Bovenbouwboek (T)VWO 4 - JTC

Bovenbouwboek
(T)VWO 4
Jan Tinbergen College
Openbare scholengemeenschap
MAVO
HAVO
VWO
2014-2015
TVWO
Inhoudsopgave
I.
Voorwoord
II.
Examenreglement
III.
Gemeenschappelijk deel:
-
IV.
Nederlands
Engels
IB
AV
Culturele Kunstzinnige Vorming
Lichamelijke Opvoeding
Rekenen
Profielvakken verplicht/profielkeuzevakken:
-
Frans
Duits
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Economie
Management & Organisatie
Wiskunde A
Wiskunde B
Wiskunde C
Wiskunde D
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie
Natuur, Leven en Technologie
Kunstvak (beeldend)
Bewegen Sport en Maatschappij
Schooljaar 2014 - 2015
I
Voorwoord
Schooljaar 2014 - 2015
Jan Tinbergen College
Teamleiding bovenbouw
Een aantal belangrijke regels en data 2014/2015
In het examenreglement staat precies hoe alles officieel geregeld is, maar het is handig om een aantal gebruiksregels
even op een rijtje te zetten.
De meeste toetsen maak je tijdens de toetsweek. Toetsen die meetellen voor het schoolexamen hebben een
weegwaarde en kunnen herkanst worden, tenzij in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) vermeld
staat dat een toets niet herkansbaar is.
Na een toetsweek heb je recht op één herkansing. Dit kan een toets zijn uit het gemeenschappelijk deel, het
profieldeel of het vrije deel. Indien je je opgeeft voor een herkansing ben je verplicht om aan deze toets deel
te nemen. Het hoogst behaalde cijfer telt.
De regeling met betrekking tot de herkansingen (zie hierboven) geldt niet voor H4 en (T)V4: de exacte
regeling voor H4 en (T)V4 is te lezen in het bijgevoegde examenreglement (artikel: 13 lid 4).
Behalve recht op een herkansing, heb je ook het recht op één herexamen schoolexamen. Dit zijn vakken
waar geen centraal examen in wordt afgenomen, maar die je afsluit d.m.v. het maken van schoolexamens.
Indien je te laat bent met het inleveren van een praktische opdracht, handelingsdeel of een
beoordelingsmoment voor het profielwerkstuk (de data staan in het PTA), krijg je twee weken de tijd om dit
alsnog in orde te maken. Deze extra tijd gaat echter ten koste van het recht om deel te mogen nemen aan
een herkansing.
Als je afwezig bent tijdens het maken van een toets, dan wordt dit gemeld zoals omschreven staat in artikel
12 lid 4 van het examenreglement. Is de afwezigheid geoorloofd, dan kun je in overleg met je docent de
toets alsnog inhalen. Heb je een behoorlijk aantal toetsen gemist, dan zorg je dat je in overleg met je mentor
en met je docenten een inhaalschema maakt waarin staat wanneer je de toetsen inhaalt.
Ben je te laat tijdens een toets, dan dien je als eerste een te laat briefje te halen bij de receptie. Ben je meer
dan een half uur te laat, word je niet meer toegelaten en kun je niet aan de toets deelnemen. Om deze toets
uiteindelijk toch nog te kunnen maken moet je gebruik maken van een herkansing.
De cijfers die je tijdens een toetsweek hebt behaald worden pas bekend gemaakt nadat alle toetsen zijn
afgelopen.
Data toetsweken:
Toetsweek 1 H4+(T)V5:
Toetsweek 1 H5+(T)V4+(T)V6:
Toetsweek 2:
Toetsweek 3:
Toetsweek 4:
7 t/m 13 oktober
13 t/m 17 oktober
12 t/m 18 december
9 t/m 13 maart
29 juni t/m 3 juli
Herkansing: (T)V5:
Herkansing: H5+(T)V6:
Herkansing: H5+(T)V5/6
Herkansing: H4/5+(T)V5/6
Herkansing: H4+(T)V4/5
4 november
4 november
15 januari
25 maart
9 juli
Datum herexamen schoolexamen:
1 april (H5+(T)V6)
Data centraal schriftelijk examen:
11 t/m 27 mei
Herexamen:
week van 16 t/m 19 juni
Data rekenexamen (onder voorbehoud)
Het (her)examen rekenen vindt plaats op 12 maart 2015 voor H5+(T)V6.
Het herexamen rekenen vindt plaats op 28 mei 2015 voor H5+(T)V6.
Het examen rekenen vindt plaats op 29 mei 2015 voor H4 en op 1 juni 2015 voor (T)V5.
Data beoordelingsmomenten profielwerkstuk:
Beoordelingsmoment 1:
19 september 2014
Beoordelingsmoment 2:
7 november 2014
Eindbeoordeling:
7 januari 2015
Start profielwerkstuk:
week van 13 april 2015
Havo 5 + (T)Vwo 6
Havo 5 + (T)Vwo 6
Havo 5 + (T)Vwo 6
Havo 4 + (T)Vwo 5
Voor verdere data verwijs ik je naar de jaarplanning.
Tot slot wens ik jullie namens het hele team van het Jan Tinbergen College een succesvol jaar toe.
I.W.A.M. Tekstra
Teamleider bovenbouw H/(T)V JTC Roosendaal
Schooljaar 2014 - 2015
II
Examenreglement
Schooljaar 2014 - 2015
Examenreglement Jan Tinbergen College
Voor schooljaar 2014-2015
Toelichting examenreglement
Het examenreglement vormt de verbinding tussen wet- en regelgeving en overheidsvoorschriften1 enerzijds en de
schoolinterne regelgeving anderzijds. Het is als zelfstandig document leesbaar, maar in geval van onduidelijkheid of
waar het leidt tot interpretaties strijdig met de betreffende wet- en regelgeving zijn de teksten van de
overheidsvoorschriften bepalend.
Het reglement is opgebouwd in dezelfde volgorde als het eindexamenbesluit; bij ieder artikel is voor zover mogelijk
een verwijzing naar het bijbehorende artikel uit het eindexamenbesluit opgenomen: verwijzend naar letterlijk citaat
(citaat Exbesluit art), een selectie (selectie Exbesluit art) of uitwerking (uitwerking Exbesluit art). Als een artikel uit
dit reglement inhoudelijk overeenkomt met een artikel uit het Eindexamenbesluit, maar, ter wille van de leesbaarheid
tekstueel is gewijzigd wordt dit aangegeven door cf Exbesluit.
Op het Jan Tinbergen College bestaat er een examencommissie. Deze commissie is belast met de gehele organisatie
van de examens. De examencommissie heeft als voorzitter de conrector van de afdeling, als leden de teamleiders van
bovenbouw mavo en havo/vwo en een examencoördinator.
Vanwege de leesbaarheid is in dit reglement gekozen voor de mannelijke persoonsvorm. Overal waar hij/hem staat,
kan ook zij/haar gelezen worden.
Alle leerlingen in de bovenbouw ontvangen zoals voorgeschreven in het Eindexamenbesluit een examenreglement en
een programma van toetsing en afsluiting; het eindexamenbesluit zelf ligt voor leerlingen en ouders ter inzage op
school.
1
Bedoeld zijn: de Wet op het voortgezet onderwijs; het inrichtingsbesluit WVO; het eindexamenbesluit vwo-havomavo-vbo en bindende voorschriften van het Ministerie van OCW, de inspectie, de Centrale Examencommissie
Vaststelling Opgaven of het CITO.
Schooljaar 2014 - 2015
Examenreglement VWO – HAVO – MAVO
Jan Tinbergen College te Roosendaal
Het Jan Tinbergen College,
gelet op het Eindexamenbesluit VWO - HAVO - MAVO - VBO, stelt vast het navolgende examenreglement voor de
school voor VWO - HAVO – MAVO.
Dit reglement treedt in werking op 1 augustus 2014 (onder voorbehoud goedkeuring MR) en wordt jaarlijks opnieuw
vastgesteld voor 1 oktober.
A. ALGEMENE BEPALINGEN (HOOFDSTUK I EXBESLUIT art 1 t/m 5)
Artikel 1
Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
de wet
Onze Minister
inspectie
het bevoegd gezag
de examencommissie
voorzitter van de
examencommissie
kandidaat
gecommitteerde
school voor vwo
examinator
eindexamen
:
:
:
:
:
:
deel I van de Wet op het voortgezet onderwijs;
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
de inspectie, bedoeld in art. 113 en 114 van de wet;
de bestuurder;
de conrector en de teamleider van de afdeling en de examencoördinator
de conrector van de afdeling;
:
:
:
:
:
:
:
:
-
schoolexamen
centraal examen
examendossier
door
vakken
profielwerkstuk
-
sectorwerkstuk
:
-
tentamen
:
-
Staatsexamencommissie :
herkansing
:
-
herexamen
-
examenstof
:
programma van toetsing
en afsluiting
:
een ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt toegelaten;
een gecommitteerde als bedoeld in artikel 36 van het Eindexamenbesluit;
een atheneum;
degene die belast is met het afnemen van het examen;
een examen in de in de artikelen 11 tot en met 25 van het Eindexamenbesluit
voorgeschreven vakken;
de onderdelen van het examen, waarvoor de school de opgaven produceert;
de examens die landelijk worden afgelegd en centraal worden bepaald;
het geheel van de onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd in een
het bevoegd gezag gekozen vorm;
vakken, deelvakken, intrasectorale programma’s en andere programmaonderdelen;
het in artikel 4 van dit reglement (gelijkluidend aan artikel 4 van het
eindexamenbesluit) bedoelde profielwerkstuk;
het in artikel 4 van dit reglement( gelijkluidend aan artikel 4 van het
eindexamenbesluit) bedoelde sectorwerkstuk;
een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten meetellend voor het
schoolexamen, of een praktische opdracht meetellend voor het schoolexamen;
een commissie bedoeld als in artikel 60 van de wet;
het opnieuw dan wel alsnog deelnemen aan een onderdeel/-delen van het centraal
examen of het schoolexamen;
het opnieuw deelnemen aan door het bevoegd gezag aangegeven vakken van het
schoolexamen en het profielwerkstuk;
de aan de kandidaat te stellen eisen;
-
-
- ouders
Schooljaar 2014 - 2015
:
:
:
:
het programma van toetsing en afsluiting, zoals bedoeld in artikel 31 lid 2 en 3 van
het eindexamenbesluit;
ouders, voogden of verzorgers.
Artikel 2
Toelating tot het eindexamen (selectie en uitwerking Ex.besluit art 2)
1. Het bevoegd gezag stelt de leerlingen van een school in de gelegenheid ter afsluiting van de opleiding een
eindexamen af te leggen.
2. Het bevoegd gezag kan tot het eindexamen kandidaten toelaten die niet als leerling van de school zijn
ingeschreven, met inachtneming van artikel 2 van het Eindexamenbesluit.
Artikel 3
Afnemen eindexamen (citaat Ex.besluit art 3)
1. De voorzitter van de examencommissie en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd
gezag het eindexamen af.
2. De voorzitter van de examencommissie wijst een examencoördinator aan.
Artikel 4
Indeling eindexamen (citaat Ex.besluit art 4)
1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal examen dan wel uit beide.
2. Het schoolexamen vwo en havo omvat mede een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een werkstuk, waarin
op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het
desbetreffende profiel.
3. Het profielwerkstuk heeft betrekking op één of meer vakken van het eindexamen. Ten minste één van deze
vakken heeft een omvang van 400 uur of meer (vwo) en 320 uur of meer (havo).
4. Het schoolexamen mavo voor zover het betreft de theoretische leerweg, genoemd in artikel 10 van de wet, en de
gemengde leerweg, genoemd in artikel 10d van de wet, omvat mede een sectorwerkstuk. Het sectorwerkstuk is
een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden
aan de orde komen die van betekenis zijn in de desbetreffende sector.
Artikel 5
Maatregelen bij onregelmatigheden (citaat en uitwerking Ex.besluit art 5)
1. De voorzitter van de examencommissie kan maatregelen nemen indien een kandidaat zich ten aanzien van enig
deel van het schoolexamen of van het centraal examen dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan
enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt of zonder geldige reden afwezig is.
2. De maatregelen bedoeld in het eerste lid die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden
kunnen zijn:
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen,
b. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het centraal schriftelijk examen,
c. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer zittingen van het schoolexamen of
het centraal examen,
d. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het
centraal examen,
e. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in
door de voorzitter van de examencommissie aan te wijzen onderdelen.
Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op één of meer onderdelen van het
centraal examen legt de kandidaat dat examen af in het volgende tijdvak van het centraal eindexamen, dan wel
ten overstaan van de staatsexamencommissie.
3. Alvorens een beslissing ingevolge artikel 5 lid 1 en 2 wordt genomen, hoort de voorzitter van de
examencommissie de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten
bijstaan. De voorzitter van de examencommissie deelt zijn beslissing, met redenen omkleed, mee aan de
kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk binnen 5 schooldagen. De aangetekende
schriftelijke mededeling van punt b t/m e wordt aangetekend verzonden en hierin wordt tevens gewezen op het
bepaalde in het vierde lid. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders,
voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, alsmede aan de inspectie.
4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de voorzitter van de examencommissie in gevolge artikel 5 van dit
examenreglement in beroep gaan bij het bevoegd gezag (de bestuurder), Jan Tinbergen College, Postbus 1675,
4700 BR Roosendaal (zie art. 30 van dit reglement).
Het beroep moet binnen drie schooldagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht,
schriftelijk bij het bevoegd gezag ingesteld worden. Een afschrift van het beroepsschrift dient te worden
gezonden naar de voorzitter van de examencommissie.
Indien een kandidaat in beroep gaat tegen een uitsluiting van het schoolexamen c.q. het centraal examen of een
gedeelte daarvan, dan is hij gerechtigd - hangende de uitspraak van het bevoegd gezag - aan nog volgende
zittingen van het schoolexamen of het centraal examen deel te nemen. Bij afwijzen van het beroep wordt deze
deelname ongeldig.
Schooljaar 2014 - 2015
Het bevoegd gezag (de bestuurder) stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken op het beroep tenzij zij de
termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. Het bevoegd gezag stelt bij haar
beslissing zonodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen af
te leggen, onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. Het bevoegd gezag deelt haar
beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat, indien deze minderjarig is aan de ouders, voogden of verzorgers van
de kandidaat, alsmede aan de voorzitter van de examencommissie en aan de inspectie.
Tegen de beslissing van het bevoegd gezag kan binnen 3 dagen bezwaar gemaakt worden bij de commissie van
bezwaar en beroep, Jan Tinbergen College, Postbus 1675, 4700 BR Roosendaal.
In deze commissie heeft de bestuurder geen zitting.
Artikel 6
Geheimhouding
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de beschikking krijgt over gegevens
waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van
ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot
geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn
taak bij de uitvoering van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
Artikel 7
Ontheffing
Een ontheffing voor een tweede moderne vreemde taal op het vwo kan alleen aan leerlingen met een N-profiel
gegeven worden als een rapport van een orthopedagoog daartoe aanleiding geeft. De ouders zullen het initiatief
nemen om de ontheffing schriftelijk aan te vragen. Leerlingen van de tvwo-afdeling kunnen geen ontheffing krijgen.
Een vwo-leerling met een ontheffing voor de tweede moderne vreemde taal volgt daarvoor in de plaats een ander vak
dat past in het rooster en dat een gelijke studielast heeft.
B. INHOUD VAN HET EXAMEN (HOOFDSTUK II EXBESLUIT ART 7 T/M 25)
Artikel 8
Eindexamenvakken (selectie Exbesluit art 8)
1. De kandidaten kiezen, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7, 8, 11, 12, 13 en 22 tot en met 25 van
het Eindexamenbesluit in welke vakken zij eindexamen willen afleggen. Voor leerlingen geldt deze keuze voor
zover het bevoegd gezag, al dan niet in samenwerking met het bevoegd gezag van een of meer andere scholen,
hen in de gelegenheid heeft gesteld zich op het examen in die vakken voor te bereiden. Voor wie niet als leerling
is ingeschreven geldt deze keuze voor zover het bevoegd gezag hen tot het examen in die vakken toelaat.
2. De kandidaten kunnen voor zover het bevoegd gezag hen dat toestaat, in meer vakken examen afleggen dan in de
vakken die ten minste tezamen een eindexamen vormen.
C. REGELING VAN HET EINDEXAMEN (HOOFDSTUK III EXBESLUIT ART 31 T/M 45))
Artikel 9
Programma van toetsing en afsluiting (uitwerking Exbesluit art 31 lid 2)
1. Jaarlijks vóór 1 oktober wordt per school door de voorzitter van de examencommissie een programma van
toetsing en afsluiting (PTA) vastgesteld, waarin de regeling van het schoolexamen beschreven staat, conform
art. 31 lid 2 van het examenbesluit.
2. Het vastgestelde examenreglement en PTA worden jaarlijks voor 1 oktober toegestuurd aan de inspectie en
uitgereikt aan de leerlingen van het betreffende leerjaar. Indien het specifiek gedeelte van het PTA slechts geldig
is voor één cursusjaar ontvangen de leerlingen in de examenjaren voor 1 oktober van enig leerjaar het PTA
betreffende dat leerjaar.
In het PTA staat vermeld: de periode-indeling van de schoolexamens, de datum van de SE-toetsen, de deadlines
van de profiel- en sectorwerkstukken en de soort van de toetsen en de toetsduur. Ook staat hierin vermeld de
procedure omtrent de toetsafname, alsmede de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor
een kandidaat tot stand komt.
3. Het sectorwerkstuk
a. De leerling maakt een sectorwerkstuk waar minimaal 1 sectorvak bij betrokken is
b. Het sectorwerkstuk heeft een totale studielast van minimaal 20 klokuren
c. De begeleiders en beoordelaars zijn de examinatoren van de sectorvakken welke betrokken zijn bij het
sectorwerkstuk.
d. De begeleider wordt door de afdelingsleiding bepaald.
e. De docent levert de beoordeling van de verschillende onderdelen van het sectorwerkstuk in bij de
afdelingsleider op de in het PTA opgenomen data en tijdstippen. Iedere kandidaat dient op de gestelde data
en tijdstippen een beoordeling van een goedgekeurd plan van aanpak, een voorlopige versie en een
definitieve versie in te leveren. Deze momenten worden in de eindbeoordeling betrokken.
f. Als een kandidaat een onderdeel van het sectorwerkstuk niet op tijd inlevert treedt artikel 12 lid 11 in
werking.
