietsroutes
Aangenomen
M012-2014
D66, VVD,
PvdA
Voortgang buurtbegrotingen
Ingetrokken
M013-2014
PvdO
Groene lopers cq wandelpromenades
Ingetrokken
M014-2014
PvdO
Groepswoningen voor (migrant)ouderen
Ingetrokken
M015-2014
PvdO
Woningen voor ouderen met
middeninkomen
Ingetrokken
M016-2014
ZPB
Voortschrijdend inzicht voor het behoud
van de bomen bij de herprofilering van de
Heemstedestraat en de Ceintuurbaan
Verworpen
Unaniem
GrL en ZPB voor
Unaniem
ZPB voor
MO17-2014
5. Sluiting
ZPB
Meer transparantie en inzage van alle
informatie gericht aan de
Bestuurscommissie
Verworpen
ZPB voor