Nummer 3, maart - Morgensterkerk

MORGENSTER
KERKKLANKEN
Maandelijks kerknieuws van de Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer
5e jaargang nummer 3  maart 2014
COLOFON
predikant:
ds. M.A. van den Berg, Julianalaan 17, 2712 CB
tel. 3163712, tel. studeerkamer 3168995
e-mail: [email protected]
●vrije dag predikant: woensdag
scriba:
ouderling R.C. de Gier, Benthuizenstraat 34, 2729
AA, tel. 3514829
e-mail: [email protected]
jeugdouderling:
ouderling J.W. Bos, tel. 5931367
diakenen:
penningmeester: diaken M. de Groot, tel. 3623225
bankrekening NL33RABO0155638483
ouderenmiddagen en diaconale hulpdienst
diaken M. van Loenen, tel. 7850353
diaken J. van Werkhoven, tel. 071-5803079
diaconale hulpdienst:
mevr. J. Bos-de Gier, tel. 070-3201506
auto ophaaldienst:
diaken L. de Niet, tel. 3413234
kerktelefoon:
diaken G.M. van Loenen, tel. 7850353
vertrouwenscommissie:
mevr. F.J.J. van West de Veer, tel. 8898105
dhr. P.J.M. Grimmon, tel. 3419905
cassettebandjes/Cd’s van kerkdiensten:
Andreas Oosterom, Oranjelaan 40, 2712 GE, tel. 0646780384
kerkrentmeesters:
penningmeester: ouderling-kerkrentmeester M.R.
Koster, tel. 3612211
bankrekening NL26RABO0373642229
administratie ledenbestand:
Sherien Qualm, Postbus 6041, 2702 AA Zoetermeer
tel. 3438825 of eventueel tel. 3312257
e-mail: [email protected]
organisten:
Hans Barendrecht, Jaap van der Giessen, Aart Hak,
Marco van der Kolk, Nathan Waleboer
kerkgebouw:
Nassaulaan 1, 2712 AT, tel. 3162346
coördinatie kosters:
B.J. Eertink, tel. 015-3699445
agenda kerkgebouw:
dhr. D. Westmaas, tel. 079-3614780 of 06-53769911
internetadres: www.morgenstergemeente.nl
redactie kerkklanken:
J.L. van der Slik, T. van der Tang, A. Verdonk
e-mail: [email protected]
eindredactie:
Ds. M.A. van den Berg
inleveren kopij:
uiterlijk op 22 maart 2014, via e-mail: [email protected]
vragen over verspreiding/bezorging en advertenties:
ouderling-kerkrentmeester P.M. Sonneveld, tel.
3423423 of [email protected]
Bij de voorpagina: Rondom het kruis
3423423 of [email protected]
MEDITATIE
In het kruis is heil
Een van de meest gelezen en geliefde geschriften uit
de traditie van de Christelijke Kerk is de Navolging van
Christus van Thomas à Kempis (1380-1471). Nu de
lijdenstijd, op weg naar Goede Vrijdag en Pasen, weer
begonnen is, en wij mogen zoeken om het lijden van
onze Zaligmaker, Jezus Christus ‘recht te betrachten’,
wil ik ter overdenking een gedeelte weergeven van de
wijze waarop het Kruis van onze Verlosser centraal
mag staan in de overdenking van ons geestelijke leven
in. Hier volgen enkele fragmenten over de ‘Koninklijke
weg van het kruis’:
‘Wat aarzelt u nog om het kruis op u te nemen, waardoor men ingaat in het eeuwige Rijk? In het kruis is
heil, in het kruis is leven, in het kruis is de volheid van
de hemelse blijdschap, in het kruis is de vreugde des
Geestes. In het kruis komen alle deugden samen en is
de volmaking van de heiligheid. Er is geen zieleheil
noch hoop van het eeuwige leven dan in het kruis.
Neem alzo uw kruis op u, volg Jezus en u zult ingaan
tot het eeuwige leven. Hij is u voorgegaan en droeg
het kruis en is voor u aan het kruis gestorven, opdat
ook u uw kruis zoudt dragen en verlangen alzo te sterven. Want bent u met Hem gestorven, dan zult u ook
met Hem leven.
Wanneer u het kruis gaarne draagt, dan zal het ook u
dragen en u leiden tot het gewenste doel – daarheen
namelijk, waar het lijden eindigt, hoewel dit niet hier op
aarde is. Draagt u het onwillig, dan bent u uzelf tot last,
dan bezwaart u uzelf nog meer en toch moet u het
dragen. Werpt u het ene kruis van uw schouders, dan
vindt u zonder twijfel een ander, dat misschien nog
zwaarder is.
Het is de mens niet aangeboren, het kruis te dragen
en dat te beminnen, het lichaam te kastijden en in
onderworpenheid te brengen, de eer te ontvluchten,
smaad graag te verdragen, zichzelf gering te achten
en te wensen om door andere gering geacht te worden, elke tegenspoed en schade te dulden en niets te
verlangen van het geluk van deze wereld. Zie op uzelf,
u kunt niet van dit alles uit eigen kracht. Maar als u
vertrouwt op de Heere, dan zal u sterkte worden gegeven van de Hemel en de wereld en het vlees zullen
aan uw geest onderworpen worden. U zult zelfs de
duivel, uw vijand niet vrezen, wanneer u gewapend
bent met geloof, en met het kruis van Christus.
Houd het voor zeker, dat uw leven een aaneengeschakeld sterven moet zijn. Want hoe meer iemand
zichzelf afsterft, des te meer begint hij voor God te
leven. Niemand is geschikt de dingen van de Hemel te
bevatten, als hij zich niet buigt om Jezus’ juk te dragen. Niets is Gode welgevalliger, niets is heilzamer
dan gaarne te lijden voor Christus. En wanneer u de
keuze had dan moest u liever wensen om rampspoed
voor Christus te lijden, dan door veel vertroostingen
verkwikt te worden. Want dan was u Christus meer
gelijkvormig en de ware vromen gelijk. Want niet in
veel zoetigheden en vertroostingen bestaat onze
waardigheid en de verbetering van onze toestand,
maar veel meer in het verdragen van grote bezwaren
en rampen.
Ja, als er iets beters en nuttiger was voor het heil van
de mens dan lijden, dan had Christus ons het zeker
door woord en voorbeeld getoond. Maar zijn jongeren,
die Hem navolgden en allen die Hem wensen na te
volgen, vermaant hij nadrukkelijk het kruis te dragen:
‘Indien iemand acht Mij wil komen, die verloochene
zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Zo wordt
het duidelijk uit wat wij leven en overdenken dat wij
door veel verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods.
