Aanwezig : Jef Verbist, voorzitter Guy Cleeren

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 11 september 2014
Aanwezig :
Jef Verbist, voorzitter
Guy Cleeren, ondervoorzitter
Willy Van Ginderen, penningmeester
Okra Wildert : De Crom Ludo, Geysen Louis, Ickroth Francine
S.O.V. : , Dhooghe Jan, Willy Merks, Van Hooydonk Elisa
K.B.G. Horendonk : Maas Raymond
Esa : De Laat Annet, Ad Goormachtig, Mous Hilda
Okra Statie : Milbou Leo, Bastianen Joke
Okra Centrum : Konings Jos, Beurms Denise
K.S. Hoek : Jos Raymakers, Piet Veraart, Van Oevelen Maria
NEOS : Melis Alfons
OCMW : De Bruyn Kathleen
Schepen : Jokke Hennekam
Jan Keuppens : individueel geïnteresseerde
Elke Mella : welzijnswerker-verslaggever
Schepen : Jokke Hennekam
Edward Van Hees en Swa Veraart : publiek
Verontschuldigd:
Elst Rita, Gabriëls Anna, Helsen Jos, Huybrechts Mariette, , Konings
Stan, Peeters Frans, Schrauwen Imelda, Van der Flaas Jules, Van
Doren Marcel, Van Dorst Maria, Warmenbol Mieke
1. Vragen aan het publiek :
Geen vragen van het publiek.
2. Verslag van 24.07.2014 :
Men dient aandacht te besteden aan de namen. In het vorig verslag stonden sommige
namen bij aanwezigen en verontschuldigden.
GEMEENTELIJKE SENIORENRAAD ESSEN
Correspondentieadres: Molenstraat 1 te 2910 Essen Tel. 03/667.39.85
http://blog.seniorennet.be/GSE/
3. Datum volgende vergadering
De seniorenraad komt opnieuw samen op donderdag 6 november 2014 te 9u30 in de
bloemenzaal LDC ’t Gasthuis.
4. Briefwisseling
De toegekomen briefwisseling ligt ter inzage bij de Voorzitter :
 Doelgroepenplan “Ouderen” i.h.k.v. Lokaal toewijzings-reglement voor sociale
huurwoningen ESSEN
 Rond het advies over het trekken van witte lijnen in de Oude Baan heeft de
voorzitter een brief ontvangen. Over het verplaatsen van de versmalling in
dezelfde straat heeft men nog geen antwoord ontvangen. Dit wordt nagevraagd.
5. Adviezen
-
Advies witte lijnen en verplaatsen versmalling Oude Baan : negatief antwoord.
Voor de witte lijnen wordt er verwezen naar het reeds eerder negatief antwoord.
En het verplaatsen van de versmalling wacht men nog op antwoord.
-
Er is een gezamenlijk infomoment geweest rond Doelgroepenplan “Ouderen”
i.h.k.v. Lokaal toewijzings-reglement voor sociale huurwoningen ESSEN. Binnen
Essen heeft men de sociale huisvestingsmaatschappij Ideale Woning en het
Sociaal Verhuurkantoor via OCMW Essen die instaan voor verhuur van
woningen. Uit de wachtlijsten van de SHM De Ideale Woning blijkt dat er een
woonnood is voor ouderen (+65 jarigen) in Essen. Zij ondervinden problemen om
een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt. Vanuit
deze visie is besloten tot een opmaak van een doelgroepenplan voor ouderen op te
maken.
Momenteel zijn er 5 appartementen met 1 slpk voor ouderen en voorziet men in
een nieuwbouwproject aan Heikant nog eens 5 appartementen met 1 slpk.
De adviesraden kunnen op basis van het doelgroepenplan hun advies uitbrengen.
De seniorenraad adviseert dat de te voorziene appartementen voor ouderen best
kunnen beschikken over 2 slaapkamers ipv 1 slaapkamer. Dit om eventueel
bezoek van kleinkinderen of bij slechte gezondheid van de oudere het bezoek van
een oppas mogelijk te maken.
-
Er is een gezamenlijk overleg tussen gemeente en De Lijn geweest over de
verbinding Essen-Kalmthout-Wuurstwezel. Momenteel zijn er 2 lijnen hiervoor
m.n. De Belbus (lijn 934) en de lijn 670.
GEMEENTELIJKE SENIORENRAAD ESSEN
Correspondentieadres: Molenstraat 1 te 2910 Essen Tel. 03/667.39.85
http://blog.seniorennet.be/GSE/
De Lijn heeft twee nieuwe voorstellen gedaan met een ombuiging in Kalmthout
Centrum over Achterbroek naar Wuustwezel en een ombuiging lijn Station Essen,
Horendonk, Nieuwmoer, Wildert, Kalmthout, Achterbroek Wuustwezel (lijn
670bis)
De Voorzitter van de seniorenraad heeft een duidelijke nota gemaakt met alle pro’s
en contra’s over het voorstel. Dit document wordt door de Schepen meegenomen
naar de nieuwe onderhandelingen met De Lijn. Het is afwachten wat het antwoord
is.
