Afstammelingen van Claes Dirk Jansz Meuijt (Details)

Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
First Generation
1. Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005 was christened in 1590.
Op 2 Augustus 1616 werd door Geertgen Roelen, de tweede
echtgenote van Claes Dirck Jansz (Muyt), voor Schout en
Schepenen van Moordrecht een vertichting gemaakt.
De kinderen waren Roel, geboren ca 1604, Dirck(gen!),
geboren ca 1609, Annichgen geboren ca 1611 en Dirck geboren 1613.
Claes married Geertje ROELEN-10139. Geertje died on 28 okt 1615.
Op 2 Augustus 1616 werd door Geertgen Roelen, de tweede echtgenote
van Claes Dirck Jansz (Muyt), voor Schout en Schepenen van
Moordrecht een vertichting gemaakt.
De kinderen waren Roel, geboren ca 1604, Dirck(gen!), geboren ca
1609, Annichgen geboren ca 1611 en Dirck geboren 1613.
They had the following children.
+
2M
i. Aelbert Claes MEUIJT-9041.
+
3M
ii. Jan Claes MEUIJT-9049 was born before 1604.
+
4M
iii. Cornelis Claes MEUIJT-9054 died in 1637.
+
5M
iv. Roel Claes MEUIJT-9004 was born about 1604. He was buried on 11 mrt
1663.
+
6V
v. Dirckgen Claes MEUIJT-11470 was born about 1609. She died about 1665.
7V
vi. Annichgen Claes MEUIJT-11469 was born about 1611 in Moordrecht.
Annichgen married Aelbert TEUNISZ-11473.
+
07 Oct 2014
8M
vii. Dirk Claes MEUIJT-9030 was born in 1613. He was buried on 25 nov 1679.
Pagina 1
Second Generation
2. Aelbert Claes MEUIJT-9041 (Claes Dirk Jansz).
He had the following children.
+
9M
i. Claes Aelberts MEUIJT-9042 was buried on 11 aug 1698.
10 M
ii. Frans Aelberts MEUIJT-9043 was buried on 25 feb 1684 in
Moordrecht.
Frans married Neeltje FRANCKS-8587 on 5 dec 1666 in Moordrecht.
Frans also married Annigje GERRITS-11003 on 21 dec 1681 in
Waddinxveen.
+
11 M
iii. Jan Aelberts MEUIJT-10999 died before 1663.
12 V
iv. Marichje Aelberts MEUIJT-11019.
Marichje married Cornelis LEENDERTSE-11020 on 23 jan 1667 in
Moordrecht.
+
13 M
v. Arien Aelberts MEUIJT-10883.
14 M
vi. Cornelis Aelbertse MEUIJT-8589.
Cornelis married Geertje FRANCKS-8588 on 27 aug 1767 in Moordrecht.
+
15 V
vii. Ariaantje MEUIJT-10890 was buried on 19 nov 1715.
+
16 V
viii. Aefje Aelberts MEUIJT-11004.
3. Jan Claes MEUIJT-9049 (Claes Dirk Jansz) was born before 1604.
Jan tekent op 15 november 1641 een schuldbekentenis in
Gouda.
Hoofdgeldregister 1622 Gouda no. 2294
Jan Claesz Muijt en Mertijn Jans, ook geschreven Martijntgen Jans
met een huis en twee kinderen Mertgen van vier jaar en Lisbet van
twee jaar.
De oudste vermelding van een naamdrager Muyt in Moordrecht vinden
we in de registers van het hoofdgeld (een belasting) uit 1622.
Onder Moortseveen is Jan Claesz Muyt ingeschreven, met zijn vrouw
Mertijn Jans en de kinderen Merigen (4 jaar) en Lisbet (2 jaar).
Hij is mogelijk een broer van Roel Claesz Muit.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 2
1624 RA Gouda, onder Moordrecht 1896 LIX-4
Op de rechdag van 27 November 1624 eisten de erfgenamen van Jan
Cornelisz (de Wit) Schout en Maritgen Cornelisdr van Jan Claesz
Muijt f 25 wegens de koop van goederen bij de boedelveiling, ook
eisten de erfgenamen van Jan Cornelisz, Schout en Maritgen
Cornelisdr van Jan Claesz Muijt drie gulden dertien stuivers en
acht penningen wegens “vteerde gelach ofte gehaelt cruijckebier”.
1635 RA 41 Gouda, onder Moordrecht 1896 LIX-6, folio 141.
4 Maart 1635 Dirck Adriaensz van Saelen eiser contra Jan Claesz
Meuijt gedaechde om betalinge van drie gulden dertien stuivers acht
penningen wegens “verteerde gelach ofte gehaelt cruijcke bier”.
Aktesoort
machtiging
Datum
24/06/1657
Archief
ONA Rotterdam
Inventarisnummer
544
Aktenummer/Blz.
253/278
Notaris
Isaac Dz. Troost
Jan Claesz Meuijt, wonend in het Moorseveen, machtigt Balthasar
Basius, advocaet, om zijn zaak te behartigen tegen Cornelis Pieters
Cers, wonend in het Moorseveen.
Twee dochters zijn overleden op:
dochter
B 19-04-1678 te Moordrecht
dochter
B 09-08-1687 te Moordrecht
1660 Notarieel Gouda no. 104/290
Op 19 Augustus 1660 compareerden Jan Claesen Meuijt in het Moortse
Veen en zijn echtgenote Martijntje Jansd voor notaris Douw te Gouda
en maakten hun testament. Erfgenamen zullen zijn de langstlevende
echtgenoot en de nog in leven zijnde vijf kinderen. De kinderen
waren Marritgen, gehuwd met Pouwel Jacobsen, Lijsbet, al in tweede
huwelijk met Dirck Ariensen en de drie ongehuwde dochters Neeltgen,
oud 34 jaar, Gerritgen 31 en Claesgen 26 jaar. De langstlevende zal
de drie ongehuwde kinderen bij huwelijk een uitzet meegeven, in
overeenstemming met wat de twee oudste meegekregen hadden. Ongehuwd
blijvende erven de drie dochters het huis met schuur en erf, mits
uitkerende aan Marritgen en Lijsbet ieder f 100.
Jan married Martijntge JANS-8582. Martijntge was buried on 6 jan 1672 in Moordrecht.
1669 RA Gouda, onder Moordrecht 1896 LIX-44.
Op 12 Februari 1669 passeerden Jan Claes Muijt en Martijntgen
Jansdr een mutueel testament. Zij waren beide gezond. Met
prelegaten aan Neeltgen, Gerritgen en Claesgen. Met een staat en
inventaris door Neeltgen, Gerritgen ende Claesgen Jans Muijt,
meerderjarige dochters van Jan Claesz Muijt.
Eerstel (n) de wolle ende linne cleederen mitsgaders sillever werck
ende goude ringen ijder tot sijn lijst behoorende. Noch een bedde
met peuluwe twee hooftcussenss twee deeckens ende een beddecleet,
mitsgaders twee laeckens en twee sloopen, hen met haar drien
gesamenl (n) competeerende, een kasgen, en eijcke tresoor, vier
tinne schotels, een tinne beecker, twee tinne tafelborden, een
coperen asschopppen, veertien aerde schuttels of commentgens, vier
aerde tafelborden, twee kruyckgens.
Goederen Geertgen Jans aencomende: Een eijcke kast, een eijcke
tresoor, een eijke kannebort, vier tinne plattielen, twee tinne
tafelborden, een tinne beecker, een coperen asschopper, copere
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 3
stolp, een coper potgen, vier ende dertich aerde schuttels ofte
comentgens.
Goederen Claesgen Jans aencomende: Een eijcke banck, een eijcke
tresoor, een eijcke kist, een glase kast, een voetebanck, vier
tinne schuttels, een tinne beecker, twee tinne tafelborden, een
copere asschoppe, een coper pot, een ijszer om den haert, twintich
aerde schuttels, twee aerde kruyckgens, een tinne waterpot.
Aldus de vsv goederen geinventariseert bij de persoonen int hooft
van desen genomineert int bij wesen van Jan Claesz Muijt ende
Martijntgen Jans haere vader ende moeder de welcke verclaerde t
selve waerachtig te sijn ende d'selve goederen haere drie vooren
genomineerde kinderen selffs in eijgendom te compreeren, oversulcx
mij Willem de Jonge openbaar Notaris bij den Hove van Holland
geadmitteerd tot Moordrecht resideerende ter presentie van Adriaen
Damen de With ende Arien Jansz van den Berch 'selve opgegeven omme
't selve t'allen tijde uijt haere boedel te kunnen werden gevonden,
die de minute deses nevens de voorsz persoonen hebben geteijckent,
opten XII en Febr 1669.
Jan Claesz Muijt en Claesgen tekenden beiden met de drietand,
Martijntgen zette een kruisje en Neeltgen een cirkeltje.
They had the following children.
17 V
i. Marritgen Jans "Merkjen" MEUIJT-9050 was born about 1618.
Merkjen married Pouwel JACOBSEN-11467.
18 V
ii. Lijsbet Jans MEUIJT-9051 was born about 1620.
Aktesoort
machtiging
Datum
19/03/1672
Archief
ONA Rotterdam
Inventarisnummer
462
Aktenummer/Blz.
77/205
Notaris
Leonard van Zijl
Lijsbeth Jans, nagelaten dochter van Martijntge Jans,
weduwe van Dirck Adriaensz Schipper uit Zevenhuizen,
erfgename van Belijtge Jans, die weduwe was Arij
Willems, overleden op de Coolsche Cingel in Rotterdam,
in het ambacht Cool, Neeltge, Gerritge en Claesge Jans,
bejaarde, ongehuwde personen, wonend in het ambacht
Moordrecht, mede nagelaten dochters van de genoemde
Martijntge Jans en Jan Claesz Meuijt, hun vader, wonend
in Moordrecht, en eveneens erfgenamen van Belijtge
Jans, machtigen Jan Willemsz van Buijte en Willem
Gerritsz Leeflang, beide wonend in Zevenhuizen, om
namens hen met de andere erfgenamen de boedel te delen
en eventueel hun aandeel te verkopen.
Lijsbet married Dirck ARIENSEN-8061.
19 V
iii. Neeltgen Jans MEUIJT-9053 was born about 1626 in Moordrecht.
20 M
iv. Gerritgen Jan MEUIJT-9052 was born about 1629 in Moordrecht.
21 V
v. Claesgen Jans MEUIJT-11468 was born about 1634 in Moordrecht.
Jan also married Maria BRALOMS-11496 on 1 feb 1654 in Moordrecht.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 4
4. Cornelis Claes MEUIJT-9054 (Claes Dirk Jansz) died in 1637 in Oudewater.
Hij was poorter in Oudewater 06-08-1629.
Beroep: Verwer.
Cornelis married Marritge JANSZ-8591.
They had the following children.
22 V
i. Lijsbet MUIJT-9544 died in 1641 in Oudewater.
Cornelis also married Treintje CLAES "Weduwe"-8010 on 7 feb 1637 in
Oudewater.
5. Roel Claes MEUIJT-9004 (Claes Dirk Jansz) was born about 1604 in Moordrecht.
He was buried on 11 mrt 1663 in Moordrecht.
Boeijer schip.
1625 RA Gouda, onder Moordrecht 1896 LIX-4
Op de rechdag van 19 Maart 1625 eist Roel Claesz (oudste zoon van
Claes Dircksz Meuijdt), voor zich zelf en vertegenwoordigende zijn
minderjarige broeder en zusters, van Jan Claesz Meuijdt de betaling
van f 41-1-6 uit de erfenis.
Roel Claesz Muijt dagvaardde ook de voogd over zijn broer en
zusters:
Roel Claesz oudste zoon van Claes Dircksz Meuijdt “voor hem selven
ende hem sterck maeckende voor zijn minderjarige broeder ende
zusters adjunckt den
Schoudt ende Weesmannen van desen ambachte eijsers in dier qualite
contra Arien
Ariensz van der Duijn ged(aechde) als voucht van de voorsz kinderen
over
de goederen haer aenbestorven deurt overlijden van meuije Machgel
Dirckz sa(liger)
haar luijder meuije was eijsch doende ende te doen bewijs ende
reliqua van
alle sijne administratie -.”
Ick Jan Cornelisz Schoudt in den ban van de ambouchte van
Moordrecht: Wij Leendert Jansz ende Pieter Dircksz Goor Schepenen
in den amboucht vsv verconden ende kennen dat voor ons is gecomen
ende gecomp(ar)eert is geweest Geertgen Roelen weduwe van Claes
Dircksz, welcke bekende voor haer haren erven ende nacomel(in)gen
vertichting ende uutcoope gedaen te hebben van haere vier kinderen
geprockereert in egte state bij den vsv Claes Dircksz, bij namen
Roel Claesz oudt twaelff jaren, Dirck(gen) Claes, dochter oudt
seven jaer, Annichgen Claes dochter oudt vijff jaer ende Dirck
Claes oudt drie jaren off elckx daer ontrent ende dat tegen Jan
Claesz de vsv kinderen halve broeder midsgaders Arien Ariensz als
deur vouck vanden vsb Jan Claes hem dies aengaende beneffens den
selven Jan Claesz gevoucht als middelaer ende oock ten overstaen
van den vsv Schoudt ende Schepenen als oock Weesmannen die t selve
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 5
voor soo veel (ae)n hen is geapprobeert hebben ende als noch
approberen bij desen ende dat in manieren als volcht - te weten dat
de voornoemde weduwe sal behouden alle de goederen t sij lant huijs
ende andere inboel gelt goud ende silver ende anders sulckx den vsv
Claes Dircksz metter doot gerijmpt ende after gelaten heeft, midts
betalende alle schulde ende oock weder ontfangen alle in comende
schulde den boedel aen gaende midts gaders oock de vsv kinderen te
onderhouden in eeten ende drincken cleeden ende reeden ter schole
setten leeren ende stieren redelen nae hare state als een goed
moeder schuldich is ende behoort te doen tot dat de vsv kinderen
tot den ouderdom ofte mondige dage van achtien Jaren gecomen sullen
wesen ende mondich wesende als dan elcke kindt noch eers uut te
keeren den soma van hondert gulden tot XL grooten den wel verstane
soo eenich der vsv kinderen quaem afflijffich te worden binen de
vsv achtien jaren is de weduwe gehouden binnen t jaers tot
proffijte vande ander kinderen offte erffgenamen vandien uut te
keeren de vsv hondert gulden vande sterffdach off te rekenen ende
off de vsv kinderen van de vsv wedue de voorst kinderen niet en
onderhiel(t) sulckx vooren geseijdt is den voornt voucht Schoudt
Schepenen als oock Weesmannen in haer tijt kennelick ware sal de
voucht de kinderen mogen nae hem nemen ende besteden tot de weduwe
hare costen ende t selve weder v(er)halen op die navolgende
(h)ijpoteeck dat van desen uutcoop spruijtende dat welcke de vsv
weduwe met haer vsv voucht om nae te comen al t gene van staet daer
onder v(er)bonden is bij desen eerst een huijs ende erve met de
vorder timmerage ende bepotinge daer op staende gelegen int
middelant streckende van den veenwech tot Tonis Pieters Backers
lant toe belent ten oosten Tonis vsv ende ten westen Willem
Cornelisz, noch omtrent twee mergen Lants soo geheel als gebroocken
streckende vanden vsv Tonis Pieters lant tot Heynderick Jan Ockersz
lant toe belent ten oosten Ghijsbert Willemsz Kerver ende te westen
Willem Cornelisz vsv voort haer persoons ende goederen ende de
rente vandien goederen subjeck alle rechte ende rechteren met de
costen des
hebbe ick Schoudt vsv mijn segel aan desen brieff gehangen ende wij
vsv Schepenen hebben die tot kennisse mede ondert(ekent) opten iie
augustij XVI c en sestien.
Jan Cornelisz schoudt
Lennert Jansz
tot moordrecht
Pieter Dirckxz
Merck
1630 RA 41 Gouda, onder Moordrecht 1896 LIX-38, folio 17 v.
Op 24 Juli 1630 bleef Roel Claesz Muijt aan Derck Thymensz brouwer
in het gebroken ancker te Gouda f 800 schuldig wegens de koop van
veenland.
1635 RA 41 Gouda, onder Moordrecht 1896 LIX-39, folio 172 v.
Op 27 Februari 1635 Roel Claesz Muijt wegens een schuldbekentenis
van f 306 aan Jan Ghijsbertsz Kerver, wegens de koop van een half
huis met erf en schuur in het Achterland gelegen.
1639 RA 42 Gouda, onder Moordrecht 1896 LIX-40.
Op de rechdag 11 Februari 1639 verkopen Roel en Dirck Claesz Muijt
en Annetje
Claesdr Muijt (gehuwd met Aelbert Teunisz) met Dirckgen Claesdr
Muijt (gehuwd met
Leendert Maertensz Bruijn), als kinderen en erfgenamen van Gertge
Roelen aan
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 6
Claes Maertensz Bloet een stuk hooiland in het Middelland gelegen
voor f 1200
(met schuldbekentenis van Claes Maertensz Bloet). Op 19 Februari
1639 verkochten
zij ook land aan Maerten Stevertsz, voor f 900.
Voorvader Roel Claesz Muit legt in 1658 voor een notaris in
Zevenhuizen een verklaring af. Hij is dan 53 jaar oud en woont in
het 'Moortseveen', aan de westkant van het ambt Moordrecht. De
notaris spelt zijn naam aan het begin van de akte als 'Roel Claesz
Muyt' en bij het handmerk schrijft hij de naam 'Roel Claesz Muit'.
1660 Weeskamer no.3 folio 133.
Op 19 Februari 1660 compareren voor de Weeskamer Roel Claesz met
zijn kinderen:
Op huijden den xix (n) febr 1660 soo sijn Roel Claesz Muijt ter
eenre,
Claes Roelen, Jan Roelen, Dirck Roelen, Pieter Ariensz Goor
getrouwt hebbende
Leentgen Roelen, Geertgen Roelen meerderjarige dochter, mitsgrs
Leenert Balten van der Leeuw oom ende bloetvoocht van Balte Roelen,
Lenert Roelen, Geertgen Roelen de Jonge ende Brechgen Roelen met
approbatie van Schout ende Weesmannen alhier tot Moordrecht ter
andere zijde veraccordeeert ende int minnelijcke verdragen dat de
voorsz kinderen
in vrijen eijgen hebben ende behouden sullen t'huijs ende erve
bepotinge ende beplantinge staende ende gelegen int middelant
alhier mitsgaders boelcedulle ende verders incomen des boedels
sonder bij Roel Claesz daer op eenich recht ofte actie te behouden
ofte reserveeren, maer doet hij Roel Claesz daer van afstant bij
desen, des weder de voorsz kinderen beloven bij desen te betalen de
lasten des Boedels ende Roel Claesz daar van te bevrijden,
bovendien beloven de voorsz kinderen aan Roel Claesz te laten
volgen een boeijer schip, een laeckensen brouck een paar coussen
twee hemden mitsgaders aen selve te betalen
honderd Carolus gulden op termijnen te weeten vijff ende twintich
gulden gereet die op huijden uijtte weescasse sijn gelicht ende aen
Roel Claes betaelt. ende vijff ende twintich gulden Allerheijligen
1660 ende voorts alle jaeren ende Allerheijligen dagen ged, (n)
vijff ende twintich gulden geduijrende ten volre betaling toe,
verbindende daer vooren haer persoon ende goederen roerende ende
onroerende present ende toecomende geene uitgesondert
submitteerende alle d´selve ten bedwange van allen rechten ende
rechteren, des oirconden bij pertijen contahentten nevens Schout
ende Weesmannen onderteijckent opten dach als boven ende was
onderteijckent bij Roel Claes Muijt gestelt,
bij Pieter Ariensz Goor gestelt
bij Claes Roelen gestelt
bij Jan Roelen gestelt
bij Geertgen Roelen gestelt
bij Lenert Balten van der Leeuw gestelt
Wernes Schout, Jan Maertensz Bruijn, Pr Hooymaeijer, onderstont
mij pres. (t) ende was onderteijckent Pr Pits Secrets.
Uit deze acte zou men kunnen opmaken dat Roel Claesz schipper was
en dat hij mogelijk niet te Moordrecht is overleden. Een
begrafenisdatum werd niet gevonden.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 7
Roel married Dirckgen Balten LEEUW, VAN DER-8884, daughter of Balten
Lenertsz LEEUW, VAN DER-8924 and Jannichen Jans CONINGH-8034. Dirckgen
was christened about 1609. She was buried in Rond 1646.
They had the following children.
+
23 M
i. Jan Roelen MEUIJT-9025 was born in 1631. He was buried on 23 aug 1673.
+
24 V
ii. Leentje Roelen MEUIJT-9028 was buried on 8 mrt 1691.
+
25 M
iii. Dirk Roelen MEUIJT-9003 was born in 1635. He was buried on 6 jan 1697.
+
26 V
iv. Geertje Roelen MEUIJT-9029 was born in 1637. She was buried on 21 jan
1709.
+
27 M
v. Claas Roelen MEUIJT-9027 was born in 1639. He was buried on 3 feb 1665.
28 M
vi. Balten Roelen MEUIJT-9270 was born in 1641 in Moordrecht. He was buried
on 12 mrt 1665 in Moordrecht.
+
29 M
vii. Leendert Roelen MEUIJT-11014 was born in 1643.
+
30 V
viii. Brechjen Roelen MEUIJT-11021 was born in 1645.
6. Dirckgen Claes MEUIJT-11470 (Claes Dirk Jansz) was born about 1609 in Moordrecht. She
died about 1665.
1665 Weeskamer no.3 folio 190.
DIRCKGEN CLAESDR MUIJT overleed omstreeks eind 1665 want de
boedelscheiding dateert van 5 Januari 1666.
Dirckgen married Lenerts Maertens BRUIJN-11472.
1675 Weeskamer no. 4 folio 13 v.
Op 10 Juli 1675 compareerden Dirck Claesz Meuijt als geordonneerde
en Leender Maertensz Bruijn als vader en voogd over zijn kinderen
geprocreert bij Dirckgen Claes Muijt zaliger ter eenre, Claes
Leendertsz Bruijn, Annetge Leendertsdr Bruijn, nu meerderjarige
kinderen van genoemde Leendert Maertens Bruijn en Dirckgen Claes
Muijt. Zij hadden op 26 Februari 1670 voor Schout en Schepenen van
Moordrecht behoorlijk rekening, bewijs en reliqua gedaan over de
nagelaten goederen. Treffen nu regeling van nog uit te keren
ontvangsten.
They had the following children.
31 M
i. Claes Leendertsz BRUIJN-11492.
32 V
ii. Annetge Leendertsdr BRUIJN-11493.
8. Dirk Claes MEUIJT-9030 (Claes Dirk Jansz) was born in 1613 in Moordrecht. He
was buried on 25 nov 1679 in Moordrecht.
1639 RA 42 Gouda, onder Moordrecht 1896 LIX-40.
Op de rechdag 11 Februari 1639 verkopen Roel en Dirck
Claesz Muijt en Annetje
Claesdr Muijt (gehuwd met Aelbert Teunisz) met Dirckgen Claesdr
Muijt (gehuwd met
Leendert Maertensz Bruijn), als kinderen en erfgenamen van Gertge
Roelen aan
Claes Maertensz Bloet een stuk hooiland in het Middelland gelegen
voor f 1200
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 8
(met schuldbekentenis van Claes Maertensz Bloet). Op 19 Februari
1639 verkochten
zij ook land aan Maerten Stevertsz, voor f 900.
1654 RA 42 Gouda, onder Moordrecht 1896 LIX-44.
Op 24 April 1654 compareerden Lenert Balten van der Leeuw en Dirck
Claesz Muijt, voogden van de kinderen van Dirckgen Balten zaliger,
geprocreert bij Roel Claesz “jegenwoordig bijsinich p(er)soon”. De
acte heeft betrekking op de verkoop van veenland.
Hij tekent transportakte op 12-07-1665 te Gouda.
1666 Weeskamer no.3 folio 189 v.
Bekort overzicht van de bovengenoemde boedelinventaris op 9 Januari
1666: Een huis en erve met het land daarachter gelegen in het
Middelant, van de Veenwech tot de weduwe van Jan Maertens Bruijn.
Hooi en weiland met een schuur in het Agterland. Een huis en erve,
berg en schuur en land daarachter in het Achterland (ten Oosten
Lenert Balten van der Leeuw). Hooiland in Achterland.
Meubilaire goederen in het openbaar verkocht volgens de
boedelcedulle van 18 November 1665, opbrengst f 343-19-0. Lasten f
792-14.
Lenert Maertensz Bruijn heeft Annetgen Lenerts, sijn dochter
aengenomen te alimenteren in eeten drincken ende andere behoeften
ter ouderdom van haeren XXIIII Jaeren of tot haar huwelijk.
Daarvoor krijgt Lenert f 50 uit de gemeenschappelijke boedel.
Dirck Claes Muijt is voogd over Claes Lenertsz Bruijn.
1694 Weeskamer no. 184 no.4 1672-1695.
Dirck Claesz Muijt hertrouwde. Met wie bleef onbekend. Het volgt
uit een staat van rekening en bewijs voor de Weeskamer dd. 10
December 1694 Pieter Dircxsz Meuijt, Roel Dircxsz Meuijt, Willen
Dircxsz Meuijt, Dirckge Dircxs Meuijt. (gehuwd met Hendrick
Ariensz) en Geertie Dircxs Meuijt (gehuwd met Pieter van Maeten)
zijn erfgenamen van hun HALVE BROEDER Leendert Dircxsz Meuijdt,
zoon van Dirck Claesse Meuijdt en Brechje Balten van der Leeuw.
Tezamen met de nazaten van Jan Balten van der Leeuw, voor de andere
helft.
Dirk married Brechgen Balten LEEUW, VAN DER-11471, daughter of Balten Lenertsz
LEEUW, VAN DER-8924 and Jannichen Jans CONINGH-8034. Brechgen was born about 1613.
She was buried on 12 jan 1650 in Moordrecht.
1646 Weeskamer no.6 10 december 1646
BRECGEN of BRECHJE Balten van der Leeuw was gehuwd met DIRCK CLAESZ
MUIJT, een broer van Roel. Zij werd niet oud, overleed in 1646,
hetgeen blijkt uit de acte van uitkoop. Op 10 December 1646 worden
de kinderen genoemd:
GEERTGEN, oud 9 jaar, CLAES, oud 7 ½ jaar, BALTEN, oud 5 jaar,
LENERT, oud 3 jaar en ENGELBRECHT, oud ½ jaar. Voogd was Lenert
Balten van der Leeuw.
Dirk also married Neeltje MAERTENS-11494 on 4 feb 1657 in Moordrecht.
They had the following children.
33 M
i. Leendert Dirks MEUIJT-9035 was christened about 1655. He was buried on
21 apr 1694 in Moordrecht.
Zoon begraven: 16-01-1673 te Moordrecht.
1676 RA 12 Gouda, onder Moordrecht 1896 LIX-13.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 9
Over Leendert Dircks Muijt is vrijwel niets bekend. Op
een rechtdach dd. 9 September 1676 trad hij als eischer
op wegens een wanbetaling.
Een dochter werd begraven op 17 Februari 1675, maar de
moeder bleef onbekend.
Hij werd begraven op 21 April 1694.
+
34 M
ii. Pieter Dirks MEUIJT-9031 was christened about 1655. He was buried on 3 okt
1744.
+
35 M
iii. Roel Dirks MEUIJT-9032 was buried on 23 dec 1738.
36 M
iv. N.N. MEUIJT-9036 was buried on 16 jan 1673 in Moordrecht.
37 V
v. Aaltje Dircks MEUIJT-8038.
Aaltje married Willem Cornelisz LIFOOT, VAN-11002 on 13 dec 1682 in
Moordrecht.
Tegelijk met broer Roel getrouwd.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 10
Third Generation
9. Claes Aelberts MEUIJT-9042 (Aelbert Claes, Claes Dirk Jansz) was buried on 11
aug 1698 in Moordrecht.
Hij tekent op 2 februari 1668 in Gouda een
schuldbekentenis.
Claes married Marijtje Claes HEUS, VAN DEN "Marija "-10887 on 26 jan 1659 in
Moordrecht.
They had the following children.
+
38 V
i. Annetie MEUIJT-9044 was christened on 9 jan 1666.
39 M
ii. Claes Claes MEUIJT-9045 was christened on 21 jul 1670 in
Moordrecht. He was buried on 17 jun 1677 in Moordrecht.
40 M
iii. Aalbert Claes MEUIJT-9046 was christened on 27 aug 1673 in
Moordrecht. He was buried on 9 okt 1715 in Moordrecht.
41 M
iv. Teunis Claes MEUIJT-9047 was christened on 13 jun 1677 in
Moordrecht. He was buried on 17 jun 1677 in Moordrecht.
Doopgetuige: Aeltje Gijsberts.
+
42 V
v. Aaltje Claes MEUIJT-9048 was buried on 7 jun 1736.
11. Jan Aelberts MEUIJT-10999 (Aelbert Claes, Claes Dirk Jansz) died before 1663 in
Moordrecht.
Jan married Marritjen CLAAS-11001 on 13 mrt 1650 in Moordrecht.
Jan also married Grietje LENAARTS-11000 on 10 mrt 1663 in Moordrecht.
They had the following children.
43 M
i. Aalbert Jansz MEUIJT-11466 was christened on 20 dec 1671 in
Moordrecht.
13. Arien Aelberts MEUIJT-10883 (Aelbert Claes, Claes Dirk Jansz).
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 11
Arien married Marrigje FRANCKS-10884 on 21 dec 1664 in Moordrecht.
They had the following children.
44 M
i. Aalbert MEUIJT-10998 was christened on 28 mrt 1666 in
Moordrecht.
45 V
ii. Annetje MEUIJT-10885 was christened on 15 mrt 1671 in
Moordrecht.
46 M
iii. Jan MEUIJT-10886 was christened on 26 mrt 1673 in Moordrecht.
He was buried on 15 nov 1748 in Moordrecht.
47 V
iv. Annetje MEUIJT-10888 was christened on 13 jan 1675 in
Moordrecht.
Arien also married Marija Ariens SCHOUTS-11010 on 24 feb 1675 in Moordrecht.
15. Ariaantje MEUIJT-10890 (Aelbert Claes, Claes Dirk Jansz) was buried on 19 nov
1715 in Moordrecht.
Ariaantje married Jan Dirks TOL-10891 in okt 1664 in Waddinxveen.
They had the following children.
07 Oct 2014
48 M
i. Aart TOL-10892 was christened on 8 aug 1683 in Moordrecht.
49 V
ii. Greetje TOL-10893 was christened on 14 jul 1686 in Moordrecht.
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 12
50 M
iii. Frans TOL-10894 was christened on 3 apr 1689 in Moordrecht.
51 M
iv. Teunis TOL-11495 was christened on 10 jan 1672 in Moordrecht.
Ariaantje also married Rings JANSZ-11008 on 6 feb 1678 in Moordrecht.
16. Aefje Aelberts MEUIJT-11004 (Aelbert Claes, Claes Dirk Jansz).
Aefje married Aart WILLEMS-11005.
Aefje also married Cornelis WILLEMSZ-11006 on 23 nov 1681 in Moordrecht.
They had the following children.
52 V
i. Cornelia WILLEMSZ-11124 was christened on 16 aug 1691 in
Moordrecht.
23. Jan Roelen MEUIJT-9025 (Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born in 1631 in
Moordrecht. He was buried on 23 aug 1673 in Moordrecht.
Een Jan Roele huwde 5 Februari 1662 met Marijs Dirx Blom,
uit Nieuwerkerk.
Uit dit huwelijk werd geboren 20 September 1671 Roel,
waarbij de doopgetuigen waren Pieter Ariensz (Goor), Jeroen
Maertensz en Geertje Roelen.
Een Jan Roelen werd begraven 23 Augustus 1673 (geen achternaam
vermeld),
de vrouw van Jan Roele op 8 Juli 1673. Een kind van Jan Roelen werd
begraven op 28 December 1665, 16 September 1664,13 Januari 1667.
Ook een dochtertje van Jan Roele op 17 Mei 1776. De zeer vele
patronymica in de Moordrechtse boeken maken dat juiste
toeschrijvingen vrijwel niet mogelijk zijn.
1671 Notarieel Moordrecht no. 6108
In no. 6108 komt op 11 October 1671 een schuldbekentenis van Jan
Roelen Muijt voor. f 150 aan Pleun Ariensz Levelangh, wegens
aankoop van een scheepje.
Lenert Balten van der Leeuw wordt vermeld met een schuldbekentenis
op 21 Juni 1671.
1672 Attestatie
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 13
Een attestatie van 6 November 1672 waarin een Jan Roelen zegt XLI
jaren oud te zijn.
Jan married Marija Dircx BLOM-7775 on 5 feb 1662 in Moordrecht. Marija was buried on 8
jul 1973 in Moordrecht.
They had the following children.
53
i. N.N. MEUIJT-10996 was buried on 28 dec 1665 in Moordrecht.
54
ii. N.N, MEUIJT-10997 was buried on 13 jan 1667 in Moordrecht.
55 M
iii. Roel Jans MEUIJT-9026 was christened on 20 sep 1671 in
Moordrecht. He was buried on 5 jul 1738 in Moordrecht.
Doopgetuigen Geertje Roelen Muijt, Pieter
Ariens (Goor)en Jeroen Maertensz.
56 V
iv. Fijgje MEUIJT-8335 was buried on 17 mei 1676 in Moordrecht.
57 V
v. Anna Jans MEUIJT-11104 was buried on 24 mei 1731 in Moordrecht.
24. Leentje Roelen MEUIJT-9028 (Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was buried on 8 mrt
1691 in Moordrecht.
Leentje married Pieter ADRIJAENSZ-7557 on 21 jan 1657 in Moordrecht.
They had the following children.
58
i. N.N. MEUIJT-9269 was buried on 20 sep 1679 in Moordrecht.
25. Dirk Roelen MEUIJT-9003 (Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born in 1635 in
Moordrecht. He was buried on 6 jan 1697 in Moordrecht.
Dirk married Maritje Jans JONGH, DE-8656 on 17 dec 1662 in Moordrecht. Maritje was
buried on 26 jun 1702 in Moordrecht.
They had the following children.
59 M
i. Willem Dirks MEUIJT-9024 was christened on 14 feb 1663 in
Moordrecht. He was buried on 9 mrt 1748 in Moordrecht.
60 V
ii. Dirckje Dirks MEUIJT-9022 was christened on 13 sep 1665 in
Moordrecht. She was buried on 8 apr 1747 in Moordrecht.
Beheersnummer: B068
Archief: Weeskamer Bodegraven
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 14
Type index: Akten van de weeskamer Bodegraven, 1698
Inventarisnummer: 2
Folionummer: 213v
Naam: Dirkje Dirks Muijt
Datum: 28-10-1698
Dirckje married Arij Geerloffsz BLOK-7762 on 1 mrt 1699 in
Moordrecht. Arij was buried on 30 aug 1738 in Moordrecht.
61 M
iii. Roel Dirks MEUIJT-9002 was christened on 8 jan 1668 in
Moordrecht. He was buried on 23 dec 1738 in Moordrecht.
BURIAL: Overlijden kan niet kloppen, later nog
een Roel Dirks geboren.
+
+
62 M
iv. Jan Dirks MEUIJT-9016 was christened on 9 jan 1670. He was buried on 7
sep 1739.
63 M
v. Aart MUIJT-9442 was christened on 19 mrt 1673 in Moordrecht. He
was buried on 31 mrt 1673 in Moordrecht.
64 M
vi. Roel Dirks MEUIJT-9012 was christened on 20 apr 1674. He was buried on 4
okt 1727.
65 V
vii. Lena MEUIJT-10889 was christened on 9 feb 1675 in Moordrecht.
66 V
viii. Marichje Dirks MEUIJT-9023 was christened about 1676 in
Moordrecht. She was buried on 3 jul 1715 in Moordrecht.
Marichje married Aelbert Claesz GROOT, DE-8338 on 25 okt 1705
in Moordrecht. Aelbert was buried on 18 dec 1731 in Moordrecht.
+
67 M
ix. Leendert Dirks MUIJT-9427 was christened on 1 jan 1679.
26. Geertje Roelen MEUIJT-9029 (Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born in 1637 in
Moordrecht. She was buried on 21 jan 1709 in Moordrecht.
1673 Notarieel Moordrecht no. 6109
Een testament komt voor bij notaris Willem de Jongh op 24
September 1673.
Geertgen Roele (de jonge) is ziek en benoemt haar man Pieter
Ariensz KEIJSER tot erfgenaam. Het leek urgent want de notaris
noteerde “'s morgens de clocque omtrent vier uijren”.
1688 Notarieel Nieuwerkerk no. 509.
29 October 1688 Voor notaris Pieter de Lange te Nieuwerkerk
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 15
compareerde Geertje Roele Muijt, weduwe van Pieter Ariensz Keijser,
wonende in het Moortse Veen. Legaat aan Pieter Dircksz Muijt, haar
broeders zoon “genoemd nae haeren man zag.”
En aan Pieter Ariensz Keet, haar testatrices zusters zoon “idem
vernoemd”, ieder een som van twee ducatons.Algemene en universele
erfgenaam: Dirck Roele Muijt, Leentje Roele, Geertje Roele, Bregje
Roele, haar zusters en broeder en de kinderen van Jan Roelen en
Leendert Roelen, beide haar testatrices broeders zaliger. Voogden:
Maertren Ariense Blom en Joris Kornelisse Bruijn.
Geertje married Bruijn CORNELISZ-8050 on 31 dec 1660 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
They had the following children.
68 M
i. Roel CORNELISZ-11066 was christened on 16 nov 1668 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel.
Geertje also married Pieter Ariensz KEIJSER-11013 on 9 mrt 1670 in Moordrecht.
Pieter was buried before 1689.
Geertje Roele (de jonge) Jd van Moordrecht huwde aldaar 9 Maart
1670 met Pieter Ariensz, weduwnaar van Aeltge Dircx.
27. Claas Roelen MEUIJT-9027 (Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born in 1639 in
Moordrecht. He was buried on 3 feb 1665 in Moordrecht.
1666 Vierschaar no. 10.
Op de rechdach van 12 Februari 1666 is sprake van de boedel
van Claes Roelen Muijt en Aechgen Lenerts (van der Helt),
beiden zaliger. De boedelcedulle was gedateerd 17 Mei 1665. De
procureur Pieter Pits kreeg nog f 19-12 van Jan Roelen (borg was
Dirck
Roelen) en f 13-15 van Lenert Balten van der Leeuw.
1666 RA Gouda, onder Moordrecht 1896 LIX-46 folio 204 v.
Op 24 Mei 1666 compareerde Willem Damen van Dam als curator over de
boedel van Claes Roelen en Aechgen Lenerts t Helt, beide overleden.
Hij verkoopt een huis in het Middelant gelegen, aan Willem Arien
Claes.
Claas married Aeckjen Lenaarts HELD, VAN DER "Achien"-8865 on 4 feb 1657
in Moordrecht. Achien was buried on 29 dec 1664 in Moordrecht.
Ook wel Achien Lenart genoemd.
Bruidegom vertoog 14-01-1657 te Zevenhuizen.
Claas and Achien had the following children.
07 Oct 2014
69
i. N.N. MEUIJT-8540 was buried on 21 jan 1665 in Moordrecht.
70
ii. N.N. MEUIJT-10995 was buried on 26 jan 1665 in Moordrecht.
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 16
29. Leendert Roelen MEUIJT-11014 (Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born in 1643
in Moordrecht.
Leendert married Annetje CORNELIS-11015 on 12 jan 1670 in Nieuwerkerk Aan
De IJssel.
They had the following children.
71 M
i. Roeland MEUIJT-11064 was christened on 16 nov 1670 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel.
30. Brechjen Roelen MEUIJT-11021 (Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born in 1645 in
Moordrecht.
Brechjen married Pieter JONASSE-11022 in sep 1666 in Nieuwerkerk Aan De
IJssel.
They had the following children.
72 V
i. Pietertje JONASSE-11065 was christened on 23 jan 1669 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel.
Brechjen also married Arij Ariense KEET-11062.
They had the following children.
+
73 M
ii. Jan Ariense KEET-11063 was christened on 22 feb 1680.
74 V
iii. Neeltje KEET-11067 was christened on 2 jul 1684 in Nieuwerkerk
Aan De IJssel.
34. Pieter Dirks MEUIJT-9031 (Dirk Claes, Claes Dirk Jansz) was christened about 1655 in
Moordrecht. He was buried on 3 okt 1744 in Gouda.
1695 Weeskamer no. 4
Op 31 maart 1695 was er een vertichting (2 blz.) door Pieter
Dircksz Meuijt als weduwnaar van Neeltgen Cornelis Veudt, voor de
kinderen Dirck, oud 10 jaar en Maria, oud 8 jaar. (De grootvader is
Cornelis Cornelisz Veudt.)
Pieter Dircksz Muijt huwde 6 Februari 1678 als Jm te Moordrecht,
met Marighje Jans Jd van de Tiendewegh. Zij werd begraven 24 Maart
1678.
In Februari 1678 hertrouwt hij met Marya Leenderts Stolwyck, Jd
wonende te Gouda. Met betoon op Nieuwkoop. Op 9 September 1679
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 17
wordt ook zij begraven.
Op 19 December 1683 volgt het derde huwelijk met Neeltje Kornelis
(Veudt),Jd, beiden van de Moortse Tiendeweg. Neeltje Cornelis Veudt
zal begraven zijn op 1 Maart 1692 (vrouw van Pieter Dircksz Muijt.)
Pieter Dircksz Muijt hertrouwt met Sychje Jans weduwe van Jan
Jacobusz, wonende buiten de Potterspoort, betoon op Gouda 4 April
1695.
Op 16 September 1684 wordt er een kind begraven.
Geboren worden nog Dirk, oud 10 jaar in 1695 en Maria oud 8 jaar.
(doop 3 November 1687)
Pieter married Marrigje JANS-8581 on 6 feb 1678 in Moordrecht. Marrigje was
buried on 24 mrt 1678 in Moordrecht.
Pieter also married Marija LEENDERTS-8878 in feb 1679 in Nieuwkoop. Marija
was buried on 9 sep 1679 in Moordrecht.
Betoon op Nieuwkoop.
Pieter also married Neeltie Cornelis VEUDT-10528 on 19 dec 1683. Neeltie was buried on 1
mrt 1692 in Moordrecht.
They had the following children.
+
+
75 V
i. Fijgje Dirks MEUIJT, VAN DER-9037 was christened on 20 nov 1678. She
was buried on 9 aug 1731.
76
ii. N.N. MEUIJT-9038 was buried on 16 sep 1684 in Moordrecht.
77 M
iii. Dirk Pieters MUIJT-9443 was christened about 1686. He was buried on 6 sep
1738.
78 V
iv. Marija Pieters MEUIJT-9074 was christened on 23 nov 1687 in
Moordrecht.
Marija married Gerrit LINDEN, VAN DER-8929 on 17 jul 1718 in
Hillegersberg.
Bruidegom Gerrit van der Linden wed. Susanna de Wolf,
wonend: in het Proveniershuijs
BruidMarijtie Muijt, jongedochter, wonend: in het
Proveniershuijs
PlaatsHillegersberg
Datum trouwen17-07-1718
Datum ondertrouw01-06-1718
Opmerkingenzie origineel
Bron DTB Hillegersberg Trouw gereformeerd
79 V
v. Sijtie MUIJT-9444.
Pieter also married Sijtje JANZ-8592 in 1695 in Moordrecht. Sijtje was christened in Gouda.
She was buried on 1 mrt 1692 in Moordrecht.
Pieter also married Jannigje Claes AEKERBOOM-7558 on 16 jan 1707 in Gouda.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 18
Erft in janua-ri 1745 te Gouda ca f 287,=.
35. Roel Dirks MEUIJT-9032 (Dirk Claes, Claes Dirk Jansz) was buried on 23 dec 1738
in Moordrecht.
Woonde Moordse Tiendweg.
Beide dochters zijn een half jaar na elkaar gedoopt.
Zie doopboek Moordrecht pagina 149 en 150.
Roel married Marrigje PIETERS-10060 on 13 dec 1682 in Moordrecht. Marrigje
was christened in Moordrecht.
Ze woonden beiden aan de Moordse Tiendweg.
Tegelijk met zus Aaltje getrouwd.
Roel and Marrigje had the following children.
80 V
i. Dirckje Roelen MEUIJT-9034 was christened on 15 sep 1684 in
Moordrecht.
81 V
ii. Lijsbeth Roelen MEUIJT-9033 was christened on 16 apr 1685 in
Moordrecht.
Lijsbeth married Cornelis Jans CEIJS, VAN DER-8004 on 9 okt
1706 in Moordrecht. Cornelis was born in Nieuwerkerk Aan De
IJssel.
82 M
07 Oct 2014
iii. Dirck Roelen MEUIJT-11125 was christened on 19 apr 1693 in
Moordrecht.
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 19
Fourth Generation
38. Annetie MEUIJT-9044 (Claes Aelberts, Aelbert Claes, Claes Dirk Jansz) was
christened on 9 jan 1666 in Moordrecht.
Annetie married Arien Ariensz SCHOUTEN-10895. Arien was buried on 8 jun 1717 in
Moordrecht.
They had the following children.
83 M
i. Arien SCHOUTEN-10896 was christened on 29 aug 1694 in
Moordrecht.
84 M
ii. Klaas SCHOUTEN-11069 was christened on 4 sep 1695 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel.
85 V
iii. Anna SCHOUTEN-11068 was christened on 18 nov 1697 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel. She was buried on 28 feb 1734 in
Moordrecht.
86 V
iv. Claasje SCHOUTEN-11072 was christened on 7 feb 1700 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel. She was buried on 28 feb 1734 in
Moordrecht.
42. Aaltje Claes MEUIJT-9048 (Claes Aelberts, Aelbert Claes, Claes Dirk Jansz) was
christened in Moordrecht. She was buried on 7 jun 1736 in Moordrecht.
Ondertrouw: 03-01-1698 te Moordrecht.
Aaltje married Cornelis Jansz LODEWEG, VAN-11070.
They had the following children.
87 V
i. Marij LODEWEG, VAN-11071 was christened on 27 sep 1694 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel.
62. Jan Dirks MEUIJT-9016 (Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was
christened on 9 jan 1670 in Moordrecht. He was buried on 7 sep 1739 in Gouda.
Poorter Gouda 21-12-1716, Gouda 07-05-1738.
Vertrokken 25-03-1731 van Moordrecht naar Gouda.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 20
Jan married Marije Jansz KOELEN-8735 on 13 feb 1695 in Moordrecht. Marije was
christened on 15 feb 1671 in Moordrecht.
They had the following children.
+
88 V
i. Marija Jans MEUIJT-9017 was christened on 27 nov 1695. She was buried on
22 jan 1763.
89 V
ii. Grietje Jans MEUIJT-9018 was christened on 1 feb 1699 in Nieuwerkerk aan
de IJssel. She was buried on 31 okt 1783 in Gouda.
Grietje married Leendert HAKENDOEVER-8383. Leendert was buried before
1784.
+
90 M
iii. Dirck Jans MEUIJT-9019 was christened on 30 okt 1701.
+
91 M
iv. Jan Jans MEUIJT-9020 was christened on 9 nov 1704. He was buried on 8 okt
1759.
+
92 V
v. Trijntje Jans "Krijntje" MUIJT-9392 was christened on 21 aug 1707. She
was buried on 24 dec 1799.
93 M
vi. Abram Jans MUIJT-9393 was christened on 28 feb 1710 in
Moordrecht. He was buried on 3 sep 1735 in Gouda.
94 V
vii. Sara Jans MUIJT-9394 was christened on 5 dec 1711 in
Moordrecht. She was buried on 12 apr 1718 in Moordrecht.
95 V
viii. Gerritje Jans MEUIJT-9021 was buried on 22 jul 1712 in
Moordrecht.
Doopgetuige bij Gerrit, de zoon van Dirk Dirkse
Knegt en Leentje Bruijnen op 7 maart 1705.
64. Roel Dirks MEUIJT-9012 (Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was
christened on 20 apr 1674 in Moordrecht. He was buried on 4 okt 1727 in
Moordrecht.
Roel married Stijntje Cornelis HAM-8391, daughter of Cornelis Willemsz HAM8392 and Grietje PIETERS-10065, on 4 mrt 1691 in Moordrecht. Stijntje was
christened in 1665 in Moordrecht.
They had the following children.
+
07 Oct 2014
96 M
i. Cornelis Roelen MEUIJT-9010 was christened about 1692. He was buried
before 1744.
97 M
ii. Dirk Roelen MEUIJT-9013 was christened on 19 apr 1693 in
Moordrecht. He was buried on 21 aug 1704 in Moordrecht.
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 21
+
98 M
iii. Willem Roelen MUIJT-9373 was christened about 1694. He was buried on 8
mrt 1771.
+
99 V
iv. Maria Roelen MEUIJT-9014 was christened on 22 okt 1695. She was buried
on 23 okt 1760.
+
100 M
v. Dirk Roelen MEUIJT-9001 was christened on 9 feb 1698. He was buried on 21
aug 1784.
+
101 M
vi. Jan Roelen MUIJT-9340 was christened on 13 feb 1701. He was buried on 10
jul 1759.
102 M
vii. Levenloos MEUIJT-9076 was christened on 20 okt 1703 in Moordrecht. He
was buried on 20 okt 1703 in Moordrecht.
103 V
viii. Neeltje Roelen MEUIJT-9015 was christened about 1704. She was buried on
21 mei 1736.
+
104 V
ix. Meijnsje Roelen MEUIJT-11107 was buried on 16 aug 1762 in
Moordrecht.
67. Leendert Dirks MUIJT-9427 (Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was
christened on 1 jan 1679 in Moordrecht.
Wordt op 26-01-1706 poorter in Gouda.
Leendert married Krijntje Gijsberts BOON-7839 on 29 dec 1701 in Gouda. Krijntje was
christened in Gouda.
They had the following children.
105 M
i. Gijsbert Leenderts MUIJT-9428 was christened on 13 aug 1704 in Gouda.
106 V
ii. Maria MUIJT-9429 was christened on 5 feb 1708 in Gouda. She died on 19
mrt 1782 in Amersfoort.
Datering:..-6-1763
Voornaam:Maria
Achternaam:Muijt
Inschrijfplaats:Amersfoort
Inschrijfdatum:..-6-1763
Rol:Lidmaat
Datum:..-6-1763
Plaatsnaam:Amersfoort
Kerkelijke gezindte:Hervormd
Bijzonderheden:met attestatie van Gouda, pag. 123
Toegangsnummer:0167 Hervormde Gemeente Amersfoort,
1553-1977
Inventarisnummer:74
Plaats:Amersfoort
Vindplaats:Archief Eemland
Hoop dat dit de juiste Maria is.
Maria married Nicolaas OOSTROM-9956 in Amersfoort. Nicolaas died on 19
mrt 1782 in Amersfoort.
4842 1763-05-26 - 1781-12-20 Boedelscheiding: 20-121781 A. Voskuyl AT 042a013 rep 1718 (met uitkoop).
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 22
Testament: 26-05-1763 A. Voskuyl AT 042a002 rep 152.
Voogdbenoeming: 20-12-1781 A. Voskuyl AT 042a013 rep
1717 (Oostrom, N)
Datering:1763-05-26 - 1781-12-20
Datum:1763-05-26 - 1781-12-20
Akten:Boedelscheiding: 20-12-1781 A. Voskuyl AT
042a013 rep 1718 (met uitkoop). Testament: 26-05-1763
A. Voskuyl AT 042a002 rep 152. Voogdbenoeming: 20-121781 A. Voskuyl AT 042a013 rep 1717 (Oostrom, N)
Aktedatum:1763-05-26 - 1781-12-20
Akteplaats:Amersfoort
Naam:Muijt, Maria
Opmerkingen:Zie overigens recordnr. 3666, 4798
Rol:Genoemd
Plaats:Amersfoort
Echtgenoot:Oostrom, Nicolaas (molenaar en koopman in
granen)
Overleden:(datum is niet vermeld), Amersfoort lw
Vindplaats:Archief Eemland
3666 1782-08-15 boedelvolmacht: 15-08-1782 D. Sas AT
050a001 rep 4
Datering:1782-08-15
Datum:1782-08-15
Akten:boedelvolmacht: 15-08-1782 D. Sas AT 050a001 rep
4
Aktedatum:1782-08-15
Akteplaats:Amersfoort
Naam:Oostrom, Klaas
Opmerkingen:Zie overigens recordnr. 4798, 4842
Rol:Genoemd
Plaats:Amersfoort
Echtgenoot:(wed. van:) Muijt, Maria
Overleden:19-03-1782, Amersfoort lw (buiten de
Slijkpoort)
Vindplaats:Archief Eemland
Leendert also married Margaretha Hendriks PASSCHIERS VERBEEK
"Grietje"-10033 on 1 mrt 1711 in Dordrecht. Grietje was christened in Dordrecht.
Ondertrouw te Gouda.
Leendert and Grietje had the following children.
107 M
iii. Hendrik MUIJT-9430 was christened on 17 jun 1712 in Dordrecht.
1974 Hendrik, 1712.06.17, Vader: Muijt Dirksz,
Leendert
Doopdatum:1712.06.17
Naam kind:Hendrik
Naam vader:Muijt Dirksz, Leendert
Naam moeder:Verbeek, Grietje Paschiers
Plaats:Dordrecht
Datum ondertrouw:1711.03.01
Archiefnummer:11 Doop-, trouw- en begraafboeken van
Dordrecht
Inventarisnummer:8-10
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 23
Vindplaats:Regionaal Archief Dordrecht
+
108 V
iv. Metje MUIJT-9431 was christened on 2 mrt 1713 in Dordrecht.
109 V
v. Hendrika MUIJT-9432 was christened on 17 jul 1715.
110 M
vi. Dirck MUIJT-9433 was christened on 1 jan 1718 in Dordrecht.
1981 Dirck, 1718.01.01, Vader: Muijt, Leendert
Doopdatum:1718.01.01
Naam kind:Dirck
Naam vader: Muijt, Leendert
Naam moeder:Passchiers, Grietie
Plaats:Dordrecht
Archiefnummer:11 Doop-, trouw- en begraafboeken van
Dordrecht
Inventarisnummer:-10
Vindplaats:Regionaal Archief Dordrecht
111 V
vii. Lena MUIJT-9434 was christened on 9 aug 1719 in Dordrecht.
1977 Lena, 1719.08.09, Vader: Muijt, Leendert
Doopdatum:1719.08.09
Naam kind:Lena
Naam vader:Muijt, Leendert
Naam moeder:Verbeek, Grietje
Plaats:Dordrecht
Archiefnummer:11 Doop-, trouw- en begraafboeken van
Dordrecht
Inventarisnummer:8-10
Vindplaats:Regionaal Archief Dordrecht
112 V
viii. Pieternelletje MUIJT-9435 was christened on 19 jul 1720 in
Dordrecht. She was buried on 5 apr 1802 in Rotterdam.
1978 Pieternelletje, 1720.07.19, Vader: Muijt,
Leendert Dirks
Doopdatum:1720.07.19
Naam kind:Pieternelletje
Naam vader:Muijt, Leendert Dirks
Naam moeder:Verbeek, Grietje Passchier
Plaats:Dordrecht
Archiefnummer:11 Doop-, trouw- en begraafboeken van
Dordrecht
Inventarisnummer:8-10
Vindplaats:Regionaal Archief Dordrecht
Overledene Pieternella Muit
Plaats Rotterdam
Datum begraven 05-04-1802
Opmerkingen overleden 02-04-1802; overledene was 82
jaar; Armhuys
Bron DTB Rotterdam Begraven
Pieternelletje married Jacobus STRIPAART-10485.
Pieternelletje also married Jurrij 'T KALF-8666 on 4 dec 1764 in Rotterdam.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 24
Bruidegom Jurrij ''t Kalf, jongeman, van Lijnberg,
wonend: Schrijnwerkerssteeg
Bruid Pieternella Muijt wed. Jacobus Stripaart, van
Dordrecht, wonend: Schrijnwerkerssteeg
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 04-12-1764
Datum ondertrouw 18-11-1764
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
113 M
ix. Geerard MUIJT-9436 was christened on 17 feb 1722 in Dordrecht.
114 V
x. Maria MUIJT-9437 was christened on 2 apr 1723 in Dordrecht.
1980 Maria, 1723.04.02, Vader: Muijt Dirkz,
Leendert
Doopdatum:1723.04.02
Naam kind:Maria
Naam vader:Muijt Dirkz, Leendert
Naam moeder:Verbeek Passchiers, Grietje
Plaats:Dordrecht
Archiefnummer:11 Doop-, trouw- en begraafboeken van
Dordrecht
Inventarisnummer:8-10
Vindplaats:Regionaal Archief Dordrecht
115 M
xi. Johannes MUIJT-9438 was christened on 14 mrt 1725 in Dordrecht.
116 M
xii. Gerrit MUIJT-9439 was christened on 14 mrt 1728 in Dordrecht.
1983 Gerrit, 1728.03.14, Vader: Muijt, Leendert
Doopdatum:1728.03.14
Naam kind:Gerrit
Naam vader:Muijt, Leendert
Naam moeder:Passchier, Grietje
Plaats:Dordrecht
Archiefnummer:11 Doop-, trouw- en begraafboeken van
Dordrecht
Inventarisnummer:8-10
Vindplaats:Regionaal Archief Dordrecht
117 V
xiii. Johanna MUIJT-9440 was christened on 31 jan 1731 in Dordrecht.
1984 Johanna, 1731.01.31, Vader: Muijt,
Leendert Dirkse
Doopdatum:1731.01.31
Naam kind:Johanna
Naam vader:Muijt, Leendert Dirkse
Naam moeder:Verbeek, Grietje Passchier
Plaats:Dordrecht
Archiefnummer:11 Doop-, trouw- en begraafboeken van
Dordrecht
Inventarisnummer:8-10
Vindplaats:Regionaal Archief Dordrecht
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 25
118 V
xiv. Lena MUIJT-9441 was christened on 6 feb 1733 in Dordrecht.
73. Jan Ariense KEET-11063 (Brechjen Roelen MEUIJT, Roel Claes, Claes Dirk Jansz)
was christened on 22 feb 1680 in Nieuwerkerk Aan De IJssel.
Jan married Teuntje WILMS-11083.
They had the following children.
119 M
i. Pieter Jans KEET-11080 was christened on 10 nov 1709 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel.
120 V
ii. Dirckje Jans KEET-11081 was christened on 1 dec 1710 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel.
121 V
iii. Bregt Jans KEET-11084 was christened on 15 mrt 1712 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel.
122 V
iv. Geertje Jans KEET-11082 was christened on 2 nov 1717 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel.
123 V
v. Pietertje Jans KEET-11079 was christened on 30 mrt 1720 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel.
75. Fijgje Dirks MEUIJT, VAN DER-9037 (Pieter Dirks, Dirk Claes, Claes Dirk Jansz) was
christened on 20 nov 1678 in Moordrecht. She was buried on 9 aug 1731 in Zevenhuizen.
Fijgje married Jan Willems GOUTSBLOEM-8299, son of Willem Jansz GOUTSBLOEM,
VAN DE-11011 and Grietje DIRCKS-11012, on 9 feb 1698 in Moordrecht. Jan was born on 7
nov 1675 in Moordrecht. He was christened on 17 nov 1675 in Moordrecht. He was buried on 18
mei 1756 in Moordrecht.
They had the following children.
124 M
07 Oct 2014
i. Dirck GOUTSBLOM-8298 was born on 7 jan 1699 in Moordrecht.
He died on 19 sep 1763 in Moordrecht.
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 26
125 M
ii. Willem GOUTSBLOEM-10943 was christened on 27 jun 1700 in
Moordrecht. He was buried on 13 jul 1700 in Moordrecht.
126 V
iii. Marija GOUTSBLOEM-10944 was christened on 21 feb 1703 in
Moordrecht.
127 V
iv. Anna GOUTSBLOEM-8300 was christened on 19 okt 1704 in
Moordrecht.
128 V
v. Ariaantje GOUTSBLOEM-10945 was christened on 10 jan 1706 in
Moordrecht.
129 V
vi. Cornelia GOUTSBLOEM-10946 was christened on 20 mrt 1707 in
Moordrecht.
130 M
vii. Cornelis GOUTSBLOEM-10937 was christened on 20 jun 1708 in
Moordrecht.
131 V
viii. Aafje Janse GOUTSBLOEM-8301 was christened on 2 mrt 1710 in
Moordrecht. She was buried on 17 dec 1763 in Moordrecht.
132 V
ix. Krijntje GOUTSBLOEM-10947 was christened on 20 sep 1711 in
Moordrecht.
133 V
x. Grietje GOUDSBLOEM-10948 was christened on 9 jul 1713 in
Moordrecht. She was buried on 17 jul 1713 in Moordrecht.
134
xi. N.N. GOUTSBLOEM-11103 was buried on 19 sep 1714 in Moordrecht.
135 V
xii. Grietje GOUDSBLOEM-10949 was christened on 6 apr 1717 in
Moordrecht.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 27
77. Dirk Pieters MUIJT-9443 (Pieter Dirks, Dirk Claes, Claes Dirk Jansz) was christened about
1686 in Gouda. He was buried on 6 sep 1738 in Rotterdam.
Overledene Dirk Muijt
Man van Lijssie Abrahams
Plaats Rotterdam
Datum begraven 06-09-1738
Opmerkingen overledene liet na 3 minderjarige kinderen;
Banketstraat midde
Bron DTB Rotterdam Begraven
Dirk married Lijsbeth Abrahams BOSCH, VAN DE-7908 on 20 jun 1713 in Rotterdam.
Lijsbeth was christened in Rotterdam. She was buried on 25 mei 1746 in Rotterdam.
OverledeneLijsbet van den Bos
Plaats Rotterdam
Datum begraven 25-05-1746
OpmerkingenBanketstraat b. branderij (Adres staat ook bij doop
laatste kind)
BronDTB Rotterdam Begraven
Bruidegom Dirck Pieters Muijt, jongeman, van Gouda, wonend: Zijl
Bruid Lijsbeth Abrahams van den Bosch, jongedochter, van
Rotterdam,
wonend: Vismarck
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 20-06-1713
Datum ondertrouw 04-06-1713
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
Dirk and Lijsbeth had the following children.
136 M
i. Pieter MUIJT-9445 was christened on 24 jun 1714 in Rotterdam.
Dopeling Pieter
Vader Dirck Muijt
Moeder Lijsbet van den Bos
Getuige Pieter Muijt
Sijtie Muijt
Plaats Rotterdam
Datum doop 24-06-1714
Wonende Bottersloot
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Pieter Dirksz Muit
bronregistratie weeskamer Gouda 1694-1712
toegangsnummerac3
inventarisnummer18
bladzijde018
naamPieter Dirksz Muit
plaatsnaamGouda
instellingStreekarchief Midden-Holland
137 V
ii. Aletta Dircks MUIJT-9446 was christened on 22 okt 1715 in
Rotterdam. She was buried on 25 feb 1783 in Rotterdam.
Dopeling Aelletta
Vader Dirck Pieterse Muijt
Moeder Elisabet Abraham van den Bos
Getuige Aeletta Salomons van der Paeu
Plaats Rotterdam
Datum doop 22-10-1715
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 28
Wonende op de Botersloot
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Getuige bij de doop van Abraham de Ridder
Vader Pieter de Ridder
Moeder Jannetje Klem
Getuige Aletta Muijt
Plaats Rotterdam
Datum doop 02-03-1760
Wonende in de Toerijstuijn
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Aletta married Abraham LEEUWEN, VAN-8898, son of Willem LEEUWEN,
VAN-11126 and Annetie VERBOOM-11127, on 10 dec 1748 in Rotterdam.
Abraham was christened on 1 nov 1708 in Rotterdam. He was buried on 6 nov
1755 in Rotterdam.
DopelingAbraham
VaderWillem van Leeuwen
MoederAnnetie Verboom
GetuigeJacob van Leewen
Jobje Jans
Plaats Rotterdam
Datum doop01-11-1708
Wonendeop de Rotte
BronDTB Rotterdam Doop gereformeerd
OverledeneAbraham van Leeuwen
Man vanAletta Muijl
Plaats Rotterdam
Datum begraven06-11-1755
OpmerkingenWeesestraat
BronDTB Rotterdam Begraven
Bruidegom Abraham van Leeuwen, jongeman, van
Rotterdam, wonend: 't Hangh
Bruid Aletta Meuijt, jongedochter, van Rotterdam,
wonend: Sliksloot
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 10-12-1748
Datum ondertrouw 24-11-1748
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
Aletta also married Hendrik KLEM-8717 on 26 feb 1760 in Rotterdam.
Hendrik was buried on 6 apr 1782 in Rotterdam.
Overledene Hendrik Klem
Man van Aletha Muijt
Plaats Rotterdam
Datum begraven 06-04-1782
Opmerkingen overledene liet na 3 meerderjarige
kinderen; Vissersdijk hoek Sijlsteeg
Bron DTB Rotterdam Begraven
BruidegomHendrik Klem wed., van Rotterdam, wonend:
Zijl
BruidAletta Meuyt wed. Abraham van Leeuwen, van
Rotterdam, wonend: Weesestraat
Plaats Rotterdam
Datum trouwen26-02-1760
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 29
Datum ondertrouw10-02-1760
BronDTB Rotterdam Trouw gereformeerd
138 M
iii. Piter MUIJT-9447 was christened on 22 feb 1718 in Rotterdam. He
was buried on 20 jun 1720 in Rotterdam.
Dopeling Piter
Vader Dirrck Pietersz Muijt
Moeder Lijsbet Abramsz van den Bos
Getuige Doorrete Meijs
Plaats Rotterdam
Datum doop 22-02-1718
Wonende op de Bootersloot
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Overledene N.n. N.n.
Kind van Dirk Pieterse Muijt
Plaats Rotterdam
Datum begraven 20-06-1720
Opmerkingen overledene was 2 jaar; Bootersloot boven
den Otter
Bron DTB Rotterdam Begraven
+
139 M
iv. Pieter MEUIJT-9040 was christened on 3 nov 1720. He was buried on 3 jun
1761.
+
140 V
v. Neeltje MUIJT-9451 was christened on 12 sep 1726. She died on 13 mrt 1800.
141 V
vi. Maria MUIJT-9452 was christened on 26 feb 1730 in Rotterdam.
Dopeling Maria Muijt
Vader Dirk Muijt
Moeder Lijsbet van de Bos
Getuige Neeltje van der Heijden
Plaats Rotterdam
Datum doop 26-02-1730
Wonende op de Huijbrug
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
142 V
vii. Elisabeth MUIJT-9453 was christened on 21 feb 1734 in Rotterdam.
She was buried on 18 aug 1734 in Rotterdam.
Dopeling Elisabeth Muijt
Vader Dirk Muijt
Moeder Elisabet van den Bos
Getuige Jannetie van Leeuwen
Plaats Rotterdam
Datum doop 21-02-1734
Wonende in de Banketstraat
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Overledene N.n. N.n.
Kind van Dirk Muijt
Plaats Rotterdam
Datum begraven 18-08-1734
Opmerkingen overledene was � jaar; Waalse
Bron DTB Rotterdam Begraven
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 30
Fifth Generation
88. Marija Jans MEUIJT-9017 (Jan Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz)
was christened on 27 nov 1695 in Moordrecht. She was buried on 22 jan 1763 in
Nieuwerkerk aan den IJssel.
Marija married Andries Gerritse LAAN, VAN DER-8838, son of Gerrit Pietersz
LAAN, VAN DER-8851 and Annigje Andries HEDEN, VAN DER-8406, on 29 sep
1720 in Moordrecht. Andries was christened on 26 dec 1696 in Waarder. He was
buried after 1762.
They had the following children.
+
+
143 V
i. Sara Andriesdr LAAN, VAN DER-8844 was christened on 30 aug
1722 in Nieuwerkerk aan De IJssel.
144 M
ii. Gerrit Andriesz LAAN, VAN DER-8845 was christened on 4 jun 1724. He
was buried on 12 jan 1780.
145 M
iii. Jan Andriesz LAAN, VAN DER-8846 was christened on 6 jan 1726
in Nieuwerkerk aan De IJssel.
146 V
iv. Sara Andriesdr LAAN, VAN DER-8847 was christened on 13 jul
1727 in Nieuwerkerk aan De IJssel.
147 V
v. Sara Andriesdr LAAN, VAN DER-8843 was born on 14 nov 1728. She died
on 19 nov 1796.
148 M
vi. Jan LAAN, VAN DER-8852.
149 M
vii. Jan Andriesz LAAN, VAN DER-8848 was christened on 14 mei
1730 in Nieuwerkerk aan De IJssel. He was buried on 3 okt 1777 in
Moordrecht.
150 V
viii. Anna LAAN, VAN DER-8841 was christened on 15 jul 1731 in
Bergschenhoek.
Dopeling Anna
Vader Andries Gerritsz van der Laan
Moeder Maria Jans Muijt
Getuige Nisje Gerrits van der Laan
Plaats Bergschenhoek
Datum doop 15-07-1731
Bron DTB Bergschenhoek Doop gereformeerd 1300-765D-241
151 V
07 Oct 2014
ix. Anna Andriesdr LAAN, VAN DER-8849 was christened on 20 jul
1732 in Nieuwerkerk aan De IJssel.
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 31
Anna married Cornelis VREE, VAN DE-11094 on 10 feb 1754 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel.
+
152 V
x. Coba Andriesdr LAAN, VAN DER-8850 was christened on 19 dec 1734. She
died before 1765.
90. Dirck Jans MEUIJT-9019 (Jan Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz)
was christened on 30 okt 1701 in Moordrecht.
Dirck married Ariaantje Huijberts JONGKIND-8657 on 23 jan 1724 in
Moordrecht. Ariaantje was christened in Gouda.
Ondertrouwd 9 januari 1724 in Gouda.
Dirck and Ariaantje had the following children.
153 V
i. Maria Dirks MUIJT-9397 was buried on 7 apr 1762 in Moordrecht.
Trouwen: 20-10-1748 te Gouda
154 M
ii. Jan Dirks MUIJT-9395 was christened on 22 okt 1724 in Gouda.
155 M
iii. Huijbrecht Dirks MUIJT-9396 was christened on 9 feb 1727 in Gouda.
91. Jan Jans MEUIJT-9020 (Jan Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was
christened on 9 nov 1704 in Moordrecht. He was buried on 8 okt 1759 in Gouda.
Vertrokken van Zuid-Waddinxveen naar Gouda met 1 kind.
Beroep:kleinschipper 1748-1757.
Jan married Jannetje Klaas LEEUWEN, VAN-8897 on 18 jan 1733 in
Waddinxveen. Jannetje was christened on 2 okt 1707 in Waddinxveen.
They had the following children.
+
+
156 M
i. Claas Jans MUIJT-9126 was christened on 7 feb 1734. He died on 7 nov 1773
from verdronken.
157 V
ii. Maria Jans MUIJT-9398 was christened on 7 mrt 1736 in Gouda. She died
before 1746.
158 V
iii. Niesje MUIJT-9399 was christened on 8 jun 1738. She was buried on 5 nov
1808.
159 V
iv. Cornelia Jans MUIJT-9401 was christened about 1740. She died on 24 nov
1812 in Gouda.
Overleden: Cornelia Jansje Muijt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:72
Vader:NN
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 32
Moeder:NN
Relatie:Pieter Polijn
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 24 november 1812
Plaats:Gouda
Cornelia married Pieter POLIJN-10081.
+
160 M
v. Abraham Jans MUIJT-9400 was christened on 31 jul 1740 in Gouda. He died
before 1743 in Gouda.
161 M
vi. Abraham Jans MUIJT-9402 was christened on 24 jan 1742. He died on 22 feb
1796.
162 V
vii. Maria Jans MUIJT-9403 was christened on 17 nov 1745 in Gouda.
Maria married Claas OOSTRUM-9958 on 3 apr 1763 in Gouda.
Claas was christened on 29 jun 1738 in Woerden.
Aangetekend 25 maart 1763 in Reeuwijk.
92. Trijntje Jans "Krijntje" MUIJT-9392 (Jan Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes
Dirk Jansz) was christened on 21 aug 1707 in Moordrecht. She was buried on 24 dec
1799 in Gouda.
Trijntje en haar man waren doopgetuige bij neef Otto
doopdatum:21-02-1766
kerk:Westerkerk
godsdienst: Hervormd
vader:[de] Bruijn, Otto
moeder:Brenningh, Maria
getuige:[de] Bruijn, Otto
getuige:Muijt, Trijntje
bronverwijzing:DTB 111, p.696(folio 346v), nr.11
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken
van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-23813291
Beroep:poorter Gouda 08-07-1732.
Krijntje married Otto Willemsz BRUIJN, DE-7960 on 19 mrt 1730 in Moordrecht. Otto was
christened on 19 mrt 1702 in Moordrecht. He died before 1800.
Doopgetuige van waarschijnlijk een kleinkind:
kind:, Otto
doopdatum:21-02-1766
kerk:Westerkerk
godsdienst:Hervormd
vader:[de] Bruijn, Otto
moeder:Brenningh, Maria
getuige:[de] Bruijn, Otto
getuige:Muijt, Trijntje
bronverwijzing:DTB 111, p.696(folio 346v), nr.11
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken
van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SA
Beroep: poorter Gouda 8 jul 1732.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 33
Krijntje and Otto had the following children.
+
163 M
i. Willem Otten BRUIJN, DE-7962 was christened on 10 sep 1730.
164 M
ii. Jan Otten BRUIJN, DE-7963 was christened on 12 aug 1732 in
Moordrecht.
165 M
iii. Jacob Otten BRUIJN, DE-7961 was born in 1743 in Gouda. He
died on 12 aug 1817 in Bodegraven.
Overledene:Jacob de Bruin
Geslacht:Man
Leeftijd:74
Vader:Otto de Bruin
Moeder:Trijntje Muijt
Relatie:Marietje van Roon
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 12 juli 1817
Plaats:Bodegraven
Jacob married Marietje ROON, VAN-10172.
96. Cornelis Roelen MEUIJT-9010 (Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk
Jansz) was christened about 1692. He was buried before 1744.
Cornelis married Soetje Jorisz SIJPE, VAN-10371 on 23 aug 1716 in Moordrecht. Soetje was
christened on 17 okt 1691 in Dordrecht. She was buried after 1742.
Ondertrouw 2 augustus 1716 in Dordrecht.
Cornelis and Soetje had the following children.
+
166 V
i. Christijntje "Steijntje" MEUIJT-9011 was christened on 16 feb 1717.
167 M
ii. Roelandus MUIJT-9349 was christened on 12 jan 1720 in
Dordrecht.
1971 Roelandus, 1720.01.12, Vader: Muijt,
Cornelis
Doopdatum:1720.01.12
Naam kind:Roelandus
Naam vader:Muijt, Cornelis
Naam moeder:Seijpen, Soetje van
Plaats:Dordrecht
Archiefnummer:11 Doop-, trouw- en begraafboeken van
Dordrecht
Inventarisnummer:8-10
Vindplaats:Regionaal Archief Dordrecht
168 M
iii. Joris MUIJT-9350 was christened on 16 okt 1722 in Dordrecht.
1972 Joris, 1722.10.16, Vader: Muijt, Cornelis
Roele
Doopdatum:1722.10.16
Naam kind:Joris
Naam vader:Muijt, Cornelis Roele
Naam moeder:Sijpe, Soetie van
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 34
Plaats:Dordrecht
Archiefnummer:11 Doop-, trouw- en begraafboeken van
Dordrecht
Inventarisnummer:8-10
Vindplaats:Regionaal Archief Dordrecht
169 M
iv. Roelant MUIT-9351 was christened on 20 nov 1725 in Dordrecht.
Doopinschrijving Roelant, 1725.11.20
Datering:1725.11.20
Plaats:Dordrecht
Archief:11 Doop-, trouw- en begraafboeken van
Dordrecht
Kind:Roelant
Vader:Cornelis Muit
Moeder:Soetje van Hijp
Inventarisnummer:8-10
Vindplaats:Regionaal Archief Dordrecht
98. Willem Roelen MUIJT-9373 (Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk
Jansz) was christened about 1694 in Moordrecht. He was buried on 8 mrt 1771 in
Moordrecht.
Aktesoort
diverse akten
Datum
09/08/1729
Archief
ONAH Hillegersberg
Inventarisnummer
4916
Aktenummer/Blz.
267/959
Notaris
Nicolaes Kruyt
Willem Jeroene Muijt, gehuwd met Jannetje van Alphen (blz. 995,
998)
Willem married Jannetje Kornelis ALPHEN, VAN-7581, daughter of Cornelis
Janse ALPHEN, VAN-7582 and Aaltje Teunis GORCUM, VAN-8291, on 16 nov
1718 in Moordrecht. Jannetje was christened on 10 okt 1699 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. She was buried on 5 mrt 1731 in Moordrecht.
They had the following children.
+
170 M
i. Dirk Willems MUIJT-9374 was christened on 21 aug 1719. He was buried on
2 jul 1772.
+
171 V
ii. Stijntje Willems MUIJT-9352 was christened in Rond 1721. She was buried
on 13 mrt 1795.
+
172 V
iii. Cornelia Willems MUIJT-9375 was christened on 8 jan 1724. She was buried
on 1 nov 1775.
+
173 V
iv. Aaltje Willemsdr MUIJT-9376 was christened on 24 jun 1725. She was buried
on 1 nov 1809.
Willem also married Divertje Huijberts OUDVLIET-8552 on 2 jun 1732 in
Moordrecht. Divertje was christened on 16 mei 1706 in Moordrecht. She was buried
on 8 mrt 1771 in Moordrecht.
Also shown as Houtvliet.
They had the following children.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 35
+
+
174 V
v. Martijntje Willems MUIJT-9377 was christened on 29 jun 1733 in
Moordrecht. She was buried on 9 jul 1744 in Moordrecht.
175 M
vi. Pieter Willems MUIJT-9378 was christened on 12 jan 1735. He was buried on
15 jan 1775.
176
vii. Levenloos Willems MUIJT-11100 was born on 10 apr 1741 in
Moordrecht. Levenloos was buried on 10 apr 1741 in Moordrecht.
177
viii. Levenloos Willems MUIJT-11101 was born on 18 dec 1742 in
Moordrecht. Levenloos was buried on 18 dec 1742 in Moordrecht.
178 V
ix. Ariaantje MUIJT-9379 was christened about 1743. She died on 24 nov 1819.
99. Maria Roelen MEUIJT-9014 (Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk
Jansz) was christened on 22 okt 1695 in Moordrecht. She was buried on 23 okt 1760
in Kralingen.
Maria is getuige bij de :
Dopeling Huibert Verhart
Vader Jacob Korsz Verhart
Moeder Stijntje Huiberts Hasebroek
Getuige Maria Roele Muyt
Plaats Kralingen
Datum doop 23-06-1748
Bron DTB Kralingen Doop gereformeerd
Maria married Huijbert Arijens HAZENBROEK-8404, son of Arij HAZENBROEK-11923
and Jannigje DONKER-11924, on 16 jun 1724 in Moordrecht. Huijbert was christened on 18 dec
1689 in Nieuwerkerk aan den IJssel. He was buried on 30 sep 1746 in Kralingen.
They had the following children.
+
179 V
i. Maria HAZENBROEK-11929 was born in Rond 1725 in Kralingen,
Rotterdam. She died in mrt 1727 in Kralingen, Rotterdam.
180 V
ii. Stijntje HAZENBROEK-11073 was christened on 27 jul 1725.
181 M
iii. Arij HAZENBROEK-12098 was christened on 23 feb 1727 in Kralingen,
Rotterdam.
182 V
iv. Cornelia HAZENBROEK-11931 was christened on 29 nov 1728 in Kralingen,
Rotterdam. She died in 1731 in Kralingen, Rotterdam.
Hasenbroek, Levenloos geboren kind
Birth : 1729 Kralingen (R'dam)
Death : (dec.1729)
Hasenbroek, Cornelia
Hasenbroek, Levenloos geboren kind
Birth : 1731 Kralingen (R'dam)
Death : (mei.1731)
183
07 Oct 2014
v. Levenloos HAZENBROEK-12092 was born in 1729 in Kralingen, Rotterdam.
Levenloos died in 1729 in Kralingen, Rotterdam. Levenloos was buried on 14
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 36
dec 1729 in Kralingen, Rotterdam.
+
184 V
vi. Cornelia HAZENBROEK-12093 was christened on 24 sep 1730 in Kralingen,
Rotterdam.
185
vii. Levenloos HAZENBROEK-12094 was born in mei 1731 in Kralingen,
Rotterdam. Levenloos died in mei 1731 in Kralingen, Rotterdam. Levenloos was
buried on 14 mei 1731 in Kralingen, Rotterdam.
186 V
viii. Jannetje HAZENBROEK-11932 was christened on 14 okt 1731. She died on
18 dec 1795.
187 M
ix. Arij HAZENBROEK-12095 was christened on 22 nov 1733 in Kralingen,
Rotterdam.
188
x. Levenloos HAZENBROEK-11934 was born in 1734 in Kralingen, Rotterdam.
Levenloos died in aug 1734 in Kralingen, Rotterdam. Levenloos was buried on 9
aug 1734 in Kralingen, Rotterdam.
Hasenbroek, Levenloos geboren kind
Birth : 1734 Kralingen (R'dam)
Death : (aug. 1734)
+
189 V
xi. Maria "Marije" HAZENBROEK-8405 was christened on 15 mei 1737. She
died on 17 mrt 1796.
+
190 M
xii. Arij HAZENBROEK-11930 was christened on 13 jul 1738. He died after
1812.
100. Dirk Roelen MEUIJT-9001 (Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz)
was christened on 9 feb 1698 in Moordrecht. He was buried on 21 aug 1784 in
Moordrecht.
Beheersnummer: R066
Archief: Notarieel archief Reeuwijk
Type index: Notariële akten Reeuwijk, 1751
Inventarisnummer: 6957
Aktenummer: 100
Naam: Dirk Roelensz Muijt
Datum: 31-05-1751
Hoedanigheid: bloedverwant, huwelijkspartner
Dirk married Barbera Pieters VEEN, VAN-10592, daughter of Pieter Jansz VEEN,
VAN-10596 and Trijntje Cornelisdr. OOSTEN, VAN-9949, on 1 sep 1721 in
Reeuwijk. Barbera was christened on 7 mrt 1700 in Zevenhuizen. She died on 18 okt
1776 in Moordrecht.
Ondertrouwd 5 augustus 1721 in Moordrecht.
Dirk and Barbera had the following children.
+
191 M
i. Pieter Dirks MUIJT-9239 was christened on 2 aug 1722. He was buried on 23
sep 1788.
+
192 V
ii. Maria Dirks MEUIJT-9007 was christened on 17 sep 1724. She was buried on
7 apr 1762.
193 V
iii. Hillegonda MUIJT-9240 was christened on 18 aug 1726 in
Moordrecht. She was buried on 11 jul 1799 in Moordrecht.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 37
Hillegonda married Jan Hendrik BARENBURG-7656 on 16 nov
1777 in Moordrecht. Jan was christened in Berkenwoude. He was
buried on 12 mei 1778 in Moordrecht.
Hillegonda also married Thijs SCHOUTEN-10263 on 22 dec 1782
in Moordrecht.
Ondertrouwd op 29 november 1782 in Moordrecht.
+
194 M
iv. Kornelis Dirks MEUIJT-9006 was christened on 6 feb 1729. He was buried on
28 dec 1797.
+
195 V
v. Trijntje Dirks MUIJT-9241 was christened on 1 apr 1731. She died on 28 mei
1782.
+
196 M
vi. Johannes Dirksz "Jan" MUIJT-9142 was christened on 15 mei 1735. He was
buried on 21 apr 1805.
197 V
vii. Lidia Dirks MUIJT-9242 was christened on 21 dec 1738 in
Moordrecht. She died on 19 dec 1739 in Moordrecht. She was buried
on 21 dec 1739 in Moordrecht.
198 V
viii. Lidia MUIJT-9243 was christened on 18 mrt 1742. She was buried on 1 nov
1773.
+
101. Jan Roelen MUIJT-9340 (Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz)
was christened on 13 feb 1701 in Moordrecht. He was buried on 10 jul 1759 in
Moordrecht.
Jan married Aaltje Jansz AKERVELT-7566, daughter of Jan Jacobs AKERVELT7567 and Geertie Thomas OOMS-9933, on 27 nov 1729 in Waddinxveen. Aaltje was
born on 21 apr 1709 in Waddinxveen. She died on 24 mei 1781 in Moordrecht.
Ondertrouwd op 18 december 1729 in Waddinxveen.
Jan and Aaltje had the following children.
199 V
i. Stijna MUIJT-9341 was christened on 5 nov 1730 in Waddinxveen. She died
before 1734 in Moordrecht.
200 M
ii. Pieter Jansz MUIJT-9342 was christened on 3 mrt 1732 in
Moordrecht. He was buried on 3 apr 1743 in Moordrecht.
+
201 V
iii. Christina Jans "Stijntje" MUIJT-9343 was christened on 7 sep 1733. She was
buried on 14 okt 1809.
+
202 M
iv. Jacob Jansz MUIJT-9328 was born about 1735. He died on 14 jun 1803.
203 V
v. Kornelia Janse MUIJT-9344 was christened on 26 jan 1737 in
Moordrecht. She died on 23 mrt 1737 in Moordrecht.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 38
204 M
vi. Roeland MUIJT-9345 was christened on 8 jun 1738 in Moordrecht.
He died on 5 jul 1738 in Moordrecht.
205 M
vii. Roeland MUIJT-9346 was christened on 25 okt 1739 in Moordrecht.
He died on 31 mei 1745 in Moordrecht.
+
206 M
viii. Dirk Janse MUIJT-9268 was christened on 1 jul 1742. He was buried on 26
dec 1771.
+
207 V
ix. Kornelia MUIJT-9347 was christened on 19 apr 1744.
208 V
x. Petronella Jans MUIJT-9348 was christened on 18 sep 1746 in
Moordrecht. She was buried on 21 feb 1748 in Moordrecht.
209 M
xi. Pieter Jansz MEUIJT-9009 was christened on 19 mei 1748 in
Moordrecht. He was buried on 27 mei 1748 in Moordrecht.
210 M
xii. Roel Jansz MUIJT-11102 was born on 31 mei 1749 in Moordrecht.
He was buried on 31 mei 1749 in Moordrecht.
103. Neeltje Roelen MEUIJT-9015 (Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk
Jansz) was christened about 1704. She was buried on 21 mei 1736 in Moordrecht.
Neeltje married Teunis Klaase SCHOUTEN-10282 on 16 jul 1725 in Nieuwerkerk
Aan De IJssel. Teunis was christened in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Ondertrouw te Moordrecht.
Neeltje and Teunis had the following children.
211 M
i. SCHOUTEN-10283 was christened in 1703 in Moordrecht. He was buried on
20 okt 1703 in Moordrecht.
Neeltje also married Maarten Abrahamse JONKER-8659 on 28 jan 1731 in
Moordrecht. Maarten was christened on 9 mrt 1710 in Moordrecht.
Abraham is hertrouwd 1738 Kralingen.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 39
109. Hendrika MUIJT-9432 (Leendert Dirks MUIJT, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes
Dirk Jansz) was christened on 17 jul 1715 in Dordrecht.
Doopinschrijving Henrika, 1715.07.17
Datering:1715.07.17
Plaats:Dordrecht
Archief:11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Kind:Henrika
Vader:Leendert Muit
Moeder:Margareta Verbeek
Inventarisnummer:8-10
Vindplaats:Regionaal Archief Dordrecht
Hendrika married Pieter STAPPEN, VAN-10438 on 15 mrt 1739 in Dordrecht.
They had the following children.
212 M
i. Gerrit STAPPEN, VAN-10439 was born in Middelburg. He died on 10 aug
1764 in Op zee.
Gerrit van Stappen
Voornaam:Gerrit
Tussenvoegsel:van
Achternaam:Stappen
Herkomst:Middelburg
Functie:Matroos
Datum begin:07-10-1763
Datum einde:10-08-1764
Schip:Fregat Philadelphia
Reis:Middelburg-Angola-Curaçao-Middelburg
Bijzonderheden:Overleden (verdronken). Ouders: Pieter
Van Stappen en Hendrica Muijt.
Toegang:20 Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC)
Inventarisnummer:940
Gepubliceerd:P.F. Poortvliet, De bemanning der schepen
van de Middelburgsche Commercie Compagnie 1721-1803
(uitgave NGV Afdeling Zeeland 1995), deel 4, pagina
325-326 (nummer 07756)
Vindplaats:Zeeuws Archief
139. Pieter MEUIJT-9040 (Dirk Pieters MUIJT, Pieter Dirks, Dirk Claes, Claes Dirk
Jansz) was christened on 3 nov 1720 in Rotterdam. He was buried on 3 jun 1761 in
Rotterdam.
Dopeling Pieter Muit
Vader Dirck Muit
Moeder Lijsbeth van de Bosch
Getuige Alette Salemons
Plaats Rotterdam
Datum doop 03-11-1720
Wonende op de Botersloot
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Overledene Pieter Muijt
Man van Susanna Eeko
Plaats Rotterdam
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 40
Datum begraven 03-06-1761
Opmerkingen Westerkerkhof; overledene liet n
Bron DTB Rotterdam Begraven
Pieter married Susannetje EKLOO "Suzanna"-8220 on 27 jul 1745 in Rotterdam. Suzanna
was christened in Dordrecht.