Schooljaar 2014 - 2015
g. Een onvoldoende sectorwerkstuk kan herkanst worden door middel van een herexamen schoolexamen.(zie
artikel 13 lid 8).
h. Als een sectorwerkstuk ook na de herkansing als onvoldoende wordt beoordeeld kan een kandidaat niet
slagen (artikel 23 lid 2)
i. Indien fraude wordt geconstateerd dient het sectorwerkstuk overgedaan te worden, ongeacht de fase waarin
het verkeert. Als, gelet op het tijdstip van het jaar het overdoen technisch niet mogelijk is, vindt geen
afronding van het schoolexamen plaats en kan een leerling niet slagen.
j. Het sectorwerkstuk wordt beoordeeld conform de normen die vermeld staan in het boekje over het
sectorwerkstuk.
4. Het profielwerkstuk
a. De leerling maakt een profielwerkstuk waar minimaal één examenvak ter grote van 400 slu (vwo) en 320 slu
(havo) bij betrokken is.
b. Het profielwerkstuk heeft een totale studielast van 80 klokuren.
c. De begeleiders en beoordelaars zijn de examinatoren van de examenvakken welke betrokken zijn bij het
profielwerkstuk.
d. Het staat de kandidaten vrij een begeleider te kiezen. Wanneer een examinator ‘vol’ zit, gaat de kandidaat op
zoek naar een andere begeleider.
e. De docent levert de beoordeling van de verschillende onderdelen van het profielwerkstuk in bij de
examencoördinator op de door hem gestelde data en tijdstippen. Iedere kandidaat dient op de gestelde data
en tijdstippen een beoordeling van een goedgekeurd plan van aanpak, een voorlopige versie en een
definitieve versie in te leveren.
f. Als een kandidaat een onderdeel van het profielwerkstuk niet op tijd inlevert, treedt artikel 12 lid 11 in
werking.
g. Een profielwerkstuk kan herkanst worden door middel van een herexamen schoolexamen.(zie artikel 13 lid
8). Er kan voor een herexamen schoolexamen geen nieuw onderwerp voor het profielwerkstuk worden
gekozen. Het reeds gekozen onderwerp blijft ongewijzigd en er kunnen alleen onderdelen worden veranderd
of uitgebreid.
i. Indien fraude wordt geconstateerd dient het profielwerkstuk overgedaan te worden, ongeacht de fase waarin
het verkeert. Als, gelet op het tijdstip van het jaar het overdoen technisch niet mogelijk is, vindt geen
afronding van het schoolexamen plaats en kan een leerling niet slagen.
j. Het profielwerkstuk wordt beoordeeld conform de normen die vermeld staan in het boekje over het
profielwerkstuk.
Artikel 10 Inrichting schoolexamen (uitwerking Exbesluit art 32 en 35)
1. Het schoolexamen strekt zich uit over alle vakken waarin de kandidaat examen aflegt.
2. Het schoolexamen wordt gehouden overeenkomstig hetgeen voor elk vak afzonderlijk in het programma van
toetsing en afsluiting is aangegeven. Het schoolexamen wordt in een examendossier vastgelegd.
3. Het schoolexamen havo en mavo kan gespreid zijn over twee schooljaren en het schoolexamen vwo is gespreid
over drie schooljaren.
4. Het schoolexamen moet uiterlijk een week voor aanvang van het eerste tijdvak (art. 37 Exbesluit) zijn afgesloten
(uitwerking Exbesluit art 32 lid 1). In afwijking van de voorgaande zin kan het bevoegd gezag een kandidaat die
tengevolge van ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen niet heeft
kunnen afsluiten vòòr aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen in de gelegenheid stellen het
schoolexamen in dat vak af te sluiten nà aanvang van het eerste tijdvak, doch vòòr het centraal examen in het
betreffende vak.
5. In verdere afwijking van het voorgaande lid van dit artikel geldt dat het schoolexamen voor de vakken waarin
geen centraal examen wordt afgelegd en voor zover van toepassing het profielwerkstuk of het sectorwerkstuk
uiterlijk moeten zijn afgesloten een week voordat de eindexamenuitslag wordt vastgesteld.
6. Als een kandidaat het schoolexamen voor een of meer vakken van het centraal examen door buitengewone
omstandigheden, ter beoordeling van de voorzitter van de examencommissie, niet op tijd heeft afgerond, wordt
hij uitsluitend voor die vakken verwezen naar het tweede en eventueel het derde tijdvak.
7. Van iedere beoordeling die bij het behalen van het eindoordeel over een kandidaat meetelt, stelt de examinator de
kandidaat zo spoedig mogelijk in kennis.
8. Het cijfer van een toets wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopend van 1 tot en met 10 met
daartussen liggende cijfers met één decimaal. Het eindcijfer van het schoolexamen (eveneens uit een schaal van 1
tot en met 10 met daartussen liggende cijfers met één decimaal) is het gewogen gemiddelde van beoordelingen
voor de verschillende onderdelen waaruit het schoolexamen van een vak bestaat.
In het programma van toetsing en afsluiting is per vak een regeling opgenomen, waarbij aan de beoordelingen
van de verschillende onderdelen een bepaald gewicht wordt toegekend. Indien het gemiddelde een cijfer van
meer dan één decimaal is, wordt het cijfer op één decimaal nauwkeurig afgerond, met dien verstande dat deze
decimaal met 1 wordt verhoogd, indien de tweede decimaal vóór de afronding 5 of hoger was.
Schooljaar 2014 - 2015
Als het een vak betreft dat geen centraal examen kent, dan wordt het decimaalloze eindcijfer vervolgens als volgt
bepaald: het cijfer voor de komma wordt met 1 verhoogd als de afgeronde eerste decimaal 5 of hoger was.
Indien een kandidaat in één vak door twee of meer leraren is geëxamineerd, bepalen deze in onderling overleg het
cijfer voor de toets van het schoolexamen. Komen zij niet tot overeenstemming, dan wordt het cijfer bepaald op
het rekenkundig gemiddelde van de beoordelingen door ieder van hen.
9. In afwijking van het achtste lid, worden, het vak culturele en kunstzinnige vorming en het vak lichamelijke
opvoeding uit het gemeenschappelijk deel, beoordeeld met “voldoende” of “goed”. Deze beoordeling gaat uit
van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag van het genoegzaam afsluiten van de
desbetreffende deelvakken zoals blijkend uit het examendossier. (art 35 lid 3 Exbesluit)
10. In afwijking van het achtste lid wordt het sectorwerkstuk beoordeeld met “voldoende” of “goed”. Deze
beoordeling geschiedt op de grondslag van het genoegzaam voltooien van het profielwerkstuk, zoals blijkend uit
het examendossier. Het sectorwerkstuk wordt beoordeeld door ten minste twee examinatoren die de kandidaat
hebben begeleid bij de totstandkoming van het sectorwerkstuk. (art 35 lid 4 Exbesluit)
11. Beoordelingen worden gegeven door de examinatoren en hierna vastgesteld door de examencommissie. Na
vaststelling kunnen beoordelingen niet worden gewijzigd.
12. Een afwijkende wijze van examineren (zie artikel 26) is op gelijke wijze van toepassing op de schoolexamens.
13. Regels omtrent het centraal examen (zie artikel 18) zijn op gelijke wijze van toepassing op de schoolexamens.
Artikel 11 Examendossier (uitwerking Exbesluit art 35c)
1. Het schoolexamen voor het vwo, het havo en het mavo bestaat uit een examendossier. Het examendossier is het
geheel van de onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd in een door het bevoegd gezag gekozen
vorm.
2. Het beheer van het examendossier is als volgt geregeld:
a. Per leerling worden de resultaten van alle in het PTA vermelde onderdelen van het schoolexamen
geregistreerd in het centrale examendossier.
b. De toetsen worden tot een half jaar nadat de kandidaat centraal schriftelijk eindexamen heeft gedaan
bewaard door de school
c. Bij alle toetsen wordt de aanwezigheid gecontroleerd door de toezichthouder. Evenzo wordt het inleveren
van werkstukken en verslagen die meetellen voor het examendossier afgetekend. De docent geeft uiterlijk
een dag na de uiterste inleverdatum bij de examencoördinator door welke leerlingen in gebreke zijn
gebleven.
d. Op basis van de resultaten vermeld in het examendossier ontvangen de leerlingen en ouders periodiek een
voortgangsrapportage.
e. Bij verlies, diefstal of elke andere reden waardoor het examendossier van de kandidaat niet meer te
raadplegen is, gelden de resultaten van de kandidaat die in de schooladministratie zijn vastgelegd.
g. Alle resultaten van het examendossier worden bijgehouden in het cijferregistratiesysteem van de school. De
docent zorgt voor tijdig doorgeven van de resultaten, conform de afspraken binnen de school.
Artikel 12 Te laat komen en verhindering
1. a. Alle kandidaten zijn verplicht, alle voor hen vastgestelde onderdelen van het schoolexamen af te leggen.
b. Als een kandidaat zich aan enig onderdeel van het schoolexamen of toets onttrekt of zonder geldige reden bij
een onderdeel van het schoolexamen of toets afwezig is, dan is er sprake van een onregelmatigheid en zijn de
bepalingen van artikel 5 van dit reglement van toepassing.
2. Een kandidaat dient ervoor te zorgen, dat hij bij elk onderdeel van het schoolexamen of toets van elk van zijn
eindexamenvakken op tijd aanwezig is.
3. Nadere bepalingen bij te laat komen:
a. komt een kandidaat te laat bij een schriftelijk onderdeel van het schoolexamen of toets dan mag hij uiterlijk
tot een half uur na aanvang nog worden toegelaten tenzij de voorzitter van de examencommissie anders
beslist2. Hij levert zijn werk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt. Na afloop van de toets
meldt hij zich bij de teamleider.
b. komt een kandidaat te laat bij de voorbereiding van een mondeling af te leggen onderdeel dan mag hij in de
resterende tijd zich alsnog voorbereiden. Verschijnt hij in het geheel niet bij de voorbereiding, dan moet het
onderdeel zonder voorbereiding worden afgelegd;
c. bij te laat komen bij een mondeling onderdeel of luistertoets van het schoolexamen of toets wordt door de
voorzitter van de examencommissie bepaald of en wanneer dit onderdeel weer wordt afgenomen.(zie lid 1 van
dit artikel; artikel 5 is van toepassing)
2
Het eerst mogelijke tijdstip van vertrek uit het examenlokaal ligt altijd na het laatst mogelijke tijdstip van
binnenkomst.
Schooljaar 2014 - 2015
d. in gevallen waarbij tijdig melding wordt gedaan aan de voorzitter van de examencommissie beslist deze over
de verdere gang van zaken.
4. Indien een kandidaat door ziekte of een andere dwingende reden, niet veroorzaakt door onnauwkeurigheid,
onachtzaamheid of nalatigheid van de kandidaat of zijn wettelijke vertegenwoordiger, verhinderd is aan een
onderdeel van het schoolexamen of toets deel te nemen, stelt hij of zijn wettelijke vertegenwoordiger de
voorzitter van de examencommissie van de afdeling waartoe de betrokken kandidaat behoort, voor 8.00 uur op de
dag van de toets, of ander onderdeel van het schoolexamen, in kennis van deze verhindering en de reden(en)
daarvoor. Deze mededeling moet zo spoedig mogelijk worden gevolgd door een aan de voorzitter van de
examencommissie gerichte ondertekende brief, die binnen vijf dagen ontvangen moet zijn. En waarin vermeld
staan:
a. naam en adres van de kandidaat;
b. datum van de gemiste toets en het desbetreffende vak;
c. de reden van de afwezigheid/verhindering;
d. bij ziekte of ongeval: naam, adres en telefoonnummer van de geconsulteerde arts;
e. in geval van een andere dringende reden voor de afwezigheid dan ziekte of ongeval: een duidelijke
omschrijving van die reden of oorzaak.
5. Indien het bericht van verhindering als bedoeld in lid 5 niet vóór aanvang van het onderdeel van het
schoolexamen of toets wordt gegeven, dient de kandidaat of diens wettelijke vertegenwoordiger tevens
genoegzame bewijzen te leveren van de onmogelijkheid vóór aanvang van het onderdeel van het schoolexamen
of toets bedoeld bericht te geven; zonder deze bewijzen wordt de afwezigheid gezien als een onregelmatigheid.
(zie ook lid 1 van dit artikel).
6. De voorzitter van de examencommissie kan voor het beoordelen van de geldigheid van de reden van de
afwezigheid het overleggen van nadere bewijsstukken verlangen.
7. De voorzitter van de examencommissie of de examencoördinator onderzoekt de mogelijkheid de kandidaat
volgens de geldende regels op de vastgestelde tijd, doch op een andere dan de vastgestelde plaats het onderdeel
van het schoolexamen of toets te laten afleggen; is naar zijn oordeel deze mogelijkheid in redelijkheid aanwezig,
dan wordt aan de kandidaat geen uitstel van bedoeld onderdeel van het schoolexamen of toets toegestaan.
8. Een kandidaat die tijdens een zitting onwel wordt, kan onder begeleiding het examenlokaal verlaten. In overleg
met de kandidaat beoordeelt de toezichthouder of de kandidaat na enige tijd het werk kan hervatten. Indien de
kandidaat het werk na enige tijd hervat, kan na overleg met de voorzitter van de examencommissie, de gemiste
tijd aan het einde van de zitting worden ingehaald.
Indien de kandidaat het werk niet kan hervatten behoudt het tot dan toe gemaakte werk zijn geldigheid.
Uitsluitend in bijzondere gevallen kan de voorzitter van de examencommissie het gemaakte werk ongeldig
verklaren.
Een kandidaat die vóór de zitting onwel is, dient altijd contact met de coördinator op te nemen over wel of geen
deelname aan de zitting.
Een kandidaat die tijdens de zitting onwel wordt dient dit altijd aan de surveillant te melden. Achteraf wordt een
beroep op onwelzijn niet geaccepteerd.
9. In bijzondere gevallen kan de voorzitter van de examencommissie besluiten een in het PTA vastgesteld
onderdeel van het schoolexamen uit te stellen voor alle daarbij betrokken kandidaten.
10. In het kader van dit artikel wordt het inleveren van een praktische opdracht na het geven van een nieuwe
Inlevertijd gelijkgesteld met het deelnemen aan een onderdeel van het schoolexamen. Alleen praktische
opdrachten die een weegwaarde hebben van 20% (of meer) vallen onder dit artikel.
Als een kandidaat een praktische opdracht niet op tijd inlevert krijgt hij twee weken extra de tijd. De
verschuiving van de inleverdatum geldt als een herkansing. Als een kandidaat ook de nieuwe inleverdatum
overschrijdt dan wordt dit gelijkgesteld met afwezigheid bij een onderdeel van het schoolexamen. De voorzitter
van de examencommissie beoordeelt de geldigheid van de reden van de overschrijding en beslist over de
maatregelen; artikel 5 van dit reglement is van toepassing. Bij ziekte van een leerling zorgt hij er voor dat het in
te leveren werk op de uiterste inleverdatum in het bezit van de docent komt. Bij ziekte van de docent zorgt de
afdeling dat het werk op de uiterste inleverdatum ingenomen wordt.
11. Als een leerling een onderdeel van het profielwerkstuk of sectorwerkstuk niet op tijd inlevert, krijgt de leerling
nog twee weken de tijd om dit onderdeel alsnog in te leveren. De verschuiving van de inleverdatum van het
profielwerkstuk of sectorwerkstuk geldt als een herkansing. Het aantal herkansingen wordt dus met 1 verminderd.
Als een leerling ook na twee weken de inleverdatum overschrijdt wordt dit gelijkgesteld met afwezigheid bij een
onderdeel van het schoolexamen. De voorzitter van de examencommissie beoordeelt de geldigheid van de reden
van de overschrijding en beslist over de maatregelen; artikel 5 van dit reglement is van toepassing.
12. Technische mankementen (bijv. defecte printers) gelden niet als excuus voor het te laat inleveren.
Schooljaar 2014 - 2015
Artikel 13 Herkansing en herexamen schoolexamen
1. a. Een kandidaat die examen vwo, havo of mavo aflegt, heeft het recht aan herkansingen voor toetsen en
onderdelen van het schoolexamen deel te nemen.
b. De school bepaalt in het programma van toetsing en afsluiting het aantal herkansingen per leerjaar en de
school bepaalt onder welke voorwaarden deze herkansingen kunnen worden afgelegd.
c. Indien een kandidaat geen gebruik maakt van de herkansingen of herexamen van een periode, dan vervalt het
recht op deze herkansing of herexamen over de desbetreffende periode.
d. Ook een kandidaat die zonder legitieme reden afwezig is of te laat komt bij een onderdeel van het
schoolexamen kan het gemiste onderdeel alsnog afleggen binnen de normale herkansingsregels van de school
mits de schoolorganisatie dit toelaat. Hij verbruikt hiermee een herkansingsmogelijkheid.
e. In bijzondere gevallen kan de voorzitter van de examencommissie extra herkansingen toekennen (zie artikel
12 van dit reglement).
2. a. Als een kandidaat voor enig onderdeel van het schoolexamen aan een herkansing deelneemt, wordt bij de
bepaling van het eindcijfer voor het schoolexamen voor het desbetreffende vak de hoogste van de
beoordelingen, bij het oorspronkelijke schoolexamen en bij de herkansing behaald, meegeteld.
b. De kandidaat moet zelf op de in de jaarplanning aangegeven tijd schriftelijk te kennen geven, dat hij voor een
herkansing, overeenkomstig de onder 1. genoemde voorwaarden, in aanmerking wil komen;
c. De voorzitter van de examencommissie bepaalt, zo nodig na overleg met de examinator van het
desbetreffende vak, op welk tijdstip de herkansing voor een bepaald onderdeel van dat vak zal plaatsvinden.
