Klik hier - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de

Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Coördinaten van de initiatiefnemer
Naam:
NV Eurofreez - Poperinge
Exploitatiezetel:
Sappenleen zn te Poperinge (nog geen adres toegekend)
Maatschappelijke zetel:
Molendreef 22 te Poperinge (Proven)
Telefoonnummer:
057.30.06.91 (site Proven)
Email contactpersoon:
[email protected]
KBO-nummer:
0405.481.180
VE-nummer:
nog te verkrijgen (nl. nieuwe vestiging)
ENVIRO + nv
juni 2014
1
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Team van deskundigen
Voor de coördinatie en de samenstelling van het MER wordt beroep gedaan op het
milieuadviesbureau ENVIRO+ nv, met uitbatingszetel: Kwadestraat 151A bus 31/32 (tel:
051/23.20.90, fax: 051/23.20.99, [email protected]).
Het MER wordt opgemaakt onder de coördinatie van mevr. Ann Top (MER-deskundige discipline
water en lucht). De coördinator wordt bijgestaan door medewerkers van ENVIRO+ nv en interne
deskundigen.
Deskundigen en medewerkers Enviro+ nv en externe deskundigen
Tabel 1 Deskundigen en medewerkers Enviro+ nv en externe deskundigen
Discipline
Geluid
Oppervlaktewater
Ondersteuning coördinator en deskundigen
Andere aspecten (bodem, landschappen, bouwkundig
erfgoed en archeologie, afvalstoffen, geluid, energie,
fauna en flora)
Ondersteuning coördinator en deskundigen
Coördinatie
Lucht
Mens
Mevr. L. Muyshondt
Erkend MER-deskundige voor geluid en
trillingen (MER/EDA/746) erkenning tot
31/12/2099
Dhr. W. Moerman
Erkend
MER-deskundige
voor
oppervlaktewater (MER/EDA/)
Erkenning tot 25/08/2014
Mevr. I. Dauwe
Mevr. M. Messiaen (is aangesteld als
externe
milieucoördinator
bij
NV
Eurofrees te Proven en werkzaam bij NV
Enviro+).
Mevr. A. Top
erkend
MER-deskundige
voor
oppervlakte- en afvalwater en lucht
(MER/EDA-576/V2)
Erkenning tot 31/12/2099
Voor de discipline mens (ruimtelijke aspecten incl. mobiliteit en gezondheid) wordt het niet nodig
geacht dat deze discipline door een erkend MER-deskundige wordt uitgevoerd, gezien de ligging in
een nieuw ontwikkeld bedrijventerrein, gelegen aan de Westhoekweg (N38) en de Europalaan (R33,
ring rondom Poperinge).
Het wordt niet nodig geacht om de disciplines Bodem, Fauna en Flora en Landschappen, bouwkundig
erfgoed en archeologie door een erkend MER-deskundige te laten behandelen (zie hoofdstuk 7,
Afbakening reikwijdte disciplines/Ingreep-effect-matrix).
ENVIRO + nv
juni 2014
2
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Interne deskundigen
De volgende personen zullen hun medewerking verlenen bij de opmaak van het project-MER
Dhr. J. Janssen : Projectmanager
Dhr. P. Debruyne: Plant Manager – Eurofreez Proven
Dhr. M. Bol: COO Aviko
ENVIRO + nv
juni 2014
3
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Inhoud
Coördinaten van de initiatiefnemer ...................................................................................................... 1
Team van deskundigen ....................................................................................................................... 2
Deskundigen en medewerkers Enviro+ nv en externe deskundigen .............................................. 2
Interne deskundigen ........................................................................................................................ 3
1
2
3
Inleiding ............................................................................................................................................ 8
1.1
Beknopte beschrijving van het project .................................................................................... 8
1.2
Verantwoording en doelstelling van het project ...................................................................... 9
1.3
Toetsing m.e.r.-plicht van het project en verdere besluitvormingsproces............................. 10
Algemene inlichtingen .................................................................................................................... 12
2.1
Aviko...................................................................................................................................... 12
2.2
Voorgeschiedenis .................................................................................................................. 13
Ruimtelijke, juridische en beleidsmatige situering van het project ................................................ 14
3.1
4
Ruimtelijke situering .............................................................................................................. 14
3.1.1
Algemene situering met toegangswegen en afstand tot gewest-/landsgrens .................. 14
3.1.2
Situering volgens bestemmingsplannen ........................................................................... 19
3.1.3
Situering t.o.v. overstromingsgebieden en waterwingebieden ......................................... 23
3.1.4
Situering t.o.v. woningen, bedrijven en kwetsbare functies .............................................. 24
3.1.5
Situering t.o.v. natuur ........................................................................................................ 24
3.1.6
Situering t.o.v. landschappelijk en bouwkundig erfgoed ................................................... 25
3.2
Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden ..................................................................... 26
3.3
Referentiesituatie .................................................................................................................. 37
3.4
Mogelijke ontwikkelingsscenario’s ........................................................................................ 37
Beschrijving van het nieuwe project .............................................................................................. 38
4.1
Opbouw van het projectgebied ............................................................................................. 38
4.2
Beschrijving van de toekomstige activiteiten en installaties ................................................. 38
4.2.1
Aanvoer en opslag van aardappelen ................................................................................ 40
4.2.2
Voorbewerkingen .............................................................................................................. 40
4.2.3
Schillen tot vriezen ............................................................................................................ 40
4.2.4
Koelen en invriezen .......................................................................................................... 41
4.2.5
Wegen en Verpakken ........................................................................................................ 41
4.2.6
Stockage ........................................................................................................................... 41
4.2.7
Ondersteunende activiteiten ............................................................................................. 41
4.2.8
Tewerkstelling ................................................................................................................... 43
4.2.9
Aan- en afvoer aardappelen .............................................................................................. 43
4.2.10
ENVIRO + nv
verwerkingshoeveelheden ............................................................................................ 43
juni 2014
4
Kennisgevingsdossier
5
6
NV Eurofreez - Poperinge
Beschrijving alternatieven .............................................................................................................. 44
5.1
Doelstellingsalternatieven ..................................................................................................... 44
5.2
Locatie-alternatieven ............................................................................................................. 44
5.3
Uitvoeringsalternatieven ........................................................................................................ 44
Milieuaspecten en proces-geïntegreerde milieumaatregelen ........................................................ 46
6.1
Waterhuishouding ................................................................................................................. 46
6.2
Luchtemissies........................................................................................................................ 48
6.3
Geluidsemissies .................................................................................................................... 48
6.4
Afvalstoffen en hulpstoffen .................................................................................................... 49
6.5
Transport ............................................................................................................................... 50
6.6
Energie .................................................................................................................................. 51
6.7
Risico-activiteiten m.b.t bodem- en grondwaterverontreiniging ............................................ 52
7
Afbakening reikwijdte milieu-disciplines/ingreep-effect-matrix ...................................................... 53
8
IMPACTANALYSE ......................................................................................................................... 56
8.1
Inleiding ................................................................................................................................. 56
8.2
Discipline Oppervlaktewater.................................................................................................. 56
8.2.1
Toelichting gegevensgebruik ............................................................................................. 56
8.2.2
Afbakening studiegebied ................................................................................................... 57
8.2.3
Toelichting referentiesituatie.............................................................................................. 57
8.2.4
Methodiek MER ................................................................................................................. 58
8.2.5
Watertoets ......................................................................................................................... 61
8.2.6
Milderende maatregelen .................................................................................................... 61
8.3
Discipline ‘Lucht’ ................................................................................................................... 61
8.3.1
Afbakening en beschrijving studiegebied .......................................................................... 61
8.3.2
Beschrijving van referentiesituatie en geplande situatie ................................................... 61
8.3.3
Milieueffectvoorspelling en -beoordeling en milderende maatregelen .............................. 62
8.4
Discipline ‘Geluid’ .................................................................................................................. 62
8.4.1
Afbakening en beschrijving studiegebied .......................................................................... 62
8.4.2
Beschrijving van referentiesituatie en geplande situatie ................................................... 62
8.4.3
Milieueffectvoorspelling en -beoordeling en milderende maatregelen .............................. 63
8.4.4
Effectbespreking................................................................................................................ 65
8.4.5
Milderende maatregelen/ postevaluatie ............................................................................ 66
8.5
Discipline ‘Mens’ ................................................................................................................... 66
8.5.1
Afbakening en beschrijving studiegebied .......................................................................... 66
8.5.2
Beschrijving van referentiesituatie en geplande situatie ................................................... 66
8.5.3
Milieueffectvoorspelling en –beoordeling en milderende maatregelen ............................. 67
8.6
Overige disciplines ................................................................................................................ 67
ENVIRO + nv
juni 2014
5
Kennisgevingsdossier
9
NV Eurofreez - Poperinge
8.6.1
Bodem en grondwater ....................................................................................................... 67
8.6.2
Fauna en Flora .................................................................................................................. 68
8.6.3
Landschappen, bouwkundig erfgoed en archeologie ....................................................... 68
8.6.4
Energie en licht en stralingen ............................................................................................ 68
8.6.5
Afval .................................................................................................................................. 69
Interdisciplinaire gegevensoverdracht ........................................................................................... 70
10
Grensoverschrijdende informatie-uitwisseling .......................................................................... 71
11
Leemten in de kennis ................................................................................................................ 72
12
Voorstel inhoudstafel MER ........................................................................................................ 73
ENVIRO + nv
juni 2014
6
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
LIJST FIGUREN
Figuur 1 Situering van het bedrijf t.o.v. de Franse Grens (bron: www.geopunt.be; geraadpleegd op
07/04/2014) ........................................................................................................................................... 14
Figuur 2 Inplantingsplan deelRUP ‘Gemengd bedrijventerrein Sappenleen II’ (bron WVI) .................. 15
Figuur 3 Fasering bedrijventerrein Sappenleen II (bron Memorie van toelichting PRUP ‘Afbakening
Kleinstedelijk gebied Poperinge’) .......................................................................................................... 16
Figuur 4 Situering projectgebied op stratenplan (bron: geopunt.be) .................................................... 17
Figuur 5 Situering projectgebied op orthofoto (bron: google maps, geraadpleegd op 27/02/2014) ..... 17
Figuur 6 Situering projectgebied op topografische kaart (bron: dov.vlaanderen.be) ............................ 18
Figuur 7 Wegen in de buurt van nieuwe inrichting (bron: google earth, geraadpleegd op 27/03/2014)
.............................................................................................................................................................. 18
Figuur 8 Gewestplan in de omgeving van het projectgebied (bron ) .................................................... 19
Figuur 9 Andere bestemmingsplannen in omgeving van projectgebied (bron : kaart 2.4 uit
kaartenbundel PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Poperinge’). .................................................. 20
Figuur 10 DeelRUP gemengd bedrijventerrein Sappenleen II binnen PRUP ‘Afbakening klein stedelijk
gebied Poperinge’ (bron : kaart 2.5 uit kaartenbundel PRUP ) ............................................................. 22
Figuur 11 Watertoetskaart in de omgeving van het projectgebied (bron: agiv) (donker blauw: effectief
overstromingsgevoelig, lichtblauw: mogelijk overstromingsgevoelig) .................................................. 23
Figuur 12 Situering projectgebied ten opzichte van oppervlaktewaterwingebied de Blankaart (bron
agiv)....................................................................................................................................................... 23
Figuur 13 Ligging dichtst bijgelegen woningen nabij projectgebied .................................................... 24
Figuur 14 Ligging NATURA-2000 gebieden nabij projectgebied. ....................................................... 25
Figuur 15 Situering van projectgebied ten opzichte van beschermd en geïnventariseerd
landschappelijk erfgoed (bron geoportaal onroerend erfgoed) ............................................................ 25
Figuur 16 Situering van projectgebied ten opzichte van beschermd en geïnventariseerd bouwkundig
erfgoed (bron geoportaal onroerend erfgoed)....................................................................................... 26
Figuur 17 Overzicht van de processen ................................................................................................. 39
Figuur 18 Schematische voorstelling opties/selecties waterzuivering .................................................. 42
Figuur 19 Mobiliteitsplan Poperinge - Sappenleen ............................................................................... 51
Figuur 20 Situering studiegebied oppervlaktewater en relevante waterlopen ...................................... 57
Figuur 21 Schematische voorstelling opties/selecties waterzuivering .................................................. 59
Figuur 22 Voorgesteld meetpunt omgevingsgeluid .............................................................................. 63
LIJST TABELLEN
Tabel 1 Deskundigen en medewerkers Enviro+ nv en externe deskundigen ........................................ 2
Tabel 2 Juridische randvoorwaarden, relevantie en relatie met MER .................................................. 27
Tabel 3 Beleidsmatige randvoorwaarden, relevantie en relatie met MER ............................................ 34
Tabel 4 Locatie belangrijkste emissiebronnen lucht ............................................................................. 48
Tabel 5 Emissiebronnen geluid ............................................................................................................. 49
Tabel 6 Ingeschatte afvalstoffen op jaarbasis (max. productiecapaciteit) ............................................ 50
Tabel 7 Ingeschatte grondstoffen- en hulpstoffenverbruik op jaarbasis (max. productiecapaciteit)..... 50
Tabel 8 Ingreep-effect matrix voor de nieuwe exploitatie ..................................................................... 55
Tabel 9 Milieukwaliteitsnorm voor geluid in open lucht ......................................................................... 63
Tabel 10 Richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend geluid in open
lucht ....................................................................................................................................................... 64
Tabel 11 Richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend geluid in open
lucht ....................................................................................................................................................... 64
Tabel 12 Significantiekader geluid ........................................................................................................ 65
Tabel 14 Koppeling met milderende maatregelen ................................................................................ 65
ENVIRO + nv
juni 2014
7
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
1 Inleiding
1.1
Beknopte beschrijving van het project
NV Eurofreez is een fabrikant van diepgevroren aardappelspecialiteiten. Binnen het productiegedeelte
van het bestaande bedrijf te Proven onderscheiden we 4 productielijnen: diepvries frieten, diepvries
aardappelspecialiteiten (pureeproducten), diepvries snacks (kaasproducten, sausen, soepen en
groenteburgers) en diepvries maaltijden. Het bedrijf behoort tot de 5 grootste in haar soort in Vlaanderen.
90% van de producten is bestemd voor het buitenland. Aviko nam in 2008 NV Eurofreez en
aardappelhandel Seru & Annoot over. Door deze overname kon Aviko een belangrijke uitbreiding in
de afzet van aardappelspecialiteiten realiseren.
Aviko wenst een nieuwe frietfabriek met bijhorende vlokkenlijn te bouwen in Poperinge. Door deze
uitbreidingen kan NV Eurofreez - Poperinge 120 nieuwe jobs realiseren.
Deze nieuwe geplande inrichting omvat volgende gebouwen/terreinen:
 Parkeerterrein voor vrachtwagens en personenauto’s
 Ontvangstruimte aardappelen met sortering en monstername
 Productieruimte
 Verpakkingsruimte
 Vrieshuis
 Verladingsstation
 Technische ruimtes
 Transformatoren en schakelruimtes
 Chemicaliënopslag
 Waterzuiveringsinstallatie
 Opslag van reststromen
 WKC ruimte
De aanduiding van de verschillende gebouwen kan worden teruggevonden op het plan in bijlage 1.
Men wenst binnen de vijf jaar een productiecapaciteit te voorzien van 85.000 ton/jaar frieten en 4.500
ton/jaar vlokken, en tegen 2020 na lijnexpansie 185.000 ton/jaar frieten en 5.920 ton/jaar vlokken.
Voor de nieuwe site dient een stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvraag ingediend te
worden. Voor de m.e.r.-plichtige activiteiten dient bij elke vergunningsaanvraag een goedgekeurd
MER gevoegd te worden. Dit MER en vooral de synthese van de positieve en negatieve effecten
evenals de voorgestelde milderende maatregelen, dienen als hulp bij het beslissingsproces
betreffende de milieuvergunningsaanvraag.
De nieuwe inrichting, incl. lozing van bedrijfsafvalwater vormt dan ook het project in de zin van art.
4.1.1,§1,5° van titel IV van het DABM.
Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een instrument om de doelstellingen en beginselen van het
milieubeleid te helpen realiseren, nl. het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen.
Het m.e.r.-proces is een juridisch-administratieve procedure waarbij vooraleer een activiteit of ingreep
(projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en programma's) plaatsvindt, de milieugevolgen ervan
op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd. Het is
ENVIRO + nv
juni 2014
8
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
een belangrijk hulpmiddel voor de overheid om te beslissen of een bepaald project zal toegelaten of
vergund worden en onder welke voorwaarden.
Het milieueffectrapport maakt deel uit van de aanvraag tot nieuwe milieuvergunning welke zal
ingediend worden bij de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen.
Het decreet betreffende milieueffect- en veiligheidsrapportage van 18 december 2002 (B.S. 13
februari 2003) voorziet in een m.e.r.-procedure opgebouwd uit verschillende stappen:
Opstellen van een kennisgeving door een team van deskundigen.
De kennisgeving omvat naast een beschrijving van het project en de relevante
randvoorwaarden, een voorstel inzake te onderzoeken disciplines en samenstelling van een
team van deskundigen en per discipline een beschrijving van de methodologie die in het MER
zal gehanteerd worden bij de inhoudelijke uitwerking van de disciplines.
De kennisgeving is een openbaar document dat ter inzage wordt gelegd aan het publiek.
De opmaak van richtlijnen door de Dienst Mer op basis van opmerkingen geformuleerd naar
aanleiding van de terinzagelegging en de adviezen van de bevoegde instanties.
Opmaak van een ontwerp-MER dat voorgelegd wordt voor advies aan de bevoegde instanties.
