BilfingerNews 1-2014 - Bilfinger Industrial Services

01.2013 |
BILFINGER
NEWS
1
01.2014
RELATIEMAGAZINE
Bilfinger Brabant Mobiel
Bilfinger ICT
Bilfinger Industrial Services België
Bilfinger Industrial Services Nederland
EXTRA BIJ DEZE BILFINGERNEWS:
ONZE TWEE NIEUWSTE CASE STUDIES!
AAN DE SLAG MET SAFETYWORKS | 2
BREDERE DIENSTVERLENING BILFINGER
BIJ TATA STEEL | 3
ENGINEERING STEIGERS BILFINGER
ALS KRITISCHE FACTOR | 5
Bilfinger bedrijven actief bij omvangrijke turnaround
Bilfinger sterk vertegenwoordigd
bij revisie ExxonMobil Antwerpen
ExxonMobil hanteert strenge criteria bij
het selecteren van haar contractors. De
alom aanwezige Bilfinger-kleuren in het
Antwerpse havengebied vallen daarom
extra op.
V.l.n.r. Werner van Dijck (coördinator steigerbouw en isolatie blok 4 van
ExxonMobil), Paul Geurts en Jeroen de Rijcke (coördinator steigerbouw en
isolatie E­ xxonMobil). Danny Kesteloot van ExxonMobil (coördinator steigerbouw en isolatie blok 5) ontbreekt op de foto.
Op het gebied van tracing is Bilfinger ICT al jarenlang vaste
contractor bij ExxonMobil. En op het gebied van steigerbouw en
isolatie was Bilfinger eerder al bij omvangrijke projecten betrokken, waaronder de TAR in 2006 en een tweetal nieuwbouwprojecten in 2009 en 2011.
Het voortraject en daarmee de selectie van contractors voor de
huidige TAR nam geruime tijd in beslag, zo vertelt Paul Geurts
(area manager). ‘ExxonMobil voerde verschillende audits uit,
waarvan de eerste al tijdens de nieuwbouw van de hook-up
­hydrotreater in 2011. Mede dankzij onze goede prestaties,
plaatste ExxonMobil ons op de preferred suppliers lijst. Een
minimale eis om in aanmerking te komen voor een omvangrijke
TAR als deze.‘
AFSPRAKEN
Tijdens de voorbereidingen kwam het onderwerp HSEQ vanzelfsprekend uitgebreid ter sprake. ExxonMobil was zeer tevreden
over de door Bilfinger gepresenteerde plannen, maar zette
vraagtekens bij de borging ervan. Paul Geurts en Johan Vyaene
(bedrijfsleider) ontwikkelden een speciaal overzicht, waarin
alle afspraken op het gebied van onder meer HSEQ, maar ook
communicatie zijn vastgelegd. ‘Het succes van afspraken staat of
valt met een goede vertaling ervan naar de leidinggevende, de
voorman, en de monteurs buiten’, aldus Johan. ‘Daarom hebben
we de kern samengevat in een poster, die hier in alle keten en
ook bij de klant te vinden is. Het blijkt een goede tool, die we ook
bij andere projecten willen gaan invoeren.’
GEZAMENLIJKE FOCUS
Samen met collega Danny Kesteloot zijn Jeroen de Rijcke
en Werner van Dijck namens ExxonMobil Antwerpen nauw
betrokken bij de TAR. ‘Voor mij is dit de achtste turnaround
waarbij ik samenwerk met Bilfinger Industrial Services’,
aldus Werner van Dijck. ‘De communicatie verloopt altijd
naar tevredenheid en Bilfinger voldoet volledig aan onze
specificaties. We delen bovendien een gezamenlijke
focus op veiligheid, wat ook tijdens een turnaround geldt
als topprioriteit.’ Evenals voorgaande jaren is Bilfinger
tijdens deze TAR verantwoordelijk voor blok 4 en 5 van
de raffinaderij. ‘Daar vinden we onder meer de catalytic
cracker, waar vooral veel kleine steigers van zo’n 3 tot 5
m3 nodig zijn’, aldus Jeroen de Rijcke. ‘Daarbij doen zich
veel inwendige obstakels voor, die het werk extra complex
maken. Blok 4 behelst onder meer een zestal consoles en
bestrijkt daarmee vrijwel de gehele raffinaderij.’
2|
BILFINGER
NEWS
HSEQ
Health, Safety,
Environment & Quality
Nieuwe wereldwijde campagne om veiligheidsbewustzijn te vergroten
Aan de slag met ‘SafetyWorks’
Met de campagne ‘SafetyWorks’ wil Bilfinger het veiligheidsbewustzijn van alle
medewerkers wereldwijd verbeteren. Voor Bilfinger Industrial Services betekent
het vooral een waardevolle aanvulling op bestaande plannen.
DUIDELIJKE DOELEN VOOR OGEN
Beste lezer,
In de vorige uitgave van BilfingerNews heeft u kunnen lezen over onze
nieuwe missie en visie. Met alle ontwikkelingen binnen ons bedrijf,
binnen Bilfinger als geheel en vooral ook in de wereld om ons heen, is
het extra belangrijk om gefocust te blijven. We willen blijven bouwen,
blijven verbeteren. Daarom hebben we met elkaar een aantal speerpunten vastgesteld.
Het bieden van (nog meer) toegevoegde waarde loopt als een rode
draad door alle plannen. Met onze kennis en ervaring en ons uitgebreide pakket aan disciplines nemen we onze opdrachtgevers zorgen
uit handen. Zo vonden bij een aantal van hen, waaronder Q8KPE, BP
Raffinaderij Rotterdam en ExxonMobil Antwerpen afgelopen najaar
omvangrijke turnarounds op site plaats. Korte en zeer intensieve periodes waarin planning en uitvoering uitermate nauw luisteren en waarbij
onze dienstverlening niet zelden een kritische factor is voor succes.
‘Rode lijn binnen SafetyWorks is het nemen van
verantwoordelijkheid voor veiligheid, in alle lagen
van de organisatie’, zo legt Ruud van Doorn (CEO)
uit. ‘Als we onszelf bewust zijn van de risico’s, dan
kan ieder incident voorkomen worden. Wereldwijd willen we als Bilfinger optimaal en eenduidig
presteren op veiligheidsgebied, en daaraan
dragen alle dochterbedrijven bij. Niet voor niets
onderschrijft de Board of Directors in Mannheim
SafetyWorks als belangrijke doelstelling voor de
komende tijd.’
Werkvloer
Binnen Bilfinger Industrial Services geldt veiligheid altijd al als een continu aandachtspunt.
­Daarbij geldt het ook als een van de speerpunten
voor de komende tijd. ‘SafetyWorks sluit daarbij
naadloos aan’, zo vertelt Jan Robert Huisman,
directeur Business & Product Development.
‘Daarom kiezen we bij de uitvoering van SafetyWorks bewust voor een eigen aanpak. Uitgangspunt is de beleving van veiligheid bij onze collega’s
op de werkvloer. Ons veiligheidsbeleid voor de
komende jaren wordt daarop afgestemd.’ Zo gaat
SafetyWorks uit van zogenaamde assessments,
ofwel een nulmeting van de stand van zaken op
veiligheidsgebied binnen de eigen organisatie.
‘Daarvoor maken we gebruik van een uitgebreide
vragenlijst’, legt HSEQ manager Nick Stubbe uit.
