MBOdocentencursusBiobased Economy

Duurzame leefomgeving
Foto Lentiz
Cursus
Biobased Economy voor MBO-docenten
Geeft u les op het MBO en wilt u actief en gericht
aandacht besteden aan de Biobased Economy?
Gaat u komend schooljaar aan de slag met de
Locatie:Wageningen
deze training voor MBO-docenten, ontwikkeld door
Data:woensdag 25 en
donderdag 26 juni 2014
de Groene Kennis Coöperatie samen met de centra
Cursusleider: dr.ir. Ben van den Broek
keuzemodule Biobased Economy? Kom dan naar
voor innovatief vakmanschap voor Tuinbouw en
Uitgangs­materialen en voor de Biobased Economy
(CIV-T&U en het CIV-BBE).
Doelgroep
Onze aanpak
Om u als MBO-docent te faciliteren wordt deze
docententraining georganiseerd. In anderhalve dag
U bent als docent actief in een (groene) MBO-instelling
ervaart u wat de Biobased Economy gaat betekenen
en doceert relevante vakken voor de biobased economy.
voor de maatschappij, de agrarische sector en de
Denk hierbij aan gerichte vakken in de teeltrichtingen
verwerkende industrie in het bijzonder. Welke kansen
(met name tuinbouw en akkerbouw), dierhouderij en
liggen er en met welke zaken moet rekening worden
levensmiddelentechnologie, maar ook aan algemene
gehouden. De belangrijkste basisbegrippen en theorie
vakken als chemie en biologie. U wilt meer grip krijgen
uit de biobased economy worden behandeld, u gaat
op de theorie en praktijk van de biobased economy.
op excursie naar het algae park en u oefent met een
Graag verwelkomen we telkens 2 docenten per school,
practicum dat de theorie ondersteunt. Hierbij komen
bij voorkeur vanuit een beroepsgericht en een algemeen
verschillende aspecten aan bod, variërend van tech-
vak (bijvoorbeeld tuinbouw en chemie).
nologie, economie en de keten, tot maatschappelijke
Resultaat
vragen die voortkomen uit het inzetten van groene
grondstoffen (inclusief reststromen, afvalstromen etc.)
Na afloop weet u wat de Biobased Economy gaat beteke-
voor plastic, verpakkingsmaterialen, chemie en/of
nen voor de agrarische sector, welke kansen er liggen en
energie. Aan het eind van de training heeft u samen
met welke zaken er rekening gehouden moet worden.
met uw collega voldoende handvaten om direct aan
U heeft voldoende handvaten om hier direct mee aan
de slag te gaan in uw instelling.
de slag te gaan in uw instelling. U bent in staat om de
keuzemodule biobased economy in uw onderwijs op te
nemen, weet welke theorie voor uw leerlingen relevant
is en kunt de verbinding tussen de agrarische sector
en de praktijk van de biobased economy leggen.
Praktische informatie
Kosten
De training Biobased Economy voor MBO-docenten kost
€ 550,- per persoon. De cursus beslaat 4 dagdelen en
is inclusief cursusmateriaal, koffie/thee, diner, lunch
en een overnachting met ontbijt.
Inschrijven
De inschrijftermijn loopt tot 12 juni 2014. Na 12 juni
ontvangen de deelnemers een bevestiging met informatie over de locatie, betalingswijze en de deelnemerslijst.
Inschrijven kan op www.wageningenacademy.nl
Algemene voorwaarden
Op alle programma’s van Wageningen Academy zijn
onze algemene voorwaarden van toepassing. Kijk hier
voor op de website.
Programma
Woensdag 25 juni 2014, 13.00 – 21.30
• Algemene introductie op de Biobased Economy
• Toelichting en excursie Algae parc
•Korte presentaties door cursisten over biobased
economy op eigen school
•biomassa (incl. reststroom) als grondstof
(inhoudsstoffen)
• netwerkborrel
Ons aanbod
Donderdag 26 juni 2014, 9.00 – 17.00
Wageningen Academy verzorgt ook in company
• Toelichting en uitvoering practicum Zetmeelfilms
trainingen, distance learning modules en summer
•Theoretische verdieping aan de hand van twee
schools. Kijk voor meer informatie op de website.
praktijkvoorbeelden
• Casus “the unbeatable beet” (suikerbieten)
• Casus “Grassa” (grasraffinage)
Contact
•De praktijk van het MBO, een toelichting op het
lesmateriaal
Programmamanager
• Beschikbaar lesmateriaal op internet
Janine Quist
• Toelichting MBO-keuzemodule biobased economy
T 0317 48 26 82
E [email protected]
Today’s knowledge,
tomorrow’s business