Ds. M. A. van den Berg
KERKDIENSTEN
Zondag 2 maart (Heilig Avondmaal)
10:00 u. Ds. M.A. van den Berg
18:30 u. Ds. M.A. van den Berg
Zondag 9 maart
10:00 u. Ds. E. Gouda uit Nieuw Lekkerland
17:00 u. Ds. M.A. van den Berg
Woensdag 12 maart (Biddag)
14:30 u. Ds. M.A. van den Berg
19:30 u. Ds. M.A. van den Berg
Zondag 16 maart
10:00 u. Ds. E. van den Ham
18:30 u. Ds. P. Nobel uit Monster
Zondag 23 maart
10:00 u. Ds. M.A. van den Berg
18:30 u. Ds. B. van Werven uit Zuilichem
Zondag 30 maart
10:00 u. Ds. T. van Bruggen uit Streefkerk
18:30 u. Ds. M.A. van den Berg
Zondag 6 april
10:00 u. Ds. E.F. Vergunst uit Ridderkerk
18:30 u. Ds. M.A. van den Berg
COLLECTEN
Zondag 2 maart
1e Kerk; 2e ZOA; bussen Steunfonds Geref. Bond
Zondag 9 maart
1e Kerk; 2e Voorjaarszendingscollecte; bussen Bijbelschool De Wittenberg
Woensdag 12 maart
1e Kerk; 2e Diaconie
Zondag 16 maart
1e Kerk; 2e Mercy Ships; bussen Onderhoud pastorie
Zondag 23 maart
1e Kerk; 2e Theologische opleiding Aix en Provence;
bussen Jeugdwerk
Zondag 30 maart
e
e
1 Kerk; 2 Diaconie; bussen Energiekosten
Zondag 6 april
e
e
1 Kerk; 2 Gevangenenzorg Nederland; bussen evangelisatiewerk
PSALMEN VOOR DE DIENST
Zondag 2 maart
vm. Psalm 84: 3 en 4 nm. Psalm 84: 2 en 6
Zondag 9 maart
vm. Psalm 89: 14; nm. Psalm 119: 65 en 67
Zondag 16 maart
vm. Psalm 103: 1 en 7; nm. Psalm 89: 7
Zondag 23 maart
vm. Psalm 81: 1 en 12; nm. Psalm 141: 2 en 3
Zondag 30 maart
vm. Psalm 101: 1 en 2; nm. Psalm 65: 8
Zondag 6 april
vm. Psalm 8: 4 en 5; nm. Psalm 40: 4
WEEKSLUITINGEN ’T HUYS DE MORGENSTER
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
7 mrt. 16:00 uur ds. D. Visser
14 mrt. 16:00 uur ds. A.P. van Langevelde
21 mrt. 16:00 uur ds. M.A. van den Berg
28 mrt. 16:00 uur ds. K. van Klaveren
4 april 16:00 uur ds. A. Janssen
OPPASDIENST
Zondag 2 maart (Heilig Avondmaal)
Michelle Koole, Beatrix van Loenen, Ilse Qualm en
Annebeth Verhoeff
Zondag 9 maart
Marianne de Niet, Jeanine Oude Elferink, Angelique
de Jong en Lisanne Blijleven
Woensdag 12 maart (Biddag)
14:30u Annemarie Qualm, Marleen van Winkelen,
Matthijs de Jong en Melanie Koren
Zondag 16 maart
Els Pors, Corrie v.d. Tang, Marissa Koster en Mirjam
Huurman
Zondag 23 maart
Trudy Willemse, Annemarie van Zomeren, Julia Oosterom en Mendy Sonneveld
Zondag 30 maart
Eline Barendrecht, Gea Bregman, Judith v.d. Tang en
Elianne Timmerman
Zondag 6 april
Saskia Bregman, Wilfred van Daalen, Julia de Vries en
Jade Weening
Zondag 13 april
10:00u Ariëtte Huurman, Mariska de Jong, Frank Willemsen, Laura Willemsen
17:00u Michelle Koole, Beatrix van Loenen, Amy Bos
en Marlies Qualm
e
Zondag 20 april (1 Paasdag)
Marianne de Niet, Jeanine Oude Elferink, Eline Eertink
en Lisanne Blijleven
Maandag 21 april (2e Paasdag)
Els Pors, Annemarie Qualm, Isabella de Groot en Annebeth Verhoeff
Zondag 27 april
Corrie v.d. Tang, Trudy Willemse, Myrthe v.d. Kolk en
Ilse Qualm
ONTVANGSTCOMMISSIE
Zondag 2 maart
Joke Bos en Evelien de Gier
Zondag 9 maart
Annet Oosterom en Ankie Vis
Zondag 16 maart
Annemarie van Zomeren en Anneke Koppejan
Zondag 23 maart
Martin Oude Elferink en Anneke van Ommen
Zondag 30 maart
Fia Dogterom en Jenny Bos
Zondag 6 april
Arthur Oosterom en Corrie van Daalen
PASTORAAT
Overleden
Op donderdag 6 februari is op de leeftijd van 91 jaar
overleden Dirkje Molendijk- Blijleven, sinds 31 juli 1994
weduwe van Izaäk Molendijk. Wij willen haar kinderen,
klein – en achterkleinkinderen van harte onze deelneming betuigen bij het verlies van hun lieve moeder en
oma. ‘Langzaam ging je al bij ons vandaan...’ Met die
woorden werd het gevoel dat er was, omdat ze al vele
jaren niet meer echt het besef had van wat er om haar
heen gebeurde. Maar de verbondenheid en de herkenning van de liefde bleef er toch steeds, ook bij haar
afscheid, voor allen die haar lief waren. Op woensdag
12 februari was de begrafenis, na een rouwdienst in de
Morgensterkerk, waarin we vertroost mochten worden
door de Psalm van de Herder, Psalm 23. ‘De HEERE
is mijn Herder’, wie leeft uit deze belijdenis, die komt
altijd verder, zelfs door het dal van de schaduw van de
dood. Die troost wensen we de kinderen, klein- en
achterkleinkinderen en verdere familie van harte toe.
Huwelijksjubileum
Wij ontvingen een kaart waarop een bijzonder huwelijksjubileum wordt aangekondigd. Op donderdag 13
maart hoopt het echtpaar W. de Roode – J. Sierat
(Nassaulaan 621 2712 PZ) de dag te mogen gedenken van hun 70-jarig huwelijksjubileum. De mogelijkheid om ze te feliciteren is op zaterdag 15 maart van
14:00 tot 16:30 in de benedenzaal van de Morgensterkerk.