Bruidegom Pieter Meuijt, jongeman, van Rotterdam, wonend:
Banketstraat
Bruid Susannetje Ekloo, jongedochter, van Dordregt, wonend:
Slikvaart
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 27-07-1745
Datum ondertrouw 11-07-1745
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
Pieter and Suzanna had the following children.
+
213 V
i. Elisabeth MUIJT-9448 was christened on 15 mei 1746.
214 M
ii. Otto MUIJT-9449 was christened on 30 mrt 1749 in Rotterdam. He
was buried on 31 dec 1755 in Rotterdam.
Dopeling Otto Muijt
Vader Pieter Muijt
Moeder Suzanna Ekloo
Getuige Neeltie Ekloo
Plaats Rotterdam
Datum doop 30-03-1749
Wonende Raamstraad
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Overledene N.n. N.n.
Kind van Pieter Muijt
Plaats Rotterdam
Datum begraven 31-12-1755
Opmerkingen overledene was 6 jaar; Raamstraat - Vest
Bron DTB Rotterdam Begraven
215 M
iii. Dirk MUIJT-9450 was christened on 26 aug 1751 in Rotterdam. He
was buried on 7 jan 1756 in Rotterdam.
Dopeling Dirk Muijt
Vader Pieter Muijt
Moeder Zusanna Ekeloo
Getuige Aletta Muijt
Plaats Rotterdam
Datum doop 26-08-1751
Wonende in de Schaavesteeg
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Overledene N.n. N.n.
Kind van Pieter Muijt
Plaats Rotterdam
Datum begraven 07-01-1756
Opmerkingen overledene was 4 jaar; Raamstraat b.d.
Vest
Bron DTB Rotterdam Begraven
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 41
140. Neeltje MUIJT-9451 (Dirk Pieters MUIJT, Pieter Dirks, Dirk Claes, Claes Dirk
Jansz) was christened on 12 sep 1726 in Rotterdam. She died on 13 mrt 1800 in
Rotterdam.
DopelingNeeltie Meuyt
VaderDirck Meuyt
MoederLijsbet Abrams
GetuigeJannetie van Leeuwe
Plaats Rotterdam
Datum doop12-09-1726
Wonendeop de Bootersloot booven Otter
BronDTB Rotterdam Doop gereformeerd
Overledene Neeltje Muet weduwe van Cornelis Manne
Plaats Rotterdam Datum begraven 18-03-1800
Opmerkingen overleden 13-03-1800; overledene liet na 2
meerderjarige kinderen; L. Frankestraat over de smit
DTB Rotterdam inv. 44 Begraven
Neeltje married Cornelis Jan MANNEE-8958, son of Jan Otto MANNEE-8250 and
Aefie HEUSDEN, VAN-11057, on 14 apr 1750 in Rotterdam. Cornelis was
christened on 7 mrt 1728 in Rotterdam. He died on 9 mrt 1792 in Rotterdam. He was
buried on 15 mrt 1792 in Rotterdam.
Dopeling Kornelis Jan Mannee
VaderJan Otto Mannee
MoederAgie van Heusden
Getuige Markus van Beem
Anna Jansen
Plaats Rotterdam
Datum doop07-03-1728
Wonendein de Baanstraet
BronDTB Rotterdam Doop gereformeerd
Overledene Cornelis Manne
Man van Neeltie Muijt
Plaats Rotterdam
Datum begraven 15-03-1792
Opmerkingen overleden 09-03-1792; overledene liet na 3
meerderjarige kinderen; Vrankestraat over de smit
Bron DTB Rotterdam Begraven
Bruidegom Cornelis Mannee, jongeman, Rotterdam, wonend: Hofstraat
Bruid Neeltje Muyt, jongedochter, Rotterdam, wonend: Slikvaart
Plaats Rotterdam Datum trouwen 14-04-1750 Datum ondertrouw 29-031750
DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd, index nummer 102
Neeltje and Cornelis had the following children.
216 V
i. Aefie MANNEE-8964 was christened on 30 jun 1754 in Rotterdam.
Dopeling Aefie Mannee
Vader Cornelis Mannee
Moeder Neeltje Muyt
Getuige Pieter Muyt
Aefje van Heusden
Plaats Rotterdam
Datum doop 30-06-1754
Wonende in 't Hang
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 42
+
217 V
ii. Elisabeth MANNEE-8959 was christened on 23 aug 1757.
218 M
iii. Jan Otto MANNEE-8960 was christened on 17 jun 1760 in
Rotterdam. He died on 9 nov 1835 in Rotterdam.
Dopeling Jan Otto Mannee
Vader Cornelis Mannee
Moeder Neeltje Muijt
Getuige Aefje van Heusden
Plaats Rotterdam
Datum doop 17-06-1760
Wonende in de Vogelesang
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Overledene Jan Otto Mannee, leeftijd 75 jaar, 2 mnd en
26 dgn
Vader Cornelis Mannee
Moeder Neeltje Muijt
Echtgenoo/te Stijntje Langeveld
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 09-11-1835
Opmerkingen akte nr. 2780
Geboorteplaats Rotterdam
Bron Rotterdam 1835 d003
Jan married Stijntje LANGEVELD-8861.
219 M
iv. Dirk MANNEE-8961 was christened on 23 nov 1762 in Rotterdam.
Dopeling Dirk Mannee
Vader Cornelis Mannee
Moeder Neeltie Muijt
Getuige Aletta Muijt
Plaats Rotterdam
Datum doop 23-11-1762
Wonende in de Vogelesang
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
+
220 V
v. Aefie MANNEE-8962 was christened on 18 nov 1764.
221 V
vi. Hendrijntje MANNEE-8963 was christened on 25 okt 1768 in
Rotterdam.
Dopeling Hendrijntje Mannee
Vader Cornelis Mannee
Moeder Neeltje Muijt
Getuige Aletta Muijt
Plaats Rotterdam
Datum doop 25-10-1768
Wonende in de Vogelezang
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 43
Sixth Generation
144. Gerrit Andriesz LAAN, VAN DER-8845 (Marija Jans MEUIJT, Jan Dirks, Dirk
Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 4 jun 1724 in Nieuwerkerk
aan De IJssel. He was buried on 12 jan 1780 in Moordrecht.
Gerrit married Martje SCHOENENMAKER-11569 on 27 feb 1746 in Leimuiden.
They had the following children.
222 M
i. Jan LAAN, VAN DER-11570 was christened on 19 feb 1747 in Leimuiden.
223 M
ii. Pieter LAAN, VAN DER-11571 was christened on 29 mrt 1750 in Leimuiden.
224 V
iii. Kniertje LAAN, VAN DER-11572 was christened on 7 nov 1751 in
Leimuiden.
225 M
iv. Pieter LAAN, VAN DER-11573 was christened on 24 dec 1752 in Leimuiden.
226 M
v. Aarie LAAN, VAN DER-11574 was christened on 12 okt 1755 in Leimuiden.
227 V
vi. Grietje LAAN, VAN DER-11576 was christened on 29 sep 1757 in Leimuiden.
228 V
vii. Trijntje LAAN, VAN DER-11575 was christened on 23 jun 1759 in
Leimuiden.
147. Sara Andriesdr LAAN, VAN DER-8843 (Marija Jans MEUIJT, Jan Dirks, Dirk
Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 14 nov 1728 in Nieuwerkerk aan
De IJssel. She died on 19 nov 1796 in Nieuwerkerk aan De IJssel.
Sara married Jan ADRICHEM, VAN-7554 on 1 aug 1751 in Nieuwerkerk aan De IJssel. Jan
was born on 2 okt 1729 in Bleiswijk. He died on 25 feb 1754 in Nieuwerkerk aan De IJssel.
They had the following children.
229 V
i. Pietertje ADRICHEM, VAN-7556 was born on 21 mei 1752 in
Nieuwerkerk aan de IJssel.
230 M
ii. Jan ADRICHEM, VAN-7555 was christened on 14 jul 1754 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel. He died on 7 mrt 1814 in Moordrecht.
Sara also married Willem WIJNGAART, VAN DE-11095 on 12 feb 1758 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel.
152. Coba Andriesdr LAAN, VAN DER-8850 (Marija Jans MEUIJT, Jan Dirks, Dirk
Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 19 dec 1734 in Nieuwerkerk
aan De IJssel. She died before 1765.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 44
Coba married Klaas Pietersz SCHEURVEEN-11087 on 8 feb 1756 in Nieuwerkerk
Aan De IJssel.
They had the following children.
231 V
i. Jannetje SCHEURVEEN-11088 was christened on 3 okt 1756 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel.
232 M
ii. Andries SCHEURVEEN-11089 was christened on 11 jan 1758 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel.
233 M
iii. Andries SCHEURVEEN-11092 was christened on 1 jan 1759 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel.
234 M
iv. Jacobus SCHEURVEEN-11093 was christened on 23 mrt 1760 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel.
156. Claas Jans MUIJT-9126 (Jan Jans, Jan Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was
christened on 7 feb 1734 in Waddinxveen. He died on 7 nov 1773 in Zevenhuizen from
verdronken.
Claas married Cornelia OUDEN, DEN-9972, daughter of Jan OUDEN, DEN-9986
and Lijsbeth KERKHOF-8682, on 1 jun 1755 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Cornelia
was christened on 31 mei 1733 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
They had the following children.
+
235 M
i. Johannes Claes MUIJT-9404 was christened on 14 jan 1756 in Gouda.
236 M
ii. Cornelis Claes MUIJT-9405 was christened on 30 sep 1757.
237 M
iii. Abraham Cleas MUIJT-9406 was christened on 20 jul 1760 in
Gouda. He died before 1778.
238 V
iv. Johanna Claes MUIJT-9407 was christened on 7 mei 1762 in Gouda.
239 V
v. Elisabeth Claes MUIJT-9408 was christened on 12 okt 1764 in Gouda.
240 M
vi. Klaas Claes MUIJT-9409 was christened on 11 dec 1765 in Gouda.
241 V
vii. Maria Claes MUIJT-9410 was christened on 22 jun 1768 in Gouda.
242 M
viii. Abraham Cleas MUIJT-9411 was christened on 9 mei 1770 in Gouda.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 45
158. Niesje MUIJT-9399 (Jan Jans, Jan Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was
christened on 8 jun 1738 in Gouda. She was buried on 5 nov 1808 in Gouda.
Niesje married Jan DOORNIK-8144, son of Abraham DOORNIK-8147 and Johanna
GIESEN-8280, on 20 jan 1761 in Gouda.
They had the following children.
243 V
i. Grietje DOORNIK-8146 was born in 1769. She died on 17 feb 1841 in Gouda.
Overledene:Grietje Doornik
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:72
Vader:Johannes Doornik
Moeder:Niesje Muijt
Relatie:Joost Bloed
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 17 februari 1841
Plaats:Gouda
Grietje married Joost BLOED-7768.
244 M
ii. Klaas DOORNIK-8145 was born in 1776 in Gouda.
Klaas married Elisabeth ERNIJ-8251 on 27 aug 1823 in Gouda.
Elisabeth was born on 8 jun 1788 in Waddinxveen.
Bruidegom:Klaas Doornik
Geboorteplaats:Gouda
Leeftijd:48
Vader bruidegom:Jan Doornik
Moeder bruidegom:Niesje Muijt
Bruid:Elizabeth Ernij
Geboorteplaats:Waddinxveen
Leeftijd:35
Vader bruid:Johannis Ernij
Moeder bruid:Katrina Elgersma
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 27 augustus 1823
Plaats:Gouda
Klaas also married Engelina BERG, VAN DE-7697 on 7 feb 1827 in Gouda.
Engelina was born in 1798 in Sluipwijk.
Bruidegom:Klaas Doornik
Geboorteplaats:Gouda
Leeftijd:51
Vader bruidegom:Jan Doornik
Moeder bruidegom:Niesje Muijt
Bruid:Engelina van den Berg
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:29
Vader bruid:Michiel van den Berg
Moeder bruid:Ariaantje Dirkse
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 7 februari 1827
Plaats:Gouda
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 46
245 M
iii. Wouter DOORNIK-11054 was christened on 13 apr 1777 in Gouda.
161. Abraham Jans MUIJT-9402 (Jan Jans, Jan Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz)
was christened on 24 jan 1742 in Gouda. He died on 22 feb 1796 in Gouda.
Beroep: Glazenmaker van 1789 tot 1790.
Abraham married Willemijntje EMMERZEEL-8244 on 24 apr 1763 in Gouda.
They had the following children.
+
246 V
i. Sara Catharina MUIJT-9412 was christened on 19 aug 1764.
163. Willem Otten BRUIJN, DE-7962 (Trijntje Jans MUIJT, Jan Dirks, Dirk Roelen,
Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 10 sep 1730 in Moordrecht.
Willem married Lena OUDEN, DEN-11090 on 2 feb 1755 in Nieuwerkerk Aan De
IJssel.
They had the following children.
247 M
i. Otto BRUIJN, DE-11091 was christened on 29 jan 1758 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel.
166. Christijntje "Steijntje" MEUIJT-9011 (Cornelis Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen,
Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 16 feb 1717 in Dordrecht.
Steijntje married Jacob VOLKOM, VAN-10714, son of Jan VOLKOM, VAN-10718
and Johanna ROIJ, VAN-10171, on 27 jan 1743 in Dordrecht. Jacob was christened
on 23 jul 1720 in Dordrecht.
Gegevens uit de genealogie Van Volkom.
They had the following children.
248 V
i. Johanna VOLKOM, VAN-10717 was christened on 5 jan 1744 in
Dordrecht.
6089 Johanna, 1744.01.05, Vader: Volkom, Jacob
van
Doopdatum:1744.01.05
Naam kind:Johanna
Naam vader:Volkom, Jacob van
Naam moeder:Muijt, Steijntje
Plaats:Dordrecht
Datum ondertrouw:1743.01.24
Archiefnummer:11 Doop-, trouw- en begraafboeken van
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 47
Dordrecht
Inventarisnummer:8-10
Vindplaats:Regionaal Archief Dordrecht
249 V
ii. Cornelia VOLKOM, VAN-10716 was christened on 16 mrt 1746 in
Dordrecht. She died in Dordrecht.
6090 Cornelia, 1746.03.16, Vader: Volcum, Jacob
van
Doopdatum:1746.03.16
Naam kind:Cornelia
Naam vader:Volcum, Jacob van
Naam moeder:Muijt, Steijntje
Plaats:Dordrecht
Archiefnummer:11 Doop-, trouw- en begraafboeken van
Dordrecht
Inventarisnummer:8-10
Vindplaats:Regionaal Archief Dordrecht
250 V
iii. Cornelia VOLKOM, VAN-10719 was born on 26 apr 1748 in
Dordrecht.
251 M
iv. Jan VOLKOM, VAN-10715 was christened on 15 nov 1752 in
Dordrecht.
1703-1811-STA-VUG Doopakten Dordrecht
Doopakte6092 Jan, 1752.11.15, Vader: Volkom,
Jacob van
Doopdatum:1752.11.15
Naam kind:Jan
Naam vader:Volkom, Jacob van
Naam moeder:Muijt, Steijntje
Plaats:Dordrecht
Archiefnummer:11 Doop-, trouw- en begraafboeken van
Dordrecht
Inventarisnummer:8-10
Vindplaats:Regionaal Archief Dordrecht
Jan married Cornelia FRANS-8037 on 4 okt 1781 in Dordrecht.
Cornelia was born in 1760.
+
252 M
v. Cornelis "Kornelis" VOLKOM, VAN-10720 was christened on 6 nov 1756.
He died on 2 nov 1816.
170. Dirk Willems MUIJT-9374 (Willem Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel
Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 21 aug 1719 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. He was buried on 2 jul 1772 in Moordrecht.
Dirk married Weijntje Arientz VENTE-10609 on 13 mrt 1740 in Moordrecht.
Weijntje was christened on 30 okt 1717 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 48
Dirk and Weijntje had the following children.
+
253 V
i. Jannetje MUIJT-9380 was christened on 1 nov 1739 in Moordrecht.
She was buried on 21 jun 1745 in Moordrecht.
254 M
ii. Arij MUIJT-9381 was christened on 15 jan 1741 in Moordrecht. He
was buried on 6 nov 1745 in Moordrecht.
255 V
iii. Neeltje MUIJT-9382 was christened on 24 feb 1743. She was buried on 11 apr
1801.
256 V
iv. Willemijntje MUIJT-9384 was christened on 31 jan 1745 in
Moordrecht. She was buried on 31 mei 1745 in Moordrecht.
Dirk also married Leena Goosens VUIJST, VAN DER-10751 on 19 jun 1746 in
Moordrecht. Leena was christened on 13 nov 1712 in Moordrecht. She was buried on
8 sep 1783 in Moordrecht.
Ondertrouw: 25 mei 1746 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
Dirk and Leena had the following children.
+
257 V
v. Huigrina VUIJST, VAN DER-11085 was christened on 1 nov 1739
in Nieuwerkerk Aan De IJssel.
258 V
vi. Neeltje VUIJST, VAN DER-11086 was christened on 22 jul 1742 in
Nieuwerkerk Aan De IJssel.
259 V
vii. Willemijntje MUIJT-11465 was christened on 31 jan 1745 in Moordrecht. She
was buried on 31 jan 1745 in Moordrecht.
260 M
viii. Jan MUIJT-9385 was christened on 28 mei 1747 in Moordrecht. He
was buried on 21 apr 1805 in Moordrecht.
261 V
ix. Jannetje MUIJT-9386 was christened on 7 jul 1748. She was buried on 28 nov
1780.
262 M
x. Willem MUIJT-9387 was christened on 25 feb 1750 in Moordrecht.
He was buried on 7 jun 1752 in Moordrecht.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 49
+
263 V
xi. Geertrui "Grietje" MUIJT-9388 was christened on 2 sep 1753 in
Moordrecht. She was buried on 27 sep 1754 in Moordrecht.
264 V
xii. Geertrui MUIJT-9257 was christened on 2 feb 1755. She was buried on 1 aug
1795.
Dirk was also in a non-marital relationship with Lena Dirks VOET-10707.
They had the following children.
265 M
xiii. Willem MUIJT-9549 was christened on 29 mei 1746 in Moordrecht.
He was buried on 9 mrt 1748 in Moordrecht.
171. Stijntje Willems MUIJT-9352 (Willem Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen,
Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened in Rond 1721 in Moordrecht. She was
buried on 13 mrt 1795 in Moordrecht.
Stijntje married Pieter Dirks MUIJT-9239, son of Dirk Roelen MEUIJT-9001 and
Barbera Pieters VEEN, VAN-10592, on 7 feb 1745 in Moordrecht. Pieter was
christened on 2 aug 1722 in Reeuwijk. He was buried on 23 sep 1788 in Moordrecht.
They had the following children.
266 V
i. Lidia Pietersd MUIJT-9353 was christened on 8 mei 1746 in
Moordrecht. She was buried on 14 mrt 1822 in Moordrecht.
Overledene:Lijdia Mout
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:76
Vader:Pieter Mout
Moeder:Stijntje Muit
Relatie:Isak Breure
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 14 maart 1822
Plaats:Moordrecht
Lidia married Isaäc Janse BROERE-7944 on 28 jan 1770 in
Moordrecht. Isaäc was christened in Moordrecht. He died on 21 aug
1824.
Ondertrouwd op 5 januari 1770 in Moordrecht.
+
267 V
07 Oct 2014
ii. Jannetje MUIJT-9354 was christened on 24 dec 1747. She died on 14 mrt
1822.
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 50
268 M
iii. Dirk Pietersz MUIJT-9355 was christened on 24 aug 1749 in
Moordrecht. He was buried on 9 sep 1749 in Moordrecht.
269 V
iv. Barbara MUIJT-9356 was christened on 16 apr 1752 in
Moordrecht. She was buried on 20 aug 1763 in Moordrecht.
172. Cornelia Willems MUIJT-9375 (Willem Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen,
Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 8 jan 1724 in Waddinxveen. She was
buried on 1 nov 1775 in Moordrecht.
Cornelia married Gerrit Jansz GROENEWEG-8327, son of Jan Gerrits
GROENEWEG-8328 and Annetje Claas MORAAL-9115, on 17 dec 1741 in
Moordrecht. Gerrit was christened on 30 apr 1713 in Zevenhuizen. He was buried on
18 jan 1780 in Moordrecht.
They had the following children.
270 V
i. Jannetje GROENEWEG-8329 was christened on 18 okt 1744 in
Moordrecht. She was buried on 15 feb 1745 in Moordrecht.
271 V
ii. Jannetje GROENEWEG-8331 was christened on 18 sep 1746 in
Moordrecht. She was buried on 17 jul 1756 in Moordrecht.
272 M
iii. Jan GROENEWEG-8332 was christened on 5 jul 1750 in
Moordrecht. He was buried on 7 jul 1753 in Moordrecht.
273 V
iv. Anna GROENEWEG-8333 was christened on 2 jan 1752 in
Moordrecht. She was buried on 23 dec 1779 in Moordrecht.
274 M
v. Willempje GROENEWEG-8334 was christened on 23 mei 1754 in
Moordrecht. He was buried on 20 jul 1754 in Moordrecht.
173. Aaltje Willemsdr MUIJT-9376 (Willem Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen,
Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 24 jun 1725 in Waddinxveen. She
was buried on 1 nov 1809 in Zwammerdam.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 51
Aaltje married Maarten Arientz BOON-7838, son of Arie Jansse BOON-7849 and Neeltje
Leenderts LEEUW(EN), VAN DE-8891, on 29 jun 1749 in Moordrecht. Maarten was christened
on 5 okt 1727 in Hillegersberg. He was buried on 15 apr 1809 in Zwammerdam.
Ondertrouwd 15 april 1749 in Moordrecht.
Aaltje and Maarten had the following children.
+
275 M
i. Jan BOON-7842 was christened on 2 nov 1749 in Moordrecht. He
was buried on 16 mrt 1750 in Moordrecht.
276 M
ii. Arie Maartensz BOON-7843 was christened on 6 dec 1750.
277 M
iii. Willem Maartensz BOON-7844 was christened on 5 nov 1752 in
Moordrecht. He was buried on 11 sep 1831 in Gouda.
Willem married Grietje Willems VERMEUL-10650 on 19 mei
1782 in Sluipwijk. Grietje was christened on 13 mrt 1757 in
Sluipwijk. She was buried on 1 jan 1837 in Gouda.
Op 5 mei aangetekend.
Willem also married Aaltje RAVENSBERG-11369 on 23 mei 1778
in Sluipwijk. Aaltje was born in Boskoop.
+
278 V
iv. Neeltje Maartensd BOON-7841 was christened on 28 apr 1754. She was
buried on 13 jan 1819.
+
279 M
v. Jan Maartensz BOON-7845 was christened on 4 jan 1756. He died on 5 jan
1832.
280 M
vi. Roeland BOON-7847 was christened on 4 jun 1758 in Moordrecht.
He was buried on 22 jan 1759 in Moordrecht.
281 M
vii. Roeland BOON-7846 was christened on 21 nov 1759 in Moordrecht.
282 V
viii. Jannetje BOON-7848 was christened on 13 jun 1762 in Moordrecht.
Jannetje married Johannes Klaas WENSVEEN-10775 on 2 aug
1781 in Sluipwijk. Johannes was christened on 27 nov 1756 in
Sluipwijk. He died before 1790.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 52
Jannetje also married Klaas RHOON, VAN-11368 on 11 feb 1790 in
Sluipwijk. Klaas was born in Hillegersberg.
+
283 V
ix. Martijntje BOON-7837 was born on 28 apr 1765. She died on 26 jul 1844.
175. Pieter Willems MUIJT-9378 (Willem Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel
Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 12 jan 1735 in Moordrecht. He was buried
on 15 jan 1775 in Moordrecht.
Pieter married Annetje Dircks HOBBE-8458 on 3 apr 1757 in Moordrecht. Annetje
was christened in Bleiswijk.
Ook wel Stobbe genoemd.
They had the following children.
284 V
i. Maria Pieters "Marijgje" MUIJT-9383 was christened on 20 aug
1758 in Moordrecht. She was buried in Rond 1782 in Moordrecht.
Marijgje married Cornelis Janse DAM, VAN-8060 on 28 apr 1776
in Moordrecht. Cornelis was born in Lekkerkerk. He was christened
on 9 nov 1749 in Lekkerland.
Also shown as Gedoopt Moordrecht.
Ondertrouwd op 21 april in Stolwijk.
285 M
ii. Dirk Pieters MUIJT-9390 was buried on 16 jul 1762 in Moordrecht.
Pieter also married Willemtie Willems JONG, DE-8603 on 15 jan 1775 in Moordrecht.
Willemtie was christened on 7 mei 1737 in Kralingen.
Ondertrouwd op 23 december 1774 in Moordrecht.
Pieter and Willemtie had the following children.
286 M
iii. Leendert Pieters MUIJT-9391 was christened about 1784. He was buried on
13 mei 1822 in Moordrecht.
178. Ariaantje MUIJT-9379 (Willem Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel
Claes, Claes Dirk Jansz) was christened about 1743 in Moordrecht. She died on 24
nov 1819 in Sluipwijk. She was buried on 24 nov 1819 in Sluipwijk.
Overledene:Ariaantje Muijt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:77
Vader:Willem Muijt
Moeder:Dievertje Houtvliet
Relatie:Jacob Meijer
Gebeurtenis:Overlijden
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 53
Datum:woensdag 24 november 1819
Plaats:Sluipwijk
Ariaantje married Jan Jans MOLENAAR-9095 on 12 apr 1763 in Moordrecht. Jan was
christened on 18 feb 1720 in Gouderak.
They had the following children.
287 V
i. Johanna MOLENAAR-9094 was christened on 6 mei 1764 in
Moordrecht. She died on 24 mei 1821 in Sluipwijk.
Overledene:Johanna Molenaar
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:57
Vader:Jan Molenaar
Moeder:Ariaantje Muijt
Relatie:Jacob van Wijk
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 24 mei 1821
Plaats:Sluipwijk
Johanna married Jacob WIJK, VAN-10796.
Ariaantje also married Jacobus MEIJER-8978 on 7 jan 1776 in Moordrecht. Jacobus
was christened in Zevenhuizen. He died after 1819.
Ondertrouwd 16 december 1775 in Moordrecht.
Ariaantje and Jacobus had the following children.
288 V
ii. Neeltje MEIJER-10958 was christened on 3 nov 1776 in
Moordrecht.
289 V
iii. Neeltje MEIJER-10959 was christened on 19 apr 1778 in
Moordrecht.
180. Stijntje HAZENBROEK-11073 (Maria Roelen MEUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen,
Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 27 jul 1725 in Nieuwerkerk Aan De
IJssel.
Stijntje married Jacob VERHART-11935 on 19 nov 1747 in Kralingen, Rotterdam. Jacob was
christened on 24 dec 1723 in Kralingen, Rotterdam.
They had the following children.
290 M
i. Huibert VERHART-11936 was christened on 23 jun 1748 in Kralingen,
Rotterdam. He died in jun 1751 in Kralingen, Rotterdam. He was buried on 7 jul
1751 in Kralingen, Rotterdam.
291 M
ii. Kors VERHART-11937 was christened on 26 okt 1749 in Kralingen,
Rotterdam.
292 M
iii. Huibert VERHART-11938 was christened on 17 jun 1753 in Kralingen,
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 54
Rotterdam.
293 V
iv. Marijtje VERHART-11939 was christened on 16 mei 1756 in Kralingen,
Rotterdam.
294 V
v. Lijsbet VERHART-11940 was christened on 16 mei 1756 in Kralingen,
Rotterdam.
295 V
vi. Maria VERHART-11941 was christened on 3 dec 1758 in Kralingen,
Rotterdam.
186. Jannetje HAZENBROEK-11932 (Maria Roelen MEUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel
Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 14 okt 1731 in Kralingen, Rotterdam. She died on 18
dec 1795 in Kralingen, Rotterdam.
Jannetje married Simon DIJK, VAN-11952 on 14 jan 1753 in Kralingen, Rotterdam. Simon was
christened on 10 jul 1724 in Kralingen, Rotterdam. He died on 17 mrt 1779 in Kralingen,
Rotterdam.
Ondertrouwd op 22 dec 1752 in Kralingen, Rotterdam.
Jannetje and Simon had the following children.
296 V
i. Maria DIJK, VAN-11953 was christened in 1755 in Kralingen, Rotterdam. She
died on 27 aug 1815 in Kralingen, Rotterdam.
297 V
ii. Mietje DIJK, VAN-11954 was christened on 2 jan 1757 in Kralingen,
Rotterdam.
298 V
iii. Mietje DIJK, VAN-11955 was christened on 2 sep 1759 in Kralingen,
Rotterdam.
299 M
iv. Ewout DIJK, VAN-11956 was christened on 16 mei 1762 in Kralingen,
Rotterdam.
300 M
v. Huibert DIJK, VAN-11957 was christened on 1 dec 1765 in Kralingen,
Rotterdam. He died on 28 jan 1845 in Kralingen, Rotterdam.
301 M
vi. Pieter DIJK, VAN-11958 was christened on 7 dec 1766 in Kralingen,
Rotterdam. He died on 15 jan 1784 in Rotterdam.
302 V
vii. Cornelia DIJK, VAN-11959 was christened on 17 okt 1773 in Kralingen,
Rotterdam. She died on 12 sep 1824 in Krimpen aan De IJssel.
189. Maria "Marije" HAZENBROEK-8405 (Maria Roelen MEUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen,
Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 15 mei 1737 in Kralingen, Rotterdam. She died
on 17 mrt 1796 in Kralingen, Rotterdam.
Marije married Frank Jansz SOMEREN, VAN-10396 on 27 okt 1754 in Kralingen, Rotterdam.
Frank was christened on 17 dec 1724 in Krimpen aan den IJssel. He was buried on 15 dec 1802
in Kralingen, Rotterdam.
Ook wel in 1796 overleden.
They had the following children.
303 M
i. Huibert SOMEREN, VAN-11507 was christened on 15 feb 1756 in Kralingen,
Rotterdam. He died on 25 feb 1830 in Kralingen, Rotterdam.
304 V
ii. Willemijntje SOMEREN, VAN-11508 was christened on 12 aug 1759 in
Kralingen, Rotterdam. She died on 5 jun 1834 in Kralingen, Rotterdam.
305 M
iii. Johannes SOMEREN, VAN-12096 was christened on 4 jul 1762 in Kralingen,
Rotterdam. He died on 24 okt 1827 in Kralingen, Rotterdam.
306 M
iv. Arij SOMEREN, VAN-11509 was christened on 9 dec 1764 in Kralingen,
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 55
Rotterdam.
307 V
v. Maria "Marigje" SOMEREN, VAN-11510 was christened on 1 feb 1767 in
Kralingen, Rotterdam. She died on 19 dec 1820 in Kralingen, Rotterdam.
308 V
vi. Stijntje SOMEREN, VAN-11511 was christened on 7 jul 1771 in Kralingen,
Rotterdam. She died in okt 1772 in Kralingen, Rotterdam.
309 V
vii. Stijntje SOMEREN, VAN-11512 was christened on 4 okt 1772 in Kralingen,
Rotterdam.
310
viii. Levenloos SOMEREN, VAN-12097 was born on 10 jan 1776 in Kralingen,
Rotterdam. Levenloos died on 10 jan 1776 in Kralingen, Rotterdam.
311 M
ix. Martinus SOMEREN, VAN-11513 was christened on 30 nov 1777 in
Kralingen, Rotterdam. He died on 9 dec 1830 in Kralingen, Rotterdam.
190. Arij HAZENBROEK-11930 (Maria Roelen MEUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes,
Claes Dirk Jansz) was christened on 13 jul 1738 in Kralingen, Rotterdam. He died after 1812.
Arij married Marie WITLOKSTEIJN-11933 on 13 jan 1762 in Kralingen, Rotterdam. Marie
was born after 1727. She died on 27 mrt 1812 in Kralingen, Rotterdam.
They had the following children.
312 M
i. Maria HAZENBROEK-11942 was christened on 8 dec 1762 in Kralingen,
Rotterdam.
313 M
ii. Huibert HAZENBROEK-11943 was christened on 25 mrt 1764 in Kralingen,
Rotterdam.
314 M
iii. Huibert HAZENBROEK-11944 was christened on 19 mei 1765.
315 M
iv. Abraham HAZENBROEK-11945 was christened on 5 okt 1766 in Kralingen,
Rotterdam. He died on 3 feb 1812 in Kralingen, Rotterdam.
316 M
v. Jan HAZENBROEK-11946 was christened on 3 feb 1768 in Kralingen,
Rotterdam. He died on 23 aug 1832 in Hillegersberg.
317 M
vi. Arij HAZENBROEK-11947 was christened on 8 okt 1769 in Kralingen,
Rotterdam.
318 V
vii. Maria HAZENBROEK-11948 was christened on 13 mrt 1771 in Kralingen,
Rotterdam.
319 V
viii. Maritje HAZENBROEK-11949 was christened on 30 sep 1772 in Kralingen,
Rotterdam. She died on 20 nov 1834 in Kralingen, Rotterdam.
320 M
ix. Jan HAZENBROEK-11950 was christened on 19 jan 1774 in Kralingen,
Rotterdam.
321 V
x. Stijntje HAZENBROEK-11951 was christened on 31 jan 1776 in Kralingen,
Rotterdam.
191. Pieter Dirks MUIJT-9239 (Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes
Dirk Jansz) was christened on 2 aug 1722 in Reeuwijk. He was buried on 23 sep 1788
in Moordrecht.
Pieter married Stijntje Willems MUIJT-9352, daughter of Willem Roelen MUIJT9373 and Jannetje Kornelis ALPHEN, VAN-7581, on 7 feb 1745 in Moordrecht.
Stijntje was christened in Rond 1721 in Moordrecht. She was buried on 13 mrt 1795
in Moordrecht.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 56
Pieter and Stijntje had the following children.
+
322 V
i. Lidia Pietersd MUIJT-9353 is afgedrukt als #266 on page 50.
323 V
ii. Jannetje MUIJT-9354 is afgedrukt als #267 on page 74.
324 M
iii. Dirk Pietersz MUIJT-9355 is afgedrukt als #268 on page 51.
325 V
iv. Barbara MUIJT-9356 is afgedrukt als #269 on page 51.
192. Maria Dirks MEUIJT-9007 (Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes,
Claes Dirk Jansz) was christened on 17 sep 1724 in Hillegersberg. She was buried on
7 apr 1762 in Moordrecht.
Maria married Gijsbert Jansz VLAARDINGEN, VAN-10675, son of Jan
VLAARDINGEN, VAN-11131 and Angenietje KUIJPERS-11132, on 10 nov 1748 in
Moordrecht. Gijsbert was christened on 25 nov 1725 in Reeuwijk. He was buried on 9
apr 1779 in Moordrecht.
Kan foto niet
printen
Beroep: Warmoezenier.
Wonende te Broekhuizen.
They had the following children.
326 V
i. Agnieta VLAARDINGEN, VAN-10679 was christened on 21 jun 1750. She
was buried on 15 dec 1808.
327 M
ii. Dirk VLAARDINGEN, VAN-10680 was christened on 23 jul 1752
in Moordrecht. He was buried on 1 nov 1784 in Moordrecht.
328 V
iii. Barber VLAARDINGEN, VAN-10681 was christened on 28 apr
1754 in Moordrecht. She died on 26 mrt 1797 in Moordrecht. She
was buried on 29 mrt 1797 in Moordrecht.
+
329 M
iv. Jan VLAARDINGEN, VAN-10676 was christened on 15 mrt 1756. He died on
21 jul 1819.
+
330 M
v. Arij VLAARDINGEN, VAN-10682 was christened on 11 dec 1757. He was
buried on 20 nov 1829.
+
331 M
vi. Leendert VLAARDINGEN, VAN-10677 was christened on 6 jan 1760. He
died on 10 nov 1842.
+
194. Kornelis Dirks MEUIJT-9006 (Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes,
Claes Dirk Jansz) was christened on 6 feb 1729 in Moordrecht. He was buried on 28
dec 1797 in Moordrecht.
Beheersnummer:W054
Archief:Notarieel archief Woerden
Type index:Notariële akten Woerden, 1766
Inventarisnummer:8684
Aktenummer:42
Naam:Muijt, Cornelis
Woonplaats:Moordrecht
Datum:09-02-1766
Hoedanigheid:belending
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 57
Kornelis married Creijntje Jans ROMEIJN-10149, daughter of Jan ROMEIJN-6189
and Petronella VERKOUTER-5878, on 14 jan 1753 in Moordrecht. Creijntje was
christened on 30 apr 1731 in Moordrecht.
They had the following children.
+
+
332 M
i. Johannes MUIJT-9357 was christened on 23 mrt 1755 in
Moordrecht. He was buried on 16 mei 1755 in Moordrecht.
333 V
ii. Barbara MUIJT-9358 was christened on 13 sep 1757 in
Moordrecht. She was buried on 30 sep 1773 in Moordrecht.
334 V
iii. Petronella "Pieternella" MUIJT-9359 was christened on 6 mei 1759. She died
on 21 dec 1817.
335 M
iv. Jan MUIJT-9360 was christened on 28 jun 1761 in Moordrecht. He
was buried on 14 jul 1761 in Moordrecht.
336 M
v. Jan MUIJT-9361 was christened on 18 mrt 1764 in Moordrecht. He
was buried on 6 jul 1764 in Moordrecht.
337 M
vi. Jan MUIJT-9362 was christened on 15 sep 1765 in Moordrecht.
338 M
vii. Jan MUIJT-9363 was christened on 12 apr 1767. He was buried on 29 dec
1806.
339 M
viii. Dirk MUIJT-9364 was christened on 14 mrt 1770 in Moordrecht. He
was buried on 15 mrt 1773 in Moordrecht.
340 M
ix. Dirk MUIJT-9365 was christened on 8 okt 1775 in Moordrecht. He
was buried on 5 apr 1776 in Moordrecht.
Kornelis also married Willempje Pieters JONG, DE-8600, daughter of Pieter JONG,
DE-8612 and Aaltje-7531, on 4 dec 1791 in Moordrecht. Willempje was christened on
20 jan 1734 in Moordrecht. She died on 22 feb 1815 in Moordrecht.
Overledene:Willempje de Jong
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:87
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 58
Vader:Pieter de Jong
Moeder:Aaltje NN
Relatie:Cornelis Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 22 februari 1815
Plaats:Moordrecht
Ondertrouwd op 11 november 1791 in Moordrecht.
195. Trijntje Dirks MUIJT-9241 (Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes,
Claes Dirk Jansz) was christened on 1 apr 1731 in Moordrecht. She died on 28 mei
1782 in Sluipwijk. She was buried on 31 mei 1782 in Sluipwijk.
Trijntje married Johannis Simonse HOOGERDIJK "Jan"-8474, son of Symon
Jansz HOOGERDIJK-11539 and Baartie Claas SPRUIJT-11540, on 29 jan 1758 in
Moordrecht. Jan was christened on 12 okt 1698 in Sluipwijk. He died on 3 mrt 1772
in Reeuwijk.
Ondertrouwd 14 jan 1758 in Reeuwijk.
Trijntje and Jan had the following children.
341 V
i. Barbara HOOGERDIJK-8475 was christened on 5 nov 1758 in Sluipwijk. She
died on 19 sep 1816 in Oudshoorn.
Barbara married Frans HARTOG-8401 on 1 jun 1783 in Sluipwijk. Frans was
born on 26 apr 1733 in Oost IJsselmonde. He died on 16 nov 1811 in
Oudshoorn.
342
ii. Levenloos HOOGERDIJK-8476 was born in dec 1759 in Sluipwijk. Levenloos
died in dec 1759 in Sluipwijk.
343 V
iii. Dirkje HOOGERDIJK-8477 was christened on 28 sep 1760 in Sluipwijk. She
was buried on 29 jun 1761 in Sluipwijk.
344 M
iv. Dirk HOOGERDIJK-8478 was christened on 25 jul 1762 in Sluipwijk. He was
buried on 28 nov 1762 in Sluipwijk.
345 V
v. Maria HOOGERDIJK-8479 was christened on 4 nov 1764 in Sluipwijk. She
was buried on 6 jun 1807 in Hillegersberg.
Maria married Jan Jansse UIJTHOL-10549 on 30 mrt 1783 in
Zwammerdam. Jan was born in Zwammerdam.
Maria also married Jan KORPERSHOEK-8768 on 26 dec 1790 in
Hillegersberg. Jan was born in Overschie.
Trijntje also married Tijs BOS, VAN DEN-7545 on 19 nov 1775 in Sluipwijk. Tijs
was christened on 2 okt 1746 in Bodegraven.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 59
196. Johannes Dirksz "Jan" MUIJT-9142 (Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel
Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 15 mei 1735 in Moordrecht. He was
buried on 21 apr 1805 in Moordrecht.
Jan married Johanna Jans LEEUWEN, VAN "Janna"-8892, daughter of Jan
Claasz LEEUWEN, VAN-8919 and Jannigje Jansdr BLEIJGEEST-7747, on 26 sep
1762 in Moordrecht. Janna was christened on 28 aug 1740 in Moordrecht. She was
buried on 13 sep 1808 in Moordrecht.
They had the following children.
+
346 V
i. Maria Jansd MUIJT-9224 was christened on 13 mrt 1763. She died on 15 jun
1836.
+
347 M
ii. Jan Janse MUIJT-9624 was christened on 29 jul 1764. He was buried on 20
mei 1816.
+
348 V
iii. Barbara Janse MUIJT-9225 was christened on 20 okt 1765. She died on 2 jun
1834.
349 V
iv. Jannetje MUIJT-9226 was christened on 16 nov 1766 in
Moordrecht. She was buried on 28 feb 1767 in Moordrecht.
350 V
v. Jannigje MUIT-9227 was christened on 16 dec 1767 in Moordrecht.
She was buried on 4 jul 1768 in Moordrecht.
351 M
vi. Dirk MUIJT-9228 was christened on 15 jan 1769 in Moordrecht. He
was buried on 2 feb 1769 in Moordrecht.
352 V
vii. Jannigje MUIT-9229 was christened on 16 sep 1770 in Moordrecht.
She was buried on 12 okt 1770 in Moordrecht.
353 V
viii. Jannigje "Janna" MUIT-9230 was christened on 6 okt 1771. She died on 22
mei 1847.
+
354 M
ix. Dirk MUIT-9231 was christened on 31 okt 1772 in Moordrecht. He
was buried on 26 dec 1772 in Moordrecht.
355 M
x. Dirk MUIT-9232 was christened on 23 jan 1774 in Moordrecht. He
was buried on 27 jul 1774 in Moordrecht.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 60
356 V
xi. Lea MUIJT-9233 was christened on 30 apr 1775 in Moordrecht. She
was buried on 12 okt 1775 in Moordrecht.
+
357 V
xii. Dirkje MUIJT-9234 was christened on 20 okt 1776. She was buried after 1813.
+
358 M
xiii. Dirk Jans MUIJT-9141 was born on 25 jan 1778. He died on 11 okt 1847.
+
359 V
xiv. Trijntje Janse MUIJT-9235 was christened on 12 sep 1779. She died on 18
sep 1854.
360 M
xv. Simon MUIJT-9236 was christened on 31 dec 1780 in Moordrecht.
He was buried on 17 aug 1781 in Moordrecht.
361 M
xvi. Simon MUIJT-9237 was christened on 13 jul 1783 in Moordrecht.
He was buried on 19 aug 1783 in Moordrecht.
362 M
xvii. Simon MUIJT-9238 was christened on 27 mrt 1785 in Moordrecht.
He was buried on 28 nov 1785 in Moordrecht.
198. Lidia MUIJT-9243 (Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk
Jansz) was christened on 18 mrt 1742 in Moordrecht. She was buried on 1 nov 1773 in
Moordrecht.
Lidia married Izak BRUINE-7977, son of Jan BRUINE-7978 and Martijntje SCHEREN, VAN10236, in Moordrecht. Izak was born in 1739. He died on 21 aug 1824 in Moordrecht.
Overledene:Izak Bruine
Geslacht:Man
Leeftijd:85
Vader:Jan Bruine
Moeder:Martijntje van Scheren
Relatie:Lijdia Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 21 augustus 1824
Plaats:Moordrecht
They had the following children.
363 M
i. Pieter BRUINE-10961 was christened on 16 aug 1778 in
Moordrecht.
364 M
ii. Pieter BRUINE-10962 was christened on 5 mrt 1780 in Moordrecht.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 61
365 M
iii. Jan BRUINE-10964 was christened on 19 aug 1781 in Moordrecht.
201. Christina Jans "Stijntje" MUIJT-9343 (Jan Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk
Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 7 sep 1733 in Boskoop. She
was buried on 14 okt 1809 in Moordrecht.
Stijntje married Cornelis Willems VOET-10706 on 3 mrt 1754 in Moordrecht.
Cornelis was christened on 7 jan 1728 in Moordrecht. He was buried on 29 mrt 1771
in Moordrecht.
They had the following children.
366 M
i. Willem VOET-10950 was christened on 13 apr 1755 in Moordrecht.
367 V
ii. Aaltje VOET-10951 was christened on 26 nov 1758 in Moordrecht.
368 M
iii. Jan VOET-10952 was christened on 21 feb 1762 in Moordrecht.
369 M
iv. Jan VOET-10953 was christened on 2 okt 1763 in Moordrecht.
Stijntje also married Gijsbert Jansz VLAARDINGEN, VAN-10675, son of Jan
VLAARDINGEN, VAN-11131 and Angenietje KUIJPERS-11132, on 2 dec 1772 in
Moordrecht. Gijsbert was christened on 25 nov 1725 in Reeuwijk. He was buried on 9
apr 1779 in Moordrecht.
Kan foto niet
printen
Beroep: Warmoezenier.
Wonende te Broekhuizen.
Ondertrouwd 14 november 1772 in Moordrecht.
Getrouwt d-2 Dec. 1772--- Gijsbert van Vlaardinge Wed. van Maria
Dirckz. Muijt, met Christina Janse Muijt weduwe van Cornelis
Willemse Voet beide woonende alhier zijn in wettigen ondertrouw
opgenomen d 14 Nov.1772. NB. de Bruidegom is te Reeuwijk geboren.
Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland; Moordrecht,
nummer toegang 3.04.16.090, inventarisnummer 17 , scan 20
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 62
Stijntje and Gijsbert had the following children.
370 V
v. Janna VLAARDINGEN, VAN-10957 was christened on 25 jun
1775 in Moordrecht.
202. Jacob Jansz MUIJT-9328 (Jan Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes,
Claes Dirk Jansz) was born about 1735 in Moordrecht. He died on 14 jun 1803 in
Moordrecht.
Jacob married Meijnsje Dirksz GROOTENDORST-8343, daughter of Dirk Jans
GROTENDORST-8345 and Dirkje Jans BOOS-7873, on 6 mrt 1757 in Moordrecht.
Meijnsje was christened on 25 dec 1729 in Zevenhuizen. She was buried on 18 nov
1796 in Moordrecht.
They had the following children.
371 M
i. Jan MUIJT-9329 was christened on 4 sep 1757 in Moordrecht. He
died on 1 okt 1757 in Moordrecht.
372 M
ii. Jan MUIJT-9330 was christened on 17 sep 1758 in Moordrecht. He
died on 26 jan 1793 in Moordrecht.
373 M
iii. Dirk MUIJT-9331 was christened on 27 feb 1760 in Reeuwijk. He
was buried on 31 jan 1769 in Moordrecht.
+
374 V
iv. Dirkje MUIJT-9256 was christened on 20 jun 1762. She died on 22 jan 1832.
+
375 M
v. Dirk Jacobse MUIJT-9322 was christened on 25 mrt 1764. He died after 1800.
+
376 M
vi. Arij MUIT-9664 was christened on 5 okt 1766. He died on 16 jan 1847.
377 V
vii. Janna MUIJT-11363 was christened on 15 nov 1769 in Moordrecht.
206. Dirk Janse MUIJT-9268 (Jan Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes,
Claes Dirk Jansz) was christened on 1 jul 1742 in Moordrecht. He was buried on 26
dec 1771 in Moordrecht.
Dirk married Dirkje CEULEN, VAN-8005 on 1 feb 1761 in Gouda. Dirkje was born
on 20 jul 1738 in Gouda.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 63
Ondertrouwd op 18 januari 1761 in Moordrecht
Dirk and Dirkje had the following children.
378 V
i. Johanna MUIJT-9333 was christened on 15 apr 1761 in Gouda.
379 V
ii. Delia MUIJT-9334 was christened on 8 dec 1762 in Gouda.
380 M
iii. Jan MUIJT-9335 was christened on 30 jan 1765 in Gouda.
381 M
iv. Elias MUIJT-9336 was christened on 27 sep 1767 in Gouda. He died
on 31 okt 1792 in Azië.
Gegevens van Lias Muijth uit Gouda
Datum indiensttreding:01-03-1789Datum uit
dienst:31-10-1792
Functie bij indiensttreding:SoldaatReden uit
dienst:Overleden
Uitgevaren met het schip:Juffrouw JohannaWaar uit
dienst:Azie
Maandbrief:NeeSchuldbrief:Nee
Gegevens van de vaart
Schip:Juffrouw JohannaVertrek:01-03-1789
Kamer:ZeelandKaap:10-07-1789
25-08-1789
Inventarisnummer:13280
Folio:101Aankomst:16-11-1789
Batavia
DAS- en reisnr.:4633.3
Opmerkingen:Reisnummer verbeterd
+
382 V
v. Johanna "Janna" MUIJT-9337 was christened on 21 sep 1768. She died on 1
dec 1813.
+
383 V
vi. Antje MUIJT-9338 was christened on 11 sep 1771. She died after 1834.
+
384 V
vii. Alida "Aaltje" MUIJT-9267 was christened on 29 sep 1773. She died on 10
jul 1846.
385 V
viii. Tanneke MUIJT-9339 was christened on 19 feb 1777 in Gouda.
207. Kornelia MUIJT-9347 (Jan Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes,
Claes Dirk Jansz) was christened on 19 apr 1744 in Moordrecht.
Kornelia married Pieter Cornelis LEEUWEN, VAN-8895 on 15 apr 1764 in Moordrecht. Pieter
was christened on 9 jun 1737 in Moordrecht.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 64
Kornelia and Pieter had the following children.
+
386 V
i. Maria LEEUWEN, VAN-10954 was christened on 9 dec 1764 in
Moordrecht.
387 M
ii. Jan LEEUWEN, VAN-10955 was christened on 2 feb 1766 in
Moordrecht.
388 M
iii. Jan LEEUWEN, VAN-10956 was christened on 5 jul 1767 in
Moordrecht.
389 V
iv. Alida "Aaltje" LEEUWEN, VAN-8921 was christened on 9 okt 1768. She
died on 30 nov 1805.
Kornelia also married Teunis PRINS-10101.
They had the following children.
+
390 V
v. Willemijntje PRINS-10100 was christened on 17 nov 1782. She died on 3 jan
1818.
213. Elisabeth MUIJT-9448 (Pieter MEUIJT, Dirk Pieters MUIJT, Pieter Dirks, Dirk
Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 15 mei 1746 in Rotterdam.
Dopeling Elisabeth Muijt
Vader Pijeter Muijt
Moeder Susanna Eekloo
Getuige Neeltje Eekloo
Plaats Rotterdam
Datum doop 15-05-1746
Wonende Raemstraat
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Elisabeth married Isaac TILBURG, VAN-10516 on 14 feb 1764 in Rotterdam. Isaac was
christened in Gouda.
Bruidegom Isaac van Tilburg, jongeman, van Gouda
Bruid Elisabeth Muijt, jongedochter, van Rotterdam, wonend:
Raambrug
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 14-02-1764
Datum ondertrouw 29-01-1764
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
Elisabeth and Isaac had the following children.
391 V
i. Anna TILBURG, VAN-10517 was christened on 12 feb 1765 in Rotterdam.
Dopeling Anna van Tilburg
Vader Ysak van Tilburg
Moeder Leijsje Muijt
Getuige Anna van den Berg
Plaats Rotterdam
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 65
Datum doop 12-02-1765
Wonende in de Raamstraat
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
392 V
ii. Cornelia TILBURG, VAN-10518 was born in 1778 in Rotterdam.
She died on 19 jun 1826 in Delft.
Overledene Cornelia Tilburg, leeftijd 48
Vader Izak van Tilburg
Moeder Elizabeth Muijt
Plaats Delft
Datum overlijden 19-06-1826
Elisabeth also married Leendert Pieter HAZENBERGH-8402 on 17 aug 1783 in Delft.
Leendert was christened in Wateringen.
Bruidegom Leendert Pieter Hazenbergh, jongeman, wonend: Wateringen
Bruid Elizabeth Muijt, Weduwe/ weduwnaar van Isaac van Tilburg,
wonend: Binnenwatersloot
Plaats Delft
Datum ondertrouw 02-08-1783
Elisabeth and Leendert had the following children.
+
393 V
iii. Maria HAZENBERGH-8403 was christened on 12 mrt 1786. She died on 4
feb 1864.
217. Elisabeth MANNEE-8959 (Neeltje MUIJT, Dirk Pieters MUIJT, Pieter Dirks, Dirk
Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 23 aug 1757 in Rotterdam.
Dopeling Elisabeth Mannee
Vader Cornelis Mannee
Moeder Neeltje Muijt
Getuige Aletta Muijt
Plaats Rotterdam
Datum doop 23-08-1757
Wonende in 't Hang
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Elisabeth married Abraham WEDDERBORN-10762 on 22 jan 1788 in Rotterdam.
BruidegomAbraham Wedderborn, jongeman, van Oud Vosmaer, wonend:
Bierhaven
BruidElisabeth Manne, jongedochter, van Rotterdam, wonend:
Botersloot
Plaats Rotterdam
Datum trouwen22-01-1788
Datum ondertrouw06-01-1788
BronDTB Rotterdam Trouw gereformeerd
Elisabeth and Abraham had the following children.
394 V
i. Katharina WEDDERBORN-10763 was christened on 31 aug 1788 in
Rotterdam. She was buried on 22 dec 1788 in Rotterdam.
Dopeling Katharina Wedderborn
Vader Abraham Wedderborn
Moeder Elisabet Mannee
Getuige Neeltje Muijt
Plaats Rotterdam
Datum doop 31-08-1788
Wonende botersloot
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 66
Bron
DTB Rotterdam Doop gereformeerd
OverledeneCatharina N.n.
Kind vanAbraham Wedderborn
Plaats Rotterdam
Datum begraven22-12-1788
Opmerkingenoverledene was ¼ jaar; Botersloot
BronDTB Rotterdam Begraven
220. Aefie MANNEE-8962 (Neeltje MUIJT, Dirk Pieters MUIJT, Pieter Dirks, Dirk
Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 18 nov 1764 in Rotterdam.
Dopeling Aefie Mannee
Vader Cornelis Mannee
Moeder Neeltje Muijt
Getuige Aletta Muijt
Plaats Rotterdam
Datum doop 18-11-1764
Wonende in de Vogelezang
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Aefie married Pieter DRAGON-8156.
They had the following children.
395 M
i. Jan DRAGON-8157 was christened on 1 feb 1787 in Rotterdam.
Dopeling Jan Dragon
Vader Pieter Dragon
Moeder Aefje Mannee
Getuige Neeltje Muijt
Plaats Rotterdam
Datum doop 01-02-1787
Wonende op 't Roosant
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 67
Seventh Generation
236. Cornelis Claes MUIJT-9405 (Claas Jans MUIJT, Jan Jans, Jan Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes,
Claes Dirk Jansz) was christened on 30 sep 1757 in Gouda.
Cornelis married Maria STEEL, VAN-10455 on 25 apr 1779 in Gouda.
They had the following children.
396 V
i. Cornelia Johanna MUIJT-9413 was christened on 4 aug 1779 in Gouda.
Cornelis also married Antonia Claudina Balset/ BALCET-7655 on 7 jan 1781 in Gouda.
They had the following children.
397 V
ii. Cornelia Elisabeth MUIJT-9389 was christened on 26 sep 1781 in Gouda.
398 V
iii. Geertrui Pieternella MUIJT-9414 was christened on 2 nov 1783 in
Gouda.
+
399 M
iv. Pieter Nicolaas MUIJT-9415 was christened on 1 jun 1785. He died on 13 sep
1824.
+
400 V
v. Cornelia Elisabeth MUIJT-9416 was christened on 6 aug 1788. She died on 30
jul 1869.
401 M
vi. Klaas Wilhelmus MUIJT-9417 was born on 7 okt 1791 in Gouda.
He was christened on 19 okt 1791 in Gouda.
246. Sara Catharina MUIJT-9412 (Abraham Jans MUIJT, Jan Jans, Jan Dirks, Dirk
Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 19 aug 1764 in Gouda.
Sara married Caspar ZWEIFFEL-10881 on 24 jul 1785 in Gouda. Caspar was born in Kanton
Claris, Zwitserland.
Plaats Leiden
Datum ondertrouw 03-07-1785
Bron Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)
Bruidegom Casper Zwiette
Plaats geboorte Canton Claris
Woonplaats bruidegom Leyden
Bruid Sara Catharina Muyt
Plaats geboorte Gouda
Woonplaats bruid Gouda
Archiefnr 1004
Inventarisnummer 46
Inventaris beginjaar 1784
Inventaris eindjaar 1790
Folio XX - 48v
Opmerkingen Getuigen bruidegom: Getuigen bruid: - Johan Hendrik Jongerman heeft vanwege bruidegom
attestatie gegeven.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 68
Sara and Caspar had the following children.
402 M
i. Abraham ZWEIFFEL-10882 was christened on 30 apr 1786 in NH
Hooglandsche kerk te Leiden.
Plaats Leiden
Datum 30-04-1786
Bron Dopen NH Hooglandsche Kerk
Kind Abraham Zweiffel
Vader Casper Zweiffel
Moeder Sara Catrina Muijt
Getuige Abraham Muit
Getuige Willemina van Immerseel
Archiefnr 1004
Inventarisnummer 254
403 V
ii. Willemina ZWEIFFEL-9925 was christened on 1 jul 1787 in
Gouda.
404 V
iii. Dorothea ZWEIFFEL-11031 was christened on 16 jul 1788 in
Gouda.
405 M
iv. Abraham ZWEIFFEL-8645 was christened on 29 nov 1789 in
Gouda.
406 V
v. Wilhelmina ZWEIFFEL-11030 was christened on 19 dec 1790 in
Gouda.
252. Cornelis "Kornelis" VOLKOM, VAN-10720 (Christijntje MEUIJT, Cornelis
Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 6
nov 1756 in Dordrecht. He died on 2 nov 1816.
Kornelis married Jacomijntje VOSTERS "Willemijntje"-10731 on 19 sep 1784 in
Dordrecht. Willemijntje was christened on 27 aug 1754 in Dordrecht.
Ondertrouwd op 6 september 1784 in Dordrecht.
Kornelis and Willemijntje had the following children.
407 V
07 Oct 2014
i. Stijntje VOLKOM, VAN-10721 was christened on 24 apr 1785 in
Dordrecht. She died on 12 jul 1837.
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 69
408 V
ii. Engelina VOLKOM, VAN-10722 was christened on 15 nov 1786 in
Dordrecht.
409 M
iii. Jacob VOLKOM, VAN-10723 was christened on 23 jan 1789 in
Dordrecht. He died on 7 jun 1790 in Dordrecht.
410 M
iv. Johannes "Jan" VOLKOM, VAN-10724 was christened on 19 jun
1791 in Dordrecht. He died after 1845.
411 V
v. Jaapje VOLKOM, VAN-10725 was christened on 12 jul 1793 in
Dordrecht. She died on 22 feb 1794 in Dordrecht.
412 V
vi. Jaapje VOLKOM, VAN-10726 was born on 29 mrt 1797 in
Dordrecht. She was christened on 2 apr 1797 in Dordrecht.
255. Neeltje MUIJT-9382 (Dirk Willems MUIJT, Willem Roelen MUIJT, Roel Dirks,
Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 24 feb 1743 in
Moordrecht. She was buried on 11 apr 1801 in Moordrecht.
Neeltje married Joris KLAEUW, VAN DER-8688.
They had the following children.
413 V
i. Wijna KLAEUW, VAN DER-8687 was christened on 14 aug 1768
in Moordrecht.
Neeltje also married Cornelis Janse DAM, VAN-8060 on 27 apr 1783 in
Moordrecht. Cornelis was born in Lekkerkerk. He was christened on 9 nov 1749 in
Lekkerland.
Also shown as Gedoopt Moordrecht.
They had the following children.
414 V
07 Oct 2014
ii. Geertje DAM, VAN-11541 was christened on 19 sep 1784 in Moordrecht.
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 70
415 V
iii. Janna DAM, VAN-10970 was christened on 25 sep 1785 in
Moordrecht.
416 M
iv. Willem DAM, VAN-10978 was christened on 31 mei 1789 in
Moordrecht.
261. Jannetje MUIJT-9386 (Dirk Willems MUIJT, Willem Roelen MUIJT, Roel Dirks,
Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 7 jul 1748 in
Moordrecht. She was buried on 28 nov 1780 in Moordrecht.
Jannetje married Joris LEEUWEN, VAN-8896, son of Krijn LEEUWEN, VAN8914 and Pieternella BAAS, DEN-7635, on 10 jan 1779 in Moordrecht. Joris was
born in 1743. He died on 19 jan 1820 in Moordrecht.
Overledene:Joris van Leeuwen
Geslacht:Man
Leeftijd:77
Vader:Krijn van Leeuwen
Moeder:Pieternella den Baas
Relatie:Jannigje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 19 januari 1820
Plaats:Moordrecht
Ondertrouwd: 18 december 1778 te Reeuwijk.
Jannetje and Joris had the following children.
417 V
i. Barber LEEUWEN, VAN-8913 was christened on 6 jun 1779 in
Moordrecht. She died on 3 dec 1839 in Moordrecht.
Overledene:Barbera van Leeuwen
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:60
Vader:Joris van Leeuwen
Moeder:Jannetje Muijt
Relatie:Krijn van der Weijde
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 3 december 1839
Plaats:Moordrecht
Barber married Krijn WEIJDEN, VAN DER-10766 on 5 feb 1824 in Broek.
Krijn was born on 1 jan 1763 in Gouderak. He was christened on 18 dec 1763 in
Moordrecht.
Krijn van der Weijden en Barber van Leeuwen
bronBurgerlijke stand - huwelijken Waddinxveen 1824
aktenummerBroek c.a. 2
aktedatum05-02-1824
bruidegomKrijn van der Weijden (60 jaar; geb. 1763 te
Gouderak)
Gedoopt 18-12-1763 te Moordrecht.
bruidBarber van Leeuwen (44 jaar; geb. 1779 te
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 71
Moordrecht)
Gedoopt 06-06-1779 te Moordrecht
vader bruidegomArij van der Weijden (overl. te
Moordrecht)
moeder bruidegomJannetje van Klaveren (overl. te
Moordrecht)
vader bruidJoris van Leeuwen (overl. te Moordrecht)
moeder bruidJannetje Muijt (overl. te Moordrecht)
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
418 M
ii. Krijn LEEUWEN, VAN-10963 was christened on 29 okt 1780 in
Moordrecht.
264. Geertrui MUIJT-9257 (Dirk Willems MUIJT, Willem Roelen MUIJT, Roel Dirks,
Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 2 feb 1755 in
Moordrecht. She was buried on 1 aug 1795 in Zevenhuizen.
Geertrui married Arie HAAK-8368, son of Cornelis Janse HAAK-8371 and Marrigje
Pieters VERBEEK-10611, on 27 feb 1774 in Moordrecht. Arie was christened on 1
feb 1745 in Zevenhuizen. He died on 11 aug 1795 in Zevenhuizen. He was buried in
Zevenhuizen.
Ondertrouwd op 4 februari 1774 in Moordrecht.
Geertrui and Arie had the following children.
419 V
i. Margie HAAK-11175 was born on 9 mei 1774 in Zevenhuizen. She
was christened on 15 mei 1774 in Zevenhuizen.
420 V
ii. Margie HAAK-11176 was born on 12 mrt 1775 in Zevenhuizen. She
was christened on 19 mrt 1775 in Zevenhuizen.
421 V
iii. Lena HAAK-11174 was born on 6 aug 1776 in Zevenhuizen. She
was christened on 11 aug 1776 in Zevenhuizen.
422 M
iv. Cornelis HAAK-11177 was born on 13 sep 1777 in Zevenhuizen. He
was christened on 21 sep 1777 in Zevenhuizen.
423 V
v. Lena HAAK-11178 was born on 13 feb 1779 in Zevenhuizen. She
was christened on 24 feb 1779 in Zevenhuizen.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 72
+
424 V
vi. Cornelia HAAK-11179 was born on 7 apr 1781 in Zevenhuizen. She
was christened on 15 apr 1781 in Zevenhuizen.
425 V
vii. Cornelia HAAK-11180 was born on 20 sep 1783. She died on 3 nov 1836.
426 V
viii. Margie HAAK-11181 was born on 9 jan 1785 in Zevenhuizen. She
was christened on 16 jan 1785 in Zevenhuizen.
427 M
ix. Cornelis HAAK-8369 was born on 9 mei 1786 in Zevenhuizen. He
was christened on 14 mei 1786 in Zevenhuizen. He died on 20 nov
1840 in Moerkapelle.
Overledene:Cornelis Haak
Geslacht:Man
Leeftijd:52
Vader:Arie Haak
Moeder:Geertrui Muit
Relatie:Petronella den Hoedt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 20 november 1840
Plaats:Moerkapelle
Cornelis married Cornelia AKKER, VAN DEN-7575 on 7 aug 1818 in
Moerkapelle. Cornelia was born in 1790 in Zevenhuizen.
Cornelis Haak en Cornelia van den Akker
bronBurgerlijke stand - huwelijken Moerkapelle 1818
aktenummer2
aktedatum7-8-1818
bruidegomCornelis Haak
(28 jr.; bouwknecht) (gebpl. Zevenhuizen; won. M)
bruidCornelia van den Akker
(36 jr.; dienstbode) (gebpl. Zevenhuizen; won. M)
vader bruidegomArij Haak overleden
moeder bruidegomGeertruij Muijt
vader bruidArij van den Akker overleden
moeder bruidGerrijtje Boskoop (werkster) (won.
Zevenhuizen)
getuigeArij van Heusden (66 jr.; tapper) (won. M)
2e getuigeWillem Nieuwland (54 jr.; smid) (won. M)
3e getuigeFredrik Versloot (47 jr.; wagenmaker) (won.
M)
4e getuigeZweer Kant (30 jr.; zadel- en schoenmaker)
(won. M)
plaatsnaamMoerkapelle
instellingStreekarchief Midden-Holland
Cornelis also married Petronella HOEDT, DEN-8460.
428 M
07 Oct 2014
x. Cornelis HAAK-8370 was born on 11 feb 1790 in Zevenhuizen. He
was christened on 17 feb 1790 in Zevenhuizen.
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 73
429 V
xi. Willemijntje HAAK-11182 was born on 28 mei 1791 in
Zevenhuizen. She was christened on 5 jun 1791 in Zevenhuizen.
430 V
xii. Willemijntje HAAK-11183 was born on 7 sep 1792 in Zevenhuizen.
She was christened on 16 sep 1792 in Zevenhuizen.
267. Jannetje MUIJT-9354 (Stijntje Willems MUIJT, Willem Roelen MUIJT, Roel Dirks,
Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 24 dec 1747 in
Moordrecht. She died on 14 mrt 1822 in Moordrecht.
Jannetje married Matteus JONGELIGT-8625, son of Mees Mattijsse JONGELIGT11128 and Ariaentje Louwe ZOETEVIS-11129, on 11 dec 1771 in Hillegersberg.
Matteus was christened on 1 dec 1737 in Kralingen.
DopelingMatteus Jongeligt
VaderMees Mattijsse Jongeligt
MoederAriaentje Louwe Zoetevis
GetuigeCornelia Louwe Soetvis
PlaatsKralingen
Datum doop01-12-1737
BronDTB Kralingen Doop gereformeerd
Bruidegom Mattheus Jongeligt, jongeman, van Cralingen, wonend:
Hillegersberg
Bruid Jannetje Muijt, jongedochter, van Moordregt, wonend:
Hillegersberg
Plaats Hillegersberg
Datum trouwen 11-12-1771
Datum ondertrouw 15-11-1771
Opmerkingen pro deo
Bron DTB Hillegersberg Trouw gereformeerd
Jannetje and Matteus had the following children.
431 V
i. Dirkje JONGELIGT-11130 was christened on 18 jul 1773 in Rotterdam.
DopelingDirkje Jongeligt
VaderMattheus Jongeligt
MoederJannetje Muijl
Plaats Rotterdam
Datum doop18-07-1773
Wonendein de Banketstraat
BronDTB Rotterdam Doop gereformeerd
276. Arie Maartensz BOON-7843 (Aaltje Willemsdr MUIJT, Willem Roelen MUIJT,
Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 6 dec 1750
in Moordrecht.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 74
Arie married Jannigje Joostd SCHOUTEN-10295, daughter of Joost Klaasz
SCHOUTEN-10293 and Geertje Jacobsd LEEFLANG-8874, on 26 jan 1777 in
Reeuwijk. Jannigje was christened on 27 mrt 1757 in Reeuwijk. She died on 25 aug
1822 in Zwammerdam.
They had the following children.
432 V
i. Aaltje BOON-7872 was christened on 7 feb 1778 in Reeuwijk. She
died on 15 nov 1867 in Zwammerdam.
Aaltje married Claas EEDEL, VAN-10303 on 21 feb 1797 in
Reeuwijk. Claas was born in Noorden.
433 M
ii. Joost BOON-11352 was born in Reeuwijk, De Tempel. He was
christened on 16 jan 1780 in Reeuwijk.
434 V
iii. Anna SCHOUTEN-11398 was born on 15 jan 1788 in
Zwammerdam. She was christened on 29 mrt 1788 in Zwammerdam.
278. Neeltje Maartensd BOON-7841 (Aaltje Willemsdr MUIJT, Willem Roelen MUIJT,
Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 28 apr 1754
in Moordrecht. She was buried on 13 jan 1819 in Reeuwijk.
Overledene:Neeltje Boon
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:71
Vader:Maarten Boon
Moeder:NN
Relatie:Gerrit Volbrecht
Relatiesoort:Weduwe
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 13 januari 1819
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Neeltje married Klaas Joosten SCHOUTEN-10285, son of Joost Klaasz
SCHOUTEN-10293 and Alida Abrahams MORAAL-9102, on 14 aug 1774 in
Zwammerdam. Klaas was christened on 17 aug 1749 in Reeuwijk. He was buried on 9
mei 1813 in Zwammerdam.
They had the following children.
435 M
i. Joost SCHOUTEN-10286 was christened on 31 jul 1774 in
Zwammerdam. He died on 28 sep 1833 in Zwammerdam.
Overledene:Joost Schouten
Geslacht:Man
Leeftijd:64
Vader:Klaas Schouten
Moeder:Neeltje Boon
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 75
Relatie:Kaatje Kuis
Relatiesoort:Echtgenoot
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 28 september 1833
Gebeurtenisplaats:Zwammerdam
Joost married Kaatje KUIJS-8836 on 12 mrt 1797 in Sluipwijk. Kaatje was
christened on 14 apr 1776 in Sluipwijk. She was buried on 24 jan 1854 in
Rotterdam.
+
+
436 M
ii. Maarten SCHOUTEN-10287 was born on 29 okt 1775. He died on 17 okt
1847.
437 M
iii. Jan SCHOUTEN-10288 was christened on 13 jul 1777 in Reeuwijk.
438 M
iv. Jan SCHOUTEN-10289 was christened on 13 feb 1780 in Reeuwijk. He died
on 11 dec 1853 in Sluipwijk.
439 V
v. Alida "Aaltje" SCHOUTEN-10281 was christened on 7 apr 1782. She died on
18 mrt 1853.
440 M
vi. Arij SCHOUTEN-10290 was born on 21 feb 1784 in Reeuwijk. He
was christened on 22 feb 1784 in Reeuwijk. He died on 7 apr 1828 in
Reeuwijk.
Overledene:Arij Schouten
Geslacht:Man
Leeftijd:44
Vader:Klaas Schouten
Moeder:Neeltje Boon
Relatie:Neeltje Hogenberg
Relatiesoort:Weduwnaar
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 7 april 1828
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Arij married Neeltje HOGENBERG-8473 on 8 feb 1821 in
Reeuwijk. Neeltje was born on 10 mei 1799 in Sluipwijk. She died on
4 jun 1824 in Reeuwijk.
Bruidegom:Arij Schouten
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:zaterdag 21 februari 1784
Leeftijd:36
Vader bruidegom:Klaas Schouten
Moeder bruidegom:Neeltje Boon
Bruid:Neeltje Hogenberg
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:vrijdag 10 mei 1799
Leeftijd:21
Vader bruid:Cornelis Hogenberg
Moeder bruid:Pietertje de Jong
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 8 februari 1821
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
441 V
07 Oct 2014
vii. Neeltje SCHOUTEN-10291 was christened on 29 apr 1787 in
Reeuwijk.
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 76
Neeltje married Jan SCHOEN-11420 on 6 dec 1816 in Langen Ruige Weide.
Jan was born in 1775 in Lange Ruige Weide. He died on 3 sep 1828 in Lange
Ruige Weide.
Overledene:Jan Schoen
Geslacht:Man
Leeftijd:44
Vader:Jacob Schoen
Moeder:Elisabeth Rooijman
Relatie:Neeltje Schouten
Relatiesoort:Echtgenoot
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 3 september 1828
Gebeurtenisplaats:Lange Ruige Weide
Bruidegom:Jan Schoen
Geboorteplaats:Lange Ruige Weide
Leeftijd:31
Vader bruidegom:Jacob Schoen
Moeder bruidegom:Lijsje Kooiman
Bruid:Neeltje Schouten
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:29
Vader bruid:Klaas Schouten
Moeder bruid:Neeltje Boon
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 6 december 1816
Gebeurtenisplaats:Lange Ruige Weide
Neeltje also married Arie ES, VAN-11424 on 12 nov 1829 in
Zegveld. Arie was born on 14 jun 1805 in Zegveld. He was
christened on 16 jun 1805 in Zegveld. He died on 11 okt 1863 in
Zegveld.
Bruidegom:Arie van Es
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:24
Vader bruidegom:Gerrit van Es
Moeder bruidegom:Jannigje Griffioen
Bruid:Neeltje Schouten
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:42
Vader bruid:Klaas Schouten
Moeder bruid:Neeltje Boon
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 12 november 1829
Gebeurtenisplaats:Zegveld
442 M
viii. Klaas SCHOUTEN-10292 was christened on 1 mrt 1789 in
Reeuwijk.
Neeltje also married Gerrit VOLBRECHT-10713 on 12 mrt 1802 in Sluipwijk.
Gerrit was christened on 15 mrt 1744 in Kralingen. He died on 13 okt 1802 in
Reeuwijk.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 77
279. Jan Maartensz BOON-7845 (Aaltje Willemsdr MUIJT, Willem Roelen MUIJT, Roel
Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 4 jan 1756 in
Moordrecht. He died on 5 jan 1832 in Zwammerdam.
Jan married Willemijntje BIJEMAN-7740 on 15 feb 1781 in Sluipwijk. Willemijntje
was christened on 1 mei 1757 in Sluipwijk. She died before 1833.
They had the following children.
443 V
i. Lena BOON-11353 was christened on 28 okt 1781 in Reeuwijk.
444 M
ii. Cornelis BOON-11354 was born on 29 mrt 1783 in Zwammerdam.
He was christened on 31 mrt 1783 in Reeuwijk.
445 V
iii. Aaltje BOON-11355 was born on 4 dec 1784 in Zwammerdam. She
was christened on 5 dec 1784 in Reeuwijk.
446 V
iv. Maartje BOON-11356 was born on 23 feb 1786 in Zwammerdam.
She was christened on 26 feb 1786 in Reeuwijk.
447 V
v. Anna BOON-11357 was born on 3 dec 1787 in Zwammerdam. She
was christened on 9 dec 1787 in Reeuwijk.
448 M
vi. Willem BOON-11358 was born on 5 okt 1789 in Zwammerdam. He
was christened on 11 okt 1789 in Reeuwijk.
449 V
vii. Jannetje BOON-11359 was born on 7 okt 1791 in Zwammerdam.
She was christened on 9 okt 1791 in Reeuwijk.
450 V
viii. Marija BOON-11360 was born on 22 jul 1793 in Zwammerdam. She
was christened on 28 jul 1793 in Reeuwijk.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 78
451 V
ix. Ariaantje BOON-11361 was born on 25 aug 1795 in Zwammerdam.
She was christened on 30 aug 1795 in Reeuwijk.
452 M
x. Jan BOON-11362 was born on 27 jul 1798 in Zwammerdam. He was
christened on 25 aug 1798 in Reeuwijk.
Doopakte Reeuwijk vermeld geboren 28 januari
1798.
283. Martijntje BOON-7837 (Aaltje Willemsdr MUIJT, Willem Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk
Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 28 apr 1765 in Moordrecht. She died on 26
jul 1844 in Sluipwijk.
Overledene:Martijntje Boon
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:79
Vader:Maarten Boon
Moeder:Aaltje Muit
Relatie:Leendert Hoosbeek
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 26 juli 1844
Plaats:Sluipwijk
Martijntje married Leendert Pietersz HOOSBEEK-8516 on 13 okt 1785 in
Sluipwijk. Leendert was christened on 12 aug 1764 in Sluipwijk. He died on 13 mrt
1847 in Mijdrecht.
They had the following children.
+
453 M
i. Maarten HOOSBEEK-5837 was born on 19 dec 1793. He died on 10 jul 1871.
454 M
ii. Pieter HOOSBEEK-8518 was born on 31 mrt 1796 in Sluipwijk. He died on 29
aug 1847 in Rotterdam.
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Rijnstreek
Algemeen Gemeente: Sluipwijk
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 27
Aangiftedatum: 18-09-1847
Overledene Pieter Hoosbeek
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 29-08-1847
Leeftijd: 51
Overlijdensplaats: Rotterdam
Vader Leendert Hoosbeek
Moeder Martijntje Boon
Partner Aaltje Bleijboer
Relatie: Echtgenoot
Nadere informatie Uittreksel uit het register van
overlijden van Rotterdam d.d. 10-09-1847, ouders zijn
overleden
455 V
iii. Jannigje HOOSBEEK-8519 was born on 22 sep 1803 in Sluipwijk.
456 V
iv. Ariaantje HOOSBEEK-8520 was born on 6 jan 1807 in Sluipwijk.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 79
323. Jannetje MUIJT-9354 is afgedrukt als #267 on page 74.
Bruidegom Mattheus Jongeligt, jongeman, van Cralingen, wonend:
Hillegersberg
Bruid Jannetje Muijt, jongedochter, van Moordregt, wonend:
Hillegersberg
Plaats Hillegersberg
Datum trouwen 11-12-1771
Datum ondertrouw 15-11-1771
Opmerkingen pro deo
Bron DTB Hillegersberg Trouw gereformeerd
457 V
i. Dirkje JONGELIGT-11130 is afgedrukt als #431 on page 74.
326. Agnieta VLAARDINGEN, VAN-10679 (Maria Dirks MEUIJT, Dirk Roelen, Roel
Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 21 jun 1750 in
Moordrecht. She was buried on 15 dec 1808 in Moordrecht.
Agnieta married Klaas VERWOERT-10655 on 6 mrt 1774 in Moordrecht.
Ondertrouwd op 10 februari 1774 in Moordrecht.
Agnieta and Klaas had the following children.
458 V
i. Maria VERWOERT-10960 was christened on 5 apr 1778 in
Moordrecht.
459 V
ii. Dirkje VERWOERT-10967 was christened on 19 jun 1785 in
Moordrecht.
329. Jan VLAARDINGEN, VAN-10676 (Maria Dirks MEUIJT, Dirk Roelen, Roel Dirks,
Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 15 mrt 1756 in
Moordrecht. He died on 21 jul 1819 in Moordrecht.
Overledene:Jan van Vlaardingen
Geslacht:Man
Leeftijd:63
Vader:Gijsbert van Vlaardingen
Moeder:Maria Muit
Relatie:Margrieta Bloed
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 20 juli 1819
Plaats:Moordrecht
Jan married Margrieta BLOED-7763 on 9 apr 1784 in Moordrecht. Margrieta was
born in Broekhuizen. She died on 16 feb 1819 in Moordrecht.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 80
Jan and Margrieta had the following children.
460 V
i. Maria VLAARDINGEN, VAN-10968 was christened on 3 jul 1785
in Moordrecht.
Twins!
461 V
ii. Annigje VLAARDINGEN, VAN-10969 was christened on 3 jul
1785 in Moordrecht.
462 V
iii. Annigje VLAARDINGEN, VAN-10972 was christened on 1 jun
1786 in Moordrecht.
Annigje married Maarten TUINDER-10992.
463 M
iv. Gijsbert VLAARDINGEN, VAN-10975 was christened on 5 dec
1787 in Moordrecht.
330. Arij VLAARDINGEN, VAN-10682 (Maria Dirks MEUIJT, Dirk Roelen, Roel
Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 11 dec 1757 in
Moordrecht. He was buried on 20 nov 1829 in Moordrecht.
Overledene:Arie van Vlaardingen
Geslacht:Man
Leeftijd:78
Vader:Gijsbert van Vlaardingen
Moeder:Maria Muit
Relatie:Lena Bloot
Relatiesoort:Weduwnaar
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 20 november 1829
Gebeurtenisplaats:Moordrecht
Arij married Maria HOFSTEE-8472 on 15 dec 1782 in Moordrecht. Maria was born
in Broek En Thuil.
They had the following children.
464 M
i. Maarten VLAARDINGEN, VAN-10966 was christened on 20 apr
1785 in Moordrecht. He was buried on 29 okt 1801 in Moordrecht.
465 V
ii. Maria VLAARDINGEN, VAN-10973 was christened on 20 aug
1786 in Moordrecht.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 81
466 V
iii. Aaltje VLAARDINGEN, VAN-10976 was christened on 10 feb
1788 in Moordrecht.
Arij also married Lena BLOOT-7780 on 1 feb 1789 in Moordrecht. Lena was born in
1758 in Nieuwerkerk Aan De IJssel. She died on 28 nov 1829 in Moordrecht.
Overledene:Lena Bloot
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:70
Vader:Cornelis Bloot
Moeder:Teuntje Verhoef
Relatie:Arie van Vlaardingen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 28 november 1828
Plaats:Moordrecht
Ondertrouwd op 9 januari 1789 in Moordrecht.
Arij and Lena had the following children.
467 M
iv. Gijsbert VLAARDINGEN, VAN-10979 was christened on 26 jul
1789 in Moordrecht.
468 M
v. Gijsbert VLAARDINGEN, VAN-10980 was christened on 6 feb
1791 in Moordrecht.
469 V
vi. Teuntje VLAARDINGEN, VAN-10678 was christened on 5 feb
1792 in Moordrecht. She died on 21 okt 1831 in Moordrecht.
Overledene:Teuntje van Vlaardingen
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:39
Vader:Arie van Vlaardingen
Moeder:Lena Bloot
Relatie:Antoni van Adrichem
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 21 oktober 1831
Plaats:Moordrecht
Teuntje married Antoni ADRICHEM, VAN-7553.
470 V
vii. Barber VLAARDINGEN, VAN-10983 was christened on 30 mrt
1794 in Moordrecht. She was buried on 15 jul 1794 in Moordrecht.
471 M
viii. Gijsbert VLAARDINGEN, VAN-10985 was christened on 6 dec
1795 in Moordrecht. He was buried on 9 jun 1798 in Moordrecht.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 82
472 V
ix. Maria VLAARDINGEN, VAN-10307 was born on 21 dec 1796 in
Moordrecht. She was christened on 25 dec 1796 in Moordrecht. She
was buried on 19 jul 1797 in Moordrecht.
473 M
x. Gijsbert VLAARDINGEN, VAN-10987 was born on 13 sep 1798
in Moordrecht. He was christened on 16 sep 1798 in Moordrecht. He
was buried on 11 apr 1799 in Moordrecht.
474 M
xi. Cornelis VLAARDINGEN, VAN-10988 was born on 22 aug 1799
in Moordrecht. He was christened on 25 aug 1799 in Moordrecht.
475 V
xii. Maria VLAARDINGEN, VAN-10989 was born on 22 aug 1799 in
Moordrecht. She was christened on 25 aug 1799 in Moordrecht. She
was buried on 7 dec 1799 in Moordrecht.
476 V
xiii. Maria VLAARDINGEN, VAN-10990 was born on 28 nov 1800 in
Moordrecht. She was christened on 7 dec 1800 in Moordrecht. She
was buried on 21 feb 1801 in Moordrecht.
477 V
xiv. Maria VLAARDINGEN, VAN-10991 was born on 28 aug 1802 in
Moordrecht. She was christened on 5 sep 1802 in Moordrecht. She
was buried on 18 sep 1802 in Moordrecht.
331. Leendert VLAARDINGEN, VAN-10677 (Maria Dirks MEUIJT, Dirk Roelen, Roel
Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 6 jan 1760 in
Moordrecht. He died on 10 nov 1842 in Moordrecht.
Overledene:Leendert van Vlaardingen
Geslacht:Man
Leeftijd:83
Vader:Gijsbert van Vlaardingen
Moeder:Maria Muijt
Relatie:Martijntje Breure
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 10 november 1842
Plaats:Moordrecht
Leendert married Martijntje Kornelisdr. BREURE-7943 on 23 okt 1785 in
Moordrecht. Martijntje was christened on 9 feb 1766 in Moordrecht. She died on 1 jan
1847 in Broek.
Ondertrouwd op 23 september 1785 in Moordrecht.
Leendert and Martijntje had the following children.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 83
478 V
i. Maria VLAARDINGEN, VAN-10683 was christened on 11 dec
1785 in Moordrecht. She died on 12 mrt 1825 in Moordrecht.
Maria married Klaas WILDE, DE-10820 on 26 apr 1812 in
Moordrecht. Klaas was christened on 22 okt 1780 in Moordrecht. He
died on 24 jul 1833 in Moordrecht.
479 M
ii. Cornelis VLAARDINGEN, VAN-10684 was christened on 12 nov 1786 in
Moordrecht. He died on 28 jul 1848 in Broek.
Cornelis married Maria LANGE, DE-8858. Maria was born on 4 nov 1787.
She died on 14 feb 1860 in Gouda.
480 V
iii. Janna VLAARDINGEN, VAN-10685 was christened on 20 jul
1788 in Moordrecht.
Janna married Maarten DAM, VAN-8063 on 13 dec 1827 in Broek.
481 V
iv. Barber VLAARDINGEN, VAN-10686 was christened on 23 mei
1790 in Moordrecht.
Barber married Cornelis SCHOUTEN-10309 on 7 apr 1816 in
Moordrecht. Cornelis was born on 26 aug 1795 in Moordrecht.
482 M
v. Gijsbert Leendertszn VLAARDINGEN, VAN-10687 was
christened on 21 aug 1791 in Moordrecht. He died on 8 apr 1843 in
Moordrecht.
Gijsbert married Elizabeth Lambertusdr. DIJKLAND, VAN-8086
on 28 jun 1818 in Moordrecht. Elizabeth was christened on 25 aug
1794 in Moordrecht. She died on 26 aug 1843 in Moordrecht.
+
483 M
vi. Dirk VLAARDINGEN, VAN-10688 was christened on 24 feb 1793
in Moordrecht.
484 V
vii. Gergje VLAARDINGEN, VAN-10674 was born on 8 dec 1794. She died on 2
mrt 1850.
485 V
viii. Jacoba VLAARDINGEN, VAN-10689 was born on 14 jun 1796 in
Moordrecht. She was christened on 19 jun 1796 in Moordrecht. She
was buried on 23 mei 1798 in Moordrecht.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 84
486 M
ix. Daniel VLAARDINGEN, VAN-10690 was christened on 19 sep
1797 in Moordrecht.
Daniel married Elizabeth BOER-7817 on 16 okt 1846 in Sluipwijk.
Elizabeth was born on 4 feb 1799 in Zwammerdam. She was
christened on 6 feb 1799 in Gouda.
487 V
x. Jacoba VLAARDINGEN, VAN-10691 was born on 10 mei 1799 in
Moordrecht. She was christened on 12 mei 1799 in Moordrecht. She
died on 11 apr 1861 in Moordrecht.
Jacoba married Gerrit WERFF, VAN DER-10782 on 17 jun 1821
in Moordrecht. Gerrit was born on 2 sep 1792.
488 M
xi. Abraham VLAARDINGEN, VAN-10692 was born on 24 jul 1800
in Moordrecht. He was christened on 3 aug 1800 in Moordrecht. He
died on 16 sep 1880 in Moordrecht.
Abraham married Grietje HUISMAN-8556 on 9 jul 1826 in Moordrecht.
Grietje was born on 30 apr 1804. She died on 21 mrt 1886 in Moordrecht.
489 M
xii. Jan VLAARDINGEN, VAN-10693 was born on 14 feb 1802 in
Moordrecht. He was christened on 21 feb 1802 in Moordrecht. He
died on 28 mrt 1892 in Moordrecht.
Jan married Pieternella HOLLANDER, DEN-8482 on 6 dec 1834 in
Moordrecht. Pieternella was born on 5 jul 1817 in Moordrecht ZH. She died on
2 mei 1901 in Moordrecht ZH.