Dit tijdstip wordt tijdig aan de belanghebbende kandidaten meegedeeld.
d. Aan de leerlingen wordt het uiterste tijdstip voor aanmelding van een herkansing meegedeeld. Indien een
leerling dit tijdstip overschrijdt, houdt dit in dat deelname aan de herkansing niet mogelijk is.
e. Opgave tot herkansing of herexamen verplicht tot deelname aan de herkansing. Indien een kandidaat zich aan
deze verplichting onttrekt, kan de verdere deelname aan het schoolexamen worden ontzegd, of kan een
maatregel worden opgelegd zoals vermeld in artikel 5 van het examenreglement.
3.
4.
5.
6.
7
8.
a. Onverminderd artikel 12 sub 1.b en artikel 13 sub 1 en 2, heeft de kandidaat die eindexamen of
deeleindexamen mavo aflegt het recht tot herexamen in het vak maatschappijleer behorend tot het
gemeenschappelijk deel van de leerwegen. Het herexamen bevat door het bevoegd gezag aangegeven
onderdelen van het examenprogramma (artikel 35 b 1 Eindexamenbesluit). Het bevoegd gezag stelt vast hoe het
cijfer van het in het eerste lid bedoelde herexamen van het schoolexamen wordt bepaald. Het hoogste van de
cijfers behaald bij het oorspronkelijke schoolexamen en het herexamen geldt als definitief eindcijfer.
De data van de herkansingen staan in het PTA. Een kandidaat kan alleen maar op deze genoemde data
deelnemen aan de herkansing. Op het mavo heeft een leerling het recht om na elke toetsperiode twee vakken uit
die periode te herkansen. Als een toets niet herkansbaar is dan staat dat in het PTA. Op het havo en vwo heeft
een leerling het recht om na elke toetsperiode één toets te herkansen behorende bij die toetsperiode, met
uitzondering van een leerling uit havo 4 en vwo 4. Een leerling uit havo 4 heeft het recht om na toetsperiode 3
één toets uit module 2 of 3 te herkansen en na toetsperiode 4 één toets uit periode 4. Een leerling uit vwo 4 heeft
het recht om na toetsperiode 4 één toets uit module 3 of 4 te herkansen. Bij Nederlands kunnen mondelinge
toetsen en presentaties niet worden herkanst. Praktische opdrachten en het schrijfdossier bij Nederlands kunnen
niet worden herkanst.
De data van de herkansingen en het herexamen voor de schoolexamenvakken staan in het PTA. Artikel 12 treedt
in werking bij verhindering.
Een kandidaat kan aan het eind van de 2e fase-periode voor één vak waarin alleen een schoolexamen wordt
afgelegd, dat schoolexamen opnieuw afleggen. Het herexamen voor dit schoolexamenvak omvat de door de
docent aangeven onderdelen van het eindexamenprogramma. Bij het bepalen van het eindcijfer van het
herexamen worden ook de cijfers van de toetsen betrokken van de niet tot het herexamen behorende onderdelen
van het examenprogramma.
Het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen in een vak en bij het eerder afgelegde schoolexamen in dat
vak geldt als het eindcijfer voor dat vak.
Een herexamen voor het profielwerkstuk of sectorwerkstuk wordt gelijkgesteld aan een herexamen
schoolexamen. Door de docent wordt de onvoldoende gemotiveerd en wordt aangegeven op grond van welke
punten het profielwerkstuk of sectorwerkstuk voldoende kan worden. Er wordt een tweede corrector
ingeschakeld en er is eveneens een tussentijds inlevermoment vastgelegd.
Schooljaar 2014 - 2015
Artikel 14 Mededeling eindcijfers schoolexamen (citaatExbesluit art 33)
1. Voor de aanvang van het centraal examen maakt de voorzitter van de examencommissie aan de kandidaat
bekend, voor zover van toepassing:
a. welke eindcijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen,
b. de eindbeoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld, en
c. de beoordeling van het sectorwerkstuk
Artikel 15 Onvolkomenheden en geschillenregeling
1. Indien een kandidaat tijdens de afname van een onderdeel van het schoolexamen meent te worden benadeeld door
onvolkomenheden zoals het uitvallen van een koptelefoon bij een luistertoets of een onjuiste vraagstelling in de
opgaven, dient hij dit te melden bij de surveillant. Indien een onvolkomenheid na afloop van het onderdeel wordt
geconstateerd, dan dient de kandidaat dit zo binnen 2 werkdagen te melden bij de leraar/examinator en de
voorzitter van de examencommissie.
2. Na melding aan de surveillant respectievelijk de leraar/examinator worden na onderzoek zo nodig maatregelen
getroffen.
3. Een kandidaat die het niet eens is met de getroffen maatregelen dan wel om andere redenen het niet eens is met
de
gang van zaken bij een bepaald onderdeel van het schoolexamen, kan conform artikel 30 van dit reglement binnen
3 dagen na schriftelijke bekendmaking van het standpunt van de voorzitter van de examencommissie hiertegen
bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag, Jan Tinbergen College, Postbus 1675, 4700 BR Roosendaal,
met kopie aan de voorzitter van de examencommissie . Dit bezwaar heeft geen opschortende werking.
Tegen de beslissing van het bevoegd gezag kan binnen 3 dagen bezwaar gemaakt worden bij de commissie van
bezwaar en beroep, Jan Tinbergen College, Postbus 1675, 4700 BR Roosendaal.
In deze commissie heeft de bestuurder geen zitting.
4. Inzage en bezwaar gemaakt werk voor schoolexamen of overgangsrapport:
a. Een kandidaat en diens ouder(s) en/of verzorger(s) hebben recht op inzage in het gemaakte werk voor het
schoolexamen en het overgangsrapport van het lopende schooljaar.
b. De inzage vindt plaats in de drie dagen na bekendmaking van de cijfers.
c. De bekendmaking van de cijfers en/of resultaten vindt altijd plaats in de vier werkdagen die volgen op de
laatste toetsperiode of herkansingsperiode. De kandidaat en diens ouder(s) of verzorger(s) worden geacht op
dat moment op de hoogte te zijn van de behaalde cijfers en/of resultaten.
d. Er is geen inzage mogelijk in werk van voorgaande schooljaren.
e. Na het verstrijken van de genoemde termijn, om welke reden dan ook, is er geen inzage meer mogelijk in het
gemaakte werk. Er kan daarna geen bezwaar meer gemaakt worden tegen de vastgestelde cijfers en/of
resultaten.
f. Indien een kandidaat na inzage bezwaar maakt tegen het vastgestelde cijfer en/of resultaat, moet hij binnen
drie werkdagen na bekendmaking, schriftelijk bezwaar maken door middel van een aangetekende brief. De
aangetekende brief wordt gericht aan: De voorzitter van de examencommissie van het Jan Tinbergen
College, Postbus 1675, 4700 BR Roosendaal.
g. Alvorens de voorzitter van de examencommissie een beslissing neemt aangaande het bezwaar, hoort hij de
kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De voorzitter
van de examencommissie deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder
geval schriftelijk. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders,
voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is, alsmede aan de inspectie.
Artikel 16 Vervanging voorzitter examencommissie
De voorzitter van de examencommissie kan zich in zaken het eindexamen laten vervangen door de teamleider van
de betreffende afdeling dan wel door de examencoördinator.
Schooljaar 2014 - 2015
D. REGELING VAN HET CENTRAAL EXAMEN (hoofdstuk IV en V Exbesluit art 36 t/m 59)
Artikel 17
Centraal examen
Het centraal examen wordt afgenomen conform het bepaalde in Hoofdstuk IV en V van het Eindexamenbesluit.
Artikel 18 Regels omtrent het centraal examen (uitwerking Exbesluit art. 40).
1. De voorzitter van de examencommissie zorgt er voor, dat de opgaven van het centraal examen geheim blijven tot
de aanvang van het examen waarbij deze opgaven aan de kandidaten worden voorgelegd.
2. Voor de aanvang van elk examen controleert de voorzitter van de examencommissie, of de door hem aangewezen
vervanger, of elke kandidaat aanwezig is.
3. De voorzitter van de examencommissie van de school draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het centraal
examen wordt uitgeoefend.
4. Bij de aanvang van het examen worden de zich op de envelop(pen) bevindende en daarvoor aangewezen
gegevens door de voorzitter van de examencommissie of zijn vervanger opgelezen. Nadat deze gegevens in orde
zijn bevonden, opent de voorzitter van de examencommissie of zijn vervanger de envelop(pen) in
tegenwoordigheid van de kandidaten.
5. Na het openen van de envelop(pen) met opgaven mag geen enkele mededeling over het werk aan de kandidaten
worden gedaan, tenzij mededelingen door het CEVO aan de school zijn verstrekt.
6. Onmiddellijk na het openen van de envelop(pen), worden de opgaven uitgedeeld en heerst er absolute stilte.
7. Zij die bij het examen toezicht houden, maken over het verloop van het examen een proces-verbaal op. Het
proces-verbaal bevat tenminste plaats en tijd van afname van het examen; namen van de toezichthouders en van
degene die de enveloppe met opgaven geopend heeft; het geëxamineerde vak; en de namen van de deelnemende
leerlingen. Aangetekend wordt welke kandidaten afwezig zijn; het tijdstip van binnenkomen als een leerling te
laat is en het tijdstip van vertrek van de leerlingen. Ook wordt aangetekend of een leerling van een afwijkende
wijze van examineren ingevolge artikel 55 van het eindexamenbesluit (zie artikel 26 van dit reglement) gebruik
maakt. Het proces verbaal wordt ondertekend door de toezichthouders en degene die de enveloppe met opgaven
opende.
8. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de examenzitting tot het
examenlokaal worden toegelaten. Hij levert het werk in uiterlijk op het aangegeven eindtijdstip van deze
examenzitting.
9. Tijdens de examenzitting mogen de kandidaten het examenlokaal niet verlaten
10. Gedurende het examen worden de opgaven niet buiten de examenlokalen gebracht.
11. Indien de minister nadere richtlijnen ten aanzien van de in het voorgaande lid aangegeven handelwijze verstrekt,
dan wordt gehandeld naar deze richtlijnen.
12. Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school, tenzij door de commissie belast met
de vaststelling van de opgaven ander papier verstrekt wordt. Dit geldt ook voor kladpapier.
13. De kandidaat vermeldt zijn naam en examennummer op het verstrekte papier.
14. De kandidaat maakt het examen met pen (blauw of zwart). Het gebruik van correctievloeistof is niet toegestaan.
Tekeningen en grafieken mogen met potlood worden gemaakt.
15. a In het examenlokaal zijn de hulpmiddelen aanwezig waarvan het gebruik door de CEVO is toegestaan; andere
mogen niet meegenomen of gebruikt worden.
b. In het examenlokaal mogen geen jassen en tassen worden meegenomen. Hetzelfde geldt voor elektronische
communicatiemiddelen zoals mobiele telefoonapparaten. Op de tafels mogen geen etuis of hoezen van
rekenmachines of andere apparatuur aanwezig zijn.
c. Het gezamenlijk gebruik van de onder 14a bedoelde hulpmiddelen of het onderling lenen is niet toegestaan.
15. a. Gedurende het examen is het de kandidaat niet toegestaan zonder toestemming van degenen die toezicht
houden, het examenlokaal te verlaten;
b. Een kandidaat die tijdens een zitting onwel wordt, kan onder begeleiding het examenlokaal verlaten. In
overleg met de kandidaat beoordeelt de voorzitter van de examencommissie of de door hem aangewezen
vervanger of de kandidaat het werk mag hervatten. Indien dat zo is, kan de gemiste tijd aan het eind van de
zitting worden ingehaald. Indien de kandidaat het werk niet kan hervatten, kan de voorzitter van de
examencommissie beslissen dat het gemaakte werk ongeldig is. De kandidaat mag dan in het tweede tijdvak
dan wel het derde tijdvak van het centraal examen in het gemiste (onderdeel van een) vak opnieuw examen
doen.
16. De kandidaat levert zijn werk in bij één van de toezichthouders. Aan het eind van de zitting controleert één van
de toezichthouders of alle kandidaten hun werk hebben ingeleverd.
Schooljaar 2014 - 2015
17. Voor aanvang van het examen maakt de voorzitter van de examencommissie of zijn vervanger de kandidaten
nadrukkelijk opmerkzaam op de voorschriften vastgelegd in dit examenreglement.
18. Indien een kandidaat zich bij het schriftelijk examen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt, is artikel 5 van
dit reglement van toepassing.
19. Indien de voorzitter van de examencommissie besluit een nieuw examen te laten afleggen, geschiedt dit door
verwijzing naar het tweede of derde tijdvak.
20. Aan het einde van de zitting blijven de kandidaten zitten, totdat een toezichthouder het sein geeft om op te staan
en het examenlokaal te verlaten.
Artikel 19 Verhindering bij centraal examen (uitwerking Exbesluit art. 45)
1. Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de voorzitter van de examencommissie is
verhinderd bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de
gelegenheid gegeven het centraal examen voor ten hoogste twee toetsen per dag alsnog te voltooien. Artikel 12
lid 1, 6, 7, 8 en 9 van dit reglement zijn overeenkomstig van toepassing met dien verstande dat examinering op
een andere dan de vastgestelde plaats overleg met de inspectie vereist.
2. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen in het
tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de
desbetreffende staatsexamencommissie zijn examen te voltooien.
3. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de voorzitter van de examencommissie aan
bij de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de voorzitter van de
examencommissie aan de staatsexamencommissie mee welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen en het
eventuele reeds afgelegde gedeelte van het centraal examen heeft behaald, alsmede, wanneer dat zich voordoet:
a. dat ten behoeve van de kandidaat op grond van artikel 55 van het Eindexamenbesluit, tweede lid,
toestemming is verleend dat met betrekking tot het vak Nederlandse taal en letterkunde dan wel tot het vak
Nederlandse taal of tot enig vak, waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is,
wordt afgeweken van de voorschriften gegeven bij of krachtens het Eindexamenbesluit;
b. dat ten behoeve van de gehandicapte kandidaat op grond van artikel 55 van het Eindexamenbesluit, eerste lid,
toestemming is verleend dat hij het centraal examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast
aan zijn mogelijkheden.
4. Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatsexamencommissie het resultaat mee aan de voorzitter van de
examencommissie .
Artikel 20 Beoordeling centraal examen (selectie Exbesluit art. 41)
1. a. De voorzitter van de examencommissie doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, een
exemplaar van de beoordelingsnormen van het examen en het procesverbaal van de examenzitting toekomen
aan de examinator in het desbetreffende vak.
b. De examinator kijkt het werk na, bepaalt de score aan de hand van de beoordelingsnormen en zendt het
beoordeelde werk en de score aan de voorzitter van de examencommissie.
2. a. De voorzitter van de examencommissie doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal toekomen aan de betrokken gecommitteerde.
b. De gecommitteerde beoordeelt het werk onder toepassing van de beoordelingsnormen en van de regels voor
het bepalen van de score.
Artikel 20a. Beoordeling praktisch gedeelte centraal examen mavo
1. De directeur draagt er zorg voor dat bij het maken van het praktisch gedeelte van het centraal examen van een
eindexamen mavo, de examinator in het desbetreffende vak of programma aanwezig is. De examinator
beoordeelt de prestaties tijdens het maken van de praktijkopgaven en legt zijn bevindingen van de verrichtingen
van de kandidaat schriftelijk vast, volgens daartoe gegeven richtlijnen. De examinator beoordeelt het werk zo
spoedig mogelijk en past daarbij de beoordelingsnormen toe. De examinator drukt zijn beoordeling uit in de
score, De examinator zendt de score en voor zover mogelijk het beoordeelde werk aan de directeur.
2. Voor het praktisch gedeelte van het centraal examen mavo vindt de beoordeling tevens plaats door een tweede
examinator. De tweede examinator kan een deskundige of een andere examinator van de school zijn. De tweede
examinator beoordeelt het resultaat van de praktijkopgaven, alsmede de verrichtingen van de kandidaat zoals
blijkend uit de in het eerste lid bedoelde schriftelijke vastlegging daarvan. De directeur overhandigt de tweede
Schooljaar 2014 - 2015
examinator daartoe een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal, alsmede de
regels voor het bepalen van de score, bedoeld in het eerste lid. Artikel 41, vierde en vijfde lid, is van
overeenkomstige toepassing.
E. UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING (Hoofdstuk V Exbesluit)
Artikel 21
A. Vaststelling score en cijfer centraal examen ( cf exbesluit art 42)
1. De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg de score van het centraal examen vast. Komen
zij daarbij niet tot overeenstemming, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator.
Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan
een derde onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde gecommitteerde komt in de
plaats van de eerdere beoordelingen.
2. De voorzitter van de examencommissie stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond van de
in het eerste lid bedoelde score en met inachtneming van de centraal verstrekte normeringen.
B. Eindcijfer eindexamen(cf. Exbesluit art. 47)
1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met
10.
2. De voorzitter van de examencommissie bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor
het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen.
3. Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden, is het cijfer van het schoolexamen tevens het eindcijfer.
Artikel 22 Vaststelling uitslag (selectie Exbesluit art 48)
1. De voorzitter van de examencommissie, de teamleider van de afdeling en de examencoördinator stellen de uitslag
vast met inachtneming van het bepaalde in artikel 48 en 49 van het Eindexamenbesluit.
2. De voorzitter van de examencommissie, de teamleider van de afdeling en de examencoördinator stellen uit alle
eindcijfers van de vakken waarin de kandidaat examen heeft afgelegd een lijst op, zodanig dat de op de lijst
vermelde vakken een eindexamen vormen als bedoeld in de artikelen 11 tot en met 25 van het Eindexamenbesluit
dat voldoet aan het bepaalde in artikel 49 van het Eindexamenbesluit.
3. De uitslag luidt ‘geslaagd voor het eindexamen’ of ‘afgewezen voor het eindexamen’.
4. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen, betrekken de voorzitter van de examencommissie, de
teamleider van de afdeling en de examencoördinator het eindcijfer van één of meer vakken niet bij de bepaling
van de uitslag, na overleg met de kandidaat.
