Artikel in ANWB watersport

REDACTIE:ERIKVAN DEN BERG
-t
Nieuurs? Metd het ons op
Aankondí@ngen
en ander'insíder'nieuws van verenigíngenen watersportbranche
I
t
ï0EK0]'tsTvtstE
Het Watersportverbond
heeft defínitief beslotenom
de samenwerkingmet de
Stichti ng Waterrecreatie Nederland te stoppen. Zij deelt
de Toekomstvisie Waterrecreatie2025 niet en vaart
vanaf nu haar eigen koers.
()TTHE
OUT
B())(
Het dreigt stiller te worden
in de Nederlandsejachthavens vanwege de vergrijzing. Een grote groep ouderen stopt met varen en een
toenemend aantaI jongere
mensen ambieert het bezit
van een boot niet meer. De
HISWA roept jachthavens
VAREN
METKINDEREN
e VesleKari Foundation (VKF) is
een stichting rond de houten
Noorse kotter VesleKari uit 1936.Deze
stichting onder leiding van Willem Wilbrink en Frank Stroekenwil met het
schip vaartochten ondernemenmet
kinderen die een beperking hebbenof in
een maatschappelijkachtergesteldeposi-
tie verkeren. De VesleKari is met een
Noorse arts naar Friesland gekomenen
heeft in de TweedeWereldoorlogonderduikers vervoerd. Het schip blijkt nu
echter een grondigerenovatie nodig te
hebbenen daarvoor worden nog
sponsorsgezocht.Kijk op vèslekari.nll
foundation
I
daarom op om tijdig op die
trend van leeglopende
boxen in te springen. lnderdaad: door'out of the box'
te denken.
PLEKVRIJ?
ZEIF
KAPITEIII
W()RDEN
:'
e toneelversievan Paul Biegels
'' '. kinderboek De kleine kapitein is
nog tot 17 december te zien in de
Nederlandse schouwburgen. De voorstelling gaat over een jongen die met
hulp van de toeschouwers, een boot
b o u w t v a n a l l e r l e ig e v o n d e n s p u l l e ne n
met deze Nooitlek op avontuur gaat.
Leuk: kinderen die het best verkleed
komen als kleine kapitein kunnen een
O p t i m i s t w i n n e n .m i j n k l e i n e k a p i t e i n . n l
76
ANWBWATERSpoRT,NL
ra, zar4
ederhavenstr.il rratersporters heipen met het r.inden ran een vaste
ligplaatsof passantenplek.
Dat moet niet
moeilijk zljn, gezienhet bericht hierboven. Op de site van Nederhar-enszijn
meer dan 50.000
ligplaatsenin eendatabaseondergebracht.\bor de gebruikers
van de gratis zoekmachineis het dus een
kwestievan j achthavens.n-atersportverenigingen en andere aadegplekken aanklikken om te zien of daar nog ruimte
beschikbaaris. flet behulpr an eenkaart
op de site kan gezochtn-ordennaar de
gewenstelocade.nei:il- a:'ens.nl
Jachthavenskunnen hun beschikbare Iigplekken doorgeven aan
Nederhavens.