490 V
xiii. Maartje VLAARDINGEN, VAN-10694 was born on 7 aug 1803 in
Moordrecht. She was christened on 11 aug 1803 in Moordrecht. She
was buried on 7 sep 1804 in Moordrecht.
491 M
xiv. Klaas VLAARDINGEN, VAN-10695 was born on 1 mrt 1805 in
Moordrecht. He was christened on 10 mrt 1805 in Moordrecht.
Klaas married Elisabeth JOODE, DE-8662 on 20 feb 1832 in Schoonhoven.
Elisabeth was born on 8 dec 1807 in Schoonhoven.
492 M
07 Oct 2014
xv. Arie VLAARDINGEN, VAN-10696 was born on 1 mrt 1805 in
Moordrecht. He was christened on 10 mrt 1805 in Moordrecht. He
was buried on 29 jul 1805 in Moordrecht.
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 85
334. Petronella "Pieternella" MUIJT-9359 (Kornelis Dirks, Dirk Roelen, Roel Dirks,
Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 6 mei 1759 in
Moordrecht. She died on 21 dec 1817 in 's-Heeraartsberg en Bergambacht.
Overledene:Pieternella Muijt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:59
Vader:NN
Moeder:NN
Relatie:Aart de Wit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 21 december 1817
Plaats:'s-Heeraartsberg en Bergambacht
Pieternella married Klaas VILT-10656 on 25 apr 1784 in Moordrecht. Klaas was
christened on 14 jan 1753 in Gouderak. He was buried on 25 apr 1792 in Moordrecht.
Ondertrouwd op 2 april in Moordrecht.
Pieternella and Klaas had the following children.
493 V
i. Krijna VILT-10965 was christened on 17 apr 1785 in Moordrecht.
She was buried on 9 jan 1800 in Moordrecht.
494 V
ii. Neeltje VILT-10974 was christened on 12 nov 1786 in Moordrecht.
495 M
iii. Dirk VILT-10977 was christened on 25 jan 1789 in Moordrecht. He
was buried on 22 aug 1789 in Moordrecht.
Pieternella also married Lourens DOUW-8059 on 17 feb 1793 in Moordrecht.
Lourens was christened in Achterbroek. He was buried on 22 mei 1798 in
Moordrecht.
Ondertrouwd op 5 januari 1793 in Moordrecht.
Pieternella and Lourens had the following children.
496 M
iv. Kornelis DOUW-10982 was christened on 7 apr 1793 in
Moordrecht.
497 V
v. Cornelia DOUW-10984 was born on 11 jul 1794 in Moordrecht. She
was christened on 20 jul 1794 in Moordrecht.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 86
Pieternella also married Arij GROENEWEG-11455 on 24 mrt 1799. Arij was christened on 9
apr 1769 in Nieuwerkerk Aan De IJssel. He was buried on 11 okt 1804 in Moordrecht.
Pieternella also married Aart WIT, DE-10837, son of Pieter WIT, DE-11554 and Antonia BEL,
DEN-11555, on 3 mrt 1805 in Moordrecht. Aart was christened on 15 okt 1750 in Schoonhoven.
He died on 5 feb 1820 in Bergambacht.
338. Jan MUIJT-9363 (Kornelis Dirks, Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes,
Claes Dirk Jansz) was christened on 12 apr 1767 in Moordrecht. He was buried on 29
dec 1806 in Moordrecht.
Jan married Petronella KLOOS-8720, daughter of Gerrit Pietersz KLOOS-8721 and
Maartje BLOK-7774, on 5 apr 1789 in Moordrecht. Petronella was christened on 3
nov 1754 in Moordrecht. She was buried on 25 mei 1798 in Moordrecht.
Ondertrouwd op 13 maart 1789 in Moordrecht.
Jan and Petronella had the following children.
498 M
i. Cornelis MUIJT-9366 was christened on 10 mei 1789 in
Moordrecht. He was buried on 25 mei 1789 in Moordrecht.
499 M
ii. Kornelis MUIJT-9367 was christened on 20 jun 1790 in
Moordrecht. He was buried on 1 nov 1798 in Moordrecht.
500 V
iii. Maartje MUIJT-9368 was christened on 9 okt 1791 in Moordrecht.
She was buried on 28 dec 1791 in Moordrecht.
501 V
iv. Crijna MUIJT-9369 was born on 31 dec 1795 in Moordrecht. She
was christened on 3 jan 1796 in Moordrecht. She was buried on 30
sep 1796 in Moordrecht.
502 V
v. Crijna MUIJT-11456 was christened on 13 jan 1801 in Moordrecht. She was
buried on 15 okt 1801 in Moordrecht.
Jan also married Neeltje HEUL, VAN DER-8445 on 18 nov 1798 in Moordrecht.
Neeltje was christened on 12 nov 1758 in Krimpen aan den IJssel. She was buried on
22 aug 1804 in Moordrecht.
They had the following children.
503 V
07 Oct 2014
vi. Crijna MUIJT-9370 was born on 13 jan 1801 in Moordrecht. She
was christened on 18 jan 1801 in Moordrecht. She was buried on 15
okt 1801 in Moordrecht.
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 87
Jan also married Christina GOOR-8290 on 11 nov 1804 in Moordrecht. Christina was
christened on 16 okt 1757 in Moordrecht.
346. Maria Jansd MUIJT-9224 (Johannes Dirksz MUIJT, Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk
Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 13 mrt 1763 in Moordrecht.
She died on 15 jun 1836 in Stein.
Overledene:Maria Muijt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:75
Vader:NN
Moeder:NN
Relatie:Leendert van den Berg
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 15 juni 1836
Plaats:Stein
Maria married Leendert Jacobsz BERG, VAN DER-7686 on 18 mrt 1792 in Moordrecht.
Leendert was born on 14 aug 1763 in Moordrecht. He died on 1 okt 1833 in Reeuwijk.
Overleden voor 1837.
They had the following children.
504 M
i. Jacobus BERG, VAN DER-7689 was born on 1 nov 1795 in Sluipwijk. He
died on 30 apr 1874 in Reeuwijk.
Overledene:Jacobus van den Berg
Geslacht:Man
Leeftijd:78
Vader:Leendert van den Berg
Moeder:Maria Muit
Relatie:Margeretha van Tol
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 30 april 1874
Plaats:Reeuwijk
Jacobus married Margaretha TOL, VAN-10525, daughter of Pieter
TOL, VAN-10527 and Josina GRAVESTEIN-8314, on 8 feb 1822 in
Sluipwijk. Margaretha was born on 24 dec 1798 in Haastrecht.
Bruidegom:Jacobus van den Berg
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:zondag 1 november 1795
Vader bruidegom:Leendert van den Berg
Moeder bruidegom:Maria Muit
Bruid:Margaretha van Tol
Geboorteplaats:Haastrecht
Geboortedatum:maandag 24 december 1798
Vader bruid:Pieter van Tol
Moeder bruid:Josina Gravestein
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 8 februari 1822
Plaats:Sluipwijk
505 V
ii. Trijntje BERG, VAN DER-7688 was born on 16 feb 1799 in
Reeuwijk. She was christened on 24 feb 1799 in Sluipwijk. She died
on 3 jan 1882 in Rotterdam.
Overledene
jaar
07 Oct 2014
Trijntje van den Berg, leeftijd 81
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 88
Vader Leendert van den Berg
Moeder Maria Muit
Echtgenoo/te Cornelis Schenkelshoek
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 03-01-1882
Opmerkingen akte nr. 30; eerder weduwe van Gijs van
Dillen
Geboorteplaats Reeuwijk
Bron Rotterdam 1882 a006v
Trijntje married Cornelis SCHINKELSHOEK-10235, son of Willem
SCHINKELSHOEK-11374 and Ariaantje SCHOUTEN-10296, on 14 sep 1853
in Rotterdam. Cornelis was born on 13 jul 1800 in Vlaardingen. He died on 2
okt 1882 in Rotterdam.
Beroep: Bakkersknecht.
Overledene:Cornelis Schinkelshoek
Relatiesoort:Overledene
Geboorteplaats:Vlaardingen
Leeftijd:83 jaar
Vader:Willem Schinkelshoek
Relatiesoort:Vader
Moeder:Adriaantje Schouten
Relatiesoort:Moeder
Relatie:Trijntje van den Berg
Relatiesoort:Weduwnaar/weduwe
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 2 oktober 1882
akte nr. 3076; eerder weduwnaar van Anna Maria Angela
Blom
Bruidegom:Cornelis Schinkelshoek
Relatiesoort:Bruidegom
Geboorteplaats:Vlaardingen
Leeftijd:55
Vader bruidegom:Willem Schinkelshoek
Moeder bruidegom:Adriaantje Schouten
Bruid:Trijntje van den Berg
Relatiesoort:Bruid
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:54
Vader bruid:Leendert van den Berg
Moeder bruid:Maria Muis
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 14 september 1853
Gebeurtenisplaats:Rotterdam
Trijntje also married Gijsbert DILLEN,VAN-8094, son of Korstiaan
DILLEN, VAN-8095 and Liesbeth DOELANDT, VAN-8136, on 9
nov 1833 in Sluipwijk. Gijsbert was born on 5 okt 1783 in Leerdam.
Bruidegom:Gijsbert van Dillen
Geboorteplaats:Leerdam
Vader bruidegom:Korstiaan van Dillen
Moeder bruidegom:Liesbeth van Doelandt
Bruid:Trijntje van den Berg
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:zaterdag 16 februari 1799
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 89
Vader bruid:Leendert van den Berg
Moeder bruid:Maria Muit
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zaterdag 9 november 1833
Plaats:Sluipwijk
+
506 V
iii. Janna BERG, VAN DER-7687 was born on 11 jul 1800. She died on 14 aug
1837.
+
507 V
iv. Pieternella BERG, VAN DER-7690 was born on 17 feb 1803. She died on 3
mrt 1875.
508 M
v. Dirk BERG, VAN DER-11349 was born on 20 jul 1804 in
Sluipwijk. He was christened on 29 jul 1804 in Sluipwijk.
347. Jan Janse MUIJT-9624 (Johannes Dirksz MUIJT, Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk
Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 29 jul 1764 in Moordrecht.
He was buried on 20 mei 1816 in Moordrecht.
Jan married Kaatje Jasperse OUDIJK-9988, daughter of Jasper OUDIJK-9989 and
Eva HOEK, VAN DEN-8462, on 13 dec 1789 in Moordrecht. Kaatje was christened
on 23 nov 1763 in Moordrecht. She died on 16 apr 1857 in Moordrecht.
Overledene:Catharina Oudijk
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:93
Vader:Jasper Oudijk
Moeder:Eva van den Hoek
Relatie:Jan Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 16 april 1857
Plaats:Moordrecht
Ondertrouwd op 7 augustus 1789 in Moordrecht, de bruid was Rooms
Katholiek, daarom moesten ze minstens 6 weken na de ondertrouw
wachten met trouwen.
Jan and Kaatje had the following children.
509 M
i. Joannes MUIT-9625 was christened on 11 jul 1789 in Moordrecht. He was
buried on 21 jan 1791 in Moordrecht.
510 M
ii. Bartholomeus MUIT-9626 was christened on 20 nov 1790 in
Moordrecht. He was buried on 21 jan 1791 in Moordrecht.
511 V
iii. Eva MUIT-9627 was christened on 4 dec 1791 in Moordrecht. She was buried
on 28 aug 1792 in Moordrecht.
+
512 M
iv. Joannes "Jan" MUIT-9628 was christened on 11 jun 1793. He died on 3 jun
1858.
+
513 M
v. Bartholomeus MUIT-9629 was christened on 10 apr 1796. He died on 5 mrt
1859.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 90
514
vi. Levenloos MUIJT-11118 was born on 31 mei 1799 in Moordrecht.
Levenloos was buried on 31 mei 1799 in Moordrecht.
515 V
vii. Eva MUIT-9630 was christened on 3 okt 1800 in Moordrecht. She
was buried on 22 jan 1801 in Moordrecht.
516 V
viii. Eva MUIT-9631 was christened on 16 apr 1801 in Moordrecht. She
was buried on 10 jan 1805 in Moordrecht.
348. Barbara Janse MUIJT-9225 (Johannes Dirksz MUIJT, Dirk Roelen, Roel Dirks,
Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 20 okt 1765 in
Moordrecht. She died on 2 jun 1834 in Sluipwijk.
Overledene:Barbera Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:69
Vader:Jan Muit
Moeder:Janna van Leeuwen
Relatie:Dirk van der Starre
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 2 juni 1834
Plaats:Sluipwijk
Beheersnummer: R010
Archief: Gemeente Sluipwijk
Type index: Volkstelling Sluipwijk, 1829-1829
Inventarisnummer: 243
Folionummer: 9
Naam: Barbara Muijt
Geboren: Moordrecht
Leeftijd: 67 jaar
Burgerlijke staat: gehuwd
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Adres: wijk A: Elfhoven 30
Opmerkingen: Overleden.
Barbara married Dirk Evertsz. STARRE, VAN DER-10440, son of Evert STARRE,
VAN DER-10452 and Antje OOSTERWIJK-9955, on 16 mrt 1794 in Moordrecht.
Dirk was christened on 10 jan 1771 in Sluipwijk. He died after 1841.
Ondertrouwd op 21 februari 1794 in Reeuwijk.
Barbara and Dirk had the following children.
517 V
07 Oct 2014
i. Antje STARRE, VAN DER-11351 was born on 12 feb 1795 in
Reeuwijk. She was christened on 22 feb 1795 in Reeuwijk.
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 91
+
+
518 V
ii. Johanna STARRE, VAN DER-10446 was born on 17 mei 1796 in
Sluipwijk. She was christened on 29 mei 1796 in Sluipwijk. She died
on 27 jul 1797 in Sluipwijk.
519 V
iii. Johanna STARRE, VAN DER-10442 was born on 27 jun 1797. She died on
22 feb 1842.
520 V
iv. Anna STARRE, VAN DER-10448 was born on 12 nov 1798 in
Waddinxveen. She was christened on 18 nov 1798 in Waddinxveen.
She died before 1802.
521 V
v. Leijdia STARRE, VAN DER-10450 was born on 8 nov 1799 in Waddinxveen.
She was christened on 17 nov 1799 in Sluipwijk.
522 M
vi. Evert STARRE, VAN DER-10447 was born on 28 nov 1800 in Sluipwijk. He
was christened on 7 dec 1800 in Sluipwijk.
523 V
vii. Anna STARREN, VAN DER-10454 was born on 21 dec 1802. She died on 4
dec 1857.
524 V
viii. Lydia STARRE, VAN DER-10449 was born on 20 mei 1805 in Sluipwijk. She
was christened on 2 jun 1805 in Sluipwijk.
525 V
ix. Elizabeth STARRE, VAN DER-10451 was born on 17 aug 1807 in Sluipwijk.
She was christened on 23 aug 1807 in Sluipwijk.
353. Jannigje "Janna" MUIT-9230 (Johannes Dirksz MUIJT, Dirk Roelen, Roel Dirks,
Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 6 okt 1771 in
Moordrecht. She died on 22 mei 1847 in Zoeterwoude.
Overledene:Jannetje Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:78
Vader:NN
Moeder:NN
Relatie:Zegert de Hoog
Relatiesoort:Echtgenote
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 22 mei 1847
Gebeurtenisplaats:Zoeterwoude
Janna married Zegert Pietersz HOOG, DE-8489 on 3 apr 1795 in Moordrecht.
Zegert was christened on 18 okt 1767 in Nieuwerkerk aan den IJssel. He died on 3 apr
1850 in Zoeterwoude.
Overledene:Zegert de Hoog
Geslacht:Man
Leeftijd:82
Vader:NN
Moeder:NN
Relatie:Jannetje Muit
Relatiesoort:Weduwnaar
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 3 april 1850
Gebeurtenisplaats:Zoeterwoude
Moet nog uitzoeken of beide vrouwen niet dezelfde zijn.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 92
Ondertrouwd op 3 april 1795 in Moordrecht.
Janna and Zegert had the following children.
+
526 V
i. Maria HOOG, DE-8492 was born in 1796. She died on 27 apr 1858.
527 M
ii. Jan HOOG, DE-10986 was born on 11 jun 1797 in Moordrecht. He
was christened on 11 jun 1797 in Moordrecht.
528 V
iii. Janna HOOG, DE-11350 was born on 13 aug 1801 in Reeuwijk.
She was christened on 16 aug 1801 in Reeuwijk.
529 M
iv. Jan HOOG, DE-8491 was born in 1802 in Reeuwijk. He died on 27 mrt 1829
in Reeuwijk.
Overledene:Jan de Hoog
Geslacht:Man
Leeftijd:27
Vader:Zegert de Hoog
Moeder:Jannigje Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 27 maart 1829
Plaats:Reeuwijk
530 M
v. Dirk HOOG, DE-11347 was born on 8 mei 1807 in Reeuwijk. He
was christened on 17 mei 1807 in Reeuwijk.
531 V
vi. Janna HOOG, DE-8490 was born on 16 aug 1808 in Reeuwijk. She
was christened on 21 aug 1808 in Reeuwijk. She died on 2 jun 1885
in Zwammerdam.
Johanna de Hoog
bronBurgerlijke stand - overlijden Zwammerdam
1867-1890
inventarisnummer2004
aktenummer23
naamJohanna de Hoog (dochter)
(76 jaar, zonder beroep, geboren te Reeuwijk, wonende
te Zwammerdam)
aktedatum03-06-1885
overlijdensdatum02-06-1885 om 13:00 uur in het huis
Zwammerdam
vaderZegert de Hoog (overleden)
moederJannigje Muit (overleden)
overlevende echtgeno(o)t(e)Leendert Kruijt
aangeverJohannes Kruijt, 51 jaar, scheepmaker,
Reeuwijk, zoon
2e aangeverZegert Kruijt, 42 jaar, zonder beroep,
Zwammerdam, zoon
plaatsnaamZwammerdam
instellingStreekarchief Rijnlands Midden
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 93
Janna married Leendert KRUIJT-8827 on 22 jan 1825 in Reeuwijk.
Leendert was born on 11 jun 1799 in Hillegersberg. He was
christened on 23 jun 1799 in Hillegersberg.
Bruidegom:Leendert Kruijt
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:dinsdag 11 juni 1799
Leeftijd:25
Vader bruidegom:Pieter Kruijt
Moeder bruidegom:Commerijntje Buijs
Bruid:Janna de Hoog
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:dinsdag 16 augustus 1808
Leeftijd:16
Vader bruid:Zeeger de Hoog
Moeder bruid:Jannigje Muijt
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zaterdag 22 januari 1825
Plaats:Reeuwijk
+
532 M
vii. Antonij HOOG, DE-11348 was born on 6 jul 1810 in Reeuwijk. He
was christened on 8 jul 1810 in Reeuwijk.
533 V
viii. Geertrui HOOG, DE-8494.
357. Dirkje MUIJT-9234 (Johannes Dirksz MUIJT, Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk
Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 20 okt 1776 in Moordrecht.
She was buried after 1813.
Dirkje married Aart JANMAAT-8579 on 3 okt 1802 in Moordrecht. Aart was christened on 1
mrt 1784 in Zuid-Waddinxveen. He died on 16 sep 1814 in Gouda.
They had the following children.
534 M
i. Gerrit JANMAAT-8580 was born in 1804. He died on 18 sep 1830 in Broek
Thuil.
Overledene:Gerrit Janmaat
Geslacht:Man
Leeftijd:26
Vader:Aart Janmaat
Moeder:Dirkje Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 18 september 1830
Plaats:Broek Thuil
358. Dirk Jans MUIJT-9141 (Johannes Dirksz MUIJT, Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk
Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 25 jan 1778 in Moordrecht. He
was christened on 25 jan 1778 in Moordrecht. He died on 11 okt 1847 in Stein.
Beroep: Arbeider.
Hij had blond haar en blauwe ogen.
Overledene:Dirk Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:68
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 94
Vader:Jan Muit
Moeder:Janna van Leeuwen
Relatie:Elisabeth Polderman
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 11 oktober 1847
Plaats:Stein
Dirk married Antje DAM, VAN-8058 on 2 aug 1801 in Moordrecht. Antje was
christened on 19 apr 1778 in Gouderak. She died on 21 sep 1816 in Willens/Stein.
Ondertrouwd: 16 juli 1801 in Sluipwijk.
Dirk and Antje had the following children.
535 M
i. Jan MUIT-9577 was christened on 30 jun 1802 in Reeuwijk.
+
536 V
ii. Jannetje "Jannigje" MUIJT-9203 was christened on 29 aug 1804. She died on
15 feb 1826.
+
537 M
iii. Jan MUIT-9578 was born on 27 jul 1807. He died on 27 aug 1886.
Dirk also married Elijsabeth POLDERMAN-10079, daughter of Teunis Cornelisz
POLDERMAN-10080 and Geertje Jansd HOGERDIJK-8480, on 3 nov 1824 in
Sluipwijk. Elijsabeth was born on 5 dec 1790 in Sluipwijk. She was christened on 3
mrt 1795. She died on 20 jun 1872 in Zegveld.
Overledene:Elizabeth Polderman
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:77
Relatie:Dirk Muijt
Vader:Teunis Polderman
Moeder:N.N.
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 20 juni 1872
Plaats:Zegveld
Bruidegom:Dirk Muit
Geboorteplaats:Moordrecht
Vader bruidegom:Jan Muit
Moeder bruidegom:Janna van Leeuwen
Bruid:Elizabeth Polderman
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:zondag 5 december 1790
Vader bruid:Teunis Cornelisz Polderman
Moeder bruid:Geertje Jansd Hogerdijk
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 3 november 1824
Plaats:Sluipwijk
Dirk and Elijsabeth had the following children.
+
538 M
iv. Teunis MUIT-7470 was born on 6 sep 1825. He died on 16 apr 1856.
+
539 V
v. Janna MUIJT-9204 was born on 6 jun 1827. She died on 28 sep 1909.
+
540 V
vi. Geertje MUIJT-9205 was born on 4 nov 1829. She died on 26 apr 1865.
541 V
vii. Dirkje MUIJT-9206 was born on 8 dec 1832 in Stein. She died on 8 nov 1891
in Ridderkerk.
Kind:Dirkje Muijt
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 95
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Stein
Geboortedatum:zaterdag 8 december 1832
Vondeling:N
Vader:Dirk Muijt
Moeder:Elisabeth Polderman
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 8 december 1832
Plaats:Stein
Aktesoort
testament
Datum
26/03/1886
Archief
ONR Ridderkerk
Inventarisnummer
150
Aktenummer/Blz.
18/36
Notaris
F.H. baron d-Aulnis de Bourouill
Inhoud
Dirkje Muijt, zonder beroep, benoemt haar
echtgenoot Paulus Bezemer tot haar enige en algehele
erfgenaam.
In de marge: overleden te Ridderkerk 8 november 1891.
Overledene Dirkje Muit, leeftijd ruim 59 jaar
Vader Dirk Muit
Moeder Elizabeth Polderman
Echtgenoo/te Paulus Bezemer
Plaats Ridderkerk
Datum overlijden 08-11-1891
Geboorteplaats IJsselstein
Bron Ridderkerk 1891 -155
Dirkje married Paulus BEZEMER-7736, son of Paulus BEZEMER-7737 and
Elizabeth KOET, DE-8739, on 1 nov 1862 in Bergambacht. Paulus was born on
5 nov 1838 in Nieuw-Lekkerland.
Aktesoort
testament
Datum
26/03/1886
Archief
ONR Ridderkerk
Inventarisnummer
150
Aktenummer/Blz.
17/34
Notaris
F.H. baron d-Aulnis de Bourouill
Inhoud
Paulus Bezemer, smid, te Slikkerveer, benoemt
tot zijn enige en algehele erfgename zijn echtgenote
Dirkje Muijt.
Bruidegom:Paulus Bezemer
Geboorteplaats:Nieuw-Lekkerland
Leeftijd:24
Vader bruidegom:Paulus Bezemer
Moeder bruidegom:Elizabeth de Koet
Bruid:Dirkje Muijt
Geboorteplaats:Stein
Leeftijd:30
Vader bruid:Dirk Muijt
Moeder bruid:Elizabeth Polderman
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zaterdag 1 november 1862
Plaats:Bergambacht
+
542 M
07 Oct 2014
viii. Johannes MUIJT-9140 was born on 17 dec 1836. He died on 10 mrt 1896.
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 96
Dirk was also in a non-marital relationship with Jannetje MUIJT "Jannigje"-9203, daughter of
Dirk Jans MUIJT-9141 and Antje DAM, VAN-8058. Jannigje was christened on 29 aug 1804 in
Reeuwijk. She died on 15 feb 1826 in Boskoop.
Overledene:Janna Muijt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:22
Vader:NN
Moeder:NN
Relatie:Kors Roggeveen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 15 februari 1826
Plaats:Boskoop
HUWELIJK: Ongehuwd moeder, vader is opa.
Ongehuwd een zoon van haar vader gekregen.
Dirk and Jannigje had the following children.
+
543 M
ix. Dirk MUIJT-9207 was born on 12 feb 1823. He died on 23 jun 1898.
359. Trijntje Janse MUIJT-9235 (Johannes Dirksz MUIJT, Dirk Roelen, Roel Dirks,
Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born in Moordrecht. She was
christened on 12 sep 1779 in Moordrecht. She died on 18 sep 1854 in Rotterdam.
Beroep: Turfmaakster.
Overledene Trijntje Muit, leeftijd 71 jaar en 1 mnd.
Vader Jan Muit
Moeder Johanna Kassels
Weduwnaar/weduwe Jan Straver
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 18-09-1854
Opmerkingen akte nr. 2304
Geboorteplaats Moordrecht
Bron Rotterdam 1854 c193
Beheersnummer: R010
Archief: Gemeente Sluipwijk
Type index: Volkstelling Sluipwijk, 1829-1829
Inventarisnummer:243
Folionummer: 5
Naam: Trijntje Muit
Geboren:Moordrecht
Leeftijd:51 jaar
Burgerlijke staat: gehuwd
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Adres: wijk A: Elfhoven 15
Trijntje married Klaas LOOZER, DE-8938, son of Jan LOOZER, DE-8939 and Marrigje
FRISEN, DE-8261. Klaas was born in 1740. He died on 29 sep 1811 in Broekhuizen.
Overledene:Klaas de Loozer
Geslacht:Man
Leeftijd:71
Vader:Jan de Loozer
Moeder:Marrigje de Frisen
Relatie:Trijntje Muit
Relatiesoort:Weduwnaar
Gebeurtenis:Overlijden
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 97
Datum:zondag 29 september 1811
Gebeurtenisplaats:Broekhuizen
Trijntje also married Johannes STRAVER "Jan"-10481, son of Ewout
STRAVERS-10484 and Margaretha BOUMAN-7913, on 21 apr 1816 in Sluipwijk.
Jan was born on 26 jan 1777 in Broek En Thuil. He was christened on 20 feb 1777 in
Gouda. He died on 18 jun 1848 in Sluipwijk.
Beroep: Visser.
Overledene:Johannes Straver
Geslacht:Man
Leeftijd:71
Vader:Ewout Straver
Moeder:Margaretha Bouman
Relatie:Trijntje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 18 juni 1848
Plaats:Sluipwijk
Bruidegom:Joannes Straver
Geboorteplaats:Broek en Tuijl
Vader bruidegom:Ewout Straver
Moeder bruidegom:Margaretha Bouman
Bruid:Trijntje Muijt
Geboorteplaats:Moordrecht
Vader bruid:Jan Dirksz Muijt
Moeder bruid:Janna van Leeuwen
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zondag 21 april 1816
Plaats:Sluipwijk
Trijntje and Jan had the following children.
544 V
i. Grietje STRAVER-10483 was born on 26 jun 1816 in Sluipwijk.
Kind:Grietje Straver
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:woensdag 26 juni 1816
Vondeling:N
Vader:Jan Straver
Moeder:Trijntje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 26 juni 1816
Plaats:Sluipwijk
Grietje married Hendrik Johannes KRAAIJ-8782 on 21 mei 1851 in
Rotterdam. Hendrik was born in 1821 in Gouda.
Bruidegom Hendrik Johannes Kraaij , geb. Gouda 30 jaar
Vader Ary Kraaij
Moeder Grietje Nieuwland
Bruid Grietje Straver , geb. Sluipwijk 34 jaar
Vader Jan Straver
Moeder Trijntje Muijt
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 21-05-1851
Bron Rotterdam 1851 b76v/364
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 98
545 V
ii. Johanna STRAVER-10482 was born on 3 mei 1820 in Sluipwijk.
She died on 20 mrt 1846 in Sluipwijk.
Kind:Johanna Straver
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:woensdag 3 mei 1820
Vondeling:N
Vader:Jan Straver
Moeder:Trijntje Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 3 mei 1820
Plaats:Sluipwijk
Overledene:Johanna Straver
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:25
Vader:Jan Straver
Moeder:Trijntje Muit
Relatie:Gerrit Castelein
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 20 maart 1846
Plaats:Sluipwijk
Johanna married Gerrit CASTELEIN-8003 on 25 sep 1841 in
Sluipwijk. Gerrit was born in 1819 in Alkemade.
Bruidegom:Gerrit Castelein
Geboorteplaats:Alkemade
Leeftijd:22
Vader bruidegom:Jacobus Castelein
Moeder bruidegom:Trijntje Vermeij
Bruid:Johanna Straver
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:21
Vader bruid:Jan Straver
Moeder bruid:Trijntje Muit
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zaterdag 25 september 1841
Plaats:Sluipwijk
Trijntje also married N.N.-9133.
They had the following children.
+
546 V
iii. Lidia MUIT-9700 was born on 14 sep 1803. She died on 14 feb 1835.
374. Dirkje MUIJT-9256 (Jacob Jansz MUIJT, Jan Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk
Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 20 jun 1762 in Moordrecht.
She died on 22 jan 1832 in Broek.
Overledene: Dirkje Muit
Geslacht: Vrouw
Leeftijd: 70
Vader: NN
Moeder: NN
Relatie: Jan Schouten
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: zondag 22 januari 1832
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 99
Plaats: Broek Thuil
Dirkje married Jan SCHOUTEN-10266, son of Pieter SCHOUTEN-10306 and
Jannigje VASTENHOUW-10591, on 9 nov 1783 in Moordrecht. Jan was born on 6
nov 1763 in Moordrecht. He died on 6 okt 1817 in Moordrecht.
Overledene:Jan Schouten
Geslacht:Man
Leeftijd:65 ?
Vader:Pieter Schouten
Moeder:Jannigje Vastenhouw
Relatie:Dirkje Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 6 oktober 1817
Plaats:Moordrecht
Ondertrouwd op 17 oktober 1783 in Moordrecht.
Dirkje and Jan had the following children.
+
547 M
i. Pieter SCHOUTEN-9273 was christened on 11 jul 1784 in
Moordrecht. He was buried on 7 apr 1801 in Moordrecht.
548 V
ii. Meinsje SCHOUTEN-10971 was christened on 12 mrt 1786 in
Moordrecht.
549 M
iii. Jacob SCHOUTEN-10265 was born on 8 feb 1789. He died on 22 jan 1851.
550 V
iv. Jannigje SCHOUTEN-10981 was christened on 1 apr 1792 in
Moordrecht. She died on 25 mrt 1857 in Broek.
Overledene:Johanna Schouten
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:63
Vader:Jan Schouten
Moeder:Dirkje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 25 maart 1857
Plaats:Broek
551 M
v. Jan SCHOUTEN-10267 was born on 30 jun 1796 in Moordrecht.
He was christened on 10 jul 1796 in Moordrecht. He died on 31 mrt
1851 in Broek.
Overledene:Johannes Schouten
Geslacht:Man
Leeftijd:55
Vader:Jan Schouten
Moeder:Dirkje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 31 maart 1851
Plaats:Broek
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 100
375. Dirk Jacobse MUIJT-9322 (Jacob Jansz MUIJT, Jan Roelen MUIJT, Roel Dirks,
Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 25 mrt 1764 in
Moordrecht. He died after 1800.
Dirk married Haartje BOUTERS-7784 on 24 okt 1784 in Gouda. Haartje was born
on 3 nov 1762 in Nieuwerkerk Aan De IJssel.
SURNAME: Also shown as Bouter
VOORNAMEN: Also shown as Aartje
Ondertrouwd op 9 oktober 1784 in Gouda.
Dirk and Haartje had the following children.
552 M
i. Jaapie MUIJT-9323 was born on 29 mei 1785 in Gouda.
553 M
ii. Klaas MUIJT-9324 was born on 16 aug 1786 in Gouda.
554 M
iii. Jacobus MUIJT-9325 was born on 7 nov 1787 in Gouda.
555 V
iv. Joanna MUIJT-9326 was christened on 31 mei 1789 in Gouda.
556 M
v. Jacob MUIJT-9327 was born on 21 mrt 1792 in Gouda.
Dirk also married Cornelia LEEUWEN, VAN-11453 on 25 dec 1803 in Gouda. Cornelia was
born in 1742. She died on 30 dec 1812 in Gouda.
Cornelia van Leeuwen, w. Dirk Muit, 70 O 30-12-1812 te Gouda.
376. Arij MUIT-9664 (Jacob Jansz MUIJT, Jan Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen,
Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 5 okt 1766 in Moordrecht. He died
on 16 jan 1847 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Beroep: Visser.
Vertrekt in 1793 met drie kinderen naar Nieuwerkerk aan de
IJssel.
Overledene:Arij Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:81
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 101
Vader:Jacob Muit
Moeder:NN
Relatie:Jaapi Dirkzwager
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 16 januari 1847
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Arij married Jaapje Joppen DIRKZWAGER "Joppe"-8099, daughter of Job
Jacobsz DIRKZWAGER-8100 and Antie Arentsze ELST, VAN DER-8226, on 12 apr
1789 in Moordrecht. Joppe was christened on 26 jan 1766 in Hillegersberg. She was
buried on 9 dec 1815 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Ondertrouwd op 27 maart 1789 in Moordrecht.
Arij and Joppe had the following children.
557 M
i. Jacob MUIT-9739 was christened on 19 jul 1789 in Moordrecht. He
died on 24 feb 1799 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
+
558 M
ii. Johannes "Jan" MUIJT-9246 was christened on 7 nov 1790. He died on 26 jul
1874.
+
559 M
iii. Dirk MUIT-9712 was christened on 1 apr 1792. He died on 7 sep 1827.
+
560 M
iv. Arie "Arij" MUIT-9711 was christened on 17 jan 1794. He died on 3 sep
1858.
561 M
v. Meindert MUIJT-9321 was born on 15 feb 1796 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
He was christened on 15 feb 1796 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
+
562 V
vi. Anna MUIJT-9251 was born on 26 jun 1797. She died on 6 mei 1865.
+
563 M
vii. Jacob MUIT-9660 was born on 26 mrt 1800. He died on 25 feb 1850.
564 V
viii. Meijnsje MUIT-9713 was born on 22 apr 1803 in Nieuwerkerk aan
den IJssel. She was christened on 1 mei 1803 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. She died on 17 sep 1840 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Overledene:Meijnsje Muijt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:37
Vader:Arij Muijt
Moeder:Jaapje Dirkzwager
Relatie:Marinus Vrijenhoek
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 17 september 1840
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Meijnsje married Marinus VRIJENHOEK-10737, son of Jacob
VRIJENHOEK-10738 and Maria VISSER-10669, on 25 okt 1834 in
Nieuwerkerk aan den IJssel. Marinus was born on 27 aug 1803 in
Nieuwerkerk aan den IJssel. He was christened on 1 sep 1803 in
Nieuwerkerk aan den IJssel. He died on 18 sep 1884 in Nieuwerkerk
aan den IJssel.
Beroep: Visser.
Nieuwjaarswensen van gratis opvalophaler.
8 januari 2013 door Adri den Boer
2 reacties
Veel kerst- en nieuwjaarswensen zijn alweer weggegooid.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 102
Met maar enkele van de vele wensen ging en gaat dat
anders. Via de toenmalige wethouder Maarten Molenaar
kreeg de ook toenmalige gemeente Nieuwerkerk aan den
IJssel in 1991 een gedrukte nieuwjaarswens. Het was
niet rond nieuwjaar en ook geen nieuwe, maar een grote
oude van asophaler Marinus Vreijenhoek voor 1861. De
wens kwam in een vitrine ter secretarie te liggen en
een fotokopie ging naar het streekarchief in Gouda. (Op
beide plekken liggen ze nog!) Die wens werd bij de
weduwe J.B. Ulrich in Rotterdam gedrukt en heeft als
plaatjes twee engeltjes met een lauwerkrans. Het
Gemeentearchief van Rotterdam heeft deze wens niet,
maar wel tien andere Nieuwerkerkse nieuwjaarswensen uit
de periode 1849-1869. Daar zitten twee andere van
Vreijenhoek bij. De asman wisselde van drukker! Het
gaat bij deze wensen om drukwerk met een planoformaat,
zeg maar een ongevouwen dubbel foliovel. Ze werden
nadien wel opgevouwen, tot in die vitrine in nu het
gemeentehuis van Zuidplas toe. Zo liggen ze in het
Rotterdamse archief niet meer en ze zijn daar zelfs van
een rugvel voorzien. (Alles met dank aan die gemeente!)
Die wensen werden gedrukt bij de Erven Mulders aan de
'Steiger over de Korenbeurs' in het centrum van de
Maasstad. Nu komen uit die Rotterdamse collectie
Nieuwerkerkse wensen van 1855 en 1856 van asman M.
Vreijenhoek aan bod. Verschillen met eerder in deze
krant gepubliceerde wensen zijn er genoeg. Dat is zelfs
los van jaartal en rijmwerk zo: een andere naam, een
ander beroep en een ander plaatje. Ze gaan over het ook
in 2013 actuele onderwerp afvalverwerking.
Een asman was een ophaler van haardas, niet van de
restfractie. As was duurzaam herbruikbaar als
grondverbetering. 'Afvalstoffenheffing' en de nog
gekkere term 'opwaardeerzuil' waren in 1855 onbekende
woorden. Een verschil van het private drukwerk uit 1855
met de ambtelijke afvalkalender van 2013 is dat in de
eerste niet één fout jaartal staat en in de laatste
acht maal 2012 in plaats van 2013. (De wethouder kan
dat nu wel 'modern corrigeren'.) Het asophalen van
weleer was voor de burger gratis én leverde de gemeente
geld op. De gemeente verkocht of verpachtte de haardas
aan een aannemer en die betaalde de proletarische asman
uit. De haardas werd verzameld in een asschuur
halverwege de Kerklaan. Met hun inhoudelijk
stichtelijke, godsdienstige prachtwensen gingen figuren
als deze asman nieuwjaarsfooien ophalen. De inhoud was
per jaar anders, maar de uitgever zorgde wel voor
dezelfde dichtregels voor collega's in andere dorpen.
Ook het stedelijke cliché bovenaan was helaas een
standaardplaatje. Na veel algemeens en de beste wensen
voor de koning volgde in 1855 op rijm:
"Dat Burgemeester en zijn' Achtbre Assessoren,
In 't pas ontsloten jaar, op hunne posten gloren
Als Flonker-sterren aan den heldren Hemeltrans
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 103
Met onverdoolbaar licht, met schitterenden glans."
Assessoren oftewel bijzitters waren de glimmende mannen
die nu wethouders heten. De tekst van de wens kreeg een
heel mooie plaatselijke invulling:
"Dat Dankbaarheid, die deugd zoo schoon in 't oog des
Heeren,
Steeds moog' het ganse Dorp van Nieuwerkerk vereeren!"
Onderaan het vel was zoals steeds nog een apart
Nieuwjaarslied opgenomen. In 1855 was dat op de wijs
van het Engelse volkslied - bekend verondersteld - en
eindigde een couplet mooi met 'Zoo bloei de Nijverheid
- In Nieuwerkerk'.
De bewuste Rinus Vreijenhoek werd op 27 augustus 1803
in Nieuwerkerk geboren als zoon van Jacob Vreijenhoek
en Maria de Visser. (Ook deze eenvoudige mensen hadden
zoals iedereen vóór Napoleon al een achternaam!) In
1834 trouwde Marinus als 31-jarige visser met
dorpsgenote Meynsje Muijt (31 jaar en dochter van
visventer Arij Muijt). Beiden verklaarden daarbij hun
handtekening niet te kunnen zetten! De vrouw overleed
jong. Op 31 december 1840 huwde Marinus, toen van
beroep arbeider, want de Zuidplas was drooggelegd, met
Maartje Zuidam (34 jaar en werkster). Dat beiden de
akte niet konden tekenen heette nu uit
'ongeoefendheid'. Op 18 september 1884 overleed op
Nieuwerkerk-dorp Marinus Vreijenhoek, toen zonder
beroep. Zou hij nog van de gedrukte wensen hebben
nagelaten? Schrijven kon hij ze zeker niet zelf, maar
lezen ervan vast net zo goed als de bijbel.
Bij het 'zoek de verschillen' met de wens van
Vreijenhoek voor het volgende jaar valt in de eerste
plaats op dat de prent dan in spiegelbeeld is
afgedrukt. Bewust ter afwisseling? In het rijmwerk kwam
in 1855 de ambachtsheer niet voor. In 1856 staat er:
"Den Ambachts-Heer vooral, zij 't best geluk bereid".
Die ambachtsheer was toen de rijke kunstverzamelaar en
statenlid Johan Anthony Smits (1829-1893) uit
Dordrecht. In 1848 kocht hij de ambachtsheerlijkheid
Nieuwerkerk van de stad Gouda. Hij was zo blij als een
kind dat hij zich 'Smits van Nieuwerkerk' mocht noemen.
Hij deed ook niet anders meer! Op de website
www.geheugenvannederland.nl prijkt zelfs een zo
ondertekende bijdrage van hem in een vriendenboek van
de schrijfster Anna Bosboom-Toussaint.
Verschenen in de rubriek Toen & Nu in: Het Kanaal 9-12013
Bruidegom:Marijnus Vrijenhoek
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Geboortedatum:zaterdag 27 augustus 1803
Leeftijd:31
Vader bruidegom:Jacob Vrijenhoek
Moeder bruidegom:Maria Visser
Bruid:Meijnsje Muijt
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 104
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Geboortedatum:vrijdag 22 april 1803
Leeftijd:31
Vader bruid:Arij Muijt
Moeder bruid:Jaapje Dirkswager
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zaterdag 25 oktober 1834
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
+
565 M
ix. Pieter MUIT-9740 was born on 24 jun 1806 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. He was christened on 6 jul 1806 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. He died on 3 mei 1823 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
566 V
x. Lijsje MUIT-9701 was born on 8 jan 1810. She was buried on 27 okt 1869.
382. Johanna "Janna" MUIJT-9337 (Dirk Janse MUIJT, Jan Roelen MUIJT, Roel Dirks,
Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 21 sep 1768 in Gouda.
She died on 1 dec 1813 in Gouda.
Verhuisde 16 april 1795 naar Sluipwijk en op 5 jnauari 1808
van Gouda naar Leiden.
Overledene:Johanna Muijt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:48
Vader:NN
Moeder:NN
Relatie:Dirk van Klaveren
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 1 december 1813
Plaats:Gouda
Janna married Arij PLAK-10074 on 31 jan 1790 in Gouda. Arij was christened on 1
dec 1762 in Moordrecht.
Ondertrouw op 16 januari 1790 in Moordrecht.
Janna and Arij had the following children.
567 V
i. Kaatje PLAK-10284 was christened on 5 sep 1790 in Gouda.
568 M
ii. Dirk PLAK-10075 was christened on 4 mrt 1792 in Gouda. He died
in 1827 in Moordrecht.
Dirk married Neeltje BLOOT-7782, daughter of Jasper BLOOT7783 and Maria PRONK-10110, on 29 aug 1819 in Moordrecht.
Neeltje was born on 13 sep 1800 in Moordrecht. She was christened
on 21 sep 1800 in Moordrecht. She died on 23 apr 1876 in
Moordrecht.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 105
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Moordrecht
Soort akte: Overlijdensakten
Aktenummer: 30
Aangiftedatum: 24-04-1876
Overledene Neeltje Bloot
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 23-04-1876
Leeftijd: 75
Overlijdensplaats: Moordrecht
Vader Jasper Bloot
Moeder Maria Pronk
Partner Johannis Boere
Relatie: Weduwe
Nadere informatie Weduwe van Dirk Plak
Bruidegom:Dirk Plak
Geboortedatum:zondag 4 maart 1792
Vader bruidegom:Arie Plak
Moeder bruidegom:Johanna Muit
Bruid:Neeltje Bloot
Geboortedatum:zaterdag 13 september 1800
Vader bruid:Jasper Bloot
Moeder bruid:Maria Pronk
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zondag 29 augustus 1819
Plaats:Moordrecht
569 M
iii. Jacob PLAK-11045 was born on 13 jul 1794 in Gouda. He was
christened on 13 jul 1794 in Gouda.
570 M
iv. Jacoba PLAK-11048 was born on 17 dec 1796 in Gouda. He was
christened on 18 dec 1796 in Gouda.
571 M
v. Jacob PLAK-11049 was born on 28 mei 1798 in Gouda. He was
christened on 30 mei 1798 in Gouda. He was buried on 19 dec 1799
in Moordrecht.
Janna also married Dirk KLAVEREN, VAN-8701 on 27 apr 1800 in Gouda. Dirk
was born on 25 dec 1763 in Boskoop.
Ondertrouwd op 4 april 1800 in Bergambacht.
Janna and Dirk had the following children.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 106
572 M
vi. Pieter KLAVEREN, VAN-11051 was born on 3 okt 1800 in Gouda.
He was christened on 5 okt 1800 in Gouda.
573 M
vii. Pieter KLAVEREN, VAN-11052 was born on 6 nov 1801 in
Gouda. He was christened on 8 nov 1801 in Gouda.
574 M
viii. Pieter KLAVEREN, VAN-8702 was born on 12 jul 1807 in Gouda.
He died on 20 feb 1814 in Gouda.
Overledene:Pieter van Klazenen
Geslacht:Man
Leeftijd:6
Vader:Dirk van Klazenen
Moeder:Johanna Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 20 februari 1814
Plaats:Gouda
575 V
ix. Dirkje KLAVEREN, VAN-8699 was born on 10 feb 1803 in Gouda.
She was christened on 13 feb 1803 in Gouda. She died on 3 aug 1865
in Gouda.
Overledene:Dirkje van Klaveren
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:62
Vader:Dirk van Klaveren
Moeder:Johanna Muijt
Relatie:Lambertus Kabout
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 3 augustus 1865
Plaats:Gouda
Dirkje married Lambertus KABOUT-8665 on 8 okt 1823 in Gouda. Lambertus
was born in 1804 in Gouda.
Bruidegom:Lambertus Kabout
Geboorteplaats:Gouda
Leeftijd:19
Vader bruidegom:Hendrik Kabout
Moeder bruidegom:Maria Lacroij
Bruid:Dirkje van Klaveren
Geboorteplaats:Boskoop
Leeftijd:20
Vader bruid:NN
Moeder bruid:Joahanna Muijt
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 8 oktober 1823
Plaats:Gouda
Dirkje also married Willem BOKKUM, VAN-7826 on 5 apr 1837 in Gouda.
Willem was born in 1804 in Gouda.
Bruidegom:Willem van Bokkem
Geboorteplaats:Gouda
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 107
Leeftijd:33
Vader bruidegom:Hendrik van Bokkem
Moeder bruidegom:Margje Cromhout
Bruid:Dirkje van Klaveren
Geboorteplaats:Gouda
Leeftijd:33
Vader bruid:Jacob van Klaveren
Moeder bruid:Aaltje Muijt
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 5 april 1837
Plaats:Gouda
383. Antje MUIJT-9338 (Dirk Janse MUIJT, Jan Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk
Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 11 sep 1771 in Gouda. She
died after 1834.
van Gouda naar Broekhuizen op 02-04-1792; op 31-07-1792
teruggebracht naar Amsterdam!
Muydt, Antje
partner:[van] Wieringen, Cornelis
Archief van het Nieuwezijds en het Oudezijds Huiszittenhuis en van
de Regenten over de Huiszittende Stadsarmen
Huiszittenhuizen: NL-SAA-3061244
Antje married Cornelis WIERINGEN, VAN-10790 on 8 nov 1789. Cornelis was
born in Bloemendaal. He died before aug 1836.
Beroep: Schipper.
They had the following children.
576 M
i. Cornelis WIERINGEN, VAN-10767 was christened on 5 apr 1790
in Gouda.
577 M
ii. Dirk WIERINGEN, VAN-11029 was christened on 8 apr 1791 in
Gouda.
578 V
iii. Cornelia WIERINGEN, VAN-11044 was born on 6 okt 1792 in
Gouda. She was christened on 7 okt 1792 in Gouda.
579 V
iv. Jacoba WIERINGEN, VAN-11046 was born on 9 nov 1794 in
Gouda. She was christened on 12 nov 1794 in Gouda.
580 V
v. Cornelia WIERINGEN, VAN-11047 was born on 16 dec 1796 in
Gouda. She was christened on 16 dec 1796 in Gouda.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 108
581 M
vi. Dirk WIERINGEN, VAN-11050 was born on 27 okt 1799 in
Gouda. He was christened on 3 nov 1799 in Gouda.
582 V
vii. Johanna WIERINGEN, VAN-11053 was born on 30 nov 1801 in
Gouda. She was christened on 13 dec 1801 in Gouda.
583 M
viii. Johannes WIERINGEN, VAN-11055 was born on 27 jan 1804 in
Gouda. He was christened on 29 jan 1804 in Gouda.
584 V
ix. Jacoba WIERINGEN, VAN-11056 was born on 6 feb 1805 in
Gouda. She was christened on 8 feb 1805 in Gouda.
585 V
x. Willemina WIERINGEN, VAN-10791 was born on 1 mei 1808 in
Gouda. She was christened on 17 mei 1808 in Gouda.
Willemina married Dirk VINK-10660 on 5 mei 1830 in Amsterdam.
Dirk was born in 1812 in Nieuwendam.
Kan foto niet
printen
Bruidegom:Dirk Vink
Relatiesoort:Bruidegom
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Nieuwendam
Leeftijd:18
Beroep:Schippersknecht
Vader bruidegom:Jan Vink
Geslacht:Man
Moeder bruidegom:Hilletje Jonker
Geslacht:Vrouw
Beroep:bleekster
Bruid:Willemina van Wieringen
Relatiesoort:Bruid
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Gouda
Leeftijd:22
Vader bruid:Cornelis van Wieringen
Geslacht:Man
Beroep:Schipper
Moeder bruid:Antje Muijt
Geslacht:Vrouw
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 5 mei 1830
Gebeurtenisplaats:Amsterdam
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 109
586 V
xi. Antje WIERINGEN, VAN-10792 was born in 1817 in Amsterdam.
Antje was Kermisreizigster.
Antje married Frans Hendrik KRAMME-8786 on 19 aug 1835 in Amsterdam.
Frans was born on 7 sep 1806 in Amsterdam.
Beroep: Schipper.
Bruidegom: Frans Hendrik Kramme,
Geboorteplaats: Amsterdam,
Leeftijd: 28,
Beroep: Schipper,
Vader bruidegom: Pieter Hendrik Kramme,
Moederbruidegom:, Grietje Woestererf,
Bruid: Antje van Wieringen,
Geboorteplaats: Amsterdam,
Leeftijd: 18,
Vader bruid: Cornelis van Wieringen,
Moeder bruid: Antje Muijt,
Gebeurtenis: Huwelijk,
Datum:woensdag 19 augustus 1835,
Plaats: Amsterdam,
Documenttype: BS Huwelijk,
Erfgoedinstelling:, Noord-Hollands Archief,
Plaatsinstelling: Haarlem,
Collectiegebied: Noord-Holland
Documentnummer: Reg.4 fol. 135,
Registratiedatum: 19 augustus 1835,
Plaats: Amsterdam
Antje also married Adam ROELOFS-10140 on 18 jan 1871 in Amsterdam.
Adam was born on 15 mei 1800 in Amsterdam. He died on 19 mei 1876 in
Amsterdam.
Adam was Kermisreiziger.
Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk,
Archieflocatie Noord-HollandsArchief,
Algemeen Gemeente: Amsterdam,
Soort akte: Huwelijksakte,
Aktenummer: reg.1;fol.29,
Datum: 18-01-1871,
Bruidegom Adam Roelofs,
Leeftijd: 70,
Geboorteplaats: Amsterdam,
Bruid Antje van Wieringen,
Leeftijd: 54,
Geboorteplaats: Amsterdam,
Vader bruidegom Willem Roelofs,
Moeder bruidegom Johanna Elizabeth Michielse,
Vader bruid Cornelis van Wieringen,
Moeder bruid Antje Muijs,
Nadere informatie : weduwnaar vanHelena Moolenaar.
Weduwe van Frans Hendrik Kramme.;
beroepBg.:kermisreiziger;
beroep Bd.:kermisreizigster
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 110
384. Alida "Aaltje" MUIJT-9267 (Dirk Janse MUIJT, Jan Roelen MUIJT, Roel Dirks,
Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 29 sep 1773 in Gouda.
She died on 10 jul 1846 in Gouda.
Alida Muit
bronvolkstelling 1840 Gouda
naamAlida Muit
adresW 242
plaatsnaamGouda
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Alida Muijt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:77
Vader:Dirk Muijt
Moeder:Dirkje van Keulen
Relatie:Hendrik van Gelderen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 10 juli 1846
Plaats:Gouda
Aaltje married Jacob KLAVEREN, VAN-8698 on 4 aug 1793 in Gouda. Jacob died
before mei 1810 in Gouda.
They had the following children.
587 V
i. Jacoba KLAVEREN, VAN-8700 was born on 17 mei 1810 in
Gouda. She was christened on 30 mei 1810 in Gouda.
Jacoba married Teunis VERMEIJ-10640 on 14 jan 1835 in Gouda. Teunis was
born in 1808 in Gouda.
Bruidegom:Teunis Vermeij
Geboorteplaats:Gouda
Leeftijd:27
Vader bruidegom:Arie Vermeij
Moeder bruidegom:Maria Blanken
Bruid:Jacoba van Claveren
Geboorteplaats:Gouda
Leeftijd:24
Vader bruid:Jacobus van Claveren
Moeder bruid:Alida Muijt
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 14 januari 1835
Plaats:Gouda
Aaltje also married Hendricus GELDEREN, VAN-8269, son of Arij GELDEREN, VAN-8270
and Adriaantje EDELINGE-8206, on 16 aug 1815 in Gouda. Hendricus was born in 1768 in
Schoonhoven.
Bruidegom:Hendricus van Gelderen
Geboorteplaats:Schoonhoven
Leeftijd:47
Vader bruidegom:Arij van Gelderen
Moeder bruidegom:Adriaantje Edelinge
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 111
Bruid:Alida Muijt
Geboorteplaats:Gouda
Leeftijd:41
Vader bruid:Dirk Muijt
Moeder bruid:Dirkje van Ceule
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 16 augustus 1815
Plaats:Gouda
389. Alida "Aaltje" LEEUWEN, VAN-8921 (Kornelia MUIJT, Jan Roelen MUIJT, Roel
Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 9 okt 1768 in
Moordrecht. She died on 30 nov 1805 in Bleiswijk.
Aaltje married Johannes UITENBOGAART-10550 on 26 sep 1799 in Bleiswijk. Johannes was
born on 7 jun 1762 in Zoeterwoude. He died on 21 jun 1852 in Bleiswijk.
They had the following children.
588 M
i. Cornelis UITENBOGAART-10551 was born on 15 jul 1800 in
Bergschenhoek. He was christened on 20 jul 1800 in Bergschenhoek.
He died on 17 mei 1878 in Bleiswijk.
589 M
ii. Pieter Cornelis UITENBOGAART-10552 was born on 28 aug 1801
in Bergschenhoek. He died in jan 1802 in Bergschenhoek.
590 V
iii. Aaltje UITENBOGAART-10553 was born on 17 dec 1802 in
Bergschenhoek. She was christened on 19 dec 1802 in
Bergschenhoek.
591 M
iv. Arij UITENBOGAART-10554 was born on 14 mrt 1804 in
Bergschenhoek. He was christened on 18 mrt 1804 in Bergschenhoek.
He died on 31 okt 1804 in Hillegersberg.
390. Willemijntje PRINS-10100 (Kornelia MUIJT, Jan Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk
Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 17 nov 1782 in Moordrecht.
She died on 3 jan 1818 in Sluipwijk.
Overledene:Willemijntje Prins
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:36
Vader:Teunis Prins
Moeder:Cornelia Muijt
Relatie:Arie Benningshof
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 3 januari 1818
Plaats:Sluipwijk
Spelling: Willemijntje Prins of Prince; ook Willemijntje Pruis
Willemijntje married Arie BENNINGSHOF-7673. Arie was born on 22 jul 1770 in
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 112
Nieuwerkerk aan de IJssel. He died on 31 mrt 1854 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
Overledene:Arij Benningshof
Geslacht:Man
Leeftijd:83
Vader:Cornelis Benningshof
Moeder:Hendrica Brouwer
Relatie:Willemijntje Prins
Relatiesoort:Echtgenoot
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 31 maart 1854
Gebeurtenisplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
They had the following children.
592 V
i. Cornelia BENNINGSHOF-7674 was born on 26 jul 1801 in Sluipwijk. She
died on 2 aug 1801 in Sluipwijk.
593 V
ii. Cornelia BENNINGSHOF-7675 was born on 4 aug 1802 in Sluipwijk. She
died on 8 aug 1802 in Sluipwijk.
594 V
iii. Kornelia BENNINGSHOF-7676 was born on 4 aug 1803 in Sluipwijk. She
was christened on 7 aug 1803 in Sluipwijk. She died on 27 dec 1879 in
Nieuwerkerk aan de IJssel.
Overledene:Kornelia Benningshof
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:76
Vader:Arie Benningshof
Moeder:Willemijntje Prins
Relatie:Kornelis Boerop
Relatiesoort:Weduwe
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 27 december 1879
Gebeurtenisplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Kornelia married Kornelis BOEROP-11346.
595 V
iv. Henderika BENNINGSHOF-7677 was born on 9 aug 1804 in
Sluipwijk. She was christened on 19 aug 1804 in Sluipwijk.
596 M
v. Cornelis BENNINGSHOF-7678 was born on 10 sep 1805 in Sluipwijk. He
was christened on 15 sep 1805 in Sluipwijk.
597 V
vi. Henderika BENNINGSHOF-7679 was born on 16 sep 1806 in Sluipwijk. She
was christened on 21 sep 1806 in Sluipwijk.
598 V
vii. Alida BENNINGSHOF-7680 was born on 1 okt 1807 in Sluipwijk. She was
christened on 11 okt 1807 in Sluipwijk.
599 V
viii. Alida BENNINGSHOF-7681 was born on 5 jun 1810 in Sluipwijk. She was
christened on 17 jun 1810 in Sluipwijk. She died on 21 jul 1817 in Gouda.
Overledene:Alida Benshof
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:9
Vader:Arij Benshof
Moeder:Willemijntje Prins
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 21 juli 1817
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 113
Gebeurtenisplaats:Gouda
600 M
ix. Kornelis BENNINGSHOF-7682 was born on 18 jun 1811 in Sluipwijk. He
was christened on 30 jun 1811 in Sluipwijk. He died on 2 aug 1812 in Sluipwijk.
Overledene:Cornelis Benningshof
Geslacht:Man
Leeftijd:1
Vader:Arie Benningshof
Moeder:Willemijntje Prins
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 2 augustus 1812
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
601 V
x. Antonia BENNINGSHOF-7683 was born on 15 dec 1813 in
Sluipwijk. She died on 26 feb 1814 in Sluipwijk.
Kind:Anthonia Benningshof
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:woensdag 15 december 1813
Vondeling:N
Vader:Arie Benningshof
Moeder:Willemijntje Prins
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 15 december 1813
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Overledene:Antonia Benningshof
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Arie Benningshof
Moeder:Willemijntje Prins
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 26 februari 1814
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
602 V
xi. Neeltje BENNINGSHOF-7684 was born on 20 feb 1815 in
Sluipwijk. She died on 15 okt 1816 in Sluipwijk.
Kind:Neeltje Benningshof
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:maandag 20 februari 1815
Vondeling:N
Vader:Arie Benningshof
Moeder:Willemijntje Prins
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 20 februari 1815
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Overledene:Neeltje Benningshof
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:1
Vader:Arie Benningshof
Moeder:Willemijntje Prins
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 15 oktober 1816
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 114
393. Maria HAZENBERGH-8403 (Elisabeth MUIJT, Pieter MEUIJT, Dirk Pieters MUIJT, Pieter
Dirks, Dirk Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 12 mrt 1786 in Noordwijk Binnen. She
died on 4 feb 1864 in Naaldwijk.
Familie Valstar uit Stamboom Van der Hoek
Maria married Pieter Dirksz VALSTAR-10575. Pieter was born on 23 jan 1780 in 's
Gravenzande. He died on 1 jul 1865 in Naaldwijk.
They had the following children.
603 M
i. Dirk VALSTAR-10576 was born on 11 jun 1809 in Naaldwijk. He was
christened on 18 jun 1809 in Naaldwijk. He died on 21 mrt 1891 in Naaldwijk.
604 V
ii. Elisabeth VALSTAR-10577 was born on 5 jan 1811 in Naaldwijk. She was
christened on 13 jan 1811 in Naaldwijk. She died on 1 jun 1883 in Naaldwijk.
605 V
iii. Maria VALSTAR-10578 was born on 4 sep 1812 in Naaldwijk. She died on 28
mrt 1845 in Den Haag.
606 V
iv. Leentje VALSTAR-10579 was born on 21 feb 1814 in Naaldwijk. She died on
29 okt 1872 in Naaldwijk.
607 M
v. Marinus VALSTAR-10580 was born on 8 feb 1816 in Naaldwijk. He died on
21 jul 1870 in Naaldwijk.
608 V
vi. Antje VALSTAR-10581 was born on 6 feb 1818 in Naaldwijk. She was
christened on 15 feb 1818 in Naaldwijk. She died on 29 mei 1818 in Naaldwijk.
She was buried on 2 jun 1818 in Naaldwijk.
609 M
vii. Pieter VALSTAR-10582 was born on 19 mei 1819 in Naaldwijk. He died on 21
jun 1819 in Naaldwijk. He was buried on 24 jun 1819 in Naaldwijk.
610 M
viii. Cornelis VALSTAR-10583 was born on 14 mei 1820 in Naaldwijk.
He was christened on 21 mei 1820 in Naaldwijk. He was buried on 2
jun 1860 in Woerden.
Overledene:Cornelis Valstar
Geslacht:Man
Leeftijd:40
Relatie:Maria Ouwendijk
Relatiesoort:Partner
Vader:Pieter Dirkse Valstar
Moeder:Maria Hazenburg
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 2 juni 1860
Gebeurtenisplaats:Woerden
611 V
ix. Antje VALSTAR-10584 was born on 19 dec 1821 in Naaldwijk. She died on
17 aug 1822 in Naaldwijk. She was buried on 21 aug 1822 in Naaldwijk.
612 V
x. Antje VALSTAR-10585 was born on 21 mrt 1823 in Naaldwijk. She died on
11 jul 1823 in Naaldwijk. She was buried on 15 jul 1823 in Naaldwijk.
613 M
xi. Pieter VALSTAR-10586 was born on 15 mei 1824 in Naaldwijk. He died on 5
jul 1824 in Naaldwijk. He was buried on 8 jul 1824 in Naaldwijk.
614 V
xii. Anna VALSTAR-10587 was born on 10 sep 1825 in Naaldwijk. She died on 6
dec 1825 in Naaldwijk. She was buried on 9 dec 1825 in Naaldwijk.
615 M
xiii. Pieter VALSTAR-10588 was born on 10 feb 1829 in Naaldwijk. He died on 7
nov 1829 in Naaldwijk.
616 M
xiv. Pieter VALSTAR-10589 was born on 10 jul 1830 in Naaldwijk. He died on 2
jul 1832 in Naaldwijk.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 115
Eighth Generation
399. Pieter Nicolaas MUIJT-9415 (Cornelis Claes MUIJT, Claas Jans MUIJT, Jan Jans,
Jan Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 1 jun 1785 in
Gouda. He died on 13 sep 1824 in Zaltbommel.
FUNCTIE: Muijt (Pieter Nicolaas), omstreeks 1785 geb. te
Gouda, was eerst bij het onderwijs werkzaam te Schiedam,
werd openbaar onderwijzer te Delfshaven, doch ald. ontslagen, daar
hij, schoon een bekwaam man, niet bestand bleek tegen den
overmachtigen invloed van den genius zijner woonplaatsen. Hij
werkte daarna voor den uitgever Noman te Zalt-Bommel, en leverde
hem een macht van geschriften voor de scholen en leesboekjes voor
de jeugd., en de volgende verdienstelijke bewerkingen: Vervolg op
den Katechismus der Natuur van J.F. Martinet, 2 dln., 1821; Het
Vaderland en Het Vereenigd Nederland, van denzelfden, 6 dln., 1830'33.
614 Damme, Familie
Inventaris
3. Prijsbanden
73 Pieter Nicolaas Muijt, Geschied- en aardrijkskundige
beschrijving der provincie Zeeland, ten gebruike der scholen, met
een kaartje, (Zaltbommel 1821)
NB: Prijs voor Marinus Hendrik Damme (1819-1889) [nr 22] van de
Plaatselijke Schoolcommissie der stad Middelburg in de eerste
afdeling van de derde klas van de school van C. Bos, 1828 nov. 21
Vindplaats:Zeeuws Archief
Namen:Damme, Marinus Hendrik (1819-1889)
Plaatselijke Schoolcommissie der stad Middelburg
Gemeente Zaltbommel
Archiefnummer 151
Archiefnaam Burgerlijke Stand
Deelnummer 445
Archief Streekarchief Bommelerwaard
Registernaam Overlijden 1821-1830
Code 151-445
Periode register 1821-1830
Aktenummer 43
Overledene Pieter Nicolaas Muijt
Plaats overlijden Zaltbommel
Datum overlijden 13-09-1824
Geslacht m
Leeftijd 40
Relatie Elizabeth van der Koumen
Vader overledene Cornelis Muijt
Moeder overledene Clausina Antonia Balset
Pieter married Elisabeth KOUWEN, VAN DER-8779 on 15 jul 1807 in Delfshaven. Elisabeth
was christened in Schiedam. She died after 1823.
Bruidegom Pieter Nicolaas Muijt, jongeman, wonend: Delfshaven
Bruid Elisabeth van der Kouwen, jongedochter, wonend: Schiedam
Plaats Delfshaven
Datum ondertrouw 15-07-1807
Bron DTB Delfshaven Trouw gaarder
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 116
Pieter and Elisabeth had the following children.
+
617 V
i. Claudina Petronella MUIJT-9272 was born on 26 nov 1810. She died on 31
dec 1860.
+
618 M
ii. Johannes Cornelis MUIJT-9418 was born on 9 feb 1813. He died on 30 jan
1889.
400. Cornelia Elisabeth MUIJT-9416 (Cornelis Claes MUIJT, Claas Jans MUIJT, Jan
Jans, Jan Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 6 aug
1788 in Gouda. She died on 30 jul 1869 in Hilversum.
Cornelia Elizabeth Muijt
bronvolkstelling 1830 Gouda
naamCornelia Elizabeth Muijt
adresR 102
plaatsnaamGouda
instellingStreekarchief Midden-Holland
naam: Muijt, Cornelia Elisabeth
geboorteplaats:Gouda
straatnaam:Leidsestraat
straatnaam in bron:Leidsestraat
buurtcode:II
buurtnummer:317
overige gegevens:weduwe/weduwnaar, Nederlands-Hervormd
geboortedatum:02-08-1788
Overledene:Cornelia Elisabth Muijt
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Gouda
Leeftijd:80
Relatie:Cornelis Lunenburg
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 30 juli 1869
Plaats:Hilversum
Cornelia married Cornelis Frzn LUNENBURG-8948, son of Frans LUNENBURG-8949 and
Johanna ZEEUW, DE-10864, on 8 mrt 1812 in Gouda. Cornelis was born in 1789 in Gouda. He
died on 26 apr 1820 in Gouda.
Overledene:Cornelis Frzn Lunenburg
Geslacht:Man
Leeftijd:31
Vader:NN
Moeder:NN
Relatie:Cornelia Elizabeth Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 26 april 1820
Plaats:Gouda
Bruidegom:Cornelis Lunenburg
Geboorteplaats:Gouda
Leeftijd:23
Vader bruidegom:Frans Lunenburg
Moeder bruidegom:Johanna de Zeeuw
Bruid:Cornelia Elisabeth Muijt
Geboorteplaats:Gouda
Leeftijd:23
Vader bruid:Cornelis Muijt
Moeder bruid:Anthonia Gloudina Balset
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 117
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zondag 8 maart 1812
Plaats:Gouda
Opmerking:Grootouder bruidegom Cornelis Jansz Lunenburg
Cornelia and Cornelis had the following children.
619 M
i. Martinus Adrianus LUNENBURG-8951 was born in 1812 in Gouda. He died
on 11 aug 1829 in Gouda.
Overledene:Martinus Adrianus Lunenburg
Geslacht:Man
Leeftijd:17
Vader:Cornelis Lunenburg
Moeder:Cornelia Elisabeth Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 11 augustus 1829
Plaats:Gouda
620 V
ii. Margaretha Cornelia LUNENBURG-8952 was born in 1814 in
Gouda.
Margaretha married Pieter PORTIELJE-10088 on 7 dec 1854 in Amsterdam.
Pieter was born in 1790 in Amsterdam. He was christened on 9 apr 1790 in
Amsterdam, Westerkerk. He died on 16 mrt 1862 in Amsterdam.
Bruidegom:Pieter Portielje
Relatiesoort:Bruidegom
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Amsterdam
Leeftijd:64
Beroep:kantoorbediende
Vader bruidegom:Frans Portielje
Geslacht:Man
Moeder bruidegom:Judit Verment
Geslacht:Vrouw
Bruid:Margaretha Cornelia Luunenburg
Relatiesoort:Bruid
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Gouda
Leeftijd:40
Vader bruid:Cornelis Franszoon Luunenburg
Geslacht:Man
Moeder bruid:Cornelia Elisabeth Muijt
Geslacht:Vrouw
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 7 december 1854
Gebeurtenisplaats:Amsterdam
621 M
iii. Cornelis Frans LUNENBURG-8950 was born in 1816 in Gouda. He died on
16 nov 1816 in Gouda.
Overledene:Cornelis Frans Lunenburg
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Cornelis Lunenburg
Moeder:Cornelia Elisabeth Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 118
Datum:zaterdag 16 november 1816
Plaats:Gouda
622 M
iv. Cornelis Frans LUNENBURG-8954 was born on 9 nov 1817 in
Gouda. He was buried on 2 aug 1838 in Leiden.
Cornelis Frans Lunenburg
bronGeboorteakte Gouda 1817
aktenummer382
naamCornelis Frans Lunenburg (geb. 9-11-1817 Gouwe)
aktedatum11-11-1817
vaderCornelis Fz Lunenburg (28 jaar; wijnkopersknecht)
moederCornelia Elisabeth Muijt (29 jaar)
getuigeGerrit Geering (42 jaar; onderwijzer)
2e getuigeJohannes van Bovene (27 jaar; pottendraaier)
plaatsnaamGouda
instellingStreekarchief Midden-Holland
PlaatsLeiden
Datum02-08-1838
Overledene Cornelis Frans Lunenburg
Plaats geboorteGouda
Woonplaats overledeneOudevest, wijk 6 no. 1258, Leyden
Beroepfuselier depot bataljon 5e afd infanterie
Vader Cornelis Lunenburg
Moeder Cornelia Elisabeth Muyt
Archiefnr0516
Inventarisnummer4959
Aktenummer686
Inventaris beginjaar1838
Inventaris eindjaar1838
Aktejaar1838
623 V
v. Francina Johanna LUNENBURG-8953 was born on 5 nov 1819 in Gouda.
Francina Johanna Lunenburg
bronGeboorteakte Gouda 1819
aktenummer388
naamFrancina Johanna Lunenburg (geb. 5-11-1819 Gouwe)
aktedatum7-11-1819
vaderCornelis Lunenburg (30 jaar; wijnkopersknecht)
moederCornelia Elizabeth Muijt (31 jaar)
getuigeJohannes van Boven (24 jaar; pottendraaier)
2e getuigeambtshalve
plaatsnaamGouda
instellingStreekarchief Midden-Holland
425. Cornelia HAAK-11180 (Geertrui MUIJT, Dirk Willems MUIJT, Willem Roelen
MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 20 sep
1783 in Zevenhuizen. She was christened on 28 sep 1783 in Zevenhuizen. She died on
3 nov 1836 in Nieuwkoop.
Cornelia married Klaas ZWART-10879 on 30 nov 1815 in Nieuwkoop en Noorden.
Klaas was christened on 31 dec 1786 in Nieuwkoop. He died on 22 sep 1859 in
Nieuwkoop.
Beroep: Smidsknecht.
Klaas Zwart en Cornelia Haak
bronBurgerlijke stand - huwelijken Nieuwkoop en Noorden 1811-1822
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 119
inventarisnummer1548
aktenummer18
aktedatum30-11-1815
bruidegomKlaas Zwart
(29 jaar, smidsknecht, gedoopt 31-12-1786 te Nieuwkoop, wonende te
Nieuwkoop)
bruidCornelia Haak
(32 jaar, gedoopt 28-09-1783 te Zevenhuizen, wonende te Nieuwkoop,
de bruid kan niet schrijven)
vader bruidegomGerret Zwart (overleden 05-02-1809 te Nieuwkoop)
moeder bruidegomAnnetje Pijpers (Nieuwkoop)
vader bruidArij Haak (overleden 11-08-1795 te Zevenhuizen)
moeder bruidGeertruij Muijt (overleden 01-08-1795 te Zevenhuizen)
getuigeJan Tijsterman, 32 jaar, smidsknecht, Nieuwkoop
2e getuigeJan Franse Wiebbels, 38 jaar, smidsknecht, Nieuwkoop
3e getuigeSijmen Meerleveld, 38 jaar, smidsknecht, Nieuwkoop
4e getuigeHuijg van Zijl, 52 jaar, schoenmaker, Nieuwkoop
annotatieafkondigingen 12-11-1815 en 19-11-1815 te Nieuwkoop
plaatsnaamNieuwkoop en Noorden
instellingStreekarchief Rijnlands Midden
Cornelia and Klaas had the following children.
624 M
i. Gerrit ZWART-12075 was born on 15 dec 1815 in Nieuwkoop.
625 M
ii. Gerrit ZWART-12077 was born on 5 mei 1817 in Nieuwkoop.
626 V
iii. Truitje ZWART-12076 was born in 1821 in Nieuwkoop.
436. Maarten SCHOUTEN-10287 (Neeltje Maartensd BOON, Aaltje Willemsdr MUIJT,
Willem Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was
born on 29 okt 1775 in Zwammerdam. He was christened on 29 apr 1775 in
Zwammerdam. He died on 17 okt 1847 in Middelburg (ZH).
Beroep: Turfschipper.
Overledene:Maarten Schouten
Geslacht:Man
Leeftijd:73
Vader:Klaas Schouten
Moeder:Neeltje Boon
Relatie:Gerrigje Jongeneel
Relatiesoort:Echtgenoot
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 17 oktober 1847
Gebeurtenisplaats:Middelburg
Maarten married Pieternella WEL, VAN DER-10768 on 15 jan 1805 in
Zwammerdam. Pieternella was christened on 28 apr 1782 in Reeuwijk. She died on 4
mrt 1810 in Sluipwijk.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 120
Maarten and Pieternella had the following children.
627 V
i. Aaltje SCHOUTEN-11429 was born on 13 jun 1805 in Zwammerdam. She
died on 6 apr 1876 in Reeuwijk.
Overledene:Alida Schouten
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:70
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Petronella van der Wel
Relatie:Hendrik Kunsel
Relatiesoort:Echtgenote
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 6 april 1876
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Aaltje married Hendrik KUNSEL-11430 on 18 mei 1827 in
Sluipwijk. Hendrik was born on 3 jul 1799 in Woerden. He was
christened on 7 jul 1799 in Woerden.
Bruidegom:Hendrik Kunsel
Geboorteplaats:Woerden
Geboortedatum:woensdag 3 juli 1799
Vader bruidegom:Hendrik Kunsel
Moeder bruidegom:Pieternella Okhuijen
Bruid:Aaltje Schouten
Geboorteplaats:Zwammerdam
Geboortedatum:donderdag 13 juni 1805
Vader bruid:Maarten Schouten
Moeder bruid:Pieter van der Wel
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 18 mei 1827
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
628 V
ii. Neeltje SCHOUTEN-11425 was born in 1809 in Sluipwijk. She died on 14 dec
1811 in Sluipwijk.
Overledene:Neeltje Schouten
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:2
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Pieternella van der Wet
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 14 december 1811
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Maarten also married Gerritje Klaasd JONGENEEL-8647, daughter of Klaas
Klaasz JONGENEEL-8644 and Maria Jansd BERG, VAN DEN "Mietje"-7692, on 16
dec 1810 in Reeuwijk. Gerritje was born on 2 dec 1783 in Sluipwijk. She was
christened on 2 dec 1783 in Reeuwijk. She died on 2 feb 1861 in Sluipwijk.
Overledene:Gerrigje Jongeneel
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:75
Vader:Klaas Jongeneel
Moeder:Mietje van den Berg
Relatie:Maarten Schouten
Relatiesoort:Weduwe
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 2 februari 1861
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 121
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
They had the following children.
629 M
iii. Klaas SCHOUTEN-10327 was born in 1810 in Sluipwijk. He died on 16 jul
1817 in Sluipwijk.
Overledene:Klaas Schouten
Geslacht:Man
Leeftijd:9
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Gerrigje Jongeneel
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 16 juli 1817
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
630 V
iv. Mietje SCHOUTEN-11434 was born in 1811 in Sluipwijk.
Mietje married Johannis VERBEEK-11435 on 12 jun 1838 in Sluipwijk.
Johannis was born in 1813 in Sluipwijk.
Bruidegom:Johannis Verbeek
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:25
Vader bruidegom:Leendert Verbeek
Moeder bruidegom:Neeltje Hoeksel
Bruid:Mietje Schouten
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:27
Vader bruid:Maarten Schouten
Moeder bruid:Gerrigje Jongeneel
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:dinsdag 12 juni 1838
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Mietje also married Klaas SCHOUTEN-11443, son of Maarten SCHOUTEN10294 and Antje HOGERBRUG-8496, on 21 dec 1850 in Sluipwijk. Klaas was
born in 1803 in Reeuwijk.
Bruidegom:Klaas Schouten
Geboorteplaats:Reeuwijk
Leeftijd:47
Vader bruidegom:Maarten Schouten
Moeder bruidegom:Antje Hogenbrug
Bruid:Mietje Schouten
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:39
Vader bruid:Maarten Schouten
Moeder bruid:Gerrigje Jongeneel
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zaterdag 21 december 1850
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Opmerking:
Weduwnaar van Jaantje Vergeer; weduwe van Johannes
Verbeek
+
631 M
v. Maarten SCHOUTEN-10278 was born on 2 mrt 1813. He died on 25 mei
1850.
632 M
vi. Cornelis SCHOUTEN-10326 was born on 9 jan 1816 in Sluipwijk.
Kind:Cornelis Schouten
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 122
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:dinsdag 9 januari 1816
Vondeling:N
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Gerrigje Jongeneel
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 9 januari 1816
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Cornelis married Petronella VOLBREGT-11432, daughter of Dirk
VOLBREGT-5311 and Kaatje HOGERVORST-5312, on 21 mei 1836 in
Sluipwijk. Petronella was born on 25 mrt 1815 in Sluipwijk.
Bruidegom:Cornelis Schouten
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:dinsdag 9 januari 1816
Vader bruidegom:Maarten Schouten
Moeder bruidegom:Gerrigje Jongeneel
Bruid:Petronella Volbregt
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:zaterdag 25 maart 1815
Vader bruid:Dirk Volbregt
Moeder bruid:Kaatje Hogervorst
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zaterdag 21 mei 1836
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
633 V
vii. Klaasje SCHOUTEN-11426 was born on 29 okt 1819 in Sluipwijk.
Kind:Klaasje Schouten
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:vrijdag 29 oktober 1819
Vondeling:N
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Gerrigje Jongeneel
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 29 oktober 1819
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Klaasje married Pieter WOLF, VAN DEN-11439 on 6 nov 1845 in
Middelburg. Pieter was born in 1822 in Zwammerdam.
Bruidegom:Pieter van der Wolf
Geboorteplaats:Zwammerdam
Leeftijd:23
Vader bruidegom:Willem van der Wolf
Moeder bruidegom:Maria van der Wilg
Bruid:Klaasje Schouten
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:26
Vader bruid:Maarten Schouten
Moeder bruid:Gerrigje Jongeneel
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 6 november 1845
Gebeurtenisplaats:Middelburg (ZH)
634 M
07 Oct 2014
viii. Jan SCHOUTEN-11427 was born on 10 nov 1822 in Sluipwijk.
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 123
Kind:Jan Schouten
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:zondag 10 november 1822
Vondeling:N
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Gerrigje Jongeneel
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 10 november 1822
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Jan married Jaapje JONGENEEL-11440 on 30 apr 1847 in Middelburg. Jaapje
was born in 1824 in Sluipwijk.
Bruidegom:Jan Schouten
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:24
Vader bruidegom:Maarten Schouten
Moeder bruidegom:Gerrigje Jongeneel
Bruid:Jaapje Jongeneel
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:23
Vader bruid:Dirk Jongeneel
Moeder bruid:Lidia van Wensveen
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 30 april 1847
Gebeurtenisplaats:Middelburg (ZH)
+
635 V
ix. Neeltje SCHOUTEN-11428 was born on 11 mei 1827.
636 M
x. Arie SCHOUTEN-11431 was born on 21 dec 1830 in Sluipwijk.
Kind:Arie Schouten
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:dinsdag 21 december 1830
Vondeling:
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Gerrigje Jongeneel
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 21 december 1830
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Arie married Maria STARRE, VAN DER-11445 on 15 nov 1856 in Sluipwijk.
Maria was born in 1834 in Reeuwijk.
Bruidegom:Arie Schouten
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:25
Vader bruidegom:Maarten Schouten
Moeder bruidegom:Gerrigje Jongeneel
Bruid:Maria van der Starre
Geboorteplaats:Reeuwijk
Leeftijd:22
Vader bruid:Dirk van der Starre
Moeder bruid:Klaasje Oosterwijk
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zaterdag 15 november 1856
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 124
Arie also married Martha WENSVEEN, VAN-11446 on 13 mei 1861 in
Sluipwijk. Martha was born in 1836 in Sluipwijk.
Bruidegom:Arie Schouten
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:30
Vader bruidegom:Maarten Schouten
Moeder bruidegom:Gerrigje Jongeneel
Bruid:Martha van Wensveen
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:25
Vader bruid:Pieter van Wensveen
Moeder bruid:Antje van der Starre
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:maandag 13 mei 1861
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Opmerking:Weduwnaar van Maria van der Star
439. Alida "Aaltje" SCHOUTEN-10281 (Neeltje Maartensd BOON, Aaltje Willemsdr
MUIJT, Willem Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk
Jansz) was born in Reeuwijk. She was christened on 7 apr 1782 in Reeuwijk. She died
on 18 mrt 1853 in Sluipwijk.
Aaltje married Cornelis Klaas JONGENEEL-8629, son of Klaas Klaasz
JONGENEEL-8644 and Maria Jansd BERG, VAN DEN "Mietje"-7692, on 15 mrt
1806 in Reeuwijk. Cornelis was christened on 17 okt 1779 in Reeuwijk. He died on 4
mei 1847 in Sluipwijk.
Beroep: Arbeider.
They had the following children.
+
637 V
i. Neeltje Boon JONGENEEL-8626 was born on 14 nov 1806. She died on 11
sep 1867.
638 V
ii. Maria JONGENEEL-8635 was christened on 25 feb 1808 in Reeuwijk.
639 M
iii. Klaas JONGENEEL-8636 was born on 9 feb 1809 in Reeuwijk. He
was christened on 19 feb 1809 in Sluipwijk.
640 V
iv. Jaapje JONGENEEL-8637 was born on 5 mrt 1810 in Reeuwijk.
She was christened on 11 mrt 1810 in Sluipwijk. She died on 8 jul
1891 in Reeuwijk.
Jaapje married Johannes MORAAL-9101 on 3 sep 1836 in
Sluipwijk. Johannes was born on 1 mrt 1804 in Zuid-Waddinxveen.
He died on 17 aug 1887 in Reeuwijk.
Beroep: Rietdekker.
641 V
v. Aaltje JONGENEEL-8638 was born on 6 mei 1811 in Reeuwijk.
She was christened on 12 mei 1811 in Sluipwijk. She died on 17 aug
1812 in Reeuwijk.
Overledene:Aaltje Jongeneel
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:1
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 125
Vader:Cornelis Klaasz Jongeneel
Moeder:Aaltje Schouten
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 17 augustus 1812
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
642 M
vi. Klaas JONGENEEL-8639 was born on 5 jul 1812 in Reeuwijk. He
died on 13 jun 1814 in Reeuwijk.
Kind:Klaas Jongeneel
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:zondag 5 juli 1812
Vondeling:N
Vader:Cornelis Klaaszn Jongeneel
Moeder:Aaltje Schouten
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 5 juli 1812
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Overledene:Klaas Jongeneel
Geslacht:Man
Leeftijd:1
Vader:Cornelis Jongeneel
Moeder:Aaltje Schensen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 13 juni 1814
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
643 V
vii. Aaltje JONGENEEL-8641 was born on 22 sep 1813 in Reeuwijk. She died on
7 apr 1815 in Reeuwijk.
Kind:Aaltje Jongeneel
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:woensdag 22 september 1813
Vondeling:N
Vader:Cornelis Jongeneel
Moeder:Aaltje Schouten
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 22 september 1813
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Overledene:Aaltje Jongeneel
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:1
Vader:Cornelis Jongeneel
Moeder:Aaltje Schouten
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 7 april 1815
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
644 V
viii. Klaasje JONGENEEL-8640 was born on 4 okt 1814 in Reeuwijk.
She died on 12 dec 1815 in Reeuwijk.
Kind:Klaasje Jongeneel
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:dinsdag 4 oktober 1814
Vondeling:N
Vader:Cornelis Jongeneel
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 126
Moeder:Aaltje Schouten
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 4 oktober 1814
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Overledene:Klaasje Jongeneel
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:1
Vader:Cornelis Jongeneel
Moeder:Neeltje Schouten
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 12 december 1815
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
645 V
ix. Antje JONGENEEL-8642 was born on 15 mei 1816 in Sluipwijk.
She died on 6 mei 1817 in Sluipwijk.
Kind:Antje Jongeneel
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:woensdag 15 mei 1816
Vondeling:N
Vader:Cornelis Jongeneel
Moeder:Aaltje Schouten
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 15 mei 1816
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Overledene:Antje Jongeneel
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:1
Vader:Cornelis Jongeneel
Moeder:Aaltje Schouten
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 6 mei 1817
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
646 V
x. Gerrigje JONGENEEL-8643 was born on 6 mei 1818 in Sluipwijk.
She died on 4 aug 1866 in Zuid-Waddinxveen.
Kind:Gerrigje Jongeneel
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:woensdag 6 mei 1818
Vondeling:N
Vader:Cornelis Klaasz Jongeneel
Moeder:Alida Schouten
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 6 mei 1818
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Gerrigje married Nicolaas UITMAN-10562 on 15 feb 1860 in NoordWaddinxveen. Nicolaas was born about 1809 in Willeskop. He died on 21 mrt
1876 in Schalkwijk.
647 V
xi. Jannigje JONGENEEL-11421 was born on 3 apr 1820 in Zwammerdam.
Kind:Jannigje Jongeneel
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zwammerdam
Geboortedatum:maandag 3 april 1820
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 127
Vondeling:N
Vader:Cornelis Klaaszn Jongeneel
Moeder:Aaltje Schouten
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 3 april 1820
Gebeurtenisplaats:Zwammerdam
648 V
xii. Anna JONGENEEL-11422 was born on 1 dec 1823 in Zwammerdam.
Kind:Anna Jongeneel
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zwammerdam
Geboortedatum:maandag 1 december 1823
Vondeling:N
Vader:Cornelis Jongeneel
Moeder:Aaltje Schouten
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 1 december 1823
Gebeurtenisplaats:Zwammerdam
Anna married Adrianus HOFLAND-8470 on 29 sep 1853 in Capelle
Aan De IJssel. Adrianus was born on 6 mrt 1793 in Hillegersberg. He
died on 20 jan 1854 in Capelle aan den IJssel.
Beroep: Visser.
Bruidegom:Adrianus Hofland
Geboorteplaats:Hillegersberg
Leeftijd:60
Vader bruidegom:Gerrit Hofland
Moeder bruidegom:Ariaantje Baas
Bruid:Antje Jongeneel
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:37
Vader bruid:Cornelis Jongeneel
Moeder bruid:Aaltje Schouten
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 29 september 1853
Gebeurtenisplaats:Capelle aan den IJssel
Anna also married Leendert WIT, DE-10838 on 14 mrt 1857 in Nieuwerkerk
Aan De IJssel. Leendert was born on 28 mrt 1818 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
He died on 10 sep 1867 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Beroep: Metselaarsknecht.