5. De kandidaat toont in voorkomend geval ten genoege van de voorzitter van de examencommissie aan dat hij
recht heeft op een vrijstelling ingevolge artikel 11, 12, 13, 22, 23, 24 of 25 van het Eindexamenbesluit verwijzend
naar art. 26e van het Inrichtingsbesluit W.V.O.)2. Vrijstellingsbewijzen hebben een maximale geldigheidsduur
van 10 jaar
Artikel 23 Uitslag (uitwerking Exbesluit art 49)
1. De kandidaat die eindexamen mavo heeft afgelegd, is geslaagd indien hij:
a. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige vakken een 6
of hoger, of
b. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige
examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, of
c. voor twee van zijn examenvakken, het eindcijfer 5 heeft behaald, en voor zijn overige examenvakken een 6
of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger.
d. voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een 5 of hoger heeft gehaald.
e. geen eindcijfer is 3 of lager.
f. voor alle vakken op het centraal examen (CE) gemiddeld een voldoende (5,5) heeft gehaald.
g. de leerling heeft het rekenexamen afgelegd. Het cijfer hiervan wordt vermeld op de cijferlijst. Het cijfer telt
niet mee voor de slaag/zak-regeling als de leerling in 2015 eindexamen doet. Vanaf 2016 telt het cijfer wel
mee voor de slaag/zak-regeling.
2
Het betreft vrijstellingen op grond van eerder onderwijs of behaalde diploma’s, maar ook op grond van buiten
Nederland genoten (vergelijkbaar) onderwijs dat onvoldoende vooropleiding voor de betreffende vakken biedt.
Daarnaast vrijstelling van het deelvak lichamelijke opvoeding 1 voor gehandicapte leerlingen
Schooljaar 2014 - 2015
2. In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het
gemeenschappelijk deel en voor het sectorwerkstuk de kwalificatie “voldoende” of “goed” is behaald. (citaat
49,2)
3. De kandidaat, die eindexamen mavo heeft afgelegd en die niet voldoet aan de voorwaarden, genoemd in het
eerste en tweede lid, is afgewezen, behoudens de mogelijkheid tot herkansing, bedoeld in artikel 51 van het
Eindexamenbesluit.
4. De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd is geslaagd indien hij:
a. voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald,
b. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 en voor de overige vakken
waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald,
c. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor de overige vakken
waarvoor een eindcijfer is vastgesteld , als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de
eindcijfers tenminste 6 bedraagt, dan wel
d. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald dan wel voor
één van deze vakken als eindcijfer een 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer een 5 heeft behaald, en
voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het
gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6 bedraagt,
e. indien geen van de eindcijfers van onderdelen, genoemd in het zesde lid, lager is dan 4.
f. voor alle vakken op het centraal examen (CE) gemiddeld een voldoende (5,5) heeft gehaald.
g. maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het SE en het CE) mag worden gescoord voor de vakken
Nederlands, Engels en wiskunde.
h. de leerling heeft het rekenexamen afgelegd. Het cijfer hiervan wordt vermeld op de cijferlijst. Het cijfer telt
niet mee voor de slaag/zak-regeling als de leerling in 2015 eindexamen doet. Vanaf 2016 telt het cijfer wel
mee voor de slaag/zak-regeling. Het cijfer maakt dan deel uit van de kernvakkenregeling. Dit betekent dat de
leerling dan maximaal één vijf mag hebben voor Nederlands, Engels, wiskunde (voor zover dat laatste vak in
hun pakket zit) en de rekentoets waarbij de andere cijfers ten minste een zes moeten zijn.
5. In aanvulling op het vierde lid van dit artikel geldt tevens als voorwaarde dat de vakken culturele en
kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel, moeten
zijn beoordeeld als “voldoende” of “goed”. Tevens moet het schrijfdossier Nederlands naar behoren zijn
afgerond.
6. Bij de uitslagbepaling volgens het vierde lid wordt het gemiddelde van de eindcijfers maatschappijleer en
het profielwerkstuk (havo) en voor vwo ook algemene natuurwetenschappen, aangemerkt als het eindcijfer
(combinatiecijfer) van één vak voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald. Indien een
leerling op vwo het vak algemene natuurwetenschappen heeft afgerond, maar eindexamen havo doet,
mag het cijfer voor algemene natuurwetenschappen meetellen bij het combinatiecijfer havo.
7. De voorzitter van de examencommissie bepaalt het eindcijfer, bedoeld in het zesde lid als het
rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de samengestelde onderdelen. Indien de uitkomst van deze
berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager
is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond.
8. De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd en die niet voldoet aan de voorwaarden,
genoemd in het vierde tot en met zesde lid, is afgewezen, behoudens de mogelijkheid tot herkansing,
bedoeld in artikel 51 van het eindexamenbesluit.
9. Zodra de uitslag ingevolge het eerste tot en met zesde lid is vastgesteld, maakt de voorzitter van de
examencommissie deze tezamen met de eindcijfers schriftelijk aan iedere kandidaat bekend, onder
mededeling van het in artikel 51 van het Eindexamenbesluit bepaalde. De in de eerste volzin bedoelde
uitslag is de definitieve uitslag tenzij de kandidaat van de herkansingsmogelijkheid gebruik maakt (zie art.
24 van dit reglement).
Artikel 24 Herkansing centraal examen (citaat Art 51 Exbesluit)
1. De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat ingevolge artikel 49, vijfde lid, de
eindcijfers zijn bekend gemaakt, het recht om in het tweede tijdvak of, indien artikel 45, eerste lid, van toepassing
is, in het derde tijdvak, opnieuw deel te nemen aan het centraal examen.
2. De kandidaat stelt de voorzitter van de examencommissie vóór een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip in
kennis van gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde recht.
3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als
definitief cijfer voor het centraal examen.
Schooljaar 2014 - 2015
4. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige toepassing van artikel
48 en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat bekend gemaakt.
5. Het eerste tot en met het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de vakken waarin in een examenjaar
deeleindexamen is afgelegd. De kandidaat die in een examenjaar zowel eindexamen als één of meer deelexamens
aflegt, oefent het in het eerste lid bedoelde recht per examenjaar ten hoogste één maal uit.
Artikel 25 Diploma, cijferlijst en certificaat (selectie Exbesluit art 52 en art 53)
1. Onze minister stelt het model van het diploma, de cijferlijst en het certificaat vast.
2. De voorzitter van de examencommissie reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die
eindexamen heeft afgelegd, een cijferlijst uit welke is ingevuld volgens de voorschriften vermeld in artikel 52 lid
1 van het Eindexamenbesluit
3. De voorzitter van de examencommissie reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen
geslaagde kandidaat, daaronder mede begrepen de kandidaat die zijn eindexamen met gunstig gevolg heeft
voltooid ten overstaan van de staatsexamencommissie, een diploma uit, waarop het profiel of de profielen zijn
vermeld die bij de uitslag zijn betrokken. Op het diploma vmbo is de leerweg vermeld die bij de uitslag is
betrokken.
4. De voorzitter van de examencommissie reikt aan de definitief voor het eindexamen mavo afgewezen kandidaat
die de school verlaat en die voor een of meer vakken van dat eindexamen een eindcijfer 6 of meer heeft behaald
een certificaat uit, waarop zijn vermeld, voor zover van toepassing:
a. het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en
b. het thema van het sectorwerkstuk, voor zover beoordeeld met ‘goed’ of ‘voldoende. (cit. Exbesluit art 53 lid
3)
5. Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die tenminste samen een
eindexamen vormen, worden deze op de cijferlijst vermeld, behoudens bezwaar van de kandidaat.
6. Indien de kandidaat in een bepaald jaar is geslaagd voor het eindexamen, draagt de voorzitter van de
examencommissie er op verzoek van de kandidaat zorg voor dat de behaalde cijfers voor de vakken waarin in
datzelfde jaar deeleindexamen of deelstaatsexamen is afgelegd, worden vermeld op de cijferlijst.
7. De rector en de voorzitter van de examencommissie tekenen de diploma’s, de cijferlijsten en de certificaten.
F. OVERIGE BEPALINGEN (hoofdstuk VI Exbesluit)
Artikel 26 Afwijking wijze van examineren (selectie Exbesluit art 55)
1. De voorzitter van de examencommissie kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of
gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de
voorzitter van de examencommissie de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo
spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie.
2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de in het eerste lid
bedoelde aangepaste wijze van examineren dat:
a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake kundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld,
b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in ieder geval kan bestaan uit een
verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten,
c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a genoemde
deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing
aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring.
3. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de
voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit ten aanzien van de kandidaat die met inbegrip van het
schooljaar waarin hij examen aflegt ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie
Nederlands niet de moedertaal is.
4. De afwijking kan voor zover het centraal examen betreft, slechts bestaan uit een verlenging van de duur van de
toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming voor het gebruik van
een verklarend woordenboek van de Nederlandse taal.
5. Van elke afwijking op grond van dit artikel wordt mededeling gedaan aan de inspectie.
Schooljaar 2014 - 2015
Artikel 27 Aanvullend reglement
De voorzitter van de examencommissie van de school kan een aanvullend reglement opstellen dat geacht wordt deel
uit te maken van dit examenreglement. Dit aanvullend reglement bevat aanvullende voorschriften en informatie ten
behoeve van allen die betrokken zijn bij het examen dat wordt afgenomen door de school. Deze voorschriften mogen
niet in strijd zijn met het Examenbesluit noch met dit reglement.
Artikel 28 Bewaren examenwerk (selectie Exbesluit art 57)
1. Het werk van het centraal examen van de kandidaten en de gegevens lijsten conform artikel 56 van het
Eindexamenbesluit worden gedurende tenminste zes maanden na vaststelling van de uitslag bewaard door de
voorzitter van de examencommissie ter inzage voor belanghebbenden. Na afloop van deze periode wordt het
werk vernietigd.
2. Een door het bevoegd gezag en de voorzitter van de examencommissie ondertekend exemplaar van de lijst,
bedoeld in artikel 56 van het Eindexamenbesluit, wordt gedurende tenminste zes maanden na vaststelling van de
uitslag in het archief van de school bewaard.
3. De voorzitter van de examencommissie draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale examens
gebruikte opgaven gedurende tenminste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard blijft in het
archief van de school.
Artikel 29 Spreiding voltooiing eindexamen (citaat Exbesluit art 59)
1. Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van een kandidaat die in het laatste
leerjaar langdurig ziek is, en ten aanzien van een kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van de
wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest het onderwijs in alle betrokken
eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen, het centraal examen en in voorkomende gevallen het
schoolexamen, gespreid over twee opeenvolgende schooljaren wordt afgelegd. In dat geval wordt het eindexamen
in een vak in het eerste of in het tweede van deze schooljaren afgesloten.
2. Het bevoegd gezag geeft zijn in het eerste lid bedoelde toestemming uiterlijk voor de aanvang van het eerste
tijdvak van het centraal examen. In bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag afwijken van de eerste volzin ten
behoeve van een kandidaat die nog niet in alle betrokken eindexamenvakken centraal examen heeft afgelegd.
3. Artikel 51 van het Eindexamenbesluit, eerste tot en met vierde lid, is ten aanzien van de kandidaat van toepassing
in het eerste en in het tweede schooljaar van het gespreid centraal examen, met dien verstande dat het in dat
artikel bedoelde recht in het eerste schooljaar ontstaat nadat de eindcijfers van de vakken waarvoor in het eerste
schooljaar het centraal examen is afgesloten, voor de eerste maal zijn vastgesteld.
4. Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de eindcijfers, behaald tot en met het eerste schooljaar van het
gespreid centraal examen, zendt het bevoegd gezag aan de inspectie een lijst waarop voor die kandidaat zijn
vermeld de gegevens, genoemd in artikel 56 van het Eindexamenbesluit, onderdelen a tot en met e.
5. Het bevoegd gezag en de voorzitter van de examencommissie stellen op verzoek van de kandidaat de uitslag van
het eindexamen reeds vast aan het einde van het eerste schooljaar van het gespreid centraal examen of het
gespreid schoolexamen met overeenkomstige toepassing van artikel 49 van het eindexamenbesluit.
Artikel 30 Bezwaar- en beroepsprocedure
1. Indien een examenkandidaat zich ten aanzien van enig deel van het schoolexamen of van het centraal examen dan
wel ten aanzien van een aanspraak op vrijstelling aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt of
zonder geldige reden afwezig is treedt artikel 5 van dit reglement in werking. Beroep tegen de besluiten
ingevolge artikel 5 is in het artikel zelf geregeld en valt buiten de hieronder uitgewerkte bezwaarprocedure. Het
beroep wordt wel behandeld door dezelfde commissie van bezwaar en beroep.
2. Tegen beslissingen met betrekking tot het school- en eindexamen, waarop artikel 5 niet van toepassing is, is in
beginsel bezwaar en beroep mogelijk op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. Bezwaar dient schriftelijk te
worden ingediend binnen drie dagen nadat het besluit aan de kandidaat is bekendgemaakt. De commissie voor
bezwaar en beroep, Jan Tinbergen College, Postbus 1675, 4700 BR Roosendaal, neemt een beslissing op
bezwaar binnen zes weken na indiening van het bezwaar. De termijn kan met vier weken verlengd worden.
Tegen de beslissing op bezwaar kan beroep aangetekend worden bij de Arrondissementsrechtbank.
Artikel 31 Slotbepaling
Na afloop van de examens rapporteert de voorzitter van de examencommissie schriftelijk aan het bevoegd gezag
Over de voortgang en de resultaten van de examens, onder expliciete vermelding van eventuele onregelmatigheden.
In alle gevallen, waarin noch het Eindexamenbesluit noch dit Examenreglement voorziet, beslist het bevoegd gezag.
De bezwaar en beroepsprocedure is van toepassing. Dit betreft zowel de schoolexamens als het centraal examen.
Schooljaar 2014 - 2015
III
Gemeenschappelijk
Deel
Schooljaar 2014 - 2015
PTA Nederlands
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
Nederlands
Afdeling
(T)VWO
Leerjaar
4
Inhoud
Bronnen
Spelling
Poëzieanalyse
Verhaalanalyse
Literatuuropdrachten t.b.v. mondeling examen
literatuur
Tekstverklaring
Schrijfopdrachten
Op Niveau (informatie- en verwerkingsboek) 4VWO
Literatuur en theorie
Lesactiviteiten
Controleren en maken van opdrachten
Schrijven
Poëzie en proza analyseren
Presentaties
Programma van toetsing en
afsluiting
Schrijfopdrachten, teksten verklaren,
literatuuropdrachten, spellingstoetsen, voordrachten
Schooljaar 2014 - 2015
Module 1
Nr
Omschrijving
1
Schrijftoets 1
(leesautobiografie)
2
Bloktoets 1
Weegfactor
(1)
Rapp
SE
ort
OVG
2
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
Afname in:
les
45
S
45
S
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
45
S
45
S
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
toetsweek
X
X
Module 2
Nr
3
4
Omschrijving
Letterkunde
(verhaalanalyse)
Bloktoets 2
Weegfactor(
1)
Rap.
SE
1
2
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
Afname in:
les
X
toetsweek
X
Module 3
Nr
5
6
Omschrijving
Letterkunde
(poëzieanalyse)
Bloktoets 3 & 4
Weegfactor(
1)
Rapp
SE
ort
1
2
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
Afname in:
les
45
S
60
S
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
toetsweek
X
X
Module 4
Nr
Omschrijving
7
Letterkunde 3 (Hist.
Letterk.)
8
Schrijfopdracht 2
(uiteenzetting)
9
Bloktoets 5
Weegfactor(
1)
Rapp
SE
ort
1
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
Afname in:
les
45
S
X
OVG
45
S
X
2
60
S
toetsweek
X
*Indien de schrijfopdracht niet (op tijd) is ingeleverd dan wel niet voldoende is beoordeeld, dan wordt er geen
cijfer voor Nederlands gegeven voor de betreffende module.
Schooljaar 2014 - 2015
PTA Engels
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
Engels
Afdeling
VWO
Leerjaar
4
Inhoud
Bronnen
Elke module speelt leesvaardigheid een belangrijke rol.
Je krijgt elke module een leestoets en daarnaast ga je
dit schooljaar 1 boek lezen. Eind VWO 6 dien je zes
boeken voor Engels gelezen te hebben oplopend in
moeilijkheidsgraad.
In module 2 en 4 komt kijk- en luistervaardigheid aan
de orde en in module 3 besteden we veel aandacht
aan grammatica en die ga je toepassen in een
presentatie en in het schrijven van een persoonlijke
brief. In de eerst 3 modules krijg je een idioomtoets.
-Methode: New interface Tweede Fase
-als richtlijn voor het idioom hanteren wij het Prisma
woordenboek.
-Digitale Leesvaardigheidstraining: Escape, Intensief
Lezen
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
Tijdens de les werk je veel zelfstandig (individueel of in
samenwerking met klasgenoten) aan verschillende
opdrachten. We werken uit de methode maar ook veel
met ander materiaal.
Op het leerplein zul je regelmatig werken met het
digitale leesprogramma van Escape.
Om je leesvaardigheid te trainen is het natuurlijk goed
om veel Engels te lezen (boeken, tijdschriften,
Engelstalige websites).
Daarnaast kun je oefenen met oude examens.
Je vindt ze op www.examenbundel.nl of
www.examenblad.nl .
www.esl-lab.com is een website waarmee je
luistervaardigheid kunt trainen. Films e.d. kijken met
Engelstalige ondertiteling is ook een goede manier van
oefenen.
Programma van toetsing en afsluiting
In module 1, 2 en 3 is er een idioomtoets. Elke module
krijg je een leestoets. Daarnaast worden de andere
vaardigheden getoetst d..m..v toetsen die meetellen
voor je rapport. Het gemiddelde cijfer van de
idioomtoets per module en ongeziene tekst telt in
totaliteit 1 x mee. De onderdelen verhouden zich als
2:1
In module 4 maak je in tweetallen een magazine. Als je
deze uiterlijk op de dag van de deadline inlevert krijg je
100% van je cijfer. 1 dag te laat betekent 10% eraf, 2
dagen te laat is 20% eraf, alles daarna betekent dat er
30% van je cijfer in mindering wordt gebracht.