‘Onder begeleiding van collega Perry Duermeijer
of mijzelf gaan onze bestaande RVKT’s (regionale
veiligheids- en kwaliteitsteams) hiermee aan
de slag. Naast het management hebben in deze
teams met name collega’s van de werkvloer zitting. Juist hen willen we aan het woord laten over
de veiligheidsbeleving in het veld. Naar hun input
zijn we vooral op zoek.’
Actiepunten
Komende tijd gaan de RVKT’s binnen 16 business
units aan de slag, waarbij uiteenlopende veiligheidsthema’s aan bod komen. De uitkomsten
vormen de input voor het HSEQ-plan 2014. De
Bilfinger-brede campagne SafetyWorks heeft een
voorlopige looptijd van drie jaar.
Nick Stubbe (links) en Jan Robert Huisman
In 2013 hebben we bij Tata Steel, al decennialang een zeer gewaardeerde klant voor steigerbouw, ons contract kunnen uitbreiden met
isolatie en conservering. En bij AkzoNobel in Delfzijl hebben wij
conservering aan ons werkpakket kunnen toevoegen. Dit biedt ons
mogelijkheden om efficiënter te werk te gaan, iets waarvan onze
opdrachtgevers direct profiteren. Ook innovatie vormt een speerpunt,
getuige de verschillende nieuwe ontwikkelingen waarover wij u graag
bijpraten. En veiligheid geldt altijd al als een continu aandachtspunt
binnen Bilfinger. Met de campagne ‘SafetyWorks’ hebben we een
uitgelezen kader in handen om onze veiligheidsdoelstellingen heel
concreet op te pakken.
Met duidelijke doelen voor ogen gaan we voor resultaat. Als Bilfinger
Industrial Services doen we dat samen. Ieder vanuit een eigen rol,
maar ook vanuit een gedeelde betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
Onze omgeving verandert en wij veranderen mee. We onderscheiden
ons graag van anderen en lopen bij voorkeur voorop. Dat bent u van
ons gewend en dat willen we graag zo houden.
Wij wensen u een gezond en succesvol 2014.
Ruud van Doorn
Chief Executive Officer
Bilfinger Industrial Services België/Nederland
Bilfinger Brabant Mobiel
Bilfinger ICT
SAFETYWORKS: DE THEMA’S
• Verantwoordelijkheden bij verbetering veiligheidscultuur
• Doelstellingen arbeidsbeleid
• Kwalificaties (veiligheids)personeel
• Veiligheidstrainingen en instructies
• Risico inventarisatie en evaluatie
• Veiligheidsinspecties
• Incidentonderzoek
01.2014 |
Naast steigerbouw nu ook conservering en isolatie
Bredere dienstverlening Bilfinger
bij Tata Steel
Bij opdrachtgever Tata Steel in Velsen-Noord is Bilfinger Industrial Services naast
­steigerbouw sinds kort ook actief in conservering en isolatie.
Al geruime tijd werd gesproken over mogelijkheden om de
inzet van Bilfinger bij Tata Steel uit te breiden. Een veranderde
visie op onderhoud binnen Tata Steel, en de samenwerking met
contractors bood een opening. ‘Tot voor kort ging binnen Tata
Steel veel aandacht uit naar de interne organisatie’, zo vertelt
bedrijfsleider Jeroen van der Drift. ‘En pas recent zien we een
verschuiving in speerpunten. Waar mogelijk wil men disciplines
clusteren en daarmee de verantwoordelijkheid voor onder meer
aansturing en planning zoveel mogelijk onder één dak brengen.’
Een logische ontwikkeling, volgens Jeroen. ‘Voor disciplines
die toch al vaak van steigers gebruik maken, ligt het voor de
hand om zaken te combineren. We kunnen nu zelf de planning
en coördinatie verzorgen, waardoor het geheel veel efficiënter
verloopt. En Tata Steel profiteert daarvan.’
SAMENWERKING
Vanaf voorjaar 2013 hebben de nieuwe disciplines van Bilfinger
bij Tata Steel echt vorm gekregen. Het bestaande Bilfingerketenpark is uitgebreid en nieuwe collega’s van zowel isolatie
als conservering hebben hier een werkplek gevonden. Vlakbij is
bovendien een loods ingericht als werkplaats voor de isolatie. ‘En
binnenkort hebben we de beschikking over extra ruimte voor de
opslag van verf’, zo vervolgt Jeroen. Met het bedrijf dat voorheen
het contract voor schilderwerk had, is bewust samenwerking gezocht. ‘Zij kennen de werkzaamheden hier en samen kunnen we
de continuïteit en kwaliteit voor Tata Steel waarborgen. Daarom
trekken we samen op.’
TEAMGEEST
Van alleen steigerbouw naar een multidisciplinaire aanpak dus.
Alco Slingerland is projectleider conservering en ‘nieuw’ op de
locatie in Velsen-Noord. Gevraagd naar de succesfactoren voor
het multidisciplinair werken benadrukt hij het belang van goede
(interne) communicatie. ‘Zowel in de contacten met Tata Steel
als ook in de onderlinge samenwerking met collega’s is het van
groot belang om zaken zorgvuldig af te stemmen. Daarvan profiteert Tata Steel, maar we hebben er zelf ook alle belang bij. Het
is immers aan ons om alle werkzaamheden zo soepel mogelijk te
laten verlopen.’ Collega Johan Morsink, projectleider isolatie, knikt
instemmend. ‘Alle disciplines zijn bewust in dezelfde ruimte
gehuisvest. Zo weten we elkaar snel te vinden en houden we de
lijnen kort.’ Miguel Iglesias is als projectleider steigerbouw het
meest bekend met de Tata Steel-organisatie. Hij is zeer tevreden
met de komst van zijn collega’s. ‘Zeker bij steigerbouw kijken
we altijd naar de planning van werkzaamheden van andere
contractors. Nu we zelf de planning van het geheel voor onze
rekening nemen, staat alles nog meer dan voorheen in het teken
van efficiency. We laten alles optimaal op elkaar aansluiten om
onnodig tijdverlies en daarmee kosten voor de klant te voorkomen. Dat werkt heel plezierig.’ Ook het belang van ‘teamgeest’
weegt zwaar. ‘Iedereen draagt vanuit zijn eigen vak zijn steentje
bij. Waar mogelijk helpen we elkaar. En in contacten met de
klant zijn we één Bilfinger. Zo hoort het.’ De voorman in het veld
vormt het eerste aanspreekpunt voor onderhoud. En komt er
aanvullend werk voor andere disciplines ter sprake, dan wordt
de betreffende collega geïnformeerd. Hetzelfde geldt voor
eventueel inhoudelijke vragen over het werk. ‘Iedereen is kundig
op zijn eigen vakgebied’, zo stelt Miguel. ‘Respect voor elkaars
kennis en ervaring is heel belangrijk.’
Samen met alle collega’s in Velsen-Noord zijn Jeroen, Miguel,
Alco en ­Johan gepast trots op het nieuwe contract. ‘We hebben
het hier op steigerbouwgebied altijd goed gedaan en daarmee
hebben we respect verdiend’, zo klinkt het tevreden. ‘Op basis
daarvan gunt Tata Steel ons dit uitgebreide contract. Er spreekt
vertrouwen uit in de toekomst. En daar gaan we iets moois van
maken!’