Opmaak van een finaal MER, rekening houdend met de opmerkingen van de bevoegde
instanties, dat dient goedgekeurd te worden door de bevoegde overheid, de Dienst Mer. Het
finaal MER wordt een publiek document na goed- of afkeuring.
1.2
Verantwoording en doelstelling van het project
Met het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Poperinge’ en deelRUP ‘Gemengd bedrijventerrein
Sappenleen’, werd het gebied ten oosten van het bestaande bedrijventerrein Sappenleen aangeduid
als een nieuw regionaal bedrijventerrein. Deze gebieden, samen goed voor ongeveer 30ha,
ingesloten tussen het bestaande bedrijventerrein, de Sint-Jansstraat en de N38 zorgen voor een
compacte uitbreiding van het stedelijk gebied en zijn vlot ontsluitbaar. Deze zone zal gedeeltelijk
aangesneden worden voor de behoefte tot 2017 (een grootteorde van 21 ha als gemengd
bedrijventerrein) en een reserve van ca 8 ha voor na 2017). Daarmee wordt uitvoering gegeven aan
de actie op provinciaal niveau ‘uitbreiding van Sappenleen met een gemengd (regionaal en lokaal)
bedrijventerrein’.
Op de site in Proven is door ruimtegebrek geen uitbreiding meer mogelijk.
Gezien de vlotte ontsluiting, de ligging nabij de Franse grens, de beschikbare oppervlakte en de
juridische bestemming, werd door NV Aviko besloten om in Poperinge een nieuwe site te voorzien
binne het deelRUP ‘Gemengd bedrijventerrein Sappenleen’. Bijkomend ligt de nieuwe vestiging in de
nabijheid van de huidige de site van NV Eurofreez in Proven en zijn veel aardappeltelers aanwezig in
de regio.
Huidig project beoogt een nieuwe vestiging, met de nodige aandacht voor de omgeving. In dit kader
heeft de initiatiefnemer van de m.e.r.-plichtige activiteit, ervoor geopteerd om een project-MER te
laten opmaken, in plaats van een ontheffingsdossier.
ENVIRO + nv
juni 2014
9
Kennisgevingsdossier
1.3
Toetsing
NV Eurofreez - Poperinge
m.e.r.-plicht
van
het
project
en
verdere
besluitvormingsproces
In het kader van de nieuwe geplande inrichting dient de toetsing te gebeuren aan de m.e.r.-plicht.
De lijst van m.e.r.-plichtige activiteiten in Vlaanderen is opgenomen in het Besluit van de Vlaamse
Regering van 10 december 2004, gepubliceerd op 17 februari 2005, houdende vaststelling van een
lijst van categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen projecten die overeenkomstig artikel 4.3.2, § 1 van het MER/VR-decreet
van 18 december 2002 steeds aan de project-m.e.r. worden onderworpen (bijlage I), de projecten
waarvoor overeenkomstig artikel 4.3.2, § 2 en § 3 van het decreet al dan niet een gemotiveerd
verzoek tot ontheffing kan worden ingediend (bijlage II) en de projecten waarvoor overeenkomstig
artikel 4.3.2, § 2bis en § 3bis van het decreet al dan niet een project-m.e.r.-screeningsnota kan
worden opgesteld (bijlage III).
Op basis van de productiecapaciteit vallen de activiteiten van het aardappelverwerkend bedrijf onder
toepassing van de volgende rubrieken van de bijlage II van het besluit:
Rubriek 7b:
“Inrichtingen voor het conserveren van dierlijke en/of plantaardige producten met een
productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer
Dit wil zeggen dat het project ‘al dan niet’ m.e.r -plichtig is. Voor het geplande project kan een
ontheffingsdossier worden opgesteld waarin een gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de projectmilieueffectrapportageplicht wordt gericht naar de Dienst Mer.
Het ‘al dan niet’ een project-MER opstellen voorafgaand aan de vergunningsaanvraag is afhankelijk
van een aantal criteria zoals vermeld in bijlage II van het MER/VR-decreet dd. 18 december 2002.
Evenwel wordt er afgezien van het indienen van een dergelijk verzoek tot ontheffing, gezien het een
nieuwe inrichting betreft.
Het MER zal aangeven welke effecten kunnen verwacht worden en waar nodige milderende of
compenserende maatregelen voorstellen.
Het goedgekeurde MER zal deel uitmaken van de aanvraag van de milieuvergunning. Een aantal
belangrijke stappen in het milieuvergunningsproces zijn de volgende:
- maximaal 30 dagen na het indienen van de milieuvergunningsaanvraag bij de Deputatie volgt
eventueel de volledig-en ontvankelijkheidsverklaring.
- vervolgens start de gemeente binnen de 10 dagen een openbaar onderzoek op, waarin ook een
openbare hoorzitting plaatsvindt.
- na advies van de gemeente en de betrokken instanties wordt door de bevoegde instantie de
vergunning al dan niet verleend. Dit dient te gebeuren binnen een periode van 4 maanden,
verlengbaar tot 6 maanden na volledig- en ontvankelijkheidsverklaring.
Een aantal belangrijke stappen in het stedenbouwkundig vergunningsproces zijn:
- maximaal 30 dagen na het indienen van de vergunningsaanvraag bij het college van
burgemeester en schepenen van Stad Poperinge volgt eventueel de volledig-en
ontvankelijkheidsverklaring.
- vragen voor een vergunning waarvoor een milieueffectenrapport moet worden opgemaakt, zijn te
allen tijde aan een 30 dagen durend openbaar onderzoek onderworpen.
ENVIRO + nv
juni 2014
10
Kennisgevingsdossier
-
NV Eurofreez - Poperinge
na advies van de betrokken instanties wordt door het college van burgemeester en schepenen de
vergunning al dan niet verleend. Dit dient te gebeuren binnen een termijn van 105 dagen na
volledig- en ontvankelijkheidsverklaring.
Rekening houdend met de termijnen van de verschillende procedures die dienen genomen te worden
(MER-procedure en procedure vergunningsaanvragen), wordt door de initiatiefnemer volgende
planning vooropgesteld:
- Goedkeuring van het MER: maart 2015
- Indienen milieuvergunningsaanvraag en stedenbouwkundige aanvraag: maart 2015.
ENVIRO + nv
juni 2014
11
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
2 Algemene inlichtingen
2.1
Aviko
NV Aviko is van oorsprong een Nederlands bedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met de
verwerking van aardappelen tot verschillende aardappelproducten.
De Aviko-groep behoort tot de wereldtop in de productie en verkoop van aardappelproducten. De
onderneming exporteert naar zo’n honderd landen en heeft rond de 150 verschillende producten in
het pakket. Het productassortiment bestaat uit onder andere verse en diepgevroren frieten, tal van
aardappelspecialiteiten, voorgestoomde en voorgekookte aardappelproducten, voorgebakken snacks
& appetizers, en granulaat & vlokken. Aviko levert aan zowel de foodservice, fastfood, retail als aan
industriële bedrijven. Aviko behoort tot de grootste aardappelverwerker van Europese origine.
In 2008 heeft NV Aviko het bedrijf NV Eurofreez te Proven overgenomen. Gezien de verwachte groei
in aardappelproducten en de ligging nabij de huidige site van Eurofreez, plant het bedrijf NV
Eurofreez een nieuwe site in Poperinge.
Voorliggende kennisgeving heeft betrekking op de nieuwe site gelegen aan de Westhoekweg en de
Sint-Jansstraat. Een productiecapaciteit van 185.000 ton/jaar diepvriesfrieten en 5.920 ton/jaar
vlokken worden voorzien met bijhorende verpakkingsafdeling, vrieshuis, verladingsstation,
waterzuiveringsinstallatie en opslag- en laadplaatsen. Deze nieuwe site heeft een impact op volgende
belangrijke deelaspecten
Gebruik van leidingwater, recupwater en hemelwater
Lozing van huishoudelijk afvalwater in openbare riolering en bedrijfsmatig
afvalwater via een waterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater
Gebruik van WKK en stoomketels en bijhorende luchtemissies
Gebruik van koelinstallatie met NH3
Opslag van reststromen
Opslag van chemicaliën
Er zal geen grondwater worden gebruikt.
NV Eurofreez Poperinge voorziet een tewerkstelling van 120 personen.
Molenbeek
ENVIRO + nv
juni 2014
12
Kennisgevingsdossier
2.2
NV Eurofreez - Poperinge
Voorgeschiedenis
Het betreft een nieuwe site. De voorgeschiedenis van het moederbedrijf werd hierboven reeds
besproken.
Wel werden in het kader van de ontwikkeling van het industrieterrein volgende studies uitgevoerd:




Archeologisch onderzoek ‘Poperinge Sint-Jansstraat – windturbines’
Archelogische opgraving Poperinge ‘Sappenleen’ – Rapport 68
Ruimtelijk veiligheidsrapport voor deelRUP ‘Gemengd bedrijventerrein Sappenleen’ binnen
het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Poperinge’
Sonderingsverslag Rapport Z1341673 – grondonderzoek Sappenleen
ENVIRO + nv
juni 2014
13
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
3 Ruimtelijke, juridische en beleidsmatige situering van
het project
3.1
Ruimtelijke situering
3.1.1
Algemene situering met toegangswegen en afstand tot gewest-/landsgrens
De nieuwe site is gelegen aan de Sint-Jansstraat en ligt ongeveer 5 km van de Franse grens (zie
Figuur 1).
Figuur 1 Situering van het bedrijf t.o.v. de Franse Grens (bron: www.geopunt.be; geraadpleegd op
07/04/2014)
Onderstaande figuur geeft de ligging van het nieuwe bedrijf van NV Eurofreez in Poperinge en WZI
weer t.o.v. het inplantingsplan van het nieuw bedrijventerrein Sappenleen II.
ENVIRO + nv
juni 2014
14
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Westhoekweg
NV Eurofreez
Sint-Jansstraat
Figuur 2 Inplantingsplan deelRUP ‘Gemengd bedrijventerrein Sappenleen II’ (bron WVI)
ENVIRO + nv
juni 2014
15
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Het nieuw gemengd regionaal bedrijventerrein Sappenleen II kadert in de afbakening van het klein
stedelijk gebied Poperinge. Het bedrijventerrein is gelegen ten oosten van de R33, de ring rond
Poperinge. In de directe omgeving overheerst industrieterrein. In deze afbakening werd gekozen om
het agrarisch gebied ten oosten van het bestaande bedrijventerrein Sappenleen te herbestemmen
naar industriegebied, aangezien dit aansloot aan het bestaande bedrijventerrein. Dit nieuwe
bedrijventerrein is ingesloten tussen het bestaande bedrijventerrein, de Sint-Jansstraat en de
Westhoekweg (N38) en is vlot ontsluitbaar. Aan de overkant van de Westhoekweg zijn enkele
woningen aanwezig. Ten oosten van het terrein zijn enkele losstaande woningen aanwezig in
landbouwgebied. De dichtstbijzijnde woning is gelegen aan de Roobaartbeek op 100 m van het
bedrijfsterrein, met een groenbuffer ertussen.
In het deelRUP ‘Gemengd bedrijventerrein’ werd gekozen voor een fasering van deze terreinen. Het
nieuwe bedrijf en bijhorende WZI werd gepland in fase I en II (zie Figuur 3)
Figuur 3 Fasering bedrijventerrein Sappenleen II (bron Memorie van toelichting PRUP ‘Afbakening
Kleinstedelijk gebied Poperinge’)
In onderstaande figuren is het projectgebied gesitueerd op stratenplan, orthofoto en topografische
kaart.
ENVIRO + nv
juni 2014
16
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Figuur 4 Situering projectgebied op stratenplan (bron: geopunt.be)
NV Eurofreez
Figuur 5 Situering projectgebied op orthofoto (bron: google maps, geraadpleegd op 27/02/2014)
ENVIRO + nv
juni 2014
17
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Figuur 6 Situering projectgebied op topografische kaart (bron: dov.vlaanderen.be)
De bereikbaarheid en de toegangswegen zijn op onderstaande figuur weergegeven. De aanvoer van
de aardappelen kan via de Europalaan (R33 = ring rond Poperinge) en de Westhoekweg (N38) of
via. Het industrieterrein is dan bereikbaar via de Sint-Jansstraat.
Figuur 7 Wegen in de buurt van nieuwe inrichting (bron: google earth, geraadpleegd op 27/03/2014)
ENVIRO + nv
juni 2014
18
Kennisgevingsdossier
3.1.2
NV Eurofreez - Poperinge
Situering volgens bestemmingsplannen
Een uittreksel uit het gewestplan Ieper-Poperinge, goedgekeurd bij K.B. van 14/08/1979, met de
situering van de nieuwe inrichting, wordt weergegeven in onderstaande figuur.
Figuur 8 Gewestplan in de omgeving van het projectgebied (bron )
De nieuwe inrichting is volgens het gewestplan gelegen in landbouwgebied, grenzend aan regionaal
bedrijventerrein. Ten noorden bevindt zich een woonuitbreidingsgebied.
ENVIRO + nv
juni 2014
19
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Figuur 9 Andere bestemmingsplannen in omgeving van projectgebied (bron : kaart 2.4 uit kaartenbundel
PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Poperinge’).
Het projectgebied is gelegen in een uitgesloten deel van het BPA Bedrijventerrein Sappenleen (MB
18/06/1993). Ten noorden bevindt zich het RUP Woonwerklint Ieperse Weg (DEP 13/09/2007).
ENVIRO + nv
juni 2014
20
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
De inrichting situeert zich tevens binnen de grenzen van het PRUP ‘Afbakening klein stedelijk gebied
Poperinge’, goedgekeurd bij M.B.12/03/2009. Het grafisch plan van het deel RUP ‘Gemengd
bedrijventerrein Sappenleen’ is weergegeven in Figuur 10.
Volgens het deelRUP is het bedrijf gelegen in de zone voor gemengd bedrijventerrein. Deze zone is
bestemd voor bedrijven met één van volgende hoofdactiviteiten:
 Productie en verwerking van goederen
 Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
 Logistiek (op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie)
 Complementaire dienstverlenende bedrijven
 (grootschalige) opslag, productie en verwerking in open lucht
Er is ook een zone voorzien voor
 Afvalverwerking met inbegrip van recyclage
 Mestverwerking, slibverwerking
 Verwerking en bewerking van grondstoffen
 Sloping en afbraak met opslag of recyclage van bouwstoffen
Het aanliggend gebied ten oosten is bestemd als agrarisch gebied.
ENVIRO + nv
juni 2014
21
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Figuur 10 DeelRUP gemengd bedrijventerrein Sappenleen II binnen PRUP ‘Afbakening klein stedelijk
gebied Poperinge’ (bron : kaart 2.5 uit kaartenbundel PRUP )
ENVIRO + nv
juni 2014
22
Kennisgevingsdossier
3.1.3
NV Eurofreez - Poperinge
Situering t.o.v. overstromingsgebieden en waterwingebieden
De site is gelegen in het bekken Ijzerbekken en ligt volgens de watertoetskaart niet in een (mogelijks)
overstromingsgevoelig gebied (zie Figuur 11).
Figuur 11 Watertoetskaart in de omgeving van het projectgebied (bron: agiv) (donker blauw: effectief
overstromingsgevoelig, lichtblauw: mogelijk overstromingsgevoelig)
Het projectgebied bevindt zich in het oppervlaketwaterwingebied van De Blankaart.
Figuur 12 Situering projectgebied ten opzichte van oppervlaktewaterwingebied de Blankaart (bron agiv)
ENVIRO + nv
juni 2014
23
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Het dichtste beschermingsgebied voor grondwaterwinning is gelegen op meer dan 15 km te
Beernem.
3.1.4
Situering t.o.v. woningen, bedrijven en kwetsbare functies
In de directe omgeving overheerst landbouwfunctie en industriegebied. Langsheen de noorderring
zijn quasi alle percelen bestemd voor landbouw, waarbij nabij de ring rond Poperinge industrie
overheerst (terrein Sappenleen). Er zijn nog enkele losstaande woningen aanwezig in het
landbouwgebied nabij het industrieterrein (zie onderstaande foto).
Figuur 13 Ligging dichtst bijgelegen woningen nabij projectgebied
Er situeren zich woonkernen te Vlamertinge, te Poperinge en ter hoogte van de Brandhoek, waar er
zich nog een wooncluster situeert. Deze woonkernen situeren zich op meer dan 1 km. Ter hoogte van
de Brandhoekweg bevindt zich nog een militaire begraafplaats.
De dichtstbijzijnde scholen bevinden zich telkens in de kern van Poperinge of Vlamertinge. Het meest
nabije ziekenhuis is de campus van Poperinge, nabij de ring van Poperinge op ca 1 km.
3.1.5
Situering t.o.v. natuur
In de omgeving van het terrein bevinden zich geen speciale beschermingszones of VEN- en IVONgebieden. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied is ‘Westvlaams Heuvelland’ en bevindt zich op 2
km ten noordoosten van het terrein (zie . Het dichtstbijzijnde VEN- of IVON-gebied bevindt zich op
meer dan 5 km ten zuiden van het terrein (‘Westvlaams Heuvelland (GEN)).
ENVIRO + nv
juni 2014
24
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Figuur 14 Ligging NATURA-2000 gebieden nabij projectgebied.
Volgens het gewestplan bevindt zich een parkgebied op meer dan 1 km, in het centrum van
Poperinge (zie Figuur 8).
3.1.6
Situering t.o.v. landschappelijk en bouwkundig erfgoed
Onderstaande figuur toont de kaart met het beschermd en geïnventariseerd landschappelijk erfgoed.
