FNV Flyer Gemeenteraadsverkiezingen 2014

JOUW
GEMEENTE,
STEEDS
BELANGRIJKER
STEM DAAROM OP 19 MAART
EN KIES VOOR KOOPKRACHT
EN ECHTE BANEN!
Jouw gemeente krijgt er taken bij.
Bijstand, werk en zorg worden
vanaf 2015 lokaal georganiseerd.
In het Sociaal Akkoord heeft de
FNV hier afspraken over gemaakt.
Zo heeft de FNV voor elkaar gekregen
dat Wajongers niet in de bijstand
terechtkomen. Maar daarmee zijn we
er nog niet. Iedere gemeente heeft de
vrijheid om zelf een tegenprestatie
te eisen van de mensen die wél in de
bijstand zitten. De FNV is fel tegen deze
kwalijke praktijk. Mensen hebben recht
op een fatsoenlijk loon voor het werk dat
ze doen. Dus niet werken zonder loon, maar
uitzicht op gewoon goed werk, op echte
banen dus. Denk dus goed na welke partij in
jouw gemeente je stem waard is!
Ton Heerts | voorzitter FNV
JOUW GEMEENTE, STEEDS BELANGRIJKER
MINIMA
ECHTE BANEN
De gemeente krijgt een grote rol
bij het aan het werk helpen van
mensen. Werk moet hierbij lonen.
Uitkeringsgerechtigden worden
nu ingezet als normale werknemers, maar krijgen geen normaal
loon. Gevolg: verdringing en geen
maatwerk.
De gemeente krijgt op het vlak
van de bijstand en de armoedebestrijding steeds meer taken.
Mensen met een uitkering worden verplicht aan het werk gezet
en als ze weigeren gekort op hun
uitkering. Sancties kunnen leiden
tot tijdelijke stopzetting van de
bijstandsuitkering.
ZORG
De gemeente is vanaf 2015
verantwoordelijk voor de zorg
aan langdurig zieken, huishoudelijk hulp, mantelzorg, de
persoonsgebonden budgetten,
ouderenzorg en jeugdzorg.
Volwaardige zorg kan alleen
met echte banen.
De FNV blijft zich inzetten voor sociaal lokaal beleid.
STEM DAAROM OP 19 MAART EN KIES VOOR KOOPKRACHT
EN ECHTE BANEN!
WWW.FNV.NL/VERKIEZINGEN