Foto linksboven: ondertekening van het nieuwe contract door
Ruud van Doorn (links, CEO Bilfinger Industrial Services) en Erik Lute
(Procurement Manager Maintenance & Equipment Tata Steel)
Foto rechtsboven: v.l.n.r., Miguel Iglesias, Alco Slingerland,
Harold van Duijn en Jeroen van der Drift
3
4|
BILFINGER
NEWS
Bilfinger ziet initiatieven tijdens turnaround beloond
E.ON STIMULEERT BESPARINGSDRIFT
Tegen de achtergrond van alle
ontwikkelingen op de internationale
energiemarkt kijkt producent E.ON
naar mogelijkheden voor kostenreductie. Huisleveranciers waaronder ook
Bilfinger Industrial Services worden
gestimuleerd om mee te denken.
In de periode tussen eind maart en begin
mei van vorig jaar vond de vijfjaarlijkse revisie plaats van het UCML, het Utility Center
Maasvlakte Left Bank: een uitermate belangrijke voorziening voor nabijgelegen bedrijven als
LyondellBasell en Neste Oil, die hiervan gebruik
maken voor de levering van onder meer lucht,
stoom, koel- en brandbluswater. Tijdens de
revisie verzorgde Bilfinger Industrial Services
niet alleen alle steigers, maar nam het ook de
algehele projectleiding en coördinatie van het
steigerwerk voor haar rekening. In de voorbereidingen kwamen de besparingsdoelstellingen
uitgebreid ter sprake. ‘Binnen E.ON zijn we
voortdurend op zoek naar manieren om efficiënter en effectiever te werken’, zo legt projectmanager Nico Folkerts uit. ‘Met het vooruitzicht
van een bonus hebben we betrokken partijen
aan de voorkant van het proces een positieve
prikkel willen geven. En Bilfinger heeft die op
een uitstekende manier opgepakt.’
‘Onze focus lag voortdurend op efficiëntie,
zowel bij de inzet van mensen als van materieel.
Onder aanvoering van collega Janus de Visser
hebben we bij alle geplande werkzaamheden
bewust doorgevraagd naar het hoe en vooral
het waarom. Vaak is het al voldoende om ter
plaatse de situatie te beoordelen. Dan blijkt
het aanvragen van een hijssteiger om een
afsluiter te plaatsen onnodig, wanneer vlakbij
nog een kraan staat die gebruikt kan worden.
Medewerkers die stand-by staan, kunnen ook
bij ander werk de handen uit de mouwen steken.
Door out-of-the-box te denken, hebben we con-
creet invulling kunnen geven aan het verzoek
van E.ON om te kijken naar mogelijke besparingen. De bonus zien we dan ook als een blijk van
waardering.’
Nico Folkerts en E.ON-collega Hans Borstlap,
verantwoordelijk voor de technische begeleiding, kijken tevreden terug. ‘We zien dit echt
als een eerste aanzet voor een nieuwe manier
van samenwerken. Erik, Janus en alle collega’s
van Bilfinger hebben bewezen, dat efficiënter
werken mogelijk is en de bonus is daarvoor de
erkenning.’
V.l.n.r. Nico Folkerts (E.ON), Hans Borstlap (E.ON) en
Erik van Dop
Anders denken
Verder kijken dan je eigen winstmodel, zo vat
Bilfinger-projectleider Erik van Dop het samen.
bilfinger draagt bij aan veiligheidstargets
LyondellBasell beloont uitstekende veiligheidsprestatie
Voor de ‘voortreffelijke veiligheidsprestatie’ tijdens de turnaround
van dit jaar op de locatie rotterdam
Maasvlakte, heeft Bilfinger een award
ontvangen van LyondellBasell.
Foto rechts: het team van Bilfinger bij LyondellBasell
Foto onder: Roel ter Steege (LyondellBasell)
In april vond bij LyondellBasell de zogenaamde
POSM 2013 plaats. In de voorbereidingen voor
deze turnaround nam veiligheid een zeer prominente plek in, zo vertelt Turnaround Manager
Roel ter Steege. ‘Met onze eigen medewerkers
en alle betrokken contractors hebben we alle
procedures doorgenomen, van het melden van
zogenaamde near misses tot aan veiligheidsrondes. Daarbij hebben we voor projectleiding
en voorlieden, maar ook voor safety officers
en directies van betrokken contractors, aparte
trainingsdagen georganiseerd die volledig in het
teken stonden van safety awareness. Een bewuste
keuze, die onderstreept dat wat ons betreft,
­veiligheid door alle lagen van de organisatie
gedragen moet worden’, aldus Roel ter Steege.
Goal Zero
Tijdens de turnaround beoordeelde
LyondellBasell wekelijks de veiligheidsprestaties
aan de hand van een zogenaamd duimenbord,
waarop de targets waren geformuleerd. Positieve
resultaten werden beloond met een groene duim
en bijvoorbeeld een taart of een safety vlag, die
op de accommodatie kon worden bevestigd. Na
afloop werd de totale prestatie beoordeeld. Het
is voor het eerst dat LyondellBasell nu een dergelijke award uitreikt. ‘We zijn ons zeer bewust
van de belangrijke rol die contractors spelen
bij het realiseren van ons Goal Zero’, vervolgt
Roel. ‘Bilfinger heeft tijdens de turnaround een
aanzienlijk aantal manuren besteed aan het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van
steigerbouw, isolatie en conservering. Kijken we
alleen al naar de steigers die voor toren 811 zijn
gebouwd, dan vormden die qua complexiteit echt
een huzarenstukje. En al het werk is zonder incidenten verlopen. Dat hebben we willen belonen.
Mede dankzij een bedrijf als Bilfinger behalen wij
onze veiligheidstargets.’
Iedere dag opnieuw vraagt veiligheid om aandacht, realiseert ook Roel zich. ‘We blikken met
een tevreden gevoel terug, maar zijn ons ook
bewust van het feit dat het altijd nog beter kan.
In goed overleg met alle contractors kijken we
waar nog ruimte is voor verbetering. En we trekken samen op in het realiseren van een optimale
veiligheidsprestatie.’
01.2014 |
5
Multiservice model ook tijdens turnaround BP Raffinaderij rotterdam van grote waarde
Engineering steigers Bilfinger
als kritische factor
Links Dennis Scheffer (constructeur bedrijfsbureau) en Louis Valkhof
(TAR manager)
Het afgelopen najaar stond voor opdrachtgever BP Raffinaderij Rotterdam (BPRR)
in het teken van een grote turnaround.
Bilfinger koos ook hierbij voor het werken
volgens het inmiddels vertrouwde multiservicemodel.
Bilfinger Industrial Services is op de site van BPRR al geruime
tijd actief als vaste contractor voor tracing, isolatie, steigerbouw
en vuurbescherming. Zo’n tweeënhalf jaar geleden introduceerden business unit manager Nico van Roon en zijn collega’s het
multiservicemodel.
VERTROUWEN
Bij de turnaround van dit najaar werd bewust gekozen voor een
vergelijkbare werkwijze. Zo is multiservice coördinator Louis
Valkhof in de dagelijkse praktijk verantwoordelijk voor de ­
FCCU-unit en nam hij tijdens de turnaround de rol van TAR
­manager op zich. Het multiservicemodel heeft volgens hem
de afgelopen periode zijn toegevoegde waarde bewezen. ‘Het
is voor alle betrokkenen een groeiproces geweest. Maar zowel
binnen onze eigen organisatie als ook in de contacten met BP
heeft het vertrouwen en respect opgeleverd. In mijn rol als
­multiservice coördinator op de FCCU ben ik aanwezig bij het
asset overleg en bij schedule meetings. Dat maakt de aansturing van het geheel en de samenwerking tijdens deze turnaround ­alleen maar makkelijker.’ Nico van Roon bevestigt dit. ‘Bij
­multiservice gaan we uit van het principe van de juiste man op
de juiste plek. We maken optimaal gebruik van de aanwezige
kennis en ervaring. In het verlengde daarvan lag de rol van Louis
als T
­ AR-manager voor de hand’, zo stelt hij.
