Info 8 December 2014.

Waar elk talent telt
Info 8 December 2014.
Agenda: Zie ook onze website: www.detalententoren.nl
Ma
Ma
Di
Di
Do
Ma
Ma
Di
Di
Do
Vrij
Do
Ma
08 dec
08 dec
09 dec
09 dec
11 dec
15 dec
15 dec
16 dec
16 dec
18 dec
19 dec
08 jan
12 jan
Meester Max aanwezig
Groep 4 en 5 krijgen muziekles van Dhr Boom
Meester Max aanwezig
Bieb bezoek groep 3-4 "Kaftje kijken"
Meester Max aanwezig
Meester Max aanwezig
Groep 4 krijgt muziekles van Dhr Boom
Meester Max aanwezig
Bakken en knutselen over kerst met kleuters en enkele ouders
Meester Max aanwezig
Kerstviering
Studiemiddag (de kinderen zijn dan 's middags vrij)
Begin van de Cito M toetsen
Ma
Vrij
Vrij
Vrij
Di
Wo
Wo
08 dec
12 dec
12 dec
19 dec
23 dec
24 dec
24 dec
Aaron de Bruijn
Melissa Dijstelblom
Marieke van de Ven
Jorg te Dorsthorst
Anne Roovers
Gijs Klemans
Willion Verbeek
Beste ouders,
1. Het jaar 2014 loopt ten einde. Sinterklaas is nog maar net vertrokken of de
kerstbomen komen al weer tevoorschijn. Dat lijkt abrupt maar voor kinderen
is het heel gemakkelijk schakelen. Van het kinderfeest vol spanning en
verwachting gaan we naar het feest van sfeer en warmte. Van het feest met
de cadeautjes naar het feest van saamhorigheid en er voor elkaar zijn.
Elkaar helpen en iedereen vriendschap en gezelligheid gunnen. Dat zullen
we dan ook zeker in de klassen met de kinderen bespreken én dat
gunnen we uiteraard ook alle ouders. Vrijdag 19 december sluiten we het
kalenderjaar op school af met onze Kerstviering en wensen wij de
kinderen een fijne vakantie toe.
Op deze manier sluiten we het jaar 2014 positief en in stijl af en starten we
na twee weken Kerstvakantie met frisse moed weer aan het nieuwe jaar
2015.
Namens het team wens ik iedereen:
Hele fijne feestdagen
en veel geluk in 2015
Meester Adrie
Het herstel van meester Adrie verloopt nog heel langzaam. De vooruitzichten zijn dat hij na
de Kerstvakantie nog niet in staat zal zijn om weer groepsverantwoordelijkheid op zich te
gaan nemen. Meester Ruud zal dan ook zeker tot de Carnavalsvakantie nog zijn taken waar
blijven nemen en de groep op dinsdag t/m vrijdag begeleiden.
Verder is geheel onverwacht in de nacht van woensdag 3 op donderdag 4 december de
vader van meester Adrie in zijn slaap overleden. Dit is voor meester Adrie een groot verlies
en wij wensen hem dan ook veel sterkte met het verwerken hiervan.
Namens het team: Mári Kokke
Continurooster
De MR heeft afgelopen najaar besloten om het onderwerp continurooster op de agenda te
zetten. Dit is gedaan omdat er verschillende ouders waren die de MR gevraagd hebben om
dit weer eens te bekijken. Er is een groep gevormd met
daarin 2 leerkrachten/directie (Monique van Eert en Ilse van
Woerkum) en 2 ouders (Danielle Kokken en Trudy van Gurp
vanuit de MR).
Er zijn twee modellen onderzocht te weten het
continurooster en het ‘verkorte pauze’ model. Een
continurooster is een rooster waarbij de kinderen verplicht op
school overblijven, het overblijven maakt deel uit van de
schooltijd en wordt opgevangen door de leerkrachten. Het
eerste kwartier eten de kinderen met de leerkrachten in de
klas, daarna wordt er een half uur buiten gespeeld. Er wordt
geen vergoeding voor het overblijven gevraagd. Het
voordeel is dat het continuïteit biedt aan de kinderen, iedereen blijft immers over en er zijn
geen verschillende gezichten van ‘overblijfouders’.