Wij willen het huwelijkspaar, met hun kinderen, klein –
en achterkleinkinderen, van harte feliciteren met deze
bijzondere gedenkdag. Het gebeurt niet zo vaak dat er
een zeventigjarig huwelijksjubileum gevierd kan worden. God de HEERE heeft in Zijn trouw en goedheid
hen vele jaren samen gegeven in verbondenheid van
liefde en trouw. De lange levensavond samen moge
voor hen beiden ook het uitzicht op de vreugde van de
Eeuwige Bruiloft sterker maken. Wij wensen hen van
harte toe dat ze straks op de grote Bruiloft van het
Lam, Christus Jezus, Zijn goedheid en genade voor
eeuwig mogen loven en prijzen.
Verjaardagen 80+
De volgende broeders en zusters van de gemeente
hopen hun verjaardag te vieren op:
● vrijdag 7 maart, mevr. E. Post - Driesse,
Raadhuishof 24, 2651 JJ Berkel en Rodenrijs; 84 jaar
● vrijdag 7 maart, dhr. C. de Rooij,
Margrietstraat 6, 2712 CN; 83 jaar
● woensdag 12 maart, dhr. A. van der Zwan,
Camee 434, 2719 RL; 87 jaar
● zaterdag 15 maart, mevr. J. Haijes - Verweij,
Molenstraat 28B, 2712 XM; 81 jaar
● zondag 16 maart, dhr. M. den Engelsman sr.,
De Ruyterstraat 116, 2712 XV; 84 jaar
● woensdag 19 maart, mevr. A.M. de Rooij – Breedijk,
Margrietstraat 6, 2712 CN; 81 jaar
● woensdag 26 maart, dhr. M. Toet,
Dr. J.W. Paltelaan 8E, 2712 RP; 83 jaar
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods
Zegen toegewenst op uw verdere levensdagen.
Denk ook aan hen
Vergeet u de komende tijd onze gemeenteleden die
niet meer naar de kerk kunnen komen, niet? Een
kaartje, telefoontje of bezoekje wordt erg gewaardeerd.
uw/jouw Diaconie
Dit betreft:
● dhr. J. Verhoeff
Oranjelaan 4, 2712 GD te Zoetermeer
● dhr. J.J. Geusebroek,
Nassaulaan 11/213, 2712 AT te Zoetermeer
● mevr. C(o) Verhoeff,
Wilde Veenen 1, 2751 EE te Moerkapelle
● mevr. A. Kuiper – Verhoeff,
Nassaulaan 11/405, 2712 AT te Zoetermeer
● dhr. M. Cammeraat,
Jasmijnhof 1 Vivaldi , Brechtzijde 45, 2725 NR te Zoetermeer
● mevr. J.M. Weening – van der Wees,
Ondineschouw 15, 2726 JS te Zoetermeer
● mevr. C. van der Wenden – Uitdenbogerd,
Wilde Veenen 1, 2751 EE te Moerkapelle
● dhr. H.J. van Reeuwijk,
Vlietlaan 2, 2986 AZ Ridderkerk
● mevr. A. Doornenbal – Blonk,
Nassaulaan 549, 2712 PZ te Zoetermeer
● mevr. Koole - Bregman,
Wilde Veenen 1, 2751 EE te Moerkapelle
(Afdeling Kievit 3.21)
● mevr. A.E. de Roode – Sierat
Nassaulaan 621, 2712 PZ te Zoetermeer
● mevr. D. van Kalsbeek – Haijes,
Potgieterstraat 13, 2712 RL te Zoetermeer
● mevr. A.C. Paul – Sentel
,
Dr. J.W. Paltelaan 46, 2712 RT te Zoetermeer
● mevr. A. van der Oord - Rog,
Nassaulaan 11/125. 2712 AT te Zoetermeer
● dhr. en mevr. de Koning,
Molenstraat 58, 2712 XN te Zoetermeer
● mevr. M. de Jongh – Hagers,
Nassaulaan 11/417, 2712 AT te Zoetermeer
● mevr. A. Vrolijk – Kuiper,
Camee 462, 2719 RL te Zoetermeer
● mevr. G. Bergwerf - Blok,
De la Gardestraat 6, 2722 AT te Zoetermeer
● mevr. W. de Bruijn - de Jong
Van der Aapad 7, 2722 BD te Zoetermeer
● dhr. B. van der Schaaf,
Ambachtsherenlaan 57, 2722 CW te Zoetermeer
● mevr. H.A. van Pijlen,
Dorpstraat 27, 2391 BB te Hazerswoude-Dorp
● mevr. J. Korvink - van Gulik,
Isabellaland 366, 2591 SL te Den Haag
● mevr. H.M. Noorlander - van der Beek,
Juweellaan 420, 2719 SZ te Zoetermeer
● mevr. N. v.d. Kaaij – van der Leer,
Nassaulaan 11/121, 2712 AT te Zoetermeer
● mevr. H.J. Koole – van den Bos,
Bijdorplaan 429, 2713 SZ te Zoetermeer
● mevr. P. den Oudsten – v.d. Graaf,
Emmastraat 23, 2712 CX te Zoetermeer
● mevr. W.G. Weening – Welbie,
Molenstraat 93, 2712 XJ te Zoetermeer
● mevr. M. de Vries – Muhlemann
Wilde Veenen 1, 2751 EE te Moerkapelle
● mevr. A. Snel – de Mol,
Jan Camperthove 23, 2717 TA te Zoetermeer
● Anja Bos,
Kroonheimhof 12, 3888 MH te Uddel
(Afdeling Zanglijsters)
● dhr. en mevr. Post,
Raadhuishof 24, 2651 JJ te Berkel en Rodenrijs
● mevr. T. van Eeden Petersman – Krijgsman,
Dublinstraat 31, 2713 HN te Zoetermeer
● mevr. J. Krijgsman – Karens,
Meidoornlaan 60, 2712 TT te Zoetermeer
UIT DE PASTORIE
In 2009, het Calvijnjaar omdat het 500e geboortejaar
van Calvijn werd herdacht, is mij gevraagd om een
tweedaags bezoek aan Genève te begeleiden. Dat
heb ik met veel plezier gedaan. De reisorganisatie
Historizon, die gespecialiseerd is in historische themareizen van hoge kwaliteit, heeft mij opnieuw gevraagd
om een groep geïnteresseerden rond te leiden in de
stad van Calvijn. Iets wat ik uiteraard graag doe. Er
zijn al voldoende aanmeldingen, maar de omvang van
de groep is ook beperkt om het persoonlijk karakter
van het bezoek te waarborgen. Omdat er misschien
ook gemeenteleden zijn, die geïnteresseerd zijn vermeld ik het ook hier. Dit jaar is het precies 450 jaar
geleden dat Calvijn is overleden. Wij vertrekken in de
vroege morgen op dinsdag 27 mei, de sterfdag van
Calvijn, per vliegtuig naar Genève en keren de volgende dag in de avond weer terug. In de twee dagen die
we ter beschikking hebben is het heel goed mogelijk
om alle plaatsen die met Calvijn te maken hebben te
bezoeken. Wie meer info wil verwijs ik naar de site van
Historizon.nl en u kunt ook de gids – mijn persoon dus
– om nadere informatie vragen.
