DUO telt ruim 68 procent wanbetalers

2
Antilliaans Dagblad Vrijdag 6 juni 2014
Curaçao
DUO telt ruim 68
procent wanbetalers
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er zijn 2.439 Curaçaose ex-studenten die nu op Curaçao wonen, maar die
in Nederland als wanbetaler aangemerkt staan vanwege een studieschuld die zij hebben opgebouwd bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Het gaat om ruim 68 procent
van het totaal aantal van 3.579 op
Curaçao wonende ex-studenten.
Zo’n 6 procent (222) is nog niet
aflossingsplichtig en 812 (23
procent) hebben een betalingsregeling conform de draagkrachtregeling.
Dit blijkt uit een gisteren aan
de voorzitter van de vaste commissie Onderwijs in de Tweede
Kamer, Agnes Wolbert, aangeboden rapport ‘Schuldenproblematiek’. Het rapport is meegenomen in het Ipko en de aanbevelingen
worden
integraal
overgenomen in de Ipko-afspraken. Het grootste probleem van
deze ex-studenten, zo staat in de
rapportage, is dat de meeste studenten zowel een studieschuld
bij DUO als bij de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC)
hebben, waar zij bij elk 30 procent van het inkomen moeten
betalen aan aflossing. ,,Beide instanties houden geen rekening
met elkaar bij het terugbetalen
van de opgebouwde studieschuld. En wanneer deze ex-student aangeeft dat deze handelwijze hem forceert en hij niet
kan betalen, wordt hij aangemerkt als wanbetaler”, aldus het
rapport. Verder wordt geconstateerd dat een grote groep van deze ex-studenten verstrikt is geraakt in een schuldenweb tussen
SSC, DUO, de door deze instanties aangetrokken deurwaarders
en het gerecht. Zij hebben onvoldoende informatie en inzicht
in de opbouw van hun schuld en
door de koersverschillen en de
inningmethodiek lijkt de schuld
voor de ex-student eindeloos.
Een groep van 600 studenten
diende daarom begin juni vorig
jaar een petitie in bij de Nederlandse mnister van Onderwijs
Mariëtte (Jet) Bussemaker, met
het verzoek om de belangen te
behartigen van de ex-studenten
uit het Caribische deel van het
Koninkrijk en een gelijkwaardige behandeling te bewerkstelligen waarbij gekomen kon worden tot een redelijke en billijke
betalingsregeling. Er is daarna
naar dezelfde minister nog een
petitie uitgaan waarbij de ex-studenten onder andere verzocht
hebben om geen nieuwe dossiers meer naar de deurwaarder
te sturen, een nieuwe aanpak
voor dossiers met een betalingsachterstand op te stellen, concrete afspraken te maken met DUO
over de incassoprocedure en
onderzoek te doen naar de
rechtsgeldigheid van de incassopraktijken van Gerechtsdeur-
waarders & Incassokantoor
Souman|Hermanus (Souman).
Na het Ipko-overleg zijn hier
hoopvolle afspraken uit voort
gekomen, zoals blijkt uit een
verslag van de correspondent.
De Curaçaose Statenleden bieden het rapport ‘Schuldenproblematiek’ aan. Vlnr. Agnes Wolbert, voorzitter vaste Kamercommissie
Onderwijs, Zita-Jesus-Leito (PAR), Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) en
Statengriffier Silvin Cijntje.