Bruidegom:Leendert de Wit
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Leeftijd:39
Vader bruidegom:Maarten de Wit
Moeder bruidegom:Adriana Schenk
Bruid:Antje Jongeneel
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:40
Vader bruid:cornelis Jongeneel
Moeder bruid:Aaltje Schouten
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zaterdag 14 maart 1857
Gebeurtenisplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 128
649 M
xiii. Jan JONGENEEL-11423 was born on 21 dec 1828 in Sluipwijk. He died on
15 mei 1849 in Ommerschans.
Kind:Jan Jongeneel
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:zondag 21 december 1828
Vondeling:N
Vader:Cornelis Jongeneel
Moeder:Aaltje Schouten
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 21 december 1828
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Beroep: Kolonist.
453. Maarten HOOSBEEK-5837 (Martijntje BOON, Aaltje Willemsdr MUIJT, Willem Roelen
MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 19 dec 1793 in
Sluipwijk. He died on 10 jul 1871 in Reeuwijk.
Overledene:Maarten Hoosbeek
Geslacht:Man
Leeftijd:78
Vader:Leendert Hoosbeek
Moeder:NN
Relatie:NN
Relatiesoort:Weduwnaar
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 10 juli 1871
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Maarten married Krijna ROON, VAN-5838 on 4 feb 1815 in Sluipwijk. Krijna was born in
1798. She died on 12 nov 1857 in Reeuwijk.
Overledene:Krijna van Roon
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:68
Vader:Arie van Roon
Moeder:Grietje Dullaert
Relatie:Maarten Hoosbeek
Relatiesoort:Echtgenote
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 12 november 1857
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Bruidegom:Maarten Hoosbeek
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:donderdag 19 december 1793
Vader bruidegom:Leendert Hoosbeek
Moeder bruidegom:Martijntje Boon
Bruid:Krijna van Roon
Vader bruid:Arij van Roon
Moeder bruid:Geertje Dullaart
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zaterdag 4 februari 1815
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Maarten and Krijna had the following children.
650 V
07 Oct 2014
i. Martijntje HOOSBEEK-8517 was born on 26 jul 1815 in Sluipwijk. She died
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 129
on 20 jan 1842 in Middelburg.
Kind:Martijntje Hoosbeek
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:woensdag 26 juli 1815
Vondeling:N
Vader:Maarten Hoosbeek
Moeder:Krijna van Roon
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 26 juli 1815
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Overledene:Martijntje Hoosbeek
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:26
Vader:Maarten Hoosbeek
Moeder:Krijna van Loon
Relatie:Dirk den Blijker
Relatiesoort:Weduwe
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 20 januari 1842
Gebeurtenisplaats:Middelburg
Martijntje married Dirk BLIJKER, DEN-11385 on 12 nov 1834 in
Reeuwijk. Dirk was born on 3 dec 1814 in Sluipwijk.
Bruidegom:Dirk den Blijker
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:zaterdag 3 december 1814
Leeftijd:19
Vader bruidegom:Kors den Blijker
Moeder bruidegom:Adriana van Vliet
Bruid:Martijntje Hoosbeek
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:woensdag 26 juli 1815
Leeftijd:19
Vader bruid:Maarten Hoosbeek
Moeder bruid:Krijna van Roon
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 12 november 1834
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
651 V
ii. Geertje HOOSBEEK-11377 was born on 7 sep 1816 in Sluipwijk. She died on
26 okt 1816 in Sluipwijk.
Kind:Geertje Hoosbeek
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:zaterdag 7 september 1816
Vondeling:N
Vader:Maarten Hoosbeek
Moeder:Krijna van Roon
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 7 september 1816
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Overledene:Geertje Hoosbeek
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 130
Vader:Maarten Hoosbeek
Moeder:Krijna van Roon
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 26 oktober 1816
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
+
652 M
iii. Arie HOOSBEEK-4057 was born on 30 okt 1817. He died on 19 jul 1849.
653 V
iv. Geertje HOOSBEEK-11378 was born on 28 sep 1821 in Reeuwijk. She died
on 2 jan 1822 in Reeuwijk.
Kind:Geertje Hoosbeek
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:vrijdag 28 september 1821
Vondeling:N
Vader:Maarten Hoosbeek
Moeder:Krijna van Roon
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 28 sptember 1821
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Overledene:Geertje Hoosbeek
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Maarten Hoosbeek
Moeder:Krijna van Roon
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 2 januari 1822
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
654 V
v. Geertje HOOSBEEK-11379 was born on 21 okt 1822 in Reeuwijk. She died
on 30 aug 1861 in Reeuwijk.
Kind:Geertje Hoosbeek
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:maandag 21 oktober 1822
Vondeling:N
Vader:Maarten Hoosbeek
Moeder:Krijna van Roon
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 21 oktober 1822
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Overledene:Geertje Hoosbeek
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:38
Vader:Maarten Hoosbeek
Moeder:Krijna van Roon
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 30 augustus 1861
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
655 M
vi. Leendert HOOSBEEK-11380 was born on 26 okt 1823 in Reeuwijk. He died
on 25 feb 1824 in Reeuwijk.
Kind:Leendert Hoosbeek
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:zondag 26 oktober 1823
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 131
Vondeling:N
Vader:Maarten Hoosbeek
Moeder:Krijna van Roon
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 26 oktober 1823
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Overledene:Leendert Hoosbeek
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Maarten Hoosbeek
Moeder:Krijna van Loon
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 25 februari 1824
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
656 M
vii. Leendert HOOSBEEK-11381 was born on 7 feb 1825 in Reeuwijk. He died on
27 okt 1901 in Reeuwijk.
Kind:Leendert Hoosbeek
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:maandag 7 februari 1825
Vondeling:N
Vader:Maarten Hoosbeek
Moeder:Krijna van Roon
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 7 februari 1825
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Overledene:Leendert Hoosbeek
Geslacht:Man
Leeftijd:76
Vader:Maarten Hoosbeek
Moeder:Krijna van Roon
Relatie:Leentje Kraan
Relatiesoort:Weduwnaar
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 27 oktober 1901
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Leendert married Leentje KRAAN-11386 on 12 mrt 1852 in
Reeuwijk. Leentje was born on 24 apr 1826 in Reeuwijk.
Bruidegom:Leendert Hoosbeek
Geboorteplaats:Reeuwijk
Leeftijd:27
Vader bruidegom:Maarten Hoosbeek
Moeder bruidegom:Krijna van Roon
Bruid:Leentje Kraan
Geboorteplaats:Reeuwijk
Leeftijd:25
Vader bruid:Gerrit Kraan
Moeder bruid:Jaantje Boon
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 12 maart 1852
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
657 V
07 Oct 2014
viii. Lena HOOSBEEK-11382 was born on 22 sep 1828 in Reeuwijk. She died on 3
dec 1828 in Reeuwijk.
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 132
Kind:Lena Hoosbeek
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:maandag 22 september 1828
Vondeling:N
Vader:Maarten Hoosbeek
Moeder:Krijna van Roon
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 22 september 1828
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Overledene:Lena Hoosbeek
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Maarten Hoosbeek
Moeder:Krijna van Roon
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 3 december 1828
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
658 V
ix. Lena HOOSBEEK-11383 was born on 30 okt 1829 in Reeuwijk. She died on
15 mrt 1916 in Reeuwijk.
Kind:Lena Hoosbeek
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:vrijdag 30 oktober 1829
Vondeling:N
Vader:Maarten Hoosbeek
Moeder:Krijna van Roon
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 30 oktober 1829
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Overledene:Lena Hoosbeek
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:86
Vader:Maarten Hoosbeek
Moeder:Krijna van Roon
Relatie:Gerrit Snaterse
Relatiesoort:Echtgenote
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 15 maart 1916
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Lena married Gerrit SNATERSE-11389 on 12 apr 1861 in
Reeuwijk. Gerrit was born on 4 mrt 1839 in Reeuwijk.
Bruidegom:Gerrit Snaterse
Geboorteplaats:Reeuwijk
Leeftijd:22
Vader bruidegom:Arij Snaterse
Moeder bruidegom:Neeltje van Es
Bruid:Lena Hoosbeek
Geboorteplaats:Reeuwijk
Leeftijd:32
Vader bruid:Maarten Hoosbeek
Moeder bruid:Krijna van Roon
Gebeurtenis:Huwelijk
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 133
Datum:vrijdag 12 april 1861
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Opmerking:Voogd bruidegom Frans Santerse; toeziend
voogd bruidegom Steven van Es
659 M
x. Johannis HOOSBEEK-11387 was born in 1834 in Reeuwijk. He died on 23 jul
1890 in Reeuwijk.
Overledene:Johannes Hoosbeek
Geslacht:Man
Leeftijd:56
Vader:Maarten Hoosbeek
Moeder:Krijna van Roon
Relatie:Antonia Honkoop
Relatiesoort:Weduwnaar
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 23 juli 1890
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Johannis married Anthonia HONKOOP-11388 on 4 feb 1861 in Stolwijk.
Anthonia was born in 1840 in Bergambacht.
Bruidegom:Johannis Hoosbeek
Geboorteplaats:Reeuwijk
Leeftijd:27
Vader bruidegom:Maarten Hoosbeek
Moeder bruidegom:Krijna van Roon
Bruid:Anthonia Honkoop
Geboorteplaats:Bergambacht
Leeftijd:21
Vader bruid:Leendert Honkoop
Moeder bruid:Wijna Romeijn
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:maandag 4 februari 1861
Gebeurtenisplaats:Stolwijk
484. Gergje VLAARDINGEN, VAN-10674 (Leendert VLAARDINGEN, VAN, Maria
Dirks MEUIJT, Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz)
was born on 8 dec 1794 in Broekhuizen. She was christened on 11 dec 1794 in
Moordrecht. She died on 2 mrt 1850 in Sluipwijk.
Overledene:Gerritje van Vlaardingen
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:55
Vader:Leendert van Vlaardingen
Moeder:Martijntje Breure
Relatie:Bartholomeus Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 2 maart 1850
Plaats:Sluipwijk
Gergje married Bartholomeus MUIT-9629, son of Jan Janse MUIJT-9624 and Kaatje Jasperse
OUDIJK-9988, on 9 aug 1818 in Moordrecht. Bartholomeus was christened on 10 apr 1796 in
Moordrecht. He died on 5 mrt 1859 in Moordrecht.
Beroep: Visser.
Geloof: Rooms Katholiek.
Overledene:Bartholomeus Muit
Geslacht:ManLeeftijd:62
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 134
Vader:Jan Muit
Moeder:Catharina Oudijk
Relatie:Gerritje van Vlaardingen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 5 maart 1859
Plaats:Moordrecht
Bruidegom:Bartholomeus Muijt
Vader bruidegom:Jan Janse Muijt
Moeder bruidegom:Kaatje Jasperse Oudijk
Bruid:Gergje van Vlaardingen
Geboorteplaats:Broekhuizen
Geboortedatum:maandag 8 december 1794
Vader bruid:Leendert van Vlaardingen
Moeder bruid:Martijntje Broere
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zondag 9 augustus 1818
Plaats:Moordrecht
Gergje and Bartholomeus had the following children.
660 V
i. Catharina MUIT-9648 was born on 22 apr 1820 in Moordrecht. She
died on 16 mei 1882 in Reeuwijk.
Catharina Muit
bronGeboorteakte Moordrecht 1820
aktenummer20
naamCatharina Muit (geb. 22-04-1820)
aktedatum25-4-1820
vaderBartholomeus Muit (23 jaar; arbeider)
moederGerrigje van Vlaardingen
getuigeGoose Verheul (60 jaar; arbeider)
2e getuigeCornelis van der Werf (54 jaar; arbeider)
plaatsnaamMoordrecht
instellingStreekarchief Midden-Holland
Beheersnummer: R002
Archief: Gemeente Reeuwijk
Type index: Bevolkingsregister Reeuwijk, 1870-1881
Inventarisnummer:466
Folionummer: 147
Naam: Catharina Muit
Geboren:22-04-1820 te Moordrecht
Betrekking tot gezinshoofd: nicht
Burgerlijke staat: gehuwd
Kerkgenootschap:Nederlands-hervormd
Beroep: huishoudster
Adres: E17
Vertrekt naar: E13a
Beheersnummer:R002
Archief:Gemeente Reeuwijk
Type index:Bevolkingsregister Reeuwijk, 1870-1881
Inventarisnummer:466
Folionummer:131
Naam:Catharina Muit
Geboren:22-04-1820 te Moordrecht
Betrekking tot gezinshoofd:vrouw
Burgerlijke staat:gehuwd
Kerkgenootschap:Nederlands-hervormd
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 135
Adres:E36
Overledene:Catharina Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:62
Vader:Bartholomeus Muit
Moeder:Gerrigje van Vlaardingen
Relatie:Cornelis Heij
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 16 mei 1882
Plaats:Reeuwijk
Catharina married Theunis THUIJL-10513, son of Pieter Frederikse
THUIJL-10514 and Pieternella HOUDIJKER-8534, on 5 mrt 1845 in
Sluipwijk. Theunis was christened on 20 okt 1776 in Sluipwijk. He
died on 13 sep 1848 in Sluipwijk.
Overledene:Theunis Thuijl
Geslacht:Man
Leeftijd:71
Vader:Pieter Thuijl
Moeder:Pieternella Houdijker
Relatie:Catharina Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 13 september 1848
Plaats:Sluipwijk
Bruidegom:Theunis Thuijl
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:68
Vader bruidegom:Pieter Thuijl
Moeder bruidegom:Pieternella Hondijker
Bruid:Catharina Muit
Geboorteplaats:Moordrecht
Leeftijd:24
Vader bruid:Bartholomeus Muit
Moeder bruid:Gerrigje van Vlaardingen
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 5 maart 1845
Plaats:Sluipwijk
Catharina also married Cornelis HEIJ-8415, son of Jan HEIJ-8416
and Hermina BOOIJ-7833, on 17 mei 1868 in Reeuwijk. Cornelis
was christened on 25 jan 1824 in Sluipwijk. He died on 15 apr 1912
in Boskoop.
Overledene:Kornelis Heij
Geslacht:Man
Leeftijd:88
Vader:Jan Heij
Moeder:Hermina Booij
Relatie:Catharina Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 15 april 1912
Plaats:Boskoop
Bruidegom:Kornelis Heij
Leeftijd:44
Vader bruidegom:Jan Heij
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 136
Moeder bruidegom:Hermina Booij
Bruid:Catharina Muit
Leeftijd:48
Vader bruid:Bartholomeus Muit
Moeder bruid:Gerrigje van Vlaardingen
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zondag 17 mei 1868
Plaats:Reeuwijk
661 M
ii. Jan MUIT-9669 was born on 1 nov 1821 in Moordrecht. He died on
18 jul 1829 in Moordrecht.
Jan Muit
bronGeboorteakte Moordrecht 1821
aktenummer58
naamJan Muit (geb. 01-11-1821)
aktedatum3-11-1821
vaderBartholomeus Muit (24 jaar; arbeider)
moederGerretje van Vlaardingen
getuigeCornelis van der Werf (56 jaar; arbeider)
2e getuigeGoze Verheul (66 jaar; arbeider)
plaatsnaamMoordrecht
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Jan Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:7
Vader:Bartholomeus Muit
Moeder:Gerritje van Vlaardingen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 18 juli 1829
Plaats:Moordrecht
+
662 V
iii. Martijntje MUIT-9649 was christened on 14 mrt 1824. She died on 22 feb
1907.
663 M
iv. Leendert MUIT-9647 was born on 10 mei 1826 in Moordrecht. He
died on 18 mei 1873 in Reeuwijk.
Leendert Muit
bronGeboorteakte Moordrecht 1826
aktenummer24
naamLeendert Muit (geb. 10-05-1826)
aktedatum10-5-1826
vaderBartholomeus Muit (31 jaar; arbeider)
moederGerritje van Vlaardingen
getuigeAdrianus Boele (33 jaar; schippersknecht)
2e getuigeFrederik Hamler (65 jaar; bode)
plaatsnaamMoordrecht
instellingStreekarchief Midden-Holland
Hij is ongehuwd.
Vertrekt 1862 van Waddinxveen naar Zevenhuizen.
Overledene:Leendert Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:47
Vader:Bartholomeus Muit
Moeder:Gerrigje van Vlaardingen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 18 mei 1873
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 137
Plaats:Reeuwijk
506. Janna BERG, VAN DER-7687 (Maria Jansd MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT, Dirk
Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 11 jul
1800 in Reeuwijk. She was christened on 20 jul 1800 in Reeuwijk. She died on 14 aug
1837 in Sluipwijk.
Overledene:Johanna van den Berg
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:38
Vader:Leendert van den Berg
Moeder:Maria Muit
Relatie:Cornelis van Greuningen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 14 augustus 1837
Plaats:Sluipwijk
Janna married Cornelis GREUNINGEN, VAN-8316 on 24 dec 1824 in Sluipwijk.
Cornelis was born on 8 okt 1798 in Capelle aan den IJssel.
Bruidegom:Cornelis van Greuningen
Geboorteplaats:Capelle aan den IJssel
Geboortedatum:maandag 8 oktober 1798
Vader bruidegom:Pieter van Greuningen
Moeder bruidegom:Lena Knijn
Bruid:Janna van den Berg
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:vrijdag 11 juli 1800
Vader bruid:Leendert van den Berg
Moeder bruid:Maria Muijt
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 24 december 1824
Plaats:Sluipwijk
Janna and Cornelis had the following children.
664 M
i. Pieter GRONINGEN, VAN-11587 was born on 24 jun 1825 in Sluipwijk. He
died on 9 mrt 1889 in Reeuwijk.
665 V
ii. Maria GREUNINGEN, VAN-11588 was born on 26 sep 1826 in Reeuwijk.
666 M
iii. Michiel GREUNINGEN, VAN-12002 was born on 4 aug 1828 in Reeuwijk.
He died on 20 feb 1830 in Reeuwijk.
Kind:Michiel van Greuningen
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:maandag 4 augustus 1828
Vondeling:N
Vader:Cornelis van Greuningen
Moeder:Janna van den Berg
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 4 augustus 1828
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Overledene:Michiel van Greuningen
Geslacht:Man
Leeftijd:1
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 138
Vader:Cornelis van Greuningen
Moeder:Janna van den Berg
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 20 februari 1830
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
667 M
iv. Leendert GREUNINGEN, VAN-11589 was born on 25 jul 1829 in Reeuwijk.
He died on 5 mrt 1831 in Reeuwijk.
Kind:Leendert van Greuningen
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:zaterdag 25 juli 1829
Vondeling:N
Vader:Cornelis van Greuningen
Moeder:Johanna van den Berg
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 25 juli 1829
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Overledene:Leendert van Greuningen
Geslacht:Man
Leeftijd:1
Vader:Cornelis van Greuningen
Moeder:Johjanna van den Berg
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 5 maart 1831
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
668 M
v. Machiel GREUNINGEN, VAN-11590 was born on 24 okt 1830 in Reeuwijk.
He died on 11 feb 1831 in Reeuwijk.
Kind:Machiel van Greuningen
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:zondag 24 oktober 1830
Vondeling:N
Vader:Cornelis van Greuningen
Moeder:Johanna van den Berg
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 24 oktober 1830
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Overledene:Machiel van Greuningen
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Cornelis van Greuningen
Moeder:Johanna van den Berg
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 11 februari 1831
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
669 M
vi. Leendert GREUNINGEN, VAN-11591 was born on 1 jan 1832 in Reeuwijk.
He died on 15 feb 1832 in Reeuwijk.
Kind:Leendert van Greuningen
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:zondag 1 januari 1832
Vondeling:N
Vader:Cornelis van Greuningen
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 139
Moeder:Johanna van den Berg
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 1 januari 1832
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Overledene:Leendert van Greuningen
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Cornelis van Greuningen
Moeder:Johanna van den Berg
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 15 februari 1832
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
670 M
vii. Leendert GREUNINGEN, VAN-11592 was born on 19 jan 1833 in
Middelburg, ZH.
Kind:Leendert van Greuningen
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Middelburg (ZH)
Geboortedatum:zaterdag 19 januari 1833
Vondeling:N
Vader:Cornelis van Greuningen
Moeder:Joanna van den Berg
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 19 januari 1833
Gebeurtenisplaats:Middelburg (ZH)
671 M
viii. Machiel GREUNINGEN, VAN-11593 was born on 5 apr 1834 in Middelburg,
ZH. He died on 19 jun 1834 in Middelburg, ZH.
Kind:Machiel van Greuningen
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Middelburg (ZH)
Geboortedatum:zaterdag 5 april 1834
Vondeling:N
Vader:Cornelis van Greuningen
Moeder:Johanna van den Berg
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 5 april 1834
Gebeurtenisplaats:Middelburg (ZH)
Overledene:Machiel van Greuningen
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Cornelis van Greuningen
Moeder:Johanna van den Berg
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 19 juni 1834
Gebeurtenisplaats:Middelburg
672 M
ix. Gijsbert GREUNINGEN, VAN-11594 was born on 1 mei 1835 in Middelburg,
ZH. He died on 31 mrt 1910 in Rietveld.
Kind:Gijsbert van Greuningen
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Middelburg (ZH)
Geboortedatum:vrijdag 1 mei 1835
Vondeling:N
Vader:Cornelis van Greuningen
Moeder:Johanna van den Berg
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 140
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 1 mei 1835
Gebeurtenisplaats:Middelburg (ZH)
Overledene:Gijsbert van Greuningen
Geslacht:Man
Leeftijd:74
Relatie:Sophia Muijs
Relatiesoort:Partner
Vader:Cornelis van Greuningen
Moeder:Johanna van den Berg
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 31 maart 1910
Gebeurtenisplaats:Rietveld
673 M
x. Michiel GREUNINGEN, VAN-11769 was born in 1836. He died on 15 okt
1837 in Sluipwijk.
Overledene:Michiel van Greuningen
Geslacht:Man
Leeftijd:1
Vader:Cornelis van Greuningen
Moeder:Johanna van den Berg
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 15 oktober 1837
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
507. Pieternella BERG, VAN DER-7690 (Maria Jansd MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT, Dirk
Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 17 feb 1803 in
Sluipwijk. She died on 3 mrt 1875 in Reeuwijk.
Pieternella married Willem TOL, VAN-10526, son of Pieter TOL, VAN-10527 and
Josina GRAVESTEIN-8314, on 15 dec 1826 in Sluipwijk. Willem was born on 21 okt
1803 in Zuid-Waddinxveen. He died on 7 apr 1874 in Reeuwijk.
Bruidegom:Willem van Tol
Geboorteplaats:Zuid-Waddinxveen
Geboortedatum:vrijdag 21 oktober 1803
Vader bruidegom:Pieter van To
Moeder bruidegom:Josina Gravestein
Bruid:Pieternella van den Berg
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:donderdag 17 februari 1803
Vader bruid:Leendert van den Berg
Moeder bruid:Maria Muit
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 15 december 1826
Plaats:Sluipwijk
Pieternella and Willem had the following children.
674 M
i. Pieter TOL, VAN-10530 was born on 21 feb 1831 in Middelburg (ZH).
512. Joannes "Jan" MUIT-9628 (Jan Janse MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT, Dirk
Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 11
jun 1793 in Moordrecht. He died on 3 jun 1858 in Leimuiden.
Beroep: Visser en werkman.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 141
Overledene:Jan Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:65
Vader:Jan Muit
Moeder:Kaatje Oudijk
Relatie:Mijntje van Diemen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 3 juni 1858
Plaats:Leimuiden
Jan married Johanna LEEUWEN, VAN "Jansje"-8893, daughter of Gerrit LEEUWEN, VAN8912 and Neeltje BONTENBAL-7830, on 21 jul 1815 in Sluipwijk. Jansje was born on 25 jan
1798 in Hillegersberg. She was christened on 28 jan 1798 in Hillegersberg. She died on 21 mei
1836 in Broekhuizen.
Overledene:Johanna van Leeuwen
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:38
Vader:NN
Moeder:NN
Relatie:Jan Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 21 mei 1836
Plaats:Broekhuizen
Bruidegom:Joannes Muijt
Geboorteplaats:Moordrecht
Vader bruidegom:Jan Janse Muijt
Moeder bruidegom:Kaatje Oudijk
Bruid:Janna van Leeuwen
Geboorteplaats:Hillegersberg
Vader bruid:Gerrit van Leeuwen
Moeder bruid:Neeltje Bontenbal
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 21 juli 1815
Plaats:Sluipwijk
Jan and Jansje had the following children.
675 M
i. Jan MUIT-9632 was born on 23 dec 1815 in Moordrecht. He died on
21 mei 1816 in Moordrecht.
Kind:Jan Janse Muijt
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Moordrecht
Geboortedatum:zaterdag 23 december 1815
Vader:Jan Muijt
Moeder:Jantje van Leeuwen
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 23 december 1815
Plaats:Moordrecht
676 M
ii. Jan MUIT-9633 was born on 20 dec 1816 in Moordrecht. He was
christened on 21 dec 1816 in Moordrecht. He died on 4 jan 1817 in
Moordrecht.
Kind:Jan de Muijt
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Moordrecht
Geboortedatum:vrijdag 20 december 1816
Vader:Jan de Muijt
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 142
Moeder:Johanna van Leeuwen
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 20 december 1816
Plaats:Moordrecht
Overledene:Jan Muijt
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Jan Muijt
Moeder:Johanna van Leeuwen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 4 januari 1817
Plaats:Moordrecht
+
677 V
iii. Neeltje MUIT-9634 was christened on 5 mrt 1818. She died on 1 mei 1903.
678 V
iv. Katharina MUIT-9635 was born on 23 feb 1819 in Broek en Tuil. She died on
6 mrt 1819 in Broek en Thuil.
Katharina Muijt
bronGeboorteakte Waddinxveen 1819
aktenummerBroek c.a. 11
naamKatharina Muijt (geb. 23-2-1819 Broek en Thuil 33)
aktedatum25-2-1819
vaderJanJanse Muijt (24 jaar; daggelder)
moederJanna van Leeuwen
getuigeLeendert de Ruijter (65 jaar; eigenaar)
2e getuigeGerrit Oudijk (34 jaar; veenman)
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Katharina Muijt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Jan Janse Muijt
Moeder:Janna van Leeuwen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 6 maart 1819
Plaats:Broek Thuil
679
v. Levenloos MUIT-9867 was born on 30 jun 1820 in Broek en Thuil. Levenloos
died on 30 jun 1820 in Broek en Thuil.
Overledene:Doodgeboren kind Muijt
Leeftijd:0
Vader:Jan Janse Muijt
Moeder:Maria van Leeuwen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 30 juni 1820
Plaats:Broek Thuil
680 V
vi. Catharina "Kaatje" MUIT-9636 was born on 22 nov 1821 in Broek. She died
on 2 mrt 1822 in Bloemendaal.
Kaatje Muijt
bronGeboorteakte Waddinxveen 1821
aktenummerBroek c.a. 42
naamKaatje Muijt (geb. 22-11-1821 Broekhuizen 3)
aktedatum23-11-1821
vaderJan Muijt (29 jaar; daggelder)
moederJansje van Leeuwen
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 143
getuigeLeendert de Ruijter (67 jaar; eigenaar)
2e getuigeKlaas Borh (49 jaar; bouwman)
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Catharina Muijt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Jan Janse Muijt
Moeder:Johanna van Leeuwen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 2 maart 1822
Plaats:Bloemendaal
681 M
vii. Johannes MUIT-9637 was born on 20 dec 1822 in Broek. He died on 30 dec
1822 in Broek.
Johannes Muijt
bronGeboorteakte Waddinxveen 1822
aktenummerBroek c.a. 56
naamJohannes Muijt (geb. 20-12-1822 Broekhuizen 3)
aktedatum21-12-1822
vaderJan Janse Janse Muijt (29 jaar; visser)
moederJansje van Leeuwen
getuigeLeendert de Ruijter (68 jaar; eigenaar)
2e getuigeKlaas Both (50 jaar; bouwman)
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Johannes Muijt
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Jan Janse Muijt
Moeder:Johanna van Leeuwen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 30 december 1822
Plaats:Broekhuizen
682 M
viii. Johannes "Jan" MUIT-9638 was christened on 18 jul 1824 in
Bloemendaal. He died on 17 okt 1910 in Rotterdam.
Beroep: Koopman.
Overledene:Jan Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:86
Vader:Jan Janszn Muit
Moeder:Johanna van Leeuwen
Relatie:Margje Groeneijk
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 17 oktober 1910
Plaats:Rotterdam
Jan married Margje GROENEIJK BLOOT-8322, daughter of Arie
BLOOT-7779 and Margje GROENEIJK-8321, on 13 apr 1854 in
Moordrecht. Margje was christened on 21 mrt 1822 in Moordrecht.
She died on 6 nov 1903 in Moordrecht.
Overledene:Margje Groeneijk Bloot
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:81
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 144
Vader:Arie Bloot
Moeder:Margje Groenejk
Relatie:Johannes Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 6 november 1903
Plaats:Moordrecht
Bruidegom:Johannes Muit
Geboorteplaats:Broek
Geboortedatum:zondag 18 juli 1824
Leeftijd:29
Vader bruidegom:Jan Jansz Muit
Moeder bruidegom:Johanna van Leeuwen
Bruid:Margje Groeneijk Bloot
Geboorteplaats:Moordrecht
Geboortedatum:donderdag 21 maart 1822
Leeftijd:32
Vader bruid:Arie Bloot
Moeder bruid:Margje Groeneijk
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 13 april 1854
Plaats:Moordrecht
683 M
ix. Adrianus MUIT-9639 was christened on 11 dec 1825 in Broek. He died on 25
dec 1825 in Broek.
Adrianus Muit
bronGeboorteakte Waddinxveen 1825
aktenummerBroek c.a. 62
naamAdrianus Muit (geb. 11-12-1825 Broekhuizen 3)
aktedatum13-12-1825
vaderJan Jansz Muit (32 jaar; visser)
moederJohanna van Leeuwen
getuigeambtshalve
2e getuigeambtshalve
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Adrianus Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Jan Janszn Muit
Moeder:Johanna van Leeuwen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 25 december 1825
Plaats:Broekhuizen
684 M
x. Adrianus MUIT-9640 was christened on 26 jan 1827 in Bloemendaal. He died
on 28 jan 1827 in Bloemendaal.
Kind:Adrianus Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Broekhuizen
Geboortedatum:vrijdag 26 januari 1827
Vader:Jan Jansz Muit
Moeder:Johanna van Leeuwen
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 26 januari 1827
Plaats:Broekhuizen
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 145
Overledene:Adrianus Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Jan Janszn Muit
Moeder:Johanna van Leeuwen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 28 januari 1827
Plaats:Bloemendaal
685 M
xi. Adrianus MUIT-9641 was christened on 27 mrt 1828 in Broek. He
died on 4 dec 1847 in Leimuiden.
Adrianus Muit
bronGeboorteakte Waddinxveen 1828
aktenummerBroek c.a. 19
naamAdrianus Muit (geb. 27-3-1828 Broekhuizen 3)
aktedatum28-3-1828
vaderJan Janszoon Muit (35 jaar; visser)
moederJohanna van Leeuwen
getuigeambtshalve
2e getuigeambtshalve
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Adrianus Muijt
Geslacht:Man
Leeftijd:19
Vader:Jan Muijt
Moeder:Jansje van Leeuwen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 4 december 1847
Plaats:Leimuiden
686 V
xii. Catharina MUIT-9642 was born on 23 feb 1830 in Broek. She was christened
on 24 feb 1830 in Broek. She died on 27 mei 1858 in Leimuiden.
Catharina Muijt
bronGeboorteakte Waddinxveen 1830
aktenummerBroek c.a. 9
naamCatharina Muijt (geb. 23-2-1830 Broekhuizen 3)
aktedatum24-2-1830
vaderJan Janszoon Muijt (37 jaar; visser)
moederJohanna van Leeuwen
getuigeambtshalve
2e getuigeambtshalve
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Catharina Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:28
Vader:Jan Muit
Moeder:Johanna van Leeuwen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 27 mei 1858
Plaats:Leimuiden
687 V
xiii. Johanna Maria MUIT-9643 was born on 16 feb 1833 in Broek. She died on 7
jun 1833 in Broek.
Jahanna Maria Muit
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 146
bronGeboorteakte Waddinxveen 1833
aktenummerBroek c.a. 11
naamJahanna Maria Muit (geb. 16-2-1833 Broekhuizen 3)
aktedatum18-2-1833
vaderJan Jansen Muit (39 jaar; visser)
moederJohanna van Leeuwen
getuigeambtshalve
2e getuigeGerard van der Grijp (22 jaar; geëmployeerde
ter secretarie)
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Johanna Maria Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Jan Muit
Moeder:Johanna van Leeuwen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 7 juni 1833
Plaats:Broekhuizen
688 V
xiv. Johanna Maria MUIT-9644 was christened on 1 mei 1836 in Broek. She died
on 19 jul 1836 in Broek.
Johanna Maria Muit
bronGeboorteakte Waddinxveen 1836
aktenummerBroek c.a. 27
naamJohanna Maria Muit (geb. 1-5-1836 Broekhuizen 3)
aktedatum2-5-1836
vaderJan Muit (43 jaar; visser)
moederJohanna van Leeuwen
getuigeambtshalve
2e getuigeambtshalve
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Johanna Maria Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Jan Mui
tMoeder:Johanna van Leeuwen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 19 juli 1836
Plaats:Broekhuizen
Jan also married Joanna KOEMAN-8737, daughter of Lena KOEMAN-8738, on 21 jun 1838 in
Broek. Joanna was born on 14 mei 1807 in Gouda. She died on 22 jan 1848 in Leimuiden.
Geen doopbewijs bij huwelijk.
Bruidegom:Joannes Muijt
Geboorteplaats:Moordrecht
Geboortedatum:dinsdag 11 juni 1793
Leeftijd:44
Vader bruidegom:Jan Janse Muijt
Moeder bruidegom:Caatje Oudijk
Bruid:Joanna Koeman
Leeftijd:30
Vader bruid:N.N. N.N.
Moeder bruid:Lena Koeman
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 147
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 21 juni 1838
Plaats:Broek
Jan also married Maria DIEMEN, VAN "Mijntje"-8080, daughter of Simon DIEMEN, VAN8081 and Emmetje WIJK, VAN-10797, on 10 sep 1848 in Leimuiden. Mijntje was born on 15
dec 1814 in Alphen aan den Rijn. She died on 26 mrt 1888 in Nieuwkoop.
Wilhelmina van Diemen
bronBurgerlijke stand - overlijden Nieuwkoop en Noorden 1883-1892
inventarisnummer1572
aktenummer24
naamWilhelmina van Diemen (dochter)
(72 jaar, zonder beroep, geboren te Alphen, wonende te Nieuwkoop)
aktedatum27-03-1888
overlijdensdatum26-03-1888 om 17:00 uur te Nieuwkoop
vaderSimon van Diemen (overleden)
moederEmmetje van Wijk (overleden)
overlevende echtgeno(o)t(e)Cornelis Boef, eerder weduwe van
Johannes Muit
aangeverCornelis Boef, 58 jaar, werkman, Nieuwkoop, echtgenoot
2e aangeverWillem van den Bosch, 49 jaar, gemeentesecretaris,
Nieuwkoop
plaatsnaamNieuwkoop en Noorden
instellingStreekarchief Rijnlands Midden
Joannes Muijt en Maria van Diemen
bronBurgerlijke stand - huwelijken Leimuiden 1841-1850
aktenummer5
aktedatum10-09-1848
bruidegomJoannes Muijt
(55 jaar, visser, geboren te Moordrecht, wonende te Leimuiden, de
bruidgom kan niet schrijven ;
weduwnaar van Joanna Koeman)
bruidMaria van Diemen
(33 jaar, zonder beroep, geboren te Alphen, wonende te Leimuiden,
onlangs te Gouda, de bruid kan niet schrijven)
vader bruidegomJan Janse Muijt (overleden)
moeder bruidegomCaatje Oudijk (91 jaar, zonder beroep, Sluipwijk)
vader bruidSimon van Diemen (67 jaar, werkman, Alphen)
moeder bruidEmmetje van Wijk (overleden)
getuigeCornelis Vork, 39 jaar, scheepstimmerman, Leimuiden
2e getuigeJohan Henrich Hildebrand, 48 jaar, werkman, Leimuiden
3e getuigeLouwrens Moes, 75 jaar, veldwachter, Leimuiden
4e getuigeJacob Guldemond, 43 jaar, klerk, Leimuiden
annotatieafkondigingen te Leimuiden en Gouda
plaatsnaamLeimuiden
instellingStreekarchief Rijnlands Midden
513. Bartholomeus MUIT-9629 (Jan Janse MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT, Dirk Roelen, Roel
Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 10 apr 1796 in Moordrecht.
He died on 5 mrt 1859 in Moordrecht.
Beroep: Visser.
Geloof: Rooms Katholiek.
Overledene:Bartholomeus Muit
Geslacht:ManLeeftijd:62
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 148
Vader:Jan Muit
Moeder:Catharina Oudijk
Relatie:Gerritje van Vlaardingen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 5 maart 1859
Plaats:Moordrecht
Bartholomeus married Gergje VLAARDINGEN, VAN-10674, daughter of Leendert
VLAARDINGEN, VAN-10677 and Martijntje Kornelisdr. BREURE-7943, on 9 aug
1818 in Moordrecht. Gergje was born on 8 dec 1794 in Broekhuizen. She was
christened on 11 dec 1794 in Moordrecht. She died on 2 mrt 1850 in Sluipwijk.
Overledene:Gerritje van Vlaardingen
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:55
Vader:Leendert van Vlaardingen
Moeder:Martijntje Breure
Relatie:Bartholomeus Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 2 maart 1850
Plaats:Sluipwijk
Bruidegom:Bartholomeus Muijt
Vader bruidegom:Jan Janse Muijt
Moeder bruidegom:Kaatje Jasperse Oudijk
Bruid:Gergje van Vlaardingen
Geboorteplaats:Broekhuizen
Geboortedatum:maandag 8 december 1794
Vader bruid:Leendert van Vlaardingen
Moeder bruid:Martijntje Broere
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zondag 9 augustus 1818
Plaats:Moordrecht
Bartholomeus and Gergje had the following children.
+
689 V
i. Catharina MUIT-9648 is afgedrukt als #660 on page 135.
690 M
ii. Jan MUIT-9669 is afgedrukt als #661 on page 137.
691 V
iii. Martijntje MUIT-9649 is afgedrukt als #662 on page 214.
692 M
iv. Leendert MUIT-9647 is afgedrukt als #663 on page 137.
519. Johanna STARRE, VAN DER-10442 (Barbara Janse MUIJT, Johannes Dirksz
MUIJT, Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was
born on 27 jun 1797 in Waddinxveen. She was christened on 2 jul 1797 in
Waddinxveen. She died on 22 feb 1842 in Sluipwijk.
Overledene:Johanna van der Starre
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:47
Vader:Dirk van der Starre
Moeder:Barbera Muit
Relatie:Jan van der Woensel
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 22 februari 1842
Plaats:Sluipwijk
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 149
Johanna married Jan Johannis WOENSEL, VAN-10842, son of Samuel
WOENSEL, VAN DER-10843 and Ingetje VISSER-10672, on 15 apr 1814 in
Reeuwijk. Jan was christened on 9 sep 1793 in Kralingen, Rotterdam. He died on 8
apr 1846 in Sluipwijk.
Bruidegom:Jan van Woensel
Geboorteplaats:Kralingen
Geboortedatum:maandag 9 september 1793
Leeftijd:20
Vader bruidegom:Samuel van Woensel
Moeder bruidegom:Ingetje Visser
Bruid:Johanna van der Starre
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:dinsdag 17 mei 1796
Vader bruid:Dirk van der Starre
Moeder bruid:Barbara Muijt
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 15 april 1814
Plaats:Reeuwijk
Johanna and Jan had the following children.
693 M
i. Jacobus WOENSEL, VAN-2065 was born on 18 aug 1814 in Reeuwijk.
Jacobus married Adriana VOLBREGT-2064, daughter of Dirk VOLBREGT5311 and Kaatje HOGERVORST-5312, on 8 sep 1832 in Sluipwijk. Adriana
was born on 11 aug 1811 in Sluipwijk. She died on 7 sep 1902 in Gouda.
Gijsbertus Breedijk, getrouwd met Adriana Volbregt,
geb.Sluipwijk 11.8.1811, overl. Gouda 8.9.1902.
Zij is later ook getrouwd met Jacobus van de Woensel.
Overledene:Adriaantje Vollebregt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:91
Vader:Dirk Vollebregt
Moeder:Kaatje Hooveroost
Relatie:Gijsbertus Breedijk
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 7 september 1902
Plaats:Gouda
694 M
ii. Dirk WOENSEL, VAN-11547 was born on 20 jan 1816 in Zwammerdam. He
died on 22 mei 1827 in Sluipwijk.
695 V
iii. Cornelia WOENSEL, VAN-11548 was born in Rond 1819 in Reeuwijk. She
died on 9 jan 1853 in Middelburg (ZH).
696 M
iv. Bart WOENSEL, VAN-11549 was born in Rond 1822 in Reeuwijk. He died on
19 sep 1904 in Wilnis.
697 M
v. Samuel WOENSEL, VAN-11550 was born in Rond 1826. He died on 18 feb
1886 in Poortugaal, Rotterdam.
698 M
vi. Dirk WOENSEL, VAN-11551 was born in Rond 1829 in Sluipwijk. He died
on 10 mrt 1832 in Sluipwijk.
699 V
vii. Barbera WOENSEL, VAN-11552 was born in Rond 1831 in Sluipwijk. She
died on 7 mrt 1831 in Sluipwijk.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 150
700 M
701 V
viii. Jan WOENSEL, VAN-10845 was born on 10 jan 1832 in Sluipwijk.
ix. Barbera WOENSEL, VAN-11553 was born in Rond 1840 in Sluipwijk.
523. Anna STARREN, VAN DER-10454 (Barbara Janse MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT, Dirk
Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 21 dec 1802 in
Sluipwijk. She died on 4 dec 1857 in Hazerswoude.
Overledene:Anna van der Starren
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:54
Vader:Dirk van der Starren
Moeder:Barbara Muit
Relatie:Jan Blijleven
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 4 december 1857
Plaats:Hazerswoude
Anna married Jan BLIJLEVEN-7749 on 13 sep 1827 in Stein. Jan was born on 12 dec 1806 in
Boskoop. He died on 18 sep 1869 in Hazerswoude.
They had the following children.
702 M
i. Willem BLIJLEVEN-7751 was born on 11 jul 1828 in Middelburg (ZH). He
died on 14 jul 1828 in Middelburg (ZH).
703 V
ii. Barbera BLIJLEVEN-7760 was born on 31 mei 1829 in Boskoop. She died on
15 aug 1829 in Boskoop.
704 M
iii. Willem BLIJLEVEN-7759 was born on 18 apr 1830 in Sluipwijk. He died on 5
mei 1830 in Sluipwijk.
705 V
iv. Barbera BLIJLEVEN-7752 was born on 14 mrt 1831 in Boskoop. She died on
8 nov 1915 in Hazerswoude.
706 V
v. Wijntje BLIJLEVEN-7753 was born on 8 feb 1832 in Boskoop. She died on
14 sep 1909 in Krimpen aan den IJssel.
707 M
vi. Dirk BLIJLEVEN-7754 was born on 23 jul 1833 in Middelburg (ZH). He died
on 30 jul 1834 in Boskoop.
708 V
vii. Willemina BLIJLEVEN-7761 was born on 7 jun 1835 in Middelburg (ZH).
She died on 15 apr 1922 in Zwammerdam.
709 M
viii. Dirk BLIJLEVEN-7755 was born in 1837 in Middelburg (ZH). He died on 13
aug 1837 in Middelburg (ZH).
710 M
ix. Dirk BLIJLEVEN-7756 was born on 3 mrt 1838 in Middelburg (ZH). He died
on 15 dec 1916 in Lange Ruige weide.
711 M
x. Jan BLIJLEVEN-7757 was born on 26 jul 1842 in Middelburg (ZH). He died
on 11 jan 1928 in Hazerswoude.
712 M
xi. Willem BLIJLEVEN-7758 was born on 30 dec 1844 in Middelburg (ZH). He
died on 3 feb 1852 in Hazerswoude.
526. Maria HOOG, DE-8492 (Jannigje MUIT, Johannes Dirksz MUIJT, Dirk Roelen, Roel Dirks,
Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born in 1796. She died on 27 apr 1858 in
Hazerswoude.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 151
Overledene:Maria de Hoog
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:62
Vader:Zegert de Hoog
Moeder:Jannetje Muit
Relatie:Cornelis Bulk
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 27 april 1858
Plaats:Hazerswoude
Maria married Cornelis BULK-7986.
They had the following children.
713 M
i. Dirk HOOG, DE-11364 was born on 2 nov 1818 in Reeuwijk.
533. Geertrui HOOG, DE-8494 (Jannigje MUIT, Johannes Dirksz MUIJT, Dirk Roelen,
Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born in Zwammerdam.
Geertrui married Jacob VERHAGEN-10630 on 11 feb 1836 in Leiderdorp. Jacob
was born in 1799 in Leiderdorp. He died on 7 dec 1857 in Zoeterwoude.
Overledene:Jacob Verhagen
Geslacht:Man
Leeftijd:58
Vader:NN
Moeder:NN
Relatie:Geertrui de Hoog
Relatiesoort:Echtgenoot
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 7 december 1857
Gebeurtenisplaats:Zoeterwoude
Plaats Leiderdorp
Datum 11-02-1836
Bruidegom Jacob Verhagen
Plaats geboorte Leiderdorp
Beroep arbeider
Vader bruidegom Jacobus Verhagen
Moeder bruidegom Geertje Morael
Bruid Geertruij de Hoog
Plaats geboorte Zwammerdam
Beroep dienstbaar
Vader bruid Evert de Hoog
Moeder bruid Jannetje Muyt
Archiefnr0800
Inventarisnummer 1512
Aktenummer 1
Inventaris beginjaar 1829
Inventaris eindjaar1840
Aktejaar1836
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 152
Geertrui and Jacob had the following children.
714 M
i. Simon HOOG, DE-11419 was born on 12 mrt 1827.
536. Jannetje "Jannigje" MUIJT-9203 (Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT, Dirk Roelen,
Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 29 aug 1804 in
Reeuwijk. She died on 15 feb 1826 in Boskoop.
Overledene:Janna Muijt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:22
Vader:NN
Moeder:NN
Relatie:Kors Roggeveen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 15 februari 1826
Plaats:Boskoop
HUWELIJK: Ongehuwd moeder, vader is opa.
Jannigje was in a non-marital relationship with Dirk Jans MUIJT-9141, son of
Johannes Dirksz MUIJT "Jan"-9142 and Johanna Jans LEEUWEN, VAN "Janna"8892. Dirk was born on 25 jan 1778 in Moordrecht. He was christened on 25 jan 1778
in Moordrecht. He died on 11 okt 1847 in Stein.
Beroep: Arbeider.
Hij had blond haar en blauwe ogen.
Overledene:Dirk Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:68
Vader:Jan Muit
Moeder:Janna van Leeuwen
Relatie:Elisabeth Polderman
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 11 oktober 1847
Plaats:Stein
Ongehuwd een zoon van haar vader gekregen.
Jannigje and Dirk had the following children.
+
715 M
i. Dirk MUIJT-9207 is afgedrukt als #543 on page 169.
Jannigje also married Kars ROGGEVEEN-10142, son of Arij ROGGEVEEN-10143
and Ariaantje VERWEIJ-10653, on 19 mei 1825 in Stein. Kars was born on 5 sep
1802 in Reeuwijk. He was christened on 12 sep 1802 in Reeuwijk. He died on 10 jan
1880 in Alblasserdam.
Overledene:Kors Roggeveen
Geslacht:Man
Leeftijd:77
Vader:Arie Roggeveen
Moeder:Adriana Verweij
Relatie:Adriana Johanna Mesman
Relatiesoort:Echtgenoot
Gebeurtenis:Overlijden
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 153
Datum:zaterdag 10 januari 1880
Gebeurtenisplaats:Alblasserdam
Bruidegom:Kars Roggeveen
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:zondag 5 september 1802
Vader bruidegom:Arij Roggeveen
Moeder bruidegom:Ariaantje Verweij
Bruid:Janna Muit
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:woensdag 29 augustus 1804
Vader bruid:Dirk Janze Muit
Moeder bruid:Antje van Dam
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 19 mei 1825
Plaats:Stein
Jannigje and Kars had the following children.
716 V
ii. Adriana ROGGEVEEN-10145 was born on 27 dec 1825 in Boskoop. She died
on 15 mrt 1826 in Stein (Willens).
Kind:Adriana Roggeveen
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Boskoop
Geboortedatum:dinsdag 27 december 1825
Vondeling:N
Vader:Kors Roggeveen
Moeder:Johanna Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 27 december 1825
Plaats:Boskoop
Overledene:Adriana Roggeveen
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Kars Roggeveen
Moeder:Janna Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 15 maart 1826
Plaats:Stein (Willens)
537. Jan MUIT-9578 (Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT, Dirk Roelen, Roel
Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 27 jul 1807 in
Moordrecht. He was christened on 2 aug 1807 in Moordrecht. He died on 27 aug 1886
in Rotterdam.
Beheersnummer: R013
Archief: Gemeente Stein c.a.
Type index: Bevolkingsregister Stein, 1850-1861
Inventarisnummer: 379
Folionummer: 53
Naam: Jan Muit
Geboren: 25-06-1807 te Moordrecht
Burgerlijke staat: gehuwd, weduwnaar, gehuwd
Datum huwelijk: 03-12-1851
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Beroep: arbeider
Adres: Willens 48, 51
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 154
Komt van: Sluipwijk, 01-11-1845
Vertrekt naar: Gouda, 25-03-1852
Opmerkingen: De trouwdatum betreft het tweede huwelijk.
254-A Gedetineerden in Zeeuws strafinrichtingen 1809-1923
GedetineerdeMuit
Rol:Gedetineerde
Geboorteplaats:Moordrecht
Jaar opname:1833
Strafinrichting:Provoosthuis te Middelburg
Opmerking:Geboortedatum: 27-7-1807
Soort register:Inschrijvingsregister
Inventarisnummer:371** [=Archief Krijgsraad inv.nr 312]
Inschrijvingsnummer:1421
Jan Muit
bron1850-1860 Gouda
bladzijde395
deel13
naamJan Muit
geboren25-06-1807 te Moordrecht
kerknh
beroeparbeider
plaatsnaamGouda
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene Jan Muit, leeftijd 80 jaar
Vader Dirk Muit
Moeder Antje van Dam
Weduwnaar/weduwe Klaasje Oosterwijk
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 27-08-1886
Opmerkingen akte nr. 217
Geboorteplaats Moordrecht
Bron Rotterdam 1886 e038
Jan married Klaasje OOSTERWIJK-9953, daughter of Cornelis OOSTERWIJK9954 and Maria WINGERDEN, VAN-10834, on 9 dec 1837 in Sluipwijk. Klaasje
was born on 18 okt 1807 in Sluipwijk. She died on 26 jul 1851 in Stein.
Overledene:Klaasje Oosterwijk
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:43
Vader:Cornelis Oosterwijk
Moeder:Maria van Wingerden
Relatie:Jan Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 26 juli 1851
Plaats:Stein
Bruidegom:Jan Muit
Geboorteplaats:Moordrecht
Leeftijd:30
Vader bruidegom:Dirk Muit
Moeder bruidegom:Antje van Dam
Bruid:Klaasje Oosterwijk
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:30
Vader bruid:Cornelis Oosterwijk
Moeder bruid:Maria van Wingerden
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 155
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zaterdag 9 december 1837
Plaats:Sluipwijk
Jan and Klaasje had the following children.
717 M
i. Dirk MUIT-9580 was born on 12 mrt 1838 in Sluipwijk. He died on 15 mei
1839 in Stein.
Kind:Dirk Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:maandag 12 maart 1838
Vondeling:N
Vader:Jan Muit
Moeder:Klaasje Oosterwijk
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 12 maart 1838
Plaats:Sluipwijk
Overledene:Dirk Muijt
Geslacht:Man
Leeftijd:1
Vader:Jan Muijt
Moeder:Klaasje Oosterwijk
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 15 mei 1839
Plaats:Stein
718 V
ii. Maria MUIT-9581 was born on 8 mei 1840 in Stein. She died on 17 mrt 1857
in Waarder.
Kind:Maria Muijt
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Stein
Geboortedatum:vrijdag 8 mei 1840
Vondeling:N
Vader:Jan Muijt
Moeder:Klaasje Oosterwijk
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 8 mei 1840
Plaats:Stein
Beheersnummer: R013
Archief: Gemeente Stein c.a.
Type index: Bevolkingsregister Stein, 1850-1861
Inventarisnummer: 379
Folionummer: 53
Naam: Maria Muit
Geboren: 08-05-1840 te Stein
Burgerlijke staat: ongehuwd
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Beroep: dienstbode
Adres: Willens 48, 51
Vertrekt naar: 25-03-1852
Beheersnummer:R002
Archief:Gemeente Reeuwijk
Type index:Dienstbodenregister Reeuwijk, 1850-1855
Inventarisnummer:440
Folionummer:57
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 156
Naam:Maria Muit
Geboren:08-05-1840 te Stein c.a.
Burgerlijke staat:ongehuwd
Kerkgenootschap:Nederlands-hervormd
Beroep:dienstbode
Adres:Reeuwijk 135
Komt van:Gouda, 25-05-1855
Opmerkingen:Hoofdbewoner J. van Dulken.
Maria Muit
bron1850-1860 Gouda
bladzijde395
deel13
naamMaria Muit
geboren08-05-1840 te Stein
kerknh
plaatsnaamGouda
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Maria Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:16
Vader:Jan Muit
Moeder:NN
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 17 maart 1857
Plaats:Waarder
719 V
iii. Antje MUIT-9582 was born on 24 apr 1841 in Stein. She died on 5 dec 1853 in
Gouda.
Overledene:Antje Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:12
Vader:Jan Muit
Moeder:Klaasje Oosterwijk
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 5 december 1853
Plaats:Gouda
720 V
iv. Johanna MUIT-9693 was born on 24 jan 1842 in Stein.
Kind:Johanna Muit
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Stein
Geboortedatum:maandag 24 januari 1842
Vondeling:N
Vader:Jan Muit
Moeder:Klaasje Oosterwijk
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 24 januari 1842
Plaats:Stein
Beheersnummer:R013
Archief:Gemeente Stein c.a.
Type index: Bevolkingsregister Stein, 1850-1861
Inventarisnummer:379
Folionummer: 53
Naam: Johanna Muit
Geboren:26-01-1842 te Stein
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 157
Burgerlijke staat:ongehuwd
Kerkgenootschap:Nederlands-hervormd
Adres:Willens 48, 51
Vertrekt naar: 25-03-1852
721 V
v. Cornelia MUIT-9583 was born on 22 aug 1844 in Stein. She died on 24 feb
1865 in Moordrecht.
Kind:Cornelia Muit
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Stein
Geboortedatum:donderdag 22 augustus 1844
Vondeling:N
Vader:Jan Muit
Moeder:Klaasje Oosterwijk
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 22 augustus 1844
Plaats:Stein
Beheersnummer: R013
Archief: Gemeente Stein c.a.
Type index: Bevolkingsregister Stein, 1850-1861
Inventarisnummer: 379
Folionummer: 53
Naam: Cornelia Muit
Geboren: 22-08-1844 te Stein
Burgerlijke staat: ongehuwd
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Adres: Willens 48, 51
Vertrekt naar: 25-03-1852
Cornelia Muit
bron1850-1860 Gouda
bladzijde395
deel13
naamCornelia Muit
geboren22-08-1844 te Stein
kerknh
plaatsnaamGouda
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Cornelia Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:20
Vader:Jan Muit
Moeder:Klaasje Oosterwijk
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 24 februari 1865
Plaats:Moordrecht
722 V
vi. Johanna MUIT-9584 was born on 16 sep 1846 in Stein. She died on 3 dec
1846 in Stein.
Kind:Johanna Muit
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Stein
Geboortedatum:woensdag 16 september 1846
Vondeling:N
Vader:Jan Muit
Moeder:Klaasje Oosterwijk
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 158
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 16 september 1846
Plaats:Stein
Overledene:Johanna Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Jan Muit
Moeder:Klaasje Oosterwijk
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 3 december 1846
Plaats:Stein
Jan also married Neeltje MOLENAAR-9092, daughter of Cornelus MOLENAAR-9093 and
Elisabeth MARK-8967, on 3 dec 1851 in Stein. Neeltje was born on 4 jul 1813 in Gouda. She
died on 14 nov 1893 in Gouda.
Overledene:Neeltje Molenaar
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:80
Vader:Cornelis Molenaar
Moeder:Elisabeth Mark
Relatie:Jan Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 14 november 1893
Plaats:Gouda
Bruidegom:Jan Muit
Geboorteplaats:Moordrecht
Leeftijd:44
Vader bruidegom:Dirk Muit
Moeder bruidegom:Antje van Dam
Bruid:Neeltje Molenaar
Geboorteplaats:Gouda
Leeftijd:38
Vader bruid:Cornelus Molenaar
Moeder bruid:Elisabeth Mark
Gebeurtenis:Huwelij
kDatum:woensdag 3 december 1851
Plaats:Stein
Jan and Neeltje had the following children.
723 V
vii. Levenloos MUIT-9679 was born on 18 aug 1853 in Gouda. She died on 18 aug
1853 in Gouda.
Overledene:Doodgeboren kind Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Jan Muit
Moeder:Neeltje Moolenaar
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 18 augustus 1853
Plaats:Gouda
724
viii. Levenloos MUIT-9741 was born on 17 okt 1854 in Gouda. Levenloos died on
17 okt 1854 in Gouda.
Overledene:Doodgeboren kind Muijt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 159
Vader:Jan Muijt
Moeder:Neeltje Molenaar
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 17 oktober 1854
Plaats:Gouda
725 V
ix. Levenloos MUIT-9680 was born on 4 mrt 1856 in Gouda. She died on 4 mrt
1856 in Gouda.
Overledene:Doodgeboren kind Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Jan Muit
Moeder:Neeltje Molenaar
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 4 maart 1856
Plaats:Gouda
538. Teunis MUIT-7470 (Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT, Dirk Roelen, Roel
Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 6 sep 1825 in Stein.
He died on 16 apr 1856 in Sluipwijk.
Kind:Teunis Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Stein
Geboortedatum:dinsdag 6 september 1825
Vondeling:N
Vader:Dirk Muit
Moeder:Elizabeth Polderman
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 6 september 1825
Plaats:Stein
Beroep: Metselaar.
Hij had blond haar en blauwe ogen.
Adres in Reeuwijk.
Overledene:Teunis Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:30
Vader:Dirk Muit
Moeder:Elizabeth Polderman
Relatie:Adriana de Vink
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 16 april 1856
Plaats:Sluipwijk
Teunis married Adriana VINK, DE-7469, daughter of Leendert VINK, DE-7464 and
Pietertje WOLF, VAN DER-7468, on 30 apr 1852 in Sluipwijk. Adriana was born on
27 nov 1832 in Stein. She died on 12 mrt 1923 in Reeuwijk.
Bruidegom:Teunis Muit
Geboorteplaats:Stein
Leeftijd:26
Vader bruidegom:Dirk Muit
Moeder bruidegom:Elizabeth Polderman
Bruid:Adriana de Vink
Geboorteplaats:Sluipwij
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 160
kLeeftijd:19
Vader bruid:Leendert de Vink
Moeder bruid:Pietertje van der Wolf
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 30 april 1852
Plaats:Sluipwijk
Teunis and Adriana had the following children.
+
726 V
i. Helena Petronella MUIT-9585 was born on 15 nov 1852. She died on 4 nov
1877.
+
727 M
ii. Dirk MUIT-9586 was born on 22 jan 1854. He died on 17 mrt 1919.
728 V
iii. Teuntje MUIT-9587 was born on 30 mei 1856 in Sluipwijk. She died on 23
nov 1856 in Sluipwijk.
Kind:Teuntje Muit
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:vrijdag 30 mei 1856
Vondeling:N
Vader:Teunis Muit
Moeder:Adriana de Vink
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 30 mei 1856
Plaats:Sluipwijk
Overledene:Teuntje Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Teunis Muit
Moeder:Adriana de Vink
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 23 november 1856
Plaats:Sluipwijk
539. Janna MUIJT-9204 (Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT, Dirk Roelen, Roel
Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 6 jun 1827 in Stein.
She died on 28 sep 1909 in Rotterdam.
Kind:Janna Muijt
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Stein
Geboortedatum:woensdag 6 juni 1827
Vondeling:N
Vader:Dirk Muijt
Moeder:Elisabeth Polderman
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 6 juni 1827
Plaats:Stein
Overledene:Janna Muit
Relatiesoort:Overledene
Geboorteplaats:Reeuwijk
Leeftijd:82 jaar
Vader:Dirk Muit
Relatiesoort:Vader
Moeder:Elizabeth Polderman
Relatiesoort:Moeder
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 161
Relatie:Aart van den Oven
Relatiesoort:Weduwnaar/weduwe
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 28 september 1909
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Stadsarchief Rotterdam
Janna married Aart OVEN, VAN DER-10003, son of Gerrit OVEN, VAN DER-10004 and
Anneke HAAFTEN, VAN-8359, on 26 nov 1853 in Moordrecht. Aart was born on 21 sep 1820
in Almkerk. He died on 29 apr 1897 in Rotterdam.
Beroep: Winkelier.
Overledene Aart van der Oven, leeftijd 76 jaar
Vader Gerrit van der Oven
Moeder Anneke van Afsen
Echtgenoo/te Janna Muit
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 29-04-1897
Opmerkingen akte nr. 2006
Geboorteplaats Almkerk
Bron Rotterdam 1897 d010
Bruidegom:Aart van der Oven
Geboorteplaats:Almkerk
Geboortedatum:donderdag 21 september 1820
Leeftijd:33
Vader bruidegom:Gerrit van der Oven
Moeder bruidegom:Anneke van Haaften
Bruid:Janna Muit
Geboorteplaats:Broek
Geboortedatum:woensdag 6 juni 1827
Leeftijd:26
Vader bruid:Dirk Muit
Moeder bruid:Elizabeth Polderman
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zaterdag 26 november 1853
Plaats:Moordrecht
Janna and Aart had the following children.
729 M
i. Dirk OVEN, VAN DER-10006 was born in 1854 in Moordrecht. He died on 24
nov 1854 in Moordrecht.
Overledene:Dirk van den Oven
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Aart van den Oven
Moeder:Janna Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 24 november 1854
Plaats:Moordrecht
730 M
ii. Dirk OVEN, VAN DER-10005 was born on 4 apr 1856 in Moordrecht. He died
on 7 aug 1916 in Rotterdam.
Dirk van den Oven
bronGeboorteakte Moordrecht 1856
aktenummer29
naamDirk van den Oven (geb. 04-04-1856)
aktedatum5-4-1856
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 162
vaderAart van den Oven (35 jaar; arbeider)
moederJanna Muit (z.b.)
getuigeMaarten Jacobus Carlier (26 jaar; koperslager)
2e getuigeCornelis de Wilde (33 jaar; veldwachter)
plaatsnaamMoordrecht
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene Dirk van den Oven, leeftijd 60 jaar
Vader Aart van den Oven
Moeder Janna Muit
Echtgenoo/te Jannetje de Groot
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 07-08-1916
Opmerkingen akte nr. 3850, eerder weduwnaar van
Christina Johanna Gruteke
Geboorteplaats Moordrecht
Bron Rotterdam 1916 f044v
Dirk married Christina Johanna GRUTEKE-8358 on 22 mei 1884 in
Bleiswijk. Christina was born in 1852 in Bleiswijk.
Bruidegom:Dirk van den Oven
Geboorteplaats:Moordrecht
Leeftijd:28
Vader bruidegom:Aart van den Oven
Moeder bruidegom:Janna Muit
Bruid:Christina Johanna Gruteke
Geboorteplaats:Bleiswijk
Leeftijd:32
Vader bruid:Willem Gruteke
Moeder bruid:Johanna van der Ben
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 22 mei 1884
Plaats:Bleiswijk
Dirk also married Jannetje GROOT, DE-8342 on 14 feb 1894 in Rotterdam.
Jannetje was born in 1857 in Hazerswoude.
Bruidegom Dirk van den Oven, geb. Moordrecht 37 jaar
Vader Aart van den Oven
Moeder Janna Muit
Bruid Jannetje de Groot, geb. Hazerswoude 37 jaar
Vader n.n. n.n.
Moeder Maria de Groot
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 14-02-1894
Opmerkingen akte nr. 177
Bron Rotterdam 1894 a090
+
731 V
iii. Anna OVEN, VAN DER-10010 was born on 10 jan 1859. She died on 8 jul
1933.
732 M
iv. Levenloos OVEN, VAN DER-10008 was born on 14 okt 1863 in Moordrecht.
He died on 14 okt 1863 in Moordrecht.
Overledene:Doodgeboren kind van den Oven
Geslacht:Man
Vader:Aart van den Oven
Moeder:Janna Muit
Gebeurtenis:Overlijden
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 163
Datum:woensdag 14 oktober 1863
Plaats:Moordrecht
733 V
v. Geertje OVEN, VAN DER-10007 was born on 23 apr 1865 in Moordrecht.
She died on 2 jan 1867 in Moordrecht.
Geertje van den Oven
bronGeboorteakte Moordrecht 1865
aktenummer20
naamGeertje van den Oven (geb. 23-04-1865)
aktedatum24-4-1865
vaderAart van den Oven (44 jaar; bouwman)
moederJanna Muit (z.b.)
getuigeAbraham van Diest (44 jaar; zadelmaker)
2e getuigeCornelis de Wilde (42 jaar; veldwachter)
plaatsnaamMoordrecht
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Geertje van den Oven
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:1
Vader:Aart van den Oven
Moeder:Janna Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 2 januari 1867
Plaats:Moordrecht
734 M
vi. Gerrit OVEN, VAN DER-10009 was born on 20 nov 1866 in Moordrecht. He
died on 1 feb 1867 in Moordrecht.
Gerrit van den Oven
bronGeboorteakte Moordrecht 1866
aktenummer93
naamGerrit van den Oven (geb. 20-11-1866)
aktedatum20-11-1866
vaderAart van den Oven (46 jaar; bouwman)
moederJanna Muit (z.b.)
getuigeAbraham van Diest (45 jaar; zadelmaker)
2e getuigeAdrianus Vis (45 jaar; smid)
plaatsnaamMoordrecht
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Gerrit van den Oven
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Aart van den Oven
Moeder:Janna Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 1 februari 1867
Plaats:Moordrecht
540. Geertje MUIJT-9205 (Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT, Dirk Roelen, Roel
Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 4 nov 1829 in Stein.
She died on 26 apr 1865 in Noord-Waddinxveen.
Kind:Geertje Muijt
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Stein
Geboortedatum:woensdag 4 november 1829
Vondeling:N
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 164
Vader:Dirk Muijt
Moeder:Elisabeth Polderman
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 4 november 1829
Plaats:Stein
Overledene:Geertje Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:35
Vader:Dirk Muit
Moeder:Elizabeth Polderman
Relatie:Jan Hoogendoorn
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 26 april 1865
Plaats:Noord-Waddinxveen
Geertje married Jan HOOGENDOORN-8498, son of Willem HOOGENDOORN8502 and Ariaantje SCHERPEL-10237, on 7 jan 1859 in Noord-Waddinxveen. Jan
was born on 18 apr 1831 in Alphen. He died in 1904.
Overledene:Dirk Hogendoorn
Geslacht:Man
Leeftijd:7
Vader:Jan Hogendoorn
Moeder:Geertje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 27 juli 1866
Plaats:Noord-Waddinxveen
Jan was koopman in turf.
Bruidegom:Jan Hogendoorn
Geboorteplaats:Alphen
Leeftijd:27
Vader bruidegom:Willem Hogendoorn
Moeder bruidegom:Ariaantje Scherpel
Bruid:Geertje Muijt
Geboorteplaats:Stein
Leeftijd:29
Vader bruid:Dirk Muijt
Moeder bruid:Elizabeth Polderman
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 7 januari 1859
Plaats:Sluipwijk
Geertje and Jan had the following children.
735 M
i. Dirk HOOGENDOORN-8501 was born on 15 mei 1859 in
Sluipwijk. He died on 27 jul 1866 in Noord-Waddinxveen.
Overledene:Dirk Hogendoorn
Geslacht:Man
Leeftijd:7
Vader:Jan Hogendoorn
Moeder:Geertje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 27 juli 1866
Plaats:Noord-Waddinxveen
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 165
736 M
ii. Willem HOOGENDOORN-8499 was born on 21 apr 1861 in
Noord-Waddinxveen. He died on 18 mrt 1863 in NoordWaddinxveen.
Willem Hoogendoorn
bronGeboorteakte Waddinxveen 1861
aktenummerNoord-Waddinxveen 26
naamWillem Hoogendoorn (geb. 21-4-1861 Dorp 3a)
aktedatum22-4-1861
vaderJan Hoogendoorn (arbeider; afwezig)
moederGeertje Muit
getuigeambtshalve
2e getuigeambtshalve
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Willem Hogendoorn
Geslacht:Man
Leeftijd:1
Vader:Jan Hogendoorn
Moeder:Geertje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 18 maart 1863
Plaats:Noord-Waddinxveen
+
737 V
iii. Willempje HOOGENDOORN-8500 was born on 23 jan 1864. She died on 28
sep 1904.
542. Johannes MUIJT-9140 (Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT, Dirk Roelen,
Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 17 dec 1836 in
Stein. He died on 10 mrt 1896 in Zegveld.
Kind:Johannes Muijt
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Stein
Geboortedatum:zaterdag 17 december 1836
Vondeling:N
Vader:Dirk Muijt
Moeder:Elisabeth Polderman
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 17 december 1836
Plaats:Stein
Beheersnummer: W016
Archief: Gemeente Zegveld
Type index: Dienstbodenregister Zegveld, 1862-1880
Inventarisnummer: 660
Folionummer: 15
Naam: Johannes Muijt
Geboren: 16-12-1836 te Sluipwijk
Betrekking tot gezinshoofd: in dienst
Burgerlijke staat:man gehuwd
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Beroep: bouwmansknecht
Adres: nummer 51
Komt van: Bodegraven, 11-01-1868
Opmerkingen: Overgebracht naar het bevolkingsregister.
Beroep: Arbeider.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 166
Overledene:Johannes Muijt
Geslacht:Man
Leeftijd:59
Relatie:Lijsje Outshoorn
Vader:Dirk Muijt
Moeder:Elisabeth Polderman
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 10 maart 1896
Plaats:Zegveld
Johannes married Lijsje OUTSHOORN-9998, daughter of Jan OUDSHOORN-9999
and Marijtje VERMEIJ-10641, on 24 jan 1868 in Nieuwkoop. Lijsje was born on 1
aug 1844 in Nieuwkoop. She died on 13 jan 1922 in Zegveld.
Overledene:Lijsje Outshoorn
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:77
Relatie:Johannes Muijt
Vader:Jan Outshoorn
Moeder:Marijtje Vermeij
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 13 januari 1922
Plaats:Zegveld
bronBurgerlijke stand - huwelijken Nieuwkoop en Noorden 1863-1872
inventarisnummer1553
aktenummer1
aktedatum24-01-1868
bruidegomJohannes Muijt
(jongeman, 31 jaar, boerenknecht, geboren te Stein, wonende te
Zegveld, de bruidgom kan niet schrijven)
bruidLijsje Outshoorn
(jongedochter, 23 jaar, dienstbode, geboren te Nieuwkoop, wonende
te Nieuwkoop)
vader bruidegomDirk Muijt (overleden)
moeder bruidegomEizabeth Polderman (zonder beroep, Sluipwijk)
vader bruidJan Outshoorn (overleden)
moeder bruidMarijtje Vermeij (zonder beroep, Nieuwkoop)
getuigeArie Boef, 24 jaar, schippersknecht, Nieuwkoop
2e getuigeJan van der Wal, 60 jaar, schoenmaker, Nieuwkoop
3e getuigeLeendert Bouwman, 55 jaar, veldwachter, Nieuwkoop
4e getuigeWillem van den Bosch, 29 jaar, gemeentesecretaris,
Nieuwkoop
annotatieafkondigingen 12-01-1868 en 19-01-1868 te Nieuwkoop en
Zegveld
plaatsnaamNieuwkoop en Noorden
instellingStreekarchief Rijnlands Midden
Johannes and Lijsje had the following children.
+
738 V
i. Elisabeth MUIJT-9160 was born on 9 mei 1868. She died on 23 feb 1944.
+
739 M
ii. Jan "Jan" MUIJT-9139 was born on 25 jan 1870. He died on 19 feb 1949.
740 M
iii. Dirk MUIJT-9161 was born on 6 jun 1871 in Zegveld. He died on
14 sep 1890 in Leiden.
Kind:Dirk Muijt
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:dinsdag 6 juni 1871
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 167
Vader:Johannes Muijt
Moeder:Lijsje Outshoorn
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 6 juni 1871
Plaats:Zegveld
Overledene:Dirk Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:19
Vader:Johannes Muit
Moeder:Lijsje Wittebol
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 14 september 1890
Plaats:Leiden
+
741 V
iv. Marijtje MUIJT-9162 was born on 10 sep 1872. She died on 5 apr 1929.
+
742 V
v. Geertje MUIJT-9163 was born on 9 okt 1874. She died on 7 mei 1944.
+
743 M
vi. Klaas MUIJT-9164 was born on 2 mei 1876. He died on 12 aug 1964.
+
744 V
vii. Neeltje MUIJT-9165 was born on 2 jul 1878. She died on 9 apr 1948.
+
745 V
viii. Johanna MUIJT-9166 was born on 11 apr 1880.
+
746 M
ix. Teunis MUIJT-9167 was born on 20 aug 1881. He died on 17 mei 1962.
747 M
x. Pieter MUIJT-9168 was born on 8 apr 1883 in Zegveld. He died on
9 okt 1953 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Kind:Pieter Muijt
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:zondag 8 april 1883
Vader:Johannes Muijt
Moeder:Lijsje Outshoorn
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 8 april 1883
Plaats:Zegveld
Beheersnummer:W054
Archief:Notarieel archief Woerden
Type index:Notariële akten Woerden, 1908
Inventarisnummer:3
Aktenummer:6153
Naam:Pieter Muijt
Beroep:arbeider
Woonplaats:De Meije gemeente Zegveld
Datum:03-09-1908
Type akte:veiling
Beheersnummer:W054
Archief:Notarieel archief Woerden
Type index:Notariële akten Woerden, 1908
Inventarisnummer:3
Aktenummer:6173
Naam:Pieter Muijt
Beroep:arbeider
Woonplaats:Zegveld
Datum:15-10-1908
Type akte:hypotheek
Overledene:Pieter Muijt
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 168
Geslacht:Man
Leeftijd:70
Vader:Johannes Muijt
Moeder:Lijsje Oudshoorn
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 9 oktober 1953
Plaats:Nieuwerkerk
+
748 V
xi. Dirkje MUIJT-9169 was born on 16 jan 1885. She died on 14 mrt 1948.
749 V
xii. Aaltje MUIJT-9170 was born on 6 mei 1886 in Zegveld. She died
on 21 mei 1886 in Zegveld.
Kind:Aaltje Muijt
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:donderdag 6 mei 1886
Vader:Johannes Muijt
Moeder:Lijsje Oudshoorn
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 6 mei 1886
Plaats:Zegveld
Overledene:Aaltje Muijt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Johannes Muijt
Moeder:Lijsje Oudshoorn
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 21 mei 1886
Plaats:Zegveld
+
750 V
xiii. Aaltje MUIJT-9171 was born on 17 mrt 1888. She died on 5 nov 1978.
543. Dirk MUIJT-9207 (Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT, Dirk Roelen, Roel
Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 12 feb 1823 in Stein.
He died on 23 jun 1898 in Hillegersberg.
Zoon van Jannetje Muijt en haar vader, zij is overleden in
1826 te Boskoop.
Kind:Dirk Muijt
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Stein
Geboortedatum:woensdag 12 februari 1823
Vondeling:N
Vader:Dirk Janz. Muijt
Moeder:Jannigje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 12 februari 1823
Plaats:Stein
Beroep: Bouwknecht en arbeider.
Overledene Dirk Muijt, 75 jaar
Moeder Jannigje Muijt
Partner Burgje de Bruin
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 23-06-1898
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 169
Dirk married Burgje BRUIJN, DE-7967, daughter of Cornelis BRUIJN, DE-7975
and Beatriks DIJKSMAN-8087, on 27 feb 1850 in Hillegersberg. Burgje was born on
9 dec 1827 in Hillegersberg. She died on 18 jan 1905 in Hillegersberg.
Overledene Burgje de Bruin, leeftijd 77 jaar
Vader Cornelis de Bruin
Moeder Beatriks Dijksman
Weduwnaar/weduwe Dirk Muijt
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 18-01-1905
Opmerkingen akte nr. 02
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Hillegersberg 1905 -01
Bruidegom Dirk Muijt, geb. Stein 27 jaar
Moeder Jannigje Muijt
Bruid Burgje de Bruin , geb. Hillegersberg 22 jaar
Vader Cornelis de Bruin
Moeder Beatriks Dijksman
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 27-02-1850
Bron Hillegersberg 1850 -01
Dirk and Burgje had the following children.
751 V
i. Johanna MUIJT-9208 was born on 29 mei 1850 in Hillegersberg.
She died on 1 aug 1850 in Hillegersberg.
Kind:Johanna Muijt
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:woensdag 29 mei 1850
Vondeling:N
Vader:Dirk Muijt
Moeder:Burgje de Bruin
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 29 mei 1850
Plaats:Hillegersberg
Overledene Johanna Muijt, leeftijd 9 weken
Vader Dirk Muijt
Moeder Burgje de Bruin
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 01-08-1850
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Hillegersberg 1850 -37
+
752 V
ii. Johanna MUIJT-9209 was born on 30 jun 1851. She died on 19 sep 1890.
+
753 M
iii. Cornelis MUIJT-9210 was born on 24 jan 1853. He died on 22 dec 1918.
+
754 V
iv. Beatrix MUIJT-9211 was born on 25 apr 1855. She died on 14 okt 1917.
+
755 V
v. Dirkje MUIJT-9212 was born on 4 nov 1857. She died on 16 nov 1937.
756 M
vi. Jan MUIJT-9617 was born on 13 mrt 1860 in Hillegersberg. He died
on 30 okt 1864 in Hillegersberg.
Kind:Jan Muijt
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:woensdag 14 maart 1860
Vondeling:N
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 170
Vader:Dirk Muijt
Moeder:Burgje de Bruin
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 14 maart 1860
Plaats:Hillegersberg
Overledene Jan Muit, leeftijd 4 jaar
Vader Dirk Muit
Moeder Burgje de Bruin
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 30-10-1864
Opmerkingen akte nr. 69
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Hillegersberg 1864 -18v
757 M
vii. Maarten MUIJT-9618 was born on 11 jul 1861 in Hillegersberg. He
died on 6 sep 1882 in Hillegersberg.
Kind:Maarten Muijt
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:donderdag 11 juli 1861
Vondeling:N
Vader:Dirk Muijt
Moeder:Burgje de Bruin
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 11 juli 1861
Plaats:Hillegersberg
Overledene Maarten Muit, leeftijd 21 jaar
Vader Dirk Muit
Moeder Burgje de Bruin
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 06-09-1882
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Hillegersberg 1882 -55
758 M
viii. Johannes MUIT-9619 was born on 17 jan 1864 in Hillegersberg. He
died on 15 dec 1890 in Hillegersberg.
Kind:Johannes Muijt
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:zondag 17 januari 1864
Vondeling:N
Vader:Dirk Muijt
Moeder:Burgje de Bruin
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 17 januari 1864
Plaats:Hillegersberg
Overledene Johannes Muijt, 26 jaar
Vader Dirk Muijt
Moeder Burgje de Bruin
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 15-12-1890
Bronverwijzing Hillegersberg1890-105
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 171
759 M
ix. Arie MUIJT-9213 was born on 10 apr 1866 in Hillegersberg. He
died on 16 mei 1886 in Hillegersberg.
Kind:Arie Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:dinsdag 10 april 1866
Vondeling:N
Vader:Dirk Muit
Moeder:Burgje de Bruin
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 10 april 1866
Plaats:Hillegersberg
Overledene Arie Muijt, leeftijd 20 jaar
Vader Dirk Muijt
Moeder Burgje de Bruin
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 16-05-1886
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Hillegersberg 1886 -35
+
760 M
x. Jan MUIT-9620 was born on 29 nov 1867. He died on 28 dec 1901.
761 M
xi. Adrianus MUIJT-9214 was born on 4 mei 1870 in Hillegersberg.
He died on 15 sep 1871 in Hillegersberg.
Kind:Adrianus Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:woensdag 4 mei 1870
Vondeling:N
Vader:Dirk Muit
Moeder:Burgje de Bruin
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 4 mei 1870
Plaats:Hillegersberg
Overledene Adrianus Muit, leeftijd 1 jaar 4mnd
Vader Dirk Muit
Moeder Burgje de Bruin
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 15-09-1871
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Hillegersberg 1871 -138
546. Lidia MUIT-9700 (Trijntje Janse MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT, Dirk Roelen,
Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 14 sep 1803 in
Moordrecht. She was christened on 2 okt 1803 in Moordrecht. She died on 14 feb
1835 in Rotterdam.
Overledene Lydia Muijt, leeftijd 30 jaar, 7 mnd en 7 dgn
Moeder Trijntje Muijt
Echtgenoo/te Hendrik van Utrecht
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 14-02-1835
Opmerkingen akte nr. 365
Geboorteplaats Moordrecht
Bron Rotterdam 1835 a093v
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 172
Lidia married Hendrik UTRECHT, VAN-10564, son of Hermanus UTRECHT,
VAN-10565 and Willemijntje POTVLIET-10089, on 21 nov 1823 in Sluipwijk.
Hendrik was born on 15 nov 1801 in Bleiswijk. He was christened on 29 nov 1801 in
Bleiswijk.
Bruidegom:Hendrik van Utrecht
Geboorteplaats:Bleiswijk
Geboortedatum:zondag 15 november 1801
Vader bruidegom:Hermanus van Utrecht
Moeder bruidegom:Willemijntje Potvliet
Bruid:Lidia Muit
Geboorteplaats:Moordrecht
Geboortedatum:woensdag 14 september 1803
Vader bruid:NN
Moeder bruid:Trijntje Janse Muit
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 21 november 1823
Plaats:Sluipwijk
Lidia and Hendrik had the following children.
762 V
i. Willemijntje UTRECHT, VAN-10566 was born on 10 mrt 1824 in Sluipwijk.
Kind:Willemijntje van Utrecht
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:woensdag 10 maart 1824
Vondeling:N
Vader:Hendrik van Utrecht
Moeder:Lidia Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 10 maart 1824
Plaats:Sluipwijk
+
763 M
ii. Hermanus UTRECHT, VAN-10567 was born on 4 jun 1825. He died on 26
aug 1892.
764 V
iii. Trijntje UTRECHT, VAN-10568 was born on 28 feb 1827 in Sluipwijk. She
died on 6 dec 1895 in Hillegersberg.
Kind:Trijntje van Utrecht
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:woensdag 28 februari 1827
Vondeling:N
Vader:Hendrik van Utrecht
Moeder:Lidia Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 28 februari 1827
Plaats:Sluipwijk
Overledene Trijntje van Utrecht, leeftijd 68 jaar
Vader Hendrik van Utrecht
Moeder Lidia Muit
Echtgenoo/te Jacobus Buskens
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 06-12-1895
Geboorteplaats Rotterdam
Bron Hillegersberg 1895 -112
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 173
Trijntje married Jacobus BUSKENS-7995 on 29 apr 1857 in Rotterdam.
Jacobus was born in 1832 in 's Hertogenbosch. He died on 17 okt 1897 in
Rotterdam.
Bruidegom Jacobus Buskens, geb. 's Hertogenbosch 25
jaar
Vader Johannes Ludovicus Buskens
Moeder Maria Nijsse
Bruid Trijntje van Utrecht, geb. Sluipwijk 30 jaar
Vader Hendrik van Utrecht
Moeder Lidia Muit
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 29-04-1857
Opmerkingen akte nr. 194
Bron Rotterdam 1857 b002
765 M
iv. Jan UTRECHT, VAN-10570 was born in 1829. He died on 9 jan 1832 in
Delfshaven.
Overledene Jan van Utrecht, leeftijd 2 jaar
Vader Hendrik van Utrecht
Moeder Lijdia Muijt
Plaats Delfshaven
Datum overlijden 09-01-1832
Bron Delfshaven 1832 -005
766 V
v. Christiaantje UTRECHT, VAN-10569 was born on 27 mei 1831 in Charlois.
She died on 26 dec 1831 in Delfshaven.
Kind:Christiaantje van Utrecht
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Charlois
Geboortedatum:vrijdag 27 mei 1831
Vondeling:N
Vader:Hendrik van Utrecht
Moeder:Lijdia Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 27 mei 1831
Plaats:Charlois
Overledene Christiaantje van Utrecht, leeftijd 7
maanden
Vader Hendrik van Utrecht
Moeder Lijdia Muit
Plaats Delfshaven
Datum overlijden 26-12-1831
Bron Delfshaven 1831 -080
767 V
vi. Johanna Christina UTRECHT, VAN-10571 was born on 9 sep 1834 in
Rotterdam. She died on 22 jan 1835 in Rotterdam.
Kind Janna Christiana Utrecht
Vader Hendrik Utrecht
Moeder Lijdia Muit
Plaats Rotterdam
Geboortedatum 09-09-1834
Opmerkingen akte nr. 1819
Bron Rotterdam 1834 b057
Overledene Johanna Christina van Utrecht, leeftijd 4
maanden en 12 dgn
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 174
Vader Hendrik van Utrecht
Moeder Lijdia Muijt
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 22-01-1835
Opmerkingen akte nr. 217
Geboorteplaats Rotterdam
Bron Rotterdam 1835 a056
549. Jacob SCHOUTEN-10265 (Dirkje MUIJT, Jacob Jansz MUIJT, Jan Roelen MUIJT,
Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 8 feb 1789 in
Moordrecht. He died on 22 jan 1851 in Broek.
Overledene:Jacob Schouten
Geslacht:Man
Leeftijd:65
Vader:Jan Schouten
Moeder:Dirkje Muit
Relatie:IJda Hoogerbrug
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 22 januari 1851
Plaats:Broek
Jacob married Geertruij DROOG-8160 on 18 mrt 1812 in Boskoop. Geertruij was born on 21
okt 1789 in Boskoop. She was christened on 25 okt 1789 in Boskoop. She died on 27 nov 1830
in Zuid-Waddinxveen.
Kind:Geertruij
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Boskoop
Geboortedatum:woensdag 21 oktober 1789
Vader:Jan Jacobsz. Droog
Moeder:Jannetje van Ommeren
Getuige:Jan Jacobsz. Droog
Gebeurtenis:Doop
Datum:zondag 25 oktober 1789
Gebeurtenisplaats:NDG
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 21 oktober 1789
Gebeurtenisplaats:Boskoop
Opmerking:Getuige is de vader.
Ten doop geheven door de peet, Pietje van Ommeren
Overledene:Geertruij Droog
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:42
Vader:Jan Droog
Moeder:Jannigje van Ommeren
Relatie:Jakob Schouten
Relatiesoort:Echtgenote
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 27 november 1830
Gebeurtenisplaats:Zuid-Waddinxveen
Bruidegom:Jacob Schouten
Vader bruidegom:Jan Schouten
Moeder bruidegom:NN
Bruid:Geertruij Droog
Vader bruid:Jan Jacobse Droog
Moeder bruid:NN
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 175
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 18 maart 1812
Gebeurtenisplaats:Boskoop
De akte vermeldt geen gegevens over de geboorteplaats of de
leeftijd van het bruidspaar. Ook de namen van de moeders ontbreken
in de akte
Jacob and Geertruij had the following children.
768 M
i. Jan SCHOUTEN-10320 was born on 19 jul 1812 in Bloemendaal.
769 V
ii. Jannigje SCHOUTEN-10314 was born in 1813. She died on 1 sep 1835 in
Noord-Waddinxveen.
Overledene:Jannigje Schouten
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:22
Vader:Jacob Schouten
Moeder:Geertruij Droog
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 1 september 1835
Gebeurtenisplaats:Noord-Waddinxveen
770 V
iii. Grietje SCHOUTEN-10316 was born on 30 apr 1821 in Zuid-Waddinxveen.
She died on 30 apr 1824 in Zuid-Waddinxveen.
Kind:Grietje Schouten
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zuid-Waddinxveen
Geboortedatum:maandag 30 april 1821
Vader:Jacob Schouten
Moeder:Geertruij Droog
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 30 april 1821
Gebeurtenisplaats:Zuid-Waddinxveen
Overledene:Grietje Schouten
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:3
Vader:Jacob Schouten
Moeder:Geertruij Droog
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 30 april 1824
Gebeurtenisplaats:Zuid-Waddinxveen
771 V
iv. Grietje SCHOUTEN-10317 was born on 23 sep 1824 in Zuid-Waddinxveen.
She died on 14 mrt 1825 in Zuid-Waddinxveen.
Kind:Grietje Schouten
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zuid-Waddinxveen
Geboortedatum:donderdag 23 september 1824
Vader:Jacob Schouten
Moeder:Geertruij Droog
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 23 september 1824
Gebeurtenisplaats:Zuid-Waddinxveen
Overledene:Grietje Schouten
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:24 ????