In de nabije omgeving van het projectgebied zijn er geen ankerplaatsen, beschermde landschappen
of beschermde stads- en dorpsgezichten.
B
A
D
C
Figuur 15 Situering van projectgebied ten opzichte van beschermd en geïnventariseerd landschappelijk
erfgoed (bron geoportaal onroerend erfgoed)
ENVIRO + nv
juni 2014
25
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Volgend beschermd erfgoed komt voor op meer dan 500 m van het projectgebied (de letters
verwijzen naar de plaats op Figuur 15).
A: Schipvaarthoeve (dorpsgezicht)
B: Herenhoeve (stads- en dorpsgezicht) en bakhuis (beschermd monument)
C: Hoeve en poel (stad- en dorpsgezicht)
D. Galgebossen – Elverdinge en Vlamertinge (Ankerplaats landschapsatlas)
Inventaris bouwkundig en Wereldoorlogerfgoed
Verder zijn heel wat bouwkundige en wereldoorlog relicten aanwezig.
De meeste situeren zich in en rond de ring van Poperinge. Het dichtst bijgelegen monument bevindt
zich ten zuiden van het projectgebied op ca 500 m en betreft een informatiebord PoP.route (E op
Figuur 16) .
E
Figuur 16 Situering van projectgebied ten opzichte van beschermd en geïnventariseerd bouwkundig
erfgoed (bron geoportaal onroerend erfgoed)
3.2
Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
De relevante juridische en beleidsmatige randvoorwaarden worden weergegeven in onderstaande
tabellen. Telkens wordt een omschrijving gegeven, wordt aangeduid wat de relatie is met het project
en in welk deel de randvoorwaarde in het MER aan bod komt.
ENVIRO + nv
juni 2014
26
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Tabel 2 Juridische randvoorwaarden, relevantie en relatie met MER
Juridische randvoorwaarden
Omschrijving
Relatie met het project
Referentie
Decreet inzake ruimtelijke ordening en
ruimtelijke planning + Vlaamse Codex
Ruimtelijke
Ordening
en
diverse
uitvoeringsbesluiten
Hierin wordt het beleid inzake stedenbouwkundige
vergunning en de organisatie van de ruimtelijke
ordening in Vlaanderen geregeld.
Zie 2.3
Gewestplan Poperinge - Ieper (K.B.
14/08/1979 + wijzigingen)
Het gewestplan duidt de (hoofd)bestemming(en) van
de gronden in een regio aan: uitgangspunt van de
gebruiksfuncties van de mens.
RUP’s:
- Gem. RUP’s
- PRUP’s
- GRUP’s
MER-decreet en -besluit
RUP’s veranderen vaak essentiële zaken aan het
gewestplan en dienen steeds geraadpleegd te
worden.
De bedoeling is dat gelijktijdig met het
MER-proces
en
milieuvergunningsaanvraag
een
stedenbouwkundige aanvraag wordt
ingediend.
De nieuwe inrichting is gelegen binnen
het gewestplan van Poperinge - Ieper
De bestemming van het projectgebied
volgens
het
gewestplan
is
weergegeven op Figuur 8. Het terrein
is gelegen in een gebied voor
agrarische activiteiten.
Het bedrijf is gelegen binnen het
PRUP
‘Afbakening
kleinstedelijk
gebied Poperinge’ in een gemengd
regionaal bedrijventerrein
Voor de nieuwe activiteiten dient een
MER of verzoek tot ontheffing te
worden ingediend.
Dit regelt de milieuvergunning voor hinderlijke
inrichtingen in het Vlaamse Gewest.
Voor
het
project
milieuvergunning
aangevraagd.
Zie 2.3
Vlarem II regelt de milieuvoorwaarden voor
hinderlijke
inrichtingen:
bevat
o.a.
milieukwaliteitsnormen, algemene en sectorale
milieuvoorwaarden.
Voor dit project zal aan de
voorwaarden van Vlarem II moeten
worden voldaan.
Milieuvergunningendecreet
uitvoeringsbesluit VLAREM I
Dit decreet en het besluit bepalen of voor een project
een MER dient te worden opgemaakt.
en
Het uitvoeringsbesluit VLAREM II
ENVIRO + nv
het
juni 2014
zal
een
worden
Zie 3.1.2
Zie 3.1.2
Zie 1.3
Zie 6
27
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Juridische randvoorwaarden
Omschrijving
Relatie met het project
Referentie
Richtlijn Industriële Emissies (IED)
(Europese Richtlijn 2010/75/EU van
24/11/10)
+
omzetting
in
Milieuvergunningendecreet en titel I en II
van het Vlarem en bijlagen
De richtlijn herschikt en herziet een aantal bestaande
richtlijnen, waaronder de vroegere IPPC-richtlijn.
Voor activiteiten opgenomen in bijlage I van de IEDrichtlijn, geldt dat emissiegrenswaarden (incl.
lozingsnormen) minstens i.o. dienen te zijn met deze
die haalbaar geacht worden mits toepassing van
BBT.
Zie 5.3
EU-richtlijn 2008/50/EG betreffende de
luchtkwaliteit en schonere lucht voor
Europa (t.v.v. richtlijnen 96/62, 1999/30,
2000/69, 2002/3 en 2004/107) +
omzetting daarvan in Vlarem II van
1/06/1995 en vele wijzigingen
NEC-Richtlijn
(2001/81) en NEC
reductieprogramma
Vormt de basis voor een luchtkwaliteitsbeleid binnen
de Europese Unie met o.a. een globaal kader
waarmee EU luchtkwaliteit beoordeeld en beheerd
wordt,
vastleggen
van
alarmdrempels
en
grenswaarden, maatregelen voor verbeteren van de
luchtkwaliteit...
De NEC-richtlijn (NEC: National Emission Ceilings,
nationale emissieplafonds), impliceert het opnemen
van bindende emissieplafonds voor SO2, NOx, VOS
en NH3 in de verschillende lidstaten. In Vlaanderen
zijn deze plafonds opgenomen in Vlarem II
(emissiereductieprogramma’s, zie Vlarem II).
Regelt een aantal verplichtingen met betrekking tot
energie-efficiëntie bij ingedeelde energie-intensieve
inrichtingen
Regelt het gebruik en bezit van ozonafbrekende
stoffen en gefluoreerde broeikasgassen uit koel- en
luchtbehandelingsinstallaties.
De nieuwe site betreft een GPBVinrichting : X-rubriek in bijlage 1 van
Vlarem
I
van
toepassing
(productiecapaciteit van meer dan 300
ton per dag) waardoor geïntegreerde
aanpak van milieuproblemen vereist is
en de Best Beschikbare Technieken
moeten getoetst worden.
De luchtemissie en metingen voor het
project dienen in overeenstemming te
zijn met de richtlijn en de omzetting
ervan in Vlarem II.
Er zullen luchtemissies zijn
Zie 6.2 en 8.3
REG-decreet en Energiebesluit
Europese verordening 2037/2000 dd.
19/06/00 inzake ozonafbrekende stoffen
en verordening 842/2006 dd. 17/05/06
inzake gefluoreerde broeikasgassen en
Vlarem II bijlage 5.16.5
Besluit van de Vlaamse Regering inzake
de evaluatie en de beheersing van het
omgevingslawaai (22/07/2005)
ENVIRO + nv
Dit besluit heeft als doelstelling het omgevingslawaai
en de hieruit voortkomende geluidshinder en
schadelijke effecten te vermijden, te voorkomen of te
juni 2014
Zie 6.2 en 8.3
Zie 6.2 en 8.3
Door de omvang van het geplande
project zal het energieverbruik hoger
zijn dan 0,5 PJ, waardoor energieintensief en
energiestudie dient
opgesteld te worden.
Het project omvat een aantal geluid
producerende activiteiten, waarvan de
impact dient te worden onderzocht.
Zie 6.6
Zie 6.3 en 8.4
28
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Juridische randvoorwaarden
Omschrijving
verminderen
bewaren.
Grondwaterdecreet
opgenomen in Vlarem)
(sinds
en
een
goede
geluidskwaliteit
Reglementering van het gebruik van grondwater, het
voorkomen en de vergoeding van schade en de
heffingen op de winning van grondwater.
Beschermingszones
van
waterwingebieden (grondwaterwinningen
categorie C) (B.Vl.Reg. 27/03/85)
Nagaan
van
verbodsbepalingen
in
de
waterwingebieden en beschermingszones type I, II
en III ter bescherming van de grondwaterlagen.
Bodemdecreet en VLAREBO
Wettelijk
kader
voor
de
beperking
van
bodemverontreiniging,
de
verwijdering
van
bodemverontreiniging
en
de
regeling
voor
grondverzet.
Het doel van dit decreet is een integraal waterbeleid
dat gericht is op het gecoördineerd en geïntegreerd
ontwikkelen
beheren
en
herstellen
van
watersystemen, met het oog op het bereiken van
randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van
dit watersysteem als dusdanig, en met het oog op het
multifunctioneel gebruik, waarbij de behoeften van de
huidige en komende generaties in rekening worden
gebracht. De analyse en evaluatie van het al dan niet
optreden van een schadelijk effect en de op te
leggen voorwaarden om dat effect te vermijden, te
beperken, te herstellen of te compenseren, gebeurt
in de ‘watertoets’. Art. 8 van het decreet bepaalt dat
een watertoets dient uitgevoerd te worden bij elke
vergunningsaanvraag, plan of programma en dat de
elementen voor het uitvoeren van de watertoets
ENVIRO + nv
juni 2014
Referentie
Het bedrijf zal geen gebruik maken van
grondwater. Bij de aanleg van de
gebouwen en verharding is geen
bemaling voorzien.
Het
dichtstbijzijnde
beschermingsgebied
voor
waterwinning is gelegen op meer dan
15 km te Beernem
Momenteel zijn nog geen VLAREBOactiviteiten
aanwezig.
Naar
de
toekomst toe zullen wel VLAREBOactiviteiten aanwezig zijn.
In het bedrijf zal water worden gebruikt
en afvalwater geloosd. De elementen
nodig voor het uitvoeren van de
watertoets dienen aangeleverd te
worden in het MER. Het bedrijfsterrein
is niet gelegen in een mogelijk
overstroombaar gebied. Nabij de beek
bevindt
zich
een
effectief
overstroombaar gebied.
-
te
1999
Kaderrichtlijn Water / Decreet Integraal
Waterbeleid en uitvoeringsbesluiten en
uitvoeringsbesluit inzake de watertoets
Relatie met het project
Zie 6.1 en 8.2
Zie 6.7 en 8.2 en 8.6
Zie 6.1 en 8.2
29
Kennisgevingsdossier
Juridische randvoorwaarden
NV Eurofreez - Poperinge
Omschrijving
Relatie met het project
Referentie
De lozing van het afvalwater van het
bedrijf dient rekening te houden met de
milieukwaliteitsdoelstelling van de
ontvangende waterloop, de algemene
en sectorale lozingsvoorwaarden uit
Vlarem II.
Het projectgebied is gelegen nabij de
Hazelbeek en Robaartbeek. Deze
waterlopen zijn geklasseerd als type
Kleine beek. Deze waterlopen hebben
bestemming
drinkwaterproductie
toegekregen en dienen dus te voldoen
aan
de
hieraan
gekoppelde
milieukwaliteitsnormen.
Het projectgebied is gelegen nabij de
Hazelbeek
en
Robaartbeek
e
(onbevaarbare
waterloop,
2
categorie). Deze waterloop watert af
naar de Poperingevaart (onbevaarbare
e
waterloop, 1 categorie).
Het bedrijfsafvalwater zal worden
geloosd in de onbevaarbare waterloop
Hazelbeek.
Zie 6.1 en 8.2
dienen aangeleverd te worden in het MER.
Wet
bescherming
oppervlaktewater
(waterkwaliteitsdoelstellingen
en
lozingsvoorwaarden
opgenomen
in
Vlarem II, afvalwaterheffing)
Reglementering
van
de
handelingen
die
oppervlaktewaterverontreiniging
kunnen
veroorzaken.
Bestemming
oppervlaktewater/milieukwaliteitsnormen
oppervlaktewater
Duidt de oppervlaktewateren aan bestemd voor
drinkwaterproductie,
zwemwater,
viswater
en
schelpdierwater. De milieukwaliteitsnormen voor de
verschillende bestemmingen zijn opgenomen in het
VLAREM.
Onbevaarbare waterlopen
De wet deelt de waterlopen in verschillende
categorieën in, met telkens opgave van de
beheerder.
Ministeriele omzendbrief betreffende de
verwerking van bedrijfsafvalwater via de
openbare zuiveringsinfrastructuur en de
uitvoeringsbesluiten
De vuilvrachten dienen te worden getoetst aan de
door de overheid vastgelegde grenswaarden en
inzake debieten om het bedrijfsafvalwater te kunnen
lozen op de openbare riolering.
ENVIRO + nv
juni 2014
Zie 6.1 en 8.2
Zie 6.1 en 8.2
Zie 6.1 en 8.2
30
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Juridische randvoorwaarden
Omschrijving
Relatie met het project
Referentie
B.Vl.Reg.
dd.
1/10/2004
inzake
hemelwatervoorzieningen
+
nieuwe
verordening B.Vl.Reg. dd. 5/07/2013
Bepaalt de verplichte hemelwatervoorzieningen bij
aanleggen of heraanleggen van verhardingen en
bouwen of verbouwen van gebouwen.
Zie 6.1 en 8.2
Wet van 3 juni 1957 betreffende de
Polders (B.S. 21/06/1957) en Wet van 5
juli 1956 betreffende de Wateringen (B.S.
05/08/1956), Koninklijk besluit van 20
januari 1958 van het politiereglement
betreffende polders en wateringen
Legionellabesluit
Polders en wateringen zijn openbare besturen die
voor
een
bepaald
gebied
een
gunstige
De gebouwen en verharding dienen te
voldoen
aan
de
hemelwaterverordening.
Op
het
industrieterrein is een bufferbekken
aanwezig
voor
het
volledige
industrieterrein.
Het projectgebied bevindt zich niet in
een Polder of Watering. Op meer dan
10 km ten NW ligt de Zuidijzerpolder.
Doel van dit besluit is preventie tegen de
veteranenziekte of legionellose, vermijden van risico
op verspreiding, groei en besmetting van de bacterie.
De koelinstallatie kan
beschouwd
worden als een risico-activiteit.
Zie 6.1
Materialendecreet
en
het
uitvoeringsbesluit Vlarema (vervangt het
vroegere Afvalstoffendecreet en Vlarea)
Het Vlarema bundelt de uitvoeringsbesluiten bij het
Materialendecreet.
Vlarema
bevat
meer
gedetailleerde voorschriften over afvalstoffen,
grondstoffen, selectieve inzameling, vervoer, de
registerplicht
en
de
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid.
Het
Materialendecreet implementeert de Europese
kaderrichtlijn (EG) 2008/98 voor het beheer van
afvalstoffen in Vlaanderen en verankert het
duurzaam materialenbeheer. Het nieuwe decreet
vertrekt van de vaststelling dat een integrale kijk op
de materiaalketen nodig is om een blijvende
oplossing te vinden voor het afvalvraagstuk.
Voor het project dient getoetst of
voldaan wordt aan de voorwaarden
van het materialendecreet en de
uitvoeringsbesluiten, in het bijzonder
m.b.t.
de
bepalingen
inzake
grondstoffen (grondbrij).
Zie 6.4 en 8.6
ENVIRO + nv
waterhuishouding moeten creëren.
juni 2014
-
31
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Juridische randvoorwaarden
Omschrijving
Relatie met het project
Referentie
Decreet betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu en bijhorende
uitvoeringsbesluiten
Hierbij
staan
een
planmatige
aanpak
(natuurbeleidsplan), een horizontaal beleid (stand still
principe
en
zorgplicht),
gebiedsgericht
en
soortengericht beleid centraal.
Zie 3.1 en 8.6
VEN/IVON-gebieden
Het Vlaams Ecologisch netwerk en het Integraal
Verwevings-en Ondersteunend Netwerk is een
geheel van gebieden waarin een specifiek beleid
inzake natuurbehoud wordt gevoerd.
Het project in niet gelegen in een VENgebied,
IVON-gebied
of
natuurreservaat of habitatrichtlijn – of
vogelrichtlijngebeid. Het dichtst bij
gelegen GEN-gebied bevindt zich op
ca 5 km. Het dichtst bij gelegen
habitatrichtlijngebied bevindt zich op
ca 2 km ten noordoosten van het
projectgebied (zie Figuur 14). Het
dichtst bij gelegen vogelrichtlijngebied
bevindt zich op > 5 km.
Het project ligt niet in een VEN-of
IVON-gebied. Het dichtst bij gelegen
GEN-gebied bevindt zich op ca 5 km.
Vegetatiebesluit
Bepaalt
de
meldingsplichtige
en
natuurvergunningsplichtige wijzigingen aan vegetatie
of kleine landschapselementen.
Er
worden
geen
kleine
landschapselementen gewijzigd bij de
uitvoering van het project.
Zie 3.1 en 8.6
Bosdecreet
Regelt het behoud, bescherming, aanleg en beheer
van bossen. Het decreet stelt dat bossen buiten een
economische functie ook een sociale, educatieve,
scherm, ecologische en wetenschappelijke functie
hebben.
Regelt de bescherming, het behoud en de
instandhouding, het herstel en het beheer van het
archeologisch patrimonium. Via dit decreet wordt
o.m. de vondstmeldingsplicht en de zorgplicht van
archeologische vondsten geregeld.
Bepalen de afbakening en bescherming van de
beschermde
monumenten
en
stadsen
De Galgebossen liggen op ongeveer
2,5 km NW van het projectgebied.