Werkhouding en planning wordt ook in de beoordeling
meegenomen.
Planning van toetsen
Toelichting:
(1) Welke weegfactor het cijfer heeft voor het rapport en/of voor het Schoolexamen. Indien geen weegfactor
is ingevuld, telt het cijfer voor dit aspect niet mee.
(2) Het gaat hier om PO: een praktische opdracht, HO: een handelingsopdracht. Indien niet ingevuld is dit
niet van toepassing.
(3) Presentatievorm: bij werkstukken, dossiers, e.d. wordt hier opgegeven hoe de afronding plaatsvindt;
bijvoorbeeld verslag, presentatie, mondeling.
Schooljaar 2014 - 2015
Module 1
Nr
1
2
Omschrijving
Weegfactor (1)
Rapport
SE
Idioom
ongeziene tekst
Leesvaardigheid
M1
1
4
Tijdsduur
(minuten)
45
45
90
Schriftelijk/
mondeling
Schriftelijk
Schriftelijk
Schriftelijk
PO/HO
(2)
Tijdsduur
(minuten)
45
45
60
45
90
Schriftelijk/
mondeling
Schriftelijk
Schriftelijk
Schriftelijk
Schriftelijk
Schriftelijk
PO/HO
(2)
Tijdsduur
(minuten)
45
45
90
90
Schriftelijk/
mondeling
Schriftelijk
Schriftelijk
Schriftelijk
Schriftelijk
PO/HO
(2)
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk
mondeling
Schriftelijk
PO/HO
(2)
60
45
90
Schriftelijk
Schriftelijk
Schriftelijk
Presentatievorm (3)
les
x
x
Afname in:
toetsweek
x
Module 2
Nr
1
2
3
4
Omschrijving
Weegfactor (1)
Rapport
SE
Idioom
ongeziene tekst
Luistertoets
Literatuur
Leesvaardigheid
M2
1
2
2
4
Presentatievorm (3)
les
x
x
x
x
Afname in:
toetsweek
x
Module 3
Nr
1
2
3
Omschrijving
Weegfactor (1)
Rapport
SE
Idioom
ongeziene tekst
Informele brief
Leesvaardigheid
M3
1
2
4
Presentatievorm (3)
les
x
x
x
Afname in:
toetsweek
x
Module 4
Nr
Omschrijving
1
Project magazine
2
3
4
Luistertoets
Literatuur
Leesvaardigheid
M4
Gemiddelde
Leesvaardigheid
5
Weegfactor (1)
Rapport
SE
2
Schooljaar 2014 - 2015
2
2
4
0
Presentatievorm (3)
Werkstuk:
tijdschrift
les
Afname in:
toetsweek
x
x
x
PTA Engels
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
Engels
Afdeling
TVWO
Leerjaar
4
Inhoud
Bronnen
Elke module speelt leesvaardigheid een belangrijke rol.
Je krijgt elke module een leestoets en daarnaast ga je
dit schooljaar 1 boek lezen. Eind VWO 6 dien je zes
boeken voor Engels gelezen te hebben oplopend in
moeilijkheidsgraad.
In module 2 en 4 komt kijk- en luistervaardigheid aan
de orde en in module 3 besteden we veel aandacht
aan grammatica en die ga je toepassen in een
presentatie en in het schrijven van een persoonlijke
brief. In de eerst 3 modules krijg je een idioomtoets.
-Methode: Advanced Grammar in Use
-als richtlijn voor het idioom hanteren wij het Prisma
woordenboek.
-Digitale Leesvaardigheidstraining: Escape, Intensief
Lezen
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
Tijdens de les werk je veel zelfstandig (individueel of in
samenwerking met klasgenoten) aan verschillende
opdrachten. We werken uit de methode maar ook veel
met ander materiaal.
Op het leerplein mag je regelmatig werken met het
digitale leesprogramma van Escape, of aan andere
opdrachten.
Om je leesvaardigheid te trainen is het natuurlijk goed
om veel Engels te lezen (boeken, tijdschriften,
Engelstalige websites).
Daarnaast kun je oefenen met oude examens.
Je vindt ze op www.examenbundel.nl of
www.examenblad.nl .
www.esl-lab.com is een website waarmee je
luistervaardigheid kunt trainen. Films e.d. kijken met
Engelstalige ondertiteling is ook een goede manier van
oefenen.
Programma van toetsing en afsluiting
In module 1, 2 en 3 is er een idioomtoets. Elke module
krijg je een leestoets. Daarnaast worden de andere
vaardigheden getoetst d..m..v toetsen die meetellen
voor je rapport. Het gemiddelde cijfer van de
idioomtoets per module en ongeziene tekst telt in
totaliteit 1 x mee. De onderdelen verhouden zich als
2:1
Planning van toetsen
Toelichting:
(1)
(2)
(3)
Welke weegfactor het cijfer heeft voor het rapport en/of voor het Schoolexamen. Indien geen
weegfactor is ingevuld, telt het cijfer voor dit aspect niet mee.
Het gaat hier om PO: een praktische opdracht, HO: een handelingsopdracht. Indien niet ingevuld is dit
niet van toepassing.
Presentatievorm: bij werkstukken, dossiers, e.d. wordt hier opgegeven hoe de afronding plaatsvindt;
bijvoorbeeld verslag, presentatie, mondeling.
Schooljaar 2014 - 2015
Module 1
Nr
1
2
Omschrijving
Weegfactor (1)
Rapport
SE
Idioom
ongeziene tekst
Leesvaardigheid
M1
1
4
Tijdsduur
(minuten)
45
45
90
Schriftelijk/
mondeling
Schriftelijk
Schriftelijk
Schriftelijk
PO/HO
(2)
Tijdsduur
(minuten)
45
45
60
45
90
Schriftelijk/
mondeling
Schriftelijk
Schriftelijk
Schriftelijk
Schriftelijk
Schriftelijk
PO/HO
(2)
Tijdsduur
(minuten)
45
45
90
90
Schriftelijk/
mondeling
Schriftelijk
Schriftelijk
Schriftelijk
Schriftelijk
PO/HO
(2)
Tijdsduur
(minuten)
60
45
90
Schriftelijk
mondeling
Schriftelijk
Schriftelijk
Schriftelijk
PO/HO
(2)
Presentatievorm (3)
les
x
x
Afname in:
toetsweek
x
Module 2
Nr
1
2
3
4
Omschrijving
Weegfactor (1)
Rapport
SE
Idioom
ongeziene tekst
Luistertoets
Literatuur
Leesvaardigheid
M2
1
2
3
4
Presentatievorm (3)
les
x
x
x
x
Afname in:
toetsweek
x
Module 3
Nr
1
2
3
Omschrijving
Weegfactor (1)
Rapport
SE
Idioom
ongeziene tekst
Informele brief
Leesvaardigheid
M3
1
2
4
Presentatievorm (3)
les
x
x
x
Afname in:
toetsweek
x
Module 4
Nr
1
2
3
4
Omschrijving
Luistertoets
Literatuur
Leesvaardigheid
M4
Gemiddelde
Leesvaardigheid
Weegfactor (1)
Rapport
SE
2
3
4
Schooljaar 2014 - 2015
0
Presentatievorm (3)
les
x
x
Afname in:
toetsweek
x
PTA IB
Schooljaar
Vakgebied
Afdeling
Leerjaar
2014-2015
IB
TVWO
4
Inhoud
Bronnen
Je IB cijfer staat los van je cijfer voor het vak Engels.
Bij IB ga je de vaardigheden leren die je nodig zal
hebben om je International Baccalaureate tot een
goede einde te kunnen brengen. Je gaat aan de slag
met verschillende tekstbronnen, literatuur, en
mondelinge vaardigheden (denk aan o.a. debatten,
presentaties, of klassengesprekken waar je je eigen
mening moet geven en verdedigen)
-Methode: English: An international Approach en
Advanced Grammar in Use
-allerlei tekstmateriaal, wordt uitgedeeld in de klas
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
Tijdens de les wordt verwacht dat je je volledig inzet.
We gaan samen werken, en samen leren. We werken
uit de methode maar ook veel met ander materiaal.
Op het leerplein zul je regelmatig werken aan projecten
en opdrachten.
Bezoek verschillende internationale websites van
kranten en lees wat er over de hele wereld gebeurt.
Je weet al dat verschillende kranten het nieuws op
andere manieren brengt. Ga eens na wat de
verschillende meningen zijn, en probeer je eigen
mening te vormen (en bedenk hoe je deze kan
verdedigen).
Lees, lees, lees! Als je een boek uit hebt, kijk maar
wat anderen ervan vinden. Kan je je vinden in de
verschillende meningen? Waarom, of waarom niet?
Programma van toetsing en afsluiting
In elke module krijg je twee cijfers. Deze cijfers worden gemaakt op basis van officiële IB criteria. Het werk dat
voor een punt telt wordt tijdens de les of thuis gemaakt.
Planning van toetsen
Toelichting:
(1)
(2)
(3)
Welke weegfactor het cijfer heeft voor het rapport. Indien geen weegfactor is ingevuld, telt het cijfer
voor dit aspect niet mee.
Het gaat hier om PO: een praktische opdracht, HO: een handelingsopdracht. Indien niet ingevuld is
dit niet van toepassing.
Presentatievorm: bij werkstukken, dossiers, e.d. wordt hier opgegeven hoe de afronding plaatsvindt;
bijvoorbeeld verslag, presentatie, mondeling.
Schooljaar 2014 - 2015
Module 1
Nr
1
2
Omschrijving
Weegfactor (1)
Rapport
SE
Assignment 1
Assignment 2
Tijdsduur
(min)
2
2
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO
(2)
Presentatie
vorm
(3)
Schriftelijk
Schriftelijk
les
Afname in:
toetsweek
X
X
Module 2
Nr
1
2
Omschrijving
Weegfactor (1)
Rapport
SE
Assignment 1
Assignment 2
Tijdsduur
(min)
2
2
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO
(2)
Presentatie
vorm
(3)
Schriftelijk
Schriftelijk
les
Afname in:
toetsweek
X
X
Module 3
Nr
1
2
Omschrijving
Weegfactor (1)
Rapport
SE
Assignment 1
Assignment 2
Tijdsduur
(min)
2
2
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO
(2)
Presentatie
vorm
(3)
Schriftelijk
Schriftelijk
les
Afname in:
toetsweek
X
X
Module 4
Nr
1
2
Omschrijving
Weegfactor (1)
Rapport
SE
Assignment 1
Assignment 2
Schooljaar 2014 - 2015
2
2
Tijdsduur
(min)
Schriftelijk/
mondeling
Schriftelijk
Schriftelijk
PO/HO
(2)
Presentatie
vorm
(3)
les
X
X
Afname in:
toetsweek
PTA AV
Schooljaar
2013-2014
Vakgebied
AV
Afdeling
TVWO / VWO
Leerjaar
(T)Vwo 4
Inhoud
Bronnen
Het vak AV is opgezet om de leerlingen (T)Vwo 4
extra kennis mee te geven omtrent zaken die in het
verdere verloop van hun studie op het JTC, maar
zeker ook daarna, van belang zullen zijn.
In de vier modulen die de leerlingen in het schooljaar
2013-2014 zullen doorlopen komen de volgende
onderwerpen aan de orde:
1. Religie (module 1 of 2)*
2. Filosofie (module 1 of 2)*
3. Bronnen en informatie (module 3)
4. Keuzeonderwerp (module 4).
De leerlingen van (T)V4 zullen aan het einde van
module 1 hun keuze moeten maken uit de dan
kenbaar gemaakt keuzeonderwerpen. Mits een
keuze-onderwerp door minder dan 12 leerling
wordt gekozen dan zal dit onderwerp niet worden
aangeboden.
De methode wordt vormgegeven door een aantal
docenten van het JTC. Deze docenten zullen met zelf
samengestelde bronnen de lessen verzorgen.
De modules Religie en Filosofie worden tweemaal
aangeboden (module 1 en 2).
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
Instructie, (groeps)opdrachten, onderzoek
et cetera
Dit zal door de betreffende docenten worden
aangegeven daar waar het noodzakelijk is.
Programma van toetsing en
afsluiting
Per module 1 toets (m.u.v. Bronnen & Informatie en
eventueel een keuzemodule. Afhankelijk van de
module en de docent kan er ook in deze module
worden gekozen voor deeltoetsen die allemaal of
voor een deel tijdens de module worden
afgenomen.
Schooljaar 2014 - 2015
De toetsen AV kunnen niet worden herkanst
Module 1
Nr
1
2
Omschrijving
V4: Filosofie
TV4: Religie
Weegfactor
Rapport
SE
1
1
Tijdsduur
(minuten)
60
60
Schriftelijk/
mondeling
Schr.
Schr.
PO/HO
Weegfactor
Rapport
SE
1
1
Tijdsduur
(minuten)
60
60
Schriftelijk/
mondeling
Schr.
Schr.
PO/HO
Weegfactor
Rapport
SE
1
Tijdsduur
(minuten)
45
Schriftelijk/
mondeling
Schr.
PO/HO
Presentatievorm (3)
les
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
X
X
Module 2
Nr
1
2
Omschrijving
V4: Religie
TV4: Filosofie
Afname in:
toetsweek
X
X
Module 3
Nr
1
2
3
4
Omschrijving
Presentatievorm (3)
les
X
Bronnenonderzo
PO
ek
Verslag debat
1
Schr.
verslag
X
Deelname debat
3
90
Mond.
debat
X
Argumentatiethe
2
45
Schr.
orie
Alle cijfers van “Bronnen & informatie” worden samengevoegd tot 1 cijfer met de weegwaarde 1
Afname in:
toetsweek
x
Module 4
Nr
1
Omschrijving
Keuzeonderwerp
Schooljaar 2014 - 2015
Weegfactor
Rapport
SE
1
Tijdsduur
(minuten)
60
Schriftelijk/
mondeling
Schr.
PO/HO
Presentatievorm (3)
les
X
Afname in:
toetsweek
X
PTA CKV
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
CKV
Afdeling
(T)VWO
Leerjaar
4
Inhoud
Bronnen
Dit jaar onderneem je 8 culturele activiteiten. Enkele
worden door de school aangeboden, het merendeel
doe je zelfstandig. Over deze activiteiten schrijf je
een verslag.
Daarnaast werk je in de lessen aan de
themaopdrachten. Deze kunnen zowel praktisch als
theoretisch zijn.
Palet
www.cultuurkaart.nl
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
In de les wordt er gewerkt aan de themaopdrachten.
Programma van toetsing en
afsluiting
Elke module lever je verslagen in van culturele
activiteiten en het eindproduct van de themaopdracht.
Alle opdrachten/verslagen worden beoordeeld
met een onvoldoende, voldoende of goed. Aan
het einde van het jaar moeten alle verslagen
met een voldoende of goed zijn afgerond.
Let op! Bij zelf ondernomen activiteiten moet
een toegangsbewijs worden ingeleverd. Zonder
dit toegangsbewijs is het verslag niet geldig.
De verslagen moeten ingeleverd worden in de
laatste les van de in de tabel genoemde week.
Bij te laat inleveren volgt er in samenspraak met
de teamleiding een sanctie.
Planning van toetsen
Toelichting:
(1)
(2)
(3)
Welke weegfactor het cijfer heeft voor het rapport en/of voor het Schoolexamen. Indien geen
weegfactor is ingevuld, telt het cijfer voor dit aspect niet mee.
Het gaat hier om PO: een praktische opdracht, HO: een handelingsopdracht. Indien niet ingevuld is
dit niet van toepassing.
Presentatievorm: bij werkstukken, dossiers, e.d. wordt hier opgegeven hoe de afronding plaatsvindt;
bijvoorbeeld verslag, presentatie, mondeling.
Schooljaar 2014 - 2015
Module 1
Nr
1
Omschrijving
Artisjokverslag
(culturele act 1)
Scapino
(culturele act 2)
Roet
(culturele
activiteit 3)
Weegfactor (1)
Rapport
1
SE
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO(2)
Presentatie
-vorm (3)
Afname in:
les
x
toetsweek
In de laatste les van
week 40
2
Themaopdracht
1
1
x
Module 2
Nr
1
Omschrijving
Verslagen van
culturele
activiteiten 4 en
5
Weegfactor(1)
Rapport
1
SE
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO(2)
Presentatie
-vorm (3)
Afname in:
les
x
toetsweek
In de laatste les van
week 49
2
Themaopdracht
2
1
x
Module 3
Nr
1
Omschrijving
Verslagen van
culturele
activiteiten 6 en
7
Weegfactor(1)
Rapport
SE
1
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
les
x
Afname in:
toetsweek
In de laatste les van
week 9
2
Themaopdracht
3
1
x
Module 4
Nr
1
Omschrijving
Verslagen van
culturele
activiteit 8
Weegfactor(1)
Rapport
SE
1
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
les
x
In de laatste les van
week 24
2
Themaopdracht
4
Schooljaar 2014 - 2015
1
x
Afname in:
toetsweek
PTA LO
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
LO
Afdeling
VWO
Leerjaar
4
Inhoud
Bronnen
Aan bod komen:
Bewegen/bewegen en samenleving/ Bewegen en
gezondheid/ bewegen en regelen
n.v.t
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
Het oefenen van de bovengenoemde activiteiten en
het verwerken van theoretische opdrachten
Voor extra oefen momenten kun je de docent LO
aanspreken.
LO werkt met doorlopende leerlijnen dus de lesstof sluit
aan op wat in voorgaande leerjaren aan bod is gekomen.
Programma van toetsing en
afsluiting
Alle onderdelen worden beoordeeld met O/V/G
waarbij het eindgemiddelde in leerjaar 4 minimaal
een V moet zijn.
Je dient 75% van de lessen actief aanwezig te zijn om
het praktijkonderdeel af te kunnen sluiten.
Mocht je hier niet aan voldoen, moet je een vervangende
opdracht maken om het onderdeel te kunnen afsluiten.
Voor het programma zie onderstaande periode
verdeling.
Eindgemiddelde:
O wordt gecompenseerd met een G
Er wordt een O gegeven als gemiddeld:
1/3 of meer O is.