Ontvangt onze hartelijke groet en weest in alles Gode
en Zijn genade bevolen.
Ds. M. A. van den Berg
OPBRENGST COLLECTEN
Zondag 26 januari
Kerk € 531,41; Kom Over En Help € 543,47; Jeugdwerk € 305,45
Zondag 2 februari
Kerk € 539,31; Diaconie € 525,97; Energie € 341,35
Donderdag 6 februari (Bijbellezing)
€ 44,40
Zondag 9 februari
Kerk € 521,38; MAF/Kamphorst € 511,62;
Pastoraat € 294,95
Zondag 16 februari
Kerk € 507,91; Diaconie € 492,81; Onderhoud kerk
€ 227,?
Giften en overige opbrengsten
€ 50,- Diaconie via br. Vollebregt; € 126,92 Adoptiekind Woord en Daad via catechisatiebusje; € 50,- kerktelefoon via br. Van Loenen; € 39,85 kerktelefoon via
diaconie; € 50,- Kerkklanken via br. Roeleveld; € 100,kerktelefoon via br. Van Loenen
Actie Bacau
€ 30,- via br. De Niet jr.; € 25,- steigerhout; € 20,- via
onbekend; € 2383,75 via Wereldrestaurant
Door predikant ontvangen giften
Ik mocht twee keer een gift van € 50,- ontvangen bestemd voor de kerk en voor de diaconie. Hartelijk dank
daarvoor.
DIACONIE
Diaconale Hulpdienst
Heeft u tijdelijke hulp nodig (bijvoorbeeld door ziekte)
voor vervoer, oppas, het doen van boodschappen,
administratie of iets dergelijks? Of wilt u graag bezoek
ontvangen? Neem dan contact op met Jenny Bos van
de Diaconale Hulpdienst. Telefoon: 070-3201506.
E-mail: [email protected]
Morgenster4Bacau
Afgelopen maand is er weer veel gebeurd rondom
Morgenster4Bacau. Als eerste is er het wereldrestaurant geweest. Dankzij de kookvaardigheid en gastvrijheid van een aantal gemeenteleden is het een mooi
succes geworden. Met name willen we ook de bedrijven bedanken waardoor de opbrengst grotendeels
naar het project gaat: Columbus Concepts, Blijven en
Maaltijd en Grill. De totale opbrengst is gekomen op
€ 2383, 75.
Verder heeft de groep die naar Bacau gaat elkaar
ontmoet. Voor de jongerenactiviteiten zijn veel ideeën
besproken. Bij de klusgroep kwam duidelijk naar voren
dat we meer budget nodig hebben. Daarvoor gaan we
de komende tijd hard aan het werven. Verschillende
initiatieven worden momenteel al ontplooid: u hoort
dus de komende tijd meer van ons! Ook thuisblijvers
die hun steentje willen bijdragen nodigen we uit om
hun ideeën met ons te delen. Wij verspreiden deze
dan vervolgens. Denk daarbij aan taarten bakken,
auto’s wassen, tuin onderhoud, enzovoorts.
Ondertussen zijn de vliegtickets geboekt! Met 32 personen hopen we eind april af te reizen naar Roemenië.
Uw Diaconie
Taakverdelig Diaconie
Wegens het dienen van een volledige periode van 12,
8 of 4 jaar hebben de diakenen Willemsen, Verhoeff
en Pors tijdens de laatst gehouden diaconievergadering van 27 februari het spreekwoordelijke stokje overgedragen aan broeders De Vries, De Groot en Van
Werkhoven. Bij de komst van nieuwe broeders is het
de goede gewoonte om zowel de bestuurlijke als uitvoerende taken nader te belichten. Gelet op de vernieuwing van 50% hebben er herverdelingen plaatsgevonden, als volgt:
Bestuurlijk
Voorzitter: Job van der Slik
Secretaris: Leo de Niet
Penningmeester: Marcel de Groot
Uitvoerend
Moderamen: Job van der Slik
Jeugddiaken: Marinus de Vries (secundus Leo de Niet)
Auto ophaaldienst: Leo de Niet
Collecte bestemmingen: Martijn van Loenen & Marcel
de Groot
Contactpersoon diaconaal team : Martijn van Loenen &
Jan van Werkhoven
‘lijst Kerstactie’: Jan van Werkhoven
‘Denk aan hen lijst’: Martijn van Loenen & Jan van
Werkhoven
Busjes kerktelefoon: Allen
Notulist: Leo de Niet
Collectedoelen
2 maart - ZOA (Zuid Oost Azië)
Vluchtelingenzorg is in verschillende landen in Azië en
Afrika actief om vanuit een christelijke visie hulp te
bieden aan vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers
van rampen. Deze hulp bestaat onder anderen uit
noodhulp, medische zorg, uitdelen van eerste levensbehoeften, tenten en dekens. Ook wordt er gewerkt
aan wederopbouw, rehabilitatie en re-integratieprojecten. Medemensen die weinig tot niets meer bezitten
worden door ZOA Vluchtelingenzorg geholpen. Wij
mogen vanuit onze overvloed een bijdrage hieraan
geven.
9 maart - Bijbelschool De Wittenberg
De Bijbelschool werd in 1972 opgericht als 'Stichting
Reformatorische Bijbelschool' en is sinds 1980 gehuisvest in het huidige pand aan de Krakelingweg in Zeist.
Het doel waarmee de Bijbelschool werd opgericht jonge mensen toerusten om als christen in de wereld
te staan - is vandaag de dag nog steeds van toepassing. Tijdens een jaar Wittenberg staan Bijbelse verdieping, missionaire toerusting en persoonlijke vorming
centraal. Jaarlijks kiezen zo'n 50 jongeren voor een
jaar leren en leven op de Wittenberg. Ruim 1.500 jongeren hebben de Wittenberg gevolgd. Velen van hen
zijn nog altijd actief in hun kerkelijke gemeente of bij
een christelijke organisatie in binnen- en/of buitenland.
Om dit te kunnen blijven bieden aan onze jongeren
wordt ook van ons een offer gevraagd.
16 maart - Mercy Ships
Mercy Ships is een internationale christelijke hulpverlenings- en ontwikkelingsorganisatie die hoop en genezing wil brengen aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Door gebrek aan voorzieningen, medische hulp, kennis van gezondheidszorg en hygiëne
zijn er in ontwikkelingslanden onnodige ziekten en
sterfgevallen. De hulp die zij biedt wordt gegeven vanuit het hospitaalschip de Africa Mercy. Mercy
Ships wil het voorbeeld van de Heere Jezus volgen in
het brengen van hoop en genezing aan de vergeten
armen. Dit ongeacht ras, geslacht of levensovertuiging. Ieder die dat nodig heeft ontvangt liefdevolle
verzorging en/of ondersteuning bij ontwikkelingsprojecten. Hoop, genezing en ontwikkeling gaan zo hand
in hand om mensen een betere toekomst te geven.