Zie 3.1 en 8.6
Een archeologisch onderzoek heeft
reeds plaatsgevonden naar aanleiding
van de ontwikkeling van het terrein.
Zie 3.1 en 8.6
Op meer dan 1
projectgebied
zijn
Zie 3.1 en 8.6
Decreet
op
patrimonium
het
archeologisch
Decreet
tot
bescherming
van
monumenten, stads- en dorpsgezichten
ENVIRO + nv
juni 2014
km van het
er
enkele
Zie 3.1 en 8.6
32
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Juridische randvoorwaarden
Omschrijving
Relatie met het project
en het Landschappendecreet
dorpsgezichten. Het landschappendecreet regelt de
bescherming
van
landschappen
en
de
instandhouding, het herstel en het beheer van de in
het
Vlaamse
Gewest
gelegen
beschermde
landschappen.
De inventaris bouwkundig erfgoed bevat gegevens
over de belangrijkste gebouwen, al dan niet
beschermd. Deze worden in hun context gesitueerd,
hun vroegere functie en evolutie wordt belicht en hun
architect of bouwjaar wordt geïdentificeerd.
Geven op Vlaams en Europees niveau aan welke
best
beschikbare
technieken
(BBT)
vanuit
milieuoogpunt bestaan voor een aantal specifieke
productieprocessen.
beschermde
landschappen
of
beschermde stads- en dorpsgezichten
Inventaris bouwkundig erfgoed
BBT en Bref’s
Best Beschikbare Technieken voor de
‘groeten- en fruitverwerkende nijverheid’
(1999) (momenteel in herziening)
ENVIRO + nv
Beschrijft de best beschikbare technieken die van
toepassing
zijn
voor
de
groentenen
fruitverwerkende nijverheid
juni 2014
Referentie
In de omgeving van het bedrijf
bevinden
zich
geen
gebouwen
opgenomen in de inventaris van
bouwkundig erfgoed
Zie 3.1 en 8.6
De technieken toegepast bij het bedrijf
zullen worden getoetst aan de BBT
voor
de
‘groentenen
fruitverwerkende’ nijverheid. De BREF
voeding is eveneens van toepassing
De technieken toegepast bij het bedrijf
zullen worden getoetst aan de BBT
voor de groenten- en fruitverwerkende
nijverheid
Zie 5.3
Zie 5.3
33
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Tabel 3 Beleidsmatige randvoorwaarden, relevantie en relatie met MER
Beleidsmatige randvoorwaarden
Omschrijving
Relatie met het project
Referentie
Meerjarenplan
Vlaanderen
Dit
strategisch
plan
geeft
de
belangrijkste
beleidskeuzes voor de periode 2014-2019 op
provinciaal niveau.
Algemeen relevant in de provincie. Er
zijn geen specifieke doelstellingen voor
het projectgebied
-
Meerjarenplan Stad Poperinge
Dit
strategisch
plan
geeft
de
belangrijkste
beleidskeuzes voor de periode 2014-2019 op stedelijk
niveau.
Zie 3.1 en 4
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
West-Vlaanderen
Het PRS werd goedgekeurd op 6 maart 2002. Dit plan
bepaalt hoe de provincie er in de toekomst uit zal zien
en bakent hoofdruimtes en deelruimtes af. Het zorgt
voor evenwicht tussen verschillende functies. Een
aanpassing werd definitief goedgekeurd door de
minister op 11/02/2014.
Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan Poperinge
Geeft de toekomstige visies i.v.m. de ruimtelijke
ontwikkeling op niveau van de stad/gemeente.
Door
de
afbakening
van
het
kleinstedelijk gebied bekwam de stad
een hogere taakstelling voor wonen
en werken. Huidig project is een
invulling hiervan.
Algemeen relevant in de provincie. Het
land van Ieper-Poperinge-Izeberge is
landschappelijk
waardevol,
waar
aardappelteelt heel belangrijk is.
Poperinge wordt aangeduid als
compact
stedelijk
gebied
als
concentratiegebied van dynamische
activiteiten
(wonen-bedrijvigheidcultuurtoerisme).
Het
beleid
ondersteunt en versterkt zowel de
economische dynamiek als de rol van
de desbetreffende steden voor hun
omgevende regio’s. Poperinge heeft
een
degelijke
industriële
basis.
Poperinge wordt aangeduid als klein
stedelijk gebied.
De
bestaande
industriezone
‘Sappenleen’ wordt als gemengd
regionaal
bedrijventerrein
verder
ontwikkeld.
ENVIRO + nv
Provincie
West-
juni 2014
Zie 3.1, 5, 6.5 en 8.5
Zie 3.1, 5, 6.5 en 8.5
34
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Beleidsmatige randvoorwaarden
Omschrijving
Relatie met het project
Referentie
Gemeentelijk
Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan omschrijft
het beleid dat de gemeenten voor hun grondgebieden
voeren op het vlak van natuurbehoud. In het GNOP
worden
algemene
en
gebiedsgerichte
natuurdoelstellingen geformuleerd. Ook worden
prioriteiten opgesteld die genomen dienen te worden in
andere beleidsterreinen en is er aandacht besteed aan
de doorwerking van het natuurbeleid.
Het mobiliteitsplan bouwt een beleidsscenario op en
beschrijft de verschillende beleidsmaatregelen die op
korte en lange termijn zullen genomen worden.
Beschrijft de beleidsvisie op het integraal waterbeleid
voor het bekken van de Ijzer
Met de gewenste natuurstructuur zoals
beschreven in het GNOP dient
rekening te worden gehouden bij de
realisatie van dit project. Ondermeer
specifieke aandachtspunten werden
opgenomen voor de Poperingsevaart.
Zie 3.1 en 8.6
In het mobiliteitsplan is de ontwikkeling
van het bedrijventerrein Sappenleen
opgenomen en de ontsluiting.
In het deelbekken Hoppeland zijn of
worden in de omgeving van het
projectgebied
volgende
acties
voorzien:
bijkomende
buffering
Roobaartbeek en Hazelbeek, zijbeken
van Poperingevaart zijn geselecteerd
als natte ecologische infrastructuur van
lokaal belang, versterken van het
landelijk karakter, recreatie oevers en
het bouwen van 2 bruggen over de
Poperingevaart,
De inrichting is volgens het definitief
zoneringsplan van de gemeente
Poperinge gelegen in individueel te
optimaliseren buiten gebied
Zie 3.1 en 6.5 en 8.5
natuurontwikkelingsplan (GNOP)
Gemeentelijk Mobiliteitsplan
Poperinge
Bekkenbeheerplan van de Ijzer
Zoneringsplan
ENVIRO + nv
Een zoneringsplan zegt heel concreet hoe het
huishoudelijk afvalwater in een bepaalde zone wordt
gezuiverd, door collectieve zuivering, via een
bestaande of nieuw aan te leggen riolering of door
individuele zuivering. Op een zoneringsplan zijn vier
zones terug te vinden:
het centrale gebied met een bestaande aansluiting
op een zuiveringsstation (oranje gearceerd);
juni 2014
Zie 3.1, 6.1, 8.2 en 8.6
Zie 3.1, 6.1, 8.2 en 8.6
35
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez - Poperinge
Beleidsmatige randvoorwaarden
Reductieprogramma
stoffen
gevaarlijke
Landschapsatlas
Vlaams Klimaatbeleidsplan
2013-2020
voor
Visiedocument ‘De weg naar een
duurzaam geurbeleid’
ENVIRO + nv
Omschrijving
Relatie met het project
Referentie
het geoptimaliseerde buitengebied met recente
aansluiting op een zuiveringsstation (groen gearceerd);
het collectief te optimaliseren buitengebied, dit is de
zone waar de aansluiting nog zal worden gerealiseerd
(groen ingekleurd);
het individueel te optimaliseren buitengebied, waar
het afvalwater individueel zal moeten gezuiverd
worden
door
middel
van
een
individuele
behandelingsinstallatie (rood ingekleurd).
Het Reductieprogramma gevaarlijke stoffen kadert de
diverse elementen van het beleid inzake lozing van
gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater.
Deze atlas geeft aan waar tot op heden de historische
landschapsstructuur herkenbaar is (cf. deze gebieden
worden ankerplaatsen of relicten genoemd)
Er wordt afvalwater geloosd waarbij
toetsing aan de milieukwaliteitsnormen
van toepassing is.
Op ca 1 km bevindt zich de
ankerplaats Galgebossen-Elverdinge
en Vlamertinge (A30035)
Zie 6.1 en 8.2
De nieuwe inrichting
energie-intensief bedrijf
een
Zie 6.6 en 8.6
Het project zal afgetoetst worden aan
de normeringsmethodiek voorgesteld
in dit document.
Zie 6.2 en 8.3
Dit plan bevat Vlaamse doelstellingen en maatregelen
waarmee een wezenlijke bijdrage zal worden geleverd
aan de reductie van de emissie van broeikasgassen.
Uitwerking methodiek geurnormering.
juni 2014
betreft
Zie 3.1 en 8.6
36
Kennisgevingsdossier
3.3
NV Eurofreez, Poperinge
Referentiesituatie
De referentiesituatie van het studiegebied bestaat uit de actuele toestand van het milieu, zonder de
invloeden van de activiteiten van het bedrijf.
3.4
Mogelijke ontwikkelingsscenario’s
Bij de ontwikkelingsscenario’s wordt een onderscheid gemaakt tussen de autonome ontwikkeling m.n.
de evolutie die het studiegebied zal ondergaan zonder beïnvloeding van buitenaf en de door de mens
gestuurde ontwikkeling.
Bij de autonome ontwikkeling blijft dus de huidige situatie verder evolueren (verder zetten van het
actueel grondgebruik).
De door de mens gestuurde ontwikkelingsscenario’s steunen op beleidsmatige en juridische
randvoorwaarden die voor het projectgebied van toepassing zijn, zoals:
 realiseren van bestemmingen zoals voorzien in ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 realiseren van de water- en luchtkwaliteitsdoelstellingen;
 uitvoeren van de Natuurontwikkelingsscenario’s. Hieronder vallen het GNOP, het decreet
betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk milieu en zijn Besluiten, Regionale
Landschappen, …
 uitvoeren van de Beschermingsbesluiten monumenten en landschappen en de relictatlas.
Het MER zal per discipline aangeven onder welke voorwaarden het project kan uitgevoerd worden
zodat voldaan wordt aan de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden.
ENVIRO + nv
juni 2014
37
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
4 Beschrijving van het nieuwe project
4.1
Opbouw van het projectgebied
Het projectgebied betreft het toekomstige verwerkingsbedrijf en aanhorigheden. De projectgrenzen
vallen samen met de grenzen van het bedrijfsterrein van NV Eurofreez. Er wordt rekening gehouden
met het aan- en afrijden van wagens en vrachtwagens van personeel, goederen en klanten.
Bijlage 1 bevat een overzichtsplan van de toekomstige inrichting van het terrein met aanduiding van
de verschillende activiteiten en afdelingen van het bedrijf.
4.2
Beschrijving van de toekomstige activiteiten en installaties
NV Eurofreez is een producent van diepvriesproducten op basis van aardappelen. Om tot het resultaat
van ingevroren frieten te bekomen zijn heel wat stappen vereist.
Het volledige productieproces en aanhorende randvoorzieningen zijn voorzien in de nieuwe
gebouwen:
2
Was en sorteerbedrijf: 5.570 m
2
Productie: 3.500 m
2
Verpakking: 3.200 m
2
Emballage: 2.500 m
2
Vrieshuis: 5.890 m
2
Verlading: 1.200 m
2
Utilities: 2.482 m
2
Rest-productie: 1.520 m
2
Waterzuivering: 3.600 m
NV Eurofreez – Poperinge zal de aardappelen verwerken in 1 productielijn met bijhorende
diepvriestunnel. Volgende stappen zijn hiervoor noodzakelijk:
- wassen
- blancheren (85-95°C)
- frituren
- diepvriezen
Op het bedrijf zullen ook aardappelen gewassen worden voor de site in Proven.
Na diepvriezen worden de frieten verpakt en zijn ze klaar voor distributie.
Naast de installaties voor verwerking tot friet, zal ook een vlokkenlijn worden geïnstalleerd. De
installatie van een vlokkenlijn dient voor de verwerking van niet conforme aardappelen en frietsnippers
(in plaats van afvoer als veevoeder). Door de installatie van de vlokkenlijn kan de reststroom worden
gereduceerd.
Een overzicht van de verschillende stappen in de frietlijn wordt gegeven in Figuur 17.
ENVIRO + nv
juni 2014
38
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
Aanvoer aardappelen
Wassen
aarde, Loof
reinigen en sorteren
Aarde en niet aardappelbestanddelen (stenen, metalen, …)
stoomschillen
ontvellen
schilresten
sorteren
afgekeurde aardappelen
snijden
zetmeel
voorverwarmen aardappelen
sorteren
snippers
vlokkenlijn
blancheren
drogen
bakolie
frituren
kruim, afvalvet
koelen
invriezen
wegen
pallet
karton
folie
verpakken
verpakkingsverlies: karton, folie
palletiseren
opslag vrieshuis
Vlokkenlijn
blancheren
koken
pureren
drogen (walsdrogen)
verpakken
Figuur 17 Overzicht van de processen
Hierna wordt een overzicht gegeven van de verschillende productiestappen en de neven- en
ondersteunende activiteiten.
ENVIRO + nv
juni 2014
39
Kennisgevingsdossier
4.2.1
NV Eurofreez, Poperinge
Aanvoer en opslag van aardappelen
Zowat alle aardappelen die bij NV Eurofreez Poperinge worden verwerkt, worden vanuit een straal van
max. 150 km rond het bedrijf door landbouwers aangeleverd via tractoren/vrachtwagens. Ongeveer 72
ton/uur aardappelen zullen worden aangeleverd. Na het passeren aan de weegbrug worden deze
tijdelijk gestockeerd in de ontvangstruimte. De totale opslag van aardappelen zal ongeveer 3.500 ton
bedragen.
4.2.2
Voorbewerkingen
De locatie van de voorverwerking is terug te vinden in bijlage 1. De aanduiding van de verschillende
emissiepunten worden verder besproken onder deel 6.
4.2.2.1 Wassen en sorteren
De eerste stap in het productieproces omvat het wassen en reinigen waarbij de aardappelen van
aarde ontdaan worden en worden de niet aardappelbestanddelen (stenen, metalen, loof, …)
verwijderd. Hiervoor wordt recuperatiewater vanuit de waterzuivering gebruikt die gezuiverd is.
4.2.3
Schillen tot vriezen
De verschillende locaties kunnen worden teruggevonden in bijlage 1. De aanduiding van de
verschillende emissiepunten worden verder besproken onder deel 6.
4.2.3.1 Stoomschillen
Na het sorteren worden de aardappelen geschild met een stoomschiller.
Het stoomschillen gebeurt in een vat dat een korte tijd onder druk gezet wordt en daarna ontspannen
wordt. Het proces bestaat uit verschillende stappen:
1. vullen met aardappelen
2. sluiten vat
3. openen stoomkraan
4. sluiten stoomkraan
5. openen afblaas
6. lossen aardappelen
Wanneer het vat onder druk staat, ontstaat er aan de oppervlakte van de koude aardappel een
condensatie van stoom waardoor er warmte in de aardappel dringt. De goede warmteoverdracht aan
de schil door condensatie van de stoom maakt de convectieve overdracht heel groot en
verwaarloosbaar ten opzichte van de warmteweerstand in de aardappel. Hierna worden ze door
optische sorteerder ontdaan van niet aardappelen bestanddelen.
4.2.3.2 Snijden en sorteren
De geschilde aardappelen worden gesneden tot frieten. De frieten worden getrieerd en de korte frieten
en kantstukken worden verder uitgesorteerd. Verder worden ze ontpit door een optische sorteerder.
4.2.3.3 Blancheren
De hittebehandeling is een belangrijke, laatste stap om de kwaliteit van de aardappelen tijdens de
diepvriesbewaring te verzekeren. Deze kortstondige warmtebehandeling, welke in een blancheur
plaatsvindt gebeurt met heet water. De frieten worden geblancheerd gedurende 10 – 45min op 70°C
ENVIRO + nv
juni 2014
40
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
om de suikers te verwijderen en dan in een pompcircuit gedipt (water met pyrofosfaat-toevoeging op
68°C) om grauwverkleuring tegen te gaan.
4.2.3.4 Drogen en frituren
Ten einde worden de frieten gedroogd in een stroom van warme en droge lucht. De frieten worden
daarna kortstondig voorgebakken in plantaardige olie.
4.2.4
Koelen en invriezen
Na blancheren en frituren komen de frieten in een vriestunnel terecht waar ze met koude lucht (-30°C
à -40°C) in aanraking komen.
4.2.5
Wegen en Verpakken
De verpakking van diepvriesfrieten gebeurt volautomatisch in zakjes van verschillende groottes.
De lokatie verpakkingsafdeling kan worden teruggevonden in bijlage 1.
4.2.6
Stockage
De diepvriesfrieten worden klaar voor distributie opgeslagen in een daarvoor voorziene
stockageruimte (vrieshuis).
Daarnaast is eveneens een vlokkenlijn aanwezig. De frieten die niet aan de kwaliteitseisen voldoen,
gaan naar de vlokkenlijn. Deze frieten worden geblacheerd en gekookt tot puree. Deze puree gaat via
schroeven naar de bovenkant van de wals. De walsdroger droogt de puree (via stoom) zodat er een
dunne laag overblijft. De opslag gebeurt in bulk of in big bags.