FOTO IPKO
Op pagina 12
Hoop voor studenten
met schuld
Advertentie
0DGXUR&XULHO¶V%DQN19DVDOHDGLQJ¿QDQFLDOLQVWLWXWLRQRSHUDWLQJLQ&XUDoDR$UXED%RQDLUHDQGWKH:LQGZDUG
,VODQGVKDVDYDFDQF\LQWKHLU&RUSRUDWHDQG&RPPHUFLDO&UHGLW'HSDUWPHQWLQ&XUDoDRIRUD
Senior Account Manager
7KH6HQLRU$FFRXQW0DQDJHUDVDNH\PHPEHURIWKHFRUSRUDWHDQGFRPPHUFLDOWHDPLVUHVSRQVLEOHIRUFRQWULEXWLQJWRWKH
JURXS¶VRYHUDOOVXFFHVVE\PHHWLQJWKHQHJRWLDWHGJRDOV7KHVHJRDOVLQFOXGHVSHFL¿FEXVLQHVVGHYHORSPHQWJRDOVDORQJ
ZLWKRWKHUREMHFWLYHVUHODWHGWRFXVWRPHUVHUYLFHRSHUDWLRQDOHIIHFWLYHQHVVDQGSHUVRQDOGHYHORSPHQW$LPLQJWRH[FHHG
FXVWRPHUH[SHFWDWLRQVWKH6HQLRU$FFRXQW0DQDJHUDFTXLUHVQHZUHODWLRQVKLSVDQGJURZVH[LVWLQJUHODWLRQVKLSVE\SURYLGLQJ
FXVWRPL]HGDQGFUHDWLYH¿QDQFLDOVROXWLRQVWREXVLQHVVZKLOHPDLQWDLQLQJDQGHQVXULQJFUHGLWTXDOLW\DQGWKHRYHUDOO
SUR¿WDELOLW\RIUHODWLRQVKLSV7UDLQFRDFKDQGVXSHUYLVHRQHRUWZR$FFRXQW0DQDJHUVDQGWKHLUUHVSHFWLYHSRUWIROLRV
Requirements
‡(GXFDWLRQDOOHYHO%DFKHORU¶VGHJUHHLQ)LQDQFH%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQRU$FFRXQWLQJ0DVWHU¶VGHJUHHSUHIHUUHG
‡:RUNH[SHULHQFH0LQLPXP¿YH\HDUVEDQNLQJH[SHULHQFHDW6HQLRUOHYHOLQ&RUSRUDWHDQG&RPPHUFLDO/HQGLQJ
‡7KRURXJKNQRZOHGJHRI¿QDQFLDODQDO\VLVPRGHOLQJULVNDQDO\VLVWHFKQLTXHVDQGFUHGLWDGMXGLFDWLRQSROLFLHVDQGSURFHVVHV
‡7KRURXJKNQRZOHGJHRIGRFXPHQWDWLRQSURFHGXUHIRUFRPPHUFLDOOHQGLQJDQGGHSRVLWSURGXFWVDQGVHUYLFHV
‡6WURQJQHWZRUNLQJDQGLQWHUSHUVRQDOFRPPXQLFDWLRQVNLOOV
‡6WURQJDQDO\WLFDOVHOOLQJDQGQHJRWLDWLRQVNLOOV
‡7KRURXJKNQRZOHGJHRIORFDOPDUNHWFXUUHQWHFRQRPLFFRQGLWLRQVDQGSROLWLFDOHYHQWV
‡:RUNLQJNQRZOHGJHRINH\SURGXFWVDQGVHUYLFHVRIIHUHGE\RWKHU¿QDQFLDOLQVWLWXWLRQVDQGDOWHUQDWHVRXUFHVRI¿QDQFLQJ
‡$ELOLW\WRZRUNZLWK062I¿FHDSSOLFDWLRQV
‡3UR¿FLHQWO\FRPPXQLFDWLQJERWKYHUEDOO\DQGLQZULWWHQIRUPLQ(QJOLVK'XWFK3DSLDPHQWXDQG6SDQLVK
‡0RWLYDWHGDFFXUDWHHI¿FLHQWÀH[LEOHSURDFWLYHDQGUHVXOWRULHQWHG
%HVLGHVWKHH[FLWHPHQWDQGWKHFKDOOHQJHRIDQHZZRUNHQYLURQPHQWZHRIIHUJURZWKSRVVLELOLWLHVDQGDQDWWUDFWLYH
UHPXQHUDWLRQSDFNDJH
Please visit www.mcb-bank.com for more information.
,I\RXUSUR¿OHPHHWVWKHDERYHFULWHULDDQG\RXKDYHWKHQHFHVVDU\H[SHULHQFHLQWKLV¿HOGZHDVN\RXWRVXEPLW\RXU
DSSOLFDWLRQLQFOXGLQJ\RXUUHVXPHYLDHPDLOLQ(QJOLVKEHIRUH-XQHWR
Maduro & Curiel’s Bank N.V.
+uPan 5esourFes 'eSarWPenW
$WWn. /u] Maria Curiel
ManaJer 3ersonnel & 'eYeloSPenW
(Pail lu]Paria.Furiel#PFEEank.FoP
3Kone