KRITISCHE FACTOR
Rode draad tijdens de turnaround was de revamp, ofwel onderhoud en upgrade, van de PRT (power recovery train) en de
r­ egenerator. Naast alle technische uitdagingen vormde met
name de planning een zeer kritische factor. ‘BPRR benaderde ons
al in september 2012 om samen met het projectteam te zoeken
naar slimme oplossingen voor de bereikbaarheid voor alle uit te
voeren werkzaamheden’, vertelt Louis. ‘Uitgangspunten waren
maximale veiligheid en een zo kort mogelijke doorlooptijd. Op
basis daarvan hebben wij gekeken naar de mogelijkheden om
zoveel mogelijk pre-TAR te monteren op in te hijsen equipment
en los verhijsbaar steigerwerk. Met de binnen Bilfinger aanwezige kennis en ervaring op het gebied van complexe steigers hebben we een totaalplan gepresenteerd. Tijdens constructability
meetings is dit door alle betrokken partijen gezamenlijk getoetst
op haalbaarheid, veiligheid en doorlooptijd. En na akkoord van
het projectteam kregen wij de opdracht voor engineering van al
het complexe steigerwerk.’
VERHIJSBAAR
Constructeur Dennis Scheffer was vanuit het bedrijfsbureau van
Bilfinger nauw betrokken bij de engineering. ‘Om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren, waren tal van steigers nodig’,
vertelt Dennis. ‘Zo moesten lasnaden en snijlijnen bereikbaar
worden gemaakt, moest alle bestaande inwendige apparatuur
waaronder een riser inclusief cone en tal van cyclonen worden
verwijderd en onderging de wand van de regenerator een grondige inspectie.’ Bilfinger repareerde hier de vuurbescherming.
Een deel van de benodigde steigers kon pas worden gebouwd,
nadat de regenerator uit bedrijf was genomen. Een deel is
echter ook voorafgaand aan de TAR gebouwd en stond gereed
om in de regenerator te worden gehesen, zodra alle inwendige
apparatuur was verwijderd. Dit was cruciaal voor de planning.
‘De maatvoering van de steigers luisterde uitermate nauw. Zo
stond een verhijsbare steiger buiten al gereed voor de inspectie
van de wand. Hiervoor hebben we zowel de steiger als ook het
hijsframe ontworpen en ontwikkeld’, aldus Dennis. ‘Voor de installatie van de nieuwe riser stond buiten ook al een verhijsbare
steiger gereed, terwijl voor het verwijderen van de oude bij het
begin van de TAR een aparte steiger was gebouwd. Een kwestie
van een andere diameter en afmetingen, waardoor een volledig
andere vakverdeling ontstond.’ Voor de meest kritische onderdelen werd een tussentijdse controle (holdpunt) gepland. Dennis
voerde deze tussentijdse controle uit. ‘Bij eventuele correcties
zou zo het tijdverlies zoveel mogelijk beperkt blijven.’
Eind november werd de TAR afgerond en kon de FCC unit na uitgebreid onderhoud weer worden opgestart. Bilfinger Industrial
Services leverde daar met zo’n 200 collega’s van verschillende
disciplines een belangrijke bijdrage aan.
MULTISERVICE BIJ BP
ROTTERDAM
‘Multiservice betekent werken vanuit een overkoepelende
gedachte, waarbij we verder kijken dan de eigen discipline, zo legt Nico van Roon uit. ‘Met de meest efficiënte
dienstverlening voor BP als uitgangspunt, werken we
hier vanuit een benadering per asset. Iedere asset heeft
een eigen multiservice coördinator, die het geheel aan
­disciplines overziet en een multiserviceteam aanstuurt.’
6|
BILFINGER
NEWS
Naast besparingsmogelijkheden inzicht in algemene conditie isolatie
ISOScan geeft waardevol inzicht in isolatie
met isoscan verzorgt bilfinger een
inventarisatie van het isolatiesysteem
op uw locatie. Naast mogelijkheden
voor energiebesparing geeft de ISOscan
inzicht in de staat van de isolatie.
Risico’s op inwatering en daarmee op
corrosie onder isolatie komen met de
scan aan het licht.
De IsoScan is geïntroduceerd om het besparingspotentieel én de bijbehorende investeringskosten
voor opdrachtgevers in beeld te brengen, zo legt
Bilfinger isolatie engineer Elbert Reijtenbagh uit.
‘Denk aan het isoleren van ongeïsoleerde installatiedelen of het vervangen danwel repareren
van beschadigde of nat geworden isolatie.’
Recente ervaringen tonen aan dat de scan in
meerdere opzichten waardevol kan zijn. ‘Bij
opdrachtgever Taminco in Gent kwamen minimale besparingen naar voren’, vertelt Elbert. ‘Ook
afsluiters en flenzen waren voorzien van isolatie,
terwijl dit bij uitstek locaties zijn waarop energie
wordt verloren.’ Wel kwamen inwaterpunten aan
het licht. ‘Zo leverde de scan alsnog zeer zinvolle
informatie op. Bij de afsluitende rapportage hebben we een aantal tekeningen gevoegd, waarmee men bij een volgende stop concrete actie
kan ondernemen.’
Gericht aanpakken
Op verzoek van een andere gerenommeerde
klant bracht Elbert onlangs voor drie stoomketels
de conditie van de aanwezige isolatie in kaart.
‘De scans lieten op een aantal plaatsen in de
ketelwand zogenaamde hotspots zien, plaatsen
met een hogere temperatuur. Mogelijke oorzaken
hiervoor zijn natte isolatie, verzakte of ontbrekende isolatie en doorstraling via koudebruggen.
Ook slechte of ontbrekende vuurvaste isolatie
aan de binnenzijde van de ketel kunnen aan de
buitenzijde hotspots veroorzaken. Met ons rapport in de hand kunnen deze bij de eerstvolgende
onderhoudsstop gericht worden aangepakt.’
Bij opdrachtgever Cargill in Antwerpen voerde
Bilfinger Industrial Services inmiddels al twee
IsoScans uit. Projectleider Gerrit den Adel was
bij beide nauw betrokken. ‘Wij hebben al geruime
tijd een onderhoudscontract met Cargill voor
isolatie, waarbij we in België op de locaties
Antwerpen, Izegem en Gent veel werkzaamheden uitvoeren’, zo vertelt hij. ‘Op de plant in
Antwerpen hebben we begin 2011 een IsoScan
uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan heeft Cargill
ons gevraagd een aantal items op te pakken.
Begin dit jaar is opnieuw een IsoScan uitgevoerd.
Hierbij zijn nieuwe zaken in beeld gebracht en
hebben we gekeken naar het resultaat van eerder uitgevoerde maatregelen. Veel eenvoudig te
realiseren besparingen zijn doorgevoerd en de
verwachting is dat opvolging van aanbevelingen
uit de tweede IsoScan ook aantrekkelijke energiebesparingen gaat opleveren.’
VRAAG NU EEN
ISOSCAN AAN!
Meer informatie?
Neem contact op met Elbert Reijtenbagh,
isolatie engineer, tel. 0181-667450 of e-mail:
[email protected]
Bilfinger vertaalt nieuwe Richtlijn Steigers naar Steiger Perfect
NIEUW kwaliteitsprogramma
voor steigerbouw
Met Steiger Perfect introduceert Bilfinger Industrial Services een nieuw kwaliteitsprogramma voor steigerbouw. Hiermee vertalen we de nieuwe Richtlijn Steigers
naar onze dagelijkse praktijk.
