15de Isolatiedag : Renovatie bestaande gebouwen

15de Isolatiedag : Renovatie bestaande gebouwen
Hoe isolatie- en energieprestatie opkrikken
Optimale integratie EED(2012) en EPBD(2010)
Ingenieurshuis, Antwerpen — 18 september 2014
OPZET
Expertgroep Bouwfysica, Gebouwentechniek en Architectuur
15DE ISOLATIEDAG
18 september 2014
Ingenieurshuis, Antwerpen
Renovatie
bestaande gebouwen
Hoe isolatie- en
energieprestatie opkrikken
Optimale integratie
EED (2012) en EPBD (2010)
Europa beoogt een significante aanscherping richting 2030 2050 van de Europese Energie- en Klimaatdoelstellingen 2020
uit 2008: 20% broeikasgasreductie tegen 2020, 20%
hernieuwbare energieproductie in 2020 en het realiseren van
20% energiebesparing tegen 2020.
Degelijk na-isoleren vereist een grote deskundigheid bij
ontwerp en uitvoering op het vlak van keuze van materialen
en plaatsingstechniek.
Deze studiedag beoogt duiding te geven bij het toenemende
belang van de energetische renovatie van bestaande
gebouwen binnen de context van de herschikte
energieprestatieregelgeving EPBD (2010) en de nieuwe
Europese energie-efficiëntie richtlijn EED (2012).
Er wordt ingezoomd op enkele opmerkelijke
praktijkvoorbeelden van na-isolatie van muren van
woningen en na-isolatie van wanden van industriële
gebouwen.
Er wordt stil gestaan bij concrete praktijkvragen bij renovatie
rond de technische en financiële haalbaarheid en
betaalbaarheid.
Degelijk energetisch renoveren van woningen veronderstelt
een doordachte analyse van de bestaande toestand en een
plan van aanpak van energiebesparende ingrepen.
Wat biedt het EPC en de EAP? Hoe bekijkt RenoFase de
renovatieproblematiek?
Het belang van een STS per na-isolatie techniek voor een
kwaliteitsbewaking wordt uit de doeken gedaan.
Bij het Vlaamse Energiebeleid richting 2020 komt
energiebesparing van bestaande gebouwen in toenemende
mate op het voorplan.
Dr. ir.-arch. Peter Wouters, WTCB
Voorzitter Expertgroep Bouwfysica, Gebouwentechniek en
Architectuur
Dr. Georges Timmermans, CIR – Isolatie Raad
Haalbaar energetische renoveren vereist een goed inzicht in
de mogelijke financieringsoplossingen.
Hoe kan bij het na-isoleren het slim inzetten van ventilatie en
zonwering de comfortverhoging optimaliseren?
Programma
09u00 Aanmelding en registratie met koffie
14u00
Goed thermisch renoveren, een slim samenspel met ventilatie en zonwering
Praktijkvoorbeelden
Dr.ir. Ivan Pollet – Renson - UGent
09u15
Probleemstelling Europese energie- en klimaatambities 2020-2030-2050
Renovatie bestaande gebouwen in EED(2012) vs. EPBD(2010)
Richtlijn energie-efficiëntie legt extra focus op energetische renovatie Dr. Georges Timmermans, CIR-Isolatie Raad
09u35
Marktevoluties België : nieuwbouw –
bestaande woningen
Toenemend belang betaalbaarheid
Roel Helgers – CES – Economie KU Leuven
15u05 Koffiepauze
10u00
Gewone, grondige en ingrijpende energetische renovaties
Welke analysetools?
ir. Nicolas Heijmans – WTCB
10u25 Vraag en antwoord
15u45
10u35 Koffiepauze
16u10 Vraag en antwoord
11u00 RenoFase
Energetisch renoveren : “bezint voor ge begint”
ir. Jeroen Vrijders – WTCB
16u20 Energieuitdagingen richting 2020
Klemtoon op energiebesparing
Vlaams Minister Energie, Annemie Turtelboom
11u30
Renoveren kost veel geld, voorfinanciering is een must
Oplossingen om het haalbaar en betaalbaar te houden
Mieke Bonnarens - Bouwunie
14u50 Vraag en antwoord
Plaats
INSCHRIJVINGEN
15u20 Na-isolatie van woningen in de praktijk
Opmerkelijke voorbeelden: dakisolatie, gevelisolatie
ir. Els Bleus – CIR – Saint-Gobain-Isover
Na-isolatie van industriegebouwen in de praktijk
Opmerkelijke voorbeelden : dakisolatie, gevelisolatie
ir. Marcus Peeters – PWO-project ‘commerciële en industriebouw’ KaHo Sint Lieven - Aalst
16u55 Receptie
18 september 2014
Ingenieurshuis
Desguinlei 214, 2018 Antwerpen
Tel : ++32 (0)3-260 08 40
14u25 Kwaliteitsbewaking bij na-isolatie
Belang van STS per techniek en VvO
ir. Marian Van den Bergh - BCCA
16u35 Conclusies
Peter Wouters – WTCB
Datum
Bij voorkeur vóór 11 september 2014 online via de
website www.ie-net.be/isolatiedag2014
DEELNEMINGSBIJDRAGEN
€ 320
€ 240 voor persoonlijke leden ie-net (KVIV – VIK)
€ 240 voor bedrijfsleden ie-net
€ 240 voor leden CIR
€ 240 voor leden WTCB
€ 185 voor leden onderwijs – overheid – 65+
€ 25 voor studenten
telkens te verhogen met 21% BTW
Deze bijdrage geeft recht op de hand-outs van de
voordrachten, koffie en verfrissingen en lunch.