Dan is er nog het ‘verkorte pauze’ model. De pauze wordt ingekort met een half uur. Het
verschil met het continurooster is dat dit model geen onderdeel uitmaakt van de schooltijd.
Het overblijven is geen verplichting en wordt opgevangen door ouders. Er blijft een
overblijfvergoeding van kracht.
Wat zijn de randvoorwaarden bij een continurooster en het model ‘verkorte pauze’?
- Kinderen moeten minstens 45 minuten pauze hebben tussen de middag. Dit is het
meest gangbare en geeft kinderen tijd om te eten en nog te spelen.
- Het surveilleren buiten moet gedaan worden door 2 leerkrachten bij het
continurooster
- Bij het model verkorte pauze moeten er voldoende overblijfouders zijn.
- Vrijdagmiddag vrij (verplichting vanuit Skozok, het Hoornse schoolmodel).
- cao- van de leerkrachten. Wanneer een leerkracht 8 uur werkt op een dag, dan
moeten zij 45 minuten pauze hebben, waarvan 30 aaneengesloten. Na 5,5 uur werk
dient de leerkracht een pauze te hebben van 30 minuten aangesloten. Die pauzes
moeten tussen 11:00-14:00 vallen.
- Stagiaires hebben geen klasse verantwoordelijkheid, mogen niet alleen voor de klas
staan en mogen niet structureel ingezet worden om te surveilleren.
Optie continurooster
De bezetting op de school in leerkrachten is in de afgelopen 2 jaar nagenoeg niet veranderd.
Op maandag is er een dubbele bezetting in groep 3/4, op dinsdag in de groepen 1/2, 5/6 en
7/8 en op donderdag is er geen dubbele bezetting (dat houdt in dat er dan maar 4
leerkrachten zijn). Dit betekent dat op maandag en donderdag er geen
leerkrachten zijn die het surveilleren bij het overblijven voor hun rekening
kunnen nemen én daarna kunnen pauzeren. Een continurooster is
hiermee niet mogelijk.
Optie van verkorte pauze
Uit ervaringen van andere scholen waar dit model is ingevoerd, blijkt dat
nagenoeg alle kinderen op termijn over gaan blijven. Het maximaal aantal
kinderen dat nu overblijft is 60. Daarvoor zijn ongeveer 4 ouders nodig. De
school telt, met instromers, gemiddeld 120 kinderen.
Conclusie
De MR is van mening dat aan de randvoorwaarden voor de optie continurooster of een
verkorte pauze, niet wordt voldaan. De bezetting van leerkrachten op deze school is te klein
om een continurooster in te kunnen voeren. Daarnaast vinden we de optie verkorte pauze
geen voldoende structureel karakter hebben, juist vanwege het mogelijke tekort aan
overblijfouders, om die in te gaan voeren.
Mochten de randvoorwaarden in de toekomst wijzigen, dan zetten wij, indien wenselijk, het
punt weer op de agenda van de MR.
Als hierover vragen zijn dan kan er contact opgenomen worden met Mári Kokke (directeur)
[email protected] of Trudy van Gurp (MR-lid) [email protected]
Nieuws uit groep 1-2
Alle kleuters mogen op maandagmorgen één Sinterklaas
cadeautje meebrengen om mee te spelen.
De komende weken starten we met het kerstthema n.a.v. het
boek: “Het geschenk voor het kind”. Op deze manier staan we stil
bij het kerstverhaal.
De kleuters mogen één ding (voorzien van een naam)
meebrengen voor in de kerstboom.
De letter -k- zal komende tijd centraal staan.