U/jouw bijdragen worden in deze collecte hier voor
gevraagd.
23 maart - Theologische opleiding Aix-en-Provence
Sinds 1974 is er in Aix-en-Provence (ongeveer 30
kilometer ten noorden van Marseille) een onafhankelijke gereformeerde theologische faculteit, de zogenaamde Faculté Jean Calvin. Ze ontvangt, zoals de
meeste Franse theologische opleidingen, geen enkele
steun van de staat. Toch heeft deze Faculteit een duidelijke visie. Het onderwijs dat er gegeven wordt is in
overeenstemming met de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, de geloofsbelijdenis van La Rochelle (die in de 16e eeuw gemaakt is
door Calvijn en verwant aan de Nederlandse geloofsbelijdenis) en de verklaring van de Franse Evangelische Alliantie. Voor het in stand houden van deze belangrijke faculteit in een sterk geseculariseerd Frankrijk
wordt onze bijdrage gevraagd.
KERKRENTMEESTERS
Verjaardagfonds
Op dinsdag 1 april a.s. is er weer gelegenheid om de
opgehaalde verjaardagzakjes in te leveren. Dit kan in
een van de zalen van de Morgensterkerk tussen 9.30
en 12.00 uur. Hartelijke groet van Fie Brandhorst.
Oud papier
De eerstvolgende inzameldag oud papier is op zaterdagmorgen 8 maart van 09:00 tot 12:00 uur, op het
parkeerterrein aan de Schoolstraat, ingang Osijlaan.
De verdere data waarop u ons kunt treffen zijn:
19 april, 31 mei, 12 juli, 30 augustus, 4 oktober, 15
november en 20 december.
Wij rekenen weer op u en jou! Namens de vrijwilligers
van het oud papier al vast bedankt!
(Benjamin Oudijk)
Kerkbonnen
Collectebonnen van de Morgenstergemeente kunt u
alleen door overmaking van het gewenste bedrag aan
collectebonnen
op
bankrekening
verkrijgen.
(NL26RABO0373642229 t.n.v. Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer) Wilt u uw adres vermelden bij de overschrijving? Dat maakt het voor ons
makkelijker om te duiden van wie de betaling afkomstig is. Er komen in onze gemeente veel mensen met
dezelfde achternaam voor.
Deze bonnen zijn beschikbaar in de coupures van €
0,60, € 1,00 en € 1,50.
Voor 1 vel met bonnen van € 0,60 betaalt u € 24,00
Voor 1 vel met bonnen van € 1,00 betaalt u € 40,00
Voor 1 vel met bonnen van € 1,50 betaalt u € 60,00
De kerkbonnen worden niet opgestuurd, maar hangen
klaar achter in de kerk in het postvak op de zondag
nadat we uw betaling hebben ontvangen. Op de envelop staat uw naam en adres. Voor hen die niet in de
kerk kunnen komen zal bezorging worden geregeld.
Uw Kerkrentmeesters
Kerkklanken vrijwillige bijdrage
We kregen de vraag: ‘waar mag ik de vrijwillige bijdrage Kerkklanken naar overmaken’, dit was nog niet
vermeld, om die reden dit bericht.
Zoals u in Kerkklanken en het weekbericht heeft kunnen lezen, zal vanaf 1 maart de Kerkklanken achter uit
de kerk meegenomen kunnen worden.
Voor de gemeenteleden die om welke reden dan ook
geen gelegenheid hebben om in de kerk te komen of
langere tijd ziek zijn, kunnen wij het kerkblad opsturen.
Indien het kerkblad opgestuurd wordt en u zou vrijwillig
willen bijdragen in de verzendkosten dan is € 15,00
per jaar op dit moment voldoende.
Uw bijdrage mag u overmaken op bankrekening
NL26RABO0373642229 t.n.v. Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer o.v.v. Kerkklanken.
U mag ook een enveloppe met uw vrijwillige bijdrage in
de collecte zak doen. Graag wel een briefje erbij met
vermelding van uw naam en dat dit de vrijwillige bijdrage kerkklanken betreft.
Actie Kerkbalans 2014: een korte uitleg en het resultaat 2014.
Waarom Kerkbalans?
In heel Nederland staan kerkdeuren open voor iedereen. Gemeenten verkondigen het Evangelie. Zij dragen daarmee de zorg voor de medemens uit, dichtbij
en ver weg. Voor het volbrengen van deze taak zijn
mensen en gebouwen nodig. Zo werken in Nederland
naast de tienduizenden kerkelijke vrijwilligers, ook
4.250 pastorale beroepskrachten. Bovendien beheren
de gemeenten in Nederland gezamenlijk 4.300 kerkgebouwen.
Sinds 1973 maakt de jaarlijkse Actie Kerkbalans dat
mogelijk. Vijf Nederlandse kerken doen een beroep op
hun leden voor een financiële bijdrage ten behoeve
van de plaatselijke gemeente en kerk. Jaarlijks zijn
meer dan een half miljoen vrijwilligers in de weer.
Kerkbalans is daarmee de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. In januari worden in heel
Nederland kerkleden door andere kerkleden bezocht.
Zij ontvangen een folder met uitleg over de financiële
situatie van de gemeente in het nieuwe jaar. Van gemeenteleden wordt dan gevraagd een financiële bijdrage te leveren, gebaseerd op draagkracht en vrijwilligheid.
Kerken ontvangen in Nederland geen overheidssubsidie. Om toch te kunnen beschikken over de benodigde
financiële middelen zijn de kerken volledig afhankelijk
van hun leden. De vrijwillige bijdragen van gemeenteleden voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans leveren daarin een zeer belangrijke (eigenlijk onmisbare)bijdrage.
Uw antwoord op het Motto van 2014: Wat is onze
(Morgenster) Kerk u/jou waard?
Resultaat Kerkbalans per eind Februari 2014:
In de afgelopen maand zijn de resultaten binnen het
College van Kerkrentmeesters (CvK) bekend gemaakt
m.b.t de actie Kerkbalans 2014. Nog steeds zijn niet
alle enveloppen retour gekomen.