Er wordt een V gegeven als gemiddeld:
Meer dan 2/3 V is, minder dan 1/3 O is.
Er wordt G gegeven als gemiddeld:
2/3 of meer G is.
Schooljaar 2014 - 2015
Module 1
Nr
1
2
3
4
5
6
Omschrijving
Rugby/korfbal
Weegfactor (1)
Rapport
1
SE
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO(2)
Presentatie
-vorm (3)
activiteit
Afname in:
les
X
toetsweek
Module 2
Nr
1
2
3
4
5
6
Omschrijving
Bewegen en
Gezondheid
Basketbal
Weegfactor(1)
Rapport
1
SE
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO(2)
1
Presentatie
-vorm (3)
Afname in:
Verslag
les
X
Activiteit
X
Presentatievorm (3)
Activiteit
Activiteit
les
X
X
Presentatievorm (3)
Activiteit
Activiteit
Activiteit
Activiteit
les
X
X
X
X
toetsweek
In de les
van wk 45
Module 3
Nr
1
2
3
4
5
6
Omschrijving
Turnen / Dans
Badminton
Weegfactor(1)
Rapport
SE
1
1
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO(2)
Weegfactor(1)
Rapport
SE
1
1
1
I
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO(2)
Afname in:
toetsweek
Module 4
Nr
1
2
3
4
Omschrijving
Volleybal
Veldvoetbal
Softbal
Bewegen en
regelen
5
6
Schooljaar 2014 - 2015
Afname in:
toetsweek
PTA LO
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
LO
Afdeling
TVWO
Leerjaar
4
Inhoud
Bronnen
Aan bod komen:
Bewegen/bewegen en samenleving/ Bewegen en
gezondheid/ bewegen en regelen
n.v.t
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
Het oefenen van de bovengenoemde activiteiten en
het verwerken van theoretische opdrachten
Voor extra oefen momenten kun je de docent LO
aanspreken.
LO werkt met doorlopende leerlijnen dus de lesstof sluit
aan op wat in voorgaande leerjaren aan bod is gekomen.
Programma van toetsing en
afsluiting
Alle onderdelen worden beoordeeld met O/V/G
waarbij het eindgemiddelde in leerjaar 4 minimaal
een V moet zijn.
Je dient 75% van de lessen actief aanwezig te zijn om
het praktijkonderdeel af te kunnen sluiten.
Mocht je hier niet aan voldoen, moet je een vervangende
opdracht maken om het onderdeel te kunnen afsluiten.
Voor het programma zie onderstaande periode
verdeling.
Eindgemiddelde:
O wordt gecompenseerd met een G
Er wordt een O gegeven als gemiddeld:
1/3 of meer O is.
Er wordt een V gegeven als gemiddeld:
Meer dan 2/3 V is, minder dan 1/3 O is.
Er wordt G gegeven als gemiddeld:
2/3 of meer G is.
Schooljaar 2014 - 2015
Module 1
Nr
1
2
Omschrijving
Rugby
CLIL / EIO
opdracht
Weegfactor (1)
Rapport
SE
1
1
Tijdsduur
(minuten)
Weegfactor(1)
Rapport
SE
1
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
Activiteit
Verslag
les
X
X
Presentatievorm (3)
Verslag
les
X
Activiteit
X
Presentatievorm (3)
Activiteit
Activiteit
les
X
X
Presentatievorm (3)
Activiteit
Activiteit
Activiteit
Activiteit
les
X
X
X
X
Afname in:
toetsweek
In de les
van wk 39
3
4
5
6
Module 2
Nr
1
2
3
4
5
6
Omschrijving
Bewegen en
Gezondheid
Basketbal
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO(2)
1
Afname in:
toetsweek
In de les
van wk 45
Module 3
Nr
1
2
3
4
5
6
Omschrijving
Turnen / Dans
Badminton
Weegfactor(1)
Rapport
SE
1
1
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO(2)
Weegfactor(1)
Rapport
SE
1
1
1
I
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO(2)
Afname in:
toetsweek
Module 4
Nr
1
2
3
4
Omschrijving
Volleybal
Veldvoetbal
Softbal
Bewegen en
regelen
5
6
Schooljaar 2014 - 2015
Afname in:
toetsweek
PTA Rekenen
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
Rekentoets
Afdeling
(T)VWO
Leerjaar
4
De rekentoets is een verplicht onderdeel van het examen. Iedere leerling maakt een rekentoets en mag deze
toets herkansen. Er is geen schoolexamen voor de rekentoets. Het cijfer van de rekentoets telt mee voor de
slaag-/zakregeling. De rekentoets wordt gezien als een kernvak. In het voorexamenjaar krijgen de leerlingen de
mogelijkheid om de rekentoets te maken.
De regelgeving rond de rekentoets is aan verandering onderhevig. Wijzigingen in de regelgeving kunnen dit PTA
veranderen.
Inhoud
Bronnen
4 domeinen:
Getallen, Procenten en verhoudingen, Verbanden en
Meten en meetkunde.
Getal en Ruimte rekenboek tweede fase.
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
Per les wordt er op school gewerkt aan de 4
domeinen.
Als een leerling uitvalt op een of meerdere domeinen
dan zal daar specifiek aan gewerkt worden onder
begeleiding in de les.
Op magister kun je in de ELO ook materiaal vinden.
Op internet is er genoeg stof omtrent rekenvaardigheid
om je zelf goed voor te bereiden.
Programma van toetsing en
afsluiting
Schriftelijke of digitale toetsing in iedere module.
Het resultaat wordt zichtbaar op het rapport in
voldoende of onvoldoende.
Er moet minimaal 75% goed zijn om RV voldoende te
staan.
Dit geldt voor alle domeinen.
Planning van toetsen
Toelichting:
(1)
(2)
(3)
Welke weegfactor het cijfer heeft voor het rapport en/of voor het Schoolexamen. Indien geen
weegfactor is ingevuld, telt het cijfer voor dit aspect niet mee.
Het gaat hier om PO: een praktische opdracht, HO: een handelingsopdracht. Indien niet ingevuld is
dit niet van toepassing.
Presentatievorm: bij werkstukken, dossiers, e.d. wordt hier opgegeven hoe de afronding plaatsvindt;
bijvoorbeeld verslag, presentatie, mondeling.
Schooljaar 2014 - 2015
Module 1
Nr
Omschrijving
1
Muiswerktoets
alle domeinen
Weegfactor (1)
Rapport
SE
o/v
Tijdsduur
(minuten)
60
Schriftelijk/
mondeling
digitaal
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
Afname in:
les
toetsweek
nnb
nnb
Weegfactor(1)
Rapport
SE
o/v
Tijdsduur
(minuten)
90
Schriftelijk/
mondeling
s
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
Afname in:
les
toetsweek
nnb
nnb
Weegfactor(1)
Rapport
SE
o/v
Tijdsduur
(minuten)
120
Schriftelijk/
mondeling
digitaal
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
Afname in:
les
toetsweek
nnb
nnb
Weegfactor(1)
Rapport
SE
o/v
Tijdsduur
(minuten)
120
Schriftelijk/
mondeling
digitaal
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
Afname in:
les
toetsweek
nnb
nnb
Module 2
Nr
Omschrijving
1
Referentietoets
3F alle
domeinen
Module 3
Nr
1
Omschrijving
Toets alle
domeinen
Module 4
Nr
1
Omschrijving
Rekentoets
Nnb = nog nader te beschouwen.
Schooljaar 2014 - 2015
Schooljaar 2014 - 2015
IV
Profielvakken
verplicht
Profielkeuzevakken
Schooljaar 2014 - 2015
PTA Frans
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
FRANS
Afdeling
TVWO / VWO
Leerjaar
4
Inhoud
Bronnen
Bij Frans maken we gebruik van de volgende boeken:
Grandes Lignes Tweede Fase
Mots pour lire
Alle vier vaardigheden (lees-, spreek-, luister- en schrijfvaardigheid)
komen aan bod.
De Taches Finales moeten allen voldoende worden afgerond en
opgenomen in het dossier.
Bij onvoldoende volgt een vervangende opdracht. Het onderdeel
grammatica komt voor als ondersteuning bij de vaardigheden. Het
idioom betreft de woorden die deel uitmaken van de methode
Grandes Lignes ( bij de SO worden alle woorden en alle Langue-othèques geleerd) als ook idioom dat gericht is op het examen
tekstverklaren.
Literatuur & Literatuurgeschiedenis:
In totaal moet je voor Frans 6 boeken lezen. In leerjaar 4 moet je 2
boeken voor Frans lezen.
Boek 1: uiterlijk eind module 2
Boek 2: uiterlijk eind module 3
Van ieder boek wordt een verwerkingsopdracht gemaakt (in de les).
Deze moet voldoende zijn. Indien dit onvoldoende is, volgt er een
vervangende opdracht.
Lesactiviteiten
Lezen van artikelen en literaire teksten (boeken)
Luisteren naar gesprekken, interviews, liedjes etc.
Schrijven van email en brieven, zowel persoonlijk als formeel
Spreken in tweetallen of in groepjes gericht op informatie geven en
vragen, mening geven, zaken uit kunnen leggen en beschrijven etc.
Kijken naar televisieprogramma's
Oefenen met oude examens als voorbereiding op het CSE
De lessen literatuur zijn gericht op het kennismaken met en het
vergroten van kennis over literaire werken, fragmenten, vormen en
termen.
Programma van toetsing en afsluiting
Bij Frans zijn er dit jaar nog geen deeltentamens, alleen proefwerken
die meetellen voor het rapport.
Deze proefwerken bestaan uit de vaardigheden en
literatuurgeschiedenis.
Ook het idioom telt mee voor het rapport.
Schooljaar 2014 - 2015
Suggesties voor zelfstudie
Planning van toetsen
Toelichting:
(1)
Welke weegfactor het cijfer heeft voor het rapport en/of voor het Schoolexamen. Indien geen
weegfactor is ingevuld, telt het cijfer voor dit aspect niet mee.
Het gaat hier om PO: een praktische opdracht, HO: een handelingsopdracht. Indien niet ingevuld is
dit niet van toepassing.
Presentatievorm: bij werkstukken, dossiers, e.d. wordt hier opgegeven hoe de afronding plaatsvindt;
bijvoorbeeld verslag, presentatie, mondeling.
(2)
(3)
Module 1
Nr
0
1
2
Omschrijving
Weegfactor (1)
Rapport
SE
0%
1
0%
2
0%
Startcijfer SEVS
Diverse Idioom
Leesvaardigheid
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
15
60
Schr.
Schr.
PO/HO(2)
Presentatie
-vorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
X
X
Module 2
Nr
3
4
5
Omschrijving
Diverse Idioom
Luistervaardighe
id
Grammatica &
vertaling
Weegfactor(1)
Rapport
SE
1
0%
2
0%
2
0%
Tijdsduur
(minuten)
15
45
Schriftelijk/
mondeling
Schr.
Schr.
60
Schr.
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
les
X
X
Afname in:
toetsweek
X
Module 3
Nr
6
7
8
Omschrijving
Diverse Idioom
Literatuur
Spreekvaardigheid
Weegfactor(1)
Rappor
SE
t
1
0%
2
0%
2
0%
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
15
45
10
Schr.
Schr.
Mond.
Weegfactor(1)
Rapport
SE
1
0%
2
0%
Tijdsduur
(minuten)
15
45
Schriftelijk/
mondeling
Schr.
Schr.
60
Schr.
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
X
X
X
Module 4
Nr
9
10
11
Omschrijving
Diverse Idioom
Grammatica/schrijfv
aardigheid
Leesvaardigheid
Schooljaar 2014 - 2015
3
0%
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
les
X
x
Afname in:
toetsweek
x
PTA Duits
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
Duits
Afdeling
TVWO / VWO
Leerjaar
4
Inhoud
Alle vier vaardigheden (lees-, spreek-, luister- en schrijfvaardigheid)
komen aan bod.
Het onderdeel grammatica komt voor als ondersteuning bij de
vaardigheden.
Het idioom betreft de woorden die deel uitmaken van de methode Neue
Kontakte als ook idioom dat gericht is op het examen tekstverklaren.
Literatuur & Literatuurgeschiedenis:
In leerjaar 4 moet je 2 boeken voor Duits lezen. Dit wordt getoetst in
module 4.
Lesactiviteiten
- Lezen van artikelen en (literaire) teksten (boeken)
- Luisteren naar gesprekken, interviews, liedjes etc.
- Schrijven van email en brieven, zowel persoonlijk als formeel
- Spreken in tweetallen of groepjes gericht op informatie geven en
vragen, mening geven, zaken uit kunnen leggen en beschrijven etc.
- Kijken naar televisieprogramma’s
- Voorbereiden en uitvoeren toneelstuk in het Duits (in samenwerking
met de secties Frans en Kunst)
Oefeningen m.b.t. grammatica en vertalingen (voorstudie
schrijfvaardigheid).
De lessen literatuur & literatuurgeschiedenis zijn gericht op het
kennismaken met en het vergroten van kennis over literair-historische
periodes, literaire werken, fragmenten, vormen en termen
Programma van toetsing en afsluiting
Bij Duits zijn er dit jaar nog geen deeltentamens, alleen proefwerken die
meetellen voor het rapport. Deze proef-werken bestaan uit de
vaardigheden en literatuur-geschiedenis. Ook het idioom telt mee voor
het rapport.
Schooljaar 2014 - 2015
Bronnen
Bij Duits maken we gebruik van de
volgende boeken:
Neue Kontakte Tweede Fase
Examenidioom Vwo 4/5/6
Module 1
Nr
1
2
Omschrijving
Diverse idioom
Leesvaardigheid
Weegfactor (1)
Rapport
SE
1
0
2
0
Tijdsduur
(minuten)
30
60
Schriftelijk/
mondeling
schr
schr
PO/HO(2)
Weegfactor(1)
Rapport
SE
1
0
2
0
Tijdsduur
(minuten)
30
45
Schriftelijk/
mondeling
schr
schr
PO/HO(2)
60
schr
Tijdsduur
(minuten)
30
45
Schriftelijk/
mondeling
schr
schr
90
schr
Tijdsduur
(minuten)
30
60
Schriftelijk/
mondeling
schr
schr
10
mond
Presentatievorm (3)
les
x
Afname in:
toetsweek
x
Module 2
Nr
3
4
5
Omschrijving
Diverse idioom
Luistervaardighe
id
Leesvaardigheid
2
0
Presentatievorm (3)
les
x
x
Afname in:
toetsweek
x
Module 3
Nr
6
7
8
Omschrijving
Diverse idioom
Grammatica
&vertaling
Schrijfvaardighei
d
Weegfactor(1)
Rapport
SE
1
0
2
0
2
0
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
les
x
x
Afname in:
toetsweek
x
Module 4
Nr
9
10
11
Omschrijving
Diverse idioom
Literatuurgeschi
edenis
Spreekvaardigh
eid
Weegfactor(1)
Rapport
SE
1
0
2
0
Schooljaar 2014 - 2015
2
0
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
les
x
Afname in:
toetsweek
x
x
PTA Aardrijkskunde
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
Aardrijkskunde
Afdeling
TVWO / VWO / HAVO / MAVO
Leerjaar
Tvwo 4
Inhoud
Bronnen
Domein: Wereld; Arm en Rijk
Doemin: Aarde; Klimaatvraagstukken
Doemin: Wereld; Globalisering
H1 t/m 3
H1 t/m 4
H1 t/m 4
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
Theorie over de stof
Het maken van opdrachten
Het (zelf) controleren van (gemaakte) opdrachten
Veldwerk en excursies onder voorbehoud
Raadplegen methode-site; www.degeo-online.nl
Raadplegen JTC-site; ELO
Programma van toetsing en
afsluiting
De toetsen met een weegwaarde voor het SE zijn te
herkansen
Subopdrachten bestaan uit allerlei verschillende soorten
opdrachten die op dat moment aansluiten bij het domein.
Planning van toetsen
Toelichting:
1.
2.
3.
Welke weegfactor het cijfer heeft voor het rapport en/of voor het Schoolexamen. Indien geen weegfactor
is ingevuld, telt het cijfer voor dit aspect niet mee.
Het gaat hier om PO: een praktische opdracht, HO: een handelingsopdracht. Indien niet ingevuld is dit
niet van toepassing.
Presentatievorm: bij werkstukken, dossiers, e.d. wordt hier opgegeven hoe de afronding plaatsvindt;
bijvoorbeeld verslag, presentatie, mondeling.
Schooljaar 2014 - 2015
Module 1
Nr
Omschrijving
Weegfactor (1)
Rapport
1
Wereld; Arm
en Rijk
H1 t/m 3
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
PO/H
O
(2)
Presentatievorm (3)
SE
Afname in:
les
2x
90
v
Weegfactor(1)
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
toetsweek
v
Module 2
Nr
Omschrijving
Rapport
1
Aarde;
Klimaatvraagst
ukken
H1 en 2
PO/H
O(2)
Presentatie
-vorm (3)
SE
Afname in:
les
2x
90
v
Weegfact
or(1)
Rapport
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
toetsweek
v
Module 3
Nr
Omschrijving
1
Aarde;
Klimaatvraagst
ukken
H1 t/m 4
Wereld;
Globalisering
H1
PO/H
O(2)
Presentatievorm (3)
SE
Afname in:
les
2x
90
schriftelijk
Weegfact
or(1)
Rapport
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
toetsweek
v
Module 4
Nr
1
2
Omschrijving
Wereld;
Globalisering
H1 t/m 4
Subopdrachten
Schooljaar 2014 - 2015
2x
1x
PO/H
O(2)
SE
Presentatievorm (3)
Afname in:
les
90
v
toetsweek
v
v
Vrij
1206
PTA Geschiedenis
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
Geschiedenis
Afdeling
TVWO / VWO
Leerjaar
4
Inhoud
Proefwerk thema Prehistorie +
Oudheid (tijdvak 1&2)
Proefwerk thema Middeleeuwen
(tijdvak 3&4)
Proefwerk thema Vroegmoderne
Tijd
(tijdvak 5&6)
SE thema 18e eeuw (tijdvak 7)
Bronnen
In dit schooljaar wordt er gewerkt met de
methode Feniks.