4.2.7
Ondersteunende activiteiten
Ter ondersteuning van de productie van diepvriesfrieten en aardappelvlokken zijn bij NV Eurofreez Poperinge nog enkele nevenactiviteiten aanwezig.
4.2.7.1 Waterzuivering
Zowel bedrijfsmatig als potentieel verontreinigd hemelwater worden geloosd in de waterzuivering. Het
huishoudelijk afvalwater daarentegen wordt afzonderlijk geloosd in de openbare riolering. De
waterzuivering wordt weergegeven in Figuur 18.
Basis opzet waterzuivering, de selectie van type voorzuivering zal bv. zijn impact hebben om keuze
mogelijkheden van de anaerobe zuivering en potentieel aan biogas productie. Aansluitend zal de
noodzaak tot en beschikbaarheid van methodieken voor procesbeheersing (type on-line sensoren en
verwerking van de meetwaarden) beoordeeld worden in functie van uiteraard procesbeheersing en
garantie halen van de normen lozing. De kritische onderdelen waterzuivering zullen op hun noodzaak
tot redundantie geanalyseerd worden.
ENVIRO + nv
juni 2014
41
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
WKK / Stoom
Vet/Olie
Externe Verwerking
Decantor
Zeefgoed
Wit Zetmeel
Zwavel: Bio of Chemie
Biogas
Vetrijke Waters
Productie
Grijs Zetmeel
Zeef
Lamellen Separator
Anaerobie:
IC
UASB
EGSB
Struviet: MgO / MgCl2
Advn.
Externe Verwerking
Advn.
anammox
Actief Slib
Conditionering Hergebruik
Nabezinker
Zandfilter: tertiaire N & P verwijdering
Lozing
MBR
Advn.
Figuur 18 Schematische voorstelling opties/selecties waterzuivering
Grondwater zal niet worden aangewend.
4.2.7.2 Stoomproductie
Voor de productie van frieten is er stoom nodig. De aanmaak van stoom gaat via twee WKK’s.
Er zullen twee stoomketels en één back-up stoomketel worden voorzien. De verschillende grote
verbruikers zijn de blancheurs, stoomschiller, vlokkenwals, bakoven en aanmaak van warm water.
Voor de vlokkenlijn wordt een apart stoomaccumulatievat voorzien.
4.2.7.3 Koeling
De koelvloeistof (NH3) zal in een gesloten systeem zijn. Bij alle koelinstallaties is een
ammoniakdetectie aanwezig, zodat er een continue meting (om de 30 sec) plaatsvindt. Indien
meetwaarden tussen 0 en 50 ppm worden gemeten, wordt er melding gemaakt van een lek
(vooralarm), indien de gemeten waarden hoger zijn van 50 ppm gaat er een alarm.
4.2.7.4 Werkplaats
Voor onderhoud van de installaties zullen in de werkplaats enkele metaalbewerkingstoestellen worden
gebruikt (ongeveer 50 kW).
4.2.7.5 Opslag hulpstoffen
Als hulpstoffen voor het verwerken en invriezen van aardappelen, zijn er stoffen ingedeeld als
ontvlambaar, oxiderend, schadelijk, corrosief en irriterend. De gevaarlijke stoffen worden opgeslagen
in een aangepast chemisch lokaal. Bijkomend zal er nog opslag zijn van enkele gasflessen (om te
lassen), folie en papier en karton.
ENVIRO + nv
juni 2014
42
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
4.2.7.6 Elektriciteit
Op het bedrijfsterrein zullen 4 transformatoren voorzien worden van elk 2.500 kVA.
4.2.7.7 Laboratorium
Er wordt bij NV Eurofreez - Poperinge een labo voorzien voor de controle van de kwaliteit van de
producten. Op basis van de resultaten worden de processen aangepast.
4.2.8
Tewerkstelling
In de nieuwe inrichting zullen ongeveer 120 personen worden tewerkgesteld. Ongeveer 18 tot 20
personen in dagdienst en 20 tot 24 personen per ploeg (5-ploegensysteem).
4.2.9
Aan- en afvoer aardappelen
Ongeveer 72 ton/uur aardappelen zullen worden aangevoerd. De aanvoer en afvoer van de
eindproducten zal 24u/24u en 7d/7d plaatsvinden. De aanvoerfrequentie zal ongeveer 2 tot 3 tractoren
of vrachtwagens/uur bedragen (nl. 30 ton per vrachtwagen) of ongeveer 55 tractoren of
vrachtwagens/dag. De uitgaande aardappelwagens naar de site in Proven bedragen ongeveer
12/dag.
De afvoer van de producten zal op dagbasis ongeveer 30 vrachtwagens zijn. Per vrachtwagen wordt
ongeveer 18 ton afgevoerd. Verder zijn er nog de aan- en afvoeren van hulpstoffen, afvalstoffen,
afvoer naar veevoeding, … Op dagbasis zal dit ongeveer 7 vrachtwagens bedragen.
Dit maakt op dagbasis 104 vrachtwagens/tractoren. Ongeveer 75% zal plaatsvinden tussen 7-21u
(7d/7d).
Daarnaast zullen ongeveer 120 personen worden tewerkgesteld. Er wordt ingeschat dat ongeveer
62% per wagen zal komen.
4.2.10 verwerkingshoeveelheden
-
Men voorziet in eerste instantie volgende productiecapaciteit:
o Frieten: 15 ton/uur in een drieploegenstelsel tot 85.000 ton/jaar
o Vlokken: 0,8 kg/uur in een drieploegenstelsel tot 4.500 ton/jaar
Op termijn zal de productie worden opgedreven tot men volgende maximale productiecapaciteit
voorzien (2020):
o Frieten: 25 ton/uur in een vijfploegenstelsel tot 185.000 ton/jaar
o Vlokken: 0,8 kg/uur in een vijfploegenstelsel tot 5.920 ton/jaar
De verwerking zal 24u/24u plaatsvinden en 7d/7 (ongeveer 355 werkdagen op jaarbasis)
ENVIRO + nv
juni 2014
43
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
5 Beschrijving alternatieven
Hier kan een onderscheid gemaakt worden tussen het nulalternatief, doelstellingsalternatieven,
locatie-alternatieven en uitvoeringsalternatieven.
Het nulalternatief is het niet realiseren van het project. Dit alternatief omvat het behoud van de huidige
situatie mits rekening houdende dat nieuwe bedrijven zich zullen vestigen.
Productie en/of distributie en/of administratie vallen onder de doelstellingsalternatieven.
Locatiealternatieven zijn locaties die aan bod komen indien er keuze is tussen meerdere mogelijke
projectgebieden of indien er alternatieve inplantingsplaatsen zijn binnen een projectgebied.
Uitvoeringsalternatieven zijn bijvoorbeeld wijzigingen aan de manier waarop men werkt, bv. inzake het
proces of de manier van waterzuivering, …
5.1
Doelstellingsalternatieven
Beleids- of doelstellingsalternatieven zijn niet van toepassing. Het terrein is ontwikkeld als zone voor
gemengde bedrijvigheid, wat aangeeft dat het bedrijf en het beleid de beoogde productie- en
distributieactiviteiten op het terrein ondersteunen.
5.2
Locatie-alternatieven
Het betreft hier de opmaak van een MER voor een nieuwe site.
Door de afbakening van het gemengd bedrijventerrein Sappenleen binnen het kleinstedelijk gebied
van Poperinge, bevestigt de stad Poperinge, de provincie en de Vlaamse overheid op deze site zich
regionaal toelevernde en verwerkende bedrijven kunnen vestigen.
Een alternatieve lokatie is de bestaande site te Proven. Echter deze site is praktisch volgebouwd,
waardoor verdere uitbreiding aldaar niet meer mogelijk is binnen het huidige PRUP Eurofreez.
Bijkomend ligt bestaande site nabij de dorpskern van Proven, zodat heel wat vrachtverkeer langsheen
de dorpskern zou moeten passeren. In het GRS van Stad Poperinge is een uitbreiding van het bedrijf
Eurofreez aldaar echter niet voorzien, wel eventueel een lokaal bedrijventerrein van ca 3 ha, in
secundaire orde aan het gedeelte voorzien voor lokale bedrijven binnen het gemengd bedrijventerrein
Sappenleen.
Binnen het afgebakend gemengd bedrijventerrein Sappenleen, heeft het bedrijf in samenspraak met
de WVI uiteindelijk gekozen voor de huidige inplanting van bedrijf en WZI zoals weergegeven in
bijlage 1). De voorziene inplanting van het bedrijf is gebaseerd op de logistiek van het terrein en de
optimalisatie van het productieproces.
Gelet op de huidige stand van zaken betreffende de locatie van het nieuwe bedrijf, zal in het MER niet
ingegaan worden op mogelijkheid tot een alternatieve lokatie/schikking.
5.3
Uitvoeringsalternatieven
Onder uitvoeringsalternatieven wordt verstaan: technische ingrepen of maatregelen op het vlak van
bedrijfsvoering.
ENVIRO + nv
juni 2014
44
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
Er wordt momenteel nagegaan of de electriciteitsleidingen en biogasleidingen tussen de twee
percelen (perceel waterzuivering en perceel productiebedrijf) ondergronds of bovengronds kan.
Bovengrondse zou dit via een brugconstructie gebeuren.
Het betreft hier een nieuw aardappelverwerkend bedrijf, waarvan de algemene procestechnieken
conform de laatste beschikbare technieken zullen worden toegepast. De milderende maatregelen die
mogelijk naar aanleiding van de milieueffectbeoordeling worden voorgesteld, kunnen als
uitvoeringsalternatief worden beschouwd.
De mate van noodzakelijk bijkomende behandeling om recuperatie water, schoon water en/of water
van drinkwater kwaliteit te genereren vertrekkende van het gezuiverde afvalwater zal afhankelijk zijn
van de geselecteerde zuiveringstechnieken alsook de verschillende impact scenario’s op de
ontvangende oppervlakte wateren.
Het bedrijf betreft een GPBV-inrichting (zie Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden). De
processen zullen geëvalueerd worden ten opzichte van de relevante passages uit de lijst van de Best
Beschikbare Technieken (BBT) en de BREF-documenten:
- BREF ‘Food, drink and milkindustries’
- BBT-studie ‘aardappel- en groentenverwerkende nijverheid’
ENVIRO + nv
juni 2014
45
Kennisgevingsdossier
6 Milieuaspecten
NV Eurofreez, Poperinge
en
proces-geïntegreerde
milieumaatregelen
6.1
Waterhuishouding
Water is een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste hulpstof. Het heeft op zich drie belangrijke
functies:
1. op vlak van productie zijnde transport via waterstroom tussen een aantal verschillende
etappes van de productie
2. kwaliteit bewaring door afscherming rauwe aardappelen en friet tegen oxidatieve processen
van de lucht zuurstof
3. als effectief additief onder de vorm van stoom (schillen, blancheurs & koeltorens)
Daarnaast is er tevens een secundaire functie als hulpstof voor reiniging.
Interne waterverliezen en overdracht van proces additieven (bv. pyrofosfaat Dip-tank) moeten zoveel
mogelijk vermeden worden en maken deel uit van de opbouw van de productie lijn. De interne
ervaring en proceskennis binnen Aviko staat garant dat dit zal worden toegepast.
Een aantal type voorbeelden hiervan zijn (met een beduidende impact op concept waterzuivering en
beheersing van het zuiveringsproces):
•
•
•
Separaat gescheiden stelsel voor de vetrijke afvalwaters met afzonderlijk voorbehandeling
Beheersen verliezen of overdracht van pyrofosfaat ter hoogte van de Dip-tank
Aandacht voor de warmte huishouding afvalwater
De belangrijkste primaire waterbronnen zijn leidingwater en niet vervuild hemelwater.
De leidingwater aansluiting is nieuw te voorzien en zal correct moeten gedimensioneerd worden in
overleg met de toeleverancier.
Het niet vervuilde hemelwater zal in functie van de propere dakoppervlakte en verharding moeten
voorzien worden van voldoende hydraulische buffercapaciteit. Er kan bijkomend onderzocht worden in
welke mate er tevens hemelwater zou kunnen onttrokken worden uit de gemeenschappelijke
hemelwaterbuffer van de gehele WVI site.
De primaire waterbronnen zullen met name worden ingezet voor volgende doeleinden:
Leidingwater = hoogwaardige toepassing als proceswater
Hemelwater = koeltorens
Naast de primaire waterbronnen zal ook een deel van het gezuiverde afvalwater worden hergebruikt
conform de voorschriften van de door het FAVV goed gekeurde sectorgids. De mate van noodzakelijk
bijkomende behandeling om recuperatie water, schoon water en/of water van drinkwater kwaliteit te
genereren vertrekkende van het gezuiverde zal opnieuw afhankelijk zijn van de geselecteerde
zuiveringstechnieken alsook de verschillende impact scenario’s op de ontvangende oppervlakte
wateren.
ENVIRO + nv
juni 2014
46
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
De waterbalans dient rekening te houden dat dit geen 1 op 1 verhaal is in termen van ingenomen
water en het finaal geloosde debiet. Er zijn verliezen via verdamping koeltorens, stoom verliezen,
afvoer schilresten, vochtige lucht geurbehandeling, surplus slib waterzuivering en grondbrij. Anderzijds
zal door behandelen van frituurdampen een deel water uit de aardappelen condenseren en via het
vetwater circuit deel uitmaken van het debiet richting waterzuivering, condens vlokkenlijn en natuurlijk
het aandeel aan hemelwater niet te vergeten.
Het gemiddelde lozingsdebiet zal voor de finale productie van 25 ton frites/uur en 0,8 ton vlokken/uur
3
3
3
liggen op een 80 m /uur. Dit komt neer op een 3,2 m per ton friet of 1,6 m ton aardappelen. Hiermee
3
sluit dit aan bij de richtwaarde lopende VITO BBT studie welke als referentie waarde 3,5 m per ton
friet naar voorschuift.
Het totaal debiet door de zuivering heen, zijnde inclusief hergebruik, zal zich tussen de 100 tot 120
m3/uur situeren.
Als leidraad voor de te hanteren normen zal in eerste instantie worden vertrokken van de volgende
waarden op basis van alineëring met stedelijk afvalwater:
CZV: 125 mg/l
BZV: 10 mg/l
ZS: 30 mg/l
N totaal: 15 mg N/l
P totaal: 2 mg P/l
+ aanvulling met de parameters gedefinieerd in de EPAS studie als zijnde relevant voor de sector:
nitriet, ammoniak, arseen, kobalt, AOX en monochlooranilines. De praktijk heeft verder uitgewezen dat
ook voor sulfaat, chloriden en vanadium er best een normering op te nemen is in de vergunning.
Opnieuw zal hier de selectie van de zuiveringstechnieken mede bepalend zijn voor de norm
voorstellen rekening houdend met de catalogering van de parameters en impact op ontvangende
oppervlakte water.
Verder is het duidelijk dat bv. bepaalde parameters (met name CZV, BZV en ZS) normaal strenger
moeten kunnen gesteld worden dat opgegeven als de referentie situatie maar dit zal pas duidelijk
worden na selectie finale technologie trein waterzuivering (bv. ZS zijn bij MBR normaal beduidende
lager dan 30 mg/l). Een andere mogelijkheid is om groepsparameters zoals N en P totaal op delen in
KjN, NH4-N en NOx (nitriet/nitraat) alsook gebonden P en PO4-P.
Een belangrijke hulpstof met name voor de fosfaat huishouding is het verbruik en beheersing van het
additief pyrofosfaat benut als middel tegen de niet-enzymatische grauw verkleuring. Het verbruik
hiervan is deels afhankelijk van de kwaliteit van de aardappelen (dit kan inherent aan het aardappelras
zijn maar hangt ook sterk af van het verloop van teeltseizoen).
Finaal de opmerking dat het huishoudelijk afvalwater zal deel uitmaken van een afzonderlijke lozing
gezien met deze waterstroom separaat wenst houden van het industriële afvalwater circuit.
ENVIRO + nv
juni 2014
47
Kennisgevingsdossier
6.2
NV Eurofreez, Poperinge
Luchtemissies
In de figuur in bijlage 1 zijn de belangrijkste geurbronnen en bronnen voor luchtemissies
weergegeven.
Tabel 4 Locatie belangrijkste emissiebronnen lucht
locatie
Wassen
sorteren
Drogen
Schillen
Frituren
Vlokkenlijn
WKK
Waterzuivering
en
nummer
3-4
item
Afzuigventilatoren
emissie
stof
57-61
62
63-66
67-68
49
50-51
51a
41
42
20-21
afzuigventilatoren
Luchtbehandelingskast
afzuigventilatoren
Afblaas schiller 1-2 expansievat
Luchtbehandelingskast
Afzuigventilatoren
Bakdampcondensor ventilator
Afzuiging vlokkenwals
Onderafzuiging vlokkenwals
Afvoer rookgassen
22-24
Afvoer
veiligheden,
spuiexpansievat
anaerobie
geur
geur
geur
stoom/geur
geur
geur
stoom/geur
stoom/geur
stoom/geur
NOx, SO2, CO,
organische stoffen
stoom
flashdamp
stof
en
geur
De belangrijkste luchtemissies zijn NOx, SO2, CO en organische stoffen, stof en geur.
6.3
Geluidsemissies
Naast het omgevingsgeluid, is er het specifiek geluid van de inrichting.
In het geheel van de inrichting en haar activiteiten zal een onderscheid kunnen worden gemaakt
tussen drie groepen van geluidsbronnen
de continue bronnen zoals in volgende tabel opgelijst.
de variabele bronnen: laden en lossen op de site zelf
transportgeluid bij de aan- en afvoer op het traject van de openbare weg naar het bedrijf.