We verwachten nog een tiental toezeggingen/reacties
voor Kerkbalans. We willen nogmaals de mensen die
de envelop nog niet ingeleverd hebben er aan herinneren om de antwoordenvelop terug te sturen. Ook uw
antwoord hebben we nodig! Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Het resultaat is € 111.672,= op basis van 283 ontvangen toezeggingen. Een resultaat dat 1% hoger
ligt dan het definitieve eindresultaat van 2013 - en
tevens de begroting 2014 van € 110.000,= overtreft is iets waar we heel dankbaar voor zijn. En ook vele
jongeren (vanaf 18 jr.) hebben hun verantwoordelijkheid hierin laten zien. In tijden van (financiële) onzekerheid en economisch zwaar weer is het een geweldig resultaat. Er zijn gezinnen die een inkomen missen
en daardoor minder kunnen geven. Hoe mooi om te
ervaren dat anderen hun toezegging hebben verhoogd
of gehandhaafd waardoor dit mooie resultaat mogelijk
bleek te zijn.
We danken iedereen hartelijk voor de toegezegde
bijdrage. Maar bovenal danken en bidden wij God dat
Hij ons ook in deze tijd voorziet van de middelen die
wij nodig hebben!
Uw Kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans 2014:
In onderstaand overzicht staan de data vermeld waarop de euro-incasso zal worden uitgevoerd voor gemeenteleden die hebben aangegeven om hun bijdrage
voor de actie kerkbalans 2014 te laten incasseren.
Zoals ook op de actie formulieren vermeld zal de bijdrage januari tegelijkertijd met de bijdrage februari
worden geïncasseerd.
Euro-incasso data Kerkbalans 2014:
25 februari
23 mei
25 augustus
25 november
25 maart
25 juni
25 september
23 december
25 april
25 juli
24 oktober
Uw Kerkrentmeesters
Begroting 2014
Onderstaand de door de Kerkenraad (in december 2013)
goedgekeurde begroting 2014. In de tabel staat naast de
begroting 2014 en 2013 ook de realisatie per onderdeel
op basis van de jaarrekening 2012. De volledige begroting
ligt vanaf 3 maart 2014 voor de periode van 10 werkdagen ter inzage bij de penningmeester van het College van
Kerkrentmeesters, Marty Koster. Indien u de volledige
begroting wilt inzien - of als u vragen heeft - graag even
bellen voor een afspraak op tel.nr: 079–361 22 11.
Saldo baten en lasten Morgenstergemeente
Begroting
2014
Begroting
2013
Rekening
2012
baten onroerende zaken
25.000
27.000
24.183
rentebaten en dividenden
3.400
5.250
6.906
bijdragen levend geld
166.200
164.450
268.720
door te zenden collecten
7.000
8.250
7.996
subsidies en bijdragen
0
0
3.858
201.600
204.950
311.663
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
31.750
37.886
326.144
lasten overige eigendommen en inventarissen
0
3.179
6.028
afschrijvingen
11.428
12.000
1.428
pastoraat
81.453
81.796
85.728
lasten kerkdiensten,
catechese, etc.
5.650
5.750
3.383
verplichtingen/bijdragen
andere organen
11.100
10.250
9.564
salarissen
4.800
7.000
5.167
kosten beheer en administratie
7.800
7.409
7.202
rentelasten/bankkosten
4.900
8.500
558
158.881
173.770
445.202
42.719
31.180
- 133.539
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen
- 40.000
- 25.000
- 50.000
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen
10.000
9.000
199.893
overige lasten en baten
- 8.200
- 11.570
- 9.523
- 38.200
- 27.570
140.370
4.519
3.610
6.831
baten
totaal baten
lasten
totaal lasten
saldo baten – lasten
totaal
resultaat
De begroting 2014 laat een positief resultaat zien van
€ 4.519.
Het totaal aan baten (inkomsten) staat licht onder
druk. Oorzaak hiervan zijn lagere rente-inkomsten
doordat een deel van de gelden zijn aangewend voor
de renovatie en een iets lagere opbrengst vanuit de
zaalverhuur. Echter door de hogere toegezegde bijdrage bij jaarlijkse actie Kerkbalans - t.o.v. de begroting - kunnen we spreken van een redelijk stabiele
batenstroom.
Bij de totale lasten is goed te zien dat we de kosten in
de hand hebben en zijn besparingen te verwachten
mede door de renovatie en de bijdrage en inzet van
vele vrijwilligers in onze gemeente. Door de renovatie
zijn er duurzame oplossingen aangebracht in de beglazing, verlichting en verwarming. Dit zorgt voor
energiebesparing en dus op termijn voor lagere kosten. Ook de verkregen rentekorting van de landelijke
kerk voor de hypothecaire lening voor de periode van
2 jaar zorgt voor lagere lasten . Enig zorgenpunt zijn
de hogere kosten van de maandelijkse editie Morgenster Kerkklanken (onderdeel van de post overige lasten). Hiervoor zijn we inmiddels gestart met een proef
om de kosten te drukken.
De dotatie aan het onderhoudsfonds is aanzienlijk
(post toevoeging aan fondsen en voorzieningen) omdat met de renovatie het fonds volledig is gebruikt en
opbouw van dit fonds voor de toekomst noodzaak is.
Op basis van een meerjaren onderhoudsplanning zullen we de gemeente in de loop van 2014/2015 nader
informeren over onderhoud van pastorie en kerk.
Uw Kerkrentmeesters
KERKENRAAD
Verslag Kerkenraadsvergadering – 13 februari
Ds. van den Berg opent de vergadering met het lezen
van Psalm 58 en gaat voor in gebed. Daarna wordt in
meditatieve moment Psalm 58 besproken. Ter afsluiting wordt Psalm 58 vers 8 gezongen. Met het oog op
de komende Avondmaalszondag wordt er binnen de
kerkenraad Censura Morum gehouden. Er zijn geen
verhinderingen voor de viering van het Heilig Avondmaal. Het Censura Morum voor de gemeente is op
donderdag 27 februari 2014 om 19.30 uur in de consistorie van de Morgensterkerk.
Er zijn tot op heden ongeveer 20 adressen die de
Kerkklanken nog per post willen hebben. De wijkouderlingen zullen hun wijkadressen doornemen en beoordelen of er mogelijk nog leden zijn die graag de
Kerkklanken bezorgd willen hebben. Naar aanleiding
van de ingekomen stukken wordt er kort gesproken
over het "Pinksterevent" dat vanuit de kerken wordt
georganiseerd. Het Moderamen zal zich bezinnen over
een te schrijven brief.
Vanuit het Moderamen wordt medegedeeld dat Mevr.
M. Slingerland heeft aangegeven aan het einde van
het seizoen te stoppen als coördinator van de Ouderenmiddag. De Kerkenraad heeft diaken van Werkhoven bereid gevonden om dit over te nemen. Er zal ook
worden nagedacht over uitbreiding van de commissie.
De Kerkenraad besluit dat indien een gemeentelid
langer dan 1 maand tijdelijk is opgenomen in een verpleeginrichting of ziek is, dit maximaal 4 weken wordt
vermeld bij de voorbede, daarna vindt weer vermelding
plaats bij een verandering van de situatie. Het Moderamen heeft een gesprek gehad met de directeur
van de KWS om de banden tussen kerk en school aan
te halen. De volgende Kerkenraadsvergadering zal dit
worden besproken aan de hand van het verslag.