Er worden geen bevestigingen gestuurd.
Vervanging van de aangemelde persoon is mogelijk.
ORGANISATIE EN INLICHTINGEN
12u00 Vraag en antwoord
ie-net vzw
12u15 Warme lunch
Ingenieurshuis
Christine Mortelmans, coördinator
tel : 03-260 08 63
[email protected]
Expertgroep Bouwfysica, Gebouwentechniek en Architectuur
meer recente info en inschrijven:
www.ie-net.be/isolatiedag2014
A C T IeErs per
15de Isolatiedag
nem
it
2 deel
ctivite
an 1 a g!
a
f
j
i
r
d
be
kortin
= 10 %
renovatie bestaande gebouwen
Inschrijven
F NU IN
SCHRIJ
Hoe isolatie- en energieprestatie opkrikken
Optimale
integratie
EED(2012)
bij voorkeur
via www.ie-net.be
enen
deEPBD(2010)
directe link
OF eventueel door dit formulier: • terug te sturen naar ie-net vzw - Desguinlei 214 - 2018 Antwerpen 1
Ingenieurshuis,
— 18 september 2014
• terug
te faxen naar 03 216Antwerpen
06 89
Inschrijven
bij voorkeur via www.ie-net.be en de directe link
OF eventueel door dit formulier: • terug te sturen naar ie-net vzw - Desguinlei 214 - 2018 Antwerpen 1
• terug te faxen naar 03 216 06 89
Expertgroep Bouwfysica, Gebouwentechniek en Architectuur
15de Isolatiedag
renovatie bestaande gebouwen
hoe isolatie- en energieprestatie opkrikken
optimale integratie eed(2012) en epbd (2010)
15DE ISOLATIEDAG
18 september 2014
Ingenieurshuis, Antwerpen
Renovatie
bestaande gebouwen
Hoe isolatie- en
energieprestatie opkrikken
Optimale integratie
EED (2012) en EPBD (2010)
❏ € 320
❏ €240 voor persoonlijke leden ie-net (KVIV – VIK)
❏ €240 voor bedrijfsleden ie-net
❏ €240 voor leden CIR
❏ €240 voor leden WTCB
❏ €185 voor leden onderwijs – overheid – 65+
❏ €25 voor studenten
telkens te verhogen met 21% BTW
Een korting van 10% op de totale bijdrage wordt toegekend vanaf een inschrijvingspakket van 2 deelnemers of meer van éénzelfde
bedrijf/instantie. (Gelieve een kopie te maken van dit inschrijvingsformulier voor een bijkomende deelnemer)
Gelieve dit formulier duidelijk ingevuld (in drukletters a.u.b.) en ondertekend terug te sturen.
Naam: Mevr./Dhr. Adres:
Straat: Voornaam: Postnr.: Privé-adres: Straat: Postnr.: Nr.: Gemeente: Tel.: Bus: Tel.: Nr.: Bus: Gemeente: Fax: BTW nr.: E-mail: Factuur opmaken op naam van:
Bedrijf / Instelling
Privé-adres
Bedrijf: Naam: Afdeling: Datum
Handtekening
Functie in bedrijf: 14ASCNISOL
Uw adresgegevens worden door ie-net vzw in een bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en programma’s; overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u recht op inzage, correctie of schrapping van de door ie-net bewaarde informatie.
De deelnemingsbijdrage is betaalbaar na ontvangst van de ie-net-factuur. Alle aangegeven bedragen zijn telkens te verhogen met 21% BTW. Annuleren
gebeurt steeds schriftelijk. Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor aanvang is 25% van de totale deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering
wordt het volledig bedrag in rekening gebracht. Vervanging van de aangemelde persoon is altijd mogelijk. Er worden geen bevestigingen gestuurd.