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
Tijdens de lessen wordt in de vorm van
‘colleges’ de rode draad van het
betreffende onderwerp aangereikt. De
leerteksten worden aan de hand van
opdrachten door de leerlingen zelfstandig
doorgewerkt. Naast schriftelijke wordt er
ook gebruik gemaakt van audio-visuele
bronnen.
Er kan een examenbundel worden
aangeschaft. Hierin staan samenvattingen en
oefenvragen.
Programma van toetsing en
afsluiting
Module 1:
Proefwerk thema Prehistorie en Oudheid
(hfdst. 1&2)
Module 2:
Proefwerk thema Middeleeuwen (hfdst.
3&4).
Module 3:
Proefwerk thema Vroegmoderne tijd (hfdst.
5&6)
Module 4:
SE thema 18e eeuw (hfdst. 7)
Alle toetsen zijn cumulatief: de stof van de
voorgaande module(s) moet gekend
worden.
Schooljaar 2014 - 2015
Planning van toetsen
Toelichting:
(1) Welke weegfactor het cijfer heeft voor het rapport en/of voor het Schoolexamen. Indien geen
weegfactor is ingevuld, telt het cijfer voor dit aspect niet mee.
(2) Het gaat hier om PO: een praktische opdracht, HO: een handelingsopdracht. Indien niet ingevuld is
dit niet van toepassing.
(3) Presentatievorm: bij werkstukken, dossiers, e.d. wordt hier opgegeven hoe de afronding plaatsvindt;
bijvoorbeeld verslag, presentatie, mondeling.
Module 1
Nr
Omschrijving
Weegfactor
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
90
Schriftelijk
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
3
90
Schriftelijk
Weegfactor
Rapport
SE
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
90
Schriftelijk
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
90
Schriftelijk
Rapport
1
Proefwerk
thema
Prehistorie +
Oudheid (hfdst.
1&2)
SE
3
PO/HO
Presentatie
-vorm
Afname in:
les
toetsweek
x
2
3
4
5
Module 2
Nr
Omschrijving
Weegfactor
Rapport
1
Proefwerk thema
Middeleeuwen
(hfdst. 3&4).
SE
PO/HO
Presentatie
-vorm
Afname in:
les
toetsweek
x
2
3
4
5
Module 3
Nr
Omschrijving
1
Proefwerk
thema
Vroegmoderne
tijd ( hfdst. 5&6)
3
10
%
PO/HO
Presentatievorm
Afname in:
les
toetsweek
x
2
3
4
5
Module 4
Nr
Omschrijving
1
SE thema 18
eeuw (hfdst. 7)
e
Weegfactor
Rapport
SE
10
3
%
2
3
4
5
Schooljaar 2014 - 2015
PO/HO
Presentatievorm
Afname in:
les
toetsweek
x
PTA Economie
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
Economie
Afdeling
(T)VWO
Leerjaar
4
Inhoud
We werken met de lesbrieven van het LWEO voor
economie, momenteel de meest gebruikte methode in
Nederland.
Ze zijn studie-en werkboek tegelijk.
Je bewaart de lesbrieven in een 23-rings multomap (
aanschaffen als je die niet hebt ).
Je kunt de opdrachten in de lesbrief zelf maken maar je
kunt ook losse blaadjes tussenvoegen. ( raden we aan
).
Je moet alle lesbrieven bewaren tot aan het
eindexamen.
De lesbrieven zijn geheel zelfstandig door te nemen,
maar je kunt ook in groepjes van 2-4 personen werken
als je dat prettiger vindt.
Indien iets niet duidelijk is, vraag het je buurmens, een
groepsgenoot of je docent.
Bronnen
In (t)VWO-4 komen de volgende onderwerpen aan
de orde:
- Levensloop
- Kleding
- Keuzeonderwerp ( monetaire zaken )
Indien er om wat voor reden dan ook lessen uitvallen,
aan het einde van iedere module is de stof gewoon af:
immers, je kunt geheel zelfstandig doorwerken aan de
stof. Een van de andere economiedocenten kan je
eventueel helpen als je iets niet begrijpt.
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
Zelfstandig doorwerken van de stof.
Maken van opgaven en opdrachten uit de lesbrieven.
Ontwikkelen van zelfstandig werken en leren.
Klassikale uitleg.
Individuele uitleg.
Bij de lesbrieven/methode hoort een site waarop je van alle
opgaven en zelftests de antwoorden kunt vinden.
Tevens kun je hier extra oefenmateriaal vinden,
toetsopgaven en examenopgaven.
Ook zijn hierop samenvattingen, tips en digitale versies van
de meeste lesbrieven te vinden.
Aan het begin van het schooljaar ontvang je voor deze site
een persoonlijke toegangscode.
Zo kun je waar ook ter wereld altijd aan Economie werken.
Programma van toetsing en afsluiting
Ieder hoofdstuk van de lesbrieven wordt afgesloten met
een diagnostische toets.
Zo kun je voor jezelf bepalen of je de stof beheerst,
waar je staat met je kennis-en
toepassingsvaardigheden.
Deze toetsen tellen niet mee voor rapport of
schoolexamen.
Iedere module is er een proefwerk of een deeltentamen
( zie schema ).
Deze toetsen tellen wel mee voor rapport of
schoolexamen.
Schooljaar 2014 - 2015
Planning van toetsen
Toelichting:
(1)
Welke weegfactor het cijfer heeft voor het rapport en/of voor het Schoolexamen. Indien geen
weegfactor is ingevuld, telt het cijfer voor dit aspect niet mee.
Het gaat hier om PO: een praktische opdracht, HO: een handelingsopdracht. Indien niet ingevuld is
dit niet van toepassing.
Presentatievorm: bij werkstukken, dossiers, e.d. wordt hier opgegeven hoe de afronding plaatsvindt;
bijvoorbeeld verslag, presentatie, mondeling.
(2)
(3)
Module 1
Nr
Omschrijving
Weegfactor (1)
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
60
schr
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
60
schr
Weegfactor(1)
Rapport
SE
2
Tijdsduur
(minuten)
60
Schriftelijk/
mondeling
schr
PO/HO(2)
Weegfactor(1)
Rapport
SE
3
10
%
Tijdsduur
(minuten)
90
Schriftelijk/
mondeling
schr
PO/HO(2)
Rapport
0
1
SE-cijfer
Levensloop tot
dan toe
SE
2
PO/HO(2)
Presentatie
-vorm (3)
Afname in:
les
toetsweek
x
Module 2
Nr
2
Omschrijving
Levensloop
geheel
Weegfactor(1)
Rapport
2
SE
PO/HO(2)
Presentatie
-vorm (3)
les
Afname in:
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
x
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
x
toetsweek
x
Module 3
Nr
3
Omschrijving
Monetaire
zaken, Kleding
Module 4
Nr
4
Omschrijving
Levensloop
Kleding
Schooljaar 2014 - 2015
PTA MO
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
M&O
Afdeling
(T)VWO
Leerjaar
4
Inhoud
Bronnen
We werken met de lesbrieven van Stoffels, voor M&O
momenteel de meest gebruikte methode in Nederland.
Ze zijn studie-en werkboek tegelijk.
Je bewaart de lesbrieven in een 23-rings multomap (
aanschaffen als je die niet hebt ).
Je kunt de opdrachten in de lesbrief zelf maken maar je
kunt ook losse blaadjes tussenvoegen. ( raden we aan ).
Je moet alle lesbrieven bewaren tot aan het eindexamen.
De lesbrieven zijn geheel zelfstandig door te nemen,
maar je kunt ook in groepjes van 2-4 personen werken
als je dat prettiger vindt.
Indien iets niet duidelijk is, vraag het je buurmens, een
groepsgenoot of je docent.
In (T)VWO-4 komen de volgende onderwerpen aan
de orde:
Stichting en Vereniging
Eenmanszaak-1
Eenmanszaak-2
Indien er om wat voor reden dan ook lessen uitvallen,
aan het einde van iedere module is de stof gewoon af:
immers, je kunt geheel zelfstandig doorwerken aan de
stof. Een van de andere economiedocenten kan je
eventueel helpen als je iets niet begrijpt.
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
Zelfstandig doorwerken van de stof.
Maken van opgaven en opdrachten uit de lesbrieven.
Ontwikkelen van zelfstandig werken en leren.
Klassikale uitleg.
Individuele uitleg.
Bij de lesbrieven/methode hoort een site waarop je
van alle opgaven en zelftests de antwoorden kunt
vinden.
Tevens kun je hier extra oefenmateriaal vinden,
toetsopgaven en examenopgaven.
Ook zijn hierop samenvattingen, tips en digitale
versies van de meeste lesbrieven te vinden.
Aan het begin van het schooljaar ontvang je voor
deze site een persoonlijke toegangscode.
Zo kun je waar ook ter wereld altijd aan M&O werken.
Programma van toetsing en afsluiting
Ieder hoofdstuk van de lesbrieven wordt afgesloten met
een diagnostische toets.
Zo kun je voor jezelf bepalen of je de stof beheerst, waar
je staat met je kennis-en toepassingsvaardigheden.
Deze toetsen tellen niet mee voor rapport of
schoolexamen.
Iedere module is er een proefwerk of een deeltentamen
( zie schema ).
Deze toetsen tellen wel mee voor rapport of
schoolexamen.
Schooljaar 2014 - 2015
Planning van toetsen
Toelichting:
(1)
Welke weegfactor het cijfer heeft voor het rapport en/of voor het Schoolexamen. Indien geen
weegfactor is ingevuld, telt het cijfer voor dit aspect niet mee.
Het gaat hier om PO: een praktische opdracht, HO: een handelingsopdracht. Indien niet ingevuld is
dit niet van toepassing.
Presentatievorm: bij werkstukken, dossiers, e.d. wordt hier opgegeven hoe de afronding plaatsvindt;
bijvoorbeeld verslag, presentatie, mondeling.
(2)
(3)
Module 1
Nr
1
Omschrijving
Stichting en
vereniging, hfdst
1 t/m 3
Weegfactor (1)
Rapport
SE
1
Tijdsduur
(minuten)
45
Schriftelijk/
mondeling
schr
PO/HO(2)
Weegfactor(1)
Rapport
SE
2
Tijdsduur
(minuten)
45
Schriftelijk/
mondeling
schr
PO/HO(2)
Weegfactor(1)
Rapport
SE
3
Tijdsduur
(minuten)
90
Schriftelijk/
mondeling
schr
PO/HO(2)
Weegfactor(1)
Rapport
SE
3
15
%
Tijdsduur
(minuten)
90
Schriftelijk/
mondeling
schr
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
x
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
x
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
x
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
x
Module 2
Nr
2
Omschrijving
Stichting en
vereniging
geheel
Module 3
Nr
3
Omschrijving
Stichting en
vereniging,
eenmanszaak-1
Module 4
Nr
4
Omschrijving
Stichting en
vereniging,
Eenmanszaak-1
Eenmanszaak-2
Schooljaar 2014 - 2015
PTA Wiskunde A
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
Wiskunde A
Afdeling
(T)VWO
Leerjaar
4
Inhoud
Bronnen
Kansrekening:
Met aandacht voor combinatoriek en verschillende
kansverdelingen:
Met aandacht voor tekenen en berekenen.
Methode Getal en ruimte Wiskunde Vwo A deel 1 en 2
Digitale verwijzingen naar Magister ELO voor extra
materiaal.
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
De lessen zijn opgebouwd als bij een normale
Wiskunde les: Het bespreken van opgaven blijft
natuurlijk een belangrijk onderdeel van de les, Vooral
in de voorbereiding van een toets.
Zie ook info op de Magister ELO en studiewijzer van WA.
Programma van toetsing en
afsluiting
Er zijn vier Wiskunde-A-toetsen.
Deze tellen mee voor de overgang van klas 4 naar
klas 5. Weegwaarde zie omme zijde.
Schooljaar 2014 - 2015
Module 1
Nr
Omschrijving
1
PW Vwo A dl 1:
H1 en H2
Weegfactor (1)
Rapport
SE
1
0
Tijdsduur
(minuten)
60
Schriftelijk/
mondeling
s
PO/HO
(2)
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
x
Weegfactor(1)
Rapport
SE
2
0
Tijdsduur
(minuten)
90
Schriftelijk/
mondeling
s
PO/HO
(2)
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
x
Weegfactor(1)
Rapport
SE
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO
(2)
Presentatievorm (3)
les
90
s
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
90
s
Module 2
Nr
Omschrijving
1
PW Vwo A dl 1:
H2, H3 en H4
Module 3
Nr
1
Omschrijving
Tentamen Vwo
A:
H3, 4 en 5
2
0
Afname in:
toetsweek
x
Module 4
Nr
1
Omschrijving
Weegfactor(1)
Rapport
SE
Tentamen Vwo
A:
H4, 5, 6 en 7
Schooljaar 2014 - 2015
2
0
PO/HO
(2)
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
x
PTA WB
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
Wiskunde B
Afdeling
VWO
Leerjaar
4
Inhoud
Bronnen
Getal en ruimte VWO-4 wiskunde B
Hoofdstukken 1 t/m 7
Lesactiviteiten
Bespreken huiswerk, uitleg nieuwe stof, nakijken
gemaakt werk en maken nieuwe opgaven.
Suggesties voor zelfstudie
e
e
Voorkennis: 1 en 2 vergelijkingen, goniometrie(basis),
e
e
algebraïsche vaardigheden, 1 en 2 graads functies.
De diagnostische toetsen en de gemengde opgaven bij
de hoofdstukken in het boek zijn goede oefeningen voor
de toetsen.
Programma van toetsing en afsluiting
In elke toetsweek een toets.
Schooljaar 2014 - 2015
Module 1
Nr
1
Omschrijving
Hoofdstuk 1 en
2
Weegfactor (1)
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
60
s
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
90
s
Weegfactor(1)
Rapport
SE
2
Tijdsduur
(minuten)
90
Schriftelijk/
mondeling
s
PO/HO(2)
Weegfactor(1)
Rapport
SE
2
Tijdsduur
(minuten)
90
Schriftelijk/
mondeling
s
PO/HO(2)
Rapport
1
SE
PO/HO(2)
Presentatie
-vorm (3)
les
Afname in:
Presentatie
-vorm (3)
les
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
x
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
x
toetsweek
x
Module 2
Nr
1
Omschrijving
Hoofdstuk 2 en 3
Weegfactor(1)
Rapport
2
SE
PO/HO(2)
Afname in:
toetsweek
x
Module 3
Nr
1
Omschrijving
Hoofdstuk 3, 4
en 5
Module 4
Nr
1
Omschrijving
Hoofdstuk 5, 6
en 7
Schooljaar 2014 - 2015
PTA Wiskunde C
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
Wiskunde C
Afdeling
(T)VWO
Leerjaar
4
Inhoud
Bronnen
Kansrekening:
Met aandacht voor combinatoriek en verschillende
kansverdelingen:
Met aandacht voor tekenen en berekenen.
Methode Getal en ruimte Wiskunde Vwo A/C deel 1 en 2
Digitale verwijzingen naar Magister ELO voor extra
materiaal.
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
De lessen zijn opgebouwd als bij een normale
Wiskunde les: Het bespreken van opgaven blijft
natuurlijk een belangrijk onderdeel van de les, Vooral
in de voorbereiding van een toets.
Zie ook info op de Magister ELO en studiewijzer van WA.
Programma van toetsing en
afsluiting
Er zijn vier Wiskunde-A/C-toetsen.
Deze tellen mee voor de overgang van klas 4 naar
klas 5. Weegwaarde zie omme zijde.
Schooljaar 2014 - 2015
Module 1
Nr
1
Omschrijving
Weegfactor (1)
Rapport
SE
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
2
0
60
s
PW Vwo A/C dl
1:
H1 en H2
PO/HO
(2)
Presentatie
-vorm (3)
Afname in:
les
toetsweek
x
Module 2
Nr
1
Omschrijving
Weegfactor(1)
Rapport
SE
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
4
0
90
s
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
90
s
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
90
s
PW Vwo A/C dl
1:
H2, H3 en H4
PO/HO
(2)
Presentatie
-vorm (3)
Afname in:
les
toetsweek
x
Module 3
Nr
1
Omschrijving
Weegfactor(1)
Rapport
SE
Tentamen Vwo
A/C:
H3, 4 en 5
4
0
PO/HO
(2)
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
x
Module 4
Nr
1
Omschrijving
Weegfactor(1)
Rapport
SE
Tentamen Vwo
A/C:
H4, 5, 6 en 7
Schooljaar 2014 - 2015
4
0
PO/HO
(2)
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
x
PTA Wiskunde D
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
Wiskunde D
Afdeling
(T)VWO
Leerjaar
4
Inhoud
Bronnen
Kansrekening:
Met aandacht voor combinatoriek en verschillende
kansverdelingen
Ruimtemeetkunde:
Met aandacht voor tekenen en berekenen (afstand en
hoek)
Methode Getal en ruimte Wiskunde Vwo D deel 1 en 2
Digitale verwijzing naar EPN site en FI en Magister ELO
voor extra materiaal.
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
De lessen zijn anders opgebouwd als bij een normale
Wiskunde les: het gaat hier vooral om de
aangeboden discussie.
Daarnaast word je met verschillende ICT
mogelijkheden bekend gemaakt.
Het bespreken van opgaven blijft natuurlijk een
belangrijk onderdeel van de les, Vooral in de
voorbereiding van een tentamen.
Zie ook info op de Magister ELO en studiewijzer van WD.
Programma van toetsing en
afsluiting
Er zijn vier Wiskunde-D-toetsen.
Deze tellen mee voor de overgang van klas 4 naar
klas 5. Weegwaarde is 2 of 4 (zie omme zijde). In
klas 4 tellen de laatste twee toetsen mee voor je
schoolexamen, hier zul je dus al 20% van het
schoolexamen afronden.
Toelichting:
(1)
(2)
(3)
Welke weegfactor het cijfer heeft voor het rapport en/of voor het Schoolexamen. Indien geen
weegfactor is ingevuld, telt het cijfer voor dit aspect niet mee.
Het gaat hier om PO: een praktische opdracht, HO: een handelingsopdracht. Indien niet ingevuld is
dit niet van toepassing.