Vader:Jacob Schouten
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 176
Moeder:Geertruij Droog
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 14 maart 1825
Gebeurtenisplaats:Zuid-Waddinxveen
772 V
v. Grietje SCHOUTEN-10318 was born on 13 feb 1826 in Zuid-Waddinxveen.
Kind:Grietje Schouten
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zuid-Waddinxveen
Geboortedatum:maandag 13 februari 1826
Vader:Jacob Schouten
Moeder:Geertruij Droog
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 13 februari 1826
Gebeurtenisplaats:Zuid-Waddinxveen
773 V
vi. Maartje SCHOUTEN-10319 was born on 28 apr 1828 in Zuid-Waddinxveen.
She died on 6 mrt 1829 in Zuid-Waddinxveen.
Kind:Maartje Schouten
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zuid-Waddinxveen
Geboortedatum:maandag 28 april 1828
Vader:Jacob Schouten
Moeder:Geertruij Droog
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 28 april 1828
Gebeurtenisplaats:Zuid-Waddinxveen
Overledene:Maartje Schouten
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:1
Vader:Jacob Schouten
Moeder:Geertruij Droog
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 6 maart 1829
Gebeurtenisplaats:Zuid-Waddinxveen
Jacob also married Ida HOOGERBRUG-8512 on 28 jan 1831 in Zuid-Waddinxveen.
Ida was born on 23 jul 1801 in Noord-Waddinxveen.
Bruidegom:Jacob Schouten
Geboorteplaats:Moordrecht
Geboortedatum:zondag 8 februari 1789
Leeftijd:42
Vader bruidegom:Jan Schouten
Moeder bruidegom:Dirkje Merit
Bruid:Ida Hoogerbrug
Geboorteplaats:Noord-Waddinxveen
Geboortedatum:donderdag 23 juli 1801
Leeftijd:29
Vader bruid:Reijer Hoogerbrug
Moeder bruid:Trijntje van Wilgen
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 28 januari 1831
Gebeurtenisplaats:Zuid-Waddinxveen
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 177
Weduwnaar van Geertruij Droog
Jacob and Ida had the following children.
774 V
vii. Alida SCHOUTEN-10313 was born on 28 okt 1831 in Zuid-Waddinxveen.
Kind:Alida Schouten
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zuid-Waddinxveen
Geboortedatum:vrijdag 28 oktober 1831
Vader:Jacob Schouten
Moeder:Yda Hogerbrug
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 28 oktober 1831
Gebeurtenisplaats:Zuid-Waddinxveen
775 M
viii. Johannes SCHOUTEN-10311 was born on 27 sep 1833 in Bloemendaal.
Kind:Johannes Schouten
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Bloemendaal
Geboortedatum:vrijdag 27 september 1833
Vader:Jacob Schouten
Moeder:IJda Hoogerbrugge
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 27 september 1833
Gebeurtenisplaats:Bloemendaal
776 M
ix. Pieter SCHOUTEN-10312 was born on 5 okt 1835 in Bloemendaal. He died on
14 dec 1860 in Noord-Waddinxveen.
Kind:Pieter Schouten
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Bloemendaal
Geboortedatum:maandag 5 oktober 1835
Vader:Jacob Schouten
Moeder:IJda Hogerbrug
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 5 oktober 1835
Gebeurtenisplaats:Bloemendaal
Overledene:Pieter Schouten
Geslacht:Man
Leeftijd:25
Vader:Jacob Schouten
Moeder:IJda Hogerbrug
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 14 december 1860
Gebeurtenisplaats:Noord-Waddinxveen
777 V
x. Johanna SCHOUTEN-10315 was born on 24 okt 1837 in Bloemendaal.
Kind:Johanna Schouten
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Bloemendaal
Geboortedatum:dinsdag 24 oktober 1837
Vader:Jacob Schouten
Moeder:Ida Hogerbruggen
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 24 oktober 1837
Gebeurtenisplaats:Bloemendaal
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 178
+
778 M
xi. Jacob SCHOUTEN-10264 was born on 23 aug 1840. He died on 23 dec 1916.
558. Johannes "Jan" MUIJT-9246 (Arij MUIT, Jacob Jansz MUIJT, Jan Roelen MUIJT,
Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 7 nov 1790
in Moordrecht. He died on 26 jul 1874 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Beroep: Visser, arbeider, nachtwaker.
Overledene:Jan Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:83
Vader:Adrie Muit
Moeder:Jaapje Dirkzwager
Relatie:Magcheltje van Reeuwijk
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 26 juli 1874
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Jan married Magteltje REEUWIJK, VAN-10116, daughter of Leendert REEUWIJK, VAN10117 and Henderijntje SLINGERLAND-10379, on 21 mei 1815 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Magteltje was born on 20 jul 1796 in Kralingen. She died on 23 apr 1884 in Nieuwerkerk aan
den IJssel.
Overledene:Magcheltje van Reeuwijk
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:89
Vader:Leendert van Reeuwijk
Moeder:Hendrina van Slingerland
Relatie:Jan Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 23 april 1884
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Johannes Muijt en Maggeltje van Reeuwijk
bronBurgerlijke stand - huwelijken Nieuwerkerk aan den IJssel 1815
aktenummer6
aktedatum21-05-1815
bruidegomJohannes Muijt (24 jaar; visser; won. N; geb. te
Moordrecht)
bruidMaggeltje van Reeuwijk (20 jaar; visventster; won. N; geb. te
Kralingen)
vader bruidegomArij Muijt (won. N)
moeder bruidegomJaapje (Dirks) Swager (won. N)
vader bruidLeendert van Reeuwijk (overl.)
moeder bruidHenderrijntje Slingerland
getuigeArij Muijt (45 jaar; visser; won. N)
2e getuigeArij (Az.) Muijt (22 jaar; visser; won. N)
3e getuigeLeendert (Kz.) Vuijk (29 jaar; scheepmaker; won. N)
buurman van de bruid
4e getuigeHendrik Voogd (34 jaar; visser; won. N)
buurman van de bruid
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Jan and Magteltje had the following children.
+
779 V
i. Jaapje MUIT-9258 was born on 2 feb 1817. She died on 27 dec 1907.
+
780 M
ii. Leendert MUIT-9247 was born on 2 jun 1823. He died on 3 nov 1890.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 179
781 M
iii. Arij MUJT-9254 was born on 31 jul 1831 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. He died on 29 sep 1835 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Arij Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1831
aktenummer41
naamArij Muit (geb. 31-7-1831)
aktedatum1-8-1831
vaderJan Muit (40 jaar; visser)
moederMagteltj van Reeuwijk
getuigeJohannis van der Horst (36 jaar; tapper)
2e getuigeArij van den Toorn (67 jaar; veldwachter)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
782 M
iv. Jan MUIJT-9545 was born in 1837 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
He had the following children.
783 M
v. Jan MUIJT-9274 was born about 1837.
559. Dirk MUIT-9712 (Arij MUIT, Jacob Jansz MUIJT, Jan Roelen MUIJT, Roel Dirks,
Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 1 apr 1792 in
Moordrecht. He died on 7 sep 1827 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Dirk was bij het 9e reg inf nr. 1700, West-Indische Jagers
no.10 nr.583.
1815 Frankrijk, in 1816 uit dienst.
Hij had bruine ogen en zwart haar.
Overledene: Dirk Muit
Geslacht: Man
Leeftijd: 30
Vader: NN
Moeder: NN
Relatie: Martijntje den Outer
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: vrijdag 7 september 1827
Plaats: Nieuwerkerk aan den IJssel
Dirk married Martijntje OUTER, DEN-9990, daughter of Andries OUTER, DEN9991 and Magdalena RIP-10137, on 27 mrt 1824 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Martijntje was born on 15 apr 1799 in Nieuwerkerk aan den IJssel. She was christened
on 21 apr 1799 in Nieuwerkerk aan den IJssel. She died on 3 jun 1859 in Nieuwerkerk
aan den IJssel.
Dirk Muijt en Martijntje den Outer
bronBurgerlijke stand - huwelijken Nieuwerkerk aan den IJssel 1824
aktenummer3
aktedatum27-03-1824
bruidegomDirk Muijt (34 jaar; visser; won. N; geb. te Moordrecht)
bruidMartijntje den Outer (24 jaar; huiselijk dienstbaar; won. N;
geb. te N)
vader bruidegomArij Muijt (visser; won. N)
moeder bruidegomJaapje (Dirks) Swager (overl.)
vader bruidAndries den Outer (overl.)
moeder bruidMagdalena Rip (visseres; won. N)
getuigeArij Muijt (31 jaar; visser; won. N)
2e getuigeJan Muijt (33 jaar; visser; won. N)
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 180
3e getuigeLeendert den Outer (27 jaar; visser; won. N)
4e getuigeArij den Outer (23 jaar; visser; won. N)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Dirk and Martijntje had the following children.
+
784 M
i. Jacobus "Jacob" MUIT-9726 was born on 5 feb 1824. He died on 22 dec
1905.
+
785 M
ii. Andries OUTER, DEN-9992 was born on 13 mrt 1828. He died on 29 mrt
1891.
560. Arie "Arij" MUIT-9711 (Arij MUIT, Jacob Jansz MUIJT, Jan Roelen MUIJT, Roel
Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 17 jan 1794 in
Moordrecht. He died on 3 sep 1858 in Noord-Waddinxveen.
Beroep: Arbeider, visser.
Arie had bruine ogen en zwart haar.
Arie Muit
bronNoord-Waddinxveen 1832-1850
inventarisnummer282
naamArie Muit (hoofdbewoner; geh.)
geborengeb. 00-12-1794 te Moordrecht
adreshuis nr. 5
kerknh
beroepvisser
ingekomenkomt 1838 uit Nieuwerkerk
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Arie Muit
bronNoord-Waddinxveen 1839-1849
inventarisnummer280
naamArie Muit (hoofdbewoner; geh.)
geborengeb. te Moordrecht
adreshuis nr. 59b
kerknh
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Arie Muit
bronNoord-Waddinxveen 1842-1843
inventarisnummer195
naamArie Muit (50 jaar)
geborengeb. te Moordrecht
adreswijk 2 huis nr. 54
kerknh
plaatsnaamWaddinxveen
Overledene:Arie Muijt
Geslacht:Man
Leeftijd:64
Vader:Arie Muijt
Moeder:Jaapje Dirkzwager
Relatie:Jakomijntje van der Starre
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 3 september 1858
Plaats:Noord-Waddinxveen
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 181
instellingStreekarchief Midden-Holland
Arij married Magdalena RIP-10137, daughter of Johannis RIP-10138 and Martijnsje
VRIJMOET-10739, on 12 jul 1818 in Nieuwerkerk aan den IJssel. Magdalena was born on 31
mrt 1776 in Nieuwerkerk aan den IJssel. She died on 7 jan 1838 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Bruidegom:Arie Muijt
Geboorteplaats:Moordrecht
Leeftijd:24
Vader bruidegom:Arie Muijt
Moeder bruidegom:Jaapje Dirkzwager
Bruid:Magdalena Rip
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Leeftijd:42
Vader bruid:Johannis Rip
Moeder bruid:Martijnsje Vrijmoet
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zondag 12 juli 1818
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Arij also married Jacomina STARRE, VAN DER-10441, daughter of Huig
STARRE, VAN DER-10453 and Grietje PERDIJK-10054, on 20 jun 1839 in NoordWaddinxveen. Jacomina was born on 24 mei 1804 in Hekendorp. She was christened
on 27 mei 1804 in Sluipwijk. She died on 5 feb 1867 in Noord-Waddinxveen.
Overledene:Jakomijntje van der Starre
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:65
Vader:Huig van der Starre
Moeder:Grietje Perdijk
Relatie:Arie Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 5 februari 1867
Plaats:Noord-Waddinxveen
Overlijdensakte
Opmerking:Eerder weduwe van Klaas Verhoef
Bruidegom:Arie Muijt
Geboorteplaats:Moordrecht
Leeftijd:45
Vader bruidegom:Arie Muijt
Moeder bruidegom:Jaapje Dirkzwager
Bruid:Jakomijntje van der Starre
Geboorteplaats:Oukoop
Leeftijd:35
Vader bruid:Huig van der Starre
Moeder bruid:Grietje Perdijk
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 20 juni 1839
Plaats:Noord-Waddinxveen
Arij and Jacomina had the following children.
786 V
i. Jaapje MUIJT-9271 was born on 28 feb 1840 in NoordWaddinxveen. She died on 22 mei 1862 in Noord-Waddinxveen.
Jaapje Muijt
bronGeboorteakte Waddinxveen 1840
aktenummerNoord-Waddinxveen 4
naamJaapje Muijt (geb. 28-2-1840 nr. 54)
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 182
aktedatum29-2-1840
vaderArie Muijt (46 jaar; arbeider)
moederJacomijntje van der Starre
getuigeGijsbert Spruijt (41 jaar; bouwman)jr
2e getuigeambtshalve
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Jaapje Muit
bronNoord-Waddinxveen 1839-1849
inventarisnummer280
naamJaapje Muit (kind; ongeh.)
geborengeb. te Noord-Waddinxveen
adreshuis nr. 59b
kerknh
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Jaapje Muit
bronNoord-Waddinxveen 1840-1841
inventarisnummer192
naamJaapje Muit (1 jaar)
geborengeb. te Noord-Waddinxveen
adreswijk 2 huis nr. 54
kerknh
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Jaapje Muit
bronNoord-Waddinxveen 1842-1843
inventarisnummer195
naamJaapje Muit (2 jaar)
geborengeb. te Noord-Waddinxveen
adreswijk 2 huis nr. 54
kerknh
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Jaapje Muijt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:22
Vader:Arie Muijt
Moeder:Jacomijntje van der Starre
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 22 mei 1862
Plaats:Noord-Waddinxveen
+
787 V
ii. Grietje MUIT-9658 was born on 12 feb 1848. She died on 23 mei 1927.
562. Anna MUIJT-9251 (Arij MUIT, Jacob Jansz MUIJT, Jan Roelen MUIJT, Roel
Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 26 jun 1797 in
Nieuwerkerk aan den IJssel. She was christened on 1 jul 1797 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. She died on 6 mei 1865 in Zevenhuizen.
Overledene:Anna Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:67
Vader:Arij Muit
Moeder:Jaapje Dirkzwager
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 183
Relatie:Leendert Haak
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 6 mei 1865
Plaats:Zevenhuizen
Anna married Leendert HAAK-8360, son of Cornelis HAAK-8361 and Willemijntje
PRINS-11200, on 3 mei 1822 in Zevenhuizen. Leendert was born on 15 sep 1794 in
Zevenhuizen. He was christened on 21 sep 1794 in Zevenhuizen. He died on 26 mei
1871 in Zevenhuizen.
Beroep: Arbeider.
Overledene:Leendert Haak
Geslacht:Man
Leeftijd:76
Vader:Cornelis Haak
Moeder:Willemijntje Prins
Relatie:Anna Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 26 mei 1871
Plaats:Zevenhuizen
Bruidegom:Leendert Haak
Geboorteplaats:Zevenhuizen
Geboortedatum:maandag 23 september 1799
Leeftijd:27
Vader bruidegom:Cornelis Haak
Moeder bruidegom:Willemijntje Prins
Bruid:Anna Muit
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Geboortedatum:maandag 26 juni 1797
Leeftijd:24
Vader bruid:Arij Muit
Moeder bruid:Jaapje Dirkzwager
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 3 mei 1822
Plaats:Zevenhuizen
Anna and Leendert had the following children.
+
788 V
i. Willemijntje HAAK-8362 was born on 30 aug 1823. She died on 31 jan 1900.
789 M
ii. Jacob HAAK-8363 was born on 8 feb 1825 in Zevenhuizen. He died
on 1 mrt 1825 in Zevenhuizen.
Overledene:Jacob Haak
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Leendert Haak
Moeder:Anna Muit
Relatie:NN
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 1 maart 1825
Plaats:Zevenhuizen
790 M
iii. Arie HAAK-8364 was born on 28 okt 1826 in Zevenhuizen. He died
on 5 nov 1826 in Zevenhuizen.
Arie Haak
bronGeboorteakte Zevenhuizen 1826
aktenummer39
naamArie Haak (geb. 28-10-1826 huis nr. 105)
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 184
aktedatum30-10-1826
vaderLeendert Haak (32 jaar; arbeider)
moederAnna Muit
getuigeCornelis Haak (65 jaar; visser)
2e getuigePhilippus de Leede (37 jaar; korenmolenaar)
plaatsnaamZevenhuizen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Arie Haak
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Leendert Haak
Moeder:Anna Muit
Relatie:NN
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 5 november 1826
Plaats:Zevenhuizen
791 M
iv. Kornelis HAAK-8365 was born on 20 feb 1828 in Zevenhuizen. He
died on 18 feb 1910 in Bergschenhoek.
Kornelis Haak
bronGeboorteakte Zevenhuizen 1828
aktenummer7
naamKornelis Haak (geb. 20-2-1828 huis nr. 105)
aktedatum21-2-1828
vaderLeendert Haak (33 jaar; arbeider)
moederAnna Muit
getuigeambtshalve
2e getuigeambtshalve
plaatsnaamZevenhuizen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene Kornelis Haak, leeftijd 81 jaar
Vader Leendert Haak
Moeder Anna Muit
Weduwnaar/weduwe Mijnsje van Mullem
Plaats Bergschenhoek
Datum overlijden 18-02-1910
Geboorteplaats Zevenhuizen
Bron Bergschenhoek 1910 2
Kornelis married Mijnsje MULLEM, VAN-9895 on 23 apr 1852 in
Zevenhuizen. Mijnsje was born on 2 feb 1828 in Gouderak. She died on 8 nov
1882 in Zevenhuizen.
Bruidegom:Kornelis Haak
Geboorteplaats:Zevenhuizen
Leeftijd:24
Vader bruidegom:Leendert Haak
Moeder bruidegom:Anna Muit
Bruid:Mijnsje van Mullem
Geboorteplaats:Gouderak
Leeftijd:24
Vader bruid:Cornelis van Mullem
Moeder bruid:Grietje Versnel
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 23 april 1852
Plaats:Zevenhuizen
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 185
792 M
v. Jacob HAAK-8366 was born on 29 jun 1833 in Zevenhuizen. He
died on 19 mei 1874 in Zevenhuizen.
Jacob Haak
bronGeboorteakte Zevenhuizen 1833
aktenummer36
naamJacob Haak (geb. 29-6-1833 huis nr. 157)
aktedatum30-6-1833
vaderLeendert Haak (39 jaar; arbeider)
moederAnna Muit
getuigeJan Schreuder (61 jaar; leerlooier)
2e getuigeJohannes Scheer (44 jaar; hoefsmid)
plaatsnaamZevenhuizen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Jacob Haak
Geslacht:Man
Leeftijd:40
Vader:Leendert Haak
Moeder:Anna Muit
Relatie:Catharina Roos
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 19 mei 1874
Plaats:Zevenhuizen
Jacob married Catharina ROOS-10173 on 5 jul 1867 in
Zevenhuizen. Catharina was born on 15 nov 1837 in Hillegersberg.
Bruidegom:Jacob Haak
Geboorteplaats:Zevenhuizen
Leeftijd:34
Vader bruidegom:Leendert Haak
Moeder bruidegom:Anna Muit
Bruid:Catharina Roos
Geboorteplaats:Hillegersberg
Leeftijd:29
Vader bruid:Cornelis Roos
Moeder bruid:Trijntje Bruigom
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 5 juli 1867
Plaats:Zevenhuizen
Weduwe van Hendrik van Dijk
793 V
vi. Adriana HAAK-8367 was born on 29 jun 1833 in Zevenhuizen. She
died on 25 jan 1910 in Moerkapelle.
Adriana Haak
bronGeboorteakte Zevenhuizen 1833
aktenummer37
naamAdriana Haak (geb. 29-6-1833 huis nr. 157)
aktedatum30-6-1833
vaderLeendert Haak (39 jaar; arbeider)
moederAnna Muit
getuigeJan Schreuder (61 jaar; leerlooier)
2e getuigeJohannes Scheer (44 jaar; hoefsmid)
plaatsnaamZevenhuizen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Adriana Haak
bronBurgerlijke stand - overlijden Moerkapelle 1910
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 186
aktenummer1
naamAdriana Haak (geb. te Zevenhuizen; 76 jr.)
overlijdensdatum25-1-1910
vaderLeendert Haak
moederAnna Muit
overlevende echtgeno(o)t(e)Willem Dammis
plaatsnaamMoerkapelle
instellingStreekarchief Midden-Holland
Adriana married Willem DAMMIS-8064 on 18 jan 1861 in Moerkapelle.
Willem was born in 1837 in Moerkapelle.
Willem Dammis en Adriana Haak
bronBurgerlijke stand - huwelijken Moerkapelle 1861
aktenummer1
aktedatum18-1-1861
bruidegomWillem Dammis
(24 jr.; arbeider) (gebpl. M; won. M)
bruidAdriana Haak
(27 jr.; z.b.) (gebpl. Zevenhuizen; won. M)
vader bruidegomJan Dammis overleden
moeder bruidegomJohanna van der Linden (z.b.) (won. M)
vader bruidLeendert Haak (arbeider) (won. Zevenhuizen)
moeder bruidAnna Muit (z.b.) (won. Zevenhuizen)
getuigeJan Dammis (27 jr.; arbeider) (won. M) (broer
van de bruidegom)
2e getuigeAndries Maarleveld (38 jr.; arbeider) (won.
M)
3e getuigePieter Temeeris (41 jr.; arbeider) (won. M)
4e getuigeKlaas Versloot (24 jr.; bouwknecht) (won.
Zevenhuizen)
plaatsnaamMoerkapelle
instellingStreekarchief Midden-Holland
563. Jacob MUIT-9660 (Arij MUIT, Jacob Jansz MUIJT, Jan Roelen MUIJT, Roel Dirks,
Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 26 mrt 1800 in Nieuwerkerk
aan den IJssel. He was christened on 6 apr 1800 in Nieuwerkerk aan den IJssel. He
died on 25 feb 1850 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Overledene:Jacob Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:49
Vader:Arij Muit
Moeder:Jaapje Dirkzwager
Relatie:Neeltje Boon Jongeneel
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 25 februari 1850
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Jacob married Neeltje Boon JONGENEEL-8626, daughter of Cornelis Klaas
JONGENEEL-8629 and Alida SCHOUTEN "Aaltje"-10281, on 14 nov 1829 in
Nieuwerkerk aan den IJssel. Neeltje was born on 14 nov 1806 in Reeuwijk. She was
christened on 23 nov 1806 in Sluipwijk. She died on 11 sep 1867 in Nieuwerkerk aan
den IJssel.
Overledene:Neeltje Boon Jongeneel
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:60
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 187
Vader:Cornelis Jongeneel
Moeder:Aaltje Schouten
Relatie:Jacob Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 12 september 1867
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Jacob Muit en Neeltje Boon Jongeneel
bronBurgerlijke stand - huwelijken Nieuwerkerk aan den IJssel 1829
aktenummer12
aktedatum14-11-1829
bruidegomJacob Muit (29 jaar; visser; won. N; geb. te N)
bruidNeeltje Boon Jongeneel (23 jaar; z.b.; won. N; geb. te
Reeuwijk)
vader bruidegomArij Muit (visser; won. N)
moeder bruidegomJaapje Dirkzwager (overl.)
vader bruidCornelis Jongeneel (arbeider; won. Zwammerdam)
moeder bruidAaltje Schouten (arbeidster; won. Zwammerdam)
getuigeJacob Vryenhoek (63 jaar; visser; won. N)
2e getuigeKlaas van der Hoeven (41 jaar; visser; won. N)
3e getuigeAry van den Toorn (65 jaar; veldwachter; won. N)
4e getuigeJohannis van der Horst (35 jaar; tapper; won. N)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Opmerking:
Bij dit huwelijk erkend: Arie Jongeneel
Jacob and Neeltje had the following children.
794 M
i. Arij BOON JONGENEEL-9659 was born on 22 okt 1829 in
Zevenhuizen. He was christened on 15 nov 1829 in Nieuwerkerk Aan
De IJssel. He died on 23 feb 1862 in Zevenhuizen.
Arie Boon Jongeneel
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1829
aktenummer44
naamArie Boon Jongeneel (geb. 22-10-1829)
aktedatum23-10-1829
vaderonbekend
moederNeeltje Boon Jongeneel
aangeverJacob Muit (29 jaar; visser)
getuigeLeendert den Outer (33 jaar; visser)
2e getuigeArij van den Toorn (65 jaar; veldwachter)
annotatieErkenning bij huwelijk: 14-11-1829
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Erkend bij het huwelijk van zijn ouders.
Beroep: Arbeider.
Overledene:Arie Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:32
Vader:Jacob Muit
Moeder:Neeltje Boon Jongeneel
Relatie:Maria Johanna Hendrika Margaretha Stolk
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 23 februari 1862
Plaats:Zevenhuizen
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 188
Arij married Maria Johanna Hendrika Margaretha STOLK-10457, daughter
of Pieter STOLK-10458 and Elizabeth RIKKERT-10136, on 31 okt 1857 in
Zevenhuizen. Maria was born on 11 aug 1828 in Sluipwijk. She died on 12 jan
1862 in Zevenhuizen.
Overledene:Maria Johanna Hendrika Margaretha Stolk
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:33
Vader:Pieter Stolk
Moeder:Elizabeth Rikkert
Relatie:Arie Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 12 januari 1862
Plaats:Zevenhuizen
Bruidegom:Arie Muit
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Leeftijd:28
Vader bruidegom:Jacob Muit
Moeder bruidegom:Neeltje Boon Jongeneel
Bruid:Maria Johanna Hendrika Margaretha Stolk
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:29
Vader bruid:Pieter Stolk
Moeder bruid:Elizabeth Rikkert
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zaterdag 31 oktober 1857
Plaats:Zevenhuizen
+
795 M
ii. Cornelis MUIT-9667 was born on 7 jul 1832. He died on 29 mei 1890.
+
796 M
iii. Jan MUIT-9683 was born on 3 dec 1834. He died on 14 jan 1911.
+
797 V
iv. Jacoba "Jaapje" MUIT-9684 was born on 17 feb 1838. She died on 17 mei
1925.
+
798 M
v. Pieter MUIT-9704 was born on 7 jun 1841. He died on 31 dec 1915.
566. Lijsje MUIT-9701 (Arij MUIT, Jacob Jansz MUIJT, Jan Roelen MUIJT, Roel Dirks,
Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 8 jan 1810 in Nieuwerkerk
aan den IJssel. She was christened on 24 jan 1810 in Nieuwerkerk aan den IJssel. She
was buried on 27 okt 1869 in Hillegersberg.
Overledene Lijsje Muit, leeftijd 60 jaar
Vader Arie Muit
Moeder Jaapje Dirkzwager
Echtgenoo/te Rijk van Toor
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 27-10-1869
Opmerkingen eerder weduwe Cornelis Schenk
Geboorteplaats Nieuwerkerk a/d/ IJssel
Bron Hillegersberg 1869 -46
Lijsje married Cornelis SCHENK-10223, son of Willem SCHENK-10234 and
Pietertje BERG, VAN DEN-7701, on 24 jun 1830 in Hillegersberg. Cornelis was
christened on 20 jun 1798 in Hillegersberg. He was buried on 14 mei 1863 in
Hillegersberg.
DopelingCornelis Schenk
VaderWillem Schenk
MoederPietertje van den Berg
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 189
GetuigeAriaantje Jongejan
PlaatsHillegersberg
Datum doop24-06-1798
Geboortedatum20-06-1798
BronDTB Hillegersberg Doop gereformeerd
Beroep: Visverkoper.
Bruidegom Cornelis Schenk 32 jaar
Vader Willem Schenk
Moeder Pietertje van den Berg
Bruid Lijsje Muit , geb. Nieuwerkerk op d'IJssel 20 jaar
Vader Ary Muit
Moeder Jaapje Dirkzwager
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 24-06-1830
Bron Hillegersberg 1830 -09
Lijsje and Cornelis had the following children.
799 M
i. Cornelis SCHENK-10231 was born on 7 jun 1830 in Hillegersberg.
He died on 17 jun 1846 in Hillegersberg.
Kind:Cornelis Schenk
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:maandag 7 juni 1830
Vondeling:N
Vader:Cornelis Schenk
Moeder:Lijsje Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 7 juni 1830
Plaats:Hillegersberg
Overledene Cornelis Schenk, leeftijd 16 jaar
Vader Cornelis Schenk
Moeder Lijsje Muit
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 17-06-1846
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Hillegersberg 1846 -23
800 V
ii. Jaapje SCHENK-10227 was born on 22 jan 1833 in Hillegersberg.
She died on 11 sep 1899 in Rotterdam.
Kind:Jaapje Schenk
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:dinsdag 22 januari 1833
Vondeling:N
Vader:Cornelis Schenk
Moeder:Lijsje Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 22 januari 1833
Plaats:Hillegersberg
Overledene Jaapje Schenk, leeftijd 66 jaar
Vader Cornelis Schenk
Moeder Lijsje Muit
Echtgenoo/te Willem Schipper
Plaats Rotterdam
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 190
Datum overlijden 11-09-1899
Opmerkingen akte nr. 4438
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Rotterdam 1899 f053v
Jaapje married Willem SCHIPPERS-10253 on 23 mrt 1864 in
Hillegersberg. Willem was born in 1839 in Hillegersberg.
Bruidegom Willem Schipper, geb. Bergschenhoek
25 jaar
Vader Hendrik Schipper
Moeder Niesje Noordhoek
Bruid Jaapje Schenk, geb. Hillegrsberg 31 jaar
Vader Cornelis Schenk
Moeder Lijsje Muit
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 23-03-1864
Bron Hillegersberg 1864 -05
801 V
iii. Pietertje SCHENK-10230 was born on 1 nov 1834 in Hillegersberg.
She died on 10 aug 1852 in Hillegersberg.
Kind:Pietertje Schenk
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:zaterdag 1 november 1834
Vondeling:N
Vader:Cornelis Schenk
Moeder:Lijsje Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 1 november 1834
Plaats:Hillegersberg
Overledene Pietertje Schenk, leeftijd 17 jaar 9 mnd
Vader Cornelis Schenk
Moeder Lijsje Muit
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 10-08-1852
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Hillegersberg 1852 -39
802 M
iv. Arie SCHENK-10228 was born on 1 feb 1837 in Hillegersberg. He
died on 23 jun 1880 in Rotterdam.
Kind:Arie Schenk
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:woensdag 1 februari 1837
Vondeling:N
Vader:Cornelis Schenk
Moeder:Lijsje Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 1 februari 1837
Plaats:Hillegersberg
Overledene Arie Schenk, leeftijd 43 jaar
Vader Cornelis Schenk
Moeder Lijsse Muit
Echtgenoo/te Jacoba Geene
Plaats Rotterdam
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 191
Datum overlijden 23-06-1880
Opmerkingen akte nr. 2169
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Rotterdam 1880 b175v
Arie married Jaapje GEENEN, VAN-8267 on 10 apr 1861 in
Hillegersberg. Jaapje was born on 6 apr 1840 in Hillegersberg.
Bruidegom Arie Schenk, geb. Hillegersberg 24
jaar
Vader Cornelis Schenk
Moeder Lijsje Muit
Bruid Jaapje van Geenen, geb. Hillegersberg 21 jaar
Vader Pieter van Geenen
Moeder Adriana Oostendorp
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 10-04-1861
Bron Hillegersberg 1861 -04
803 V
v. Willemina SCHENK-10233 was born on 2 mrt 1839 in
Hillegersberg. She died on 4 mrt 1924 in Rotterdam.
Kind:Willemina Schenk
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:zaterdag 2 maart 1839
Vondeling:N
Vader:Cornelis Schenk
Moeder:Lijsje Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 2 maart 1839
Plaats:Hillegersberg
Overledene Willemina Schenk, leeftijd 85 jaar
Vader Cornelis Schenk
Moeder Lijsje Muit
Weduwnaar/weduwe Arij Abel
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 04-03-1924
Opmerkingen akte nr. 1032; eerder weduwe van Leendert
van der Graaf
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Rotterdam 1924 b087
Willemina married Leendert GRAAF, VAN DER-8307 on 23 mei 1863 in
Schiebroek. Leendert was born on 16 apr 1825 in Rotterdam. He died on 19 apr
1871 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
Bruidegom Leendert van der Graaf, geb. Rotterdam 38
jaar
Vader Leendert van der Graaf
Moeder Adriana de Wit
Bruid Willemina Schenk, geb. Hillegersberg 24 jaar
Vader Cornelis Schenk
Moeder Lijsje Muit
Plaats huwelijk Schiebroek
Huwelijksdatum 23-05-1863
Bron Schiebroek 1863 -3
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 192
Willemina also married Arij ABEL-7549 on 2 mrt 1872 in
Hillegersberg. Arij was born in 1832 in Kethel en Spaland.
Bruidegom Arij Abel, geb. Kethel en Spaland 40
jaar
Vader Arij Abel
Moeder Neeltje Gravesteijn
Bruid Willemina Schenk, geb. Hillegersberg 33 jaar
Vader Cornelis Schenk
Moeder Lijsje Muit
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 02-03-1872
Bron Hillegersberg 1872 -04
804 V
vi. Dirkje SCHENK-10229 was born on 1 okt 1841 in Hillegersberg.
She died on 10 okt 1897 in Hillegersberg.
Kind:Dirkje Schenk
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:vrijdag 1 oktober 1841
Vondeling:N
Vader:Cornelis Schenk
Moeder:Lijsje Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 1 oktober 1841
Plaats:Hillegersberg
Overledene Dirkje Schenk, leeftijd 56 jaar
Vader Cornelis Schenk
Moeder Lijsje Muit
Weduwnaar/weduwe Nicolaas Jacobus Berghuis
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 10-10-1897
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Hillegersberg 1897 -078
Dirkje married Nicolaas Jacobus BERGHUIS-7712 on 28 apr 1864
in Hillegersberg. Nicolaas was born in 1837 in Pouderoijen.
Bruidegom Nicolaas Jacobus Berghuis, geb.
Pouderoijen 27 jaar
Vader Jacob Klasens Berghuis
Moeder Antonia Heussen
Bruid Dirkje Schenk, geb. Hillegersberg 22 jaar
Vader Cornelis Schenk
Moeder Lijsje Muit
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 28-04-1864
Bron Hillegersberg 1864 -07
805 V
vii. Elizabeth SCHENK-10225 was born on 10 feb 1844 in
Hillegersberg. She died on 7 aug 1849 in Hillegersberg.
Kind:Elizabeth Schenk
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:zaterdag 10 februari 1844
Vondeling:N
Vader:Cornelis Schenk
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 193
Moeder:Lijsje Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 10 februari 1844
Plaats:Hillegersberg
Overledene Elizabeth Schenk, leeftijd 5 jaar 5 mnd
Vader Cornelis Schenk
Moeder Lijsje Muit
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 07-08-1849
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Hillegersberg 1849 -50
806 V
viii. Cornelia SCHENK-10224 was born on 24 dec 1846 in
Hillegersberg.
Kind:Cornelia Schenk
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:donderdag 24 december 1846
Vondeling:N
Vader:Cornelis Schenk
Moeder:Lijsje Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 24 december 1846
Plaats:Hillegersberg
Cornelia married Pieter VELDEN, VAN DER-10605 on 8 mei 1867 in
Kralingen. Pieter was born in 1842 in Kralingen.
Bruidegom Pieter van der Velden, geb. Kralingen 25
jaar
Vader Arie van der Velden
Moeder Sara Visser
Bruid Cornelia Schenk, geb. Hillergersberg 20 jaar
Vader Cornelis Schenk
Moeder Sijsje Muit
Plaats huwelijk Kralingen
Huwelijksdatum 08-05-1867
Aktenummer 20
Opmerkingen bruid wonende te Hillegersberg
Bron Kralingen 1867 -012
807 V
ix. Elizabeth SCHENK-10226 was born on 26 apr 1850 in
Hillegersberg. She died on 18 jun 1851 in Hillegersberg.
Kind:Elizabeth Schenk
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:vrijdag 26 april 1850
Vondeling:N
Vader:Cornelis Schenk
Moeder:Lijsje Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 26 april 1850
Plaats:Hillegersberg
Overledene Elizabeth Schenk, leeftijd 1 jaar 53dgn
Vader Cornelis Schenk
Moeder Lijsje Muit
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 194
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 18-06-1851
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Hillegersberg 1851 -27
808 V
x. Pietertje SCHENK-10232 was born on 15 jun 1853 in
Hillegersberg. She died on 20 apr 1904 in Rotterdam.
Kind:Pietertje Schenk
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:woensdag 15 juni 1853
Vondeling:N
Vader:Cornelis Schenk
Moeder:Lijsje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 15 juni 1853
Plaats:Hillegersberg
Overledene Pietertje Schenk, leeftijd 50 jaar
Vader Cornelis Schenk
Moeder Lijsje Muijt
Weduwnaar/weduwe Barend Zweegman
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 20-04-1904
Opmerkingen akte nr. 2045
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Rotterdam 1904 c013
Pietertje married Barend ZWEEGMAN-10880 on 6 nov 1878 in Rotterdam.
Barend was born on 4 feb 1842 in Rotterdam. He died on 20 apr 1904 in
Rotterdam.
Kind Barend Zweegman
Vader Barend Siburgen Zweegman
Moeder Johanna van der Torren
Plaats Rotterdam
Geboortedatum 04-02-1842
Opmerkingen akte nr. 317, erkening door ouders, 18-021852
Bron Rotterdam 1842 a081
Barend Zweegman was zeeman, hij woonde in 1880 in de
Batavierenstraat 69, in 1882 wordt vermeld: B Zweegman
Tapper Jufferstraat nr 40, maar er staat een kruisje
voor deze naam als zjnde overleden.
1884 Jufferstraat 40: B Zweegman in Bieren. Het beroep
van Pietertje Schenk is Tapster zie huwelijk.
Barend werd( in 1863 ) samen met 6 anderen veroordeeld
tot 8 maanden gevangenisstraf vanwege desertie toen hij
21 jaar was en Ligt matroos op het Nederlandsche
Barkschip Colombine bij kapitein C A Malbraue.
Bron CBG politieblad.
Bruidegom Barend Zweegman, geb. Rotterdam 36 jaar
Vader Barend Siburger Zweegman
Moeder Johanna van der Torren
Bruid Pietertje Schenk, geb. Hillegersberg 25 jaar
Vader Cornelis Schenk
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 195
Moeder Lijsje Muijt
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 06-11-1878
Opmerkingen akte nr. 1096
Bron Rotterdam 1878 f075
Lijsje also married Rijk TOOR, VAN-10531 on 3 feb 1865 in Hillegersberg. Rijk
was born on 6 jan 1809 in Rhenoij. He died on 6 jul 1885 in Kralingen.
Beroep: Arbeider.
Bruidegom Rijk van Toor, geb. Rhenoij 56 jaar
Vader Jan van Toor
Moeder Lijntje Nieuwaal
Bruid Lijsje Muit, geb. Nieuwerkerk op de IJssel 55 jaar
Vader Ary Muit
Moeder Jaapje Dirkzwager
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 03-02-1865
Bron Hillegersberg 1865 -01
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 196
Ninth Generation
617. Claudina Petronella MUIJT-9272 (Pieter Nicolaas MUIJT, Cornelis Claes MUIJT,
Claas Jans MUIJT, Jan Jans, Jan Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz)
was born on 26 nov 1810 in Delfshaven. She was christened on 2 dec 1810 in
Delfshaven. She died on 31 dec 1860 in Den Haag.
Dopeling Claudina Peternella Pieter Muijt
Vader Pieter Nikolaas Muijt
Moeder Elisabeth van der Kouwen
Getuige Maria van der Waal
Plaats Delfshaven
Geboortedatum 26-12-1810
Opmerkingen de doop datum is; opgegeven 2 December 1810.
Bron DTB Delfshaven Doop gereformeerd
Claudina married Guiilaume George Frederic Louis SCHOR-10257, son of Charles
Frederik SCHOR-10258 and Maria HESSELING, VAN-8444, on 13 nov 1833 in Den
Haag. The marriage ended in divorce. Guiilaume was born on 10 jul 1813 in Den
Haag.
Bruidegom:Guillaume George Frederic Louis Schor
Geboorteplaats:Den Haag
Leeftijd:20
Vader bruidegom:Charles Frederik Schor
Moeder bruidegom:Maria van Hesseling
Bruid:Claudina Petronella Muijt
Geboorteplaats:Delfshaven
Leeftijd:22
Vader bruid:Pieter Nicolaas Muijt
Moeder bruid:Elisabeth van der Kouwen
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 13 november 1833
Plaats:Den Haag
Aktenummer: 386
Serieletter:
Aktedatum: 5 september 1845
Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
Soort akte: Echtscheidingsakte
Echtscheidingsdatum: 5 september 1845
Voornamen: Guillaume George Frederik Louis
Tussenvoegsels:
Achternaam: Schor
Beroep: behanger
Voornamen: Claudina Petronella
Tussenvoegsels:
Achternaam: Muijt
Beroep: zonder beroep
Claudina and Guiilaume had the following children.
809 V
i. Maria Elisabeth Claudina SCHOR-10259 was born in 1834 in Den Haag. She
died on 14 apr 1834 in Den Haag.
Overledene: Maria Elisabeth Claudina Schor
Geslacht: Vrouw
Leeftijd: 0
Vader: Guillaume George Fredrik Louis Schor
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 197
Moeder: Claudina Petronella Muijt
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: maandag 14 april 1834
Plaats: Den Haag
810 M
ii. Carel Frederik SCHOR-10260 was born in 1838 in ´s Gravenhage.
Carel married Maria Paulina ZWAARD-10878 on 4 mei 1870 in ´s
Gravenhage. Maria was born in 1835.
Aktenummer: 203
Serieletter:
Aktedatum: 4 mei 1870
Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
Soort akte: Huwelijksakte
Huwelijksdatum: 4 mei 1870
Bruidegom
Voornamen: Carel Frederik
Tussenvoegsels:
Achternaam: Schor
Leeftijd: 32
Beroep: ambtenaar
Bruid
Voornamen: Maria Paulina
Tussenvoegsels:
Achternaam: Zwaard
Leeftijd: 25
Beroep: zonder beroep
Vader bruidegom
Voornamen: Guillaume George
Frederik Louis
Tussenvoegsels:
Achternaam: Schor
Beroep: zonder beroep
Moeder bruidegom
Voornamen: Claudina Petronella
Tussenvoegsels:
Achternaam: Muijt
Beroep: Vader bruid
Voornamen: Johannes
Tussenvoegsels:
Achternaam: Zwaard
Beroep: koetsier
Moeder bruid
Voornamen: Dorothea Christina
Tussenvoegsels: van
Achternaam: Gelder Brouwer
Beroep: In de akte erkend(e) Kind(eren) Maria Paulina Schor
Getuige(n) Huwelijk
Pieter van Gelder Brouwer, gemeenteopzichter, 71
Jacob Maurer, eerste luitenant kwartiermeester, 33
Hendrik Gerardus Frederik Hoffmann, onderwijzer aan de
Koninklijke Muziekschool, 38
George Johannes Hoffmann, kunstschilder, 37
Claudina also married Ludovicus Wilhelmus ROUMEN-10184 on 27 dec 1854 in 's
Gravenhage. Ludovicus was born about 1810 in Utrecht.
Ook wel Kramer genoemd.
Aktenummer: 560
Serieletter:
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 198
Aktedatum: 27 december 1854
Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
Soort akte: Huwelijksakte
Huwelijksdatum: 27 december 1854
Voornamen: Ludovicus Wilhelmus
Achternaam: Roumen
Leeftijd: 44
Beroep: muziekmeester
Voornamen: Claudina Petronella
Tussenvoegsels:
Achternaam: Muijt
Leeftijd: 44
Beroep: zonder beroep
Vader bruidegom
Voornamen: Ludovicus Wilhelmus
Tussenvoegsels:
Achternaam: Roumen
Beroep: Moeder bruidegom
Voornamen: Anna
Tussenvoegsels:
Achternaam: Gezelschap
Beroep: Vader bruid
Voornamen: Pieter Nicolaas
Tussenvoegsels:
Achternaam: Muijt
Beroep: Vorige echtgenote(n) Bruid Guillaume Georg Frederik Louis Schor
Getuige(n) Huwelijk
Albertus Daniel Pijzel, goudsmid en zilversmid, 53
Willem Abraham Peereboom, adjunct commies, 39
Joseph Frederic Edward Giese, muziekmeester, 33
Johannes Cornelis Muijt, ambtenaar, 41
618. Johannes Cornelis MUIJT-9418 (Pieter Nicolaas MUIJT, Cornelis Claes MUIJT,
Claas Jans MUIJT, Jan Jans, Jan Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz)
was born on 9 feb 1813 in Delfshaven. He died on 30 jan 1889 in Den Haag.
Kind:Johannes Cornelis Muijt
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Delfshaven
Geboortedatum:dinsdag 9 februari 1813
Vondeling:N
Vader:Pieter Nicolaas Muijt
Moeder:Elisabeth van den Kouwen
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 9 februari 1813
Plaats:Delfshaven
Johannes married Elisabeth Johanna BRIEDÉ-7945, daughter of Willem Georg
Frederik BRIEDÉ-7946 and Jeannette Gesina BAAR-7632, on 11 jun 1845 in Den
Haag. Elisabeth was born on 21 okt 1819 in Den Haag. She died on 16 sep 1900 in
Den Haag.
Aktenummer: 0
Serieletter:
Aktedatum: 28 mei 1845
Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
Soort akte: Huwelijksakte
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 199
Huwelijksdatum: 28 mei 1845
Bruidegom
Voornamen: Johannes Cornelis
Achternaam: Muijt
Leeftijd: 32
Beroep: zonder beroep
Bruid
Voornamen: Elizabeth Johanna Frederika
Achternaam: Briedé
Leeftijd: 25
Beroep: zonder beroep
Vader bruidegom
Voornamen: Pieter Nicolaas
Achternaam: Muijt
Beroep: Moeder bruidegom
Voornamen: Elisabeth
Tussenvoegsels: van der
Achternaam: Kouwen
Beroep: zonder beroep
Vader bruid
Voornamen: Willem George Frederik
Achternaam: Briedé
Beroep: ambternaar
Moeder bruid
Voornamen: Jeannette Gesina
Achternaam: Baar
Beroep: Getuige(n) Huwelijk
Johannes van der Kouwen, onderwijzer, 64
Johannes Godefridus Briedé, kommies, 50
Frederik Hendrik Greb, toneelspeler, 31
Johan Michael Pfeiffer, particulier, 46
Johannes and Elisabeth had the following children.
811 M
i. Johannes Cornelis MUIJT-9419 was born on 8 aug 1848 in Den
Haag. He died on 21 mrt 1905 in Den Haag.
Beroep: Bevolkingsagent.
Johannes married Gerdina Dirkje SCHEER-10217, daughter of Bastiaan
SCHEER-10218 and Catharina VENDERBOS-10606, on 26 apr 1877 in
Rotterdam. Gerdina was born on 17 okt 1849 in Gorinchem. She died on 10 apr
1889 in Den Haag.
Bruidegom Johannes Cornelis Muijt, geb. 's Gravenhage
28 jaar
Vader Johannes Cornelis Muijt
Moeder Elizabeth Briede
Bruid Gerdina Dirkje Scheer, geb. Gorinchem 27 jaar
Vader Bastiaan Scheer
Moeder Catharina Venderbos
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 26-04-1877
Opmerkingen akte nr. 341
Bron Rotterdam 1877 b081v
Johannes also married Johannetta ADAMS-7551, daughter of
Mattheus Wilhelmus ADAMS-7552 and Petronella LEEUW, VAN
DER-8890, on 26 aug 1891 in Den Haag. Johannetta was born on 18
jul 1859 in Den Haag.
Aktenummer:
07 Oct 2014
772
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 200
Serieletter:
Aktedatum: 26 augustus 1891
Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
Soort akte: Huwelijksakte
Huwelijksdatum: 26 augustus 1891
Bruidegom
Voornamen: Johannes Cornelis
Achternaam: Muijt
Leeftijd: 43
Beroep: bevolkingsagent
Bruid
Voornamen: Johannetta
Achternaam: Adams
Leeftijd: 32
Beroep: zonder beroep
Vader bruidegom
Voornamen: Johannes Cornelis
Achternaam: Muijt
Beroep: Moeder bruidegom
Voornamen: Johanna Frederika
Elizabeth
Achternaam: Briedé
Beroep: zonder beroep
Vader bruid
Voornamen: Mattheus Wilhelmus
Achternaam: Adams
Beroep: Moeder bruid
Voornamen: Petronella
Tussenvoegsels: van der
Achternaam: Leeuw
Beroep: zonder beroep
Vorige echtgenote(s) Bruidegom Gerdina Dirkje Scheer
812 V
ii. Jeannette Gesina Elisabeth MUIJT-9420 was born on 8 sep 1851
in ´s Gravenhage. She died on 2 mrt 1929 in ´s Gravenhage.
Aktenummer: 1057
Serieletter:
Aktedatum: 4 maart 1929
Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
Soort akte: Overlijdensakte
Overlijdensdatum: 2 maart 1929
Voornamen: Jannette gipina elisabeth
Tussenvoegsels:
Achternaam: muijt
Leeftijd: 77 jaar
Beroep: zonder beroep
Persoon Jeannette Gesina Elisabeth Muijt
Geboortedatum 08-09-1851
Periode 1851 - 1940
Bron Bevolkingsregister Rotterdam
Jeannette married Cornelis Pieter SCHUPPER-10333 on 14 apr
1880 in ´s Gravenhage. Cornelis was born on 28 nov 1855 in
Rotterdam.
Aktenummer: 212
Serieletter:
Aktedatum: 14 april 1880
Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
Soort akte: Huwelijksakte
Huwelijksdatum: 14 april 1880
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 201
Bruidegom
Voornamen: Cornelis Pieter
Achternaam: Schupper
Leeftijd: 24
Beroep: boekhouder
Bruid
Voornamen: Jeannette Gijsina Elisabeth
Achternaam: Muijt
Leeftijd: 28
Beroep: zonder beroep
Vader bruidegom
Voornamen: Arie
Achternaam: Schupper
Beroep: stalhouder
Moeder bruidegom
Voornamen: Aaltje
Achternaam: Borghart
Beroep: zonder beroep
Vader bruid
Voornamen: Johannes Cornelis
Achternaam: Muijt
Beroep: ambtenaar
Moeder bruid
Voornamen: Johanna Frederika
Elisabeth
Achternaam: Briedé
Beroep: zonder beroep
Getuige(n) Huwelijk
Willem Hendrik Haasse, deurwaarder, 63
Aalbertus Gerardus Schupper, kapper, 26
Johannes Cornelis Muijt, ambtenaar, 31
Willem Slikkerveer, onderwijzer, 31
813 V
iii. Johanna Frederica Elisabeth MUIJT-9421 was born on 22 dec
1853 in Den Haag. She died on 23 apr 1906 in Den Haag.
Johanna married Willem SLIKKEVEER-10375 on 28 mrt 1877 in
Den Haag. The marriage ended in divorce. Willem was born on 30
aug 1848 in Ridderkerk.
Beroep: Onderwijzer.
Aktenummer: 165
Serieletter:
Aktedatum: 28 maart 1877
Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
Soort akte: Huwelijksakte
Huwelijksdatum: 28 maart 1877
Bruidegom
Voornamen: Willem
Achternaam: Slikkerveer
Leeftijd: 28
Beroep: onderwijzer
Bruid
Voornamen: Johanna Frederika Elisabeth
Achternaam: Muijt
Leeftijd: 23
Beroep: zonder beroep
Vader bruidegom
Voornamen: Jan
Achternaam: Slikkerveer
Beroep: Moeder bruidegom
Voornamen: Neeltje
Tussenvoegsels: den
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 202
Achternaam: Boer
Beroep: zonder beroep
Vader bruid
Voornamen:
Achternaam: Muijt
Beroep: ambtenaar
Moeder bruid
Voornamen:
Achternaam: Briedé
Beroep: zonder beroep
Johannes Cornelis
Johanna Frederika Elisabeth
Getuige(n) Huwelijk
Govert de Kool, vleeshouwer, 45
Carel Frans Koemans, ambtenaar, 32
Johannes Cornelis Muijt, ambtenaar, 28
Leonardus Johannes van Haastert, onderwijzer, 27
Aktenummer: 757
Serieletter:
Aktedatum: 20 juni 1900
Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
Soort akte: Echtscheidingsakte
Echtscheidingsdatum: 20 juni 1900
Voornamen: Willem
Achternaam: Slikkeveer
Beroep: Vrouw
Voornamen: Johanna Frederika Elisabeth
Achternaam: Muijt
Beroep: -
814 V
iv. Wilhelmina Georgina Frederica MUIJT-9422 was born on 28 jul
1856 in Den Haag. She died on 5 apr 1895 in Den Haag.
631. Maarten SCHOUTEN-10278 (Maarten SCHOUTEN, Neeltje Maartensd BOON,
Aaltje Willemsdr MUIJT, Willem Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel
Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 2 mrt 1813 in Sluipwijk. He died on 25 mei
1850 in Grave.
Kind:Maarten Schouten
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:dinsdag 2 maart 1813
Vondeling:N
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Gerrigje Jongeneel
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 2 maart 1813
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Overledene:Maarten Schouten
Geslacht:Man
Leeftijd:38
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Gerritje Jongeneelen
Relatie:Adriana Jongeneelen
Relatiesoort:Echtgenoot
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 25 mei 1850
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 203
Gebeurtenisplaats:Grave
Uittreksel uit het overlijdensregister van Grave d.d. 27-05-1850
Maarten married Adriana JONGENEEL-8627 on 4 mrt 1837 in Sluipwijk. Adriana
was born on 22 okt 1811 in Sluipwijk. She was christened on 27 okt 1811 in
Sluipwijk.
Bruidegom:Maarten Schouten
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:23
Vader bruidegom:Maarten Schouten
Moeder bruidegom:Gerrigje Jongeneel
Bruid:Adriana Jongeneel
Geboorteplaats:Reeuwijk
Leeftijd:25
Vader bruid:Cornelis Simonse Jongeneel
Moeder bruid:Dirkje Dirkse Grotendorst
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zaterdag 4 maart 1837
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Maarten and Adriana had the following children.
815 V
i. Maartje SCHOUTEN-11433 was born on 19 apr 1838 in Sluipwijk. She died
on 8 dec 1856 in Sluipwijk.
Kind:Maartje Schouten
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:donderdag 19 april 1838
Vondeling:N
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Adriana Jongeneel
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 19 april 1838
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Overledene:Maartje Schouten
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:18
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Adriana Jongeneel
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 8 december 1856
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
816 V
ii. Dirkje SCHOUTEN-11436 was born on 23 dec 1839 in Sluipwijk. She died on
1 feb 1871 in Waddinxveen.
Kind:Dirkje Schouten
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:maandag 23 december 1839
Vondeling:N
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Adriana Jongeneel
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 23 december 1839
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 204
Overledene:Dirkje Schouten
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:29
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Adriana Jongeneel
Relatie:Hermanus Koster
Relatiesoort:Echtgenote
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 1 februari 1871
Gebeurtenisplaats:Waddinxveen
Dirkje married Hermanus KOSTER-11448 on 21 jun 1866 in Broek.
Hermanus was born on 1 jan 1829 in Rijswijk.
Bruidegom:Hermanus Koster
Geboorteplaats:Rijswijk
Geboortedatum:donderdag 1 januari 1829
Leeftijd:37
Vader bruidegom:Dirk Koster
Moeder bruidegom:Anna Boelee
Bruid:Dirkje Schouten
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:woensdag 1 januari 1840
Leeftijd:26
Vader bruid:Maarten Schouten
Moeder bruid:Adriana Jongeneel
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 21 juni 1866
Gebeurtenisplaats:Broek
817 V
iii. Gerrigje SCHOUTEN-11437 was born on 28 sep 1841 in Zwammerdam. She
died on 31 jan 1843 in Streefkerk.
Kind:Gerrigje Schouten
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zwammerdam
Geboortedatum:dinsdag 28 september 1841
Vondeling:N
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Jaantje Jongeneel
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 28 september 1841
Gebeurtenisplaats:Zwammerdam
Overledene:Gerrigje Schouten
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:1
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Adriana Jongeneel
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 31 januari 1843
Gebeurtenisplaats:Streefkerk
Opmerking:Overledene is woonachtig te Sluipwijk
818 M
iv. Cornelis SCHOUTEN-11438 was born on 28 aug 1843 in Sluipwijk.
Kind:Cornelis Schouten
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:maandag 28 augustus 1843
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 205
Vondeling:N
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Adriana Jongeneel
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 28 augustus 1843
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Cornelis married Johanna KOSTER-11449 on 23 feb 1871 in Waddinxveen.
Johanna was born in 1851 in Broek.
Bruidegom:Cornelis Schouten
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:27
Vader bruidegom:Maarten Schouten
Moeder bruidegom:Adriana Jongeneel
Bruid:Johanna Koster
Geboorteplaats:Broek
Leeftijd:20
Vader bruid:Klaas Koster
Moeder bruid:Elizabeth Mouton
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 23 februari 1871
Gebeurtenisplaats:Waddinxveen
819 M
v. Arie SCHOUTEN-11450 was born in 1846 in Sluipwijk.
Arie married Elisabeth JONGENEEL-11451 on 7 dec 1872 in Reeuwijk.
Elisabeth was born in 1844.
820 M
vi. Maarten SCHOUTEN-10262 was born on 6 aug 1848 in Sluipwijk.
Maarten married Helena Petronella MUIT-9585, daughter of Teunis MUIT7470 and Adriana VINK, DE-7469, on 17 mei 1872 in Reeuwijk. Helena was
born on 15 nov 1852 in Sluipwijk. She died on 4 nov 1877 in Reeuwijk.
Kind:Helena Petronella Muit
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:maandag 15 november 1852
Vondeling:N
Vader:Teunis Muit
Moeder:Adriana de Vink
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 15 november 1852
Plaats:Sluipwijk
Beheersnummer:R002
Archief:Gemeente Reeuwijk
Type index:Bevolkingsregister Reeuwijk, 1870-1881
Inventarisnummer:467
Folionummer:70
Naam:Helena Petronella Muit
Geboren:15-11-1852 te Sluipwijk
Overlijden:04-11-1877 te Reeuwijk
Betrekking tot gezinshoofd:vrouw
Burgerlijke staat:gehuwd
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 206
Kerkgenootschap:Nederlands-hervormd
Adres:F18-1
Beheersnummer: R010
Archief: Gemeente Sluipwijk
Type index: Bevolkingsregister Sluipwijk, 1860-1871
Inventarisnummer: 245
Folionummer: 113
Naam: Helena Petronella Muijt
Geboren: 15-11-1852 te Sluipwijk
Betrekking tot gezinshoofd: kleindochter
Burgerlijke staat: ongehuwd
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Adres: 76
Vertrekt naar: nummer 74
Beheersnummer:R002
Archief:Gemeente Reeuwijk
Type index:Bevolkingsregister Reeuwijk, 1870-1881
Inventarisnummer:464
Folionummer:71
Naam:Helena Petronella Muijt
Geboren:15-11-1852 te Sluipwijk
Betrekking tot gezinshoofd:schoondochter
Burgerlijke staat:gehuwd
Kerkgenootschap:Nederlands-hervormd
Adres:C32
Overledene:Helena Petronella Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:24
Vader:Teunis Muit
Moeder:Adriana de Vink
Relatie:Maarten Schouten
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 4 november 1877
Plaats:Reeuwijk
Bruidegom:Maarten Schouten
Leeftijd:23
Vader bruidegom:Maarten Schouten
Moeder bruidegom:Adriana Jongeneel
Bruid:Helena Petronella Muit
Leeftijd:19
Vader bruid:Teunis Muit
Moeder bruid:Adriana de Vink
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 17 mei 1872
Plaats:Reeuwijk
hertrouwd
Maarten also married Klasina OOSTROOM, VAN-9957 on 29 mrt
1879 in Reeuwijk. Klasina was born in 1858.
Bruidegom:Maarten Schouten
Leeftijd:30
Vader bruidegom:Maarten Schouten
Moeder bruidegom:Adriana Jongeneel
Bruid:Klasina van Ooststroom
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 207
Leeftijd:21
Vader bruid:Gerrit van Ooststroom
Moeder bruid:Jacoba Maria van der Star
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zaterdag 29 maart 1879
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Weduwnaar van Helena Petronella Muit
635. Neeltje SCHOUTEN-11428 (Maarten SCHOUTEN, Neeltje Maartensd BOON, Aaltje
Willemsdr MUIJT, Willem Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk
Jansz) was born on 11 mei 1827 in Sluipwijk.
Kind:Neeltje Schouten
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:vrijdag 11 mei 1827
Vondeling:N
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Gerrigje Jongeneel
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 11 mei 1827
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Neeltje married Gerrit VERLAAN-11442 on 10 nov 1849 in Sluipwijk. Gerrit was born in 1825
in Middelburg (ZH). He died on 26 jun 1873 in Reeuwijk.
Overledene:Gerrit Verlaan
Geslacht:Man
Leeftijd:47
Vader:Jan Verlaan
Moeder:Barbara van Stein
Relatie:Neeltje Schouten
Relatiesoort:Echtgenoot
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 26 juni 1873
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Bruidegom:Gerrit Verlaan
Geboorteplaats:Middelburg
Leeftijd:24
Vader bruidegom:Jan Verlaan
Moeder bruidegom:Barbera van Stijn
Bruid:Neeltje Schouten
Geboorteplaats:Sluipwijk
Leeftijd:22
Vader bruid:Maarten Schouten
Moeder bruid:Grietje Jongeneel
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zaterdag 10 november 1849
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Neeltje and Gerrit had the following children.
821 M
i. Maarten SCHOUTEN-11441 was born on 15 okt 1849 in Sluipwijk.
Kind:Maarten Schouten
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:maandag 15 oktober 1849
Vondeling:N
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 208
Vader:NN
Moeder:Neeltje Schouten
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 15 oktober 1849
Gebeurtenisplaats:Sluipwijk
Opmerking:
Kind erkend bij huwelijk tussen Gerrit Verlaan en
Neeltje Schouten te Sluipwijk d.d. 10-11-1849
637. Neeltje Boon JONGENEEL-8626 (Alida SCHOUTEN, Neeltje Maartensd BOON,
Aaltje Willemsdr MUIJT, Willem Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel
Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 14 nov 1806 in Reeuwijk. She was christened on
23 nov 1806 in Sluipwijk. She died on 11 sep 1867 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Overledene:Neeltje Boon Jongeneel
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:60
Vader:Cornelis Jongeneel
Moeder:Aaltje Schouten
Relatie:Jacob Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 12 september 1867
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Neeltje married Jacob MUIT-9660, son of Arij MUIT-9664 and Jaapje Joppen
DIRKZWAGER "Joppe"-8099, on 14 nov 1829 in Nieuwerkerk aan den IJssel. Jacob
was born on 26 mrt 1800 in Nieuwerkerk aan den IJssel. He was christened on 6 apr
1800 in Nieuwerkerk aan den IJssel. He died on 25 feb 1850 in Nieuwerkerk aan den
IJssel.
Overledene:Jacob Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:49
Vader:Arij Muit
Moeder:Jaapje Dirkzwager
Relatie:Neeltje Boon Jongeneel
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 25 februari 1850
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Jacob Muit en Neeltje Boon Jongeneel
bronBurgerlijke stand - huwelijken Nieuwerkerk aan den IJssel 1829
aktenummer12
aktedatum14-11-1829
bruidegomJacob Muit (29 jaar; visser; won. N; geb. te N)
bruidNeeltje Boon Jongeneel (23 jaar; z.b.; won. N; geb. te
Reeuwijk)
vader bruidegomArij Muit (visser; won. N)
moeder bruidegomJaapje Dirkzwager (overl.)
vader bruidCornelis Jongeneel (arbeider; won. Zwammerdam)
moeder bruidAaltje Schouten (arbeidster; won. Zwammerdam)
getuigeJacob Vryenhoek (63 jaar; visser; won. N)
2e getuigeKlaas van der Hoeven (41 jaar; visser; won. N)
3e getuigeAry van den Toorn (65 jaar; veldwachter; won. N)
4e getuigeJohannis van der Horst (35 jaar; tapper; won. N)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Opmerking:
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 209
Bij dit huwelijk erkend: Arie Jongeneel
Neeltje and Jacob had the following children.
822 M
i. Arij BOON JONGENEEL-9659 is afgedrukt als #794 on page 188.
823 M
ii. Cornelis MUIT-9667 is afgedrukt als #795 on page 322.
824 M
iii. Jan MUIT-9683 is afgedrukt als #796 on page 330.
825 V
iv. Jacoba MUIT-9684 is afgedrukt als #797 on page 335.
826 M
v. Pieter MUIT-9704 is afgedrukt als #798 on page 341.
652. Arie HOOSBEEK-4057 (Maarten HOOSBEEK, Martijntje BOON, Aaltje Willemsdr MUIJT,
Willem Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 30
okt 1817 in Zwammerdam. He died on 19 jul 1849 in Middelburg.
Kind:Arie Hoosbeek
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Zwammerdam
Geboortedatum:donderdag 30 oktober 1817
Vondeling:N
Vader:Maarten Hoosbeek
Moeder:Krijna van Roon
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 30 oktober 1817
Gebeurtenisplaats:Zwammerdam
Overledene:Arie Hoosbeek
Geslacht:Man
Leeftijd:31
Vader:Maarten Hoosbeek
Moeder:Krijna van Roon
Relatie:Adriana van Dam
Relatiesoort:Echtgenoot
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 19 juli 1849
Gebeurtenisplaats:Middelburg
Arie married Adriana DAM, VAN-4058, daughter of Gijsbert DAM, VAN-2683 and
Maria BREEDIJK-2043, on 16 apr 1840 in Reeuwijk. Adriana was born on 30 dec
1818 in Boskoop. She died on 25 aug 1907 in Boskoop.
Kind:Adriana van Dam
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Boskoop
Geboortedatum:woensdag 30 december 1818
Vondeling:N
Vader:Gijsbert Dirkzn van Dam
Moeder:Maria Bredijk
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 30 december 1818
Plaats:Boskoop
Overledene:Adriana van Dam
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:88
Vader:Gijsbert van Dam
Moeder:Maria Bredijk
Relatie:Willem van Heiningen
Gebeurtenis:Overlijden
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 210
Datum:zondag 25 augustus 1907
Plaats:Boskoop
Bruidegom:
Arie Hoosbeek
Geboorteplaats:
Zwammerdam
Geboortedatum:
donderdag 30 oktober 1817
Leeftijd:
22
Vader bruidegom:
Maarten Hoosbeek
Moeder bruidegom:
Krijna van Roon
Bruid:
Adriana van Dam
Geboorteplaats:
Boskoop
Geboortedatum:
woensdag 30 december 1818
Leeftijd:
21
Vader bruid:
Gijsbert van Dam
Moeder bruid:
Maria Breedijk
Gebeurtenis:
Huwelijk
Datum:
donderdag 16 april 1840
Plaats:
Reeuwijk
Documenttype:
BS Huwelijk
Arie and Adriana had the following children.
827 V
i. Krijna HOOSBEEK-11390 was born on 15 sep 1840 in Reeuwijk. She died on
11 feb 1857 in Noord-Waddinxveen.
Kind:Krijna Hoosbeek
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:dinsdag 15 september 1840
Vondeling:N
Vader:Arie Hoosbeek
Moeder:Adriana van Dam
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 15 september 1840
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Overledene:Krijna Hoosbeek
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:16
Vader:Arie Hoosbeek
Moeder:Adriana van Dam
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 11 februari 1857
Gebeurtenisplaats:Noord-Waddinxveen
828 M
ii. Gijsbert HOOSBEEK-11391 was born on 1 okt 1841 in Reeuwijk. He died on
19 okt 1841 in Reeuwijk.
Kind:Gijsbert Hoosbeek
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:vrijdag 1 oktober 1841
Vondeling:N
Vader:Arie Hoosbeek
Moeder:Adriana van Dam
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 1 oktober 1841
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Overledene:Gijsbert Hoosbeek
Geslacht:Man
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 211
Leeftijd:0
Vader:Arie Hoosbeek
Moeder:Adriana van Dam
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 19 oktober 1841
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
829 M
iii. Maarten HOOSBEEK-11384 was born on 20 dec 1842 in Reeuwijk. He died
on 15 sep 1843 in Reeuwijk.
Kind:Maarten Hoosbeek
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:dinsdag 20 december 1842
Vondeling:N
Vader:Arie Hoosbeek
Moeder:Adriana van Dam
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 20 december 1842
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Overledene:Maarten Hoosbeek
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Arie Hoosbeek
Moeder:Adriana van Dam
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 15 september 1843
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
830 V
iv. Maria HOOSBEEK-11392 was born on 8 sep 1844 in Reeuwijk. She died on
25 jan 1923 in Rijnsaterswoude.
Kind:Maria Hoosbeek
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:zondag 8 september 1844
Vondeling:N
Vader:Arie Hoosbeek
Moeder:Adriana van Dam
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 8 september 1844
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Overledene:Maria Hoosbeek
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:78
Vader:Arie Hoosbeek
Moeder:Adriana van Dam
Relatie:Johannes Boon
Relatiesoort:Weduwe
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 25 januari 1923
Gebeurtenisplaats:Rijnsaterwoude
Maria married Johannes BOON-11394 on 27 apr 1865 in Noord-Waddinxveen.
Johannes was born in 1840 in Noord-Waddinxveen.
Bruidegom:Johannes Boon
Geboorteplaats:Zuid-Waddinxveen
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 212
Leeftijd:25
Vader bruidegom:Teunis Boon
Moeder bruidegom:Geertje van der Velde
Bruid:Maria Hoosbeek
Geboorteplaats:Reeuwijk
Leeftijd:21
Vader bruid:Arie Hoosbeek
Moeder bruid:Adriana van Dam
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 27 april 1865
Gebeurtenisplaats:Noord-Waddinxveen
831 V
v. Martijntje HOOSBEEK-4039 was born on 28 mrt 1847 in
Middelburg. She died on 10 sep 1919 in Waddinxveen.
Kind: Martijntje Hoosbeek
Geslacht: Vrouw
Geboorteplaats: Middelburg (ZH)
Geboortedatum: zondag 28 maart 1847
Vondeling: N
Vader: Arie Hoosbeek
Moeder: Adriana van Dam
Gebeurtenis: Geboorte
Datum: zondag 28 maart 1847
Plaats: Middelburg (ZH)
Overledene:Martijntje Hoosbeek
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:72
Vader:Arie Hoosbeek
Moeder:Adriana van Dam
Relatie:Johannes van Bergen
Relatiesoort:Echtgenote
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 10 september 1919
Gebeurtenisplaats:Waddinxveen
Martijntje married Johannes BERGEN, VAN-4038 on 8 aug 1877
in Waddinxveen. Johannes was born on 18 nov 1850 in
Waddinxveen. He died on 14 jan 1928 in Waddinxveen.
Bruidegom: Johannes van Bergen
Geboorteplaats: Noord-Waddinxveen
Leeftijd: 23
Vader bruidegom: Arie van Bergen
Moeder bruidegom: Stijntje Winters
Bruid: Martijntje Hoosbeek
Geboorteplaats: Middelburg
Leeftijd: 30
Vader bruid: Arie Hoosbeek
Moeder bruid: Adriana van Dam
Gebeurtenis: Huwelijk
Datum: woensdag 8 augustus 1877
Plaats: Waddinxveen
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 213
Martijntje also married Gerrit RAADT, DE-4056, son of Jacob
Cornelisz RAADT, DE-4999 and Adriana Andriesdr FIJAN-2136, on
1 aug 1869 in Hillegom ZH. Gerrit was born on 17 okt 1842 in
Noord-Waddinxveen. He died on 7 apr 1876 in Waddinxveen.
832 V
vi. Aria Adriana HOOSBEEK-11251 was born on 17 dec 1849 in ZuidWaddinxveen. She died on 4 apr 1851 in Zuid-waddinxveen.
833 V
vii. Aria Adriana HOOSBEEK-11393 was born in 1850. She died on 4 apr 1851
in Zuid-Waddinxveen.
Overledene:Aria Adriana Hoosbeek
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:1
Vader:Arie Hoosbeek
Moeder:Adriana van Dam
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 4 april 1851
Gebeurtenisplaats:Zuid-Waddinxveen
662. Martijntje MUIT-9649 (Gergje VLAARDINGEN, VAN, Leendert
VLAARDINGEN, VAN, Maria Dirks MEUIJT, Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk
Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 14 mrt 1824 in Moordrecht.
She died on 22 feb 1907 in Rotterdam.
Martijntje Muit
bronGeboorteakte Moordrecht 1824
aktenummer22
naamMartijntje Muit (geb. 14-03-1824)
aktedatum17-3-1824
vaderBart Muit (27 jaar; visser)
moederGerrigje van Vlaardingen
getuigeGoze Verheul (68 jaar; arbeider)
2e getuigeJan Schouten (27 jaar; arbeider)
plaatsnaamMoordrecht
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Martijntje Muit
Relatiesoort:Overledene
Geboorteplaats:Moordrecht
Leeftijd:81 jaar
Vader:Bart Muit
Relatiesoort:Vader
Moeder:Geertje van Vlaardingen
Relatiesoort:Moeder
Relatie:Leendert Mes
Relatiesoort:Weduwnaar/weduwe
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 22 februari 1907
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Stadsarchief Rotterdam
Martijntje married Leendert MES-8988, son of Floris MES-8989 and Trijntje
HOLLANDER, DEN-8481, on 12 feb 1847 in Sluipwijk. Leendert was christened on
11 mrt 1824 in Moordrecht. He died on 6 apr 1895 in Hillegersberg.
Beroep: Arbeider.
Overledene Leendert Mes, leeftijd 71 jaar
Vader Floris Mes
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 214
Moeder Trijntje den Hollander
Echtgenoo/te Martijntje Muit
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 06-04-1895
Geboorteplaats Moordrecht
Bron Hillegersberg 1895 -43
Bruidegom:Leendert Mes
Geboorteplaats:Moordrecht
Leeftijd:22
Vader bruidegom:Floris Mes
Trijntje den Hollander
Bruid:Martijntje Muit
Geboorteplaats:Moordrecht
Leeftijd:22
Vader bruid:Bart Muit
Moeder bruid:Gerrigje van Vlaardingen
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 12 februari 1847
Plaats:Sluipwijk
Martijntje and Leendert had the following children.
834 M
i. Floris Mes/ MUIT-9891 was christened on 22 nov 1845 in Sluipwijk. He died
on 16 dec 1908 in Rotterdam.
Kind:Floris Muijt
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:zaterdag 22 november 1845
Vondeling:N
Vader:NN
Moeder:Martijntje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 22 november 1845
Plaats:Sluipwijk
Overledene Floris Mes, leeftijd 63 jaar
Vader Leendert Mes
Moeder Martijntje Muijt
Echtgenoo/te Maria Petronella Rijsdam
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 16-12-1908
Opmerkingen akte nr. 5917
Geboorteplaats Sluipwijk
Bron Rotterdam 1908 e137
Floris married Maria Petronella RIJSDAM-10135 on 10 aug 1870 in
Rotterdam. Maria was born in 1851 in Rotterdam.
Bruidegom Floris Mes, geb. Sluipwijk 24 jaar
Vader Leendert Mes
Moeder Martijntje Muijt
Bruid Maria Petronella Rijsdam, geb. Rotterdam 19 jaar
Vader Peter Rijsdam
Moeder Anna Dansberg
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 10-08-1870
Opmerkingen akte nr. 685
Bron Rotterdam 1870 d057v
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 215
835 V
ii. Gerrigje MES-8996 was born on 29 nov 1847 in Sluipwijk. She died on 8 apr
1848 in Sluipwijk.
Kind:Gerrigje Mes
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:maandag 29 november 1847
Vondeling:N
Vader:Leendert Mes
Moeder:Martijntje Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 29 november 1847
Plaats:Sluipwijk
Overledene:Gerrigje Mes
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Leendert Mes
Moeder:Martijntje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 8 april 1848
Plaats:Sluipwijk
836 M
iii. Batholomeus MES-8991 was born on 31 dec 1848 in Sluipwijk. He died on 28
jun 1909 in Rotterdam.
Kind:Bartholomeus Mes
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:zondag 31 december 1848
Vondeling:N
Vader:Leendert Mes
Moeder:Martijntje Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 31 december 1848
Plaats:Sluipwijk
Overledene Bartholomeus Mes, leeftijd 60 jaar
Vader Leendert Mes
Moeder Martijntje Muit
Echtgenoo/te Alida Bazuin
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 28-06-1909
Opmerkingen akte nr. 3136
Geboorteplaats Reeuwijk
Bron Rotterdam 1909 d124
Batholomeus married Alida BAZUIN-7658 on 9 apr 1880 in
Delfshaven. Alida was born on 2 apr 1847 in Hillegersberg. She died
on 22 nov 1914 in Rotterdam.
Bruidegom Bartholomeus Mes, geb. Reeuwijk 31
jaar
Vader Leendert Mes
Moeder Martijntje Muit
Bruid Alida Bazuin, geb. Hillegersberg 33 jaar
Vader Hendrik Bazuin
Moeder Maartje Kleiwegt
Plaats huwelijk Delfshaven
Huwelijksdatum 09-04-1880
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 216
Aktenummer 16
Bron Delfshaven 1880 -009
837 M
iv. Leendert MES-8994 was born on 26 jun 1851 in Sluipwijk. He died on 28 jun
1851 in Sluipwijk.
Kind:Leendert Mes
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:donderdag 26 juni 1851
Vondeling:N
Vader:Leendert Mes
Moeder:Martijntje Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 26 juni 1851
Plaats:Sluipwijk
Overledene:Leendert Mes
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Leendert Mes
Moeder:Martijntje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 28 juni 1851
Plaats:Sluipwijk
838 V
v. Trijntje MES-8997 was born on 12 jun 1852 in Sluipwijk. She died on 14 nov
1869 in Hillegersberg.
Kind:Trijntje Mes
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:zaterdag 12 juni 1852
Vondeling:N
Vader:Leendert Mes
Moeder:Martijntje Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 12 juni 1852
Plaats:Sluipwijk
Overledene Trijntje Mes, leeftijd 17 jaar
Vader Leendert Mes
Moeder Martijntje Muit
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 14-11-1869
Geboorteplaats Sluipwijk
Bron Hillegersberg 1869 -49
839 M
vi. Leendert MES-8990 was born on 23 mrt 1857 in Moordrecht. He
died on 17 nov 1860 in Moordrecht.
Leendert Mes
bronGeboorteakte Moordrecht 1857
aktenummer15
naamLeendert Mes (geb. 23-03-1857)
aktedatum24-3-1857
vaderLeendert Mes (33 jaar; arbeider)
moederMartijntje Muit (turfmaakster)
getuigeCornelis de Wilde (34 jaar; veldwachter)
2e getuigeambtshalve
plaatsnaamMoordrecht
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 217
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Leendert Mes
Geslacht:Man
Leeftijd:3
Vader:Leendert Mes
Moeder:Martijntje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 17 november 1860
Plaats:Moordrecht
840 M
vii. Jan MES-8992 was born on 9 nov 1858 in Moordrecht. He died on 5
apr 1861 in Moordrecht.
Jan Mes
bronGeboorteakte Moordrecht 1858
aktenummer78
naamJan Mes (geb. 09-11-1858)
aktedatum9-11-1858
vaderLeendert Mes (34 jaar; arbeider)
moederMartijntje Muit (z.b.)
getuigeCornelis de Wilde (35 jaar; veldwachter)
2e getuigeambtshalve
plaatsnaamMoordrecht
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Jan Mes
Geslacht:Man
Leeftijd:2
Vader:Leendert Mes
Moeder:Martijntje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 5 april 1861
Plaats:Moordrecht
841 V
viii. Gerritje MES-8995 was born on 4 dec 1861 in Moordrecht. She died
on 5 dec 1861 in Moordrecht.
Gerritje Mes
bronGeboorteakte Moordrecht 1861
aktenummer97
naamGerritje Mes (geb. 04-12-1861)
aktedatum4-12-1861
vaderLeendert Mes (37 jaar; arbeider)
moederMartijntje Muit (z.b.)
getuigeGijsbert Bouwman (65 jaar; arbeider)
2e getuigeCornelis de Wilde (39 jaar; veldwachter)
plaatsnaamMoordrecht
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Gerritje Mes
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Leendert Mes
Moeder:Martijntje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 5 december 1861
Plaats:Moordrecht
842 M
07 Oct 2014
ix. Pieter MES-8993 was born on 5 mrt 1863 in Kethel en Spaland. He died on 18
jan 1864 in Kethel en Spaland.
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 218
Kind:Pieter Mes
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Kethel en Spaland
Geboortedatum:donderdag 5 maart 1863
Vondeling:N
Vader:Leendert Mes
Moeder:Martijntje Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 5 maart 1863
Plaats:Kethel en Spaland
Overledene:Pieter Mes
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Leendert Mes
Moeder:Martijntje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 18 januari 1864
Plaats:Kethel en Spaland
843 V
x. Martijntje MES-8998 was born on 27 feb 1865 in Kethel en Spaland. She died
on 6 nov 1936 in Rotterdam.
Kind:Martijntje Mes
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Kethel en Spaland
Geboortedatum:maandag 27 februari 1865
Vondeling:N
Vader:Leendert Mes
Moeder:Martijntje Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 27 februari 1865
Plaats:Kethel en Spaland
Overledene Martijntje Mes, leeftijd 71 jaar
Vader Leendert Mes
Moeder Martijntje Muit
Echtgenoo/te Gerardus Christiaan de Goede
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 06-11-1936
Aktenummer 4203
Geboorteplaats Kethel en Spaland
Bron Rotterdam 1936 c172
Martijntje married Gerardus Christiaan GOEDE, DE-8288 on 21 mei 1884 in
Rotterdam. Gerardus was born on 8 jan 1864 in Rotterdam.
Bruidegom Gerardus Christiaan de Goede, geb. Rotterdam
20 jaar
Vader Arie Hubertus de Goede
Moeder Alida Eijkhoff
Bruid Martijntje Mes, geb. Kethel en Spaland 19 jaar
Vader Leendert Mes
Moeder Martijntje Muit
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 21-05-1884
Opmerkingen akte nr. 448
Bron Rotterdam 1884 c032v
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 219
677. Neeltje MUIT-9634 (Joannes MUIT, Jan Janse MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT, Dirk Roelen,
Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was christened on 5 mrt 1818 in Broek.
She died on 1 mei 1903 in Gouda.
Overledene:Neeltje Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:85
Vader:Jan Muit
Moeder:Johanna van Leeuwen
Relatie:Hendrik van der Zaan
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 1 mei 1903
Plaats:Gouda
Neeltje Muit
bron1850-1860 Gouda
bladzijde42
deel11
naamNeeltje Muit
geboren1818 te Broek
kerknh
plaatsnaamGouda
instellingStreekarchief Midden-Holland
Neeltje married Hendrik ZAAN, VAN DER-10855, son of Jan ZAAN, VAN DER-10856 and
Elisabeth KOORN-8746, on 17 feb 1847 in Gouda. Hendrik was christened on 14 mei 1813 in
Mijdrecht. He died on 22 dec 1863 in Gouda.
Beroep: Kuipersknecht.
Overledene:Hendrik van der Zaan
Geslacht:Man
Leeftijd:50
Vader:Jan van der Zaan
Moeder:Elisabeth Koorn
Relatie:Neeltje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 22 december 1863
Plaats:Gouda
Hendrik van der Zaan en Neeltje Muit
bronBurgerlijke stand - huwelijken Gouda 1847
aktenummer7
aktedatum17-02-1847
bruidegomHendrik van der Zaan (33 jaar; kuipersknecht; geb. te
Mijdrecht)
bruidNeeltje Muit (28 jaar; dienstbode; geb. te Broek c.a.)
vader bruidegomJan van der Zaan (watermolenaar; won. Mijdrecht)
moeder bruidegomElisabeth Koorn (overl.)
vader bruidJan Muit (won. Oude-Wetering)
moeder bruidJohanna van Leeuwen (overl.)
getuigeThomas Johannes van der Pool (25 jaar; kuiper)
2e getuigeAbraham van der Pool (62 jaar; kuiper)
3e getuigeLeonardus Gijsbertus van Velzen (33 jaar; leerkoper)
4e getuigeMartinus Petrus Teusen (31 jaar; kuiper)
plaatsnaamGouda
instellingStreekarchief Midden-Holland
Neeltje and Hendrik had the following children.
844 V
07 Oct 2014
i. Elisabeth ZAAN, VAN DER-10859 was born in 1847 in Gouda. She died on 4
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 220
nov 1913 in Gouda.
Overledene:Elisabeth van der Zaan
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:66
Vader:Hendrik van der Zaan
Moeder:Neeltje Muit
Relatie:Cornelis de Vroom
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 4 november 1913
Plaats:Gouda
Elisabeth married Cornelis VROOM, DE-10740 on 10 mrt 1869 in Gouda.
Cornelis was born in 1843 in Gouda. He died on 21 mrt 1912 in Gouda.
Overledene:Cornelis de Vroom
Geslacht:Man
Leeftijd:69
Vader:Machiel de Vroom
Moeder:Catharina Gelissen
Relatie:Elisabeth van der Zaan
Relatiesoort:Echtgenoot
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 21 maart 1912
Gebeurtenisplaats:Gouda
Cornelis de Vroom en Elisabeth van der Zaan
bronBurgerlijke stand - huwelijken Gouda 1869
aktenummer18
aktedatum10-03-1869
bruidegomCornelis de Vroom (26 jaar; touwspinner)
bruidElisabeth van der Zaan (22 jaar; z.b.)
vader bruidegomMachiel de Vroom (overl.)
moeder bruidegomCatharina Gelissen (z.b.)
vader bruidHendrik van der Zaan (overl.)
moeder bruidNeeltje Muit (naaister)
getuigeWillem de Vroom (31 jaar; z.b.)
2e getuigeHendrik Melgert (28 jaar; touwspinner)
3e getuigeLeendert Lekkerkerk (45 jaar; koopman)
4e getuigeNicolaas Melgert (27 jaar; touwspinner)
plaatsnaamGouda
instellingStreekarchief Midden-Holland
845 M
ii. Jan ZAAN, VAN DER-10857 was born in 1850 in Gouda. He died on 31 aug
1909 in Gouda.
Overledene:Jan van der Zaan
Geslacht:Man
Leeftijd:59
Vader:Hendrik van der Zaan
Moeder:Neeltje Muit
Relatie:Cornelia Catrina Glasbeek
Relatiesoort:Echtgenoot
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 31 augustus 1909
Gebeurtenisplaats:Gouda
Jan married Cornelia Catrina GLASBEEK-8281 on 3 nov 1875 in Gouda.
Cornelia was born in 1852 in Gouda.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 221
Bruidegom:Jan van der Zaan
Geboorteplaats:Gouda
Leeftijd:25
Vader bruidegom:Hendrik van der Zaan
Moeder bruidegom:Neeltje Muit
Bruid:Cornelia Catrina Glasbeek
Geboorteplaats:Gouda
Leeftijd:23
Vader bruid:Hendrik Glasbeek
Moeder bruid:Cornelia Catrine de Bok
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 3 november 1875
Gebeurtenisplaats:Gouda
846 M
iii. Adrianus ZAAN, VAN DER-10860 was born in 1852 in Gouda. He died on 28
sep 1854 in Gouda.
Overledene:Adrianus van der Zaan
Geslacht:Man
Leeftijd:2
Vader:Henderik van der Zaan
Moeder:Neeltje Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 28 september 1854
Plaats:Gouda
847 M
iv. Adrianus ZAAN, VAN DER-10861 was born in 1855 in Gouda. He died on 26
sep 1859 in Gouda.
Overledene:Adrianus van Zaan
Geslacht:Man
Leeftijd:4
Vader:Hendrik van Zaan
Moeder:Neeltje Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 26 september 1859
Plaats:Gouda
848 V
v. Johanna ZAAN, VAN DER-10862 was born in 1857 in Gouda. She died on 10
aug 1935 in Rotterdam.
Overledene Johanna van der Zaan, leeftijd 76 jaar
Vader Hendrik van der Zaan
Moeder Neeltje Muit
Echtgenoo/te Pieter Matthijs den Ouden
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 10-08-1935
Aktenummer 3221
Opmerkingen eerder weduwe van Jan Willem Gordon
Geboorteplaats Gouda
Bron Rotterdam 1935 c090
Johanna married Jan Willem GORDON-8292 on 26 mei 1886 in Rotterdam.
Jan was born in 1862 in Rotterdam.
Bruidegom Jan Willem Gordon, geb. Rotterdam 24 jaar
Vader Willem Gordon
Moeder Maria Karreman
Bruid Johanna van der Zaan, geb. Gouda 27 jaar
Vader Hendrik van der Zaan
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 222
Moeder Neeltje Muit
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 26-05-1886
Opmerkingen akte nr. 390
Bron Rotterdam 1886 d003
Johanna also married Pieter Matthijs OUDEN, DEN-9985 on 5 okt 1910 in
Rotterdam. Pieter was born in 1867 in Rotterdam.