6. Toetreding : “Essen Belang Senioren”
Naar aanleiding van de brief van de voorzitter van deze vereniging zijn er toch nog
wat onduidelijkheden. Er ontbreken nog een aantal zaken zoals : officiële vraag tot
toetreding, ondertekend door 3 bestuursleden, een ledenlijst en een adressenbestand
van alle leden.
Er wordt aan de voorzitter gevraagd deze dingen zo snel mogelijk te overhandigen
zodat de officiële aanvraag dan kan bekeken worden.
7. Volksspelen 27.08.2014
De volksspelen waren weer een succes, met dank aan de werkgroep. Alles is vlot
verlopen en dankzij het goede weer was er 30 Euro meer ontvangsten. Als de kosten
niet hoger zijn dan vorig jaar, kan er gesproken worden van een kleine winst.
Er wordt overeengekomen om ook dit jaar 200 Euro te schenken aan RVT SintMichaël.
Er wordt opgemerkt dat de directeur van Sint-Michaël deze activiteit ziet als een
activiteit van de seniorenraad aan de bewoners van Sint-Michaël.
Misschien kan er gedacht worden om ook een groepje van 10 personen van zowel
RVT Sint-Michaël als De Bijster te laten deelnemen.
8. Samenstellen van werkgroepen
Voor de Volksspelen en de fietstocht dienen er werkgroepen te worden samengesteld.
Er dient te worden nagegaan of er eventuele veranderingen in de huidige werkgroepen
dient te gebeuren.
Aan de verenigingen wordt er gevraagd om dit tegen de volgende seniorenraad na te
vragen binnen hun vereniging.
9. Data voor het jaar 2015
Er dienen data vastgelegd worden voor de Volksspelen en de fietstocht in 2015.
Volkspelen gaan op woensdag 26 augustus 2015 door en de fietstocht op donderdag
21 mei 2015.
GEMEENTELIJKE SENIORENRAAD ESSEN
Correspondentieadres: Molenstraat 1 te 2910 Essen Tel. 03/667.39.85
http://blog.seniorennet.be/GSE/
Ook wordt er navraag gedaan of er nog interesse is om een kaartnamiddag in de
maand maart 2015 te organiseren. Wildert is bereid om dit ook volgend jaar te doen.
Statie houdt het in beraad, zij gaan navraag doen bij hun leden.
Wanneer er een kaartnamiddag wordt gehouden zal er opnieuw een beker voor de
winnende vereniging en een prijs voor de beste speler.
10. Animatie in de rusthuizen tijdens ouderenweek.
Op 20 november 2014 gaat men in De Bijster Bingo spelen en op 14 november 2014
houdt men in RVT Sint-Michaël volksspelen.
Binnen de verenigingen wordt er gevraagd of er vrijwilligers zijn om mee te helpen.
11. Bedeling ouderenweek
Op 17 november 2014 gebeurt de verdeling van de koekendoos voor 80-jarige en dit
om 10u in het LDC.
Op 25 november 2014 wordt er een bedankmoment gehouden voor de verdelers van
deze dozen. Tevens in het LDC om 14u.
12. Rondvraag en varia.
Er wordt gemeld dat men bij de koekenbedeling de gezondheidsdriehoek gaat
toevoegen, aangezien het voor Senioren ook belangrijk is om gezond te eten.
Er is nog nieuws uit de gemeente:
- Het wandelpas aan RVT Sint-Michaël wordt toch aangelegd;
- De trage wegen worden allemaal genoemd met grasnamen;
- Er wordt een hondenloopzone aan de Wildertse Duintjes op 20 september 2014
officieel geopend;
- Het geboortebos krijgt een nieuwe locatie. Nu in Horendonk
- De paardenkastanjes op de hoek van het College en de Dreef zijn ziek. Deze
worden verwijderd en vervangen.
- De mammobiel komt van 3 november tot 16 december 2014;
- Er is een delegatie Macedonniërs van de Special Olympics in Essen. Zij blijven tot
zaterdag 20 september 2014;
- Op zaterdag 12 september 2014 is het Open Monumentendag. Men kan Villa Rosa
in de Stationsstraat bezoeken.
- Over het Energietekort en de uitschakeling van elektriciteit is er een gesprek
geweest met de gouverneur en de burgemeesters.
Okra Essen bedankt iedereen voor de massale opkomst tijdens Okra-fietsgordel.
Ongeveer 550 personen waren aanwezig.
GEMEENTELIJKE SENIORENRAAD ESSEN
Correspondentieadres: Molenstraat 1 te 2910 Essen Tel. 03/667.39.85
http://blog.seniorennet.be/GSE/
13. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 10u15.
Jef Verbist
Voorzitter;
Elke Mella
Welzijnswerker-verslaggever.
GEMEENTELIJKE SENIORENRAAD ESSEN
Correspondentieadres: Molenstraat 1 te 2910 Essen Tel. 03/667.39.85
http://blog.seniorennet.be/GSE/