Onder normale omstandigheden is het bedrijf continu werkzaam 24/24u en 7d/7.
De verschillende vaste geluidsbronnen zijn opgenomen in onderstaande tabel en op de figuur in
bijlage 1 weergegeven.
ENVIRO + nv
juni 2014
48
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
Tabel 5 Emissiebronnen geluid
locatie
Was- en sorteerbedrijf
Expeditie diepvries
Verpakking
Kantoor/KD
Technische dienst
Machinekamer
Transfo/schakelruimtes
WKK
Utilities
Drogen
Schilllijn
Snijden/sorteren
Frituren
Vriezen
Vlokkenlijn
Aardappel warmen
6.4
nummer
1-5
6-7
8
9-10
11
12
13-16
17-18
19
20-21
25-26
27-28
29; 32; 35
30-31; 33-34; 36-37
52-56
57-61
62
63-66
67-68
72
73-74
49
50-51
51a
48
38
39-40
41-42
43-47
69
70-71
item
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingskasten
Luchtbehandelingskast
Luchtbehandelingskast
Luchtbehandelingskast
Luchtbehandelingskast
Toevoer-/afzuigventilatoren
Toevoer-/afzuigventilator
Natuurlijke labyrinth ventilatie
Afvoer rookgassen
Toevoer verbrandingslucht turbine
Ventilatie t.b.v. turbine
Luchtbehandelingskast
afzuigventilatoren
Toevoer ventilatoren
Afzuigventilatoren
luchtbehandelingskast
Afzuigventilatoren
Afblaas schiller 1-2 expansievat
luchtbehandelingskast
afzuigventilatoren
Luchtbehandelingskast
Afzuigventilator
Bakdampcondensor ventilator
luchtbehandelingskast
Toevoer ventilatoren
afzuigventilatoren
(onder)afzuiging vlokkenwals
Verdampingscondensors
Luchtbehandelingskast
Afzuigventilator
Afvalstoffen en hulpstoffen
Zoals af te leiden uit de flowchart (zie Figuur 17), geven de activiteiten aanleiding tot het ontstaan van
specifieke afvalstromen.
De belangrijkste afvalstromen zijn slib van afvalwaterbehandeling, spijsolie- en vetten, aarde,
schilresten en afgekeurde aardappelen. Aarde wordt beschouwd als grondbrij en dient te voldoen aan
de wetgeving van grondstoffen. Aardappelresten gaan mee als dierenvoeding of worden verwerkt als
vlokken. Verder zijn er nog een aantal niet-bedrijfsspecifieke afvalstromen (papier, schroot, afvalolie,
…) en restafval.
ENVIRO + nv
juni 2014
49
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
Volgende inschatting werd gemaakt (op basis van gelijkaardige bedrijven binnen Aviko):
Tabel 6 Ingeschatte afvalstoffen op jaarbasis (max. productiecapaciteit)
afvalstoffen
karton
folie
gemengd afval
glas
biologisch afbreekbaar keuken- & kantineafval
olie- en vetten
ton/jaar
280
60
370
0,15
9 m3
70
Verder is er een grote afzet naar veevoeding, ongeveer 34.000 ton/jaar. De aarde-afvoer (i.k.v.
grondbrij) zal op jaarbasis ongeveer 6.000 ton bedragen.
Voor de verschillende processen zijn heel wat hulpstoffen noodzakelijk. Het ingeschatte verbruik is
opgenomen in onderstaande tabel.
Tabel 7 Ingeschatte grondstoffen- en hulpstoffenverbruik op jaarbasis (max. productiecapaciteit)
grondstoffen/hulpstoffenverbruik
paletten hout en kunststof
reinigingsproducten
bakolie
karton
folie
aardappelenverbruik (friet)
aardappelenverbruik (vlokken)
aardappelenverbruik ( van Poperinge naar site te Proven)
310.000 pallets
30 ton/jaar
10.000 ton/jaar
5.550 ton/jaar
1.110 ton/jaar
340.000 ton/jaar
30.000 ton/jaar
50.000 ton/jaar
Verder is er ook nog verbruik van inkten, lijmen, vetten, oliën en andere hulpstoffen, maar deze zijn
beperkter.
Bijkomend zal er opslag zijn van acetyleen, zuurstof en argon voor het lassen (telkens 2 gasflessen).
6.5
Transport
De NV Eurofreez zal door zijn activiteiten een redelijke verkeersdrukte genereren. Dagelijks zullen
aardappelen worden aangevoerd, maar ook zullen er dagelijks grote hoeveelheden eindproducten
worden weggevoerd. Dit zorgt voor een aanzienlijk verkeerselement. Er wordt ingeschat dat op dag
basis ongeveer 104 vrachtwagens zullen aan- en afrijden.
Aan- en afvoer van gebeurt hoofdzakelijk via de Westhoekweg (N38) of via de Europalaan (R33 =
ring rond Poperinge) – via Frankrijklaan en Sint-Jansstraat (zie Figuur 7).
In het mobiliteitsplan van Stad Poperinge werd de ontsluiting van het bedrijfsterrein Sappenleen mee
opgenomen. In het mobiliteitsplan werd gekozen om een rotonde (of verkeerslichten) te voorzien aan
de N38 en de Sint-Jansstraat, zoals weergegeven in onderstaande figuur.
ENVIRO + nv
juni 2014
50
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
Figuur 19 Mobiliteitsplan Poperinge - Sappenleen
Uiteindelijk werd gekozen om de ontsluiting met de Westhoekweg (N38) te realiseren via een
specifieke voorsorteerstrook vanuit Ieper richting Poperinge. Het verkeer blijft op twee rijstroken rijden.
Vanuit Poperinge richting Ieper wordt de Westhoekweg versmald tot één rijstrook ter hoogte van de
ingang met de Sint-Jansstraat.
De aan- en afvoer voor de productie zal plaatsvinden 24u/24 en 7d/7, voor aan- en afvoer van
diversen (afval, hulpstoffen, verpakkingsmateriaal) zal dit plaatsvinden tijdens de kantooruren.
6.6
Energie
De voornaamste energiedragers zijn elektriciteit en aardgas en biogas. De belangrijkste
energieverbruiken situeren zich bij productie van de frieten en vlokken. Andere belangrijke
energieverbruiken zijn te situeren in het vrieshuis, waterzuivering en sorteerbedrijf.
Op de site zullen twee WKK’s worden geïnstalleerd met een totaal vermogen van 25 tot 30 MW.
Door de omvang van project zal het energieverbruik hoger zijn dan de grens van 0,5 PJ.
In functie van de milieuvergunningsaanvraag waarvan het MER een bijlage zal vormen, zal door NV
Eurofreez ook een energiestudie opgesteld worden.
De opmaak van deze energiestudie is tegelijkertijd met de opmaak van dit MER lopende. Daardoor
wordt niet verder op deze discipline ingegaan. In deze studie dient aangetoond te worden dat de in
bedrijf te stellen inrichting de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is, m.a.w.
dat er gewerkt wordt met de Best Beschikbare Technieken (BBT). De energiestudie zal onderzoeken
of energie-efficiëntere installaties beschikbaar zijn op de markt en of er maatregelen zijn, waarvoor de
ENVIRO + nv
juni 2014
51
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
IRR minder dan 15-14% na belastingen bedraagt, die extra kunnen genomen worden om de energieefficiëntie van de inrichting te verhogen.
6.7
Risico-activiteiten m.b.t bodem- en grondwaterverontreiniging
De kans op ernstige bodemverontreiniging is miniem. Gelet op de aard van de stoffen die bij NV
Eurofreez – Poperinge gebruikt en opgeslagen zullen worden, zijn er toch een aantal
bodembedreigende activiteiten (opslag chemicaliën, waterzuivering, …) aanwezig. Potentiele
bodemverontreiniging is dus niet uitgesloten (en dus toch een aandachtspunt). De nodige
voorzorgsmaatregelen dienen getroffen te worden (inkuiping, verharding terrein), eveneens bij het
bouwen van de gebouwen, waterzuiveringinstallatie, ….
Volgende opslag van gevaarlijke stoffen zal gebeuren:
- Antischuim: 6.000 liter
- Loog: 10.000 liter
- Lijmen: 2.000 liter
- Smeermiddelen: 1.200 liter
- Inkten: 500 liter
- PAC: 25.000 liter
- Reinigingsproducten: 5 ton
Bij de aanleg van de gebouwen, verharding, installaties en dergelijke dienen de regels van het
grondverzet te worden opgevolgd.
ENVIRO + nv
juni 2014
52
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
7 Afbakening reikwijdte milieu-disciplines/ingreep-effectmatrix
In dit deel wordt op basis van de ruimtelijke situering van het bedrijf en de beschreven milieuaandachtspunten, per milieudiscipline een overzicht gegeven van de potentiële ingreep-effectrelaties
en in welke mate verder onderzoek aangewezen is in het MER.
Aangezien het productieproces waterbehoevend is een groot deel van het gebruikte water vervolgens
geloosd wordt in oppervlaktewater, wordt binnen de discipline oppervlaktewater een effectevaluatie
uitgevoerd, zowel met betrekking tot waterkwaliteit als kwantiteit.
Binnen de discipline lucht is er een beïnvloeding te verwachten van de lokale luchtkwaliteit ten
gevolge van de emissies verbonden aan de aardappelverwerkende activiteiten. De te evalueren
parameters zijn enerzijds verbrandings- en geuremissies.
Binnen de discipline geluid wordt nagegaan in welke mate het huidige akoestisch klimaat in de
omgeving van het bedrijf veranderd wordt door de geluidsbronnen van het bedrijf, enerzijds van de
installaties en anderzijds van het intern en extern transport.
Binnen de discipline mens kan rekening houdend met de ruimtelijke situering van het bedrijf, de
evaluatie beperkt worden tot de mogelijke hindereffecten ten gevolge van geur- en geluidemissie
afkomstig van de geplande activiteiten.
Wat het aspect mobiliteit betreft, wordt in het MER op basis van uitgevoerde studies
(verkeerstellingen) het effect nagegaan van zowel personen- als goederenverkeer op de
bereikbaarheid, verkeersdoorstroming- en leefbaarheid.
Zoals hoger aangegeven, zullen alle activiteiten van het productieproces en mbt op- en overslag zich
bevinden op een verharde bodem en worden de opslagplaatsen uitgebaat conform de voorwaarden
van VLAREM II. Het afvalwater zal op gecontroleerde wijze worden opgevangen en afgevoerd.
Rekening houdend met de ligging van de natuurgebieden, zal een rechtstreekse impact vanwege de
activiteiten van het bedrijf niet aan de orde zijn. De impact via geluid en licht zijn eveneens uitgesloten
om die reden. Een mogelijk impact op het meest nabijgelegen natuurgebied zou zich eventueel
kunnen voordoen via atmosferische emissies. In het project-MER zal de uitwerking van de discipline
Fauna en Flora dan ook niet in detail gebeuren. Dit geldt ook voor de discipline Landschap,
bouwkundig erfgoed en archeologie. De beschermde monumenten en landschappen bevinden zich
op een grote afstand van het toekomstige bedrijf.
Uit de afbakening blijkt dat de belangrijkste milieuaandachtspunten bij de activiteiten van het bedrijf
zullen zijn:
- Water (oppervlakte water)
- Lucht (geur)
- Geluid
- Mens (hinder en mobiliteit)
ENVIRO + nv
juni 2014
53
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
Het samenvattend ingreep-effectmatrix is hieronder opgenomen. Het betreft m.a.w. een indicatie van
de potentiële milieu-impact die van het geplande project uitgaat en waaraan bij de
milieueffectbeoordeling aandacht zal worden besteed.
ENVIRO + nv
juni 2014
54
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
Aanvoer, lossen en opslag van aardappelen
Productieproces
X
X
x
x
X
X
X
X
productielijn
X
X
verpakkingslijn
X
X
X
X
X
X
X
Mens : hinder
en ruimte
Mens : mobiliteit
X
Koelen en gekoelde opslag
Nevenactiviteiten
trillingen
X
waslijn
Afvoer van producten
Geluid en
geur
Lucht incl.
oppervlaktewater
Deelingrepen
Grond- en
Bodem
Tabel 8 Ingreep-effect matrix voor de nieuwe exploitatie
X
X
X
Waterzuiveringsinstallatie
X
X
X
Opslag van hulp- en afvalstoffen
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Aan- en afvoer van hulp- en
afvalstoffen
Calamiteiten
X
X
Legende:
X: mogelijk milieuaandachtspunt
ENVIRO + nv
juni 2014
55
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
8 IMPACTANALYSE
8.1
Inleiding
Onderstaande beschrijving geeft per discipline een afbakening van het studiegebied (op basis van
reeds beschikbare data) en een aanzet tot beschrijving van de bestaande situatie met aanduiding van
de wijze waarop deze zal aangevuld worden in het MER. Tevens wordt aangegeven welke
effectgroepen bestudeerd zullen worden, welke specifieke methodologie gebruikt zal worden en hoe
de beoordeling verder zal gebeuren.
Als referentiesituatie wordt de bestaande toestand genomen (m.a.w. zonder aanwezigheid van het
bedrijf).
NV Eurofreez plant op de nieuwe site een aardappelverwerkend bedrijf. De uitbreidingen van de
geplande situatie werden beschreven onder deel 4 van dit kennisgevingsdossier.
De meer gedetailleerde beschrijving van de referentietoestand en geplande situatie van het projecten studiegebied wordt voor de relevante disciplines opgenomen onder de respectievelijke discipline.
De hierna gegeven beoordelingskaders zijn voorstellen in functie van de huidige kennis van het
dossier, die nog kunnen wijzigen afhankelijk van de verdere uitwerking in het MER. De
effectbeoordeling zal in de eerste plaats uitgevoerd worden zonder rekening te houden met de
milderende maatregelen. Daarnaast zullen ook de milderende maatregelen beoordeeld worden en
getoetst aan het significantiekader.
8.2
Discipline Oppervlaktewater
8.2.1
Toelichting gegevensgebruik
Voornaamste gegevensbronnen:









VMM (http://www.vmm.be/water/cijfers-en-databanken) met in bijzonder meetpunten
oppervlakte;
Robaartbeek 983 600
Poperingevaart 979 700 & 979 400
Robaartbeek 983 600
Hazelbeek 983 400 / 983 300 & 983 000
www.hydronet.be voor debiet relevant data (indien beschikbaar)
Atlas der waterlopen
Verspreiding en typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in het Vlaams gewest (UIA)
Milieu kwaliteitsdoelstelling voor oppervlaktewater – Anthea Group (2013)
VITO BBT studie Aardappelen, groenten en fruit (draft en/of finale versie)
Europese Bref relevante documenten (European IPPC Reference Documents)
Poperingevaart: naar ecologische herstel van waterloop en vallei (Aminal Water 2001)
EPAS studie naar gevaarlijke stoffen / norm voorstellen (Belgapom 2011)
ENVIRO + nv
juni 2014
56
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
In een hydrografische beschrijving van de bedrijfsomgeving worden de waterlopen in de nabijheid
van de inrichting weergegeven en besproken. Voor de bespreking en ligging van de waterlopen
wordt er gebruik gemaakt van de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA).
De ruimtelijke situering van de relevante oppervlakte wateren is weergegeven in onderstaande Figuur.
Figuur 20 Situering studiegebied oppervlaktewater en relevante waterlopen
De kwaliteit van de waterlopen, waarnaar de inrichting ontwatert, wordt beschreven op basis van
metingen van de Biotische Index en de Prati Index (gegevens meetpunten VMM voor zover
beschikbaar). Naast de VMM-meetpunten wordt er ook gebruik gemaakt van eventueel aanwezige
MAP-meetplaatsen voor een inschatting van de oppervlaktewaterkwaliteit (gegevens VMM).
8.2.2
Afbakening studiegebied
Het studiegebied strekt zich uit tot de volledige zone binnen de welke de kwaliteit en kwantiteit van
het omgevende oppervlaktewater kan worden beïnvloed.
8.2.3
Toelichting referentiesituatie
Het studiegebied spitst zich vooral toe op de Poperingevaart, Hazelbeek en Robaartbeek (indien
relevant). De indeling van de waterlopen volgens de VHA is de volgende:
Poperingevaart :
Categorie
Geklasseerd, eerste categorie
ENVIRO + nv
juni 2014
57
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
Beheerder
Vlaamse Milieumaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer - Brugge
Kwaliteitsdoelstelling
Viswater en produktie drinkwater
Hazelbeek:
Categorie
Geklasseerd, tweede categorie
Beheerder
Provincie West-Vlaanderen
Kwaliteitsdoelstelling
Produktie drinkwater
Robaartbeek:
Categorie
Geklasseerd, tweede categorie
Beheerder
Provincie West-Vlaanderen
Kwaliteitsdoelstelling
Produktie drinkwater
De nieuwe inrichting is gesitueerd in een driehoek gevormd door de relevante oppervlaktewateren. De
Robaartbeek mondt uit in de Hazelbeek ten zuiden van de locatie inrichting en de Hazelbeek op zich
loopt lateraal in Noord/Zuid richting langs de Oostzijde omhoog om aan te sluiten op de Poperingevaart
ten Noorden van de inrichting. De Poringevaart heeft via het Ieperlee kanaal een doorsteek naar de
IJzer. Voor de verschillende waterlopen zijn kwaliteitsmetingen met verschillende indicator niveaus
beschikbaar (zie pnt. 1.1.).
8.2.4
Methodiek MER
De MER zal in hoofdzaak twee aspecten analyseren zodat de milieu effecten op een correcte en
objectieve wijze kunnen beoordeeld worden.