Bruidegom Pieter Matthijs den Ouden, geb. Rotterdam 44
jaar
Vader Matthijs den Ouden
Moeder Helena Smit
Bruid Johanna van der Zaan, geb. Gouda 51 jaar
Vader Hendrik van der Zaan
Moeder Neeltje Muit
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 05-10-1910
Bron Rotterdam 1910 o36v
849 M
vi. Arie ZAAN, VAN DER-10858 was born in 1864. He died on 25 mei 1927 in
Gouda.
Overledene:Arie van der Zaan
Geslacht:Man
Leeftijd:63
Vader:Hendrik van der Zaan
Moeder:Neeltje Muit
Relatie:Johanna Spieringshoek
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 25 mei 1927
Plaats:Gouda
Arie married Johanna SPIERINGSHOEK-10408.
She had the following children.
850 M
vii. Cornelis MUIT-9646 was christened on 14 jul 1836 in Broekhuizen. He died
on 16 nov 1836 in Broekhuizen.
Cornelis Muit
bronGeboorteakte Waddinxveen 1836
aktenummerBroek c.a. 39
naamCornelis Muit (geb. 14-7-1836 Broekhuizen 13)
aktedatum15-7-1836
vaderMuit
moederNeeltje Muit (18 jaar; naaister; ongehuwd)
aangeverGeorge Lodewijk Dexheimer (52 jaar;
veldwachter)
getuigeambtshalve
2e getuigeJacobus Gerardus Ulaw (37 jaar; buitengewoon
gerechtsdienaar)
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Cornelis Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:NN
Moeder:Neeltje Muit
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 223
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 14 november 1836
Plaats:Broekhuizen
851 V
viii. Johanna MUIT-9645 was born on 24 mrt 1842 in Moordrecht. She
died on 11 jan 1851 in Gouda.
bronGeboorteakte Moordrecht 1842
aktenummer22
naamJohanna Muit (geb. 24-03-1842)
aktedatum26-3-1842
vaderonbekend
moederNeeltje Muit (naaister; ongehuwd)
aangeverPieter Crans (37 jaar; heel- en vroedmeester)
getuigeAdrianus Verijsel (38 jaar; veldwachter)
2e getuigeGerrit Leewis (31 jaar; agent van justitie)
plaatsnaamMoordrecht
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Johanna Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:8
Vader:NN
Moeder:Neeltje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 11 januari 1851
Plaats:Gouda
Johanna MUIT
bron1850-1860 Gouda
bladzijde111
deel9
naamJohanna MUIT
geborenBroek
kerknh
beroepscholier
plaatsnaamGouda
instellingStreekarchief Midden-Holland
691. Martijntje MUIT-9649 is afgedrukt als #662 on page 214.
Bruidegom:Leendert Mes
Geboorteplaats:Moordrecht
Leeftijd:22
Vader bruidegom:Floris Mes
Trijntje den Hollander
Bruid:Martijntje Muit
Geboorteplaats:Moordrecht
Leeftijd:22
Vader bruid:Bart Muit
Moeder bruid:Gerrigje van Vlaardingen
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 12 februari 1847
Plaats:Sluipwijk
852 M
i. Floris Mes/ MUIT-9891 is afgedrukt als #834 on page 215.
853 V
ii. Gerrigje MES-8996 is afgedrukt als #835 on page 216.
854 M
iii. Batholomeus MES-8991 is afgedrukt als #836 on page 216.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 224
855 M
iv. Leendert MES-8994 is afgedrukt als #837 on page 217.
856 V
v. Trijntje MES-8997 is afgedrukt als #838 on page 217.
857 M
vi. Leendert MES-8990 is afgedrukt als #839 on page 217.
858 M
vii. Jan MES-8992 is afgedrukt als #840 on page 218.
859 V
viii. Gerritje MES-8995 is afgedrukt als #841 on page 218.
860 M
ix. Pieter MES-8993 is afgedrukt als #842 on page 218.
861 V
x. Martijntje MES-8998 is afgedrukt als #843 on page 219.
715. Dirk MUIJT-9207 is afgedrukt als #543 on page 169.
Bruidegom Dirk Muijt, geb. Stein 27 jaar
Moeder Jannigje Muijt
Bruid Burgje de Bruin , geb. Hillegersberg 22 jaar
Vader Cornelis de Bruin
Moeder Beatriks Dijksman
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 27-02-1850
Bron Hillegersberg 1850 -01
862 V
i. Johanna MUIJT-9208 is afgedrukt als #751 on page 170.
863 V
ii. Johanna MUIJT-9209 is afgedrukt als #752 on page 268.
864 M
iii. Cornelis MUIJT-9210 is afgedrukt als #753 on page 272.
865 V
iv. Beatrix MUIJT-9211 is afgedrukt als #754 on page 276.
866 V
v. Dirkje MUIJT-9212 is afgedrukt als #755 on page 282.
867 M
vi. Jan MUIJT-9617 is afgedrukt als #756 on page 170.
868 M
vii. Maarten MUIJT-9618 is afgedrukt als #757 on page 171.
869 M
viii. Johannes MUIT-9619 is afgedrukt als #758 on page 171.
870 M
ix. Arie MUIJT-9213 is afgedrukt als #759 on page 172.
871 M
x. Jan MUIT-9620 is afgedrukt als #760 on page 285.
872 M
xi. Adrianus MUIJT-9214 is afgedrukt als #761 on page 172.
726. Helena Petronella MUIT-9585 (Teunis MUIT, Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT,
Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 15 nov 1852 in
Sluipwijk. She died on 4 nov 1877 in Reeuwijk.
Kind:Helena Petronella Muit
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:maandag 15 november 1852
Vondeling:N
Vader:Teunis Muit
Moeder:Adriana de Vink
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 15 november 1852
Plaats:Sluipwijk
Beheersnummer:R002
Archief:Gemeente Reeuwijk
Type index:Bevolkingsregister Reeuwijk, 1870-1881
Inventarisnummer:467
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 225
Folionummer:70
Naam:Helena Petronella Muit
Geboren:15-11-1852 te Sluipwijk
Overlijden:04-11-1877 te Reeuwijk
Betrekking tot gezinshoofd:vrouw
Burgerlijke staat:gehuwd
Kerkgenootschap:Nederlands-hervormd
Adres:F18-1
Beheersnummer: R010
Archief: Gemeente Sluipwijk
Type index: Bevolkingsregister Sluipwijk, 1860-1871
Inventarisnummer: 245
Folionummer: 113
Naam: Helena Petronella Muijt
Geboren: 15-11-1852 te Sluipwijk
Betrekking tot gezinshoofd: kleindochter
Burgerlijke staat: ongehuwd
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Adres: 76
Vertrekt naar: nummer 74
Beheersnummer:R002
Archief:Gemeente Reeuwijk
Type index:Bevolkingsregister Reeuwijk, 1870-1881
Inventarisnummer:464
Folionummer:71
Naam:Helena Petronella Muijt
Geboren:15-11-1852 te Sluipwijk
Betrekking tot gezinshoofd:schoondochter
Burgerlijke staat:gehuwd
Kerkgenootschap:Nederlands-hervormd
Adres:C32
Overledene:Helena Petronella Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:24
Vader:Teunis Muit
Moeder:Adriana de Vink
Relatie:Maarten Schouten
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 4 november 1877
Plaats:Reeuwijk
Helena married Maarten SCHOUTEN-10262, son of Maarten SCHOUTEN-10278
and Adriana JONGENEEL-8627, on 17 mei 1872 in Reeuwijk. Maarten was born on
6 aug 1848 in Sluipwijk.
Bruidegom:Maarten Schouten
Leeftijd:23
Vader bruidegom:Maarten Schouten
Moeder bruidegom:Adriana Jongeneel
Bruid:Helena Petronella Muit
Leeftijd:19
Vader bruid:Teunis Muit
Moeder bruid:Adriana de Vink
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 17 mei 1872
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 226
Plaats:Reeuwijk
hertrouwd
Helena and Maarten had the following children.
873 M
i. Maarten SCHOUTEN-10279 was born on 25 aug 1872 in
Reeuwijk. He died on 22 okt 1912 in Gouda.
Kind:Maarten Schouten
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:zondag 25 augustus 1872
Vondeling:N
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Helena Petronella Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 25 augustus 1872
Plaats:Reeuwijk
Overledene:Maarten Schouten
Geslacht:Man
Leeftijd:40
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Helena Petronella Muit
Relatie:Gijsberta Pieternella de Waal
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 22 oktober 1912
Plaats:Gouda
Maarten married Alida Margaretha KNECHT, DE-8724 on 30 sep 1898 in
Boskoop. Alida was born on 28 dec 1876 in Alphen (ZH). She died on 8 okt
1904 in Reeuwijk.
Kind:Alida Margaretha de Knecht
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Alphen
Geboortedatum:donderdag 28 december 1876
Vondeling:N
Vader:Gijsbert de Knecht
Moeder:Elizabeth Beukers
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 28 december 1876
Gebeurtenisplaats:Alphen
Overledene:Alida Margaretha de Knecht
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:27
Vader:Gijsbert de Knecht
Moeder:Elizabeth Beukers
Relatie:Maarten Schouten
Relatiesoort:Echtgenote
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 8 oktober 1904
Gebeurtenisplaats:Reeuwijk
Maarten Schouten
Geboorteplaats:Reeuwijk
Leeftijd:26
Vader bruidegom:Maarten Schouten
Moeder bruidegom:Helena Petronella Muit
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 227
Bruid:Alida Margaretha de Knecht
Geboorteplaats:Alphen (ZH)
Leeftijd:21
Vader bruid:Gijsbert de Knecht
Moeder bruid:Elisabeth Beukers
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 30 september 1898
Plaats:Boskoop
Maarten also married Gijsberta Pieternella WAAL, DE-10752 on 22 feb 1905
in Gouda. Gijsberta was born in 1868 in Gouda.
Bruidegom:Maarten Schouten
Geboorteplaats:Reeuwijk
Leeftijd:32
Vader bruidegom:Maarten Schouten
Moeder bruidegom:Helena Petronella Muit
Bruid:Gijsberta Pieternella de Waal
Geboorteplaats:Gouda
Leeftijd:37
Vader bruid:Pieter de Waal
Moeder bruid:Gijsberta Martina Lekkerkerk
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 22 februari 1905
Plaats:Gouda
Weduwnaar van Alida Margaretha de Knecht; Weduwe van
Abraham Spee
874 M
ii. Teunis SCHOUTEN-10280 was born on 6 jul 1874 in Reeuwijk. He
died on 25 mei 1875 in Reeuwijk.
Kind:Teunis Schouten
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:maandag 6 juli 1874
Vondeling:N
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Helena Petronella Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 6 juli 1874
Plaats:Reeuwijk
Overledene:Teunis Schouten
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Maarten Schouten
Moeder:Helena Petronella Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 25 mei 1875
Plaats:Reeuwijk
727. Dirk MUIT-9586 (Teunis MUIT, Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT, Dirk
Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 22 jan
1854 in Sluipwijk. He died on 17 mrt 1919 in Rotterdam.
Kind:Dirk Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:zondag 22 januari 1854
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 228
Vondeling:N
Vader:Teunis Muit
Moeder:Adriana de Vonk
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 22 januari 1854
Plaats:Sluipwijk
Beheersnummer:R002
Archief:Gemeente Reeuwijk
Type index:Dienstbodenregister Reeuwijk, 1866-1870
Inventarisnummer:461
Folionummer:102
Naam:Dirk Muijt
Geboren:22-01-1854 te Sluipwijk
Burgerlijke staat:ongehuwd
Kerkgenootschap:Nederlands-hervormd
Beroep:bouwknecht
Adres:D12
Komt van:Sluipwijk, 30-01-1869
Vertrekt naar:Sluipwijk, 27-05-1869
Opmerkingen:Hoofdbewoner C. Breedijk.
Beheersnummer: R010
Archief: Gemeente Sluipwijk
Type index: Bevolkingsregister Sluipwijk, 1860-1871
Inventarisnummer: 245
Folionummer: 113
Naam: Dirk Muijt
Geboren: 22-01-1854 te Sluipwijk
Betrekking tot gezinshoofd: kleinzoon
Burgerlijke staat: ongehuwd
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Beroep: bouwknecht
Adres: 76
Vertrekt naar: Reeuwijk, 30-01-1869
Vertrekt naar:Alphen, 02-01-1880
Dirk Muijt
bronAlphen bevolkingsregister 1880-1890, deel 9 blz. 44
naamDirk Muijt
geboren22-01-1854 te Sluipwijk
adresAlphen, wijk G nr. 99
kerkNH
beroepschippersknecht
ingekomen01-01-1880 Reeuwijk
vertrokken29-12-1880 Reeuwijk
plaatsnaamAlphen
instellingStreekarchief Rijnlands Midden
Overledene Dirk Muit leeftijd 65 jaar
Vader Teunis Muit
Moeder Adriana de Vink
Echtgenoo/te Jannetje Luhrman
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 17-03-1919
Opmerkingen akte nr. 2292
Geboorteplaats Sluipwijk, thans gemeente Reeuwijk
Bron Rotterdam 1919 d092v
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 229
Dirk married Jannetje LUHRMAN-8941, daughter of Arnoldus Christiaan LUHRMAN-8942
and Neeltje OTTER, DEN-9968, on 16 okt 1884 in Charlois. Jannetje was born on 23 dec 1855
in Charlois. She died on 12 feb 1933 in Rotterdam.
Overledene Jannetje Luhrman, leeftijd 77 jaar
Vader Arnoldus Christiaan Luhrman
Moeder Neeltje den Otter
Weduwnaar/weduwe Dirk Muit
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 12-02-1933
Aktenummer 754
Geboorteplaats Charlois
Bron Rotterdam 1933 b064
Bruidegom Dirk Muit, geb. Sluipwijk 30 jaar
Vader Teunis Muit
Moeder Adriana de Vink
Bruid Jannetje Luhrman, geb. Charlois 28 jaar
Vader Arnoldus Christiaan Luhrman
Moeder Neeltje den Otter
Plaats huwelijk Charlois
Huwelijksdatum 16-10-1884
Aktenummer 58
Bron Charlois 1884 -030
Dirk and Jannetje had the following children.
875 M
i. Teunis Arnoldus MUIT-9588 was born on 25 feb 1885 in Charlois.
He died on 30 jun 1975 in Rotterdam. He was buried in Charlois.
Kind:Teunis Arnoldus Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Charlois
Geboortedatum:woensdag 25 februari 1885
Vondeling:N
Vader:Dirk Muit
Moeder:Jannetje Luhrman
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 25 februari 1885
Plaats:Charlois
Beroep: Schipper.
Teunis married Zoetje BUURMAN-7997, daughter of Jacob
BUURMAN-7999 and Aagje BERGHOUT-7711, on 3 feb 1909 in
Rotterdam. Zoetje was born on 21 aug 1888 in Charlois. She died on
4 mrt 1953 in Rotterdam. She was buried in Charlois.
Bruidegom Teunis Arnoldus Muit, geb. Charlois
23 jaar
Vader Dirk Muit
Moeder Jannetje Luhrman
Bruid Zoetje Buurman, geb. Charlois 20 jaar
Vader Jacob Buurman
Moeder Aagje Berghout
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 03-02-1909
Bron Rotterdam 1909 b53v
876 M
07 Oct 2014
ii. Arnoldus Christiaan MUIT-9589 was born on 28 jul 1886 in Charlois. He died
on 5 dec 1886 in Charlois.
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 230
Kind:Arnold Christiaan Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Charlois
Geboortedatum:woensdag 28 juli 1886
Vondeling:N
Vader:Dirk Muit
Moeder:Jannetje Luhrman
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 28 juli 1886
Plaats:Charlois
Overledene Arnold Christiaan Muit, leeftijd 4 maanden
Vader Dirk Muit
Moeder Jannetje Luhrman
Plaats Charlois
Datum overlijden 05-12-1886
Geboorteplaats Charlois
Bron Charlois 1886 -249
877 M
iii. Arnold Christiaan MUIT-9590 was born on 28 jan 1888 in
Charlois. He died on 20 jan 1956 in Rotterdam.
Kind:Arnold Christiaan Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Charlois
Geboortedatum:zaterdag 28 januari 1888
Vondeling:N
Vader:Dirk Muit
Moeder:Jannetje Luhrman
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 28 januari 1888
Plaats:Charlois
Beroep: Scheepsschilder.
Arnold married Pietertje HOEK-8461, daughter of Pieter HOEK-8463 and
Geertje REEDIJK-10115, on 5 jun 1912 in Rotterdam. Pietertje was born on 1
nov 1888 in Strijen. She died on 1 jul 1964 in Rotterdam.
Bruidegom Arnold Christiaan Muit, geb. Charlois 24
jaar
Vader Dirk Muit
Moeder Jannetje Luhrman
Bruid Pietertje Hoek, geb. Strijen 23 jaar
Vader Pieter Hoek
Moeder Geertje Reedijk
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 05-06-1912
Bron Rotterdam 1912 h83v
878 M
iv. Adriaan MUIT-9591 was born on 9 mei 1890 in Charlois. He died on 21 mrt
1894 in Charlois.
Kind:Adriaan Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Charlois
Geboortedatum:donderdag 8 mei 1890
Vondeling:N
Vader:Dirk Muit
Moeder:Jannetje Luhrman
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 231
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 8 mei 1890
Plaats:Charlois
Overledene Adriaan Muit, leeftijd 3 jaar
Vader Dirk Muit
Moeder Jannetje Luhrman
Plaats Charlois
Datum overlijden 20-03-1894
Geboorteplaats Charlois
Bron Charlois 1894 -085
879 V
v. Neeltje MUIT-9592 was born on 17 mei 1892 in Charlois. She died
on 1 apr 1983 in Schiedam.
Kind:Neeltje Muit
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Charlois
Geboortedatum:dinsdag 17 mei 1892
Vondeling:N
Vader:Dirk Muit
Moeder:Jannetje Luhrman
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 17 mei 1892
Plaats:Charlois
Neeltje married Bastiaan TUINENBURG-10544 on 2 jul 1913 in
Rotterdam. Bastiaan was born on 6 sep 1889 in Rotterdam. He died
on 11 jul 1945 in Rotterdam.
Beroep: Magazijnknecht.
Bruidegom Bastiaan Tuinenburg, geb. Rotterdam 23 jaar
Vader Hendrik Leendert Tuinenburg
Moeder Hendrika Maria Blok
Bruid Neeltje Muit, geb. Charlois 21 jaar
Vader Dirk Muit
Moeder Jannetje Luhrman
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 02-07-1913
Bron Rotterdam 1913 k95v
880 M
vi. Adriaan MUIT-9593 was born on 20 aug 1894 in Charlois. He died
on 21 feb 1942 in Poortugaal.
Kind:Adriaan Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Charlois
Geboortedatum:maandag 20 augustus 1894
Vondeling:N
Vader:Dirk Muit
Moeder:Jannetje Luhrman
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 20 augustus 1894
Plaats:Charlois
Overledene Adriaan Muit, leeftijd 47 jaar
Vader Dirk Muit
Moeder Jannetje Luhrman
Echtgenoo/te Dingena Koote
Plaats Poortugaal
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 232
Datum overlijden 21-02-1942
Geboorteplaats Charlois
Bron Poortugaal 1942 -35
Adriaan married Dingena KOOTE-8750, daughter of Frans KOOTE-8751 and
Cornelia VINKE-10662, on 6 sep 1922 in Rotterdam. Dingena was born on 11
dec 1897 in Rotterdam. She died on 6 mrt 1961 in Rotterdam.
Kind:Dingena Koote
Relatiesoort:Kind
Moeder:Cornelia Vinke
Relatiesoort:Moeder
Vader:Frans Koote
Relatiesoort:Vader
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 11 december 1897
Bruidegom Adriaan Muit, geb. Charlois 28 jaar
Vader Dirk Muit
Moeder Jannetje Luhrman
Bruid Dingena Koote, geb. Rotterdam 24 jaar
Vader Frans Koote
Moeder Cornelia Vinke
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 06-09-1922
Bron Rotterdam 1922 L135v
881 V
vii. Helena Petronella MUIT-9871 was born on 10 aug 1896 in
Rotterdam.
Noemt zich Juliana van Stolberg.
Kind Helena Petronella Muit
Vader Dirk Muit
Moeder Jannetje Luhrman
Plaats Rotterdam
Geboortedatum 10-08-1896
Opmerkingen akte nr. 6301
Bron Rotterdam 1896 g192v
731. Anna OVEN, VAN DER-10010 (Janna MUIJT, Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT,
Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 10 jan 1859 in
Moordrecht. She died on 8 jul 1933 in Rotterdam.
Anna van den Oven
bronGeboorteakte Moordrecht 1859
aktenummer2
naamAnna van den Oven (geb. 10-01-1859)
aktedatum12-1-1859
vaderAart van den Oven (38 jaar; bouwman)
moederJanna Muit (z.b.)
getuigeCornelis de Wilde (36 jaar; veldwachter)
2e getuigeambtshalve
plaatsnaamMoordrecht
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene Anna van den Oven, leeftijd 74 jaar
Vader Aart van den Oven
Moeder Janna Muit
Weduwnaar/weduwe Jan Abraham van den Dool
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 233
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 08-07-1933
Aktenummer 2743
Opmerkingen eerder gescheiden echtgenoote van Matijs Verkuijl
Geboorteplaats Moordrecht
Bron Rotterdam 1933 c050v
Anna married Matijs VERKUIJL-10637 on 23 mei 1883 in Kralingen. The marriage ended in
divorce. Matijs was born in 1854 in Emmikhoven.
Bruidegom Matijs Verkuijl, geb. Emmikhoven 29 jaar
Vader Antonie Verkuijl
Moeder Gerdina Bol
Bruid Anna van den Oven, geb. Moordrecht 24 jaar
Vader Aart van den Oven
Moeder Janna Muit
Plaats huwelijk Kralingen
Huwelijksdatum 23-05-1883
Aktenummer 36
Bron Kralingen 1883 -019
She had the following children.
882 M
i. Willem OVEN, VAN DER-10011 was born on 27 nov 1886 in Rotterdam.
Anna also married Jan Abraham DOOL, VAN DEN-8143 on 7 jun 1917 in Rotterdam. Jan was
born in 1850 in Rotterdam.
Bruidegom Jan Abraham van den Dool, geb. Rotterdam 67 jaar
Vader Hermanus Battist van den Dool
Moeder Hendrika Sommermeijer
Bruid Anna van den Oven, geb. Moordrecht 58 jaar
Vader Aart van den Oven
Moeder Janna Muit
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 07-06-1917
Bron Rotterdam 1917 i11
737. Willempje HOOGENDOORN-8500 (Geertje MUIJT, Dirk Jans MUIJT, Johannes
Dirksz MUIJT, Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz)
was born on 23 jan 1864 in Noord-Waddinxveen. She died on 28 sep 1904 in Den
Haag.
Willempje Hogendoorn
bronGeboorteakte Waddinxveen 1864
aktenummerNoord-Waddinxveen 3
naamWillempje Hogendoorn (geb. 23-1-1864 Dorp 30b)
aktedatum25-1-1864
vaderJan Hogendoorn (33 jaar; arbeider)
moederGeertje Muit
getuigeJan Davids (50 jaar; visser)
2e getuigeWillem Boom (43 jaar; slachter)
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Willempje married Hendrik Cornelis BOEKWIJT-7797 on 2 mei 1883 in 's Gravenhage.
Hendrik was born on 23 aug 1857 in Den Haag. He died on 12 sep 1931 in Den Haag.
Aktenummer: 266
Serieletter:
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 234
Aktedatum: 2 mei 1883
Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
Soort akte: Huwelijksakte
Huwelijksdatum: 2 mei 1883
Bruidegom
Voornamen: Hendrik Cornelis
Achternaam: Boekwijt
Leeftijd: 25
Beroep: nachtwaker
Bruid
Voornamen: Willempje
Achternaam: Hogendoorn
Leeftijd: 19
Beroep: dienstbode
Vader bruidegom
Voornamen: Willem Hendrik
Achternaam: Boekwijt
Beroep: Moeder bruidegom
Voornamen: Hendrika Wilhelmina
Tussenvoegsels: van der
Achternaam: Post
Beroep: naaister
Vader bruid
Voornamen: Jan
Achternaam: Hoogendoorn
Beroep: arbeider
Moeder bruid
Voornamen: Geertje
Achternaam: Muit
Beroep: Getuige(n) Huwelijk
Johannes Wilhelmus Bruls, zonder beroep, 36
Gradus Gerardus Hendrik van Voorst, vormer, 26
Johannes Baptist Wilborts, oppasser, 46
Carel Meershoek, kleermaker, 59
Willempje and Hendrik had the following children.
883 V
i. Hendrika Wilhelmina Johanna Elisabeth BOEKWIJT-7798 was born on 14
feb 1884 in Den Haag.
884 M
ii. Hendrik Jan BOEKWIJT-7805 was born on 14 jun 1885 in Den Haag.
885 V
iii. Elisabeth Sophia BOEKWIJT-7806 was born on 2 okt 1886 in Den Haag.
886 V
iv. Eva Maria BOEKWIJT-7799 was born on 9 okt 1888 in Den Haag. She died
on 14 nov 1888 in Den Haag.
887 V
v. Wilhelmina Charlotta BOEKWIJT-7800 was born on 24 feb 1891 in Den
Haag. She died on 10 apr 1891 in Den Haag.
888 M
vi. Jan Willem BOEKWIJT-7801 was born on 24 feb 1891 in Den Haag. He died
on 16 mrt 1891 in Den Haag.
889 V
vii. Maria BOEKWIJT-7807 was born on 15 jun 1892 in Den Haag.
890 M
viii. Jan Willem BOEKWIJT-7808 was born on 14 mei 1895 in Den Haag. He died
on 23 mei 1986 in Leidsendam.
891 V
ix. Geertruida BOEKWIJT-7802 was born on 5 dec 1897 in Den Haag.
892 M
x. Wilhelmus Leendert Paulus Marinus BOEKWIJT-7803 was born on 31 aug
1899 in Den Haag.
893 V
xi. Sara BOEKWIJT-7804 was born on 23 nov 1901 in Den Haag.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 235
738. Elisabeth MUIJT-9160 (Johannes MUIJT, Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz
MUIJT, Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was
born on 9 mei 1868 in Zegveld. She died on 23 feb 1944 in Bodegraven.
Kind:Elizabeth Muijt
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:zaterdag 9 mei 1868
Vader:Johannes Muijt
Moeder:Lijsje Outshoorn
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 9 mei 1868
Plaats:Zegveld
Elizabeth heeft met Willem samen vanaf mei tot november 1904 op
Hoofdweg 102 in Zegveld gewoond. Daarna op een ander adres in
Zegveld en in 1908 verhuisd naar Kamerik.
Overledene:Elizabeth Muijt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:75
Vader:Johannes Muijt
Moeder:Lijsje Outshoorn
Relatie:Willem van der Panne
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 23 februari 1944
Plaats:Bodegraven
Elisabeth married Willem PANNE, VAN DER-10017, son of Willem PANNE, VAN
DER-10025 and Maria JONG, DE-8613, on 15 feb 1894 in Zegveld. Willem was born
on 30 jan 1869 in Zegveld. He died on 17 jun 1953 in Bodegraven.
Beroep: Los arbeider.
Bruidegom:Willem van der Panne
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:25
Vader bruidegom:Willem van der Panne
Moeder bruidegom:Maria de Jong
Bruid:Elizabeth Muijt
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:25
Vader bruid:Johannes Muijt
Moeder bruid:Lijsje Outshoorn
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 15 februari 1894
Plaats:Zegveld
Elisabeth and Willem had the following children.
894 M
i. Willem PANNE, VAN DER-10021 was born on 15 mrt 1895 in
Zegveld.
Kind:Willem van der Panne
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:vrijdag 15 maart 1895
Vader:Willem van der Panne
Moeder:Elisabeth Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 15 maart 1895
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 236
Plaats:Zegveld
Willem married Gerritje DOMMELEN, VAN-8140 on 12 aug 1926
in Rietveld. Gerritje was born on 3 aug 1902 in Rietveld.
Bruidegom:Willem van der Panne
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:31
Vader bruidegom:Willem van der Panne
Moeder bruidegom:Elizabeth Muijt
Bruid:Gerritje van Dommelen
Geboorteplaats:Rietveld
Leeftijd:24
Vader bruid:Antonie van Dommelen
Moeder bruid:Maggeltje Verweij
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 12 augustus 1926
Plaats:Rietveld
895 M
ii. Johannes PANNE, VAN DER-10023 was born on 2 mrt 1896 in
Zegveld.
Kind:Johannes van der Panne
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:maandag 2 maart 1896
Vader:Willem van der Panne
Moeder:Elizabeth Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 2 maart 1896
Plaats:Zegveld
896 V
iii. Maria PANNE, VAN DER-10028 was born on 5 mei 1897 in
Zegveld. She died on 10 nov 1897 in Zegveld.
Kind:Maria van der Panne
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:woensdag 5 mei 1897
Vader:Willem van der Panne
Moeder:Elizabeth Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 5 mei 1897
Plaats:Zegveld
Overledene:Maria van der Panne
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Willem van der Panne
Moeder:Elizabeth Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 10 november 1897
Plaats:Zegveld
897 M
iv. Dirk PANNE, VAN DER-10020 was born on 4 mei 1898 in
Zegveld.
Kind:Dirk van der Panne
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:woensdag 4 mei 1898
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 237
Vader:Willem van der Panne
Moeder:Elizabeth Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 4 mei 1898
Plaats:Zegveld
Dirk married Grietje PERDIJK-10056 on 27 mei 1921 in Reeuwijk.
Grietje was born on 13 dec 1899 in Reeuwijk. She died on 30 jul
1925 in Reeuwijk.
Bruidegom:Dirk van der Panne
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:23
Vader bruidegom:Willem van der Panne
Moeder bruidegom:Elizabeth Muijt
Bruid:Grietje Perdijk
Geboorteplaats:Reeuwijk
Leeftijd:22
Vader bruid:Kars Perdijk
Moeder bruid:Margje Oskamp
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 27 mei 1921
Plaats:Reeuwijk
Dirk also married Marrigje BLOK-7772 on 24 mei 1928 in Bodegraven.
Marrigje was born in 1902 in Bodegraven.
Bruidegom:Dirk van der Panne
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:30
Vader bruidegom:Willem van der Panne
Moeder bruidegom:Elisabeth Muijt
Bruid:Marrigje Blok
Geboorteplaats:Bodegraven
Leeftijd:26
Vader bruid:Willem Blok
Moeder bruid:Jannetje de Jong
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 24 mei 1928
Plaats:Bodegraven
898 M
v. Marinus PANNE, VAN DER-10027 was born on 27 jun 1899 in
Zegveld.
Kind:Marinus van der Panne
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:dinsdag 27 juni 1899
Vader:Willem van der Panne
Moeder:Elizabeth Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 27 juni 1899
Plaats:Zegveld
899 M
vi. Nicolaas PANNE, VAN DER-10030 was born on 27 nov 1900 in
Zegveld. He died on 2 jul 1901 in Zegveld.
Kind:Nicolaas van der Panne
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Zegveld
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 238
Geboortedatum:dinsdag 27 november 1900
Vader:Willem van der Panne
Moeder:Elizabeth Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 27 november 1900
Plaats:Zegveld
Overledene:Nicolaas van der Panne
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Willem van der Panne
Moeder:Elizabeth Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 2 juli 1901
Plaats:Zegveld
Opmerking:leeftijd 7 mnd.
900 V
vii. Maria PANNE, VAN DER-10026 was born on 11 jun 1902 in
Zegveld.
Kind:Maria van der Panne
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:woensdag 11 juni 1902
Vader:Willem van der Panne
Moeder:Elizabeth Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 11 juni 1902
Plaats:Zegveld
Maria married Baltus KROONE-8817, son of Pieter KROONE-8818 and Anna
Elizabeth TIGGERS-10515, on 14 feb 1924 in Bodegraven. Baltus was born in
1902 in Bergambacht.
Bruidegom:Baltus Kroone
Geboorteplaats:Bergambacht
Leeftijd:22
Vader bruidegom:Pieter Kroone
Moeder bruidegom:Anna Elizabeth Tiggers
Bruid:Maria van der Panne
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:21
Vader bruid:Willem van der Panne
Moeder bruid:Elizabeth Muijt
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 14 februari 1924
Plaats:Bodegraven
901 V
viii. Lijsje PANNE, VAN DER-10031 was born on 12 sep 1903 in
Zegveld. She died on 17 jan 1905 in Zegveld.
Overledene:Lijsje van der Panne
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:1
Vader:Willem van der Panne
Moeder:Elisabeth Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 17 januari 1905
Plaats:Zegveld
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 239
902 V
ix. Neeltje PANNE, VAN DER-10019 was born on 12 dec 1904 in
Zegveld. She died on 14 feb 1905 in Zegveld.
Overledene:Neeltje van der Panne
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Willem van der Panne
Moeder:Elisabeth Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 14 februari 1905
Plaats:Zegveld
Twee maanden oud
903 M
x. Nicolaas PANNE, VAN DER-10022 was born on 12 dec 1904 in
Zegveld. He died on 8 jan 1905 in Zegveld.
Overledene:Nicolaas van der Panne
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Willem van der Panne
Moeder:Elisabeth Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 8 januari 1905
Plaats:Zegveld
904 M
xi. Lijsje PANNE, VAN DER-10018 was born on 23 dec 1905 in Zegveld.
Lijsje married Aart ZEEUW, DE-10865 on 7 okt 1932 in Bodegraven. Aart
was born in 1919 in Woerden.
Bruidegom:Aart de Zeeuw
Geboorteplaats:Woerden
Leeftijd:23
Vader bruidegom:Gerard de Zeeuw
Moeder bruidegom:Hendrika Koetsier
Bruid:Lijsje van der Panne
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:2
Vader bruid:Willem van der Panne
Moeder bruid:Elizabeth Muijt
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 7 oktober 1932
Plaats:Bodegraven
905 V
xii. Neeltje PANNE, VAN DER-10029 was born on 18 mrt 1907 in
Zegveld. She died on 23 dec 1907 in Kamerik.
Overledene:Neltje van der Panne
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Willem van der Panne
Moeder:Elizabeth Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 23 december 1907
Plaats:Kamerik
906 V
xiii. Elisabeth PANNE, VAN DER-10024 was born on 15 okt 1908 in Bodegraven.
She died on 6 nov 1908 in Bodegraven.
Kind:Elizabeth van der Panne
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Bodegraven
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 240
Geboortedatum:donderdag 15 oktober 1908
Vondeling:N
Vader:Willem van der Panne
Moeder:Elizabeth Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 15 oktober 1908
Plaats:Bodegraven
Overledene:Elizabeth van der Panne
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Willem van der Panne
Moeder:Elizabeth Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 6 november 1908
Plaats:Bodegraven
739. Jan "Jan" MUIJT-9139 (Johannes MUIJT, Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz
MUIJT, Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was
born on 25 jan 1870 in Zegveld. He died on 19 feb 1949 in Zegveld.
Kind:Jan Muijt
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:dinsdag 25 januari 1870
Vader:Johannes Muijt
Moeder:Lijsje Outshoorn
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 25 januari 1870
Plaats:Zegveld
Beroep: Landarbeider, Visser.
In 1934 uit de Meije naar Zegveld op Hoofdweg nummer 102 gaan wonen
met Klazina.
Daarna zijn hun zonen Gert en Han in het gedeelde ouderlijk huis
gaan wonen.
Overledene:Jan Muijt
Geslacht:Man
Leeftijd:79
Relatie:Klazina Jaarsveld
Vader:Johannes Muijt
Moeder:Lijsje Oudshoorn
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 19 februari 1949
Plaats:Zegveld
Jan married Klazina JAARSVELD, VAN-8571, daughter of Jacobus JAARSVELD,
VAN-8573 and Gerrigje MULDER-9893, on 2 feb 1894 in Linschoten. Klazina was
born on 16 apr 1875 in Linschoten. She died on 22 mei 1963 in Schiedam.
Bruidegom:Jan Muijt
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:24
Vader bruidegom:Johannes Muijt
Moeder bruidegom:Lijsje Outshoorn
Bruid:Klaziena van Jaarsveld
Geboorteplaats:Linschoten
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 241
Leeftijd:18
Vader bruid:Jacobus van Jaarsveld
Moeder bruid:Gerrigje Mulder
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 2 februari 1894
Plaats:Linschoten
Jan and Klazina had the following children.
907 V
i. Lijsje MUIJT-9143 was born on 30 jul 1894 in Linschoten. She died on 3 okt
1968 in Schiedam.
Kind:Lijsje Muijt
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Linschoten
Geboortedatum:maandag 30 juli 1894
Vader:Jan Muijt
Moeder:Klazina van Jaarsveld
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 30 juli 1894
Plaats:Linschoten
Lijsje married Hendrik BERKELAAR-7715, son of Arie
BERKELAAR-7723 and Willemijntje SCHAIK, VAN-10214, on 28
apr 1920 in Zegveld. Hendrik was born on 12 jan 1896 in Vinkeveen.
He died in 1988 in Vinkeveen.
Beroep: Glazenwasser, ijzerwerker.
Bruidegom:Hendrik Berkelaar
Geboorteplaats:Vinkeveen
Leeftijd:24
Vader bruidegom:Arie Berkelaar
Moeder bruidegom:Willemijntje van Schaik
Bruid:Lijsje Muijt
Geboorteplaats:Linschoten
Leeftijd:25
Vader bruid:Jan Muijt
Moeder bruid:Klazina van Jaarsveld
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 28 april 1920
Plaats:Zegveld
908 V
ii. Gerritje MUIJT-9144 was born on 20 apr 1896 in Bodegraven. She
died on 7 feb 1985 in Krimpen aan den IJssel.
Kind:Gerritje Muijt
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Bodegraven
Geboortedatum:maandag 20 april 1896
Vondeling:N
Vader:Jan Muijt
Moeder:Klasina van Jaarsveld
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 20 april 1896
Plaats:Bodegraven
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 242
Gerritje married Ernst BERKELAAR-7716, son of Jan
BERKELAAR-7718 and Gerrigje BLOK-7771, on 19 dec 1918 in
Zegveld. Ernst was born on 8 apr 1894 in Zegveld. He died on 13 feb
1978 in Krimpen aan den IJssel.
Ernst Berkelaar
brongezinskaarten 1912-1939, kaartnummer 432 Alphen
aan den Rijn
naamErnst Berkelaar
partnerGerritje Muijt
geboren08-04-1894 te Zegveld
plaatsnaamAlphen aan den Rijn
instellingStreekarchief Rijnlands Midden
Godsdienstonderwijzer in zijn vrije tijd.
Beroep: IJzerwerker.
Bruidegom:Ernst Berkelaar
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:24
Vader bruidegom:Jan Berkelaar
Moeder bruidegom:Gerrigje Blok
Bruid:Gerritje Muijt
Geboorteplaats:Bodegraven
Leeftijd:22
Vader bruid:Jan Muijt
Moeder bruid:Klasina van Jaarsveld
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 19 december 1918
Plaats:Zegveld
909 V
iii. Petronella Jacoba "To" MUIT-9557 was born on 5 jul 1897 in
Zegveld. She died on 3 okt 1980 in Woerden. She was buried on 7
okt 1980 in Zegveld.
Kind:Petronella Jacoba Muit
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:maandag 5 juli 1897
Vader:Jan Muit
Moeder:Klazina van Jaarsveld
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 5 juli 1897
Plaats:Zegveld
To married Cornelis BERKELAAR "Cor"-7717, son of Jan
BERKELAAR-7718 and Gerrigje BLOK-7771, on 22 mei 1918 in
Zegveld. Cor was born on 8 jun 1895 in Zegveld. He died on 5 nov
1981 in Woerden.
Beroep: Los werkman, fabrieksarbeider,
daggelder, woont Zegveld no. 216, van 1955-1961 in
Tatla Lake (British Columbia, Canada), daarna Molenweg
51 in Zegveld (1961-), Molenweg 61 (1963-), Molenweg 49
(1976-).
Naamdrager 1947: Cornelis Berkelaar (Zegveld 1895 –
Woerden 1981), los werkman, fabrieksarbeider,
daggelder, woont Zegveld no. 216, van 1955-1961 in
Tatla Lake (British Columbia, Canada), daarna Molenweg
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 243
51 in Zegveld (1961-), Molenweg 61 (1963-), Molenweg 49
(1976-), zoon van Jan Berkelaar en Gerrigje Blok (zie
beneden). Hij trouwt Zegveld 1918 Petronella Jacoba
Muit (Zegveld 1897 – Woerden 1980), dochter van Jan
Muijt (met ij, Zegveld 1870 - Zegveld 1949),
landarbeider, visser, en Klazina van Jaarsveld
(Linschoten 1876 - Schiedam 1963). Uit dit huwelijk
volgens de persoonskaart uit het bevolkingsregister:
vier zoons en vijf dochters, geboren in Zegveld 19181937.
Bruidegom:Cornelis Berkelaar
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:22
Vader bruidegom:Jan Berkelaar
Moeder bruidegom:Gerrigje Blok
Bruid:Petronella Jacoba Muit
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:20
Vader bruid:Jan Muit
Moeder bruid:Klazina van Jaarsveld
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 22 mei 1918
Plaats:Zegveld
910 M
iv. Dirk MUIT-9558 was born on 15 dec 1898 in Zegveld. He died on
22 okt 1985 in Zegveld.
Kind:Dirk Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:donderdag 15 december 1898
Vader:Jan Muit
Moeder:Klazina van Jaarsveld
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 15 december 1898
Plaats:Zegveld
Beroep: Landarbeider, krantenbezorger.
Uit de Berichtgever April 2009:
Dirk Muit kwam met zijn gezin naar de woning aan de
Hoofdweg 187. Daarvoor woonde hij aan de Broekerweg.
Dirk Muit (geboren 15 december 1898 in de Zegveldse
Meije, overleden 22 oktober 1985 te Woerden) was op 7
maart 1941 getrouwd met Aartje Versteeg (geboren 28
oktober 1918 te Renswoude, overleden 30 juli 1991 te
Nieuwegein). Ook dit dienstverband duurde maar enkele
jaren, namelijk tot april 1957. Dirk Muit ging werken
bij een firma die zich bezighield met het onderhoud van
de wegen. Dit betekende dat hij met zijn gezin weer
moest verhuizen. Het gezin ging tijdelijk wonen aan de
Hoofdweg 66 in ‘de Steeg’ totdat hun woning aan de
Nieuwstraat 18 klaar was.
Dirk married Aartje VERSTEEG-10651 on 7 mrt 1941 in Zegveld.
Aartje was born on 28 okt 1918 in Renswoude. She died on 30 jul
1991 in Zegveld.
Aartje had al twee kinderen voordat zij met
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 244
Dirk Muit trouwde. Deze kinderen zijn bij het huwelijk
geëcht door hun tweede vader.
911 M
v. Jacobus MUIT-9145 was born on 25 sep 1900 in Zegveld. He died
on 23 okt 1900 in Zegveld.
Kind:Jacobus Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:dinsdag 25 september 1900
Vader:Jan Muit
Moeder:Klazina van Jaarsveld
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 25 september 1900
Plaats:Zegveld
Overledene:Jacobus Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Jan Muit
Moeder:Klazina van Jaarsveld
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 23 oktober 1900
Plaats:Zegveld
912 M
vi. Jacobus MUIJT-9146 was born on 17 sep 1901 in Zegveld. He died
on 19 mei 1986 in Burnie, Tasmanië.
Kind:Jacobus Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:dinsdag 17 september 1901
Vader:Jan Muit
Moeder:Klazina van Jaarsveld
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 17 september 1901
Plaats:Zegveld
Persoon Jacobus Muijt
Geboortedatum 17-09-1901
Periode 1901 - 1940
Bron Bevolkingsregister Rotterdam
In 1952 geëmigreerd naar Australië.
Familiegegevens en foto's op Wikitree gevonden van
kleinzoon Adam.
Jacobus married Willempje Marietje ROMEIJN-10147, daughter of
Pieter Dirk ROMEIJN-10148 and Klaasje ZEVENBERGEN-10868,
on 30 jun 1926 in Schiedam. Willempje was born in 1904 in
Spijkenisse. She died in 2005 in Ulderstone, Tasmanië.
Bruidegom:Jacobus Muit
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:24
Vader bruidegom:Jan Muit
Moeder bruidegom:Klazina van Jaarsveld
Bruid:Willempje Marietje Romeijn
Geboorteplaats:Spijkenisse
Leeftijd:21
Vader bruid:Pieter Dirk Romeijn
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 245
Moeder bruid:Klaasje Zevenbergen
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 30 juni 1926
Plaats:Schiedam
Ca. 1948 geemigreerd naar Australie.
913 M
vii. Johannes "Jo" MUIJT-5334 was born on 19 feb 1905 in Meije,
Zegveld. He died on 23 dec 1995 in Woerden. He was buried on 28
dec 1995 in Zegveld.
Beroep: Visser, mollenvanger en
melkmonsternemer.
Volgende gegevens uit "Anders nog iets" van Jan van
Jaarsveld en Leendert Spijker:
Er waren achter in de Meije ook broodvissers: Han en
Gert Muijt.
het was moeilijk om daarvan te leven en daarom
probeerden ze 's zomers bij een boer aan het werk te
komen.
Jo married Hendrika SPELT "Riek"-5335, daughter of Gerrit
Jochem SPELT-10407 and MENSJE VAN DER LAAN-10590, on
23 dec 1931 in Alphen Aan De Rijn. Riek was born on 18 sep 1910
in Alphen Aan De Rijn. She died on 8 okt 1991 in Woerden. She was
buried on 12 okt 1991 in Zegveld.
Bruidegom:Johannes Muijt
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:26
Vader bruidegom:Jan Muijt
Moeder bruidegom:Klazina van Jaarsveld
Bruid:Hendrika Spelt
Geboorteplaats:Alphen aan den Rijn
Leeftijd:21
Vader bruid:Gerrit Jochem Spelt
Moeder bruid:Mensje van der Laan
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 23 december 1931
Plaats:Bodegraven
914 M
viii. Gerrit MUIJT-9147 was born on 18 mei 1906 in Zegveld. He died
on 13 aug 1989 in Woerden.
Beroep: Visser -1963, mollenvanger, arbeider
grasdrogerij Koetsier, werkzaam in de
wegenbouw.
Uit de Berichtgever maart 2008:
Gerrit Muijt is broodvisser geweest tot 1963. Hij
pachtte het viswater van de boeren. Zijn visgebied was
ongeveer vanaf de boerderij ‘Ora et Labora’ aan de
Hoofdweg 130 waar toen de familie Van Zelderen woonde
(nu de familie De Heul) tot boerderij Linde Hoeve aan
de Hoofdweg 80 waar de familie Uyterlinde woonde. Het
water verderop in ons dorp werd gepacht door
broodvisser Willem Methorst. Muijt pachtte ook nog
viswater in de Lagenbroek. Voor het pachten van het
water moest visser Muijt tweemaal per jaar een maal vis
leveren aan de boer. Daarnaast moest hij het land van
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 246
de boer molvrij houden. Zo was hij dus naast visser ook
mollenvanger. De mollenvellen werden gedroogd en later
verkocht aan voddenboer Vianen in de Meije. Dit leverde
een bescheiden inkomen op, want het was een zwaar
bestaan als broodvisser. Daarom ging hij ook werken bij
grasdrogerij Koetsier in Rietveld en, indien zijn hulp
nodig was, melken bij een boer. In de oorlog werd turf
rondom de woning gebaggerd en verkocht of geruild voor
voedsel.
In de winter werden nieuwe fuiken door visser Muijt
zelf gebreid en de kapotte fuiken geboet. De fuiken
werden ook door Muijt getaand. Dit gebeurde in een
grote ketel (taanpot) waarin water werd gekookt met
taan. Taan is een bederfwerende bruingele verfstof. De
fuiken gingen in de taanpot en werden daarna gedroogd
waardoor de fuik als het ware geconserveerd was.
Met zijn vissersbootje trok Muijt er op uit. In het
midden van het bootje zat een bun. Dit was een houten
kist met gaatjes waarin de gevangen vis in het water
levend bewaard kon worden. Er werd hoofdzakelijk op
paling, zeelt en snoek gevist. Van de pachter werd ook
verlangd dat hij de visstand op peil hield, met name de
paling. Daartoe werd aal gekocht bij vishandelaar
Oskamp aan de overkant en door Muijt uitgezet in de
sloten. De gevangen paling verkocht hij weer aan
Oskamp, die deze weer verhandelde aan restaurants in
het Gooi of bestemde voor de export. Als de boot over
de weg getrokken moest worden, werden er twee ronde
palen onder gelegd tussen twee latten die aan de boot
vastzaten en kon je hem gemakkelijk de weg over rollen.
Op Hoofdweg 104 werden ook de zonen Gert (3 maart 1944)
en Jan (29 juni 1950) geboren. Jan kan zich al deze
verhalen nog goed herinneren. Zo weet hij nog dat hij
iedere week ƒ 5,= huur bij de familie Oskamp ging
brengen. Volgens hem is de huur nooit verhoogd geweest.
Wel moest het onderhoud van de woning door hen zelf
worden betaald, behalve het onderhoud aan het rieten
dak. Toen Jan in de begin jaren zestig het vak van
timmerman ging leren, heeft hij daarna het huis
verbouwd.
Jan vertelt dat achter de woning een ijsschuur stond,
ook wel ijskelder genoemd. Deze schuur was van de
eigenaar, de familie Oskamp. De muur van de schuur
bestond uit twee muren, waartussen turfmolm zat. Op die
manier bleef het in de schuur koel en werd het ijs daar
opgeslagen. Het ijs werd gebruikt voor verpakking van
vis naar het buitenland. Bij de familie Muijt werd zes
dagen in de week vis gegeten en één dag vlees. Nog
steeds is Jan gek op vis en heeft hij het nooit tegen
gegeten.
Om het huis stonden fruitbomen, die ook van de eigenaar
waren. Maar het spreekt voor zich dat de oogst ook wel
eens voor een gedeelte naar de huurder ging.
Na de strenge winter van 1963 is Gerrit Muijt gestopt
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 247
als visser. Er was veel vis dood gevroren en in de
jaren ervoor was het ook al minder geworden. Hij ging
werken bij Den Oudsten in Woerden als corveeër. Dit
heeft hij hooguit twee jaar gedaan, want hij kreeg last
van zijn longen en mocht daar niet meer werken van de
dokter. Muijt is toen in de wegenbouw bij de Heidemij
terechtgekomen.
Gerrit married Jannigje SPELT-10406, daughter of Gerrit Jochem
SPELT-10407 and MENSJE VAN DER LAAN-10590, on 29 mei
1935 in Zegveld. Jannigje was born on 31 dec 1908 in Westbroek.
She died on 22 feb 1997 in Woerden.
915 V
ix. Marijtje Geertruida "Marij" MUIJT-9148 was born on 27 jul 1914 in
Zegveld. She died on 20 aug 2004 in Alkmaar.
Door haar vele vrijwilligerswerk in Alkmaar is zij daar
tot ereburger benoemd.
Marij married Arie OSKAMP-9964 on 19 jul 1934 in Zegveld. The
marriage ended in divorce. Arie was born on 8 jan 1912 in Zegveld.
He died on 13 okt 1984 in Hilversum.
Woonde kort in Zegveld op Hoofdweg nummer 104.
Was met zijn vader vishandelaar en verhuisde
vaak, in 1941 naar Maarssen.
Later was Arie buschauffeur op een bus van zijn oom.
UIt de Berichtgever maart 2008:
De twee (aan elkaar vastzittende) woningen zijn in
opdracht van Cornelis Oskamp uit Bodegraven in 1871
gebouwd. Cornelis (geboren 20 augustus 1812 te Lange
Ruige Weide, overleden 25 januari 1886 te Zegveld) was
op 16 april 1840 in Zegveld gehuwd met Grietje den
Boggende (geboren 7 december 1814 te Zegveld, overleden
29 maart 1898 te Zegveld).
Op 13 oktober 1881 wordt de woning voor ƒ 1.800,=
verkocht aan zijn zoon Dirk Oskamp (geboren 18 augustus
1853 te Zegveld, overleden 15 december 1934 te
Zegveld). Het bedrag wordt in contant geld betaald. Het
transport van de akte vindt plaats bij notaris S.
Lagerweij te Woerden. Dirk is op 30 november 1882 te
Oudewater getrouwd met Annigje de Groot (geboren 10
september 1858 te Oudewater, overleden 30 november 1938
te Zegveld).
Na het overlijden van zijn moeder Grietje komt Dirk
Oskamp in 1898 in het door hem in 1881 gekochte huis
wonen. Zowel vader Cornelis als zoon Dirk waren
vissers, net zoals de andere mannen die tot de sloop
van de woninkjes in 1983 hier hebben gewoond.
Als Annigje Oskamp-de Groot in 1938 overlijdt, worden
in eerste instantie de kinderen eigenaar, maar al gauw
wordt de eigendom overgeschreven alleen op naam van
haar zoon Willem Oskamp. Willem (geboren 6 april 1887,
overleden 5 maart 1961) woonde aan de overkant op
Hoofdweg 151 en was op 8 december 1910 getrouwd met
Wijntje Zaal (geboren 6 februari 1890, overleden 2 juli
1965). Een kleinzoon van Dirk en Annigje, en zoon van
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 248
Willem Oskamp ging in de woning van zijn vader wonen.
Dit was Arie Oskamp (geboren 8 januari 1912 te Zegveld,
overleden 13 oktober 1984 te Hilversum). Arie was op 18
juli 1934 in het huwelijk getreden met Marijtje
Geertruida Muijt (geboren 29 juli 1914). Willem en zoon
Arie waren vishandelaren. Arie woonde maar kort in het
huisje op nummer 104. In 1941 vertrok hij met zijn
vrouw naar Maarssen. Vader Willem had eveneens zo’n zes
jaar in Maarssen gewoond. De reden daarvan was dat hij
als vishandelaar in Tienhoven ook een opslag had. Hij
kwam echter voor de oorlog weer terug naar Zegveld,
omdat de zaken in Tienhoven ook allemaal minder werden.
Arie werd buschauffeur op een bus van zijn oom.
Marijtje Geertruida Muijt is na diverse verhuizingen op
20 augustus 2004 in Alkmaar overleden. Door haar vele
vrijwilligerswerk in de gemeente Alkmaar was zij daar
tot ereburger benoemd.
Maar hoe zat het nu met de bewoning van het kleine
huisje op nummer 102? Volgens het kadaster is deze
woning vanaf 1894 bewoond geweest, maar wie er allemaal
hebben gewoond is niet meer te achterhalen. Bekend is
dat vanaf mei tot november 1904 Willem van der Panne er
heeft gewoond. Willem (geboren 30 januari 1869) was
arbeider en op 15 februari 1894 getrouwd met Elisabeth
Muijt (geboren 9 mei 1868). Na enkele jaren nog in een
ander huis in Zegveld te hebben gewoond, zijn zij in
1908 naar Kamerik vertrokken.
De families Oskamp en Muijt blijven met elkaar
verweven. Na het overlijden van Dirk Oskamp in 1934
zijn de ouders van Marijtje Geertruida Muijt in 1935
naar het huisje op nummer 102 gekomen. In 1935 trouwde
hun zoon Gerrit Muijt (geboren 18 mei 1906 in de
Zegveldse Meije) op 29 mei met Jannigje Spelt (geboren
31 december 1908 te Westbroek). Zij bleven in de Meije
wonen in de woning van Gerrits ouders. Vader Jan Muijt
(geboren 25 januari 1870, overleden 19 februari 1949)
kwam met zijn vrouw dus naar Hoofdweg 102. Jan Muijt
was op 2 februari 1894 in Linschoten getrouwd met
Klazina van Jaarsveld (geboren 16 april 1875 te
Linschoten, overleden 22 mei 1963 te Schiedam).
We gaan weer terug naar Hoofdweg 104. Toen in 1941 Arie
Oskamp met zijn vrouw Marijtje naar Maarssen
verhuisden, kwam Gerrit Muijt met zijn vrouw Jannigje
Spelt en hun vier jaar oude dochter Sien (geboren 15
juni 1937) op Hoofdweg 104 wonen. Gerrit was een broer
van Marijtje. Ook Gerrit was visser. Maar voordat hij
vanuit de Meije naar Hoofdweg 104 kwam, heeft hij kort
nog gewoond in De Steeg in Zegveld. Aan De Steeg
stonden enkele kleine huisjes op de plek waar nu het
huis van Herman en Cobi Lekkerkerker staat, op Hoofdweg
68. De woningen in De Steeg zijn destijds voor vele
Zegvelders een doorgang geweest naar een andere of wat
ruimere woning.
Marij also married Willem Christiaan Antoon VISSER-11500 in 1964 in
Maarssen. Willem was born in 1914 in Den Helder. He died in 2011 in Alkmaar.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 249
741. Marijtje MUIJT-9162 (Johannes MUIJT, Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz
MUIJT, Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was
born on 10 sep 1872 in Zegveld. She died on 5 apr 1929 in Leiden.
Kind:Marijtje Muijt
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:dinsdag 10 september 1872
Vader:Johannes Muijt
Moeder:Lijsje Outshoorn
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 10 september 1872
Plaats:Zegveld
Marijtje Muijt
bronextract van de gemeente Leiden Alphen aan den Rijn 1926-1929
inventarisnummer2848
aktenummer65
naamMarijtje Muijt (dochter)
(56 jaar, zonder beroep, geboren te Zegveld, wonende te Alphen aan
den Rijn)
aktedatum09-04-1929
overlijdensdatum05-04-1929 om 21:00 uur te Leiden
vaderJohannes Muijt (overleden)
moederLijsje Outshoorn (overleden)
overlevende echtgeno(o)t(e)Willem Hunink
plaatsnaamAlphen aan den Rijn
instellingStreekarchief Rijnlands Midden
Marijtje married Willem HUNINK-8557, son of Peter HUNNIK-8562 and Catharina
VLIET, VAN-10703, on 1 dec 1899 in Zegveld. Willem was born on 8 nov 1870 in
Papekop. He died on 4 feb 1927 in Alphen aan den Rijn.
Willem Hunink
brongezinskaarten 1912-1939, kaartnummer 3400 Alphen aan
den Rijn
naamWillem Hunink
partnerMarijtje Muijt
geboren08-11-1870 te Papekop
plaatsnaamAlphen aan den Rijn
instellingStreekarchief Rijnlands Midden
Petrus Johannes Hunink
bronBurgerlijke stand - overlijden Alphen aan den Rijn 1926-1929
inventarisnummer2848
aktenummer32
naamPetrus Johannes Hunink (zoon)
(24 jaar, betonwerker, geboren te Leiden, wonende te Alphen aan den
Rijn)
aktedatum04-02-1927
overlijdensdatum04-02-1927 om 01:30 uur te Alphen aan den Rijn,
Torenstraat nr. 20
vaderWillem Hunink
moederMarijtje Muijt (zonder beroep, Alphen aan den Rijn)
aangeverWillem Hunink, 56 jaar, los werkman, Alphen aan den Rijn,
vader
2e aangeverPhilip Dijs, 50 jaar, los werkman, Alphen aan den Rijn
plaatsnaamAlphen aan den Rijn
instellingStreekarchief Rijnlands Midden
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 250
Bruidegom:Willem Hunink
Geboorteplaats:Papekop
Leeftijd:29
Vader bruidegom:Peter Hunink
Moeder bruidegom:Catharina van Vliet
Bruid:Marijtje Muijt
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:27
Vader bruid:Johannes Muijt
Moeder bruid:Lijsje Outshoorn
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 1 december 1899
Plaats:Zegveld
Marijtje and Willem had the following children.
916 M
i. Peter HUNINK-8561 was born on 22 dec 1900 in Bodegraven. He died on 25
jun 1901 in Bodegraven.
Kind:Peter Hunink
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Bodegraven
Geboortedatum:zaterdag 22 december 1900
Vondeling:N
Vader:Willem Hunink
Moeder:Marijtje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 22 december 1900
Plaats:Bodegraven
Overledene:Peter Hunink
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Willem Hunink
Moeder:Marijtje Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 25 juni 1901
Plaats:Bodegraven
917 M
ii. Petrus Johannes HUNINK-8559 was born on 31 mrt 1902 in
Leiden. He died on 4 feb 1927 in Alphen aan den Rijn.
Plaats Leiden
Datum 31-03-1902
Kind Petrus Johannes Hunink
Plaats geboorte Leiden
Datum geboorte 31-03-1902
Woonplaats kind Leiden
Vader Willem Hunink
Beroep werkman
Moeder Marijtje Muijt
Archiefnr 0516
Inventarisnummer 4767
Aktenummer 469
Overledene:Petrus Johannes Hunink
Geslacht:Man
Leeftijd:24
Vader:Willem Hunink
Moeder:Marijtje Muijt
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 251
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 4 februari 1927
Plaats:Alphen aan den Rijn
918 M
iii. Dirk HUNINK-8560 was born on 6 okt 1906 in Bodegraven.
Kind:Dirk Hunink
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Bodegraven
Geboortedatum:zaterdag 6 oktober 1906
Vondeling:N
Vader:Willem Hunink
Moeder:Marijtje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 6 oktober 1906
Plaats:Bodegraven
Dirk married Pietertje OOSTEROM, VAN-9952 on 8 nov 1928 in Boskoop.
Pietertje was born in 1907 in Boskoop.
Bruidegom:Dirk Hunink
Geboorteplaats:Bodegraven
Leeftijd:22
Vader bruidegom:Willem Hunink
Moeder bruidegom:Marijtje Muijt
Bruid:Pietertje van Oosterom
Geboorteplaats:Boskoop
Leeftijd:21
Vader bruid:Jacobus van Oosterom
Moeder bruid:Aaltje van Lomwel
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 8 november 1928
Plaats:Boskoop
919 M
iv. Abraham HUNINK-8558 was born on 25 okt 1909 in Leiden. He
died on 28 sep 1913 in Bodegraven.
Plaats Leiden
Datum 25-10-1909
Kind Abraham Hunik
Plaats geboorte Leiden
Datum geboorte 25-10-1909
Woonplaats kind Bodegraven
Vader Willem Hunik
Beroep arbeider
Moeder Marijtje Muijt
Beroep zonder
Archiefnr 0516
Inventarisnummer 4775
Aktenummer 1436
Overledene:Abraham Hunink
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:3
Vader:Willem Hunink
Moeder:Marijtje Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 28 september 1913
Plaats:Bodegraven
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 252
742. Geertje MUIJT-9163 (Johannes MUIJT, Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT,
Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 9
okt 1874 in Zegveld. She died on 7 mei 1944 in Zwammerdam.
Kind:Geertje Muijt
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:vrijdag 9 oktober 1874
Vader:Johannes Muijt
Moeder:Lijsje Outshoorn
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 9 oktober 1874
Plaats:Zegveld
Voornaam Geertje
Achternaam Muijt
Begraafplaats Bodegraven Vredehof
Geboortedatum 09-10-1874
Overlijdensdatum 07-05-1944
Beheersnummer: W014
Archief: Gemeente Kamerik
Type index: Dienstbodenregister Kamerik, 1890-1899
Inventarisnummer: 628
Folionummer: 22
Naam: Geertje Muijt
Geboren: 09-10-1874 te Zegveld
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Beroep: dienstbode
Adres: Wijk B nummer 79
Komt van: Zegveld, 00-12-1893
Vertrekt naar: Zegveld, 00-11-1895
Overledene:Geertje Muijt
Geertje Muijt
bronBurgerlijke stand - overlijden Zwammerdam 1939-1953
inventarisnummer2037
aktenummer22
naamGeertje Muijt (dochter)
(69 jaar, zonder beroep, geboren te Zegveld, wonende te Zwammerdam)
aktedatum08-05-1944
overlijdensdatum07-05-1944 om 19:30 uur te Zwammerdam
vaderJohannes Muijt (overleden)
moederLijsje Outshoorn (overleden)
overlevende echtgeno(o)t(e)Frans van Wensveen
aangeverSimon Terlouw, 47 jaar, concierge, Bodegraven
plaatsnaamZwammerdam
instellingStreekarchief Rijnlands Midden
Geertje married Frans WENSVEEN, VAN-10774, son of Frans WENSVEEN,
VAN-10777 and Barbara WOENSEL, VAN-10844, on 9 dec 1904 in Zwammerdam.
Frans was born on 28 sep 1875 in Zwammerdam. He died on 9 okt 1967 in Gouda.
Frans begint ca 1905 een groetenhandel in de Kerkstraat in
Bodegraven.
Zoon Frans helpt een korte tijd met venten met paard en wagen.
Dochter Lijsje trouwt met Pieter Jacob Bongenaar en hij neemt in
1932 de zaak over, waarna vader Frans naar Zwammerdam verhuist.
Foto en gegevens uit "Anders nog iets" van Jan van Jaarsveld en
Leendert Spijker.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 253
Voornaam Frans
Achternaam Wensveen van
Begraafplaats Bodegraven Vredehof
Geboortedatum 28-09-1875
Overlijdensdatum 09-10-1967
Bruidegom:Frans van Wensveen
Geboorteplaats:Zwammerdam
Leeftijd:25
Vader bruidegom:Frans van Wensveen
Moeder bruidegom:Barbara van der Woensel
Bruid:Geertje Muijt
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:30
Vader bruid:Johannes Muijt
Moeder bruid:Lijsje Outshoorn
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 9 december 1904
Plaats:Bodegraven
Hertrouwd na overlijden Geertje
Geertje and Frans had the following children.
920 V
i. Barbara WENSVEEN, VAN-10779 was born on 9 okt 1906 in
Bodegraven.
Kind:Barbara van Wensveen
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Bodegraven
Geboortedatum:dinsdag 9 oktober 1906
Vondeling:N
Vader:Frans van Wensveen
Moeder:Geertje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 9 oktober 1906
Plaats:Bodegraven
921 M
ii. Franciscus WENSVEEN, VAN-10780 was born on 23 jul 1908 in Bodegraven.
Kind:Franciscus van Wensveen
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Bodegraven
Geboortedatum:donderdag 23 juli 1908
Vondeling:N
Vader:Frans van Wensveen
Moeder:Geertje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 23 juli 1908
Plaats:Bodegraven
922 V
iii. Lijsje WENSVEEN, VAN-10776 was born on 30 aug 1910 in
Bodegraven. She died in 2001 in Hilversum.
Kind:Lijsje van Wensveen
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Bodegraven
Geboortedatum:dinsdag 30 augustus 1910
Vondeling:N
Vader:Frans van Wensveen
Moeder:Geertje Muijt
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 254
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 30 augustus 1910
Plaats:Bodegraven
Lijsje married Pieter Jacob BONGENAAR-7828 on 9 jun 1932 in
Bodegraven. Pieter was born on 15 apr 1908 in Kamerik. He died in
1970 in Hilversum.
Pieter neeemt in 1932 de groentenzaak van zijn
schoonvader over. in 1952 stopt hij met de
groentenwinkel en vertrekt naar Hilversum.
Foto en gegevens uit "Anders nog iets" van Jan van
Jaarsveld en Leendert Spijker.
Bruidegom:Pieter Jacob Bongenaar
Geboorteplaats:Kamerik
Leeftijd:24
Vader bruidegom:Hendrik Bongenaar
Moeder bruidegom:Annigje van Harten
Bruid:Lijsje van Wensveen
Geboorteplaats:Bodegraven
Leeftijd:21
Vader bruid:Frans van Wensveen
Moeder bruid:Geertje Muijt
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 9 juni 1932
Plaats:Bodegraven
923 V
iv. WENSVEEN, VAN-10781 was born in jul 1914 in Bodegraven.
924 M
v. Jacobus WENSVEEN, VAN-10778 was born in aug 1916 in
Bodegraven. He died on 28 jan 1919 in Bodegraven.
Overledene:Jacobus van Wensveen
Geslacht:Man
Leeftijd:2
Vader:Frans van Wensveen
Moeder:Geertje Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 28 januari 1919
Plaats:Bodegraven
743. Klaas MUIJT-9164 (Johannes MUIJT, Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT,
Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 2
mei 1876 in Zegveld. He died on 12 aug 1964 in Woerden.
Kind:Klaas Muijt
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:dinsdag 2 mei 1876
Vader:Johannes Muijt
Moeder:Lijsje Oudshoorn
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 2 mei 1876
Plaats:Zegveld
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 255
Beroep: Brandstoffenhandelaar.
Klaas married Evertje UITHOL-10560, daughter of Cornelis UITHOL-10561 and
Evertje KRUIJF, DE-8822, on 14 dec 1906 in Kamerik. Evertje was born on 11 sep
1885 in Kamerik. She died on 30 nov 1971 in Kamerik.
Bruidegom:Klaas Muijt
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:30
Vader bruidegom:Johannes Muijt
Moeder bruidegom:Lijsje Oudshoorn
Bruid:Evertje Uithol
Geboorteplaats:Kamerik
Leeftijd:21
Vader bruid:Cornelis Uithol
Moeder bruid:Evertje de Kruijf
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 14 december 1906
Plaats:Kamerik
Klaas and Evertje had the following children.
925 V
i. Lijsje MUIJT-9172 was born on 8 sep 1909 in Kamerik. She died on
26 okt 1949 in Utrecht.
Overlijden Lijsje Muijt, 26-10-1949
Overledene:Lijsje Muijt
Overlijdensdatum:26-10-1949
Overlijdensplaats:Utrecht
Aktedatum:27-10-1949
Akteplaats:Utrecht
Partner:Paulus Teunis Hubert
Vader:Klaas Muijt
Moeder:Evertje Uithol
Toegangsnummer:1221 burgerlijke stand van de gemeenten
in de provincie utrecht
Inventarisnummer:1849
Aktenummer:2005
Lijsje married Paulus Teunis HUBERT-8550 on 15 feb 1934 in Kamerik.
Paulus was born on 8 sep 1909 in Waarder.
Beroep: Lasser.
926 M
ii. Cornelis Johannes MUIJT-9173 was born on 24 dec 1912 in
Kamerik. He died on 12 nov 1986 in Woerden.
Beroep: Schipper, metselaar.
Cornelis married Elizabeth Deliaantje KOREN-8756, daughter of
Cornelis KOREN-8757 and Anna M.C. VEEN, VAN-10595, on 11
okt 1935 in Kamerik. Elizabeth was born on 24 aug 1914 in Kamerik.
She died on 9 aug 1986 in Kamerik.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 256
927 M
iii. Johannes Cornelis MUIJT-9174 was born on 14 okt 1915 in
Kamerik. He died on 25 jun 1989 in Woerden.
Beroep: Metselaar en uitvoerder.
Johannes married Josina BORST, DE-7874 on 5 aug 1943 in Kamerik. Josina
was born on 1 dec 1918 in Kamerik. She died on 30 nov 1999 in Woerden.
928 M
iv. Evert MUIJT-9175 was born on 2 mrt 1917 in Kamerik. He died on
25 dec 1980 in Zegveld.
Beroep: Melkbezorger.
Evert married Grietje DOOL, VAN DEN "Gre"-8142 on 25 feb
1943 in Zegveld. Gre was born on 9 nov 1919 in Zegveld. She died
on 15 sep 2006 in Zegveld.
929 M
v. Nicolaas MUIJT-9176 was born on 22 jan 1919 in Kamerik. He died on 14 mei
1919 in Kamerik.
Overledene:Nicolaas Muijt
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Klaas Muijt
Moeder:Evertje Uithol
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 14 mei 1919
Plaats:Kamerik
930 V
vi. Evertje MUIJT-9177 was born on 25 jun 1920 in Kamerik. She died on 25 feb
1921 in Kamerik.
Overledene:Evertje Muijt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Klaas Muijt
Moeder:Evertje Uithol
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 25 februari 1921
Plaats:Kamerik
931 V
vii. Evertje MUIJT-9178 was born on 30 jul 1922 in Kamerik.
Evertje married Jan HOOGENDOORN-8497 on 18 mrt 1943 in
Kamerik. Jan was born on 20 jun 1915 in Kamerik. He died on 9 dec
2006 in Woerden.
Beroep: Koopman.
932
viii. Levenloos MUIJT-9371 was born on 6 apr 1924 in Kamerik. Levenloos died
on 6 apr 1924 in Kamerik.
Overledene:N.N. Muijt
Geslacht:Man
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 257
Leeftijd:0
Vader:Klaas Muijt
Moeder:Evertje Uithol
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 6 april 1924
Plaats:Kamerik
744. Neeltje MUIJT-9165 (Johannes MUIJT, Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT,
Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 2
jul 1878 in Zegveld. She died on 9 apr 1948 in Zeist.
Kind:Neeltje Muijt
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:dinsdag 2 juli 1878
Vader:Johannes Muijt
Moeder:Lijsje Outshoorn
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 2 juli 1878
Plaats:Zegveld
Overledene:Neeltje Muijt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:69
Relatie:Eimert de Ruijter
Vader:Johannes Muijt
Moeder:Lijsje Outshoorn
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 9 april 1948
Plaats:Zeist
Neeltje married Eimert RUIJTER, DE-10187, son of Gerrit RUIJTER, DE-10188
and Grietje DOMBURG-8139, on 8 dec 1905 in Bodegraven. Eimert was born on 26
mei 1876 in Zwammerdam. He died on 20 jun 1930 in Bodegraven.
Kind:Eimert de Ruijter
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Zwammerdam
Geboortedatum:vrijdag 26 mei 1876
Vondeling:N
Vader:Gerrit de Ruijter
Moeder:Grietje Domburg
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 26 mei 1876
Plaats:Zwammerdam
Overledene:Eimert de Ruijter
Geslacht:Man
Leeftijd:54
Vader:Gerrit de Ruijter
Moeder:Grietje Domburg
Relatie:Neetje Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 20 juni 1930
Plaats:Bodegraven
Bruidegom:Eimert de Ruijter
Geboorteplaats:Zwammerdam
Leeftijd:29
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 258
Vader bruidegom:Gerrit de Ruijter
Moeder bruidegom:Grietje Domburg
Bruid:Neeltje Muijt
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:27
Vader bruid:Johannes Muijt
Moeder bruid:Lijsje Outshoorn
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 8 december 1905
Plaats:Bodegraven
Neeltje and Eimert had the following children.
933 M
i. Gerrit RUIJTER, DE-10194 was born on 16 aug 1906 in Bodegraven. He died
on 12 mrt 1934 in Utrecht.
Kind:Gerrit de Ruijter
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Bodegraven
Geboortedatum:donderdag 16 augustus 1906
Vondeling:N
Vader:Eimert de Ruijter
Moeder:Neeltje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 16 augustus 1906
Plaats:Bodegraven
Overledene:Gerrit de Ruijter
Geslacht:Man
Leeftijd:27
Vader:Eimert de Ruijter
Moeder:Neeltje Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 12 maart 1934
Plaats:Utrecht
934 M
ii. Johannes RUIJTER, DE-10189 was born on 2 jan 1908 in Bodegraven.
Kind:Johannes de Ruijter
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Bodegraven
Geboortedatum:donderdag 2 januari 1908
Vondeling:N
Vader:Eimert de Ruijter
Moeder:Neeltje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 2 januari 1908
Plaats:Bodegraven
935 M
iii. Andries Cornelis RUIJTER, DE-10190 was born on 24 nov 1908 in
Bodegraven. He died on 16 okt 1939 in Bodegraven.
Kind:Andries Cornelis de Ruijter
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Bodegraven
Geboortedatum:dinsdag 24 november 1908
Vondeling:N
Vader:Eimert de Ruijter
Moeder:Neeltje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 24 november 1908
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 259
Plaats:Bodegraven
Overledene:Andries Cornelis de Ruijter
Geslacht:Man
Leeftijd:30
Vader:Eimert de Ruijter
Moeder:Neeltje Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 16 oktober 1939
Plaats:Bodegraven
936 V
iv. Lijda Margaretha RUIJTER, DE-10192 was born on 12 jan 1910
in Bodegraven.
Kind:Lijda Margaretha de Ruijter
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Bodegraven
Geboortedatum:woensdag 12 januari 1910
Vondeling:N
Vader:Eimert de Ruijter
Moeder:Neeltje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 12 januari 1910
Plaats:Bodegraven
937 V
v. Margaretha Elizabeth RUIJTER, DE-10191 was born on 10 mrt
1911 in Bodegraven.
Kind:Margaretha Elizabeth de Ruijter
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Bodegraven
Geboortedatum:vrijdag 10 maart 1911
Vondeling:N
Vader:Eimert de Ruijter
Moeder:Neeltje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 10 maart 1911
Plaats:Bodegraven
938 V
vi. Aaltje RUIJTER, DE-10193 was born in jan 1913 in Bodegraven.
She died on 6 feb 1914 in Bodegraven.
Overledene:Aaltje de Ruijter
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:1
Vader:Eimert de Ruijter
Moeder:Neeltje Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 6 februari 1914
Plaats:Bodegraven
939 V
vii. Levenloos RUIJTER, DE-10195 was born on 17 mrt 1914 in Bodegraven. She
died on 17 mrt 1914 in Bodegraven.
Overledene:Doodgeboren kind de Ruijter
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Eimert de Ruijter
Moeder:Neeltje Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 17 maart 1914
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 260
Plaats:Bodegraven
940 M
941 M
viii. Dirk Jan RUIJTER, DE-10197 was born in jun 1915 in
Bodegraven.
ix. Dirk Jan RUIJTER, DE-10196 was born in 1916 in Bodegraven. He died on
15 mrt 1918 in Bodegraven.
Overledene:Dirk Jan de Ruijter
Geslacht:Man
Leeftijd:2
Vader:Eimert de Ruijter
Moeder:Neeltje Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 15 maart 1918
Plaats:Bodegraven
942 V
x. Aaltje RUIJTER, DE-10198 was born in jan 1918 in Bodegraven.
745. Johanna MUIJT-9166 (Johannes MUIJT, Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz
MUIJT, Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was
born on 11 apr 1880 in Zegveld.
Kind:Johanna Muijt
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:zondag 11 april 1880
Vader:Johannes Muijt
Moeder:Lijsje Outshoorn
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 11 april 1880
Plaats:Zegveld
Johanna married Aart KUIF-8828, son of Nicolaas KUIF-8829 and Neeltje RIDDER,
DE-10126, on 11 dec 1903 in Bodegraven. Aart was born on 12 sep 1881 in Alphen
aan den Rijn.
Bruidegom:Aart Kuif
Geboorteplaats:Alphen aan den Rijn
Leeftijd:22
Vader bruidegom:Nicolaas Kuif
Moeder bruidegom:Neeltje de Ridder
Bruid:Johanna Muijt
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:23
Vader bruid:Johannes Muijt
Moeder bruid:Lijsje Outshoorn
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 11 december 1903
Plaats:Bodegraven
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 261
Johanna and Aart had the following children.
943 V
i. Neeltje Geertruida KUIF-8830 was born in mrt 1908 in Zegwaart.
She died on 1 mrt 1909 in Zegwaart.
Overledene:Neeltje Geertruida Kuif
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:1
Vader:Aart Kuif
Moeder:Johanna Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 1 maart 1909
Plaats:Zegwaart
944 M
ii. Johannes Dirk KUIF-8832 was born in 1912 in Zegwaart.
Johannes married Sophia Margaretha BAKKERS-7654 on 14 apr 1937 in
Delft. Sophia was born in 1910 in Dordrecht.
Bruidegom Johannes Dirk Kuif, geboren te Zegwaart,
leeftijd 25
Vader Aart Kuif
Moeder Johanna Muit
Bruid Sophia Margaretha Bakkers, geboren te Dordrecht,
leeftijd 27
Vader Johannes Bartholomeus Bakkers
Moeder Adriana Johanna Maria van Jaarsveld
Plaats Delft
Huwelijksdatum 14-04-1937
945 V
iii. Clazina Geertje KUIF-8831 was born in 1915. She died on 6 mei 1916 in
Zegwaart.
Overledene:Clazina Geertje Kuif
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:1
Vader:Aart Kuif
Moeder:Johanna Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 6 mei 1916
Plaats:Zegwaart
946 V
iv. Clazina Geertje KUIF-8834 was born in jun 1916 in Zegwaart.
947 V
v. Janny Jacoba KUIF-8835 was born in jan 1919 in Zegwaart.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 262
948 M
vi. Willem Cornelis KUIF-8833 was born in feb 1923 in Zegwaart.
746. Teunis MUIJT-9167 (Johannes MUIJT, Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT,
Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 20
aug 1881 in Zegveld. He died on 17 mei 1962 in Woerden.
Kind:Teunis Muijt
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:zaterdag 20 augustus 1881
Vader:Johannes Muijt
Moeder:Lijsje Outshoorn
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 20 augustus 1881
Plaats:Zegveld
Beroep: Landarbeider.
Teunis married Isarina Everdina RIETKERK-10127, daughter of Matthijs
RIETKERK-10128 and Rijntje LAROS-8863, on 16 aug 1912 in Bodegraven. Isarina
was born on 18 jul 1885 in Woerden. She died on 8 apr 1958 in Zegveld.
Overledene:Isarina Everdina Rietkerk
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:72
Relatie:Teunis Muijt
Vader:Matthijs Rietkerk
Moeder:Rijntje Laras
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 8 april 1958
Plaats:Zegveld
Opmerking:tevoren gehuwd gerweest met Jan Pak
Bruidegom:Teunis Muijt
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:30
Vader bruidegom:Johannes Muijt
Moeder bruidegom:Lijsje Outshoorn
Bruid:Isarina Everdina Rietkerk
Geboorteplaats:Woerden
Leeftijd:27
Vader bruid:Matthijs Rietkerk
Moeder bruid:Rijntje Laros
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 16 augustus 1912
Plaats:Bodegraven
Teunis and Isarina had the following children.
949 M
i. Johannes MUIJT-9202 was born on 15 jun 1914 in Bodegraven. He
died on 13 apr 1988 in Utrecht.
Beroep: Visser.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 263
748. Dirkje MUIJT-9169 (Johannes MUIJT, Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT,
Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 16
jan 1885 in Zegveld. She died on 14 mrt 1948 in Bodegraven.
Kind:Dirkje Muijt
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:vrijdag 16 januari 1885
Vader:Johannes Muijt
Moeder:Lijsje Outshoorn
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 16 januari 1885
Plaats:Zegveld
Overledene:Dirkje Muijt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:63
Vader:Johannes Muijt
Moeder:Lijsje Outshoorn
Relatie:Gerrit Boef
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 14 maart 1948
Plaats:Bodegraven
Dirkje married Gerrit BOEF-7787, son of Cornelis Gerrit BOEF-7791 and Maria KOOTEN,
VAN-8753, on 6 mrt 1908 in Bodegraven. Gerrit was born on 7 jan 1884 in Bodegraven. He died
on 27 mei 1968 in Gouda.
Bruidegom:Gerrit Boef
Geboorteplaats:Bodegraven
Leeftijd:24
Vader bruidegom:Cornelis Boef
Moeder bruidegom:Maria van Kooten
Bruid:Dirkje Muijt
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:23
Vader bruid:Johannes Muijt
Moeder bruid:Lijsje Outshoorn
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 6 maart 1908
Plaats:Bodegraven
Dirkje and Gerrit had the following children.
950 M
i. Cornelis Gerrit BOEF-7789 was born on 17 aug 1908 in
Bodegraven.
Kind:Cornelis Boef
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Bodegraven
Geboortedatum:maandag 17 augustus 1908
Vondeling:N
Vader:Gerrit Boef
Moeder:Dirkje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 17 augustus 1908
Plaats:Bodegraven
Cornelis married Gerarda WELSENIS, VAN-6025, daughter of Gemert
Cornelis WELSENIS, VAN-4755 and Maria Catharina GROENESCHEIJ-5970,
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 264
on 3 mei 1929 in Bodegraven. Gerarda was born in 1907 in Waddinxveen.
Deze dame is getrouwd met een nakomeling uit de
stamboom Muijt
SURNAME: Also shown as van Welzenis
Bruidegom:Cornelis Boef
Geboorteplaats:Bodegraven
Leeftijd:20
Vader bruidegom:Gerrit Boef
Moeder bruidegom:Dirkje Muijt
Bruid:Gerarda van Welzenis
Geboorteplaats:Waddinxveen
Leeftijd:22
Vader bruid:Gemert Cornelis van Welzenis
Moeder bruid:Maria Catharina Groenescheij
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 3 mei 1929
Plaats:Bodegraven
951 M
ii. Johannes Gerrit BOEF-7790 was born on 28 jul 1909 in
Bodegraven. He died on 25 apr 1996 in Bodegraven.
Kind:Johannes Boef
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Bodegraven
Geboortedatum:woensdag 28 juli 1909
Vondeling:N
Vader:Gerrit Boef
Moeder:Dirkje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 28 juli 1909
Plaats:Bodegraven
Foto en gegevens uit "Anders nog iets" van Jan van
Jaarsveld en Leendert Spijker:
Johannes begint op 19 oktober 1931 een kapperswinkel in
de Wilhelminastraat in Bodegraven. Eind 1970 stopt hij
met de zaak. Hij is altijd herenkapper gebleven, twee
dochters, Dita, 4 jaar en Hennie, 8 jaar, hebben hem
bijgestaan met knippen en scheren.
Na het beëindigen van zijn zaak ging Johan bij Eminent
orgels als eindcontroleur werken. In 1977 heeft hij
samen met zijn broer Dirk een zieke collega kapper
geholpen.
Johan was ook voorzitter van de motor- en autoclub
Bodegraven, van de hengelsportvereniging,
tafeltennisclub BOK en bestuurslid van
gymnastiekvereniging Herculus, damclub O.G.B. en van
schietvereniging Wilhelm Tell. Verder is hij één van de
oprichters van atletiekvereniging Nurmi. Hij was ook
jarenlang damkampioen van Bodegraven en de Rijnstreek.
Hobby's waren bridge en fotograferen.
Johannes married Anna GROENESCHEIJ-8325 on 26 mei 1932 in
Bodegraven. Anna was born on 4 jun 1908 in Bodegraven. She died on 7 dec
1987 in Bodegraven.
Kind:Anna Groenescheij
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 265
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Bodegraven
Geboortedatum:donderdag 4 juni 1908
Vondeling:N
Vader:Willem Gerardus Groenescheij
Moeder:Hendrika Bekker
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 4 juni 1908
Gebeurtenisplaats:Bodegraven
Bruidegom:Johannes Boef
Geboorteplaats:Bodegraven
Leeftijd:22
Vader bruidegom:Gerrit Boef
Moeder bruidegom:Dirkje Muijt
Bruid:Anna Groenescheij
Geboorteplaats:Bodegraven
Leeftijd:23
Vader bruid:Willem Gerardus Groenescheij
Moeder bruid:Hendrika Bekker
rGebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 26 mei 1932
Plaats:Bodegraven
952 M
iii. Pieter BOEF-7788 was born on 30 aug 1910 in Bodegraven.
Kind:Pieter Boef
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Bodegraven
Geboortedatum:dinsdag 30 augustus 1910
Vondeling:N
Vader:Gerrit Boef
Moeder:Dirkje Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 30 augustus 1910
Plaats:Bodegraven
953 M
iv. Dirk Jan Gerrit BOEF-7792 was born on 16 feb 1912 in
Bodegraven. He died on 22 jun 1990 in Bodegraven.
Kind:Dirk Jan Boef
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Bodegraven
Geboortedatum:maandag 19 februari 1912
Vondeling:N
Vader:Gerrit Boef
Moeder:Dirkje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 19 februari 1912
Plaats:Bodegraven
Echtpaar had zes kinderen.
Dirk Jan was kapper in Aarlanderveen van 1939 tot 1950,
daarna neemt hij in Bodegraven een kapsalon over.
Hij had ook een uitgebreide collectie vogeltjes en
heeft nog een tijd bloembollen verkocht. Hij was ook
lid van de schaakclub.
Hij stopt in 1967 en doet de zaak over aan zoon
Gijsbert.
Foto en gegevens uit "Anders nog iets" van Jan van
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 266
Jaarsveld en Leendert Spijker.
Dirk married Jannetje BOER-7622. Jannetje was born on 9 sep 1914 in
Bodegraven. She died on 1 jul 2003 in Bodegraven.
954 V
v. Maria Lijsje BOEF-7796 was born on 25 sep 1913 in Bodegraven.
955 V
vi. Elisabeth Gerrit BOEF-7793 was born in 1922 in Bodegraven. She died on 19
mei 1922 in Bodegraven.
Overledene:Elisabeth Boef
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Gerrit Boef
Moeder:Dirkje Muijt
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 19 mei 1922
Plaats:Bodegraven
956 M
vii. Nicolaas BOEF-7794 was born on 27 mei 1925 in Bodegraven.
750. Aaltje MUIJT-9171 (Johannes MUIJT, Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT,
Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 17
mrt 1888 in Zegveld. She died on 5 nov 1978 in Nieuwerkerk aan den IJssel. She was
buried on 8 nov 1978 in Essenhof, Nieuwerkerk Aan De IJssel.
Kind:Aaltje Muijt
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zegveld
Geboortedatum:zaterdag 17 maart 1888
Vader:Johannes Muijt
Moeder:Lijsje Outshoorn
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 17 maart 1888
Plaats:Zegveld
Aaltje married Matthijs STRUIK-10486, son of Cornelis STRUIK-10488 and Leentje BEEK,
VAN-7659, on 21 jan 1932 in Nieuwerkerk aan den IJssel. Matthijs was born on 7 mrt 1876 in
Dirksland. He died on 1 mei 1954 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Bruidegom:Matthijs Struik
Geboorteplaats:Dirksland
Leeftijd:55
Vader bruidegom:Cornelis Struik
Moeder bruidegom:Leentje van Beek
Bruid:Aaltje Muijt
Geboorteplaats:Zegveld
Leeftijd:43
Vader bruid:Johannes Muijt
Moeder bruid:Lijsje Outshoorn
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 21 januari 1932
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 267
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Aaltje and Matthijs had the following children.