Nieuws uit groep 3-4
“Kaftje Kijken” voor groep 3-4 op 9 dec. In de bieb op onze school
Samen leren hoe je leuke boeken kunt kiezen!
Doel van de les is kinderen kennis te laten maken met diverse
soorten boeken die aansluiten bij hun leeftijd en niveau. Er zijn
verschillende soorten boeken zoals: informatieve boeken,
dichtbundels, sprookjesboeken, leesboeken, prentenboeken. De
kinderen leren hoe ze boeken kunnen kiezen. Wat kun je allemaal
zien en lezen aan de buitenkant van een boek?
Kaftje kijken start met een klassikaal gesprekje over het kiezen
van boeken. Waar kun je op letten om het kiezen makkelijker te
maken. Wat zie je aan de voorkant, aan de achterkant en op de
rug? Wat kun je zo al te weten komen over een boek? Waar zou dit boek over gaan? Waar
speelt dit boek zich af, denk je? Gedurende de les krijgen de leerlingen de opdracht om in
de bieb op zoek te gaan naar een bepaald soort boek. Het project wordt verzorgd door een
medewerker van Bibliotheek De Kempen.
Voor een les over vroeger kunnen de kinderen van groep 4 aan hun
opa of oma vragen waar zij vroeger mee speelden en welke
spelletjes ze deden. We praten ook over de kleding van vroeger,
misschien weten opa of oma hier ook nog iets over te vertellen of
hebben ze er een foto van die tijd? Deze foto mag mee naar school
gebracht worden. De geschiedenisles wordt op dinsdag 9 dec.
verzorgd door juf Mandy.
Nieuws uit groep 5-6
Neem eens een kijkje op de website van groep 5-6. Hier vindt u foto’s
van verschillende lessen en kunt u zien waar uw kind zoal mee bezig is.
Op dinsdag 16 december staat alweer de laatste toets van toetsperiode 3
op de planning. Dit betekent dat na deze toets, de huiswerkmapjes weer
terug naar school mogen. Wij zullen ze weer vullen met nieuwe
oefenstof.
Nieuws uit groep 7-8
Schrijversbezoek
Op dinsdag 25 november gingen de kinderen van groep 7/8 met de fiets richting Heeze voor
het jaarlijkse Schrijversbezoek. Dit jaar bracht de schrijver Reggie Naus een bezoek aan de
bibliotheek. Naast het verhaal hoe hij schrijver was geworden vertelde hij ook over zijn grote
passie “piraten”.
Wat deze schrijver zo bijzonder maakt is dat hij ook geweldig mooi kan tekenen. Zie de foto’s
hieronder. De kinderen waren na afloop dan ook super enthousiast.
Nieuws uit groep 1 t/m 4
In de onderbouw gaan we de komende periode weer aan
de slag met een nieuwe afspraak: Samen omgaan met
respect, dat kunnen wij perfect!
De kinderen leren wat respect is en hoe je respectvol
omgaat met anderen. Maar ook het geven van
complimenten het het zelf oplossen van probleempjes
komt aan de orde. Wij hopen dat ook u, vooral in de
aankomende kerstperiode, hier wat extra aandacht aan
wilt besteden. Spreek eens samen over respect, of
probeer een akkefietje thuis op te lossen door het gevoel,
de gedachte en het gedrag van het kind te laten
benoemen.
Rapporten
Woensdag 19 november heeft iedereen het rapport gekregen. De kleuters
hebben ook een portfolio map mee gekregen. Het is de bedoeling dat alles in
de week van 8 december weer op school terug komt.
Kerstviering
Er wordt al door velen hard gewerkt aan de kerstviering die op vrijdagmorgen 19 december
is gepland. Om deze te laten slagen hebben wij echter nog steeds hulp nodig van ouders.
Kunt u ons op vrijdagochtend tussen 8.30 -11.00 uur helpen dan wordt dat zeer op prijs
gesteld. U kunt zich hier voor opgeven bij juf Riëtte of juf Marjolein.