Aspect 1: Waterverbruik en waterzuivering
Aangezien het een nieuw te bouwen inrichting betreft zal een inventaris worden opgemaakt van de
verschillende toepassen maatregelen op vlak van beheersing waterverbruik en keuze van de te
benutten waterzuiveringstechnieken.
Als aanvullende gegevens zal een overzicht opgemaakt worden van volgende grootheden welke als
basis moeten dienen voor uitbouw van de waterbeheersing en waterzuivering:
a. Globaal waterverbruik per ton verwerkte aardappelen
b. Opdeling verschillende waterverbruiken (proces, koelwater, reiniging, hergebruik, niet
verontreinigd
hemelwater, verontreinigd hemelwater,…)
c. Interne maatregelen waterverbruik (scheiding vetrijke waters, wit zetmeel afscheiding snijcoupes,
dooi
procedures, beheersing Dipwater, intern water hergebruik,….)
ENVIRO + nv
juni 2014
58
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
d. Beheersing watertemperatuur
Doelstelling is een correct totaal waterverbruik in functie van de voorziene capaciteit van de nieuwe
inrichting versus de kwantitatieve / kwalitatieve beoordeling van de ontvangende waterlopen.
Om tot een correcte beslissing te kunnen komen in functie van de minimalisatie van de impact op de
ontvangende oppervlakte water zullen de verschillende opties van de zuiveringstechnieken met
elkaar vergeleken worden. De basis opzet van de waterzuivering is weergegeven in onderstaande
Figuur maar laat alsnog een aantal vrijheidsgraden open welke gekoppeld dienen te worden aan de
impact op kwaliteit oppervlakte water. In het bijzonder keuze van technieken voor beheersing van
fosfaat hebben een significante invloed op gerelateerde parameters: ijzer, aluminium, chloride en
sulfaten.
Hieraan gekoppeld zijn er ook de energetisch aspecten inherent verbonden aan de te selecteren
technieken: bv. klassieke N-verwijdering via nitrificatie/denitrificatie versus anammox gebaseerde
processen.
Basis opzet waterzuivering, de selectie van type voorzuivering zal bv. zijn impact hebben om keuze
mogelijkheden van de anaerobe zuivering en potentieel aan biogas productie. Aansluitend zal de
noodzaak tot en beschikbaarheid van methodieken voor procesbeheersing (type on-line sensoren en
verwerking van de meetwaarden) beoordeeld worden in functie van uiteraard procesbeheersing en
garantie halen van de normen lozing. De kritische onderdelen waterzuivering zullen op hun noodzaak
tot redundantie geanalyseerd worden.
WKK / Stoom
Vet/Olie
Externe Verwerking
Decantor
Zeefgoed
Wit Zetmeel
Zwavel: Bio of Chemie
Biogas
Vetrijke Waters
Productie
Grijs Zetmeel
Zeef
Lamellen Separator
Anaerobie:
IC
UASB
EGSB
Struviet: MgO / MgCl2
Advn.
Externe Verwerking
Advn.
anammox
Actief Slib
Conditionering Hergebruik
Nabezinker
Zandfilter: tertiaire N & P verwijdering
Lozing
MBR
Advn.
Figuur 21 Schematische voorstelling opties/selecties waterzuivering
Het uit te werken rioleringsplan zal noodzakelijk zijn om geen opmenging van de verschillende
ENVIRO + nv
juni 2014
59
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
stromen mogelijk te maken alsook deel uit maken van calamiteiten planning en voorzieningen.
Dit alles zal resulteren in een duidelijk waterbalans gerelateerd aan de voorziene productie zowel op
vlak van waterkwaliteit en kwantiteit.
Gecombineerd zal kwaliteit en kwantiteit van de lozing de impact beoordeling op het (de)
ontvangende oppervlaktewater(en) mogelijk maken.
Aspect 2: Impact op ontvangende oppervlaktewateren
In het MER zal de huidige toestand van het oppervlaktewater beschreven worden. Hiervoor
zal een inventarisatie en karakterisatie van de oppervlaktewateren in het studiegebied, die door
het project zouden kunnen beïnvloed worden, gebeuren. De karakterisatie van de huidige
toestand gebeurt op basis van bestaande gegevens en kaartmateriaal (o.a. VMM, Atlas der
waterlopen, verspreiding en typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in het Vlaams gewest
(UIA). Deze beoordeling zal gemaakt worden conform het standaard methodiek voor bepalen van het
significantie kader.
De significantie van de effecten wordt bepaald rekening houdend met
beoordelingskader opgenomen in het Richtlijnenboek water van LNE dienst MER.
een
nieuw
Hierna volgend wordt het significantiekader weergegeven ter beoordeling van de significantie van
impact van de lozing van gezuiverd afvalwater.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat onderstaand significantiekader betrekking heeft op de
‘totale’ impact in de geplande situatie. Dit gegeven is belangrijk bij het vastleggen van de
gradaties in significantiebeoordeling.
Het significantiekader verwijst naar de bijdrage van de lozing tot de gehanteerde
toetsingswaarden, m.a.w. de significantie van de lozing wordt bepaald door de mate waarin de lozing
al dan niet aanleiding kan geven tot het overschrijden van de toetsingswaarden.
De significantie beoordeling zal opgemaakt worden voor gemiddelde toestand en het worst-case
scenario. Beoordeling verloopt de methodiek zoals beschreven in “Richtlijnenboek voor discipline
water” (uitgave 06/2011). Hierbij zal een onderscheid gemaakt worden tussen de gemiddelde
situatie en worst-case scenario’s aangevuld met specifieke beoordeling voor gevaarlijke stoffen
enerzijds en basis parameters anderzijds. In functie van de beschikbare gegevens en/of extra
metingen kan voor de verschillende scenario’s en voor de verschillende parameters de impact
gekwantificeerd worden in 3 categorieën: beperkte, relevante of belangrijke bijdrage. Voor
gevaarlijke stoffen (in worst-case scenario) zal de beoordeling zich vertalen in een kwantificering van
het tijdelijk effect (beperkt, relevant tijdelijk aanvaardbaar of belangrijk tijdelijk onaanvaardbaar al
niet gekoppeld aan toxische effecten).
De impact van de huidige waterafvoer op de waterkwaliteit van de ontvangende oppervlaktewateren
wordt berekend op basis van vrachtbelading om te zetten in te verwachten concentraties.
Berekeningen worden voorzien zowel m.b.t. de thermische belasting van het ontvangende water als
van de chemische toestand. Deze laatste berekeningen worden voorzien voor de relevante
parameters.
Noodzakelijk meetwaarden zullen hetzij uit de beschikbare databanken betrokken worden ofwel
deels bekomen worden uit een set extra metingen.
ENVIRO + nv
juni 2014
60
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
Finaal zal hieruit een normvoorstel naar voorkomen.
8.2.5
Watertoets
De watertoets zelf gebeurt door de overheid die beslist over een vergunning, plan of programma.
In het MER worden louter de elementen aangereikt voor de invulling van de watertoets.
Bij de discipline oppervlaktewater wordt een beschrijving opgenomen van de te verwachten effecten
met betrekking tot het oppervlaktewatersysteem.
In het MER wordt in een apart hoofdstuk een overzicht gegeven in overeenstemming met de
beoordelingsschema’s in functie van de aard van het project (vb. reliëfwijziging,
grondwaterwinning, lozing,...) opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling
van nadere regels voor de toepassing van de watertoets.
8.2.6
Milderende maatregelen
Een opsomming van milderende maatregelen zal volgen uit de besluiten die kunnen getrokken
worden uit de impact berekeningen op basis van de norm voorstellen in functie van de verschillende
combinatie mogelijkheden waterzuivering. Hierbij zal een selectie tool worden opgemaakt welke
toelaat in functie van de keuze mogelijkheden van de verschillende technologieën de impact voor de
diverse parameters op de kwaliteit ontvangende oppervlakte water te beoordelen.
8.3
Discipline ‘Lucht’
8.3.1
Afbakening en beschrijving studiegebied
Het studiegebied wordt bepaald tot de zone rond het projectgebied waar een niet te verwaarlozen
impact op de luchtkwaliteit te verwachten is. Zoals bij de discipline oppervlaktewater, kan het
studiegebied in feite maar vastgelegd worden na begroting van de mogelijke effecten. Op basis van
ervaring met gelijkaardige projecten wordt aangenomen dat het studiegebied voor de discipline
‘Lucht’ zich maximaal zal uitstrekken tot een afstand van een paar kilometers van het bedrijfsterrein.
8.3.2
Beschrijving van referentiesituatie en geplande situatie
Gelet op de aard van de activiteiten en de ligging van het bedrijf, zal in het MER binnen de discipline
lucht aandacht besteed worden aan verbrandings- en geuremissies.
De plaatselijke luchtkwaliteit wordt in kaart gebracht in het MER betreffende de parameters NOx,
SO2, CO, organische stoffen en stof. Gegevensbronnen hiervoor zijn :
- immissiemetingen uitgevoerd door de VMM in nabijgelegen meetposten
- interpolatiekaarten opgesteld door de VMM
De waargenomen trends worden beschreven en de te verwachten evolutie bij autonome ontwikkeling
wordt geschetst. Er wordt nagegaan of de actuele luchtkwaliteit voldoet aan de beschouwde
milieukwaliteitsdoelstellingen.
De relevante te verwachten emissiepunten worden aangeduid op overzichtsplan. Van de beschreven
emissiebronnen in hoofdstuk 6.2., worden de technische kenmerken, beschikbare emissiegegevens
van gelijkaardige installaties en beperkende maatregelen opgenomen. Bij het ontbreken hiervan
worden emissies ingeschat op basis van emissiefactoren en brandstofverbruiken.
ENVIRO + nv
juni 2014
61
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
Een kwantitatieve inschatting van de geuremissies van de waterzuivering zal gebeuren op basis van
emissies met lage geurdrempel. Bij de evaluatie zal rekening worden gehouden met de methodiek uit
het visiedocument ‘De weg naar een duurzaam geurbeleid’ (cf. geurkwaliteitsnormen, hedonisch
karakter van de geur, …)
8.3.3
Milieueffectvoorspelling en -beoordeling en milderende maatregelen
In het kader van het MER zullen de emissies inzake de parameters NOx, SO2, CO en organische
stoffen bij gelijkaardige installaties getoetst worden aan de van toepassing zijnde
emissiegrenswaarden van VLAREM II. Op basis van de berekende vuilvrachten, wordt bepaald voor
welke parameters de emissies relevant zijn. Als relevantiecriterium worden de drempelwaarden uit de
regelgeving m.b.t. het IMJV gehanteerd. Indien relevant, zullen de emissies verder geëvalueerd
worden aan de hand van verspreidingsberekeningen met het IFDM model.
Met betrekking tot de geuremissies, zullen desgevallend de berekende geurconcentraties worden
weergegeven als overschrijdingsfrequenties op jaarbasis, nl. als 98 percentielwaarden. Deze zijn
immers het meest relevant gebleken voor de beoordeling van de geurkwaliteit in de omgeving. Het
uiteindelijk effect van de geuremissies, nl. de mogelijk ondervonden geurhinder in de omgeving wordt
beoordeeld onder de discipline mens. Ingeval uit de totaalbeoordeling blijkt dat er sprake is van sterk
negatieve effecten zullen milderende maatregelen worden uitgewerkt en de effecten van deze
milderende maatregelen op de geurimpact opnieuw worden gemodelleerd.
8.4
Discipline ‘Geluid’
8.4.1
Afbakening en beschrijving studiegebied
Het studiegebied wordt voor de discipline ‘Geluid’ vastgelegd volgens de bepalingen uit het VLAREM
en bijgevolg begrensd door
- de 200 m-grens t.o.v. de perceelsgrenzen van de inrichting,
- de 200 m-grens t.o.v. de grens van het industriegebied.
De dichtstbijzijnde woningen/woonkernen in het studiegebied zullen worden opgesomd:
- oriëntatie van de bewoning tot het project
- afstand van de bewoning tot het project
Voor een beschrijving van de ruimtelijke situering van het terrein wordt verwezen naar de beschrijving
in hoofdstuk 3.1.
8.4.2
Beschrijving van referentiesituatie en geplande situatie
De referentiesituatie of de kwaliteit van het huidige omgevingsgeluid wordt beschreven aan de hand
van een langdurige meting (minstens 1 week) uitgevoerd op het nog niet bebouwde bedrijfsterrein.
Tijdens deze meetcampagne worden de akoestische grootheden L Aeq,1h, LA1,1h, LA5,1h, LA50,1h en LA95,1h
geregistreerd. Bijkomend worden de ogenblikkelijke geluidsniveaus opgeslagen evenals de
tertsbandanalyse De metingen worden uitgevoerd conform de bijlage 4.5.1 van het VLAREM II. De
meetresultaten worden getoetst aan de richtwaarden uit VLAREM II in functie van de bestemming van
de omgeving volgens het gewestplan en het PRUP. De dichtste woningen liggen in agrarisch gebied
ENVIRO + nv
juni 2014
62
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
en in een gebied op minder dan 500 m van een industriegebied. Er kan aangenomen worden dat het
geluidsklimaat op de toekomstige site nauwelijks verschilt van dat aan de dichtste woningen.
Volgens de voorschriften van Vlarem II ‘Bijlage 2.2.1. milieukwaliteitsnormen voor geluid in open
lucht’ gelden volgende waarden voor het LA95,1h van het omgevingsgeluid:
Tabel 9 Milieukwaliteitsnorm voor geluid in open lucht
Ligging op gewestplan
Milieukwaliteitsnorm in dB(A)
2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan
500 m gelegen van industriegebieden
Dag
(7 – 19 h)
50
Avond
(19 – 22 h)
45
Nacht
(22 – 6 h)
45
Het voorgestelde meetpunt is aangeduid op onderstaande figuur.
vast
meetpunt
Figuur 22 Voorgesteld meetpunt omgevingsgeluid
8.4.3
Milieueffectvoorspelling en -beoordeling en milderende maatregelen
Van de toekomstige toestand wordt een 3D rekenmodel gemaakt. Daartoe worden eerst alle
geluidsbronnen van het bedrijf geïnventariseerd. Het geluidsvermogen van elke bron wordt bepaald
aan de hand van technische fiches, literatuurgegevens of productspecificaties. Indien gegevens
ontbreken, worden op de bestaande vestiging vergelijkbare geluidsbronnen opgemeten in situ
volgens de algemene principes van de norm ISO 3746 (Determination of sound power level of noise
sources – Engineering methods for
free-field conditions over a reflecting plane). Deze
geluidsmetingen worden gebruikt om de gegevens in het model te bevestigen en/of aan te vullen.
ENVIRO + nv
juni 2014
63
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
De bronvermogens worden gebruikt als input voor het akoestische rekenmodel dat opgebouwd wordt
met behulp van het simulatiesoftwarepakket IMMI 2013. In het model wordt ook de bedrijfsgebouwen
en de omgeving gemodelleerd. Met behulp van dit rekenmodel wordt de geluidsoverdracht naar de
omgeving bepaald volgens de ISO-norm voor industrielawaai (ISO 9613-2). Het verkeerslawaai zal
berekend worden volgens de Nederlandse Standaard Rekenmethode II. De berekeningen worden
uitgevoerd in octaafbanden tussen 63 en 16000 Hz, voor zover dit beschikbaar is voor de
geluidsvermogens..
De resultaten worden voorgesteld als geluidskaarten waarop het geluidsdrukniveau visueel is
voorgesteld. Bovendien wordt ter hoogte van de evaluatiepunten een puntberekening uitgevoerd..
Het wettelijk toetsingskader met betrekking tot geluid is vastgelegd in titel II van het Vlarem.
Aangezien het bedrijf nog niet bestaat, is het een ‘nieuwe’ inrichting. Voor nieuwe inrichtingen worden
de grenswaarden afgeleid op basis van de ligging van de immissiepunten volgens het gewestplan en
het huidige omgevingsgeluid.
De richtwaarde voor specifiek geluid wordt vermeld in onderstaande tabel:
Tabel 10 Richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend geluid in open lucht
Ligging op gewestplan
Richtwaarde (RW) in dB(A)
2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan
500 m gelegen van industriegebieden
Dag
(7 – 19 h)
50
Avond
(19 – 22 h)
45
Nacht
(22 – 6 h)
45
Voor een nieuwe inrichting geldt:
-
-
Indien het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid gelijk aan of hoger dan de
milieukwaliteitsnorm, moet het specifiek geluid, beperkt worden tot het L A95,1h van het
oorspronkelijk omgevingsgeluid verminderd met 5 dB(A) enerzijds en tot de richtwaarde
anderzijds.
Indien het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid lager is dan de richtwaarde,
moet het specifiek geluid beperkt worden tot de richtwaarde verminderd met 5 dB(A).
Een aantal activiteiten op het terrein kunnen als incidenteel of als impulsachtig geluid beschouwd
worden, op voorwaarde dat ze 10% of minder voorkomen tijdens elke beoordelingsperiode. Voor de
dag betekent dit 72 minuten, voor de avond 18 minuten en voor de nacht 54 minuten. Voor dergelijke
gebeurtenissen gelden iets ruimere normen: het maximum ogenblikkelijk geluidsniveau (uitgedrukt als
een LAeq,1s-waarde) in industriegebied mag niet meer bedragen dan:
Tabel 11 Richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend geluid in open lucht
Aard van het geluid Richtwaarden uitgedrukt als LAeq,1s in dB(A)
fluctuerend
incidenteel
impulsachtig
intermitterend
Dag
Toepasselijke waarde
+15
Toepasselijke waarde
+20
Avond
Toepasselijke waarde
+10
Toepasselijke waarde
+15
Nacht
Toepasselijke waarde
+10
Toepasselijke waarde
+15
De toepasselijke waarde voor nieuwe inrichtingen is gelijk aan richtwaarde verminderd met 5 dB(A).