957
i. Twee kinderen STRUIK-10487.
752. Johanna MUIJT-9209 (Dirk MUIJT, Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT,
Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 30
jun 1851 in Hillegersberg. She died on 19 sep 1890 in Hillegersberg.
Kind:Johanna Muijt
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:maandag 30 juni 1851
Vondeling:N
Vader:Dirk Muijt
Moeder:Burgje de Bruin
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 30 juni 1851
Plaats:Hillegersberg
Overledene Johanna Muijt, 39 jaar
Vader Dirk Muijt
Moeder Burgje de Bruin
Partner Willem van Kleef
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 19-09-1890
Bronverwijzing Hillegersberg1890-084
Johanna married Willem KLEEF, VAN-8703, son of Johannes KLEEF, VAN-8712
and Jacoba GRIEKEN, VAN-8317, on 19 feb 1874 in Hillegersberg. Willem was born
on 11 dec 1845 in Bergschenhoek. He died on 20 aug 1927 in Hillegersberg.
Beroep: Arbeider.
Overledene Willem van Kleef, leeftijd 81 jaar
Vader Johannes van Kleef
Moeder Jacoba van Grieken
Weduwnaar/weduwe Johanna Muit
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 20-08-1927
Geboorteplaats Bergschenhoek
Bron Hillegersberg 1927 -73
Bruidegom Willem van Kleef, geb. Bergschenhoek 28 jaar
Vader Johannes van Kleef
Moeder Jacoba van Grieken
Bruid Johanna Muijgt, geb. Hillegersberg 22 jaar
Vader Dirk Muijt
Moeder Burgje de Bruin
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 19-02-1874
Bron Hillegersberg 1874 -01
Johanna and Willem had the following children.
958 M
i. Johannes KLEEF, VAN-8707 was born on 7 jun 1874 in
Hillegersberg. He died on 28 sep 1944 in Rotterdam.
Melkverkoper, tuindersknecht
Kind:Johannes van Kleef
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 268
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:zondag 7 juni 1874
Vondeling:N
Vader:Willem van Kleef
Moeder:Johanna Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 7 juni 1874
Plaats:Hillegersberg
Overledene:Johannes van Kleef
Relatiesoort:Overledene
Geboorteplaats:Hillegersberg
Leeftijd:70 jaar
Vader:Willem van Kleef
Relatiesoort:Vader
Moeder:Johanna Muijt
Relatiesoort:Moeder
Relatie:Tanneke Kats
Relatiesoort:Weduwnaar/weduwe
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 28 september 1944
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Stadsarchief RotterdamStadsarchief
Rotterdam
Plaats instelling:Rotterdam
Collectiegebied:Zuid-Holland
Pagina:v-013
Registratiedatum:1944
Akteplaats:Rotterdam
Johannes married Tanneke KATS-8674 on 20 sep 1900 in Hillegersberg.
Tanneke was born on 13 feb 1879 in Dinteloord NB. She died on 28 feb 1911.
Woonde huis nr. 33 aan Terbregge.
Bruidegom Johannes van Kleef, geb. Hillegersberg 26
jaar
Vader Willem van Kleef
Moeder Johanna Muijt
Bruid Tanneke Kats, geb. Dinteloord 21 jaar
Vader Matthijs Kats
Moeder Aaltje Langbroek
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 20-09-1900
Bron Hillegersberg 1900 -29
959 V
ii. Burgje KLEEF, VAN-8710 was born on 7 dec 1875 in
Hillegersberg. She died on 18 aug 1943 in Rotterdam.
Kind:Burgje van Kleef
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:dinsdag 7 december 1875
Vondeling:N
Vader:Willem van Kleef
Moeder:Johanna Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 7 december 1875
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 269
Plaats:Hillegersberg
Overledene:Burgje van Kleef
Relatiesoort:Overledene
Geboorteplaats:Hillegersberg
Leeftijd:67 jaar
Vader:Willem van Kleef
Relatiesoort:Vader
Moeder:Johanna Muijt
Relatiesoort:Moeder
Relatie:Adrianus Bik
Relatiesoort:Weduwnaar/weduwe
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 18 augustus 1943
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Stadsarchief RotterdamStadsarchief
Rotterdam
Plaats instelling:Rotterdam
Collectiegebied:Zuid-Holland
Pagina:v-013
Registratiedatum:1943
Akteplaats:Rotterdam
Burgje married Adrianus BIK-7742 on 13 jan 1898 in Hillegersberg.
Adrianus was born on 7 jun 1872 in Hillegersberg.
Bruidegom Adrianus Bik, geb. Hillegersberg 25
jaar
Vader Dirk Bik
Moeder Johanna de Leeuw
Bruid Burgje van Kleef, geb. Hillegersberg 22 jaar
Vader Willem van Kleef
Moeder Johanna Muijt
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 13-01-1898
Bron Hillegersberg 1898 -02
960 V
iii. Jacoba KLEEF, VAN-8704 was born on 21 feb 1878 in
Hillegersberg.
Kind:Jacoba van Kleef
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:donderdag 21 februari 1878
Vondeling:N
Vader:Willem van Kleef
Moeder:Johanna Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 21 februari 1878
Plaats:Hillegersberg
Jacoba married Pieter LEEUWEN, VAN-8917 on 26 okt 1899 in
Hillegersberg. Pieter was born on 14 mrt 1877 in Bergschenhoek.
Bruidegom Pieter van Leeuwen, geb.
Bergschenhoek 22 jaar
Vader Maarten van Leeuwen
Moeder Elizabeth Weerheim
Bruid Jacoba van Kleef, geb. Hillegersberg 21 jaar
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 270
Vader Willem van Kleef
Moeder Johanna Muit
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 26-10-1899
Bron Hillegersberg 1899 -27
961 M
iv. Dirk KLEEF, VAN-8711 was born on 26 sep 1880 in Hillegersberg.
He died on 28 jul 1882 in Hillegersberg.
Kind:Dirk van Kleef
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:zondag 26 september 1880
Vondeling:N
Vader:Willem van Kleef
Moeder:Johanna Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 26 september 1880
Plaats:Hillegersberg
Overledene Dirk van Kleef, leeftijd 22 mnd
Vader Willem van Kleef
Moeder Johanna Muit
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 28-07-1882
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Hillegersberg 1882 -52
962 M
v. Dirk KLEEF, VAN-8705 was born on 15 dec 1882 in Hillegersberg.
Kind:Dirk van Kleef
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:vrijdag 15 december 1882
Vondeling:N
Vader:Willem van Kleef
Moeder:Johanna Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 15 december 1882
Plaats:Hillegersberg
963 V
vi. Johanna Maria KLEEF, VAN-8708 was born on 16 mrt 1885 in
Hillegersberg. She died on 28 mei 1885 in Hillegersberg.
Kind:Johanna Maria van Kleef
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:maandag 16 maart 1885
Vondeling:N
Vader:Willem van Kleef
Moeder:Johanna Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 16 maart 1885
Plaats:Hillegersberg
Overledene Johanna Maria van Kleef, leeftijd 2 mnd
Vader Willem van Kleef
Moeder Johanna Muyt
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 28-05-1885
Geboorteplaats Hillegersberg
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 271
Bron
964 V
Hillegersberg 1885 -45
vii. Johanna Maria KLEEF, VAN-8709 was born on 8 mei 1886 in
Hillegersberg.
Kind:Johanna Maria van Kleef
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:zaterdag 8 mei 1886
Vondeling:N
Vader:Willem van Kleef
Moeder:Johanna Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 8 mei 1886
Plaats:Hillegersberg
Johanna married Cornelis PLAIZIER-10073 on 23 sep 1909 in
Hillegersberg. Cornelis was born on 10 feb 1885 in Hillegersberg.
Bruidegom Cornelis Plaizier, geb.
Hillegersberg 24 jaar
Vader Dirk Plaizier
Moeder Willemina Mullem
Bruid Johanna Maria van Kleef, geb. Hillegersberg 23
jaar
Vader Willem van Kleef
Moeder Johanna Muijt
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 23-09-1909
Bron Hillegersberg 1909 -17
965 M
viii. Cornelis KLEEF, VAN-8713 was born on 30 jun 1889 in
Hillegersberg. He died on 18 sep 1901 in Hillegersberg.
Kind Cornelis van Kleef
Vader Willem van Kleef
Moeder Johanna Muijt
Plaats Hillegersberg
Geboortedatum 30-06-1889
Bronverwijzing Hillegersberg1889-98
Overledene Cornelis van Kleef, leeftijd 12 jaar
Vader Willem van Kleef
Moeder Johanna Muit
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 18-09-1901
Opmerkingen akte nr. 105
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Hillegersberg 1901 -18v
753. Cornelis MUIJT-9210 (Dirk MUIJT, Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT,
Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 24
jan 1853 in Hillegersberg. He died on 22 dec 1918 in Hillegersberg. He was buried on
26 dec 1918 in Hillegersberg.
Kind:Cornelis Muijt
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:maandag 24 januari 1853
Vondeling:N
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 272
Vader:Dirk Muijt
Moeder:Burgje de Bruin
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 24 januari 1853
Plaats:Hillegersberg
Beroep: Melkverkoper.
Overledene Cornelis Muijt, leeftijd 65 jaar
Vader Dirk Muijt
Moeder Burgje de Bruin
Echtgenoo/te Grietje Boogaard
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 22-12-1918
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Hillegersberg 1918 -64
Cornelis married Grietje BOOGAARD-7831, daughter of Willem BOOGAARD7832 and Grietje OUDEN, DEN-9984, on 25 mrt 1891 in Rotterdam. Grietje was born
on 25 aug 1858 in Kralingen. She died on 14 mrt 1928 in Hillegersberg.
Beroep: Winkelierster.
Overledene Grietje Bogaard, leeftijd 69 jaar
Vader Willem Bogaard
Moeder Grietje den Ouden
Weduwnaar/weduwe Cornelis Muijt
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 14-03-1928
Opmerkingen akte nr. 1267, eerder weduwe van Jan Pranger
Geboorteplaats Kralingen
Bron Rotterdam 1928 a107
HUWELIJK: Eerder gehuwd met Jan Pranger.
Bruidegom Cornelis Muijt, geb. Hillegersberg 38 jaar
Vader Dirk Muijt
Moeder Burgje de Bruin
Bruid Grietje Boogaard, geb. Kralingen 32 jaar
Vader Willem Boogaard
Moeder Grietje den Ouden
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 25-03-1891
Opmerkingen akte nr. 230
Bron Rotterdam 1891 b021v
Cornelis and Grietje had the following children.
966 V
i. Burgina MUIJT-9372 was born on 17 sep 1891 in Rotterdam. She
died on 1 dec 1960 in Rotterdam.
Kind Burgina Muijt
Vader Cornelis Muijt
Moeder Grietje Boogaard
Plaats Rotterdam
Geboortedatum 17-09-1891
Opmerkingen akte nr. 497
Beroep: Warmoezenier.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 273
Burgina married Frans Christoph SCHIERECK-10240, son of
Hendrik SCHIERECK FCZN-10246 and Dirkje MUIJT-9212, on 17
aug 1916 in Hillegersberg. Frans was born on 22 jul 1886 in
Hillegersberg. He died on 22 apr 1960 in Rotterdam.
Kind:Frans Christoph chiereck
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:donderdag 22 juli 1886
Vondeling:N
Vader:Hendrik Schiereck
Moeder:Dirkje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 22 juli 1886
Plaats:Hillegersberg
Bruidegom Frans Christoph Schiereck, geb.
Hillegersberg 30 jaar
Vader Hendrik Schiereck
Moeder Dirkje Muijt
Bruid Burgina Muijt, geb. Rotterdam 24 jaar
Vader Cornelis Muijt
Moeder Grietje Boogaard
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 17-08-1916
Bron Hillegersberg 1916 -21
967 V
ii. Barbara MUIJT-9218 was born on 27 dec 1892 in Rotterdam. She
died on 27 mei 1982 in Rotterdam.
Kind Barbera Muijt
Vader Cornelis Muijt
Moeder Grietje Boogaard
Plaats Rotterdam
Geboortedatum 27-12-1892
Opmerkingen akte nr. 7104
Bron Rotterdam 1892 k195v
Barbara married Klaas Hermanus SCHIEREK JZN-10248, son of
Jan SCHIEREK-10247 and Aagje Maria BOS, VAN DEN-7903, on
31 okt 1918 in Hillegersberg. Klaas was born on 6 mrt 1888 in
Hillegersberg. He died on 7 jul 1966 in Rotterdam.
Beroep: Landbouwer.
Bruidegom Klaas Hermanus Schiereck, geb. Hillegersberg
30 jaar
Vader Jan Schiereck
Moeder Aagje Maria van den Bos
Bruid Barbera Muijt, geb. Rotterdam 25 jaar
Vader Cornelis Muijt
Moeder Grietje Boogaard
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 31-10-1918
Bron Hillegersberg 1918 -39
968 M
iii. Dirk MUIJT-9215 was born on 5 mrt 1894 in Rotterdam. He died on
7 jul 1894 in Rotterdam.
Kind Dirk Muijt
Vader Cornelis Muijt
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 274
Moeder Grietje Boogaard
Plaats Rotterdam
Geboortedatum 05-03-1894
Opmerkingen akte nr. 1350
Bron Rotterdam 1894 c140
Overledene Dirk Muijt, leeftijd 4 maanden
Vader Cornelis Muijt
Moeder Grietje Boogaard
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 07-07-1894
Opmerkingen akte nr. 2730
Geboorteplaats Rotterdam
Bron Rotterdam 1894 d138v
969 M
iv. Dirk MUIJT-9216 was born on 26 aug 1895 in Rotterdam. He died
on 16 okt 1898 in Rotterdam.
Kind Dirk Muijt
Vader Cornelis Muijt
Moeder Grietje Boogaard
Plaats Rotterdam
Geboortedatum 26-08-1895
Opmerkingen akte nr.4833
Bron Rotterdam 1895 k016
Overledene Dirk Muijt, leeftijd 3 jaar
Vader Cornelis Muijt
Moeder Grietje Boogaard
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 16-10-1898
Opmerkingen akte nr. 5066
Geboorteplaats Rotterdam
Bron Rotterdam 1898 f106
970 V
v. Grietje MUIJT-9217 was born on 11 jun 1897 in Rotterdam. She
died on 29 sep 1898 in Rotterdam.
Kind Grietje Muijt
Vader Cornelis Muijt
Moeder Grietje Boogaard
Plaats Rotterdam
Geboortedatum 11-06-1897
Opmerkingen akte nr. 4680
Overledene Grietje Muijt, leeftijd 15 maanden
Vader Cornelis Muijt
Moeder Grietje Boogaard
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 29-09-1898
Opmerkingen akte nr. 4794
Geboorteplaats Rotterdam
Bron Rotterdam 1898 f083
971 V
vi. Gretha MUIJT-9219 was born on 26 mrt 1900 in Rotterdam. She
died on 11 jan 1993 in Capelle aan den IJssel.
Kind Gretha Muijt
Vader Cornelis Muijt
Moeder Grietje Boogaard
Plaats Rotterdam
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 275
Geboortedatum 26-03-1900
Opmerkingen akte nr. 2935
Bron Rotterdam 1900 c170
Gretha married Cornelis LUIJT-8943, son of Pieter Johannes LUIT8944 and Adriana APON-7621, on 25 jun 1924 in Hillegersberg.
Cornelis was born on 10 apr 1902 in Hillegersberg. He died on 16 apr
1982 in Capelle aan den IJssel.
Beroep: Tuindersknecht.
Bruidegom Cornelis Luijt, geb. Hillegersberg 22 jaar
Vader Pieter Johannes Luijt
Moeder Adriana Apon
Bruid Gretha Muijt, geb. Rotterdam 24 jaar
Vader Cornelis Muijt
Moeder Grietje Boogaard
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 25-06-1924
Bron Hillegersberg 1924 -23
972 M
vii. Cornelis Dirk MUIJT-9220 was born on 3 feb 1902 in Rotterdam.
He died on 25 nov 1959 in Hillegersberg.
Kind Cornelis Dirk Muijt
Vader Cornelis Muijt
Moeder Grietje Boogaard
Plaats Rotterdam
Geboortedatum 13-02-1902
Opmerkingen akte nr. 1636
Bron Rotterdam 1902 d007v
Beroep: Kruideniers- en melkwinkel in Hillegersberg.
Cornelis married Margrietha Lena WILDEMAN-10821, daughter
of Arie WILDEMAN-10822 and Johanna WIJN, VAN-10799, on 15
feb 1928 in Hillegersberg. Margrietha was born on 1 mrt 1902 in
Rotterdam. She died on 24 jan 1969 in Rotterdam.
Bruidegom Cornelis Dirk Muijt, geb. Rotterdam
26 jaar
Vader Cornelis Muijt
Moeder Grietje Boogaard
Bruid Margrieta Lena Wildeman, geb. Rotterdam 25 jaar
Vader Arie Wildeman
Moeder Johanna van Wijn
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 15-02-1928
Aktenummer 3
Opmerkingen bruid wonende te Rotterdam
Bron Hillegersberg 1928 002v
754. Beatrix MUIJT-9211 (Dirk MUIJT, Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT, Dirk
Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 25 apr
1855 in Hillegersberg. She died on 14 okt 1917 in Bergschenhoek.
Kind:Beatrix Muijt
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:woensdag 25 april 1855
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 276
Vondeling:N
Vader:Dirk Muijt
Moeder:Burgje de Bruin
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 25 april 1855
Plaats:Hillegersberg
Overledene Beatrix Muit, leeftijd 63
Vader Dirk Muit
Moeder Burgje de Bruin
Echtgenoo/te Willem Romein
Plaats Bergschenhoek
Datum overlijden 14-10-1917
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Bergschenhoek 1917 15
Beatrix married Willem ROMEIN-10150, son of Cornelis ROMEIN-10151 and
Wilhelmina MICHIELEN-9089, on 15 nov 1876 in Hillegersberg. Willem was born
on 6 mei 1849 in Hillegersberg. He died on 1 apr 1934 in Overschie.
Beroep: Polderbode.
Overledene Willem Romein, leeftijd 84 jaar
Vader Cornelis Romein
Moeder Wilhelmina Michielen
Weduwnaar/weduwe Beatrix Muijt
Plaats Overschie
Datum overlijden 01-04-1934
Geboorteplaats Bergschenhoek
Bron Overschie 1934 -019
Bruidegom Willem Romein, geb. Hillegersberg 27 jaar
Vader Cornelis Romein
Moeder Wilhelmina Michielen
Bruid Beatrix Muijt, geb. Hillegersberg 21 jaar
Vader Dirk Muijt
Moeder Burgje de Bruin
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 15-11-1876
Bron Hillegersberg 1876 -20
Beatrix and Willem had the following children.
973 V
i. Wilhelmina ROMEIN-10154 was born on 22 feb 1877 in
Bergschenhoek. She died on 25 apr 1973 in Rotterdam.
Kind:Wilhelmina Romein
Relatiesoort:Kind
Moeder:Beatrix Muit
Relatiesoort:Moeder
Vader:Willem Romein
Relatiesoort:Vader
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 22 februari 1877
Akteplaats: Bergschenhoek
Kind Wilhelmina Romein
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Plaats Bergschenhoek
Geboortedatum 22-02-1877
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 277
Bron
Bergschenhoek 1877 07
Wilhelmina married Pieter 'T HART-8398 on 6 dec 1899 in
Bergschenhoek. Pieter was born on 4 feb 1875 in Loosduinen. He
died on 3 sep 1952 in Rotterdam.
Bruidegom Pieter 't Hart, geb. Loosduinen 24
jaar
Vader Martinus 't Hart
Moeder Adriana Petronella Sonneveld
Bruid Wilhelmina Romein, geb. Bergschenhoek 22 jaar
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Plaats huwelijk Bergschenhoek
Huwelijksdatum 06-12-1899
Bron Bergschenhoek 1899 12
974 M
ii. Dirk ROMEIN-10155 was born on 24 jan 1879 in Bergschenhoek.
He died on 10 nov 1959 in Bergschenhoek.
Kind Dirk Romein
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Plaats Bergschenhoek
Geboortedatum 24-01-1879
Overledene Dirk Romein, leeftijd 80 jaar
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Plaats Bergschenhoek
Datum overlijden 10-11-1959
Aktenummer 13
Geboorteplaats Bergschenhoek
Bron Bergschenhoek 1959 004v
975 V
iii. Burgje ROMEIN-10156 was born on 13 apr 1881 in
Bergschenhoek. She died on 11 apr 1883 in Bergschenhoek.
Kind Burgje Romein
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Plaats Bergschenhoek
Geboortedatum 13-04-1881
Bron Bergschenhoek 1881 15
Overledene Burgje Romein, leeftijd 2 jaar
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Plaats Bergschenhoek
Datum overlijden 11-04-1883
Geboorteplaats Bergschenhoek
Bron Bergschenhoek 1883 9
976 V
iv. Burgje ROMEIN-10157 was born on 23 nov 1883 in
Bergschenhoek. She died on 21 aug 1888 in Bergschenhoek.
Kind Burgje Romein
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Plaats Bergschenhoek
Geboortedatum 23-11-1883
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 278
Bron
Bergschenhoek 1883 39
Overledene Burgje Romein, leeftijd 4 jaar
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Plaats Bergschenhoek
Datum overlijden 21-08-1888
Geboorteplaats Bergschenhoek
Bron Bergschenhoek 1888 21
977 M
v. Cornelis ROMEIN-10158 was born on 9 mei 1885 in
Bergschenhoek. He died on 20 feb 1887 in Bergschenhoek.
Kind Cornelis Romein
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Plaats Bergschenhoek
Geboortedatum 09-05-1885
Bron Bergschenhoek 1885 13
Overledene Cornelis Romein, leeftijd 18 maanden
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Plaats Bergschenhoek
Datum overlijden 20-02-1887
Geboorteplaats Bergschenhoek
Bron Bergschenhoek 1887 3
978 M
vi. Cornelis ROMEIN-10159 was born on 30 nov 1887 in
Bergschenhoek. He died on 3 feb 1973 in Rotterdam.
Kind:Cornelis Romein
Relatiesoort:Kind
Moeder:Beatrix Muit
Relatiesoort:Moeder
Vader:Willem Romein
Relatiesoort:Vader
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 30 november 1887
Kind Cornelis Romein
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Plaats Bergschenhoek
Geboortedatum 30-11-1887
Bron Bergschenhoek 1887 34
Cornelis married Francina Adriana ROGGEVEEN-10146 on 13
okt 1910 in Hillegersberg. Francina was born on 9 jul 1886 in
Hillegersberg. She died on 30 nov 1964.
Bruidegom Cornelis Romein, geb. Bergschenhoek
22 jaar
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Bruid Francina Adriana Roggeveen, geb. Hillegersberg
24 jaar
Vader Willem Leendert Roggeveen
Moeder Geertje Romein
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 13-10-1910
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 279
Bron
979 V
Hillegersberg 1910 -25
vii. Burgje ROMEIN-10162 was born on 22 mrt 1890 in
Bergschenhoek.
Burgje married Arie HUISMAN-8555 on 22 jun 1911 in
Bergschenhoek. Arie was born in 1885 in Zegwaard.
Bruidegom Arie Huisman, geb. Zegwaart 26 jaar
Vader Pieter Huisman
Moeder Alida Been
Bruid Burgje Romein , geb. Bergschenhoek 21 jaar
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Plaats huwelijk Bergschenhoek
Huwelijksdatum 22-06-1911
Bron Bergschenhoek 1911 9
980 V
viii. Neeltje ROMEIN-10160 was born on 14 sep 1892 in
Bergschenhoek.
Kind Neeltje Romein
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Plaats Bergschenhoek
Geboortedatum 14-09-1892
Bron Bergschenhoek 1892 31
Neeltje married Jacobus RIJN, VAN-10133 on 17 jul 1919 in
Bergschenhoek. Jacobus was born on 2 jun 1890 in Bleiswijk. He
died on 2 jun 1953 in Rotterdam.
Bruidegom Jacobus van Rijn, geb. Bleiswijk 29
jaar
Vader Pieter van Rijn
Moeder Aagje Koppenol
Bruid Neeltje Romein, geb. Bergschenhoek 26 jaar
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Plaats huwelijk Bergschenhoek
Huwelijksdatum 17-07-1919
Bron Bergschenhoek 1919 11
981 V
ix. Johanna ROMEIN-10161 was born on 12 okt 1894 in
Bergschenhoek.
Kind Johanna Romein
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Plaats Bergschenhoek
Geboortedatum 12-10-1894
Bron Bergschenhoek 1894 50
Johanna married Adrianus PAD, VAN DER-10015 on 14 jun 1919
in Bergschenhoek. Adrianus was born on 13 apr 1896 in Bleiswijk.
Bruidegom
23 jaar
07 Oct 2014
Adrianus van der Pad, geb. Bleiswijk
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 280
Vader Cornelis van der Pad
Moeder Lena Dammis
Bruid Johanna Romein, geb. Bergschenhoek 24 jaar
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Plaats huwelijk Bergschenhoek
Huwelijksdatum 14-06-1919
Bron Bergschenhoek 1919 8
982 V
x. Dirkje ROMEIN-10152 was born on 25 nov 1897 in
Bergschenhoek. She died on 8 apr 1958 in Bergschenhoek.
Kind Dirkje Romein
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Plaats Bergschenhoek
Geboortedatum 25-11-1897
Bron Bergschenhoek 1897 41
Overledene Dirkje Romein, leeftijd 60 jaar
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Weduwnaar/weduwe Cornelis van Dijk
Plaats Bergschenhoek
Datum overlijden 08-04-1958
Aktenummer 8
Geboorteplaats Bergschenhoek
Bron Bergschenhoek 1958 003
Dirkje married Cornelis DIJK, VAN-8084 on 24 jan 1924 in Bergschenhoek.
Cornelis was born in 1896 in Waarder.
Bruidegom Cornelis van Dijk, geb. Waarder 28 jaar
Vader Pieter Roelof van Dijk
Moeder Arigje Ooms
Bruid Dirkje Romein, geb. Bergschenhoek 26 jaar
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Plaats huwelijk Bergschenhoek
Huwelijksdatum 24-01-1924
Bron Bergschenhoek 1924 2
983 V
xi. Jaantje ROMEIN-10153 was born on 25 nov 1897 in
Bergschenhoek. She died on 31 jan 1982 in Rotterdam.
Kind Jaantje Romein
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Plaats Bergschenhoek
Geboortedatum 25-11-1897
Bron Bergschenhoek 1897 40
Jaantje married Jacobus STOLK-10460 on 18 mei 1922 in
Bergschenhoek. Jacobus was born on 1 dec 1899 in Rotterdam. He
died on 9 sep 1986 in Rotterdam.
Bruidegom Jacobus Stolk, geb. Rotterdam 22
jaar
Vader Willem Stolk
Moeder Lena Stander
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 281
Bruid Jaantje Romein, geb. Bergschenhoek 24 jaar
Vader Willem Romein
Moeder Beatrix Muit
Plaats huwelijk Bergschenhoek
Huwelijksdatum 18-05-1922
Bron Bergschenhoek 1922 7
755. Dirkje MUIJT-9212 (Dirk MUIJT, Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT, Dirk
Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 4 nov
1857 in Hillegersberg. She died on 16 nov 1937 in Hillegersberg.
Kind:Dirkje Muijt
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:woensdag 4 november 1857
Vondeling:NVader:Dirk Muijt
Moeder:Burgje de Bruin
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 4 november 1857
Plaats:Hillegersberg
Overledene Dirkje Muijt, leeftijd 80 jaar
Vader Dirk Muijt
Moeder Burgje de Bruin
Weduwnaar/weduwe Hendrik Schiereck
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 16-11-1937
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Hillegersberg 1937 -163
Dirkje married Hendrik SCHIERECK FCZN-10246, son of Frans Christoph
SCHIERECK-10242 and Johanna ORNIER, DE-9963, on 4 jun 1884 in Hillegersberg.
Hendrik was born on 12 okt 1857 in Schiebroek. He died on 20 jan 1928 in
Hillegersberg.
Beroep: Warmoezenier.
Overledene:Hendrik Schiereck
Relatiesoort:Overledene
Geboorteplaats:Schiebroek
Leeftijd:70 jaar
Vader:Frans Christoph Schiereck
Relatiesoort:Vader
Moeder:Johanna den Vormer
Relatiesoort:Moeder
Relatie:Dirkje Muijt
Relatiesoort:Echtgenoot/echtgenote
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 20 januari 1928
Bruidegom Hendrik Schiereck, geb. Schiebroek 26 jaar
Vader Franz Christoph Schiereck
Moeder Johanna de Ornier
Bruid Dirkje Muijt, geb. Hillegersberg 26 jaar
Vader Dirk Muijt
Moeder Burgje de Bruin
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 04-06-1884
Bron Hillegersberg 1884 -09
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 282
Dirkje and Hendrik had the following children.
984 M
i. Levenloos SCHIERECK-10245 was born on 12 jan 1885 in Hillegersberg. He
died on 12 jan 1885 in Hillegersberg.
Overledene n.n. Schiereck, leeftijd 0 jaar
Vader Hendrik Schiereck
Moeder Dirkje Muit
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 12-01-1885
Opmerkingen overledene mannelijk
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Hillegersberg 1885 -4
985 M
ii. Frans Christoph SCHIERECK-10240 was born on 22 jul 1886 in
Hillegersberg. He died on 22 apr 1960 in Rotterdam.
Kind:Frans Christoph chiereck
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:donderdag 22 juli 1886
Vondeling:N
Vader:Hendrik Schiereck
Moeder:Dirkje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 22 juli 1886
Plaats:Hillegersberg
Frans married Burgina MUIJT-9372, daughter of Cornelis MUIJT9210 and Grietje BOOGAARD-7831, on 17 aug 1916 in
Hillegersberg. Burgina was born on 17 sep 1891 in Rotterdam. She
died on 1 dec 1960 in Rotterdam.
Kind Burgina Muijt
Vader Cornelis Muijt
Moeder Grietje Boogaard
Plaats Rotterdam
Geboortedatum 17-09-1891
Opmerkingen akte nr. 497
Beroep: Warmoezenier.
Bruidegom Frans Christoph Schiereck, geb.
Hillegersberg 30 jaar
Vader Hendrik Schiereck
Moeder Dirkje Muijt
Bruid Burgina Muijt, geb. Rotterdam 24 jaar
Vader Cornelis Muijt
Moeder Grietje Boogaard
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 17-08-1916
Bron Hillegersberg 1916 -21
986 V
iii. Burgje SCHIERECK-10243 was born on 18 jan 1891 in
Hillegersberg.
Kind Burgje Schiereck
Vader Hendrik Schiereck
Moeder Dirkje Muijt
Plaats Hillegersberg
Geboortedatum 18-01-1891
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 283
Burgje married Machiel PRANGER-10096, son of Jan PRANGER10094 and Grietje BOOGAARD-7831, on 1 feb 1917 in
Hillegersberg. Machiel was born on 3 jul 1884 in Rotterdam. He died
on 26 apr 1939.
Bruidegom Machiel Pranger, geb. Rotterdam 32
jaar
Vader Jan Pranger
Moeder Grietje Boogaard
Bruid Burgje Schiereck, geb. Hillegersberg 26 jaar
Vader Hendrik Schiereck
Moeder Dirkje Muijt
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 01-02-1917
Bron Hillegersberg 1917 -02
987 M
iv. Levenloos SCHIERECK-10244 was born on 8 dec 1892 in Hillegersberg. He
died on 8 dec 1892 in Hillegersberg.
Overledene:n.n. Schiereck
Relatiesoort:Overledene
Geboorteplaats:Hillegersberg
Leeftijd:0 jaar
Vader:Hendrik Schiereck
Relatiesoort:Vader
Moeder:Dirkje Muijt
Relatiesoort:Moeder
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 8 december 1892
988 M
v. Johannes SCHIERECK-10241 was born on 13 jun 1894 in
Hillegersberg. He died on 14 mei 1940 in Rotterdam.
Kind:Johannes Schiereck
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:woensdag 13 juni 1894
Vondeling:N
Vader:Hendrik Schiereck
Moeder:Dirkje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 13 juni 1894
Plaats:Hillegersberg
Overledene Johannes Schiereck, leeftijd 45 jaar
Vader Hendrik Schiereck
Moeder Dirkje Muijt
Echtgenoo/te Jannetje Pranger
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 14-05-1940
Aktenummer 4573
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Rotterdam 1940 e023v
Johannes married Jannetje PRANGER-10099 on 4 jul 1923 in Rotterdam.
Jannetje was born in 1893 in Rotterdam.
Bruidegom Johannes Schiereck, geb. Hillegersberg 29
jaar
Vader Hendrik Schiereck
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 284
Moeder Dirkje Muijt
Bruid Jannetje Pranger, geb. Rotterdam 30 jaar
Vader Dirk Pranger
Moeder Adriana Boogaardt
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 04-07-1923
Bron Rotterdam 1923 h130
989 M
vi. Dirk SCHIERECK-10239 was born on 6 feb 1896 in Hillegersberg.
He died on 7 feb 1896 in Hillegersberg.
Kind:Dirk Schiereck
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:donderdag 6 februari 1896
Vondeling:N
Vader:Hendrik Schiereck
Moeder:Dirkje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 6 februari 1896
Plaats:Hillegersberg
Overledene Dirk Schiereck, leeftijd 1 dag
Vader Hendrik Schiereck
Moeder Dirkje Muijt
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 07-02-1896
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Hillegersberg 1896 -015
760. Jan MUIT-9620 (Dirk MUIJT, Dirk Jans MUIJT, Johannes Dirksz MUIJT, Dirk
Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 29 nov
1867 in Hillegersberg. He died on 28 dec 1901 in Schiedam.
Kind:Jan Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:vrijdag 29 november 1867
Vondeling:N
Vader:Dirk Muit
Moeder:Burgje de Bruin
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 29 november 1867
Plaats:Hillegersberg
Beroep: Melkverkoper.
Jan married Dirkje SIELING-10369, daughter of Hendrik SIELING-10370 and
Maartje SCHEIJGROND-10219, on 15 mrt 1893 in Hillegersberg. Dirkje was born on
16 jun 1872 in Abbenbroek. She died on 17 jul 1911 in Schiedam.
Bruidegom Jan Muit, geb. Hillegersberg 25 jaar
Vader Dirk Muit
Moeder Burgje de Bruin
Bruid Dirkje Sieling, geb. Hillegersberg 20 jaar
Vader Hendrik Sieling
Moeder Maartje Scheijgrond
Plaats huwelijk Hillegersberg
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 285
Huwelijksdatum 15-03-1893
Bron Hillegersberg 1893 -09
Jan and Dirkje had the following children.
990 V
i. Burgje MUIT-9749 was born on 24 jun 1893 in Hillegersberg. She
died on 25 mrt 1985 in Schiedam.
Kind Burgje Muit
Vader Jan Muit
Moeder Dirkje Sieling
Plaats Hillegersberg
Geboortedatum 24-06-1893
Bron Hillegersberg 1893 -116
Burgje married Daniel KRUIDENIER-8819 on 31 aug 1921 in
Rotterdam. Daniel was born on 27 mrt 1892 in Schiedam. He died on
13 mei 1977 in Schiedam.
Beroep: Timmerman.
Bruidegom Daniel Kruidenier, geb. Schiedam 29 jaar
Vader Daniel Kruidenier
Moeder Maria Gerardina Fredrika Seger
Bruid Burgje Muit, geb. Hillegersberg 28 jaar
Vader Jan Muit
Moeder Dirkje Sieling
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 31-08-1921
Bron Rotterdam 1921 L110
991 V
ii. Maartje MUIT-9621 was born on 10 apr 1895 in Hillegersberg. She
died on 27 aug 1905 in Schiedam.
Kind:Maartje Muit
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:woensdag 10 april 1895
Vondeling:N
Vader:Jan Muit
Moeder:Dirkje Sieling
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 10 april 1895
Plaats:Hillegersberg
992 V
iii. Dirkje MUIT-9678 was born on 8 jul 1896 in Hillegersberg.
Kind:Dirkje Muit
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:woensdag 8 juli 1896
Vondeling:N
Vader:Jan Muit
Moeder:Dirkje Sieling
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 8 juli 1896
Plaats:Hillegersberg
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 286
993 M
iv. Hendrik MUIJT/MUIT-9892 was born on 6 feb 1898 in
Hillegersberg. He died on 11 feb 1986 in Hillegersberg.
Kind:Hendrik Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:zondag 6 februari 1898
Vondeling:N
Vader:Jan Muit
Moeder:Dirkje Sieling
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 6 februari 1898
Plaats:Hillegersberg
Naamsverandering in 1941 van Muit naar Muijt.
Hendrik werkte bij de AMRO-Bank.
Hendrik married Jacoba Johanna RUITER, DE-10199, daughter of Jacobus
Johannes RUITER, DE-10200 and Johanna Elisabeth DEVENTER, VAN-8079,
on 19 dec 1918 in Schiedam. Jacoba was born on 9 feb 1898 in Culemborg.
Bruidegom:Hendrik Muit
Geboorteplaats:Hillegersberg
Leeftijd:20
Vader bruidegom:Jan Muit
Moeder bruidegom:Dirkje Sieling
Bruid:Jacoba Johanna de Ruiter
Geboorteplaats:Culemborg
Leeftijd:20
Vader bruid:Jacobus Johannes de Ruiter
Moeder bruid:Johanna Elisabeth van Deventer
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 19 december 1918
Plaats:Schiedam
994 M
v. Dirk MUIT-9622 was born on 7 dec 1899 in Hillegersberg. He died
on 18 feb 1901 in Schiedam.
Kind:Dirk Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:donderdag 7 december 1899
Vondeling:N
Vader:Jan Muit
Moeder:Dirkje Sieling
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 7 december 1899
Plaats:Hillegersberg
995 V
vi. Elijsabeth MUIT-9681 was born on 7 mei 1901 in Schiedam. She died on 26
mei 1901 in Schiedam.
Kind:Elisabeth Muit
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Schiedam
Geboortedatum:dinsdag 7 mei 1901
Vondeling:N
Vader:Jan Muit
Moeder:Dirkje Sieling
Gebeurtenis:Geboorte
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 287
Datum:dinsdag 7 mei 1901
Plaats:Schiedam
996 M
vii. Cornelis MUIT-9750 was born on 7 mei 1901 in Schiedam. He died on 11 mei
1901 in Schiedam.
763. Hermanus UTRECHT, VAN-10567 (Lidia MUIT, Trijntje Janse MUIJT, Johannes Dirksz
MUIJT, Dirk Roelen, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 4 jun
1825 in Sluipwijk. He died on 26 aug 1892 in Rotterdam.
Kind:Hermanus van Utrecht
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Sluipwijk
Geboortedatum:zaterdag 4 juni 1825
Vondeling:N
Vader:Hendrik van Utrecht
Moeder:Lidia Muit
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 4 juni 1825
Plaats:Sluipwijk
Overledene Hermanus van Utrecht, leeftijd 67 jaar
Vader Hendrik van Utrecht
Moeder Lidia Muit
Echtgenoo/te Maria van den Berg
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 26-08-1892
Opmerkingen akte nr. 3604
Geboorteplaats Sluipwijk
Bron Rotterdam 1892 e125v
Hermanus married Maria BERG, VAN DEN-7702 on 19 aug 1857 in Rotterdam. Maria was
born in 1835 in Rotterdam. She died on 28 mei 1911 in Rotterdam.
Bruidegom Hermanus van Utrecht, geb. Sluipwijk 32 jaar
Vader Hendrik van Utrecht
Moeder Lidia Muit
Bruid Maria van den Berg, geb. Rotterdam 22 jaar
Vader Gijsbert van den Berg
Moeder Anna Cornelia van Put
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 19-08-1857
Opmerkingen akte nr. 539
Bron Rotterdam 1857 d083v
Hermanus and Maria had the following children.
997 V
i. Hendrika Trijntje Martina UTRECHT, VAN-11577 was born on 15 sep
1861 in Rotterdam. She died on 26 jun 1912 in Rotterdam.
998 V
ii. Trijntje Maria UTRECHT, VAN-11578 was born on 19 nov 1863 in
Rotterdam. She died on 8 nov 1965 in Rotterdam.
999 V
iii. Trijntje UTRECHT, VAN-11579 was born on 23 feb 1866 in Rotterdam. She
was buried on 22 jul 1866 in Rotterdam.
1000 V
iv. Willemijntje Jacoba UTRECHT, VAN-11580 was born on 5 feb 1868 in
Rotterdam.
1001 M
v. Hendrik Gijsbertus UTRECHT, VAN-11581 was born on 1 mei 1870 in
Rotterdam. He died on 11 mei 1871 in Rotterdam.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 288
1002 M
vi. Hendrik Gijsbertus UTRECHT, VAN-11582 was born on 24 aug 1872 in
Rotterdam. He died on 8 mei 1876 in Rotterdam.
778. Jacob SCHOUTEN-10264 (Jacob SCHOUTEN, Dirkje MUIJT, Jacob Jansz MUIJT, Jan
Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 23 aug
1840 in Bloemendaal. He died on 23 dec 1916 in Boskoop.
Kind:Jakob Schouten
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Bloemendaal
Geboortedatum:zondag 23 augustus 1840
Vader:Jakob Schouten
Moeder:IJda Hoogerbrugge
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 23 augustus 1840
Gebeurtenisplaats:Bloemendaal
Overledene:Jakob Schouten
Geslacht:Man
Leeftijd:76
Vader:Jakob Schouten
Moeder:IJda Hoogerbrugge
Relatie:Grietje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 23 december 1916
Plaats:Boskoop
Jacob married Grietje MUIT-9658, daughter of Arie MUIT "Arij"-9711 and
Jacomina STARRE, VAN DER-10441, on 23 nov 1865 in Noord-Waddinxveen.
Grietje was born on 12 feb 1848 in Noord-Waddinxveen. She died on 23 mei 1927 in
Boskoop.
Grietje Muit
bronGeboorteakte Waddinxveen 1848
aktenummerNoord-Waddinxveen 9
naamGrietje Muit (geb. 12-2-1848 nr. 59)
aktedatum14-2-1848
vaderArie Muit (53 jaar; visser)
moederJacomina van der Starre
getuigeAdrianus van der Breggen (45 jaar; bouwman)
2e getuigeDirk Peters (45 jaar; bouwman)
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Grietje Muit
bronNoord-Waddinxveen 1832-1850
inventarisnummer282
naamGrietje Muit (ongeh.)
geborengeb. 12-02-1848 te Noord-Waddinxveen
adreshuis nr. 5
kerknh
beroepz.b.
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Grietje Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:79
Vader:Arie Muit
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 289
Moeder:Jacomina van der Starre
Relatie:Jacob Schouten
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 23 mei 1927
Plaats:Boskoop
Bruidegom:Jakob Schouten
Geboorteplaats:Broek
Leeftijd:25
Vader bruidegom:Jakob Schouten
Moeder bruidegom:IJda Hoogerbrugge
Bruid:Grietje Muit
Geboorteplaats:Noord-Waddinxveen
Leeftijd:17
Vader bruid:Arie Muit
Moeder bruid:Jacomina van der Starre
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 23 november 1865
Plaats:Noord-Waddinxveen
Jacob and Grietje had the following children.
1003 M
i. Arie SCHOUTEN-10268 was born on 14 feb 1867 in NoordWaddinxveen. He died on 16 nov 1950 in Gouda.
Arie Schouten
bronGeboorteakte Waddinxveen 1867
aktenummerNoord-Waddinxveen 7
naamArie Schouten (geb. 14-2-1867 Noordeinde 64)
aktedatum15-2-1867
vaderJakob Schouten (27 jaar; arbeider)
moederGrietje Muit
getuigePaulus van der Halm (63 jaar; arbeider)
2e getuigeambtshalve
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Arie Schouten
Geslacht:Man
Leeftijd:83
Vader:Jakob Schouten
Moeder:Grietje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 16 november 1950
Plaats:Gouda
Arie married Jozina HOEDEMANS-8459 on 1 dec 1892 in
Waddinxveen. Jozina was born in 1869 in Stad aan 't Haringvliet. She
died before 1950.
Bruidegom:Arie Schouten
Geboorteplaats:Noord-Waddinxveen
Leeftijd:25
Vader bruidegom:Jacob Schouten
Moeder bruidegom:Grietje Muit
Bruid:Jozina Hoedemans
Geboorteplaats:Stad aan 't Haringvliet
Leeftijd:23
Vader bruid:Leendert Hoedemans
Moeder bruid:Leentje Wielaard
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 290
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 1 december 1892
Plaats:Waddinxveen
1004 V
ii. Ida SCHOUTEN-10269 was born on 29 dec 1868 in NoordWaddinxveen. She died on 29 nov 1879 in Waddinxveen.
Ida Schouten
bronGeboorteakte Waddinxveen 1868
aktenummerNoord-Waddinxveen 72
naamIda Schouten (geb. 29-12-1868 nr. 53b)
aktedatum30-12-1868
vaderJakob Schouten (28 jaar; arbeider)
moederGroetje Muit
getuigeCornelis Alblas (34 jaar; timmerman; won. ZuidWaddinxveen)
jr
2e getuigeambtshalve
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Ida Schouten
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:10
Vader:Jakob Schouten
Moeder:Grietje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 29 november 1879
Plaats:Waddinxveen
1005 V
iii. Jacomijntje SCHOUTEN-10271 was born on 3 jun 1871 in
Waddinxveen.
Jacomijntje married Aalbert HARSKAMP, VAN-8397 on 24 mrt
1893 in Reeuwijk. Aalbert was born in 1870 in Reeuwijk.
Bruidegom:Aalbert van Harskamp
Geboorteplaats:Reeuwijk
Geboortedatum:1870
Leeftijd:23
Vader bruidegom:Cornelis van Harskamp
Moeder bruidegom:Neeltje Moraal
Bruid:Jacomijntje Schouten
Geboorteplaats:Waddinxveen
Geboortedatum:1872
Leeftijd:21
Vader bruid:Jacob Schouten
Moeder bruid:Grietje Muit
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 24 maart 1893
Plaats:Reeuwijk
1006 V
iv. Jacoba SCHOUTEN-10270 was born on 2 okt 1873 in NoordWaddinxveen. She died on 18 feb 1875 in Waddinxveen.
Overledene:Jacoba Schouten
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:1
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 291
Vader:Jakob Schouten
Moeder:Grietje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 18 februari 1875
Plaats:Waddinxveen
1007 M
v. Jacob SCHOUTEN-10275 was born on 25 jan 1876 in
Waddinxveen. He died on 2 jan 1943 in Gouda.
Overledene:Jacob Schouten
Geslacht:Man
Leeftijd:66
Vader:Jacob Schouten
Moeder:Grietje Muit
Relatie:Maria van der Willik
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 2 januari 1943
Plaats:Gouda
Jacob married Maria WILLIK, VAN DER-10833 on 2 sep 1904 in Boskoop.
Maria was born in 1882 in Boskoop.
Bruidegom:Jacob Schouten
Geboorteplaats:Waddinxveen
Leeftijd:28
Vader bruidegom:Jacob Schouten
Moeder bruidegom:Grietje Muit
Bruid:Maria van der Willik
Geboorteplaats:Boskoop
Leeftijd:22
Vader bruid:Hendrik van der Willik
Moeder bruid:Jacomina Schoemaker
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 2 september 1904
Plaats:Boskoop
1008 M
vi. Huibert SCHOUTEN-10272 was born on 16 mrt 1878 in
Waddinxveen. He died on 14 nov 1928 in Boskoop.
Overledene:Huibert Schouten
Geslacht:Man
Leeftijd:50
Vader:Jacob Schouten
Moeder:Grietje Muit
Relatie:Leentje Hoogervorst
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 14 november 1928
Plaats:Boskoop
Huibert married Leentje HOOGERVORST-8513 on 4 apr 1902 in Boskoop.
Leentje was born in 1881 in Boskoop.
Bruidegom:Huibert Schouten
Geboorteplaats:Waddinxveen
Leeftijd:24
Vader bruidegom:Jacob Schouten
Moeder bruidegom:Grietje Muit
Bruid:Leentje Hoogervorst
Geboorteplaats:Zwammerdam
Leeftijd:19
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 292
Vader bruid:Jacob Hoogervorst
Moeder bruid:Krijna Hoensbeek
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 4 april 1902
Plaats:Boskoop
1009 V
vii. Ida SCHOUTEN-10274 was born on 18 sep 1880 in Waddinxveen.
She died on 21 aug 1945 in Waddinxveen.
Overledene:Ida Schouten
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:64
Vader:Jacob Schouten
Moeder:Grietje Muit
Relatie:Paulus Slingerland
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 21 augustus 1945
Plaats:Waddinxveen
Ida married Paulus SLINGERLAND-10378 on 23 okt 1903 in Boskoop.
Paulus was born in 1876 in Krimpen aan den IJssel.
Bruidegom:Paulus Slingerland
Geboorteplaats:Krimpen aan den IJssel
Leeftijd:27
Vader bruidegom:Paulus Slingerland
Moeder bruidegom:Klara Gelderblom
Bruid:Ida Schouten
Geboorteplaats:Waddinxveen
Leeftijd:23
Vader bruid:Jacob Schouten
Moeder bruid:Grietje Muit
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 23 oktober 1903
Plaats:Boskoop
1010 V
viii. Geertje SCHOUTEN-10273 was born on 1 aug 1883 in
Waddinxveen. She died on 11 feb 1949 in Boskoop.
Overledene:Geertje Schouten
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:65
Vader:Jacob Schouten
Moeder:Grietje Muit
Relatie:Johannes Petrus van Heiningen
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 11 februari 1949
Plaats:Boskoop
Geertje married Johannes Petrus HEININGEN, VAN-8425 on 18 sep 1903 in
Boskoop. Johannes was born in 1881 in Hazerswoude.
Bruidegom:Johannes Petrus van Heiningen
Geboorteplaats:Hazerswoude
Leeftijd:22
Vader bruidegom:Cornelis van Heiningen
Moeder bruidegom:Gerarda Frederika Dickhooff
Bruid:Geertje Schouten
Geboorteplaats:Waddinxveen
Leeftijd:20
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 293
Vader bruid:Jakob Schouten
Moeder bruid:Grietje Muit
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 18 september 1903
Plaats:Boskoop
1011 V
ix. Jannetje SCHOUTEN-10277 was born on 19 nov 1886 in
Waddinxveen.
Jannetje married Andries WOLF, VAN DER-10850 on 21 jun 1912 in
Boskoop. Andries was born in 1884 in Boskoop.
Bruidegom:Andries van der Wolf
Geboorteplaats:Boskoop
Leeftijd:28
Vader bruidegom:Johannes van der Wolf
Moeder bruidegom:Trijntje Bijland
Bruid:Jannetje Schouten
Geboorteplaats:Waddinxveen
Leeftijd:26
Vader bruid:Jacob Schouten
Moeder bruid:Grietje Muit
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 21 juni 1912
Plaats:Boskoop
1012 V
x. Pietje SCHOUTEN-10276 was born on 20 mrt 1888 in
Waddinxveen.
Pietje married Pieter JONG, DE-8597 on 10 jun 1910 in Boskoop. Pieter was
born in 1886 in Koudekerk.
Bruidegom:Pieter de Jong
Geboorteplaats:Koudekerk
Leeftijd:24
Vader bruidegom:Johannes de Jong
Moeder bruidegom:Antje Zwanenburg
Bruid:Pietje Schouten
Geboorteplaats:Waddinxveen
Leeftijd:22
Vader bruid:Jakob Schouten
Moeder bruid:Grietje Muit
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 10 juni 1910
Plaats:Boskoop
779. Jaapje MUIT-9258 (Johannes MUIJT, Arij MUIT, Jacob Jansz MUIJT, Jan Roelen
MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 2 feb
1817 in Nieuwerkerk aan den IJssel. She died on 27 dec 1907 in Nieuwerkerk aan den
IJssel.
Kind:Jaapje Muijt
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 294
Geboortedatum:zondag 2 februari 1817
Vondeling:N
Vader:Jan Muijt
Moeder:Magteltje van Reeuwijk
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 2 februari 1817
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Overledene:Jaapje Muijt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:90
Vader:Jan Muijt
Moeder:Magteltje van Reeuwijk
Relatie:Pieter Bakker
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 27 december 1907
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
She had the following children.
1013 V
i. Johanna MUIT-9682 was born on 19 nov 1838 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
She died on 23 mrt 1839 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Johanna Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1838
aktenummer69
naamJohanna Muit (geb. 19-11-1838)
aktedatum20-11-1838
vaderonbekend
moederJaapje Muit (dienstbare)
aangeverJohannis Muit (48 jaar; visser)
Vader van de moeder.
getuigeKrijn van Holst (58 jaar; bouwman)
2e getuigeCornelis Tom (46 jaar; verver)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Johanna Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:NN
Moeder:Jaapje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 23 maart 1839
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Jaapje also married Pieter BAKKER-7648, son of Johannis BAKKER-7649 and Niesje LANS8862, on 4 jan 1840 in Nieuwerkerk aan den IJssel. Pieter was born on 30 jan 1815 in
Nieuwerkerk aan den IJssel. He died on 27 feb 1874 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Kind:Pieter Bakker
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Geboortedatum:maandag 30 januari 1815
Vondeling:N
Vader:Johannis Wz Bakker
Moeder:Niesje Lans
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 30 januari 1815
Gebeurtenisplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 295
Beroep: Arbeider.
Overledene:Pieter Bakker
Geslacht:Man
Leeftijd:59
Vader:Johannis Bakker
Moeder:Niesje Lans
Relatie:Jaapje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 27 februari 1874
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Pieter Bakker en Jaapje Muit
bronBurgerlijke stand - huwelijken Nieuwerkerk aan den IJssel 1840
aktenummer1
aktedatum4-1-1840
bruidegomPieter Bakker (24 jaar; arbeider; won. N; geb. te N)
bruidJaapje Muit (22 jaar; dienstbode; won. N; geb. te N)
vader bruidegomJohannis Bakker (overl.)
moeder bruidegomNiesje Lans (overl.)
vader bruidJan Muit (arbeider; won. N)
moeder bruidMagcheltje van Reeuwyk (z.b.; won. N)
getuigeGerrit van der Wilt (50 jaar; verver; won. N)
2e getuigeCornelis Tom (48 jaar; verver; won. N)
3e getuigeJohannis van der Horst (45 jaar; herbergier; won. N)
4e getuigeJacobus Groenendijk (26 jaar; arbeider; won. N)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Jaapje and Pieter had the following children.
1014 M
ii. Johannis BAKKER-7638 was born on 26 okt 1840 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. He died on 22 aug 1851 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Johannis Bakker
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1840
aktenummer68
naamJohannis Bakker (geb. 26-10-1840)
aktedatum27-10-1840
vaderPieter Bakker (25 jaar; arbeider)
moederJaapje Muit (24 jaar; z.b.)
getuigeCornelis van den Toorn (48 jaar; arbeider)
2e getuigeJohannis van der Horst (46 jaar; herbergier)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Johannis Bakker
Geslacht:Man
Leeftijd:10
Vader:Pieter Bakker
Moeder:Jaapje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 22 augustus 1851
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1015 V
iii. Maggeltje BAKKER-7639 was born on 28 feb 1842 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. She died on 12 jun 1862 in Zevenhuizen.
Maggeltje Bakker
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1842
aktenummer6
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 296
naamMaggeltje Bakker (geb. 28-2-1842)
aktedatum2-3-1842
vaderPieter Bakker (27 jaar; arbeider)
moederJaapje Muit (25 jaar; z.b.)
getuigeFlorus Broeder (48 jaar; viskoper)
2e getuigeArie den Outer (40 jaar; koopman)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Magcheltje Bakker
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:20
Vader:Pieter Bakker
Moeder:Jaapje Muit
Relatie:NN
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 12 juni 1862
Plaats:Zevenhuizen
1016 M
iv. Arie BAKKER-7640 was born on 11 jun 1844 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
He died on 17 apr 1870 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Arie Bakker
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1844
aktenummer31
naamArie Bakker (geb. 11-6-1844)
aktedatum12-6-1844
vaderPieter Bakker (29 jaar; arbeider)
moederJaapje Muit (27 jaar; z.b.)
getuigeFlorus Broeder (50 jaar; viskoper)
2e getuigeJan van der Velden (33 jaar; kleermaker)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Arie Bakker
Geslacht:Man
Leeftijd:25
Vader:Pieter Bakker
Moeder:Jaapje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 17 april 1870
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1017 V
v. Niesje BAKKER-7641 was born on 30 jun 1845 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
She died on 30 aug 1849 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Niesje Bakker
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1845
aktenummer41
naamNiesje Bakker (geb. 30-6-1845)
aktedatum30-6-1845
vaderPieter Bakker (29 jaar; arbeider)
moederJaapje Muit (27 jaar; z.b.)
getuigeFloris Broeder (51 jaar; viskoper)
2e getuigeJan van der Velden (34 jaar; kleermaker)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Niesje Bakker
Geslacht:Vrouw
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 297
Leeftijd:4
Vader:Pieter Bakker
Moeder:Jaapje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 30 augustus 1849
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1018 V
vi. Johanna BAKKER-7642 was born on 21 jan 1847 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. She died on 21 nov 1849 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Johanna Bakker
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1847
aktenummer4
naamJohanna Bakker (geb. 21-1-1847)
aktedatum22-1-1847
vaderPieter Bakker (32 jaar; arbeider)
moederJaapje Muit (30 jaar; z.b.)
getuigeJohannis van der Horst (52 jaar; herbergier)
2e getuigeJohannis Gerardus Blok (40 jaar;
veldwachter)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Johanna Bakker
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:2
Vader:Pieter Bakker
Moeder:Jaapje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 21 november 1849
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1019 M
vii. Pieter BAKKER-7643 was born on 17 apr 1850 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
He died on 9 feb 1930 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Pieter Bakker
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1850
aktenummer18
naamPieter Bakker (geb. 17-4-1850)
aktedatum17-4-1850
vaderPieter Bakker (34 jaar; arbeider)
moederJaapje Muit (33 jaar; z.b.)
getuigeJohannis van der Horst (55 jaar; herbergier)
2e getuigeJohannis Gerardus Blok (44 jaar;
veldwachter)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Pieter Bakker
Geslacht:Man
Leeftijd:79
Vader:Pieter Bakker
Moeder:Jaapje Muit
Relatie:Hendrika de Pater
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 9 februari 1930
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Pieter married Hendrika PATER, DE-10034 on 10 okt 1879 in Nieuwerkerk
aan den IJssel. Hendrika was born on 11 aug 1852 in Streefkerk. She died on 28
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 298
jun 1913 in Nieuwerkerk Aan De IJssel.
Bruidegom:Pieter Bakker
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Leeftijd:29
Vader bruidegom:Pieter Bakker
Moeder bruidegom:Jaapje Muit
Bruid:Hendrika de Pater
Geboorteplaats:Streefkerk
Leeftijd:27
Vader bruid:Gerrit de Pater
Moeder bruid:Aagje Molenaar
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 10 oktober 1879
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1020 M
viii. Johannis BAKKER-7644 was born on 22 jan 1852 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. He died on 18 nov 1852 in Nieuwerkerk aan den IJssel. He was buried on
20 nov 1852 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Johannis Bakker
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1852
aktenummer8
naamJohannis Bakker (geb. 22-1-1852)
aktedatum22-1-1852
vaderPieter Bakker (36 jaar; arbeider)
moederJaapje Muit (34 jaar; z.b.)
getuigeJohannis van der Horst (57 jaar; herbergier)
2e getuigeJohannis Gerardus Blok (45 jaar;
veldwachter)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Johannis Bakker
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Pieter Bakker
Moeder:Jaapje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 18 november 1852
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1021 M
ix. Johannis BAKKER-7645 was born on 13 jan 1854 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. He died on 12 feb 1855 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Johannis Bakker
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1854
aktenummer5
naamJohannis Bakker (geb. 13-1-1854)
aktedatum14-1-1854
vaderPieter Bakker (38 jaar; arbeider)
moederJaapje Muit (z.b.)
getuigeJohannes van der Horst (59 jaar; herbergier)
2e getuigeJohannes Gerardus Blok (47 jaar;
veldwachter)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Johannis Bakker
Geslacht:Man
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 299
Leeftijd:1
Vader:Pieter Bakker
Moeder:Jaapje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 12 februari 1855
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1022 M
x. Cornelis BAKKER-7646 was born on 15 okt 1856 in Vinkeveen en
Waverveen. He died on 29 nov 1856 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Kind:Cornelis Bakker
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Vinkeveen en Waverveen
Geboortedatum:woensdag 15 oktober 1856
Vader:Pieter Bakker
Moeder:Jaapje Muijt
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 15 oktober 1856
Plaats:Vinkeveen en Waverveen
Overledene:Cornelis Bakker
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Pieter Bakker
Moeder:Jaapje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 29 november 1856
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1023 V
xi. Niesje BAKKER-7647 was born on 12 jun 1859 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
She died on 16 sep 1859 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Niesje Bakker
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1859
aktenummer29
naamNiesje Bakker (geb. 12-6-1859)
aktedatum13-6-1859
vaderPieter Bakker (44 jaar; arbeider)
moederJaapje Muit (z.b.)
getuigeJohannes van der Horst (64 jaar; herbergier)
2e getuigePieter Karel Jurg (45 jaar; veldwachter)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
780. Leendert MUIT-9247 (Johannes MUIJT, Arij MUIT, Jacob Jansz MUIJT, Jan
Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 2
jun 1823 in Nieuwerkerk aan den IJssel. He was christened on 29 jun 1823 in
Nieuwerkerk aan den IJssel. He died on 3 nov 1890 in Moordrecht.
Leendert Muijt
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1823
aktenummer16
naamLeendert Muijt (geb. 2-6-1823)
aktedatum3-6-1823
vaderJan Muijt (33 jaar; visser)
moederMagteltje van Reeuwijk
getuigeDirk Verhoef (50 jaar; visser)
2e getuigeJob Verhoef (24 jaar; visser)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 300
instellingStreekarchief Midden-Holland
Beroep: Winkelier.
Aktesoort
verhuur
Datum
22/04/1869
Archief
CAP Capelle aan den IJssel
Inventarisnummer
3202
Aktenummer/Blz.
32/501
Notaris
Kornelis Achterberg
Willem Jacob Backer, ingenieur wonende te Kralingen als mondeling
gemachtigde van Rutger Johannes Cornelis Metelerkamp, Lid van de
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Abraham van der Velde
Aartszoon, Chef van het bureau van Provinciale Griffie van ZuidHolland beiden wonende te `s Gravenhage, respectievelijk als
voorzitter en secretaris van de commissie van beheer en toezicht
over de droogmaking van de plassen in Schieland ten oosten van
Rotterdam in naam van de Staat der Nederlanden en de Provincie
Zuid-Holland.
De comparant verzoekt in het Raadhuis te Kralingen, hoek Korte kade
over te gaan tot openbare verhuring de jacht op waterwild en
visserij in 39 percelen gelegen te Nieuwerkerk a/d IJssel, Capelle
a/d IJssel, Kralingen, Hillegersberg en Zevenhuizen voor één
jachtseizoen in 1869-1870.
De huurders zijn geworden:
Jan Bekker, jager te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Leendert Muijt, visser te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Hendrik Jongeneel, visser te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Klaas van Reeuwijk, visser te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Frank Hazebroek, jager te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Gerrit van Halem, visser te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Arie Hofland, visser te Capelle a/d IJssel.
Arie Bakker, jager te Capelle a/d IJssel,
Johannes Christoffel Willem Schell, aannemer te Rotterdam.
Dirk Roggeveen, visser te Kralingen.
Hendrik Vervoort, grossier te Rotterdam.
Marinus Carel Louwrens Cool, te Kralingen.
Cornelis Haak, visser te Kralingen.
Leendert Dekker, bouwman te Kralingen.
Jan van den Heuvel, vishandelaar te Dordrecht.
Adrianus den Outer, jager te Kralingen.
Jan Hendrik Hartman, koopman te Hillegersberg.
Arie Hofland Bastiaanszoon, jager te Hillegersberg.
Gerrit Hofland, visser te Capelle a/d IJssel.
Frans de Kuiper, koopman te Rotterdam.
Alewijn Radder, visser te Zevenhuizen.
Pieter Hofland, visser te Capelle a/d IJssel.
Jan Vermeer, jager te Krimpen a/d IJssel.
Overledene:Leendert Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:67
Vader:Jan Muit
Moeder:Magcheltje van Reeuwijk
Relatie:Katharina de Bruijn
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 3 november 1890
Plaats:Moordrecht
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 301
Leendert married Catharina BRUIJN, DE-7964, daughter of Teunis BRUIJN, DE-7965 and
Agatha LEERSUM, VAN-8883, on 26 feb 1846 in Zevenhuizen. Catharina was born on 21 mei
1823 in Zevenhuizen. She died on 3 jan 1908 in Moordrecht.
Kind:Catharina de Bruijn
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zevenhuizen
Geboortedatum:woensdag 21 mei 1823
Vondeling:N
Vader:Teunis de Bruijn
Moeder:Agatha van Leersum
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 21 mei 1823
Gebeurtenisplaats:Zevenhuizen
Overledene:Catharina de Bruin
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:84
Vader:Teunis de Bruin
Moeder:Agatha van Leersem
Relatie:Leendert Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 3 januari 1908
Plaats:Moordrecht
Bruidegom:Leendert Muijt
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Leeftijd:22
Vader bruidegom:Jan Muijt
Moeder bruidegom:Magteltje van Reeuwijk
Bruid:Catharina de Bruijn
Geboorteplaats:Zevenhuizen
Leeftijd:22
Vader bruid:Teunis de Bruijn
Moeder bruid:Agatha van Leersum
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 26 februari 1846
Plaats:Zevenhuizen
Leendert and Catharina had the following children.
1024 V
i. Agatha MUIT-9546 was christened on 18 aug 1843 in Nieuwerkerk aan den
IJssel.
1025 V
ii. Maggeltje MUIT-9699 was born on 19 jul 1846 in Nieuwerkerk aan
den IJssel. She died on 6 aug 1846 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Maggeltje Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1846
aktenummer34
naamMaggeltje Muit (geb. 19-7-1846)
aktedatum20-7-1846
vaderLeendert Muit (23 jaar; arbeider)
moederKatharina de Bruin (23 jaar; z.b.)
getuigeFloris Broeder (52 jaar; viskoper)
2e getuigeJohannis Gerardus Blok (40 jaar;
veldwachter)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 302
Overledene:Maggeltje Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Leendert Muit
Moeder:Katharina de Bruin
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 6 augustus 1846
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1026 M
iii. Teunis MUIT-9263 was born on 24 okt 1847 in Nieuwerkerk aan
den IJssel. He died on 14 feb 1939 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Teunis Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1847
aktenummer43
naamTeunis Muit (geb. 24-10-1847)
aktedatum25-10-1847
vaderLeendert Muit (24 jaar; arbeider)
moederCathariona de Bruin (24 jaar; z.b.)
getuigeDirk Hermanus van der Lindt (24 jaar; klerk)
2e getuigeJohannes Gerardus Blok (41 jaar;
veldwachter)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Beroep: Koopman, manufacturier.
Overledene:Teunis Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:91
Vader:Leendert Muit
Moeder:Catharina de Bruin
Relatie:Divertje Benningshof
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 14 februari 1939
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Hierbij prijken twee oude dorpsansichten die ook in het
bewuste boekje staan, maar ze staan dan in deze
kwaliteitskrant van 2010 wel in de originele oude
kleuren. Bij die van 'Dorp Zuidzijde' staat in de vele
edities van het boekje steeds dat hij uit 1908 is,
alsmede de daarmee strijdige zin: 'Rechts prijkt één
van de eerste lantaarnpalen met electrisch licht.' Pas
op 3 oktober 1922 stelde Nieuwerkerks burgemeester het
Goudse electrisch licht in werking, zo leerde ook in
1973 het nog door Helmstrijd zelf beheerde
gemeentearchief. De kaarten uit dezelfde serie zullen
dus van rond 1925 zijn. Ze werden uitgegeven door
manufacturier Teun Muit, die er graag met zijn blauwe
klompen zelf op stond!
Teunis married Divertje BENNINGSHOF-7671, daughter of Gerrit
BENNINGSHOF-7672 and Jannetje MERBIS-8986, on 28 sep 1900 in
Nieuwerkerk aan den IJssel. Divertje was born on 25 jul 1869 in Zevenhuizen.
She died on 6 nov 1949 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Bruidegom:Teunis Muit
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 303
Leeftijd:52
Vader bruidegom:Leendert Muit
Moeder bruidegom:Catharina de Bruin
Bruid:Divertje Benningshof
Geboorteplaats:Zevenhuizen
Leeftijd:31
Vader bruid:Gerrit Benningshof
Moeder bruid:Jannetje Merbis
Gebeurtenis:Huwelij
Datum:vrijdag 28 september 1900
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1027 V
iv. Johanna MUIT-9259 was born on 30 dec 1849 in Nieuwerkerk aan
den IJssel. She died on 24 dec 1928 in Rotterdam.
Johanna Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1849
aktenummer61
naamJohanna Muit (geb. 30-12-1849)
aktedatum31-12-1849
vaderLeendert Muit (26 jaar; winkelier)
moederKatharina de Bruin (26 jaar; z.b.)
getuigeAdrianus Blonk (36 jaar; winkelier)
2e getuigeJohannis van der Horst (55 jaar; herbergier)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene Johanna Muit, leeftijd 78 jaar
Vader Leendert Muit
Moeder Katharina de Bruin
Weduwnaar/weduwe Johannes Gerardus van Krimpen
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 24-12-1928
Opmerkingen akte nr. 5306
Geboorteplaats Nieuwerkerk aan den IJssel
Bron Rotterdam 1928 f104v
Johanna married Johannes Gerardus KRIMPEN, VAN-8789, son
of Adriaan KRIMPEN, VAN-8790 and Maria SCHAAP-10212, on
25 aug 1875 in Waddinxveen. Johannes was born on 5 jan 1850 in
Moordrecht. He died on 6 dec 1922 in Rotterdam.
Overledene Johannes Gerardus van Krimpen,
leeftijd 72 jaar
Vader Adriaan van Krimpen
Moeder Maria Schaap
Echtgenoo/te Johanna Muit
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 06-12-1922
Opmerkingen akte nr. 5223
Geboorteplaats Moordrecht
Bron Rotterdam 1922 e097v
Bruidegom:Johannes Gerardus van Krimpen
Geboorteplaats:Moordrecht
Leeftijd:25
Vader bruidegom:Adriaan van Krimpen
Moeder bruidegom:Maria Schaap
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 304
Bruid:Johanna Muit
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Leeftijd:25
Vader bruid:Leendert Muit
Moeder bruid:Katharina de Bruin
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 25 augustus 1875
Plaats:Waddinxveen
1028 V
v. Agatha MUIT-9655 was born on 19 jan 1852 in Nieuwerkerk aan
den IJssel. She died on 27 apr 1854 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Kind:Agatha Muit
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Geboortedatum:maandag 19 januari 1852
Vondeling:NVader:Leendert Muit
Moeder:Katharina de Bruin
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 19 januari 1852
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Agatha Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:2
Vader:Leendert Muit
Moeder:Katharina de Bruin
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 27 april 1854
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1029 V
vi. Maggeltje MUIT-9261 was born on 16 jul 1853 in Nieuwerkerk aan
den IJssel. She died on 20 mei 1854 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Maggeltje Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1853
aktenummer37
naamMaggeltje Muit (geb. 16-7-1853)
aktedatum18-7-1853
vaderLeendert Muit (30 jaar; arbeider)
moederKatharina de Bruin (z.b.)
getuigeAndries den Outer (21 jaar; bouwman)
2e getuigePieter Bakker (38 jaar; arbeider)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Maggeltje Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Leendert Muit
Moeder:Katharina de Bruin
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 20 mei 1854
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1030 V
vii. Agatha MUIT-9656 was born on 18 aug 1854 in Nieuwerkerk aan
den IJssel. She died on 17 feb 1938 in 's Gravenhage.
Agatha Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 305
1854
aktenummer54
naamAgatha Muit (geb. 18-8-1854)
aktedatum18-8-1854
vaderLeendert Muit (31 jaar; arbeider)
moederKatharina de Bruin (z.b.)
getuigeEldert den Outer (26 jaar; arbeider)
2e getuigeKlaas Stofberg (38 jaar; arbeider)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Aktenummer: 362
Serieletter: A
Aktedatum: 18 februari 1938
Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
Soort akte: Overlijdensakte
Overlijdensdatum: 17 februari 1938
Overledene:
Voornamen: Agatha
Tussenvoegsels:
Achternaam: Muit
Leeftijd: 84 jaar
Beroep: zonder beroep
Agatha married Roelof GRAVENSTEIN-8310, son of Sijbrand
GRAVESTEIN-8311 and Ariaantje MATSE-8971, on 2 jul 1879 in
Waddinxveen. Roelof was born on 27 feb 1850 in Broek.
Kind:Roelof Gravenstein
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Broek
Geboortedatum:woensdag 27 februari 1850
Vader:Sijbrand Gravenstein
Moeder:Adriaantje Matse
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:woensdag 27 februari 1850
Gebeurtenisplaats:Broek
Bruidegom:Roelof Gravenstein
Geboorteplaats:Broek
Leeftijd:29
Vader bruidegom:Sijbrand Gravenstein
Moeder bruidegom:Ariaantje Matse
Bruid:Agatha Muit
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Leeftijd:24
Vader bruid:Leendert Muit
Moeder bruid:Katharina de Bruin
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 2 juli 1879
Plaats:Waddinxveen
1031 V
viii. Maggeltje MUIT-9262 was born on 19 okt 1855 in Nieuwerkerk aan
den IJssel. She died on 3 dec 1855 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Maggeltje Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1855
aktenummer57
naamMaggeltje Muit (geb. 19-10-1855)
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 306
aktedatum20-10-1855
vaderLeendert Muit (31 jaar; arbeider)
moederKatharina de Bruin (z.b.)
getuigeCornelis Boerop (38 jaar; koopman)
2e getuigePieter Bakker (40 jaar; arbeider)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Maggeltje Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Leendert Muit
Moeder:Katharina de Bruin
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 3 december 1855
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1032 M
ix. Pieter MUIT-9249 was born on 2 jul 1857 in Zevenhuizen. He died
on 9 sep 1857 in Zevenhuizen.
Pieter Muijt
bronGeboorteakte Zevenhuizen 1857
aktenummer37
naamPieter Muijt (geb. 2-7-1857 huis nr. 176)
aktedatum2-7-1857
vaderLeendert Muijt (34 jaar; arbeider)
moederCatharina de Bruijn
getuigeambtshalve
2e getuigeHendrik Breedveld (23 jaar; wagenmaker)
plaatsnaamZevenhuizen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Pieter Muijt
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Leendert Muijt
Moeder:Catharina de Bruijn
Relatie:NN
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 9 september 1857
Plaats:Zevenhuizen
1033 V
x. Adriana MUIT-9248 was born on 18 nov 1858 in Nieuwerkerk aan
den IJssel. She died on 16 feb 1859 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Adriana Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1858
aktenummer60
naamAdriana Muit (geb. 18-11-1858)
aktedatum19-11-1858
vaderLeendert Muit (35 jaar; arbeider)
moederKatharina de Bruin (z.b.)
getuigePieter Bakker (42 jaar; arbeider)
2e getuigeEldert den Outer (30 jaar; koopman)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Adriana Muit
Geslacht:Vrouw
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 307
Leeftijd:0
Vader:Leendert Muit
Moeder:Katharina de Bruin
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 16 februari 1859
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1034 V
xi. Katharina MUIT-9260 was born on 31 okt 1859 in Nieuwerkerk aan
den IJssel. She died on 9 nov 1859 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Katharina Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1859
aktenummer69
naamKatharina Muit (geb. 31-10-1859)
aktedatum1-10-1859
vaderLeendert Muit (36 jaar; arbeider)
moederKatharina de Bruin (z.b.)
getuigePieter Bakker (44 jaar; arbeider)
2e getuigeKlaas Stofberg (44 jaar; arbeider)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Katharina Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Leendert Muit
Moeder:Katharina de Bruin
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 9 november 1859
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1035 V
xii. Cornelia Adriana MUIT-9255 was born on 19 aug 1861 in
Nieuwerkerk aan den IJssel. She died on 16 okt 1861 in Nieuwerkerk
aan den IJssel.
Cornelia Adriana Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1861
aktenummer49
naamCornelia Adriana Muit (geb. 19-8-1861)
aktedatum19-8-1861
vaderLeendert Muit (38 jaar; arbeider)
moederKatharina de Bruin (z.b.)
getuigeJohannes van der Horst (66 jaar; herbergier)
2e getuigeArie Jongeneel (44 jaar; vleeshouwer)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Cornelia Adriana Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Leendert Muit
Moeder:Katharina de Bruin
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 16 oktober 1861
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 308
1036 M
xiii. Arie MUIT-9252 was born on 9 nov 1862 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. He died on 14 dec 1862 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Arie Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1862
aktenummer64
naamArie Muit (geb. 9-11-1862)
aktedatum10-11-1862
vaderLeendert Muit (39 jaar; arbeider)
moederKatharina de Bruin (z.b.)
getuigeJohannes van der Horst (68 jaar; herbergier)
2e getuigeEldert den Outer (34 jaar; koopman)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Arie Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Jan Muit
Moeder:Katharina de Bruin
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 14 december 1862
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1037 M
xiv. Arie MUIT-9253 was born on 11 feb 1866 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. He died on 12 apr 1867 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Arie Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1866
aktenummer13
naamArie Muit (geb. 11-2-1866)
aktedatum12-2-1866
vaderLeendert Muit (42 jaar; visser)
moederCatharina de Bruin (z.b.)
getuigeJohannes van der Horst (71 jaar; herbergier)
2e getuigePieter van Reeuwijk (25 jaar; visser)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Arie Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:1
Vader:Leendert Muit
Moeder:Katharina de Kruis (Bruijn)
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 12 april 1867
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
784. Jacobus "Jacob" MUIT-9726 (Dirk MUIT, Arij MUIT, Jacob Jansz MUIJT, Jan
Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 5
feb 1824 in Nieuwerkerk aan den IJssel. He was christened on 25 apr 1824 in
Nieuwerkerk aan den IJssel. He died on 22 dec 1905 in Wieringen.
Jacobus Muit
bronNoord-Waddinxveen 1840-1841
inventarisnummer192
naamJacobus Muit (15 jaar)
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 309
geborengeb. te Nieuwerkerk
adreswijk 2 huis nr. 54
kerknh
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Beroep: Grondwerker.
Jacobus Muit
bronNoord-Waddinxveen 1842-1843
inventarisnummer195
naamJacobus Muit (18 jaar)
geborengeb. te Nieuwerkerk a/d IJssel
adreswijk 2 huis nr. 54
kerknh
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overleden onder naam Jacobus den Outer.
Jacob married Neeltje MOSTERT-9121, daughter of Cornelis MOSTERT-9124 and
Ariaantje HALFWEEG-8390, on 27 apr 1856 in Wieringen. Neeltje was born on 17
okt 1838 in Wieringen. She died on 3 aug 1873 in Wieringen.
Getuige(n) bij geboorte: Nan Poel, 44 jaar, notaris en
Simon Doves, 58 jaar, Dienaar der politie, beiden wonende
te Hypolitus.
Overledene:Neeltje Mostert
Relatiesoort:Overledene
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:34
Vader:Cornelis Mostert
Relatiesoort:Vader
Geslacht:Man
Moeder:Ariaantje Halfweeg
Relatiesoort:Moeder
Geslacht:Vrouw
Relatie:Jacobus Muit
Relatiesoort:Echtgenote
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 3 augustus 1873
Gebeurtenisplaats:Wieringen
They had the following children.
1038 M
i. Dirk MUIT-9727 was born on 28 okt 1856 in Wieringen. He died on
8 mei 1872 in Alkmaar.
Overledene:Dirk Muit
Relatiesoort:Overledene
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:15
Vader:Jacob Muit
Relatiesoort:Vader
Geslacht:Man
Moeder:Neeltje Mostert
Relatiesoort:Moeder
Geslacht:Vrouw
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 310
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 8 mei 1872
Gebeurtenisplaats:Alkmaar
Overleden in een verbeteringsgesticht.
1039 M
ii. Cornelis MUIT-9728 was born on 17 apr 1859 in Wieringen. He
died on 21 dec 1913 in Wieringen.
Beroep: Grondwerker.
Overledene:Cornelis Muit
Relatiesoort:Overledene
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:54
Vader:Jacobus Muit
Relatiesoort:Vader
Geslacht:Man
Moeder:Neeltje Mostert
Relatiesoort:Moeder
Geslacht:Vrouw
Relatie:Elisabeth Krommedam
Relatiesoort:Echtgenoot
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 21 december 1913
Gebeurtenisplaats:Wieringen
Cornelis married Elisabeth KROMMEDAM-8815, daughter of Jan
KROMMEDAM-8816 and Neeltje SMIT-10391, on 10 mei 1889 in
Wieringen. Elisabeth was born on 28 aug 1854 in Wieringen. She
died on 14 jun 1927 in Wieringen.
Overledene:Elisabeth Krommedam
Relatiesoort:Overledene
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:72
Vader:Johannes Krommedam
Relatiesoort:Vader
Geslacht:Man
Moeder:Neeltje Smit
Relatiesoort:Moeder
Geslacht:Vrouw
Relatie:Cornelis Muit
Relatiesoort:Weduwe
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 14 juni 1927
Gebeurtenisplaats:Wieringen
Elisabeth geen geboortebewijs bij huwelijk
Bruidegom:Cornelis Muit
Relatiesoort:Bruidegom
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:30
Beroep:arbeider
Vader bruidegom:Jacobus Muit
Geslacht:Man
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 311
Beroep:arbeider
Moeder bruidegom:Neeltje Mostert
Geslacht:Vrouw
Bruid:Elisabeth Krommedam
Relatiesoort:Bruid
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:36
Vader bruid:Jan Krommedam
Geslacht:Man
Moeder bruid:Neeltje Smit
Geslacht:Vrouw
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 10 mei 1889
Gebeurtenisplaats:Wieringen
1040 M
iii. Arie MUIT-9729 was born on 22 mei 1862 in Wieringen. He died on
30 dec 1931 in Wieringen. He was buried in Hippolytushoef.
Beroep: Arbeider.
Overledene:Arie Muit
Relatiesoort:Overledene
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:69
Vader:Jacobus Muit
Relatiesoort:Vader
Geslacht:Man
Moeder:Neeltje Mostert
Relatiesoort:Moeder
Geslacht:Vrouw
Relatie:Maartje Halfweeg
Relatiesoort:Weduwnaar
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 30 december 1931
Gebeurtenisplaats:Wieringen
Arie married Maartje HALFWEEG-8385, daughter of Jan
HALFWEEG-8389 and Neeltje MOSTERT-9123, on 5 mei 1893 in
Wieringen. Maartje was born on 7 feb 1872 in Wieringen. She died
on 29 jun 1902 in Wieringen.
Overledene:Maartje Halfweeg
Relatiesoort:Overledene
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:30
Vader:Jan Halfweeg
Relatiesoort:Vader
Geslacht:Man
Moeder:Neeltje Mostert
Relatiesoort:Moeder
Geslacht:Vrouw
Relatie:Arie Muit
Relatiesoort:Echtgenote
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 29 juni 1902
Gebeurtenisplaats:Wieringen
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 312
Bruidegom:Arie Muit
Relatiesoort:Bruidegom
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:30
Beroep:arbeider
Vader bruidegom:Jacobus Muit
Geslacht:Man
Beroep:arbeider
Moeder bruidegom:Neeltje Mostert
Geslacht:Vrouw
Bruid:Maartje Halfweeg
Relatiesoort:Bruid
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:20
Vader bruid:Jan Halfweeg
Geslacht:Man
Moeder bruid:Neeltje Mostert
Geslacht:Vrouw
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 5 mei 1893
Gebeurtenisplaats:Wieringen
1041 V
iv. Ariaantje MUIT-9731 was born on 15 mei 1864 in Wieringen. She
died on 29 sep 1932 in Wieringen.
Overledene:Arijaantje Muit
Relatiesoort:Overledene
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:68
Vader:Jacobus Muit
Relatiesoort:Vader
Geslacht:Man
Moeder:Neeltje Mostert
Relatiesoort:Moeder
Geslacht:Vrouw
Relatie:Jan Doves
Relatiesoort:Weduwe
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 29 september 1932
Gebeurtenisplaats:Wieringen
Ariaantje married Jan DOVES-8149, son of Gerrit DOVES-8154
and Dieuwertje WIT, DE-10840, on 14 okt 1888 in Wieringen. Jan
was born on 8 feb 1846 in Wieringen. He died on 12 jun 1931 in
Wieringen.
Overledene:Jan Doves
Relatiesoort:Overledene
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:85
Vader:Gerrit Doves
Relatiesoort:Vader
Geslacht:Man
Moeder:Dieuwertje de Wit
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 313
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 29 september 1932
Gebeurtenisplaats:Wieringen
Ariaantje married Jan DOVES-8149, son of Gerrit DOVES-8154
and Dieuwertje WIT, DE-10840, on 14 okt 1888 in Wieringen. Jan
was born on 8 feb 1846 in Wieringen. He died on 12 jun 1931 in
Wieringen.
Overledene:Jan Doves
Relatiesoort:Overledene
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:85
Vader:Gerrit Doves
Relatiesoort:Vader
Geslacht:Man
Moeder:Dieuwertje de Wit
Relatiesoort:Moeder
Geslacht:Vrouw
Relatie:Arijaantje Muit
Relatiesoort:Echtgenoot
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 12 juni 1931
Gebeurtenisplaats:Wieringen
Bruidegom:Jan Doves
Relatiesoort:Bruidegom
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:42
Beroep:arbeider
Vader bruidegom:Gerrit Doves
Geslacht:Man
Beroep:arbeider
Moeder bruidegom:Dieuwertje de Wit
Geslacht:Vrouw
Bruid:Ariaantje Muit
Relatiesoort:Bruid
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:24
Vader bruid:Jacobus Muit
Geslacht:Man
Beroep:arbeider
Moeder bruid:Neeltje Mostert
Geslacht:Vrouw
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zondag 14 oktober 1888
Gebeurtenisplaats:Wieringen
1042 V
v. Mart(h)ina MUIT-9732 was born on 17 feb 1867 in Wieringen. She died on 9
sep 1871 in Wieringen.
1043 V
vi. Alijda "Aaltje" MUIT-9657 was born on 24 jun 1869 in
Wieringenwaard. She died on 21 jul 1965 in Winkel.
Geregistreerde:Alijda Muit
Gebeurtenis:Registratie
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 314
Documenttype:Bevolkingsregister
Erfgoedinstelling:Regionaal Archief Alkmaar
01-01-1850 Nieuwe Niedorp
Geregistreerde:Alijda Muit
Geboorteplaats:Wieringen
Geboortedatum:zaterdag 24 juli 1869
Gebeurtenis:Registratie
Aaltje married Simon HALFWEEG-8386, son of Jan HALFWEEG8389 and Neeltje MOSTERT-9123, on 5 mei 1893 in Wieringen.
Simon was born on 22 jan 1868 in Wieringen. He died on 23 nov
1898 in Wieringen.
Beroep: Arbeider.
Overledene:Simon Halfweeg
Relatiesoort:Overledene
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:30
Vader:Jan Halfweeg
Relatiesoort:Vader
Geslacht:Man
Moeder:Neeltje Mostert
Relatiesoort:Moeder
Geslacht:Vrouw
Relatie:Aaltje Muit
Relatiesoort:Echtgenoot
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 23 november 1898
Gebeurtenisplaats:Wieringen
Bruidegom:Simon Halfweeg
Relatiesoort:Bruidegom
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:25
Beroep:arbeider
Vader bruidegom:Jan Halfweeg
Geslacht:Man
Moeder bruidegom:Neeltje Mostert
Geslacht:Vrouw
Bruid:Aaltje Muit
Relatiesoort:Bruid
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:24
Vader bruid:Jacobus Muit
Geslacht:Man
Beroep:arbeider
Moeder bruid:Neeltje Mostert
Geslacht:Vrouw
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 5 mei 1893
Gebeurtenisplaats:Wieringen
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 315
Aaltje also married Nan SCHELTUS-10220, son of Schelt
SCHELTUS-10222 and Geertje VERMEULEN-10644, on 7 nov
1902 in Wieringen. The marriage ended in divorce. Nan was born on
22 mei 1861 in Wieringen. He died on 10 nov 1938 in Rockanje.
Bruidegom:Nan Scheltus
Relatiesoort:Bruidegom
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:41
Beroep:arbeider
Vader bruidegom:Schelt Scheltus
Geslacht:Man
Moeder bruidegom:Geertje Vermeulen
Geslacht:Vrouw
Bruid:Alijda Muit
Relatiesoort:Bruid
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:33
Vader bruid:Jacobus Muit
Geslacht:Man
Beroep:arbeider
Moeder bruid:Neeltje Mostert
Geslacht:Vrouw
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 7 november 1902
Gebeurtenisplaats:Wieringen
Bruidegom:Alijda Muit
Bruid:Nan Scheltus
Gebeurtenis:Huwelijk
Registratiedatum:8 december 1921
Plaats:Wieringen
Opmerking:Echtscheiding 14-07-1921, Alkmaar gehuwd te
07-11-1902, Wieringen
1044 M
vii. Dirk MUIT-9733 was born on 3 dec 1872 in Wieringen. He died on
15 feb 1941 in Den Helder.