De Kerkrentmeesters delen mee dat de opbrengst van
de actie Kerkbalans meer is dan begroot. De
Kerkrentmeesters zijn dankbaar voor deze geslaagde
actie. Johan Pos is de nieuwe content master voor de
website; in de Kerkklanken van maart zal hij worden
voorgesteld. De Kerkrentmeesters gaan brieven sturen
aan de leden die gemeld staan als lid van de Morgenstergemeente in de centrale ledenadministratie, maar
niet bekend zijn bij de Morgensterkerk of de administratie. Na de brievenactie zullen mensen die niet reageren worden benaderd.
Naar aanleiding van een vraag hoe wij om moeten
gaan met het "Dopen van pleegkinderen" besluit de
Kerkenraad dat dit mogelijk moet zijn, indien de wens
er is. Omdat de mogelijkheid bestaat dat er een keer
moet worden preek gelezen stelt de Kerkenraad een
kleine commissie in die dit verder regelt en hier voor
zorg draagt. Br. van der Slik laat aan het einde van de
vergadering zingen Psalm 25 vers 2 en gaat voor in
dankgebed.
 VOOR ALLE ACTIVITEITEN GELDT: DEO VOLENTE 
VERENIGINGSWERK EN KRINGEN
Bijbelgesprekskring
Op dinsdag 11 maart zal er weer een bijbelgesprekskring zijn, om 20:00 uur, we lezen samen de volgende
psalm van Asaf, de 78e. , na Psalm 119 de langste van
het Psalmenboek. Hierin wordt een ontdekkend beeld
van de geschiedenis van Gods verbondsvolk gegeven,
met een verrassend slot. Allen hartelijk welkom.
Bijbellezing
Op donderdag 6 maart is weer een Bijbellezing. Het
zesde hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën is aan
de beurt. We beginnen om 20:00 uur. Allen hartelijk
welkom.
Club
In februari hadden we twee bijzondere avonden. Op 7
februari hadden we de diaconale actie waarbij we veel
ouderen hebben verrast met een plantje in een zelf
geverfd potje en een lekkere reep chocolade. De week
erna hebben we het altijd weer spannende bingo gedaan waar volop prijzen te winnen waren. Helaas kan
niet iedereen wat winnen.
Na de voorjaarsvakantie is de eerste clubavond weer
op 7 maart. Het is een ‘gewone’ avond net als op 14
maart. Maar ook op de ‘gewone’ avonden is het gezellig en hebben we het goed met elkaar. Op 21 maart is
er het langverwachte strandwandelen. Vorig jaar zat
het weer niet mee dus we gaan het nu weer proberen
zoals beloofd. Op 28 maart is er weer een gewone
avond.
Dus het ziet er allemaal weer goed uit, jullie komen
toch ook weer? Ben je 8 t/m 12 jaar en zit je in groep 5
t/m 8,dan ben je van harte welkom op de vrijdagavond
van 19.00 tot 20.30uur in de Morgensterkerk.
Beatrix van Loenen en Paul Timmerman
Ouderenmiddag
Op donderdag 13 maart is er Ouderenmiddag in de
benedenzaal van de Morgensterkerk. De zaal zal om
14.00 uur open zijn, terwijl we met de middag zullen
aanvangen om 14.30 uur.
Voor de pauze houdt ds. M.A. v.d. Berg een meditatie
over Psalm 15, waaruit we ook gaan zingen! Na de
pauze is de Stichting Hulpverlening Christenen in
Roemenië onze gast. Met deze Stichting heeft onze
Diaconie contact opgenomen, en de werkzaamheden
die zij verrichten in Bacau bezocht. Veel jongeren bereiden zich voor om in april/mei hand- en spandiensten
daar te gaan doen. U kunt de enthousiaste activiteiten
hiervoor volgen in de Morgenster Kerkklanken. Uiteraard is het ook nodig dat onze gemeente in zijn
geheel hier achter staat. Om met name de ouderen
hierover te informeren zal dhr. Stoffel Flikweert deze
middag onze gast zijn. Ook zal er een verkooptafel
zijn.
Wilt u dat we voor vervoer zorgen? belt u dan
3411076, dan proberen we dit te regelen.
We kijken uit naar uw komst! Vriendelijke groeten van
de Commissie Ouderenmiddagen: Wil, Marry en Magda.
Vrouwenvereniging Febe
Dinsdag 4 maart bespreken we Bijbelstudie 9 uit het
februari-nummer van de Hervormde Vrouw: Wandelen
in waarheid en liefde n.a.v. 2 Johannes.
Dinsdag 18 maart is de laatste Bijbelstudie-avond van
dit seizoen en behandelen we Bijbelstudie 10 (maartnummer): Blijdschap n.a.v. 3 Johannes.
De avonden beginnen om 19.45 uur in een van de
benedenzalen van de Morgensterkerk.
Een hartelijke groet van het bestuur, Anja Koole.
Vrouwen Ontmoetingsochtend
In deze maand hopen we bijeen te komen op (donderdagmorgen) 20 maart 2014 in Perron 61 (Heicopstraat
61 in Oosterheem). Ds. Van den Ham zal in ons midden zijn en ons vertellen over “Kenia”. Vanwege zijn
wonen en werken in dat land als zendeling en door zijn
betrokkenheid ook nu nog bij diverse projecten voor de
mensen daar kan hij ons veel vertellen. Het belooft
een mooie morgen te worden. U bent van harte uitgenodigd! We beginnen om 9.30 uur, maar vanaf 9.15
uur is er al koffie of thee. Kosten: € 2,50 p.p. Ook zal
er meer informatie zijn over ons jaarlijkse dagje-uit, dat
gepland staat voor 1-5-2014. We zullen dan richting
Utrecht gaan. Graag tot ziens op 20 maart! Met een
hartelijke groet vanuit de stuurgroep, Adrie Damstra,
tel. 079 – 3610444.
KERKTELEFOON
Luisteraars van de kerktelefoon, van de kerkwebradio
en via de computer. Woensdag 5 maart is er een
uitzending van 20.00 uur tot 21.00 uur met aanvragen
van en voor gemeenteleden. Deze uitzending wordt
verzorgd Marielle van Sittert, Lydia Vis en Freert
Bregman.
Voor de uitzending van woensdag 2 april kunnen de
aanvragen telefonisch worden ingediend op maandag
24 maart tussen 18.30 uur en 19.30 uur of voor de 24e
maart via e-mail. Voor de uitzending van woensdag 2
april noemen we: Mevrouw Timmerman-Jongerius
(Mosgroen), De heer en Mevrouw Toet (Paltelaan),
Mevrouw Verhoeff-Kampf (Bleiswijkseweg), Mevrouw
Verhoeff-Roggeveen (Nassaulaan) De heer en mevrouw de Vries (Charlotteplaats/Beth-San).
