Optimaliseren ontwerp bundeling Dieren

Optimalisatie ontwerp bundeling Dieren-West / landgoed Twickel
21 mei 2014
Peter Rensink
In het kader van de aanvraag omgevingsvergunning (fase 2 beschikking) zijn de tekeningen
‘60707019-372_v1.0 – DWP 0500 – 1300_Dubbelbestemming Archeologie’ en ‘60707019-374+v1.0
– Principe dwarsprofiel grondwal Twickel’ aangeleverd.
In deze tekeningen is in tekening -372 het ruimtelijk schetsontwerp te zien en in tekening – 374 het
principe van de grondwal langs het landgoed Twickel. Op deze tekeningen heeft Landgoed Twickel
een zienswijze ingediend. In deze zienswijze wordt ingegaan op de onduidelijkheid wat in de
definitieve situatie de gevolgen voor het landgoed zijn.
In de aanbesteding voor het project Traverse Dieren is het de taak van de opdrachtnemer om een
definitief ontwerp uit te werken. Dit houdt in dat de principes in tekeningen -372 en -374 dan
uitgewerkt worden tot definitief ontwerp. Om aan de zienswijze van landgoed Twickel tegemoet te
komen is ter plekke van de bundeling het wegontwerp in de huidige fase al nader uitgewerk tot
definitief ontwerp. Ten opzichte van bovengenoemde tekeningen zijn er de volgende aanpassingen
doorgevoerd;
-
-
De spoorsloot tussen de weg en de spoorlijn kan, in overleg met ProRail, geoptimaliseerd
worden tot een minimaal profiel.
De as van de provinciale weg is 45 centimeter gezakt om beter aan te sluiten op de
hoogteligging van het landgoed
De as van de provinciale weg is door de optimalisatie van de spoorsloot 1 meter richting de
spoorlijn opgeschoven
De in tekening -374 genoemde 50 cm hoge grondwal is gedefinieerd vanaf het midden van
de rijbaan. Deze grondwal heeft als doel het gedeeltelijk uit het zicht halen van de
voertuigen op de provinciale weg waarbij minimaal de wielkasten niet meer zichtbaar
zouden zijn. De resultante hiervan is dat ten opzichte van de berm langs de weg de
grondwal een kerende hoogte van 80 centimeter, waardoor vanuit de langsrijdende auto’s
zicht op het landgoed mogelijk blijft.
Door de wijzigingen van de as van de provinciale weg is de uitvoeger naar Dieren ook iets in
richting van de spoorlijn opgeschoven.
De bocht in de Doesburgsedijk ter hoogte van Het Rhedens is aangepast om meer ruimte
van het landgoed Twickel te besparen om zo de historische lijn van de Oostlaan terug te
kunnen brengen.
De resultaten van de aanpassingen worden weergegeven in tekening ‘60707019-376_v1.0 – DWP
0500 – 1300_Definitief ontwerp bundeling’ en zijn te zien op de situatietekening van het ontwerp,
tekening ‘60707019-302_3.4 - Blad 1 West’.