Bestuurlijke planning Sociaal Domein tot eind 2014 (* data

Bestuurlijke planning Sociaal Domein tot eind 2014 (* data participatieraad worden nog nader ingevuld i.o.m. participatieraad)
Thema
Onderdeel
Sociale Wijkteams
(Nelleke Vedelaar)
Definitief ontwerp Sociale
Wijkteams
Jeugdzorg (lokaal)
(Ed Anker)
Beleidsplan Jeugdhulp
Noodzakelijk
(25 juni – 5
september)
Verordening Jeugdhulp
Niet noodzakelijk,
maar doen we wel
(1 oktober – 31
oktober)
23 oktober 2014
Gelijktijdig met
beleidsplan
Gelijktijdig met
beleidsplan
n.v.t.
n.v.t.
Jeugdzorg (Regionaal)
(Ed Anker)
Beleidsregels en verdere
uitwerkingen verordening
Jeugdhulp
Convenant Raad voor de
Kinderbescherming
Dienstverleningsovereenkomst uitvoeringsorganisatie (GR)
Besluit regionale
samenwerkingsvorm
Formele inspraak
(ja/nee + periode),
Participatieraad*
(datum formeel
advies)
Informerend,
raadplegend
23 oktober 2014
21 augustus 2014
College
Raad
Ambtenaar
Oktober
(beslisnota)
Oktober
(informerend)
Willy Roelsma
juni
(inspraakversie)
30 september
(definitief +
inspraakverslag)
Oktober
(meningsvormend +
besluitvormend)
Evt. ook informatieronde?)
NB mogelijk combineren
met voorstelling Luister
en Fakkelteit
November
(meningsvormend +
besluitvormend)
Evt. ook informatieronde?
Jacomien van
der Bij
Gelijktijdig met
beleidsplan
Jacomien van
der Bij
Jessica
Hoogeland
6 oktober
bespreking – aangegeven
door raad op 1 september
en 27 oktober
besluitvorming.
NB deadline is 1
november
Jacomien van
der Bij
30 september
(inspraakversie)
11 november
(definitieve versie)
11 november
(zoveel als
mogelijk)
Gelijktijdig met
beleidsplan
Oktober
23 september
Jacomien van
der Bij
Thema
Participatiewet
(Nelleke Vedelaar)
WMO (dagbesteding
IB/HH, Beschermd
Wonen)
(Nelleke Vedelaar)
Onderdeel
Formele inspraak
(ja/nee + periode)
Besluitvorming
regionaal
vereveningsmodel
jeugdzorg
n.v.t.
Participatieraad
(datum formeel
advies)
n.v.t.
College
Raad
Ambtenaar
Eind november
(beslisnota)
December
(informatienota)
Jacomien van
der Bij
9 september 2014
September 2014
(informatienota)
15 oktober 2014
29 oktober 2014
November 2014
(beslisnota)
Suzanne
Bruns/Marleen
Munneke
Suzanne
Bruns/Huub
Lubbers
15 oktober 2014
29 oktober 2014
November 2014
(beslisnota)
9 september 2014
22 September 2014
(beslisnota
meningsvormend, 6
oktober, besluitvormend)
November
(meningsvormend +
besluitvormend)
Evt. ook informatieronde?
Nota Werkbedrijf
Verordeningen
Participatiewet
(loonkostensubsidie,
studietoeslag,
inkomenstoeslag,
bestuurlijke boete,
afstemming, re-integratie,
tegenprestatie)
Maatwerkvoorziening
chronisch zieken en
gehandicapten
Hulp bij het huishouden in
2015
Niet noodzakelijk
Beleidsplan Wmo 2015
Noodzakelijk (1
oktober – 31
oktober)
23 oktober 2014
Verordening Wmo 2015
Noodzakelijk (1
oktober – 31
oktober)
23 oktober 2014
30 september
2014
(inspraakversie)
11 november
(definitieve versie)
30 september
2014
(inspraakversie)
11 november
(definitieve versie)
November
(meningsvormend +
besluitvormend)
Evt. ook informatieronde?
Suzanne
Bruns/Astrid
Dekker
Chris Schotman
Lauris van
Eekeren
Marc Stevens
Thema
Inkoop (aanbesteding,
contractering/subsidi
ëring)
(Nelleke Vedelaar en
Ed Anker)
Onderdeel
Beleidsregels en verdere
uitwerkingen Wmo 2015
(bijv. PGB + Eigen
Bijdrage)
Financiën Sociaal Domein
Formele inspraak
(ja/nee + periode)
Participatieraad
(datum formeel
advies)
College
Raad
11 november
(zoveel als
mogelijk)
Zie verordening Wmo
2015
Ambtenaar
14 november 2014
De financiële kaders voor
het sociaal domein
worden bij de begroting
2015 op
programmaniveau door
de raad vastgesteld.
Daarmee is in formele zin
het mandaat voor het
college geregeld. Zodra
iets buiten het financieel
kader valt, wordt de raad
direct geïnformeerd.
Uitkomsten regionale
contractering Jeugdzorg
25 November 2015
(beslisnota)
December 2014
(informeren)
Jacomien van
der Bij
Uitkomsten aanbesteding
Diensten in en aan Huis
25 November 2015
(beslisnota)
December 2014
(informerend)
Chris Schotman
Uitkomsten subsidiëring
Dagbesteding
25 November 2015
(uiterlijk)
beslisnota
December 2014
Chris Schotman