De uitzending op woensdag 2 april wordt verzorgd
door Fia Dogterom en Henk Konijn.
Luistert u regelmatig via de computer naar deze uitzending meld u zich dan aan op onderstaand telefoonnummer of mail-adres. Dan komt u ook op de lijst van
luisteraars die tijdens de uitzendingen genoemd worden. Verder vinden we het leuk als er meer aanvragen
binnenkomen voor de luisteraars.
Voor het aanmelden van de luisteraars via de computer en voor het aanvragen van een lied voor de uitzending, kunt u terecht bij Nelleke van der Bie-Bos, telefoonnummer 06-38896168 of via mail [email protected]
We hopen op vele aanmeldingen en aanvragen.
Groeten, Nelleke
DIVERSE
Alphacursus christelijk geloof in de gevangenis
Op donderdag 13 maart begint er weer een Alphacursus. Deze loopt door tot 24 april. Er is plaats voor
maximaal 20 cursisten. Van de gevangenispredikant
begrepen we dat er al een flink aantal gevangenen
zich hebben opgegeven. De cursusleiding is samengesteld uit deelnemers van diverse kerken uit Zoetermeer. Uit onze gemeente doen ondergetekenden eraan mee. Het is mooi werk. De basisprincipes van het
christelijk geloof komen indringend aan de orde. Soms
zie je dat mensen erdoor veranderen. Dat het niet
zomaar een bevlieging is, mochten we afgelopen zondag (23 februari) zien. In Naaldwijk werd een jongeman gedoopt die mede door zo’n cursus de weg van
gehoorzaamheid aan God mag gaan. Van jongs af aan
opgegroeid in een crimineel milieu ging het van kwaad
tot erger. Geen andere weg meer ziende dan opgepakt
en behandeld te worden, pleegde hij een overval met
doodsbedreiging. Als gedetineerde maakte hij door
gesprekken met de gevangenispredikant en de Alphacursus kennis met de Bijbel. Kwam het verlangen zijn
weg met God te gaan en te breken met zijn oude leven. Hij wist zich schuldig tegenover zijn slachtoffer.
Het is gezien zijn achtergrond een moeilijke weg. Maar
toch een weg met hoop. Wat de Heere begint maakt
hij ook af. Laten we ook dit werk in ons gebed gedenken.
Omdat we op de cursus een hartelijke, welkome sfeer
willen scheppen, trakteren we op koffie/thee en gebak.
Er zijn dus een zevental weken bakkers nodig. Vanaf
zondag 2 maart ligt er een lijst achterin de kerk waarop
u/jij uw/jouw naam kunt invullen. De data zijn ingevuld.
Per keer zijn er twee baksels nodig. We rekenen op
u/jou. Bij voorbaat dank!
Carola van der Slik, Anneke en Henk Koppejan
ZOA-collecteweek
De week van 24 t/m 29 maart is de landelijke collecte
voor ZOA Hulp-Hoop-Herstel. Meld je aan als collectant bij [email protected]
De Herberg; voorjaarsconcert en wandeling
Op 15 maart wordt in het Koetshuis van de Herberg
aan de Pietersbergseweg 19 te Oosterbeek een voorjaarsconcert gegeven door Marjolein de Wit (fluit) en
Martin Zonnenberg (vleugel). In een ongedwongen
sfeer presenteren zij een aantrekkelijk en kleurrijk muziekprogramma met afwisselend solo- en samenspel.
De aanvang is om 14.30 uur; welkom vanaf 14.00 uur.
Voor de liefhebbers is er eerst nog de mogelijkheid
voor een wandeling in de omgeving van de Herberg.
Onder leiding van een ervaren gids bewandelen we de
zogenaamde Noordelijke Perimeter, een bosrijk stukje
Oosterbeek waar rond de Slag om Arnhem in 1944
hard is gevochten, en staan stil bij de daarmee samenhangende herinneringen.
De ontvangst met koffie is om 11.00 uur in het Koetshuis; deelnemers krijgen bij vertrek een lunchpakket
voor onderweg en zijn op tijd weer terug voor het concert.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kan tot uiterlijk
12 maart 2014, bij voorkeur per e-mail: [email protected] of telefonisch: (026) 33 42 225
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur).
De kosten voor het concert bedragen € 15,00, incl.
consumptie; Deelname aan het volledig arrangement
kost € 25,00, incl. lunchpakket. Voor kinderen gereduceerd tarief. De opbrengst komt ten goede aan het
werk van de Herberg.
AGENDA
Dinsdag 4 maart
● Morgensterkerk, 19:45u: Vrouwenvereniging Febe
Woensdag 5 maart
● Kerkwebradio, 20:00u: Uitzending kerktelefoon
Donderdag 6 maart
● Morgensterkerk, 20:00u: Bijbellezing
Vrijdag 7 maart
● Morgensterkerk, 19:00u: Club
Zaterdag 8 maart
● Parkeerplaats Schoolstraat, ingang Osylaan, 09:00u:
Inleveren oud papier
Zondag 9 maart
● Morgensterkerk, na middagdienst: Wegwijs
Maandag 10 maart
● Morgensterkerk, 19:45u: Mannenvereniging
Dinsdag 11 maart
● Morgensterkerk, 20:00u: Bijbelgesprekskring
Donderdag 13 maart
● Morgensterkerk, 14:30u: Ouderenmiddag
Vrijdag 14 maart
● Morgensterkerk, 19:00u: Club
Zaterdag 15 maart
● Morgensterkerk, 14:00 – 16:30u: Huwelijksjubileum
echtpaar W. de Roode – J. Sierat
Dinsdag 18 maart
● Morgensterkerk, 19:45u: Vrouwenvereniging Febe
Donderdag 20 maart
● Perron 61, 09:30u: Vrouwenontmoetingsochtend
Vrijdag 21 maart
● Morgensterkerk, 19:00u: Club - Strandwandelen
Maandag 24 maart
● Morgensterkerk, 19:45u: Mannenvereniging
Vrijdag 28 maart
● Morgensterkerk, 19:00u: Club
Dinsdag 1 april
● Morgensterkerk, 9:30u: Inleveren verjaardagszakjes
Woensdag 2 april
● Kerkwebradio, 20:00u: Uitzending kerktelefoon
DE BOUWHOF
voor vakman en doe-het-zelver
Badkamers, Tegels, Keukens, Zonwering,
Deuren, Bouwmaterialen, Alarmsystemen,
Camerasystemen, Behang, Tuinhout
Edisonstraat 115, 2723 RT Zoetermeer
079-3310700, www.bouwhof.com