Begin oktober werd de nieuwe Richtlijn Steigers
officieel gepresenteerd. In 2009 namen de VSB
en Bouwend Nederland het initiatief tot het
opstellen van deze Richtlijn en vorig jaar zocht
ook een afvaardiging van de industrie aansluiting
(VNCI/VNPI). ‘De Richtlijn geeft de stand van de
wet- en regelgeving, normen en techniek weer
ten aanzien van het werken op hoogte en het
bouwen van steigers’, zo vertelt Michel van der
Gracht, manager bedrijfsbureau. ‘Steiger Perfect
is een praktische vertaling ervan. Zo borgen we
de Richtlijn in onze eigen manier van werken.’
Veilige werkplek
Steiger Perfect kent een aantal praktische pijlers.
Belangrijk is onder meer de speciale instructiefilm, die Bilfinger Industrial Services ontwikkelde
en waarin het volledige montageproces in beeld
is gebracht. ‘Hierin zijn ook de nieuwe regels op
het gebied van montage en demontage verwerkt’,
aldus Michel. ‘De wetgever verlangt dat de steigerbouwer zo vroeg mogelijk collectief beveiligd
is en dat zien we terug in de Richtlijn. Zo gaan
we voortaan altijd vanaf een dichte vloer aan
het werk. Pas wanneer sprake is van een veilige
werkplek, gaan we verder. In de film besteden
we hieraan expliciet aandacht.’
Universeel
Ook de bekende scafftag, het symbool van de
kwaliteitscheck, is in het kader van Steiger
Perfect onder handen genomen. ‘Omdat we
steeds vaker met anderstaligen werken, is het
van belang alle communicatie begrijpelijk te
maken. Daarom werken we met pictogrammen.
Deze zijn universeel in hun boodschap en heel
geschikt voor een korte gebruiksinstructie.’
Campagne
Begin volgend jaar gaat een speciale campagne
van start. ‘Daarmee gaan we Steiger Perfect ook
bij onze klanten introduceren’, aldus Michel. ‘Het
is onze eigen kijk op de nieuwe Richtlijn Steigers
‘industrie’. Daarmee doen we als branche een
volgende stap voorwaarts in veilige steigermontage. Een ontwikkeling die wij vanzelfsprekend
van harte toejuichen. Met Steiger Perfect gaan
we daar Bilfinger-breed graag mee aan de slag.’
01.2014 |
7
Isolatie, steigerbouw, conservering en tracing
Bilfinger multidisciplinair actief tijdens
turnaround Q8KPE
Voor het eerst vond bij de Q8KPE raffinaderij in Rotterdam Europoort een volledige
turnaround plaats. Bilfinger was vertegenwoordigd met isolatie, steigerbouw,
­conservering en tracing.
Op 19 september vorig jaar ging de zogenaamde shutdownfase
in, ofwel de benodigde voorbereiding. De formele start was op 7
oktober. ‘Op het hoogtepunt van de turnaround waren we hier
zo’n 3500 man van uiteenlopende contractors actief’, zo vertelt
Quido Vos, sitemanager steigerbouw en isolatie. ‘Voor steigerbouw hebben we 120.000 tot 130.000 m3 aan in- en uitwendige
steigers opgenomen en uitgevoerd, met zo’n 125 man in totaal.
Bij isolatie hebben we de bestaande beplating verwijderd en
deels teruggeplaatst dan wel vervangen. De wol is in ieder geval
volledig vervangen. Maximaal waren hier zo’n 60 isoleerders
actief.’
TORENS
Voorafgaand aan de turnaround richtten Quido en zijn collega’s
zich op verzoek van Q8KPE eerst op een vijftal torens, die in het
kader van een 24-jaarsinspectie onder handen werden genomen.
‘De torens zijn door ons volledig in de steigers gezet. Aansluitend
hebben de collega’s van Bilfinger Brabant Mobiel deze gestraald
en geschilderd en hebben wij ze van volledig nieuwe isolatie
voorzien’, aldus Quido. Werkvoorbereider Faissal Oulad Elarbi
en zijn collega’s van Bilfinger Brabant Mobiel waren tijdens de
turnaround op het gehele Q8KPE-terrein actief. Het bedrijf is
hier dan ook huiscontractor. ‘We doen hier ook het onderhoud
op site, waaronder TSA (Thermal Sprayed Aluminium)’, aldus
Faissal. ‘Die vraag neemt alleen maar verder toe. Kijken we naar
TSA tijdens de turnaround, dan ging het om zo’n 1500 tot 1750
m² aan leidingwerk. Deels vond dit werk buiten het Q8KPEterrein plaats, waarbij we alleen de lassen hier van TSA hebben
voorzien. Naast TSA hebben we ook behoorlijk wat conserveringswerk uitgevoerd.’
NAUWE SAMENWERKING
Foto rechtsboven: v.l.n.r. Antun Grgic, Frans Verplanke en Milan Milojevic
Foto onder: Quido Vos (links) en Faissal Oulad Elarbi
Naast steigerbouw, isolatie en conservering was Bilfinger
Industrial Services ook op het gebied van tracing nauw bij
deze turnaround betrokken. ‘We hebben nauw samengewerkt
met Bilfinger-collega’s van andere disciplines’, zo vertelt F­ rans
­Verplanke, business unit manager tracing. ‘Vrijwel dagelijks was
er overleg over de planning. Ook voor tracing startten de voorbereidingen tijdig. ‘De werkpakketten zijn weliswaar vooraf op
grote lijnen bekend, maar juist de weken voorafgaand aan een
turnaround zijn cruciaal. We brengen dan de werkelijke omvang
van het werk in beeld, en stemmen materiaal en mankracht
daarop af. Een goede werkvoorbereiding betaalt zich tijdens de
daadwerkelijke stop altijd terug.’ In totaal waren zo’n 20 tracers
actief. In december was er de opstart van de raffinaderij. En
vertrokken velen van de 3500 tijdelijke werknemers naar een
volgend project.
8|
BILFINGER
NEWS
SERVICES VAN BILFINGER
Enkele bijzondere projecten en ontwikkelingen
ISOLATIE
VUURBESCHERMING
TRACING
‘passende’ isolatie
coldboxes
Alternatieve vuurbescherming
bij BNP Paribas Fortis
Elektrische tracing bij NAM
Grijpskerk
Bij een tweetal opdrachtgevers in de petrochemie bracht Bilfinger
Industrial Services recent isolatie aan in coldboxes. In het ene
geval werd speciale ‘cryogene’ wol gebruikt, in het andere werd
gekozen voor perlietkorrels.
Voor de vuurbescherming in het kantorencomplex ‘Kanselarij’
van BNP Paribas Fortis in Brussel stelde Bilfinger met succes
een alternatief voor.
Bilfinger paste haar expertise en ervaring toe bij het aanbrengen van bijna 900 meter MI kabel (Mineral Insulated) voor de
NAM op locatie Grijpskerk.
Het complex wordt volledig gerenoveerd en gerestaureerd,
waarna BNP Paribas Fortis er opnieuw haar intrek zal nemen.