ENVIRO + nv
juni 2014
64
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
8.4.4 Effectbespreking
Voor de beschrijving van de geluidsimpact t.g.v. de industriële bedrijvigheid wordt een vergelijking
gemaakt met de Vlarem-geluidsnormering voor ingedeelde inrichtingen en met de gemeten niveaus
van het huidige omgevingsgeluid. De geluidsimpact wordt gekwantificeerd via het significantiekader
zoals gegeven in onderstaande tabel
Tabel 12 Significantiekader geluid
Invloed op omgeving
Lna-Lvoor
LAX,T
Eindscore na correctie
tussenscore
(effectscore)
Voldoet aan Vlarem?
Nieuw / verandering
LAX,T>6
-3
Lsp≤GW
-1
Lsp>GW
-3
3≤LAX,T<6
-2
-1
-3
1≤LAX,T<3
-1
-1
-3
-1≤LAX,T<1
0
0
-1/-2
-3≤LAX,T<-1
+1
+1
-
-6≤LAX,T<-3
+2
+2
-
LAX,T <-6
+3
+3
-

LAX,T = verschil in omgevingsgeluid (in dB(A)) voor en nadat een project is uitgevoerd.
Met T = duur in seconden
Met X:

N: parameter van statistische analyse (LAN,T), N=95 ter toetsing aan de milieukwaliteitsnorm
of

eq voor het equivalente geluidsdrukniveau van het omgevingsgeluid
GW: grenswaarde volgens beslissingsschema 4.5.6.1 van de bijlage van Vlarem II
Lsp: specifiek geluid
Bij een negatieve score dienen milderende maatregelen voorgesteld te worden:
Tabel 13 Koppeling met milderende maatregelen
-1 (matig significant negatief)
Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend,
maar indien de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
aangeven dat er zich een probleem kan stellen dan dient de
deskundige over te gaan tot voorstellen van milderende
maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te
worden.
-2 (significant negatief)
Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar
milderende maatregelen, te koppelen aan de langere termijn.
Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden.
Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar
milderende maatregelen te koppelen aan de korte termijn. Bij
het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden.
-3 (zeer significant negatief)
De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling verwaarloosbaar, positief,
zeer positief en uitgesproken positief.
ENVIRO + nv
juni 2014
65
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
8.4.5 Milderende maatregelen/ postevaluatie
Als uit de studie zou blijken dat overschrijdingen van de geluidsnormen kunnen voorkomen, dan
wordt aangegeven welke geluidsmilderende maatregelen in aanmerking komen om de overschrijding
te verminderen. Deze maatregelen worden enkel algemeen beschreven: welke geluidsbronnen, type
maatregel (verplaatsen apparaat, afscherming, geluidsdemper,…). Een volledige technische
uitwerking van geluidsreducerende maatregelen valt buiten het bestek van dit MER maar dient
uitgewerkt te worden in een saneringsplan.
8.5
Discipline ‘Mens’
8.5.1
Afbakening en beschrijving studiegebied
Het studiegebied voor de discipline mens wordt uiteraard, en in de eerste plaats, bepaald door de
menselijke aanwezigheid in de omgeving van het bedrijf. Het studiegebied wordt op drie niveaus
afgebakend:
- microniveau: projectgebied zelf = terrein NV Eurofreez
- mesoniveau: zone met directe invloed van het project = bewoning en straten in de
onmiddellijke omgeving van NV Eurofreez
- macroniveau: zone met indirecte invloed van het project t.g.v. het gegenereerde verkeer =
zone rond aan- en afvoerroutes van NV Eurofreez
Dit studiegebied kan worden uitgebreid of gewijzigd op basis van de resultaten van de andere
disciplines met impact op de mens (geluid, lucht,…).
8.5.2
Beschrijving van referentiesituatie en geplande situatie
Voor een beschrijving van de ruimtelijke situering van NV Eurofreez wordt verwezen naar de
beschrijving in hoofdstuk 3.1.
Het bedrijfsterrein is gelegen ten oosten van de Europalaan (R33 = ring rond Poperinge). In de directe
omgeving overheerst industrieterrein. Aan de overkant van de Westhoekweg (N38) zijn enkele
woningen aanwezig. Ten oosten van het terrein zijn enkele losstaande woningen aanwezig in
landbouwgebied. De dichtstbijzijnde woning is gelegen aan de Roobaartbeek op 100 m van het
bedrijfsterrein, met een groenbuffer ertussen.
De aanvoer van de aardappelen kan via de Westhoekweg (N38) of via de Europalaan (R33 = ring
rond Poperinge). Het industrieterrein is dan bereikbaar via de Sint-Jansstraat.
In het MER wordt het studiegebied verder fysisch-geografisch beschreven met bijzondere aandacht
voor het huidig ruimtegebruik in de omgeving, inzonder inzake wonen, landbouw en verkeer alsook
de onderlinge relatie tussen deze functies en de historiek van het ruimtegebruik. Indien er in het MER
sprake is van potentieel significante milieu-effecten voor de mens, wordt een meer gedetailleerde
omschrijving uitgevoerd van de bevolkingsgroep aangaande zijn aantal, zijn structuur, de
aanwezigheid van kwetsbare doelgroepen uitgevoerd in het kader van de identificatie van de
blootstelling en de belasting (potentieel sterk gehinderden).
Er wordt kort een beschrijving gegeven van de huidige en toekomstige buffering van het terrein naar
aanpalende woningen en het achterliggende open landbouwgebied.
Het huidige mobiliteits- en bereikbaarheidsprofiel wordt verder beschreven, alsook de geplande. Een
belangrijke gegevensbron hierbij is de waarden van de telposten i.k.v. verkeerstellingen uitgevoerd op
de R33.
ENVIRO + nv
juni 2014
66
Kennisgevingsdossier
8.5.3
NV Eurofreez, Poperinge
Milieueffectvoorspelling en –beoordeling en milderende maatregelen
Voor elke relevante functie in het studiegebied worden op basis van de beschrijving van het
studiegebied, de volgende aspecten onderzocht voor de bestaande en voor de geplande situatie:
- leefbaarheid en woonkwaliteit;
- beeld- en belevingswaarde
- bereikbaarheid;
- verkeersleefbaarheid.
Het aspect leefbaarheid en woonkwaliteit heeft in het kader van dit MER vooral betrekking op de
milieuhygiënische en gezondheidseffecten op de woonomgeving (geluids- en/of geurhinder). De
technische gegevens hieromtrent worden aangeleverd vanuit de respectievelijke disciplines. In de
discipline mens gebeurt enkel nog een afweging van de effecten naar de bewoners toe. Bij de
beoordeling van geurhinder afkomstig van het nieuwe bedrijf wordt overeenkomstig het
richtlijnenboek lucht, rekening gehouden met de geurgevoeligheid van de bestemmingen, waarbij de
overschrijding van de richtwaarde ter hoogte van een woning als een matig negatief effect wordt
aanzien en de overschrijding van de grenswaarde als een sterk negatief effect. Voor wat geluid
betreft, wordt er nagegaan of de geluidsniveaus in de omgeving aanleiding kunnen geven tot hinder.
Hiertoe zullen de geluidsniveaus getoetst worden aan de wettelijk vastgelegde richtwaarden in
VLAREM.
De uiteindelijk negatieve scores worden gekoppeld aan milderende maatregelen, zoals opgenomen
respectievelijk in het richtlijnenboek lucht en geluid en trillingen.
De belangrijkste aspecten met betrekking tot beeld- en belevingswaarde op meso- en macroniveau
zijn visuele impact en barrièrewerking. Op microniveau staat de beeldkwaliteit (inrichting van het
terrein, schaal en kwaliteit van de gebouwen,….) centraal.
Bij het aspect bereikbaarheid wordt zowel rekening gehouden met de bereikbaarheid van het
projectgebied zelf (aardappelverwerkend bedrijf) als met die van de omliggende functies (woningen,
winkels,…) en de impact van het project zelf of andere ruimtelijke ontwikkelingen op deze
bereikbaarheid. Bij de verkeersleefbaarheid gaat het om de doorstroming en verkeersveiligheid van
de verschillende verkeersmodi in het micro-, meso- en macrostudiegebied. Bij de beoordeling is de
mate waarin verkeerskundige conflictsituaties gecreëerd/versterkt/gemilderd/opgelost worden, een
belangrijk criterium. De beoordeling zal in de mate van het mogelijke gekwantificeerd worden op basis
van beschikbare verkeersintensiteitscijfers van de betrokken wegen en de beschikbare cijfers met
betrekking tot de verkeersgeneratie van het toekomstige bedrijf, zowel personen- als
goederenverkeer).
8.6
Overige disciplines
8.6.1
Bodem en grondwater
Het studiegebied voor deze discipline betreft de huidige percelen van het terrein. Aangezien de
voorgaande bestemming landbouwgebied was zijn geen periodiek uitgevoerde bodemonderzoeken
van het terrein aanwezig.
In het MER zal beknopt de impact op de bodem nagegaan worden ten gevolge van de aanleg het
terrein, aanleg parkeerterreinen en aanleg van de gebouwen (en opslag van gevaarlijke stoffen) dit
ENVIRO + nv
juni 2014
67
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
met betrekking tot huidig bodemgebruik, grondverzet, bodemverdichting, profielverstoring of kans op
zettingen.
Het bedrijf is niet van plan grondwater te gebruiken voor zijn activiteiten en gezien de
grondwaterstanden, zullen geen tijdelijke bemalingen noodzakelijk zijn. De effecten m.b.t. grondwater
worden beschreven met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen.
8.6.2
Fauna en Flora
Zoals aangegeven in deel 3, bevinden zich in de omgeving van NV Eurofreez geen speciale
beschermingszones of VEN- en IVON-gebieden. Het meest nabijgelegen VEN-gebied in de buurt van
het bedrijf bevindt zich op ca. 5 km ten zuidwesten. Volgens het gewestplan zijn geen natuurgebieden
in de nabije omgeving.
Het gezuiverde afvalwater zal worden geloosd in de waterloop ten westen van het terrein, welke
afwatert richting Poperingse vaart. Voor deze waterloop is een ecologische visie opgemaakt.
Uit de biologische waarderingskaart blijkt dat ten westen van het terrein een zeer biologisch
waardevol gebied gelegen is (meidoornhaag) en een complex van biologisch minder waardevolle en
waardevolle elementen (zeer soortenarm grasland).
In het MER zal inzake fauna en flora beknopt de directe impact nagegaan worden ten gevolge van de
aanleg van het nieuwe terrein en de globale ontwikkeling van het terrein met aanleg van groenscherm
en buffers. De eventuele impact van de activiteiten via wateremissies, atmosferische emissies en
geluidsemissies zal nagegaan worden in zoverre uit de desbetreffende disciplines dit relevant blijkt.
8.6.3
Landschappen, bouwkundig erfgoed en archeologie
In de nabije omgeving van het bedrijventerrein zijn er geen ankerplaatsen, beschermde landschappen
of beschermde stads- en dorpsgezichten (zie Figuur 15 in hoofdstuk 3). Het belangrijkste
bouwkundig erfgoed in de omgeving van het terrein bevindt zich op meer dan 1 km.
Rekening houdend met de huidige en de geplande activiteiten van het bedrijf en de afstand tot het
dichtstbijzijnde bouwkundig erfgoed, zal de uitwerking van deze discipline in het MER dan ook niet in
detail besproken worden.
In het MER zal inzake monumenten en landschappen beknopt de directe impact nagegaan worden
ten gevolge van de aanleg van het nieuwe terrein en de globale ontwikkeling van het terrein met
aanleg van groenscherm en buffers. De eventuele impact van de activiteiten via luchtemissies zal
nagegaan worden in zoverre uit de desbetreffende disciplines dit relevant blijkt.
8.6.4
Energie en licht en stralingen
Op basis van ingeschatte energieverbruiken, zal het nieuwe bedrijf een energie-intensieve inrichting
zijn. Het energieverbruik zal voornamelijk bestemd zijn voor de productie van de frieten en vlokken en
de koelinstallaties van het bedrijf.
Vermits de geplande situatie een grote uitbreiding betreft, zal de drempel van 0,1PJ PEV in de
toekomst worden overschreden. Naar aanleiding van de milieuvergunningsaanvraag zal een
energiestudie worden opgemaakt en zal als bijlage worden toegevoegd aan de
milieuvergunningsaanvraag. De uitwerking van deze discipline zal zich dan ook beperken tot een
toetsing van het totale energieverbruik/productiecapaciteit aan de BBT-studie en toetsing van de
sectorale BBT inzake aspect energie aan de specifieke situatie binnen het nieuwe bedrijf.
ENVIRO + nv
juni 2014
68
Kennisgevingsdossier
8.6.5
NV Eurofreez, Poperinge
Afval
Het bedrijf zal volgens een logisch en klassiek concept worden opgebouwd, met een waszone,
productiezone en de gebruikelijke afval- en nevenstromen.
De belangrijkste afvalstromen zullen zijn slib van afvalwaterbehandeling, spijsolie- en vetten, aarde,
schilresten, loof en afgekeurde aardappelen. Aarde wordt beschouwd als grondbrij en dient te
voldoen aan de wetgeving van grondstoffen. Aardappelresten gaat mee als dierenvoeding of worden
verwerkt als vlokken. Verder zijn er nog een aantal niet-bedrijfsspecifieke afvalstromen (papier,
schroot, afvalolie, …) en restafval.
Gelet op de typische afvalstromen die zullen ontstaan, zal in het MER enkel een toetsing gebeuren
van de sectorale BBT inzake aspect afvalstromen.
ENVIRO + nv
juni 2014
69
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
9 Interdisciplinaire gegevensoverdracht
Zoals aangegeven in hoofdstuk 8, zijn gegevens van de discipline geluid en geur inzake emissies en
immissies in de omgeving, noodzakelijk voor de uitwerking van de discipline mens (hinder).
ENVIRO + nv
juni 2014
70
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
10 Grensoverschrijdende informatie-uitwisseling
Het gemengd bedrijventerrein waar het nieuwe bedrijf NV Eurofreez – Poperinge wordt voorzien, is
gesitueerd in de provincie West-Vlaanderen op ca 5 km van de grens met Frankrijk (zie Figuur 1).
Gelet op de aard van de bedrijfsactiviteiten dienen de te verwachten milieu-effecten voornamelijk
lokaal te worden bekeken (lucht en geur, geluid, mobimiteit) binnen een straal van een paar km. Het
gezuiverde afvalwater van het bedrijf zal worden geloosd in de Roobeek - Hazelbeek en wordt
uiteindelijk geloosd in het Poperingsevaart dia afwatert naar de Ijzer.
ENVIRO + nv
juni 2014
71
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
11 Leemten in de kennis
De door het bedrijf reeds ter beschikking gestelde informatie en de lopende energie- en waterstudie
zijn voor zover we dit momenteel kunnen inschatten, toereikend voor de uit te voeren
milieueffectbeoordeling. Aangezien het bedrijf een nieuwe inrichting zal zijn, zijn dit voornamelijk
inschatting op basis van kentallen en emissiegegevens van andere gelijkaardige bedrijven aanwezig
binnen de groep van Aviko.
ENVIRO + nv
juni 2014
72
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
12 Voorstel inhoudstafel MER
Hieronder is een voorstel tot inhoudstafel van het MER opgenomen :
Verklarende woordenlijst
Lijst van afkortingen
Overzicht van figuren en tabellen en bijlagen
1. Inleiding met beknopte beschrijving initiatiefnemer, van het project en van de uitvoerders van
het MER
2. Algemene inlichtingen
Beschrijving van bedrijf
Historiek en administratieve voorgeschiedenis
Toetsing m.e.r.-plicht van het project en verder besluitvormingsproces
3. Ruimtelijke, juridische en beleidsmatige situering van het project
Ruimtelijke situering
Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
Mogelijke ontwikkelingsscenario’s
4. Beschrijving van projectgebied en de activiteiten van bedrijf
Huidige en geplande opbouw projectgebied
Geplande verwerkingshoeveelheden
Geplande installaties en activiteiten
5. Milieu-aspecten en proces-geïntegreerde milieumaatregelen
6. Beschrijving alternatieven en BBT
7. Effectvoorspelling- en beoordeling
7.1 Discipline oppervlaktewater
Afbakening en beschrijving studiegebied
Bespreking referentiesituatie en geplande situatie
Effectvoorspelling en –beoordeling
Milderende maatregelen
7.2 Discipline lucht incl. geur
Afbakening en beschrijving studiegebied
Bespreking referentiesituatie en geplande situatie
Effectvoorspelling en –beoordeling
Milderende maatregelen
7.3 Discipline geluid en trillingen
Afbakening en beschrijving studiegebied
Bespreking referentiesituatie en geplande situatie
Effectvoorspelling en –beoordeling
Milderende maatregelen
7.4 Discipline mens
Afbakening en beschrijving studiegebied
Bespreking referentiesituatie en geplande situatie
Effectvoorspelling en –beoordeling
Milderende maatregelen
7.5 Overige disciplines
8. Watertoets
9. Tewerkstelling en investeringen
ENVIRO + nv
juni 2014
73
Kennisgevingsdossier
NV Eurofreez, Poperinge
10. Leemten in de kennis
11. Postevaluatie en –monitoring
12. Grensoverschrijdende informatie-uitwisseling
13. Integratie en eindsynthese
14. Niet-technische samenvatting
ENVIRO + nv
juni 2014
74