Presentatievorm: bij werkstukken, dossiers, e.d. wordt hier opgegeven hoe de afronding plaatsvindt;
bijvoorbeeld verslag, presentatie, mondeling.
Schooljaar 2014 - 2015
Module 1
Nr
Omschrijving
1
PW Vwo D dl 1:
H1
‘Combinatoriek’
H2 ‘Driehoeken
en lijnen’
Weegfactor (1)
Rapport
2
SE
0
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
60
s
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
90
s
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
90
s
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
90
s
15
75
m
s
PO/HO
(2)
Presentatie
-vorm (3)
les
Afname in:
PO/HO
(2)
Presentatie
-vorm (3)
les
PO/HO
(2)
Presentatievorm (3)
les
toetsweek
x
Module 2
Nr
Omschrijving
1
PW Vwo D dl 1:
H3
‘Kansrekening’
H6 ‘Discrete
kansverdelingen
’
Weegfactor(1)
Rapport
4
SE
0
Afname in:
toetsweek
x
Module 3
Nr
1
Omschrijving
Weegfactor(1)
Rapport
SE
Tentamen Vwo
D deel 2:
H5 ‘Ruimtemeetkunde’
zowel rekenen
(zie boek H5)
als tekenen (zie
stencilpakket
H5)
H4 ‘Discrete
Wiskunde’
4
10
Afname in:
toetsweek
x
%
Module 4
Nr
1
2
3
Omschrijving
Weegfactor(1)
Rapport
SE
Tentamen Vwo
D deel 2:
H7 ‘Lijnen,
cirkels en
parabolen’
H8 ‘Discrete
dynamische
modellen’
Presentatie
Kangoeroe
Schooljaar 2014 - 2015
4
10
PO/HO
(2)
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
x
%
2
2
0
0
PP
x
Do. 19 maart
PTA Natuurkunde
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
Natuurkunde
Afdeling
(T)VWO
Leerjaar
4
Inhoud
Bronnen
In (t)vwo 4 zullen de 6 hoofdstukken uit het boek
worden behandeld:
1. Bewegingen beschrijven
2. Kracht en beweging
3. Energieomzettingen
4. Elektrische systemen
5. Biofysica: de natuurkunde van het leven (*)
6. Geofysica: de natuurkunde van de vaste aarde (*)
(*) Is geen onderdeel van het CSE
NOVA 4 VWO | GYMNASIUM
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
Tijdens de les zal de nieuwe theorie worden
behandeld en zal een deel van de opdrachten
worden besproken (het resterende deel is te
corrigeren m.b.v. de uitwerkingen op het vaklokaal).
Er zal ook tijd overblijven in de les om zelfstandig
opdrachten te maken.
Het vak natuurkunde is geen leervak. Om een goed
examenresultaat te behalen is het nodig om veel te
oefenen. Naast de opdrachten uit het kernboek is het
heel verstandig om gebruik te maken van oude
examenopgaven. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden
van de website www.nvon.nl (hier staan alle examens
vanaf 1975 tot nu)
Programma van toetsing en
afsluiting
In dit eerste voorbereidende jaar zal niet iedere
toetsweek een SE-toets bevatten. Alleen in module 4
telt de toets mee voor het SE-cijfer.
Er moet 1 Praktische Opdracht worden uitgevoerd,
afgesloten met een schriftelijk verslag. De Praktische
Opdracht wordt in groepsverband uitgevoerd in
module 3 en 4.
Voor de toetsen geldt de standaard herkansingsregeling
(alleen SE-toetsen kunnen worden herkanst). Praktische
Opdrachten hebben een deadline, waarbij conform de
examenregeling een herkansing moet worden ingeleverd
bij te laat inleveren. De deadline zal tijdens de les
worden gecommuniceerd.
Planning van toetsen
Toelichting:
(1)
(2)
(3)
Welke weegfactor het cijfer heeft voor het rapport en/of voor het Schoolexamen. Indien geen
weegfactor is ingevuld, telt het cijfer voor dit aspect niet mee.
Het gaat hier om PO: een praktische opdracht, HO: een handelingsopdracht. Indien niet ingevuld is
dit niet van toepassing.
Presentatievorm: bij werkstukken, dossiers, e.d. wordt hier opgegeven hoe de afronding plaatsvindt;
bijvoorbeeld verslag, presentatie, mondeling.
Schooljaar 2014 - 2015
Module 1
Nr
1
Omschrijving
Weegfactor (1)
Rapport
SE
Algemene
vaardigheden
3
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
60
Schriftelijk
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
Mondeling
90
Schriftelijk
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
90
Schriftelijk
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
90
Schriftelijk
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
X
Module 2
Nr
1
Omschrijving
Weegfactor(1)
Rapport
SE
Vwo 4 H1
Bewegingen
beschrijven
5
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
X
Module 3
Nr
1
Omschrijving
Weegfactor(1)
Rapport
SE
Vwo 4 H2
Kracht en
beweging en H3
Energieomzettingen
5
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
X
Module 4
Nr
1
2
Omschrijving
Weegfactor(1)
Rapport
SE
Vwo 4 H4
Elektrische
systemen
Vwo 4 H5
Biofysica en/of
H6 Geofysica
Schooljaar 2014 - 2015
5
5
10
Schriftelijk
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
X
X
Verslag
X
PTA Scheikunde
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
scheikunde
Afdeling
TVWO / VWO
Leerjaar
4
Inhoud
Bronnen
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
scheiden en reageren, bouwstenen van stoffen,
moleculaire stoffen, zouten en zoutoplossingen,
reacties van zouten, koolstofverbindingen en
duurzaamheid.
Chemie overal 4 VWO
BINAS
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
De lessen bestaan voor een groot deel aan uitleg van
de te bestuderen stof. Tevens wordt er uitgebreid stil
gestaan bij de verschillende opdrachten. Regelmatig
zal er gebruik gemaakt worden van practica om de
stof te introduceren of te verhelderen.
Maak gebruik van:
Digischool oefenen scheikunde opdrachten
Eindexamenbundel
Samengevat scheikunde (zie boekenfonds)
Programma van toetsing en
afsluiting
Gedurende het schooljaar worden er vier
proefwerken afgenomen. Tevens wordt er een
keuzeopdracht en een praktische opdracht
uitgevoerd.
Schooljaar 2014 - 2015
De inleverdatum voor de keuze en praktische opdracht
wordt in de les afgesproken.
Module 1
Nr
1
Omschrijving
Proefwerk H 1 + 2
Weegfactor (1)
Rappor
SE
t
2
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
60
schriftelijk
Weegfactor(1)
Rappor
SE
t
3
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
90
schriftelijk
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
x
Module 2
Nr
1
2
Omschrijving
Proefwerk H 2 t/m
4
Keuzeopdracht H
1 t/m 4
2
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
x
schriftelijk
verslag
Module 3
Nr
1
Omschrijving
Proefwerk H 3 t/m
6
Weegfactor(1)
Rappor
SE
t
3
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
90
schriftelijk
Weegfactor(1)
Rappor
SE
t
6
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
90
schriftelijk
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
x
Module 4
Nr
1
2
Omschrijving
Proefwerk H 2 t/m
8
Praktische
opdracht
Schooljaar 2014 - 2015
3
schriftelijk
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
x
verslag
PTA Biologie
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
Afdeling
Biologie
TVWO / VWO
Leerjaar
(T)VWO 4
Inhoud
Bronnen
In klas 4 VWO werken we met de methode Nectar.
Deze methode behandelt op een afwisselende
manier alle aspecten van het vak. Je zult merken dat
de meeste onderwerpen in klas 1, 2 of 3 al behandeld
zijn. In klas 4, 5 en 6 gaan we veel dieper op de stof
in. Elk onderwerp wordt op examenniveau
behandeld. De toetsen zullen ook steeds meer op
examens gaan lijken.
Dit jaar besteden we aandacht aan biologie in het
algemeen, gedrag, voortplanting en erfelijkheid en
ecologie
Nectar VWO bovenbouw deel 1
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
Per week krijg je 3 lessen biologie. Een deel daarvan
zal klassikaal zijn. Een deel wordt besteed aan
practica en 'leertaken'. Leertaken zijn opdrachten die
je alleen of met z'n tweeën uitvoert om zelfstandig de
stof eigen te maken.
Kijk eens op www.nectar.noordhoff.nl, www.bioplek.org,
www.biologiepagina.nl of www.studiobiologie.nl
Programma van toetsing en
afsluiting
Er worden 4 schriftelijke toetsen afgenomen en krijg
je een aantal cijfers voor de leertaken en practica.
Schooljaar 2014 - 2015
In elke toets kunnen elementen uit domein A
(vaardigheden) voorkomen. De verschillende domeinen
vind je op de website van het CVE. Bij elk hoofdstuk zijn
de belangrijkste domeinen uit de eindexamensyllabus
vermeld.
Module 1
Nr
1
2
Omschrijving
Hfst. 1; Gedraag
je
Hfts. 2; Soorten
en populaties
Leertaken en
practica
Inleverdata
volgens
planning
Weegfactor (1)
Rapport
SE
4
Tijdsduur
(minuten)
90
Schriftelijk/
mondeling
Schriftelijk
PO/HO(2)
1
Presentatievorm (3)
Verslag dossier
les
Afname in:
toetsweek
X
X
Module 2
Nr
1
2
Omschrijving
Hfst. 3;
Ecosystemen
Hfst. 4; Cel en
leven
Leertaken en
practica
Inleverdata
volgens planning
Weegfactor(1)
Rapport
SE
4
Tijdsduur
(minuten)
90
Schriftelijk/
mondeling
Schriftelijk
PO/HO(2)
1
Presentatievorm (3)
Verslag dosier
les
Afname in:
toetsweek
X
X
Module 3
Nr
Omschrijving
1
Hfst. 6;
Voortplanting
2
Leertaken en
practica (met
name hoofdstuk
5)
Inleverdata
volgens
planning
Weegfactor(1)
Rapport
SE
3
5%
Tijdsduur
(minuten)
45
Schriftelijk/
mondeling
Schriftelijk
PO/HO(2)
2
Presentatievorm (3)
Verslag dossier
les
Afname in:
toetsweek
X
X
Module 4
Nr
Omschrijving
1
Hfst. 7;
Erfelijkheid
Hfst. 8; Evolutie
2
Leertaken en
practica
Inleverdata
volgens
planning
Leertaken en
practica
gemiddelde van
de modules
3
Weegfactor(1)
Rapport
SE
4
5%
Schooljaar 2014 - 2015
1
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
Schriftelijk
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
Verslag dossier
5%
les
X
X
Afname in:
toetsweek
X
PTA NLT
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
NL&T
Afdeling
TVWO / VWO
Leerjaar
4
Inhoud
Bronnen
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
‘Forensische technieken’, ‘Food Engineering’ en ‘de
kleuren van van Gogh’.
Modules NL&T.
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
Elke nieuwe opdracht wordt eerst geïntroduceerd.
Hierna vindt er een verdieping plaats van een
gekozen deelonderwerp.
Maak gebruik van:
Internet
URL’s behorende bij de verschillende onderwerpen
Externe deskundigen
Naslagwerken.
Programma van toetsing en
afsluiting
Gedurende het gehele schooljaar vinden er
schriftelijke en mondelinge presentaties plaats. Dit
kunnen portfolio’s, maar ook mondelinge presentaties
of werkstukken zijn.
De afsluiting is module afhankelijk. De docent geeft
telkens aan het begin van een nieuwe periode aan hoe
de module wordt afgesloten.
Planning van toetsen
Toelichting:
(1)
(2)
(3)
Welke weegfactor het cijfer heeft voor het rapport en/of voor het Schoolexamen. Indien geen
weegfactor is ingevuld, telt het cijfer voor dit aspect niet mee.
Het gaat hier om PO: een praktische opdracht, HO: een handelingsopdracht. Indien niet ingevuld is
dit niet van toepassing.
Presentatievorm: bij werkstukken, dossiers, e.d. wordt hier opgegeven hoe de afronding plaatsvindt;
bijvoorbeeld verslag, presentatie, mondeling.
Schooljaar 2014 - 2015
Module 1
Nr
1
Omschrijving
Weegfactor (1)
Rapport
SE
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO(2)
Weegfactor(1)
Rapport
SE
5
0
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
Geen cijfer in
module 1
Module 2
Nr
1
2
Omschrijving
Presentatie
RijkZwaan
Portfolio (procesbeoordeli
ng)
3
0
Presentatievorm (3)
Schriftelijk
les
x
Afname in:
toetsweek
x
Module 3
Nr
1
2
Omschrijving
Portfolio (procesbeoordeli
ng)
Presentatie
For.tech.
Weegfactor(1)
Rapport
SE
3
0
5
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
Schriftelijk
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
0
les
x
Afname in:
toetsweek
x
Module 4
Nr
1
2
Omschrijving
Portfolio (procesbeoordeli
ng)
Presentatie
kleur
Weegfactor(1)
Rapport
SE
3
0
Schooljaar 2014 - 2015
5
0
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
Schriftelijk
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
les
x
x
Afname in:
toetsweek
PTA KUBV
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
Kunst Algemeen
Afdeling
(T)VWO
Leerjaar
4
Inhoud
Bronnen
Klassiek erfgoed
Cultuur van het moderne
Massacultuur
‘De bespiegeling’
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
Klassikale hoorcolleges
werkcolleges (leerplein)
individuele begeleiding bij praktijkwerk
tentamenvoorbereiding
www.digischool.nl (voor extra achtergronden,
oefeningen, beeldmateriaal)
Programma van toetsing en
afsluiting
De toetsen van het vak Kunst Algemeen worden
afgenomen op de computer en op papier.
Bij het te laat inleveren van praktijkwerk wordt de
volgende sanctie gehanteerd (conform leerlingenstatuut):
10% aftrek van eindcijfer per dag (maximum 30%)
Bij het beoordelen van het praktijkwerk wordt er een
beoordelingsschema gebruikt.
Planning van toetsen
Toelichting:
(1)
(2)
(3)
Welke weegfactor het cijfer heeft voor het rapport en/of voor het Schoolexamen. Indien geen
weegfactor is ingevuld, telt het cijfer voor dit aspect niet mee.
Het gaat hier om PO: een praktische opdracht, HO: een handelingsopdracht. Indien niet ingevuld is
dit niet van toepassing.
Presentatievorm: bij werkstukken, dossiers, e.d. wordt hier opgegeven hoe de afronding plaatsvindt;
bijvoorbeeld verslag, presentatie, mondeling.
Schooljaar 2014 - 2015
Module 1
Nr
Omschrijving
1
Beeldend werk 1
2
Toets klassieke
oudheid
Weegfactor (1)
Rapport
1
SE
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO(2)
Presentatie
-vorm (3)
Afname in:
les
toetsweek
Inleveren in
wk 40
1
45
x
Module 2
Nr
3
4
Omschrijving
Toets cultuur
moderne 1
Beeldend werk 2
Weegfactor(1)
Rapport
1
SE
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
60
schriftelijk
PO/HO(2)
1
Presentatie
-vorm (3)
Afname in:
les
toetsweek
x
Inleveren in
wk 49
Module 3
Nr
5
Omschrijving
Toets moderne
1 en 2
Weegfactor(1)
Rapport
SE
1
10
Tijdsduur
(minuten)
90
Schriftelijk/
mondeling
schriftelijk
PO/HO(2)
Weegfactor(1)
Rapport
SE
1
Tijdsduur
(minuten)
60
Schriftelijk/
mondeling
schriftelijk
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
x
Presentatievorm (3)
les
Afname in:
toetsweek
x
Module 4
Nr
6
7
Omschrijving
Toets
massacultuur
Beeldend werk 3
Schooljaar 2014 - 2015
2
mondeling
Inleveren in
wk 24
x
PTA BSM
Schooljaar
2014-2015
Vakgebied
BSM
Afdeling
(T)VWO
Leerjaar
4
Inhoud
Bronnen
Aan bod komen:
Bewegen/bewegen en samenleving/ Bewegen en
gezondheid/ bewegen en regelen
Boek: Bewegen, Sport en maatschappij
Lesactiviteiten
Suggesties voor zelfstudie
Het oefenen van de bovengenoemde activiteiten en
het verwerken van theoretische opdrachten
Voor extra oefen momenten kun je de docent BSM
aanspreken.
Programma van toetsing en
afsluiting
Allen onderdelen worden beoordeeld met een cijfer,
dat voor een bepaald percentage meetelt voor SE en
rapport.
Voor het programma zie onderstaande periode
verdeling.
Hoofdstuk 3 is de enige te herkansen toets.
Schooljaar 2014 - 2015
Je dient 75% van de lessen actief aanwezig te zijn om
het praktijkonderdeel af te kunnen sluiten.
Mocht je hier niet aan voldoen, moet je een vervangende
opdracht maken om het onderdeel te kunnen afsluiten.
Module 1
Nr
1
Omschrijving
Sportfolio (pop)
Weegfactor (1)
Rapport
SE
1
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO(2)
Weegfactor(1)
Rapport
SE
2
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO(2)
Weegfactor(1)
Rapport
SE
2
10
%
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
PO/HO(2)
Weegfactor(1)
Rapport
SE
2
10
%
2
2%
Tijdsduur
(minuten)
Schriftelijk/
mondeling
Schriftelijk
PO/HO(2)
Presentatievorm (3)
Verslag
les
X
Afname in:
toetsweek
In de les
wk 38
Module 2
Nr
1
Omschrijving
Sportfolio 1
Hockey
Boksen
Trampoline/tumbling
Presentatievorm (3)
Activiteiten +
Opdrachten
les
X
Afname in:
toetsweek
Module 3
Nr
1
Omschrijving
Tr.pr. H4 en H5
Presentatievorm (3)
Verslag
les
X
Afname in:
toetsweek
In de les
wk 4
Module 4
Nr
Omschrijving
1
H3
2
Sportfolio 1
Tennis
Keuze
Stapeldans 2%
Atletiek
Flag football
Schooljaar 2014 - 2015
Presentatievorm (3)
Activiteiten +
opdrachten +
gesprek
Afname in:
toetsweek
In de les
wk 14
X
In de les
wk 25-26
les
X