Ook de brandveiligheid van het gebouw is onder de loep genomen. Opdrachtgever BNP Paribas Fortis ging ervan uit dat
alle plafonds en wanden moesten worden bespoten. Bilfinger
Industrial Services kwam met een alternatief. Hierbij worden de
stalen liggers van de draagvloeren die geheel of gedeeltelijk in
het beton zijn ingestort, onderaan beschermd met een strook
Promatect vuurbeschermingsmateriaal. In overleg met de
leverancier van Promatect worden deze op maat gezaagd en
door Bilfinger vastgenageld in de staalstructuur. Ook de lateien
boven de ramen, die in staal zijn uitgevoerd, krijgen een extra
bescherming met Promatect. De opdrachtgever is zeer tevreden
over het geboden alternatief. Deze oplossing neemt niet alleen
veel minder tijd in beslag, maar levert ook in financiële zin een
flinke besparing op.
De toepassing van een seriële kabel zoals een Mineral
Insulated cable heeft diverse voordelen: deze robuuste kabel is
nauwelijks gevoelig voor corrosie, kan zeer hoge temperaturen
leveren en is bestand tegen hoge temperaturen van een leiding.
In totaal is bijna 900 meter MI kabel met zorg geïnstalleerd.
Deze kabels hebben een vaste lengte, die op maat gemaakt is.
Het kundig aanbrengen van de lengte van de kabels en deze te
verdelen over steunen, kleppen en flenzen conform de engineering van de heat tracing, vergt veel ervaring. Om een optimale
werking en een kwalitatief hoogwaardige installatie te kunnen
garanderen, moet rekening worden gehouden met de buigradius en minimale afstand tussen kabels.
De omstandigheden waaronder gassen en vloeistoffen zich in een
coldbox bevinden, kunnen veel brandgevaarlijker zijn dan wanneer
diezelfde stoffen aanwezig zijn in de buitenlucht. Om die reden is
gebruik gemaakt van ‘cryogene’ wol. Deze bevat een veel lager
gehalte aan organische bestanddelen zoals oliën en vetten dan
‘gewone’ isolatiewol.
In het tweede geval is de coldbox gevuld met perlietkorrels. Het
inwendige netwerk van leidingen, vaten en appendages maakt
een traditionele manier van isoleren onmogelijk. Met minuscule
perlietkorrels, vervaardigd uit vulkanisch glas, is de coldbox volledig afgevuld. De korrels zijn in bulkwagens aangevoerd, waarna
ze met behulp van slangen en een pompsysteem tot een hoogte
van 25 meter zijn gestuwd en via een vulhoes, een soort trechter,
rondom het mangat in de coldbox zijn gebracht. In totaal is ruim
200 m³ perliet gebruikt om de coldbox te vullen.
Bilfinger is vlak voor de zomer van 2013 gestart met de werkzaamheden en verwacht deze begin 2014 te kunnen afronden.
In totaal zal over een lengte van zo’n 12 kilometer Promatect
worden aangebracht.
De werkzaamheden zijn conform planning uitgevoerd. De installatie is volledig doorgemeten en oplevering gebeurt met bijbehorende checklisten en documentatie.
01.2014 |
9
INDUSTRIAL SERVICES
STEIGERBOUW
CONSERVERING
ASBESTVERWIJDERING
Logistieke uitdaging
Schiphol Plaza
aminetoren zeeland refinery
opnieuw onder handen
glovebag methode bij oude
fabriek prodent
Het plaatsen van benodigde steigers voor werkzaamheden aan
de gevel van Schiphol Plaza was vooral uit logistiek oogpunt
complex.
Ruim tien jaar geleden namen de collega’s van Bilfinger
Brabant Mobiel aminetoren 291-A02 bij Zeeland Refinery ook al
onder handen.
Bij het verwijderen van asbest uit de voormalige Prodentfabriek
in Amersfoort heeft Bilfinger Industrial Services gebruik
gemaakt van de zogenaamde glove-bag methode, ook wel
­couveusemethode genoemd.
Zo was de doorlooptijd voor montage en demontage minimaal, om de overlast voor passagiers op luchthaven Schiphol
Amsterdam zoveel mogelijk te beperken. Mede daarom moesten alle werkzaamheden ’s nachts worden uitgevoerd. Gezien
alle reizigersstromen mochten steigers sowieso niet langer dan
nodig langs de gevel staan, wat een optimale projectplanning
vereiste van alle disciplines. Bij gebrek aan ruimte is voor de
opslag van het benodigde steigermateriaal een trailer gebruikt.
Deze werd ’s avonds gebracht en ’s ochtends weer opgehaald.
En met talloze toegangsdeuren in de gevel, roltrappen naar
het NS-station en toegang naar het nabijgelegen World Trade
Center was de beschikbare ruimte om de steiger neer te zetten
ook nog eens zeer beperkt. Er waren dus veel overbruggingen
nodig. De steigers zijn gebruikt om zes bestaande ventilatoren
te vervangen en een tweetal nieuwe ventilatoren te plaatsen.
De werkzaamheden vonden plaats in het kader van het nieuwe
beleid van luchthaven Schiphol ten aanzien van brandveiligheid. In ditzelfde kader werkt Bilfinger Industrial Services aan
de vuurbescherming bij de D-pier.
De aminetoren, ook wel aminescrubber genoemd, zorgt door
het gebruik van amine voor het verwijderen van ongewenste
zure gassen zoals waterstofsulfide en koolzuurgas. Destijds
werd de toren volledig gestraald en geconserveerd. Behoudens
een kleine reparatie in 2007 heeft de toren al die jaren dienst
gedaan. In het kader van een inspectie werd deze onlangs
opnieuw in de steigers gezet en werd de isolatie verwijderd.
Behoudens het gebruikelijke onderhoud aan de inwateringspunten bleek het conserveringswerk aan de toren nog steeds in
zeer goede staat. Opdrachtgever Zeeland Refinery maakte van
de gelegenheid gebruik om reparaties aan trappen, bordessen
en leuningen uit te voeren.
Dit is een beperkt toegestane techniek, die met name wordt
toegepast bij het verwijderen van leidingisolatie. De techniek
bestaat uit het plakken van een plastic flap met daaraan een
binnenzak van ongeveer één meter breed. Via daaraan bevestigde handschoenen kan de isolatie binnen de zak worden
bereikt en veilig worden verwijderd.
Bij de fabriek in Amersfoort heeft Bilfinger zowel alle asbest als
ook het volledige netwerk van stoomleidingen verwijderd. Ter
plaatse van de zaagsnede is de couveusemethode gehanteerd.
Aansluitend zijn de leidingen, in delen van 5 meter, inclusief
asbest verwijderd. Daar waar leidingen door muren liepen,
werd gebruik gemaakt van containments.
Het totale project nam ruim drie weken in beslag. De voormalige Prodentfabriek in het Amersfoortse Oliemolenkwartier
is verbouwd, om ruimte te maken voor onder meer kleinere
bedrijfsruimten en woningen. De fabriek dateert uit 1936. In de
zomer van 2012 kwamen hier de laatste tubes tandpasta van de
lopende band.
10 | BILFINGER
NEWS
Samenwerking naar ieders tevredenheid
Nu ook conservering bij akzonobel op chemie park Delfzijl
Al decennialang geldt Bilfinger hier als vaste contractor voor steigerbouw en
­voeren we isolatiewerkzaamheden uit. recent kwam daar conservering bij.
Marcel van de Linde (links) en Dennis Brehm
AkzoNobel is hier verreweg het grootste bedrijf,
en een aantal bedrijven op het Chemie Park is
aan AkzoNobel gerelateerd. Ze betrekken elkaars
producten, waaronder stroom en zout. Naast
jaarlijkse stops verzorgt Bilfinger bij tal van
bedrijven ook steigers bij ander onderhoudswerk.
De combinatie van een lange historie en een
plezierige samenwerking vormde de basis voor
de uitbreiding van de bestaande dienstverlening
van Bilfinger met conservering. ‘Na de overname
door Bilfinger van Brabant Mobiel hebben we
onze mogelijkheden op conserveringsgebied ter
sprake gebracht’, zo vertelt projectleider Marcel
van de Linde. ‘Een kwestie van de juiste timing.
Ruim een jaar geleden gaf AkzoNobel aan ruimte
te zien voor een uitbreiding van het contract.’
Volgens het multiservice model is Marcel verantwoordelijk voor afstemming, planning en uitvoering van alle werkzaamheden van Bilfinger. Hij
werkt nauw samen met collega Dennis Brehm,
projectleider bij Bilfinger Brabant Mobiel. Beiden
zijn zeer enthousiast over de onderlinge samenwerking in ’t hoge Noorden. ‘Als Bilfinger hebben
we verschillende disciplines in huis, dus het
ligt voor de hand om samen te werken’, zo stelt
Dennis. ‘De sleutel ligt in respect voor elkaars
discipline, kennis en ervaring. Wij werken al
ruim veertig jaar in de conservering. Daar weten
we veel van. We staan onze collega’s graag te
woord en helpen hen verder. En andersom maken
wij dankbaar gebruik van hun kennis en ervaring.’ Marcel noemt recent onderhoud aan een
grote silo van AkzoNobel als tekenend voorbeeld.
‘Steigerbouw en conservering werken zelden
tegelijkertijd, maar hebben in de afstemming wel
veel met elkaar te maken. Bij deze silo, met een
hoogte van zo’n 30 meter, hebben we de steigers
gebouwd en wind- en waterdichte tenten, zodat
de collega’s het straal- en schilderwerk konden
verzorgen. De samenwerking verliep uitstekend.’
Sterker
Voor de klant moet het niet uitmaken met welke
discipline hij te maken heeft, hij werkt samen met
Bilfinger, aldus Dennis. ‘We zorgen nadrukkelijk
voor één aanspreekpunt naar de klant. En achter
de schermen werken we als één bedrijf samen
en zorgen we voor afstemming over planning en
uitvoering. Ieder van ons brengt eigen expertise
in, en samen staan we sterker. Ook hier.’
Toename TSA-projecten vraagt om meer specialisten
Bilfinger investeert in opleiding
en certificering TSA-spuiters
De vraag naar TSA bij onze opdrachtgevers groeit. De afgelopen maanden voerde
Bilfinger Brabant Mobiel verschillende projecten uit met deze specifieke techniek.
Foto boven: Hans Verheyde van Shell (rechts) Foto onder: Willie Damen
TSA (thermal sprayed aluminium) is een corrosiewerende beschermlaag voor staalconstructies,
veelal installaties en leidingwerk. De kosten
voor TSA liggen weliswaar hoger dan bij de
gebruikelijke methoden, maar daar tegenover
staat dat betere en langere bescherming door
TSA de procesveiligheid ten goede komt en de
onderhoudskosten vermindert. Installaties gaan
hierdoor langer mee en er zijn minder inspecties
nodig. ‘We zien de vraag naar TSA steeds verder
toenemen’, zo vertelt Bilfinger-uitvoerder Willie
Damen. ‘Omdat open vuur en lokaal hoge temperaturen echter onlosmakelijk met TSA verbonden
zijn, vraagt de toepassing ervan de inzet van specialisten. Zowel op het gebied van veiligheid, als
ook ten aanzien van de techniek.’ De afgelopen
maanden voerden Willie en zijn collega’s in het
kader van zowel onderhoud als ook nieuwbouw
diverse TSA-projecten uit, waarbij onder meer
exchangers, leidingwerk en een aantal grote
torens onder handen werden genomen.
Risicobeheersing
Open vuur is normaal gesproken verboden in een
petrochemische plant. Een te hoge temperatuur
kan immers het proces gevaarlijk beïnvloeden. En
bij eventuele lekkages ontstaat explosiegevaar.
Het tijdelijk uit bedrijf nemen van bijvoorbeeld
vaten of exchangers is vanwege productieverlies
geen optie. Willie Damen: ‘Samen met de klant
zoeken we naar een veilige oplossing om de toepassing van TSA in een ‘live’ omgeving mogelijk
te maken. Daarbij kijken we onder meer naar de
ontbrandingstemperatuur van eventueel aanwezige vloeistoffen. De sleutel voor een veilige
uitvoering ligt in het optimaal beheersen van de
risico’s.’ Bilfinger bracht TSA eerder aan bij Shell
Moerdijk. Hans Verheyde (civil engineer bij Shell
Moerdijk) was nauw betrokken bij de toepassing
van TSA op deze locatie. ‘Is TSA eenmaal aangebracht, dan biedt het een betere en langere
bescherming’, aldus Hans Verheyde. ‘Dat komt
de procesveiligheid ten goede en vermindert de
onderhoudskosten. Voor nieuw werk wordt TSA
wat ons betreft de standaard vanwege de lagere
life cycle costs. Voor onderhoud nemen we TSA
als uitgangspunt.’
In de vingers
‘TSA is echt een specialisme’, zo benadrukt
Willie. ‘Bij het aanbrengen van TSA wordt een
metaaldraad door een spuitpistool gevoerd en
door een elektrische vlamboog, zoals bij een lasapparaat, verhit. Het gesmolten metaal wordt met
behulp van perslucht op het oppervlak gespoten
en stolt daar. Zowel het hanteren van het pistool
als ook het aanvoeren van de metaaldraad luistert zeer nauw en moet je letterlijk ‘in de vingers
krijgen’.’ Met het oog op de toenemende vraag
investeert Bilfinger Brabant Mobiel bewust in het
opleiden en certificeren van meer TSA-spuiters.
U vindt meer informatie over TSA in bijgaande
case study.
01.2014 |
11
Aangescherpte strategie levert speerpunten op
aandacht voor (nog) meer
toegevoegde waarde
Een nieuwe missie en visie en in het verlengde daarvan, een aangescherpte strategie.
Met kwaliteit, innovatie, efficiency en veiligheid als belangrijke speerpunten.
‘Het focussen op het bieden van (nog) meer toegevoegde waarde
voor onze klanten loopt als een rode draad door alle toekomstplannen’, aldus Chief Executive Officer Ruud van Doorn. ‘Juist
op het gebied van asset management kunnen wij een rol van
betekenis spelen. Alleen al met ons brede pakket aan disciplines.
Door onze kennis van de locaties en onze ervaring kunnen wij
opdrachtgevers adviseren over efficiënt en gedegen onderhoud.
Zo kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid
en beschikbaarheid van hun assets. Een multidisciplinaire aanpak, waarbij we verantwoordelijk zijn voor planning, aansturing
en uitvoering van een breder pakket zorgt bovendien voor een
optimale beheersing van het totale project. Wij verzorgen dan de
overall coördinatie, waardoor kosten kunnen worden bespaard
en risico’s voor de opdrachtgever tot een minimum worden
beperkt.’
UNIEKE INNOVATIE
Toegevoegde waarde hangt ook samen met innovatie, ofwel het
optimaal inzetten van nieuwe technieken. Bilfinger Industrial
Services neemt hierin graag het voortouw en introduceerde
onlangs magnetische steigerankerpunten. Een unieke
innovatie die met name als alternatief voor vrijstaande, niet
verankerde steigers van grote waarde kan zijn. Deze resulteren
immers vaak in een groter steigervolume en daarmee in extra
kosten voor de opdrachtgever. Met deze nieuwe techniek kan
uitstekend worden verankerd, zonder lassen of aantasting van
de constructie van de opslagtank. Het magnetisch steigerankerpunt bestaat uit een (in- en uit)schakelbare permanente
hijsmagneet die een constante kracht uitoefent. Met speciaal
hiervoor ontwikkelde testapparatuur controleert Bilfinger voor
elk aangebracht ankerpunt de benodigde capaciteit door het
meten van de losbreekkracht en schuifkracht.
ONTWIKKELINGEN
Een tweede belangrijke innovatie betreft het gebruik van
3D-scanning. Installaties kunnen hiermee snel en nauwkeurig
worden gedigitaliseerd. Dit geeft een duidelijk inzicht in de
werkelijke situatie, waardoor voorgenomen uitbreidingen en
veranderingen snel in het bestaande systeem kunnen worden
ingepast. Een derde innovatie heeft betrekking op conservering.
Ook hier spelen we in op ontwikkelingen in de markt. In reactie
op de toenemende vraag naar TSA-toepassingen investeert
­Bilfinger Industrial Services de komende tijd in de certificering
en opleiding van TSA-spuiters. In samenwerking met een van
onze opdrachtgevers werd al eerder een speciaal spuitpistool
ontwikkeld, met een betere veiligheid voor de gebruiker.
VEILIGHEIDSCULTUUR
En over veiligheid gesproken. Dit blijft vanzelfsprekend een
aandachtspunt binnen Bilfinger. Niet voor niets vormt dit een
van de pijlers van ons bedrijf en zijn we op veiligheidsgebied
toonaangevend in de business. Met de campagne SafetyWorks
leggen we de focus nog eens extra sterk op onze veiligheidscultuur. Deze Bilfinger brede campagne, geïnitieerd door ons Duitse
moederbedrijf, is gericht op het nemen van verantwoordelijkheid voor veiligheid, in alle lagen van de organisatie.
VERBETERINGEN
Bilfinger Industrial Services loopt graag voorop in de markt. En
om die koppositie te kunnen behouden en anderen een stap
voor te blijven, is het belangrijk om goedlopende processen te
ontwikkelen, met voldoende flexibiliteit in de werkwijze. Tegen
die achtergrond geldt ook efficiency als een speerpunt. Onder de
noemer [email protected] (een operational excellence-programma)
gaan we kijken naar onze bedrijfsprocessen. Een eerste scan
bracht mogelijkheden voor verbetering in beeld, onder meer op
het gebied van logistiek. Hiermee gaan we aan de slag.
‘Succesvol zijn is één ding, succesvol blijven een tweede’, zo vat
Ruud van Doorn samen. ‘We zijn trots op onze organisatie en
onze positie in de markt. Die positie willen we graag behouden.
De speerpunten voor de komende tijd gaan we oppakken, en
onze doelen zijn duidelijk. Iedereen binnen Bilfinger draagt
daaraan zijn steentje bij. Samen gaan we het laten zien. In onze
dienstverlening en in de samenwerking met onze opdrachtgevers.’
Foto boven: Ruud van Doorn
Foto onder: Bilfinger-collega Ad Aarts toont de vingerscan
bij de accommodatie op Shell Moerdijk
Foto rechtsonder: onze innovatie magnetische steigerankerpunten
12 | BILFINGER
NEWS
eerste koers onder vlag bilfinger met 150 deelnemers
geslaagde zevende editie van bilfinger wielerkoers
op zaterdag 14 september vond de
zevende editie van onze jaarlijkse
wielerkoers plaats, de eerste onder de
vlag van Bilfinger.
Zo’n 150 klanten en medewerkers van Bilfinger
Industrial Services namen dit jaar deel. De
route startte vanuit het Logistiek Centrum in
Roosendaal en leidde de renners door WestBrabant en Zeeland. Bij aankomst was er voor
alle deelnemers een stijlvol tenue in Bilfingerhuisstijl, inclusief bijpassende bidon.
Om half elf ging de koers van start met 150 wielrenners, vijf volgwagens (EHBO en bezemwagens), het wielerbegeleidingsteam en verkeersregelaars op motoren. Ondanks de slechte weersvoorspellingen, bleef het tijdens de koers op twee
korte buien na gelukkig droog. Op de Oesterdam,
de dam tussen Zuid-Beveland en Tholen in het
oostelijke deel van de Oosterschelde, had het
peloton de wind fors tegen. Vele deelnemers
beschouwden dit echter vooral als een extra
uitdaging. Na 88 kilometer arriveerde de karavaan terug in Roosendaal, waar een hapje en
een drankje wachtten. Voor iedereen was er
een rondleiding door het Centrum, dat sinds
oktober vorig jaar operationeel is. Het Logistiek
Centrum in Roosendaal voorziet in de opslag voor
steigermateriaal, de prefab isolatiewerkplaats
en het centrale magazijn van Bilfinger Industrial
Services.
Bilfinger Industrial Services bedankt alle klanten
voor hun deelname en complimenten. Wij kijken
uit naar koers nummer acht in 2014!
NIEUW KANTOOR IN ZWIJNDRECHT
Verhuizing Bilfinger Industrial Services België een feit
De Oude Brug in Schoten heeft plaatsgemaakt voor de Boereveldseweg 4 in
Zwijndrecht, bij de waaslandhaven in de regio antwerpen. Eind september verhuisden de collega’s van Bilfinger Industrial Services België naar een nieuw kantoor.
Het beleid binnen Bilfinger is erop gericht om
Bilfinger-bedrijven per regio zoveel mogelijk
in Bilfinger-verzamelgebouwen te huisvesten.
De afgelopen maanden is in de Belgische
Waaslandhaven nabij Antwerpen hard gewerkt
om zo’n nieuwe locatie te realiseren.
In het nieuwe gebouw zijn Bilfinger ROB, Bilfinger
Industrial Services België, Bilfinger ICT, Bilfinger
EMV en Bilfinger Tebodin gevestigd.
nieuwe server. De ondersteunende diensten van
de verschillende Bilfinger-bedrijven zijn samengevoegd om de nodige kostenbesparingen te realiseren. Dit betreft de afdelingen finance, ­controlling,
inkoop, IT en HR.
Op zaterdag 14 december vond de officiële
­opening plaats voor relaties en mede­werkers.
Aan de Boereveldseweg is een groot terrein
met tal van parkeermogelijkheden aangelegd.
Vanzelfsprekend zijn de kantoren ingericht met
nieuw meubilair en is het gehele pand voorzien
van goede klimaatbeheersing en een volledig
COLOFON
REDACTIE JAN ROBERT HUISMAN EN EDWARD VAN DER PIJL - TEKSTEN ESTHER SCHOEMAKER (BUREAU ESTHER SCHOEMAKER) - VORMGEVING ESMARALDA VAN ESSEN
DRUK GRAFISCH BEDRIJF KAPSENBERG VAN WAESBERGE ROTTERDAM - OPLAGE 4.000 EXEMPLAREN - CONTACT BELGIË BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES, ZWIJNDRECHT, TEL.: +32 3 328 00 10
CONTACT NEDERLAND BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES, ZWARTEWAAL, TEL.: +31 181 66 73 00 - [email protected] - WWW.BIS-IS.COM
NIETS UIT DEZE PUBLICATIE MAG WORDEN OVERGENOMEN OF VERMENIGVULDIGD ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE REDACTIE.