Beroep: Landarbeider, koopman in ongeregeld
goed.
Geregistreerde:Dirk Muit
Geboorteplaats:Wieringen
Geboortedatum:dinsdag 3 december 1872
Gebeurtenis:Registratie
Overledene:Dirk Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 15 februari 1941
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Regionaal Archief AlkmaarRegionaal
Archief Alkmaar
Plaats instelling:Alkmaar
Collectiegebied:Noord-Holland
Aktenummer:48
Registratiedatum:15 februari 1941
Akteplaats:Den Helder
Collectie:Bron: boek, Periode: 1941
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 316
Boek:Overlijdensregister
Dirk married Sijtje KOSTER-8775, daughter of Jan KOSTER-8778
and Trijntje ZOMERDIJK-10872, on 12 mei 1898 in Wieringen.
Sijtje was born on 29 aug 1878 in Wieringen. She died on 9 jul 1906
in Wieringen.
Overledene:Sijtje Koster
Relatiesoort:Overledene
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:27
Vader:Jan Koster
Relatiesoort:Vader
Geslacht:Man
Moeder:Trijntje Zomerdijk
Relatiesoort:Moeder
Geslacht:Vrouw
Relatie:Dirk Muit
Relatiesoort:Echtgenote
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 9 juli 1906
Gebeurtenisplaats:Wieringen
Bruidegom:Dirk Muit
Relatiesoort:Bruidegom
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:25
Beroep:Werkman
Vader bruidegom:Jacobus Muit
Geslacht:Man
Beroep:Werkman
Moeder bruidegom:Neeltje Mostert
Geslacht:Vrouw
Bruid:Sijtje Koster
Relatiesoort:Bruid
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:19
Vader bruid:Jan Koster
Geslacht:Man
Beroep:Werkman
Moeder bruid:Trijntje Zomerdijk
Geslacht:Vrouw
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 12 mei 1898
Gebeurtenisplaats:Wieringen
Dirk also married Geertje BREGMAN-7941, daughter of Jacob BREGMAN7942 and Dieuwertje KOORN-8749, on 24 feb 1910 in Harenkarspel. Geertje
was born about 1880 in Harenkarspel. She died before 1942.
Bruidegom:Dirk Muit
Relatiesoort:Bruidegom
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Wieringen
Leeftijd:37
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 317
Beroep:Landbouwer
Vader bruidegom:Jacobus Muit
Geslacht:Man
Moeder bruidegom:Neeltje Mostert
Geslacht:Vrouw
Bruid:Geertje Bregman
Relatiesoort:Bruid
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Harenkarspel
Leeftijd:30
Vader bruid:Jacob Bregman
Geslacht:Man
Beroep:Landbouwer
Moeder bruid:Dieuwertje Koorn
Geslacht:Vrouw
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 24 februari 1910
Gebeurtenisplaats:Harenkarspel
785. Andries OUTER, DEN-9992 (Dirk MUIT, Arij MUIT, Jacob Jansz MUIJT, Jan
Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on
13 mrt 1828 in Nieuwerkerk aan den IJssel. He died on 29 mrt 1891 in Nieuwerkerk
aan den IJssel.
Andries married Adriana Cornelia VLIET, VAN-10698 on 29 mrt 1856 in Nieuwerkerk Aan
De IJssel. Adriana was born on 27 dec 1830 in Nieuwerkerk aan den IJssel. She died on 6 feb
1915 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
They had the following children.
1045 V
i. Geertrui OUTER, DEN-9993 was born on 11 okt 1861 in Nieuwerkerk aan
den IJssel. She died on 22 jan 1950 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Geertrui married Jan SEELE-10341 on 7 sep 1883 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. Jan was born on 17 aug 1859 in Nieuwerkerk aan den IJssel. He died on
24 mrt 1940 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
787. Grietje MUIT-9658 (Arie MUIT, Arij MUIT, Jacob Jansz MUIJT, Jan Roelen
MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 12 feb
1848 in Noord-Waddinxveen. She died on 23 mei 1927 in Boskoop.
Grietje Muit
bronGeboorteakte Waddinxveen 1848
aktenummerNoord-Waddinxveen 9
naamGrietje Muit (geb. 12-2-1848 nr. 59)
aktedatum14-2-1848
vaderArie Muit (53 jaar; visser)
moederJacomina van der Starre
getuigeAdrianus van der Breggen (45 jaar; bouwman)
2e getuigeDirk Peters (45 jaar; bouwman)
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Grietje Muit
bronNoord-Waddinxveen 1832-1850
inventarisnummer282
naamGrietje Muit (ongeh.)
geborengeb. 12-02-1848 te Noord-Waddinxveen
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 318
adreshuis nr. 5
kerknh
beroepz.b.
plaatsnaamWaddinxveen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Grietje Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:79
Vader:Arie Muit
Moeder:Jacomina van der Starre
Relatie:Jacob Schouten
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 23 mei 1927
Plaats:Boskoop
Grietje married Jacob SCHOUTEN-10264, son of Jacob SCHOUTEN-10265 and Ida
HOOGERBRUG-8512, on 23 nov 1865 in Noord-Waddinxveen. Jacob was born on 23 aug 1840
in Bloemendaal. He died on 23 dec 1916 in Boskoop.
Kind:Jakob Schouten
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Bloemendaal
Geboortedatum:zondag 23 augustus 1840
Vader:Jakob Schouten
Moeder:IJda Hoogerbrugge
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 23 augustus 1840
Gebeurtenisplaats:Bloemendaal
Overledene:Jakob Schouten
Geslacht:Man
Leeftijd:76
Vader:Jakob Schouten
Moeder:IJda Hoogerbrugge
Relatie:Grietje Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 23 december 1916
Plaats:Boskoop
Bruidegom:Jakob Schouten
Geboorteplaats:Broek
Leeftijd:25
Vader bruidegom:Jakob Schouten
Moeder bruidegom:IJda Hoogerbrugge
Bruid:Grietje Muit
Geboorteplaats:Noord-Waddinxveen
Leeftijd:17
Vader bruid:Arie Muit
Moeder bruid:Jacomina van der Starre
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 23 november 1865
Plaats:Noord-Waddinxveen
Grietje and Jacob had the following children.
1046 M
i. Arie SCHOUTEN-10268 is afgedrukt als #1003 on page 290.
1047 V
ii. Ida SCHOUTEN-10269 is afgedrukt als #1004 on page 291.
1048 V
iii. Jacomijntje SCHOUTEN-10271 is afgedrukt als #1005 on page 291.
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 319
1049 V
iv. Jacoba SCHOUTEN-10270 is afgedrukt als #1006 on page 291.
1050 M
v. Jacob SCHOUTEN-10275 is afgedrukt als #1007 on page 292.
1051 M
vi. Huibert SCHOUTEN-10272 is afgedrukt als #1008 on page 292.
1052 V
vii. Ida SCHOUTEN-10274 is afgedrukt als #1009 on page 293.
1053 V
viii. Geertje SCHOUTEN-10273 is afgedrukt als #1010 on page 293.
1054 V
ix. Jannetje SCHOUTEN-10277 is afgedrukt als #1011 on page 294.
1055 V
x. Pietje SCHOUTEN-10276 is afgedrukt als #1012 on page 294.
788. Willemijntje HAAK-8362 (Anna MUIJT, Arij MUIT, Jacob Jansz MUIJT, Jan
Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on
30 aug 1823 in Zevenhuizen. She died on 31 jan 1900 in Het Oosteinde.
Willemijntje Haak
bronGeboorteakte Zevenhuizen 1823
aktenummer27
naamWillemijntje Haak (geb. 30-8-1823 huis nr. 105)
aktedatum1-9-1823
vaderLeendert Haak (arbeider; afwezig)
moederAnna Muit
aangeverJannetje Post (60 jaar; vroedvrouw)
getuigeDirk Boon (30 jaar; schoenmaker)
2e getuigeJan Schreuder (52 jaar; leerlooier)
plaatsnaamZevenhuizen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Willemijntje Haak
Relatiesoort:Overledene
Geboorteplaats:Zevenhuizen
Leeftijd:76
Vader:Leendert Haak
Relatiesoort:Vader
Geslacht:Man
Moeder:Anna Muit
Relatiesoort:Moeder
Geslacht:Vrouw
Relatie:Joris Kniep
Relatiesoort:Weduwnaar/weduwe
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 31 januari 1900
Gebeurtenisplaats:Het Oosteinde
Willemijntje married Joris Kasant KNIEP-8725 on 26 feb 1847 in Zevenhuizen. Joris was born
in 1836 in Ouddorp.
Kind:Willemina Kniep
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zevenhuizen
Geboortedatum:zondag 25 december 1859
Vondeling:N
Vader:Joris Kniep
Moeder:Willemijntje Haak
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 25 december 1859
Plaats:Zevenhuizen
Bruidegom:Joris Kasant Kniep
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 320
Geboorteplaats:Ouddorp
Leeftijd:31
Vader bruidegom:NN NN
Moeder bruidegom:Niesje Kasant
Bruid:Willemijntje Haak
Geboorteplaats:Zevenhuizen
Leeftijd:23
Vader bruid:Leendert Haak
Moeder bruid:Anna Muit
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 26 februari 1847
Plaats:Zevenhuizen
Willemijntje and Joris had the following children.
1056 M
i. Leendert KNIEP-8726 was born on 9 aug 1850 in Zevenhuizen.
Kind:Leendert Kniep
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Zevenhuizen
Geboortedatum:vrijdag 9 augustus 1850
Vondeling:N
Vader:Joris Kniep
Moeder:Willemijntje Haak
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 9 augustus 1850
Plaats:Zevenhuizen
1057 V
ii. Niesje KNIEP-8727 was born on 12 sep 1852 in Zevenhuizen. She
died on 13 feb 1855 in Zevenhuizen.
Kind:Niesje Kniep
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zevenhuizen
Geboortedatum:zondag 12 september 1852
Vondeling:N
Vader:Joris Kniep
Moeder:Willemijntje Haak
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 12 september 1852
Plaats:Zevenhuizen
Overledene:Niesje Kniep
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:2
Vader:Joris Kniep
Moeder:Willemijntje Haak
Relatie:NN
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 13 februari 1855
Plaats:Zevenhuizen
1058 V
iii. Niesje KNIEP-8728 was born on 30 aug 1855 in Zevenhuizen.
Kind:Niesje Kniep
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zevenhuizen
Geboortedatum:donderdag 30 augustus 1855
Vondeling:N
Vader:Joris Kniep
Moeder:Willemijntje Haak
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 321
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 30 augustus 1855
Plaats:Zevenhuizen
1059 V
iv. Johanna KNIEP-8729 was born on 13 sep 1857 in Zevenhuizen.
Kind:Johanna Kniep
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zevenhuizen
Geboortedatum:zondag 13 september 1857
Vondeling:N
Vader:Joris Kniep
Moeder:Willemijntje Haak
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 13 september 1857
Plaats:Zevenhuizen
1060 V
v. Willemina KNIEP-8730 was born on 25 dec 1859 in Zevenhuizen.
1061 M
vi. Joris KNIEP-8731 was born on 11 nov 1861 in Zevenhuizen.
Kind:Joris Kniep
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Zevenhuizen
Geboortedatum:maandag 11 november 1861
Vondeling:N
Vader:Joris Kniep
Moeder:Willemijntje Haak
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:maandag 11 november 1861
Plaats:Zevenhuizen
795. Cornelis MUIT-9667 (Jacob MUIT, Arij MUIT, Jacob Jansz MUIJT, Jan Roelen
MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 7 jul
1832 in Nieuwerkerk aan den IJssel. He was christened on 22 jul 1832 in Nieuwerkerk
aan den IJssel. He died on 29 mei 1890 in Hillegersberg.
Cornelis Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1832
aktenummer28
naamCornelis Muit (geb. 9-7-1832)
aktedatum9-7-1832
vaderJacob Muit (33 jaar; visser)
moederNeeltje Boon Jongeneel
getuigeJohannis van der Horst (37 jaar; tapper)
2e getuigeArij van den Toorn (68 jaar; veldwachter)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene Cornelis Muit, leeftijd 66 jaar
Vader Jacob Muit
Moeder Neeltje Boon Jongeneel
Echtgenoo/te Adriana Zekeris
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 29-05-1890
Geboorteplaats Nieuwerkerk aan den IJssel
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 322
Bron
Hillegersberg 1890 -058
Cornelis married Adriana ZEKERIS-10866, daughter of Klaas ZEKERIS-10867 and
Johanna ALPHENAAR-7585, on 31 okt 1857 in Nieuwerkerk Aan De IJssel. Adriana
was born on 21 aug 1835 in Zuid-Waddinxveen. She died on 19 jul 1917 in
Bergschenhoek.
Kind:Adriana Zekeris
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Zuid-Waddinxveen
Geboortedatum:vrijdag 21 augustus 1835
Vader:Klaas Zekeris
Moeder:Johanna Alphenaar
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 21 augustus 1835
Gebeurtenisplaats:Zuid-Waddinxveen
Overledene Adriana Zekeris, leeftijd 81 jaar
Vader Klaas Zekeris
Moeder Johanna Alphenaar
Weduwnaar/weduwe Cornelis Muit
Plaats Bergschenhoek
Datum overlijden 19-07-1917
Geboorteplaats Waddinxveen
Bron Bergschenhoek 1917 12
Bruidegom:Cornelis Muil
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Leeftijd:25
Vader bruidegom:Jacob Muil
Moeder bruidegom:Neeltje Boon Jongeneel
Bruid:Adriana Zekeris
Geboorteplaats:Zuid-Waddinxveen
Leeftijd:22
Vader bruid:Klaas Zekeris
Moeder bruid:Johanna Alphenaar
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:zaterdag 22 augustus 1857
Gebeurtenisplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Cornelis and Adriana had the following children.
1062 M
i. Jacob MUIT-9650 was born on 11 feb 1858 in Nieuwerkerk a/d
IJssel. He died on 2 dec 1939 in Bergschenhoek.
Jacob Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1858
aktenummer12
naamJacob Muit (geb. 11-2-1858)
aktedatum12-2-1858
vaderCornelis Muit (25 jaar; arbeider)
moederAdriana Zekeris (z.b.)
getuigeJohannes van der Horst (63 jaar; herbergier)
2e getuigePieter Karel Jurg (43 jaar; veldwachter)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Jacob is 11 februari 1859 te Nieuwerkerk a/d IJssel
geboren.
Daarna is hij verhuisd naar Zevenhuizen en daar heeft
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 323
hij waarschijnlijk als kind met Cornelia van Tol
gespeeld.
Daarna is hij met zijn ouders naar Kralingen
vertrokken, waar ook de familie van Cornelia was
heengetrokken.
Daar is hij in 1881 getrouwd met Cornelia van Tol.
Zij gaan wonen in een waarschijnlijk redelijk nieuwe
woning aan de wat nu heet Boterbergse Verlaat. De
woning bestaat anno 1993 nog steeds. In feite heeft hij
zijn hele leven ongeregeld werk gehad. Met zijn buurman
Leen Hofland, die in een overeenkomstige situatie
verkeert, brengen ze onder meer afval van een
destilleerderij in Schiedam per trekschuit bij boeren.
Ze trekken dan heel vroeg in de morgen, in het donker,
vanuit Bergschenhoek lopend naar Schiedam. Na deze
stevige wandeling staat er dan op de schuit een fles
jenever klaar. Beide heren lusten wel een borrel, wat
ze gemeen hebben met meer arme mensen.
Jacob en Cornelia krijgen tenslotte in een tijdsbestek
van 19 jaar zeven overlevende kinderen. De oudste is
Cornelis met als roepnaam Knelis, later Kees. Op de
trouwfoto van deze oudste zoon met een dochter, Lena
Adriana, van Leen Hofland in 1902 staan alle
bovengenoemde personen afgebeeld voor de beide
ouderlijke huizen. Vrij snel daarna moet zich een
aantal ingrijpende gebeurtenissen hebben afgespeeld.
Bij Cornelia van Tol openbaart zich de ziekte van Pick,
een soortgelijke ziekte als de ziekte van Alzheimer.
Zij wordt opgenomen in Loosduinen en is daar in 1913
tenslotte dement overleden. Dochter Neeltje krijgt
omstreeks 1907 een voorechtelijke dochter. Zij trouwt
in 1908 met Janus Beljaars, maar wil niets meer van dat
kind weten. Het meisje staat dan ook bekend als
'Correkeetje van Ouwe Jaap'. Waarschijnlijk had
Cornelia de touwjes in handen thuis, want het gaat snel
slecht met hem. Niet alleen wordt hij ouder en kan
moeilijker aan werk komen, maar ook vervuilt hij en
zijn huis langzaam. Eenmaal in de week wordt het huis
schoongemaakt door zijn dochters Neeltje en Wilhelmina
en de familie betaalt wekelijks iets, twee kwartjes per
kind, om in zijn levensonderhoud te voorzien. Er gaan
praatjes over de relatie tussen zijn kleindochter en
hem. Ook is ze nogal eens met de buurtjongens aan de
zwier. Zijn oudste zoon kan dat zakelijk niet gebruiken
en zorgt ervoor dat het meisje in een opvoedingstehuis
wordt geplaatst. Iets wat het meisje de familie nooit
heeft vergeven. De moeder van een Hillegersbergs meisje
heeft de oude Muit aangegeven wegens pedofilie. Hij
wordt daarna veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf.
Hij zal toen 71 jaar (dus omstreeks 1929) zijn geweest.
Na de gevangenis gaat hij in een klein bootje wonen aan
de Rotte bij het huis van zijn oudste zoon. Hij komt
nauwelijks binnen in het huis. Alleen op het einde van
zijn leven, als hij erg ziek is, verandert dat. Op
Sinterklaasdag 1939 is hij begraven.
De oudste zoon heeft ook heel wat te stellen gekregen
met zijn schoonvader Leen Hofland. Zijn vrouw is op
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 324
betrekkelijk jonge leeftijd overleden, maar hij blijft
nog een tijd in zijn woning. Leen Hofland bezoekt zoals
zoveel mannen in die tijd het visserscafe van Breekweg
aan de Rotte. De man van zijn dochter, Bram Oranje,
houdt ook van een borreltje en komt daar nogal eens.
Hij is palingvisser op de plas en woont ook langs de
Strekkade. De Hillegersbergse jeugd weet het café ook
te vinden, en zoals dat op een dorp gaat, iedereen kent
iedereen. Leen Hofland wordt nogal eens gepest door die
kwajongens. De reden is niet bekend. Hij maakt zich
daar vaak erg kwaad over, wat natuurlijk aanleiding was
voor de jongens om er mee door te gaan. Op een
Hemelvaartsdag wordt hij weer flink gepest door een
ongeveer 30-jarige 'jongeman', terwijl hij in het café
een borreltje drinkt. Hij wordt kwaad, maar de man
treitert verder. Leen Hofland heeft een pantalon aan
met een zogenaamde 'schedezak', dat is een smal zakje
langs de pijp van de broek waar je een mes in kan
dragen. Het mesje dat hij met zich meedraagt is niet
groter dan een aardappelschilmesje. Hij wordt zo
driftig, dat hij de jongen met het mesje doodsteekt.
Het is een rechtzaak geworden, waardoor hij een jaar
bijzondere straf moet uitzitten in de Scheveningse
strafgevangenis. Daarna komt hij bij zijn schoonzoon in
huis wonen langs de Rotte te Bergschenhoek. Hij lust
nog steeds graag een borrel. Als zijn kleinkinderen hem
tussen zijn tanden fluitend horen aankomen, mag hij
niet naar binnen. Dat betekent een dronken opa. Ze
houden de deur op slot tot hun vader van zijn werk
komt. Opa moet tot die tijd in het schuurtje zitten. De
schoonzoon gaat dan naar zijn schoonvader toe en zegt
'Is het weer zo ver!'. Na het 'Ik zal het niet meer
doen, Knelis' mag opa weer naar binnen.
Overledene Jacob Muit, leeftijd 81 jaar
Vader Cornelis Muit
Moeder Adriana Zekeris
Weduwnaar/weduwe Cornelia van Tol
Plaats Bergschenhoek
Datum overlijden 02-12-1939
Geboorteplaats Nieuwerkerk aan den IJssel
Bron Bergschenhoek 1939 10
Jacob married Cornelia TOL, VAN-10521, daughter of Abraham
TOL, VAN-10522 and Jaapje GEEST, VAN-8268, on 20 apr 1881 in
Kralingen. Cornelia was born on 21 mrt 1858 in Zevenhuizen. She
died on 18 jul 1913 in Loosduinen.
Overledene:Cornelia van Tol
Vader:Abraham van Tol
Moeder:Jaapje van Geest
Relatie:Jacob Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 18 juli 1913
Bruidegom Jacob Muit, geb. Nieuwerkerk op den IJssel
23 jaar
Vader Cornelis Muit
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 325
Moeder Adriana Zekeris
Bruid Cornelia van Tol, geb. Zevenbergen 23 jaar
Vader Abraham van Tol
Moeder Jaapje van Geest
Plaats huwelijk Kralingen
Huwelijksdatum 20-04-1881
Aktenummer 8
Bron Kralingen 1881 -005
1063 V
ii. Johanna MUIT-9666 was born on 26 okt 1861 in Nieuwerkerk aan
den IJssel. She died on 24 jan 1863 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Johanna Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1861
aktenummer65
naamJohanna Muit (geb. 26-10-1861)
aktedatum26-10-1861
vaderCornelis Muit (28 jaar; arbeider)
moederAdriana Zekeris (z.b.)
getuigeJohannes van der Horst (67 jaar; herbergier)
2e getuigeEldert den Outer (33 jaar; koopman)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Johanna Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:1
Vader:Cornelis Muit
Moeder:Adriana Zekeris
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 24 januari 1863
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1064 M
iii. Johannis MUIT-9665 was born on 11 nov 1863 in Nieuwerkerk aan
den IJssel. He died on 25 feb 1865 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Johannis Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1863
aktenummer70
naamJohannis Muit (geb. 11-11-1863)
aktedatum12-11-1863
vaderCornelis Muit (30 jaar; arbeider)
moederAdriana Zekeris (z.b.)
getuigeJohannes van der Horst (69 jaar; herbergier)
2e getuigeEldert den Outer (34 jaar; koopman)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Johannis Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:1
Vader:Cornelis Muit
Moeder:Adriana Zekeris
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 25 februari 1865
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 326
1065 M
iv. Arie MUIT-9661 was born on 13 dec 1864 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. He died on 3 jan 1865 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Kind:Arie Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Geboortedatum:dinsdag 13 december 1864
Vondeling:N
Vader:Cornelis Muit
Moeder:Adriana Zekeris
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:dinsdag 13 december 1864
Gebeurtenisplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Overledene:Arie Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Cornelis Muit
Moeder:Adriana Zekeris
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 3 januari 1865
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1066 M
v. Klaas MUIT-9670 was born on 20 sep 1866 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. He died on 25 jul 1928 in Bergschenhoek.
Kind:Klaas Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Geboortedatum:donderdag 20 september 1866
Vondeling:N
Vader:Cornelis Muit
Moeder:Adriana Zekeris
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:donderdag 20 september 1866
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Overledene Klaas Muit, leeftijd 61 jaar
Vader Cornelis Muit
Moeder Adriana Zekeris
Weduwnaar/weduwe Betje Huurman
Plaats Bergschenhoek
Datum overlijden 25-07-1928
Geboorteplaats Nieuwerkerk aan den IJssel
Bron Bergschenhoek 1928 11
Klaas married Elizabeth HUURMAN "Betje"-8563, daughter of
Teunis HUURMAN-8564 and Adriana STARRE, VAN DER-10443,
on 27 apr 1892 in Bleiswijk. Betje was born on 8 sep 1866 in
Zevenhuizen. She died on 16 jan 1927 in Bergschenhoek.
Overledene Betje Huurman, leeftijd 61 jaar
Vader Teunis Huurman
Moeder Adriana van der Starre
weduwe/weduwnaar Klaas Muit
Plaats Bergschenhoek
Datum overlijden 16-01-1927
Geboorteplaats Zevenhuizen
Bron Bergschenhoek 1927 6
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 327
Bruidegom:Klaas Muit
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Leeftijd:25
Vader bruidegom:Cornelis Muit
Moeder bruidegom:Adriana Zekeris
Bruid:Betje Huurman
Geboorteplaats:Zevenhuizen
Leeftijd:26
Vader bruid:Teunis Huurman
Moeder bruid:Adriana van der Starre
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 27 april 1892
Plaats:Bleiswijk
1067 V
vi. Neeltje MUIT-9671 was born on 26 jan 1871 in Zevenhuizen. She
died on 12 jun 1933 in Loosduinen.
Neeltje Muit
bronGeboorteakte Zevenhuizen 1871
aktenummer11
naamNeeltje Muit (geb. 26-1-1871 huis nr. 186)
aktedatum26-1-1871
vaderCornelis Muit (37 jaar; arbeider)
moederAdriana Zekeris
getuigeambtshalve
2e getuigeambtshalve
plaatsnaamZevenhuizen
instellingStreekarchief Midden-Holland
Neeltje married Adrianus HUURMAN-8565, son of Teunis
HUURMAN-8564 and Adriana STARRE, VAN DER-10443, on 11
aug 1892 in Bleiswijk. Adrianus was born on 10 apr 1870 in
Hillegersberg. He died on 26 feb 1933 in Rotterdam.
Beroep: Arbeider.
Overledene Adrianus Huurman, leeftijd 62 jaar
Vader Teunis Huurman
Moeder Adriana van der Starre
Echtgenoo/te Neeltje Muit
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 26-02-1933
Aktenummer 979
Geboorteplaats Hillegersberg
Bron Rotterdam 1933 a083
Bruidegom:Adrianus Huurman
Geboorteplaats:Hillegersberg
Leeftijd:22
Vader bruidegom:Teunis Huurman
Moeder bruidegom:Adriana van der Starre
Bruid:Neeltje Muit
Geboorteplaats:Zevenhuizen
Leeftijd:21
Vader bruid:Cornelis Muit
Moeder bruid:Adriana Zokeris
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 11 augustus 1892
Plaats:Bleiswijk
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 328
1068 M
vii. Marinus MUIT-9802 was born on 1 mei 1874 in Capelle aan den IJssel. He
died on 30 nov 1874 in Hillegersberg.
Overledene Marinus Muit, leeftijd 7 maanden
Vader Cornelis Muit
Moeder Adriana Zekeris
Plaats Hillegersberg
Datum overlijden 30-11-1874
Geboorteplaats Cappelle a/d IJssel
Bron Hillegersberg 1874 -70
1069 M
viii. Jan MUIT-9803 was born on 1 mei 1874 in Capelle aan den IJssel.
He died on 3 sep 1893 in Rotterdam.
Beroep: Schippersknecht.
Woonde in Bleiswijk.
Maasbode 05-09-1893: Ramp met veer aan de Rotte met
drie doden.
Overledene Jan Muit, leeftijd 19 jaar
Vader Cornelis Muit
Moeder Adriana Zekerus
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 03-09-1893
Opmerkingen akte nr. 3378
Geboorteplaats Capelle aan den IJssel
Bron Rotterdam 1893 e087v
1070 V
ix. Joanna MUIT-9672 was born on 24 feb 1877 in Hillegersberg. She
died on 20 nov 1877 in Kralingen.
Kind:Joanna Muit
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:zaterdag 24 februari 1877
Vondeling:N
Vader:Cornelis Muit
Moeder:Adriana Zekeris
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 24 februari 1877
Plaats:Hillegersberg
Overledene:Joanna Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Cornelis Muit
Moeder:Adriana Zekeris
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 20 november 1877
Plaats:Kralingen
1071 M
x. Marinus MUIT-9673 was born on 24 feb 1877 in Hillegersberg. He
died on 20 jun 1878 in Kralingen.
Kind:Marinus Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Hillegersberg
Geboortedatum:zaterdag 24 februari 1877
Vondeling:N
Vader:Cornelis Muit
Moeder:Adriana Zekeris
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 329
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 24 februari 1877
Plaats:Hillegersberg
Overledene:Marinus Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:1
Vader:Cornelis Muit
Moeder:Adriana Zekeris
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 20 juni 1878
Plaats:Kralingen
796. Jan MUIT-9683 (Jacob MUIT, Arij MUIT, Jacob Jansz MUIJT, Jan Roelen MUIJT,
Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 3 dec 1834 in
Nieuwerkerk aan den IJssel. He died on 14 jan 1911 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Jan Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1834
aktenummer54
naamJan Muit (geb. 3-12-1834)
aktedatum4-12-1834
vaderJacob Muit (34 jaar; visser)
moederNeeltje Boon Jongeneel
getuigeJohannis van der Horst (40 jaar; tapper)
2e getuigeArij van den Toorn (70 jaar; veldwachter)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Jan Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:76
Vader:Jacob Muit
Moeder:Neeltje Boon
Relatie:Willemina van den Velden
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 14 januari 1911
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Jan married Willemina VELDEN, VAN DER-10603, daughter of Jan VELDEN, VAN DER10604 and Jacoba VENTE-10608, on 7 jul 1865 in Nieuwerkerk aan den IJssel. Willemina was
born on 2 feb 1842 in Nieuwerkerk aan den IJssel. She died on 30 okt 1899 in Nieuwerkerk aan
den IJssel.
Zij is geboren op 2 februari 1842 in Nieuwerkerk A/D IJssel.
Getuigen:Johannes van der Horst herbergier 47 jaar, Florus Broeder
visverkoper 48 jaar.
Overledene:Willemina van der Velden
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:57
Vader:Jan van der Velden
Moeder:Jacoba Vente
Relatie:Jan Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 30 oktober 1899
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Bruidegom:Jan Muit
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 330
Leeftijd:30
Vader bruidegom:Jacob Muit
Moeder bruidegom:Neeltje Boon Jongeneel
Bruid:Willemina van der Velden
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Leeftijd:23
Vader bruid:Jan van der Velden
Moeder bruid:Jacoba Vente
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 7 juli 1865
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Jan and Willemina had the following children.
1072 V
i. Jacoba MUIT-9690 was born on 4 nov 1866 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
She died on 5 dec 1866 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Jacoba Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1866
aktenummer88
naamJacoba Muit (geb. 4-11-1866)
aktedatum5-11-1866
vaderJan Muit (31 jaar; arbeider)
moederWillemina van der Velden (z.b.)
getuigeJohannes van der Horst (72 jaar; herbergier)
2e getuigeJacobus Pieter Bastinck (42 jaar;
veldwachter)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Jacoba Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Jan Muit
Moeder:Willemina van der Velden
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 5 december 1866
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1073 M
ii. Jacob MUIT-9686 was born on 8 jan 1868 in Nieuwerkerk aan den IJssel. He
died on 1 mei 1868 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Jacob Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1868
aktenummer4
naamJacob Muit (geb. 8-1-1868)
aktedatum9-1-1868
vaderJan Muit (33 jaar; arbeider)
moederWillemina van der Velden (z.b.)
getuigeJohannes van der Horst (73 jaar; herbergier)
2e getuigeJan Keij (31 jaar; schipper)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene: Jacob Muit
Geslacht: Man
Leeftijd: 0
Vader: Jan Muit
Moeder: Willemina van der Velden
Gebeurtenis: Overlijden
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 331
Datum: vrijdag 1 mei 1868
Plaats: Nieuwerkerk aan den IJssel
1074 V
iii. Neeltje MUIT-9696 was born on 7 jun 1869 in Nieuwerkerk aan den IJssel. She
died on 24 mrt 1871 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Neeltje Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1869
aktenummer29
naamNeeltje Muit (geb. 7-6-1869)
aktedatum8-6-1869
vaderJan Muit (34 jaar; arbeider)
moederWilhelmina van der Velden (z.b.)
getuigeArend Terbregge (65 jaar; schoenmaker)
2e getuigeMarius Eduard Gustaaf van Lakerveld Blanken
(46 jaar; gemeentesecretaris)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Neeltje Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:2
Vader:Jan Muit
Moeder:Willemina van der Velden
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 24 maart 1871
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1075 M
iv. Jacobus Johannes MUIT-9691 was born on 13 mrt 1872 in Nieuwerkerk aan
den IJssel. He died on 3 feb 1873 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Jacobus Johannes Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1872
aktenummer28
naamJacobus Johannes Muit (geb. 13-3-1872)
aktedatum13-3-1872
vaderJan Muit (36 jaar; arbeider)
moederWillemina van der Velden (z.b.)
getuigeJacobus Pieter Bastinck (47 jaar; veldwachter)
2e getuigeCornelis van der Voorden (62 jaar; stoker)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Jacobus Johannes Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Jan Muit
Moeder:Willemina van der Velden
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 3 februari 1873
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1076 V
v. Johanna MUIT-9694 was born on 8 jun 1874 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
She died on 26 jun 1874 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Johanna Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1874
aktenummer49
naamJohanna Muit (geb. 8-6-1874)
aktedatum9-6-1874
vaderJan Muit (37 jaar; arbeider)
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 332
moederWillemina van der Velden (z.b.)
getuigeJan van der Voorden (37 jaar; kleermaker)
2e getuigeArie Jongeneel (31 jaar; koopman)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Johanna Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Jan Muit
Moeder:Willemina van der Velden
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 26 juni 1874
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1077 V
vi. Teuntje MUIT-9697 was born on 18 dec 1875 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
She died on 12 apr 1925 in Pernis.
Teuntje Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1875
aktenummer122
naamTeuntje Muit (geb. 18-12-1875)
aktedatum18-12-1875
vaderJan Muit (40 jaar; arbeider)
moederWillemina van der Velden (z.b.)
getuigeCornelis van Leeuwen (49 jaar; timmerman)
2e getuigeGijsbertus Johannis de Wit (23 jaar; klerk)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Teuntje Muijt
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:49
Vader:Jan Muijt
Moeder:Maria van der Velden
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 12 april 1925
Plaats:Pernis
1078 V
vii. Neeltje Jacoba MUIT-9695 was born on 3 feb 1878 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. She died on 20 mei 1878 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Neeltje Jacoba Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1878
aktenummer18
naamNeeltje Jacoba Muit (geb. 3-2-1878)
aktedatum4-2-1878
vaderJan Muit (42 jaar; arbeider)
moederWilhelmina van der Velden (z.b.)
getuigeGerrit van Erkel (23 jaar; verver)
2e getuigeDirk Breedveld (49 jaar; rietdekker)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Neeltje Jacoba Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:0
Vader:Jan Muit
Moeder:Wilhelmina van der Velden
Gebeurtenis:Overlijden
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 333
Datum:maandag 20 mei 1878
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1079 M
viii. Jan MUIT-9692 was born on 25 mrt 1879 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. He died on 5 okt 1960 in Gouda. He was buried in Oude
Begraafplaats, Nieuwerkerk Aan De IJssel.
Jan Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1879
aktenummer26
naamJan Muit (geb. 25-3-1879)
aktedatum26-3-1879
vaderJan Muit (43 jaar; arbeider)
moederWilhelmina van der Velden (z.b.)
getuigeJan den Outer (40 jaar; arbeider)
2e getuigeGijsbertus Johannis de Wit (27 jaar; klerk)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Beroep: Postbode.
Overleden:Muit, J.
Achternaam Muit
Begraafplaats Nieuwerkerk aan de IJssel
Geboortedatum 25-03-1879
Overlijdensdatum 05-10-1960
Jan married Mina RHEENEN, VAN-10124, daughter of Arie RHEENEN,
VAN-10125 and Johanna Petronella EBERSBACH-8203, on 5 jun 1907 in
Zevenhuizen. Mina was born on 6 dec 1879 in Zegwaart. She died on 27 nov
1956 in Nieuwerkerk aan De IJssel.
Bruidegom:Jan Muit
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Leeftijd:28
Vader bruidegom:Jan Muit
Moeder bruidegom:Wilhelmina van der Velden
Bruid:Mina van Rheenen
Geboorteplaats:Zegwaart
Leeftijd:27
Vader bruid:Arie van Rheenen
Moeder bruid:Johanna Petronella Ebersbach
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 5 juni 1907
Plaats:Zevenhuizen
1080 M
ix. Jacob MUIT-9688 was born on 24 okt 1882 in Nieuwerkerk aan den IJssel. He
died on 10 sep 1959 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Jacob Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1882
aktenummer97
naamJacob Muit (geb. 24-10-1882)
aktedatum24-10-1882
vaderJan Muit (47 jaar; arbeider)
moederWillemina van der Velden (z.b.)
getuigeJan de Groot (39 jaar; stalknecht)
2e getuigeJohannes Gerardus Rondberg (39 jaar;
veldwachter)
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 334
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Beroep: Tuindersknecht.
Jacob married Cornelia VIS-10663 on 29 sep 1911 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. Cornelia was born on 18 aug 1887 in Nieuwerkerk aan den IJssel. She
died on 25 nov 1962 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
797. Jacoba "Jaapje" MUIT-9684 (Jacob MUIT, Arij MUIT, Jacob Jansz MUIJT, Jan
Roelen MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on
17 feb 1838 in Nieuwerkerk aan de IJssel. She died on 17 mei 1925 in Nieuwerkerk
aan den IJssel.
Jacoba Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1838
aktenummer13
naamJacoba Muit (geb. 17-2-1838)
aktedatum19-2-1838
vaderJacob Muit (36 jaar; arbeider)
moederNeeltje Boon Jongeneel
getuigeJohannis van der Horst (43 jaar; tapper)
2e getuigeFloris Broeder (44 jaar; visventer)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Jacoba Muit
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:87
Vader:Jacob Muit
Moeder:Neeltje Boon
Relatie:Willem Heikoop
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 17 mei 1925
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Jaapje married Martinus JONGENEEL-8630, son of Willem JONGENEEL-8631
and Adriaantje PAULL-10091, on 17 okt 1862 in Nieuwerkerk aan den IJssel. The
marriage ended in divorce. Martinus was born on 8 jun 1833 in Zevenhuizen. He died
on 9 jan 1882 in Leeuwarden.
Kind:Martinus Jongeneel
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Zevenhuizen
Geboortedatum:zaterdag 8 juni 1833
Vondeling:N
Vader:Willem Jongeneel
Moeder:Adriaantje Paul
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zaterdag 8 juni 1833
Gebeurtenisplaats:Zevenhuizen
Beroep: Koopman, Rijksgevangenis Leeuwarden.
Overledene:Martinus Jongeneel
Relatiesoort:Overledene
Geboorteplaats:Zevenhuizen
Leeftijd:48 jaar
Vader:Willem Jongeneel
Relatiesoort:Vader
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 335
Moeder:Adriaantje Pouwel
Relatiesoort:Moeder
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 9 januari 1882
Plaats instelling:Rotterdam
Collectiegebied:Zuid-Holland
Pagina:s003v
Registratiedatum:1882
Akteplaats:Rotterdam
Opmerking:akte nr. 6; overleden te Leeuwarden
Overledene:Martinus Jongeneel
Geslacht:Man
Leeftijd:48
Burgerlijke staat:other:ongehuwd
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 9 januari 1882
Gebeurtenisplaats:Leeuwarden
Bruidegom:Martinus Jongeneel
Geboorteplaats:Zevenhuizen
Leeftijd:29
Vader bruidegom:Willem Jongeneel
Moeder bruidegom:Adriaantje Poul
Bruid:Jacoba Muit
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Leeftijd:24
Vader bruid:Jacob Muit
Moeder bruid:Neeltje Boon Jongeneel
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 17 oktober 1862
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Bruidegom:Martinus Jongeneel
Leeftijd:38
Vader bruidegom:NN NN
Moeder bruidegom:NN NN
Bruid:Jacoba Muit
Leeftijd:33
Vader bruid:NN NN
Moeder bruid:NN NN
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:maandag 6 november 1871
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Echtscheidingsakte: Vonnis Arrondissementsrechtbank Rotterdam 2806-1871
Echtscheidingsakte: Vonnis Arrondissementsrechtbank 06-11-1871
Jaapje and Martinus had the following children.
1081 V
i. Willemina Dirkje JONGENEEL-8634 was born on 23 jun 1864 in
Nieuwerkerk aan den IJssel.
Willemina Dirkje Jongeneel
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1864
aktenummer44
naamWillemina Dirkje Jongeneel (geb. 23-6-1864)
aktedatum24-6-1864
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 336
vaderMartinus Jongeneel (31 jaar; arbeider)
moederJacoba Muit (z.b.)
getuigeJohannes van der Horst (69 jaar; herbergier)
2e getuigeWillem Smink (40 jaar; koopman)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
1082 M
ii. Elias JONGENEEL-8633 was born on 2 nov 1866 in Nieuwerkerk
aan den IJssel. He died on 27 aug 1882 in Nieuwerkerk aan den
IJssel.
Elias Jongeneel
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1866
aktenummer86
naamElias Jongeneel (geb. 2-11-1866)
aktedatum3-11-1866
vaderMarinus Jongeneel (33 jaar; schoenmaker)
moederJaapje Muit (z.b.)
getuigeJohannes van der Horst (72 jaar; herbergier)
2e getuigeJacobus Pieter Bastinck (42 jaar;
veldwachter)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Elias Jongeneel
Geslacht:Man
Leeftijd:15
Vader:Marinus Jongeneel
Moeder:Jacoba Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 27 augustus 1882
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1083 M
iii. Jacob JONGENEEL-8632 was born on 30 dec 1869 in Nieuwerkerk
aan den IJssel.
Jacob Jongeneel
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1869
aktenummer85
naamJacob Jongeneel (geb. 30-12-1869)
aktedatum31-12-1869
vaderMartinus Jongeneel (36 jaar; schoenmaker)
moederJacoba Muit (z.b.)
aangeverArie van Leerdam (49 jaar; geneesheer)
getuigeJacobus Pieter Bastinck (45 jaar; veldwachter)
2e getuigeMarius Eduard Gustaaf van Lakerveld Blanken
(47 jaar; gemeentesecretaris)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Jacob married Cornelia TOL, VAN-10523, daughter of Cornelis TOL, VAN10524 and Annigje HERTOG, DEN-8443, on 30 nov 1894 in Zevenhuizen.
Cornelia was born in 1876 in Zevenhuizen.
Bruidegom:Jacob Jongeneel
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Leeftijd:24
Vader bruidegom:Martinus Jongeneel
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 337
Moeder bruidegom:Jacoba Muit
Bruid:Cornelia van Tol
Geboorteplaats:Zevenhuizen
Leeftijd:18
Vader bruid:Cornelis van Tol
Moeder bruid:Annigje den Hertog
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 30 november 1894
Plaats:Zevenhuizen
Jaapje also married Willem HEIKOOP-8420, son of Jacob HEIKOOP-8421 and
Cornelia ROGGEVEEN-10144, on 11 okt 1872 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Willem was born on 12 dec 1834 in Ouderkerk aan de IJssel. He died on 28 dec 1899
in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Kind:Willem Heikoop
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Ouderkerk aan den IJssel
Geboortedatum:vrijdag 12 december 1834
Vondeling:N
Vader:Jacob Heikoop
Moeder:Cornelia Roggeveen
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 12 december 1834
Gebeurtenisplaats:Ouderkerk aan den IJssel
Beroep: Arbeider.
Overledene:Willem Heikoop
Geslacht:Man
Leeftijd:65
Vader:Jacob Heikoop
Moeder:Cornelia Roggeveen
Relatie:Johanna Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 28 december 1899
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Bruidegom:Willem Heikoop
Geboorteplaats:Ouderkerk aan den IJssel
Leeftijd:37
Vader bruidegom:Jacob Heikoop
Moeder bruidegom:Cornelis Roggeveen
Bruid:Jacoba Muit
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Leeftijd:34
Vader bruid:Jacob Muit
Moeder bruid:Neeltje Boon Jongeneel
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 11 oktober 1872
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Jaapje and Willem had the following children.
1084 M
iv. Johannes HEIKOOP-6305 was born in 1873 in Nieuwerkerk Aan
De IJssel.
Johannes Heikoop
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1872
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 338
aktenummer91
naamJohannes Heikoop (geb. 18-11-1872)
aktedatum18-11-1872
vaderWillem Heikoop (37 jaar; arbeider)
moederJacoba Muit (z.b.)
getuigeJan van der Voorden (36 jaar; kleermaker)
2e getuigeJacobus Pieter Bastinck (48 jaar;
veldwachter)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Johannes married Hendrika KOOTER, DE-6304, daughter of
Cornelis KOOTER, DE-3723 and Lijntje DULLEMOND-3722, on 9
sep 1897 in Hillegersberg. Hendrika was born on 24 jan 1879 in
Hillegersberg. She died on 16 okt 1947 in Nieuwerkerk Aan De
IJssel.
Kind:Hendrika de Kooter
Relatiesoort:Kind
Moeder:Lijntje Dullemond
Relatiesoort:Moeder
Vader:Cornelis de Kooter
Relatiesoort:Vader
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 24 januari 1879
Overledene:Hendrika de Kooter
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:68
Vader:Cornelis de Kooter
Moeder:Lijntje Dullemond
Relatie:Johannes Heikoop
Relatiesoort:Echtgenote
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 16 oktober 1947
Gebeurtenisplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Bruidegom Johannes Heikoop, geb. Nieuwerkerk aan den
IJssel 24 jaar
Vader Willem Heikoop
Moeder Jacoba Muit
Bruid Hendrika de Kooter, geb. Hillegersberg 18 jaar
Vader Cornelis de Kooter
Moeder Lijntje Dullemond
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 09-09-1897
Bron Hillegersberg 1897 -27
1085 V
v. Neeltje HEIKOOP-8423 was born on 10 okt 1875 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. She died on 28 jan 1942 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Neeltje Heikoop
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1875
aktenummer104
naamNeeltje Heikoop (geb. 10-10-1875)
aktedatum11-10-1875
vaderWillem Heikoop (40 jaar; arbeider)
moederJacoba Muit (z.b.)
getuigeJan den Outer (37 jaar; arbeider)
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 339
2e getuigeGijsbertus Johannis de Wit (23 jaar; klerk)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Overledene:Neeltje Heikoop
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:66
Vader:Willem Heikoop
Moeder:Jacoba Muit
Relatie:Cornelis Stein
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 28 januari 1942
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Neeltje married Cornelis STEIN, VAN-10456 on 26 sep 1902 in Nieuwerkerk
aan den IJssel. Cornelis was born on 2 mei 1864 in Nieuwerkerk a/d IJssel ZH.
He died on 15 okt 1928 in Nieuwerkerk a/d IJssel ZH.
Beroep: Melkslijter
Bruidegom:Cornelis van Stein
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Leeftijd:38
Vader bruidegom:Pieter van Stein
Moeder bruidegom:Maria van Vliet
Bruid:Neeltje Heikoop
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Leeftijd:26
Vader bruid:Willem Heikoop
Moeder bruid:Jacoba Muit
Gebeurtenis:Huwelij
kDatum:vrijdag 26 september 1902
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
1086 V
vi. Johanna Cornelia HEIKOOP-8424 was born on 23 jun 1879 in Nieuwerkerk
aan den IJssel.
Johanna Cornelia Heikoop
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1879
aktenummer50
naamJohanna Cornelia Heikoop (geb. 22-6-1879)
aktedatum23-6-1879
vaderWillem Heikoop (42 jaar; arbeider)
moederJacoba Muit (z.b.)
getuigeJan van der Voorden (42 jaar; kleermaker)
2e getuigeJan Hendrik Frederik Diederiks (23 jaar;
kleermaker)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Johanna married Dirk Pieter ALBERS-7576 on 23 okt 1903 in Nieuwerkerk
aan den IJssel. Dirk was born in 1881 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Bruidegom:Dirk Pieter Albers
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Leeftijd:22
Vader bruidegom:Jozeph Albers
Moeder bruidegom:Neeltje Stofberg
Bruid:Johanna Cornelia Heikoop
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 340
Leeftijd:24
Vader bruid:Willem Heikoop
Moeder bruid:Jacoba Muit
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 23 oktober 1903
Plaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
798. Pieter MUIT-9704 (Jacob MUIT, Arij MUIT, Jacob Jansz MUIJT, Jan Roelen
MUIJT, Roel Dirks, Dirk Roelen, Roel Claes, Claes Dirk Jansz) was born on 7 jun
1841 in Nieuwerkerk aan den IJssel. He died on 31 dec 1915 in Rotterdam.
Pieter Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel 1841
aktenummer32
naamPieter Muit (geb. 7-6-1841)
aktedatum7-6-1841
vaderJacob Muit (41 jaar; arbeider)
moederNeeltje Boon Jongeneel (36 jaar; z.b.)
getuigeDirk de Bruin (30 jaar; arbeider)
2e getuigeNikolaas Pleijsier (26 jaar; schoenmaker)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Beroep: Werkman, koopman in brandstoffen.
Persoon Pieter Muit
Geboortedatum 07-01-1841
Periode 1841 - 1940
Bron Bevolkingsregister Rotterdam
Overledene Pieter Muit, leeftijd 74 jaar
Vader Jacob Muit
Moeder Neeltje Boon Jongeneel
Weduwnaar/weduwe Elizabeth van der Most
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 31-12-1915
Opmerkingen akte nr. 20
Geboorteplaats Nieuwerkerk aan den IJssel
Bron Rotterdam 1916 b003v
Pieter married Lena STAM-10436, daughter of Leendert STAM-10437 and Klaasje
VERSCHOOR-10647, on 19 mei 1871 in Ouderkerk aan de IJssel. Lena was born on
3 apr 1848 in Krimpen aan den IJssel. She died on 15 jun 1880 in Kralingen.
Overledene:Lena Stam
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:33
Vader:Leendert Stam
Moeder:Klaasje Verschoor
Relatie:Pieter Muit
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 15 juni 1880
Plaats:Kralingen
Bruidegom:Pieter Muit
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Leeftijd:29
Vader bruidegom:Jacob Muit
Moeder bruidegom:Neeltje Boon
Bruid:Lena Stam
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 341
Geboorteplaats:Krimpen aan den IJssel
Leeftijd:23
Vader bruid:Leendert Stam
Moeder bruid:Klaasje Verschoor
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:vrijdag 19 mei 1871
Plaats:Ouderkerk aan den IJssel
Pieter and Lena had the following children.
1087 V
i. Neeltje MUIT-9703 was born on 6 sep 1872 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. She died on 1 feb 1949 in Rotterdam.
Neeltje Muit
bronGeboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel
1872
aktenummer69
naamNeeltje Muit (geb. 6-9-1872)
aktedatum7-9-1872
vaderPieter Muit (30 jaar; arbeider)
moederLena Stam (z.b.)
getuigeJan van der Voorden (36 jaar; kleermaker)
2e getuigeJan van der Velden (61 jaar; kleermaker)
plaatsnaamNieuwerkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland
Beroep: Naaister.
1005-29 Bevolkingsregister Middelburg 1900-1937 deel 29
Persoon in bevolkingsregisterNeeltje Muit
Rol:Persoon in bevolkingsregister
Gemeente:Middelburg
Datum inschrijving:15-09-1903
Geboortedatum:06-09-1872
Partner:Henricus Elzakkers
Deel:29
Blad:66
Volgnummer:7
Microfiche:215
Toegangsnummer:1005 Gemeente Middelburg, Afdeling
Bevolking
Inventarisnummer:29
Neeltje married Paulus BUIJTENDIJK-7981, son of Johannes BUIJTENDIJK7985 and Adriana KERKHOF-8681, on 22 jul 1891 in Rotterdam. The marriage
ended in divorce. Paulus was born on 30 dec 1867 in Rotterdam. He died on 1
dec 1904 in Rotterdam.
Overledene:Paulus Buijtendijk
Relatiesoort:Overledene
Geboorteplaats:Rotterdam
Leeftijd:36 jaar
Vader:Johannes Buijtendijk
Relatiesoort:Vader
Moeder:Adriana Kerkhof
Relatiesoort:Moeder
Relatie:Neeltje Muit
Relatiesoort:Gescheidene
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 1 december 1904
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 342
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Stadsarchief Rotterdam
Bruidegom Paulus Buijtendijk, geb. Rotterdam 23 jaar
Vader Johannes Buijtendijk
Moeder Adriana Kerkhof
Bruid Neeltje Muit, geb. Nieuwerkerk 18 jaar
Vader Pieter Muit
Moeder Lena Stam
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 22-07-1891
Opmerkingen akte nr. 825
Bron Rotterdam 1891 e025v
Bruidegom Paulus Buijtendijk
Bruid Neeltje Muit
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 22-07-1891
Datum echtscheiding 09-07-1902
Bron Rotterdam 1902 s47v
Neeltje also married Hendricus ELZAKKERS-8239, son of
Adrianus ELZAKKERS-8240 and Jacoba HERMANS-8442, on 14
okt 1903 in Middelburg. The marriage ended in divorce. Hendricus
was born on 2 sep 1877 in Bergen op Zoom.
Beroep: Opperman.
Bruidegom:Hendricus Elzakkers
Geboorteplaats:Bergen op Zoom
Leeftijd:26
Beroep:sjouwerman
Vader bruidegom:Adrianus Elzakkers
Moeder bruidegom:Jacoba Hermans
Bruid:Neeltje Muit
Geboorteplaats:Nieuwerkerk aan den IJssel
Leeftijd:31
Beroep:zonder
Vader bruid:Pieter Muit
Beroep:Koopman
Moeder bruid:Lena Stam
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 14 oktober 1903
Plaats:Middelburg
Bruidegom Hendricus Elzakkers
Bruid Neeltje Muit
Plaats huwelijk Middelburg
Huwelijksdatum 14-10-1903
Datum echtscheiding 22-10-1910
Bron Rotterdam 1910 s83v
Neeltje also married Pieter VIS-10666, son of Pieter VIS-10667 and
Elizabeth BLOM-7777, on 4 jun 1913 in Rotterdam. The marriage
ended in divorce. Pieter was born on 28 jul 1885 in Kralingen. He
died on 10 mei 1921 in Rotterdam.
Bruidegom Pieter Vis, geb. Kralingen 27 jaar
Vader Pieter Vis
Moeder Elizabeth Blom
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 343
Bruid Neeltje Muit, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 40
jaar
Vader Pieter Muit
Moeder Lena Stam
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 04-06-1913
Bron Rotterdam 1913 h94v
Bruidegom Pieter Vis
Bruid Neeltje Muit
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 04-06-1913
Datum echtscheiding 19-08-1915
Bron Rotterdam 1915 s78
Neeltje also married Johannes OUTER, DEN-9994 on 17 nov 1920
in Rotterdam. Johannes was born on 5 jan 1884 in Nieuwerkerk a/d
IJssel.
Bruidegom Johannis den Outer, geb. Nieuwerkerk
aan den Yssel 36 jaar
Vader Arie den Outer
Moeder Willemina Rupke
Bruid Neeltje Muit, geb. Nieuwerkerk aan den Yssel 48
jaar
Vader Pieter Muit
Moeder Lena Stam
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 17-11-1920
Bron Rotterdam 1920 w102v
1088 M
ii. Leendert MUIT-9706 was born on 14 mei 1876 in Kralingen. He
died on 7 jul 1919 in Rotterdam.
Kind:Leendert Muit
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Kralingen
Geboortedatum:zondag 14 mei 1876
Vondeling:N
Vader:Pieter Muit
Moeder:Lena Stam
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 14 mei 1876
Plaats:Kralingen
Beroep: Wagenrijder, loswerkman.
Overledene Leendert Muit, leeftijd 43 jaar
Vader Pieter Muit
Moeder Lena Stam
Gescheidene Maartje van der Pijl
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 07-07-1919
Opmerkingen akte nr. 4248
Geboorteplaats Kralingen
Bron Rotterdam 1919 h056v
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 344
Leendert married Maartje PIJL, VAN DER-10069, daughter of
Jacob PIJL, VAN DER-10070 and Marrigje BOUT-7915, on 25 mei
1910 in Rotterdam. The marriage ended in divorce. Maartje was born
on 12 jun 1882 in Kralingen.
Bruidegom Leendert Muit, geb. Kralingen 34
jaar
Vader Pieter Muit
Moeder Lena Stam
Bruid Maartje van der Pijl, geb. Kralingen 27 jaar
Vader Jacob van der Pijl
Moeder Marrigje Bout
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 25-05-1910
Bron Rotterdam 1910 f94
Bruidegom Leendert Muit
Bruid Maartje van der Pijl
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 25-05-1910
Datum echtscheiding 03-03-1917
Bron Rotterdam 1917 s27
1089 M
iii. Jacob MUIT-9705 was born on 24 mei 1880 in Kralingen. He died on 17 jul
1880 in Kralingen.
Kind:Jacob Muit
Geslacht: Man
Geboorteplaats: Kralingen
Geboortedatum: maandag 24 mei 1880
Vondeling: N
Vader: Pieter Muit
Moeder: Lena Stam
Gebeurtenis: Geboorte
Datum: maandag 24 mei 1880
Plaats: Kralingen
Overledene:Jacob Muit
Geslacht:Man
Leeftijd:0
Vader:Pieter Muit
Moeder:Lena Stam
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 17 juli 1880
Plaats:Kralingen
Pieter also married Hielkjen VISSER-10670, daughter of Nis Jurjens VISSER-10673 and Akke
Ages TROMP-10540, on 25 aug 1880 in Rotterdam. Hielkjen was born on 21 jul 1828 in
Woudsend. She died on 5 mei 1892 in Kralingen.
Overledene:Hielkjen Visser
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:67
Vader:Nis Jurjen Visser
Moeder:Ake Ages Tromp
Relatie:Pieter Muit
Relatiesoort:Echtgenote
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 5 mei 1892
Gebeurtenisplaats:Kralingen
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 345
Overledene eerder weduwe van Klaas Schippers; haar ouders beiden
overleden
Bruidegom Pieter Muit, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 39 jaar
Vader Jacob Muit
Moeder Neeltje Boon Jongeneel
Bruid Hielkjen Visser geb. Woudsend 52 jaar
Vader Nis Jurjens Visser
Moeder Akke Ages Tromp
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 25-08-1880
Opmerkingen akte nr. 829
Bron Rotterdam 1880 e033
Pieter also married Elisabeth MOST, VAN DER-9120 on 14 jul 1892 in
Hillegersberg. Elisabeth was born on 3 aug 1830 in Rotterdam. She died on 24 feb
1914 in Rotterdam.
Overledene Elizabeth van der Most, leeftijd 83 jaar
Vader Arie van der Most
Moeder Elizabeth Welsen
Echtgenoo/te Pieter Muit
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 24-02-1914
Opmerkingen akte nr. 968
Geboorteplaats Rotterdam
Bron Rotterdam 1914 b082v
Bruidegom Pieter Muit, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 51 jaar
Vader Jacob Muit
Moeder Neeltje Boon
Bruid Elizabeth van der Most, geb. Rotterdam 61 jaar
Vader Arie van der Most
Moeder Elizabeth Weesen
Plaats huwelijk Hillegersberg
Huwelijksdatum 14-07-1892
Bron Hillegersberg 1892 -20
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 346
Index
Naam
ID Pagina
'T HART, Pieter (b.1875)
'T KALF, Jurrij
ABEL, Arij (b.1832)
ADAMS, Johannetta (b.1859)
ADRICHEM, VAN, Antoni
ADRICHEM, VAN, Jan (b.1729)
ADRICHEM, VAN, Jan (c.1754)
ADRICHEM, VAN, P (b.1752)
ADRIJAENSZ, Pieter
AEKERBOOM, Jannigje Claes
AKERVELT, Aaltje J (b.1709)
AKKER, VAN DEN , C (b.1790)
ALBERS, Dirk Pieter (b.1881)
ALPHEN, VAN , J K (c.1699)
ARIENSEN, Dirck
BAKKER, Arie (b.1844)
BAKKER, Cornelis (b.1856)
BAKKER, Johanna (b.1847)
BAKKER, Johannis (b.1840)
BAKKER, Johannis (b.1852)
BAKKER, Johannis (b.1854)
BAKKER, Maggeltje (b.1842)
BAKKER, Niesje (b.1845)
BAKKER, Niesje (b.1859)
BAKKER, Pieter (b.1815)
BAKKER, Pieter (b.1850)
BAKKERS, Sophia M (b.1910)
BALCET, Antonia Claudina B
BARENBURG, Jan H (bu.1778)
BAZUIN, Alida (b.1847)
BENNINGSHOF, Alida (b.1807)
BENNINGSHOF, Alida (b.1810)
BENNINGSHOF, A (b.1813)
BENNINGSHOF, Arie (b.1770)
BENNINGSHOF, C (b.1801)
BENNINGSHOF, C (b.1802)
BENNINGSHOF, C (b.1805)
BENNINGSHOF, D (b.1869)
BENNINGSHOF, H (b.1804)
BENNINGSHOF, H (b.1806)
BENNINGSHOF, K (b.1803)
BENNINGSHOF, K (b.1811)
BENNINGSHOF, Neeltje (b.1815)
BERG, VAN DE, E (b.1798)
BERG, VAN DEN , M (b.1835)
BERG, VAN DER , Dirk (b.1804)
BERG, VAN DER , J (b.1795)
BERG, VAN DER , J (b.1800)
BERG, VAN DER , L J (b.1763)
BERG, VAN DER , P (b.1803)
07 Oct 2014
973P
112P
803P
811P
469P
147P
230
229
24P
34P
101P
427P
1086P
98P
18P
1016
1022
1018
1014
1020
1021
1015
1017
1023
779P
1019
944P
236P
193P
836P
598
599
601
390P
592
593
596
1026P
595
597
594
600
602
244P
763P
508
504
506
278
24
193
200
82
44
44
44
14
18
38
73
340
35
4
297
300
298
296
299
299
296
297
300
295
298
262
68
38
216
113
113
114
112
113
113
113
303
113
113
113
114
114
46
288
90
88
138
90
346P 88
507 141
90
Naam
ID Pagina
BERG, VAN DER , T (b.1799)
505
BERGEN, VAN, J (b.1850)
831P
BERGHUIS, Nicolaas J (b.1837)
804P
BERKELAAR, Cornelis (b.1895) 909P
BERKELAAR, Ernst (b.1894)
908P
BERKELAAR, Hendrik (b.1896)
907P
BEZEMER, Paulus (b.1838)
541P
BIJEMAN, Willemijntje (c.1757) 279P
BIK, Adrianus (b.1872)
959P
BLIJKER, DEN, Dirk (b.1814)
650P
BLIJLEVEN, Barbera (b.1829)
703
BLIJLEVEN, Barbera (b.1831)
705
BLIJLEVEN, Dirk (b.1833)
707
BLIJLEVEN, Dirk (b.1837)
709
BLIJLEVEN, Dirk (b.1838)
710
BLIJLEVEN, Jan (b.1806)
523P
BLIJLEVEN, Jan (b.1842)
711
BLIJLEVEN, Wijntje (b.1832)
706
BLIJLEVEN, Willem (b.1828)
702
BLIJLEVEN, Willem (b.1830)
704
BLIJLEVEN, Willem (b.1844)
712
BLIJLEVEN, Willemina (b.1835) 708
BLOED, Joost
243P
BLOED, Margrieta (d.1819)
329P
BLOK, Arij Geerloffsz (bu.1738)
60P
BLOK, Marrigje (b.1902)
897P
BLOM, Marija Dircx (bu.1973)
23P
BLOOT, Lena (b.1758)
330P
BLOOT, Neeltje (b.1800)
568P
BOEF, Cornelis Gerrit (b.1908)
950
BOEF, Dirk Jan Gerrit (b.1912)
953
BOEF, Elisabeth Gerrit (b.1922)
955
BOEF, Gerrit (b.1884)
748P
BOEF, Johannes Gerrit (b.1909)
951
BOEF, Maria Lijsje (b.1913)
954
BOEF, Nicolaas (b.1925)
956
BOEF, Pieter (b.1910)
952
BOEKWIJT, Elisabeth S (b.1886) 885
BOEKWIJT, Eva Maria (b.1888)
886
BOEKWIJT, Geertruida (b.1897)
891
BOEKWIJT, Hendrik C (b.1857)
737P
BOEKWIJT, Hendrik Jan (b.1885) 884
BOEKWIJT, Hendrika W J (b.1884) 883
BOEKWIJT, Jan Willem (b.1891) 888
BOEKWIJT, Jan Willem (b.1895) 890
BOEKWIJT, Maria (b.1892)
889
BOEKWIJT, Sara (b.1901)
893
BOEKWIJT, W Charlotta (b.1891) 887
BOEKWIJT, W Leendert P (b.1899) 892
BOER, Elizabeth (b.1799)
486P
BOER, Jannetje (b.1914)
953P
BOEROP, Kornelis
594P
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
88
213
193
243
243
242
96
78
270
130
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
46
80
15
238
14
82
105
264
266
267
264
265
267
267
266
235
235
235
234
235
235
235
235
235
235
235
235
85
267
113
Pagina 347
Naam
ID Pagina
Naam
BOKKUM, VAN, W (b.1804)
BONGENAAR, Pieter J (b.1908)
BOOGAARD, Grietje (b.1858)
BOON JONGENEEL, A (b.1829)
BOON, Aaltje (c.1778)
BOON, Aaltje (b.1784)
BOON, Anna (b.1787)
BOON, Ariaantje (b.1795)
BOON, Arie Maartensz (c.1750)
575P
922P
753P
794
822
432
445
447
451
276
BOON, Cornelis (b.1783)
BOON, Jan (c.1749)
BOON, Jan (b.1798)
BOON, Jan Maartensz (c.1756)
444
275
452
279
BOON, Jannetje (b.1791)
BOON, Jannetje (c.1762)
BOON, Johannes (b.1840)
BOON, Joost (c.1780)
BOON, Krijntje Gijsberts
BOON, Lena (c.1781)
BOON, Maarten Arientz (c.1727)
BOON, Maartje (b.1786)
BOON, Marija (b.1793)
BOON, Martijntje (b.1765)
449
282
830P
433
67P
443
173P
446
450
283
BRUINE, Pieter (c.1778)
BRUINE, Pieter (c.1780)
BUIJTENDIJK, Paulus (b.1867)
BULK, Cornelis
BUSKENS, Jacobus (b.1832)
BUURMAN, Zoetje (b.1888)
CASTELEIN, Gerrit (b.1819)
CEIJS, VAN DER, Cornelis Jans
CEULEN, VAN, Dirkje (b.1738)
CLAAS, Marritjen
CLAES, Treintje
CORNELIS, Annetje
CORNELISZ, Bruijn
CORNELISZ, Roel (c.1668)
DAM, VAN, Adriana (b.1818)
DAM, VAN, Antje (c.1778)
DAM, VAN, Cornelis J (c.1749)
BOON, Neeltje M (c.1754)
278
BOON, Roeland (c.1758)
280
BOON, Roeland (c.1759)
281
BOON, Willem (b.1789)
448
BOON, Willem M (c.1752)
277
BORST, DE, Josina (b.1918)
927P
BOS, VAN DEN, Tijs (c.1746)
195P
BOSCH, VAN DE, L A (bu.1746)
77P
BOUTERS, Haartje (b.1762)
375P
BRALOMS, Maria
3P
BREGMAN, Geertje (b.1880)
1044P
BREURE, Martijntje K (c.1766)
331P
BRIEDÉ, Elisabeth J (b.1819)
618P
BROERE, Isaäc Janse (d.1824)
266P
BRUIJN, Annetge Leendertsdr
32
BRUIJN, Claes Leendertsz
31
BRUIJN, Lenerts Maertens
6P
BRUIJN, DE, Burgje (b.1827)
543P
BRUIJN, DE, Catharina (b.1823)
780P
BRUIJN, DE, Jacob O (b.1743)
165
BRUIJN, DE, Jan Otten (c.1732)
164
BRUIJN, DE, Otto (c.1758)
247
BRUIJN, DE, Otto W (c.1702)
92P
BRUIJN, DE, Willem O (c.1730)
163
BRUINE, Izak (b.1739)
BRUINE, Jan (c.1781)
07 Oct 2014
198P
365
107
255
273
188
210
75
78
78
79
74
52
78
52
79
78
52
78
52
212
75
22
78
52
78
78
79
53
75
52
52
52
78
52
257
59
28
101
4
317
83
199
50
8
8
8
170
302
34
34
47
33
47
34
61
62
ID Pagina
363
364
1087P
526P
764P
875P
545P
81P
206P
11P
4P
29P
26P
68
652P
358P
284P
255P
DAM, VAN, Geertje (c.1784)
414
DAM, VAN, Janna (c.1785)
415
DAM, VAN, Maarten
480P
DAM, VAN, Willem (c.1789)
416
DAMMIS, Willem (b.1837)
793P
DIEMEN, VAN, Maria (b.1814)
512P
DIJK, VAN, Cornelia (c.1773)
302
DIJK, VAN, Cornelis (b.1896)
982P
DIJK, VAN, Ewout (c.1762)
299
DIJK, VAN, Huibert (c.1765)
300
DIJK, VAN, Maria (c.1755)
296
DIJK, VAN, Mietje (c.1757)
297
DIJK, VAN, Mietje (c.1759)
298
DIJK, VAN, Pieter (c.1766)
301
DIJK, VAN, Simon (c.1724)
186P
DIJKLAND, VAN , E L (c.1794)
482P
DILLEN,VAN , Gijsbert (b.1783) 505P
DIRKZWAGER, Jaapje J (c.1766) 376P
DOMMELEN, VAN, G (b.1902)
894P
DOOL, VAN DEN, G (b.1919)
928P
DOOL, VAN DEN, Jan A (b.1850) 731P
DOORNIK, Grietje (b.1769)
243
DOORNIK, Jan
158P
DOORNIK, Klaas (b.1776)
244
DOORNIK, Wouter (c.1777)
245
DOUW, Cornelia (b.1794)
497
DOUW, Kornelis (c.1793)
496
DOUW, Lourens (bu.1798)
334P
DOVES, Jan (b.1846)
1041P
DRAGON, Jan (c.1787)
395
DRAGON, Pieter
220P
DROOG, Geertruij (b.1789)
549P
EEDEL, VAN, Claas
432P
EKLOO, Susannetje
139P
ELZAKKERS, H (b.1877)
1087P
EMMERZEEL, Willemijntje
161P
ERNIJ, Elisabeth (b.1788)
244P
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
61
61
342
152
174
230
99
19
63
11
5
17
16
16
210
95
53
70
70
71
84
71
187
148
55
281
55
55
55
55
55
55
55
84
89
102
237
257
234
46
46
46
47
86
86
86
314
67
67
175
75
41
343
47
46
Pagina 348
Naam
ID Pagina
ES, VAN, Arie (b.1805)
441P
FRANCKS, Geertje
14P
FRANCKS, Marrigje
13P
FRANCKS, Neeltje
10P
FRANS, Cornelia (b.1760)
251P
GEENEN, VAN , Jaapje (b.1840) 802P
GELDEREN, VAN, H (b.1768)
384P
GERRITS, Annigje
10P
GLASBEEK, Cornelia C (b.1852) 845P
GOEDE, DE, Gerardus C (b.1864) 843P
GOOR, Christina (c.1757)
338P
GORDON, Jan Willem (b.1862)
848P
GOUDSBLOEM, Grietje (c.1713) 133
GOUDSBLOEM, Grietje (c.1717) 135
GOUTSBLOEM, Aafje J (c.1710) 131
GOUTSBLOEM, Anna (c.1704)
127
GOUTSBLOEM, A (c.1706)
128
GOUTSBLOEM, C (c.1707)
129
GOUTSBLOEM, C (c.1708)
130
GOUTSBLOEM, Jan W (b.1675)
75P
GOUTSBLOEM, Krijntje (c.1711) 132
GOUTSBLOEM, Marija (c.1703) 126
GOUTSBLOEM, N.N. (bu.1714) 134
GOUTSBLOEM, Willem (c.1700) 125
GOUTSBLOM, Dirck (b.1699)
124
GRAAF, VAN DER, L (b.1825)
803P
GRAVENSTEIN, R (b.1850)
1030P
GREUNINGEN, VAN , C (b.1798) 506P
GREUNINGEN, VAN , G (b.1835) 672
GREUNINGEN, VAN , L (b.1829) 667
GREUNINGEN, VAN , L (b.1832) 669
GREUNINGEN, VAN , L (b.1833) 670
GREUNINGEN, VAN , M (b.1830) 668
GREUNINGEN, VAN , M (b.1834) 671
GREUNINGEN, VAN , M (b.1826) 665
GREUNINGEN, VAN , M (b.1828) 666
GREUNINGEN, VAN , M (b.1836) 673
GROENEIJK BLOOT, M (c.1822) 682P
GROENESCHEIJ, Anna (b.1908) 951P
GROENEWEG, Anna (c.1752)
273
GROENEWEG, Arij (c.1769)
334P
GROENEWEG, Gerrit J (c.1713) 172P
GROENEWEG, Jan (c.1750)
272
GROENEWEG, Jannetje (c.1744) 270
GROENEWEG, Jannetje (c.1746) 271
GROENEWEG, W (c.1754)
274
GRONINGEN, VAN , P (b.1825) 664
GROOT, DE, Aelbert C (bu.1731)
66P
GROOT, DE, Jannetje (b.1857)
730P
GROOTENDORST, M D (c.1729) 202P
GRUTEKE, Christina J (b.1852)
730P
HAAK, Adriana (b.1833)
793
HAAK, Arie (c.1745)
264P
HAAK, Arie (b.1826)
790
HAAK, Cornelia (b.1783)
425
07 Oct 2014
77
2
12
2
48
192
111
2
221
219
88
222
27
27
27
27
27
27
27
26
27
27
27
27
26
192
306
138
140
139
139
140
139
140
138
138
141
144
265
51
87
51
51
51
51
51
138
15
163
63
163
186
72
184
119
Naam
ID Pagina
HAAK, Cornelia (b.1781)
HAAK, Cornelia (b.1783)
HAAK, Cornelis (b.1777)
HAAK, Cornelis (b.1786)
HAAK, Cornelis (b.1790)
HAAK, Jacob (b.1825)
HAAK, Jacob (b.1833)
HAAK, Kornelis (b.1828)
HAAK, Leendert (b.1794)
HAAK, Lena (b.1776)
HAAK, Lena (b.1779)
HAAK, Margie (b.1774)
HAAK, Margie (b.1775)
HAAK, Margie (b.1785)
HAAK, Willemijntje (b.1823)
424
425
422
427
428
789
792
791
562P
421
423
419
420
426
788
HAAK, Willemijntje (b.1791)
HAAK, Willemijntje (b.1792)
HAKENDOEVER, L (bu.1784)
HALFWEEG, Maartje (b.1872)
HALFWEEG, Simon (b.1868)
HAM, Stijntje Cornelis (c.1665)
HARSKAMP, VAN , A (b.1870)
HARTOG, Frans (b.1733)
HAZENBERGH, Leendert Pieter
HAZENBERGH, Maria (c.1786)
429
430
89P
1040P
1043P
64P
1005P
341P
213P
393
HAZENBROEK, A (c.1766)
315
HAZENBROEK, Arij (c.1738)
190
HAZENBROEK, Arij (c.1727)
181
HAZENBROEK, Arij (c.1769)
317
HAZENBROEK, Arij (c.1733)
187
HAZENBROEK, Arij (c.1738)
190
HAZENBROEK, C (c.1728)
182
HAZENBROEK, C (c.1730)
184
HAZENBROEK, Huibert (c.1764) 313
HAZENBROEK, Huibert (c.1765) 314
HAZENBROEK, H Arijens (c.1689) 99P
HAZENBROEK, Jan (c.1768)
316
HAZENBROEK, Jan (c.1774)
320
HAZENBROEK, Jannetje (c.1731) 186
HAZENBROEK, L (b.1729)
HAZENBROEK, L (b.1731)
HAZENBROEK, L (b.1734)
HAZENBROEK, Maria (c.1737)
HAZENBROEK, Maria (b.1725)
HAZENBROEK, Maria (c.1762)
HAZENBROEK, Maria (c.1771)
HAZENBROEK, Maria (c.1737)
HAZENBROEK, Maritje (c.1772)
HAZENBROEK, Stijntje (c.1725)
183
185
188
189
179
312
318
189
319
180
HAZENBROEK, Stijntje (c.1776)
HEIJ, Cornelis (c.1824)
321
660P
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
73
73
72
73
73
184
186
185
184
72
72
72
72
73
320
184
74
74
21
312
315
21
291
59
66
115
66
56
56
36
56
37
37
36
37
56
56
36
56
56
55
37
36
37
37
55
36
56
56
37
56
54
36
56
136
Pagina 349
Naam
ID Pagina
HEIKOOP, Johanna C (b.1879)
HEIKOOP, Johannes (b.1873)
HEIKOOP, Neeltje (b.1875)
HEIKOOP, Willem (b.1834)
HEININGEN, VAN, J P (b.1881)
HELD, VAN DER, A L (bu.1664)
HEUL, VAN DER, N (c.1758)
HEUS, VAN DEN, Marijtje Claes
HOBBE, Annetje Dircks
HOEDEMANS, Jozina (b.1869)
HOEDT, DEN , Petronella
HOEK, Pietertje (b.1888)
HOFLAND, Adrianus (b.1793)
HOFSTEE, Maria
HOGENBERG, Neeltje (b.1799)
HOLLANDER, DEN, P (b.1817)
HONKOOP, Anthonia (b.1840)
HOOG, DE, Antonij (b.1810)
HOOG, DE, Dirk (b.1818)
HOOG, DE, Dirk (b.1807)
HOOG, DE, Geertrui
1086
1084
1085
797P
1010P
27P
338P
9P
175P
1003P
427P
877P
648P
330P
440P
489P
659P
532
713
530
533
HOOG, DE, Jan (b.1797)
HOOG, DE, Jan (b.1802)
HOOG, DE, Janna (b.1801)
HOOG, DE, Janna (b.1808)
HOOG, DE, Maria (b.1796)
527
529
528
531
526
HOOG, DE, Simon (b.1827)
HOOG, DE, Zegert P (c.1767)
HOOGENDOORN, Dirk (b.1859)
HOOGENDOORN, Jan (b.1831)
HOOGENDOORN, Jan (b.1915)
HOOGENDOORN, W (b.1861)
HOOGENDOORN, W (b.1864)
714
353P
735
540P
931P
736
737
HOOGERBRUG, Ida (b.1801)
549P
HOOGERDIJK, Barbara (c.1758) 341
HOOGERDIJK, Dirk (c.1762)
344
HOOGERDIJK, Dirkje (c.1760)
343
HOOGERDIJK, J S (c.1698)
195P
HOOGERDIJK, L (b.1759)
342
HOOGERDIJK, Maria (c.1764)
345
HOOGERVORST, L (b.1881)
1008P
HOOSBEEK, Aria A (b.1849)
832
HOOSBEEK, Aria A (b.1850)
833
HOOSBEEK, Ariaantje (b.1807)
456
HOOSBEEK, Arie (b.1817)
652
HOOSBEEK, Geertje (b.1816)
HOOSBEEK, Geertje (b.1821)
HOOSBEEK, Geertje (b.1822)
HOOSBEEK, Gijsbert (b.1841)
HOOSBEEK, Jannigje (b.1803)
HOOSBEEK, Johannis (b.1834)
07 Oct 2014
651
653
654
828
455
659
340
338
339
338
293
16
87
11
53
290
73
231
128
81
76
85
134
94
152
93
152
94
93
93
93
93
151
93
153
92
165
165
257
166
234
166
177
59
59
59
59
59
59
292
214
214
79
210
131
130
131
131
211
79
134
Naam
ID Pagina
HOOSBEEK, Krijna (b.1840)
HOOSBEEK, Leendert (b.1823)
HOOSBEEK, Leendert (b.1825)
HOOSBEEK, Leendert P (c.1764)
HOOSBEEK, Lena (b.1828)
HOOSBEEK, Lena (b.1829)
HOOSBEEK, Maarten (b.1793)
827
655
656
283P
657
658
453
HOOSBEEK, Maarten (b.1842)
829
HOOSBEEK, Maria (b.1844)
830
HOOSBEEK, Martijntje (b.1815) 650
HOOSBEEK, Martijntje (b.1847) 831
HOOSBEEK, Pieter (b.1796)
454
HUBERT, Paulus Teunis (b.1909) 925P
HUISMAN, Arie (b.1885)
979P
HUISMAN, Grietje (b.1804)
488P
HUNINK, Abraham (b.1909)
919
HUNINK, Dirk (b.1906)
918
HUNINK, Peter (b.1900)
916
HUNINK, Petrus J (b.1902)
917
HUNINK, Willem (b.1870)
741P
HUURMAN, Adrianus (b.1870) 1067P
HUURMAN, Elizabeth (b.1866) 1066P
JAARSVELD, VAN, K (b.1875)
739P
JACOBSEN, Pouwel
17P
JANMAAT, Aart (c.1784)
357P
JANMAAT, Gerrit (b.1804)
534
JANS, Marrigje (bu.1678)
34P
JANS, Martijntge (bu.1672)
3P
JANSZ, Marritge
4P
JANSZ, Rings
15P
JANZ, Sijtje (bu.1692)
34P
JONASSE, Pieter
30P
JONASSE, Pietertje (c.1669)
72
JONG, DE, Pieter (b.1886)
1012P
JONG, DE, Willempje P (c.1734) 194P
JONG, DE, Willemtie W (c.1737) 175P
JONGELIGT, Dirkje (c.1773)
431
457
JONGELIGT, Matteus (c.1737)
267P
JONGENEEL, Aaltje (b.1811)
641
JONGENEEL, Aaltje (b.1813)
643
JONGENEEL, Adriana (b.1811)
631P
JONGENEEL, Anna (b.1823)
648
JONGENEEL, Antje (b.1816)
645
JONGENEEL, Cornelis K (c.1779) 439P
JONGENEEL, Elias (b.1866)
1082
JONGENEEL, Elisabeth (b.1844) 819P
JONGENEEL, Gerrigje (b.1818)
646
JONGENEEL, Gerritje K (b.1783) 436P
JONGENEEL, Jaapje (b.1810)
640
JONGENEEL, Jaapje (b.1824)
634P
JONGENEEL, Jacob (b.1869)
1083
JONGENEEL, Jan (b.1828)
649
JONGENEEL, Jannigje (b.1820)
647
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
211
131
132
79
132
133
129
79
212
212
129
213
79
256
280
85
252
252
251
251
250
328
327
241
4
94
94
18
3
5
13
18
17
17
294
58
53
74
80
74
125
126
204
128
127
125
337
206
127
121
125
124
337
129
127
Pagina 350
Naam
ID Pagina
JONGENEEL, Klaas (b.1809)
JONGENEEL, Klaas (b.1812)
JONGENEEL, Klaasje (b.1814)
JONGENEEL, Maria (c.1808)
JONGENEEL, Martinus (b.1833)
JONGENEEL, Neeltje B (b.1806)
639
642
644
638
797P
637
563P
637
JONGENEEL, W Dirkje (b.1864) 1081
JONGH, DE, Maritje J (bu.1702)
25P
JONGKIND, Ariaantje Huijberts
90P
JONKER, Maarten A (c.1710)
103P
JOODE, DE, Elisabeth (b.1807)
491P
KABOUT, Lambertus (b.1804)
575P
KATS, Tanneke (b.1879)
958P
KEET, Arij Ariense
30P
KEET, Bregt Jans (c.1712)
121
KEET, Dirckje Jans (c.1710)
120
KEET, Geertje Jans (c.1717)
122
KEET, Jan Ariense (c.1680)
73
KEET, Neeltje (c.1684)
74
KEET, Pieter Jans (c.1709)
119
KEET, Pietertje Jans (c.1720)
123
KEIJSER, Pieter Ariensz (bu.1689) 26P
KLAEUW, VAN DER , Joris
255P
KLAEUW, VAN DER , W (c.1768) 413
KLAVEREN, VAN, Dirk (b.1763) 382P
KLAVEREN, VAN, D (b.1803)
575
KLAVEREN, VAN, J (d.1810)
384P
KLAVEREN, VAN, J (b.1810)
587
KLAVEREN, VAN, P (b.1800)
572
KLAVEREN, VAN, P (b.1801)
573
KLAVEREN, VAN, P (b.1807)
574
KLEEF, VAN, Burgje (b.1875)
959
KLEEF, VAN, Cornelis (b.1889)
965
KLEEF, VAN, Dirk (b.1880)
961
KLEEF, VAN, Dirk (b.1882)
962
KLEEF, VAN, Jacoba (b.1878)
960
KLEEF, VAN, Johanna M (b.1885) 963
KLEEF, VAN, Johanna M (b.1886) 964
KLEEF, VAN, Johannes (b.1874) 958
KLEEF, VAN, Willem (b.1845)
752P
KLEM, Hendrik (bu.1782)
137P
KLOOS, Petronella (c.1754)
338P
KNECHT, DE, Alida M (b.1876)
873P
KNIEP, Johanna (b.1857)
1059
KNIEP, Joris (b.1861)
1061
KNIEP, Joris Kasant (b.1836)
788P
KNIEP, Leendert (b.1850)
1056
KNIEP, Niesje (b.1852)
1057
KNIEP, Niesje (b.1855)
1058
KNIEP, Willemina (b.1859)
1060
KOELEN, Marije Jansz (c.1671)
62P
KOEMAN, Joanna (b.1807)
512P
07 Oct 2014
125
126
126
125
335
209
187
125
336
14
32
39
85
107
269
17
26
26
26
26
17
17
26
26
16
70
70
106
107
111
111
107
107
107
269
272
271
271
270
271
272
268
268
29
87
227
322
322
320
321
321
321
322
21
147
Naam
ID Pagina
KOOTE, Dingena (b.1897)
880P
KOOTER, DE, H (b.1879)
1084P
KOREN, Elizabeth D (b.1914)
926P
KORPERSHOEK, Jan
345P
KOSTER, Hermanus (b.1829)
816P
KOSTER, Johanna (b.1851)
818P
KOSTER, Sijtje (b.1878)
1044P
KOUWEN, VAN DER, E (d.1823) 399P
KRAAIJ, Hendrik J (b.1821)
544P
KRAAN, Leentje (b.1826)
656P
KRAMME, Frans H (b.1806)
586P
KRIMPEN, VAN, J G (b.1850)
1027P
KROMMEDAM, E (b.1854)
1039P
KROONE, Baltus (b.1902)
900P
KRUIDENIER, Daniel (b.1892)
990P
KRUIJT, Leendert (b.1799)
531P
KUIF, Aart (b.1881)
745P
KUIF, Clazina Geertje (b.1915)
945
KUIF, Clazina Geertje (b.1916)
946
KUIF, Janny Jacoba (b.1919)
947
KUIF, Johannes Dirk (b.1912)
944
KUIF, Neeltje Geertruida (b.1908) 943
KUIF, Willem Cornelis (b.1923)
948
KUIJS, Kaatje (c.1776)
435P
KUNSEL, Hendrik (b.1799)
627P
LAAN, VAN DER , A (c.1755)
226
LAAN, VAN DER , A G (c.1696)
88P
LAAN, VAN DER , A (c.1731)
150
LAAN, VAN DER , A A (c.1732) 151
LAAN, VAN DER , C A (c.1734) 152
LAAN, VAN DER , G A (c.1724)
144
LAAN, VAN DER , G (c.1757)
LAAN, VAN DER , Jan (c.1747)
LAAN, VAN DER , Jan
LAAN, VAN DER , Jan A (c.1726)
LAAN, VAN DER , Jan A (c.1730)
LAAN, VAN DER , K (c.1751)
LAAN, VAN DER , P (c.1750)
LAAN, VAN DER , P (c.1752)
LAAN, VAN DER , S A (b.1728)
LAAN, VAN DER , S A (c.1722)
LAAN, VAN DER , S A (c.1727)
LAAN, VAN DER , S A (b.1728)
LAAN, VAN DER , T (c.1759)
LANGE, DE, Maria (b.1787)
LANGEVELD, Stijntje
LEENDERTS, Marija (bu.1679)
LEENDERTSE, Cornelis
LEEUW, VAN DER, B B (b.1613)
LEEUW, VAN DER, D B (c.1609)
LEEUWEN, VAN, A (c.1708)
LEEUWEN, VAN, Alida (c.1768)
227
222
148
145
149
224
223
225
147
143
146
147
228
479P
218P
34P
12P
8P
5P
137P
389
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
233
339
256
59
205
206
317
116
98
132
110
304
311
239
286
94
261
262
262
262
262
262
263
76
121
44
31
31
31
44
32
44
31
44
44
31
31
31
44
44
44
44
31
31
31
44
84
43
18
2
9
8
29
112
65
Pagina 351
Naam
ID Pagina
LEEUWEN, VAN, B (c.1779)
LEEUWEN, VAN, C (b.1742)
LEEUWEN, VAN, Jan (c.1766)
LEEUWEN, VAN, Jan (c.1767)
LEEUWEN, VAN, J Klaas (c.1707)
LEEUWEN, VAN, J (b.1798)
LEEUWEN, VAN, J Jans (c.1740)
LEEUWEN, VAN, Joris (b.1743)
LEEUWEN, VAN, Krijn (c.1780)
LEEUWEN, VAN, Maria (c.1764)
LEEUWEN, VAN, Pieter (b.1877)
LEEUWEN, VAN, P C (c.1737)
LENAARTS, Grietje
LIFOOT, VAN, Willem Cornelisz
LINDEN, VAN DER, Gerrit
LODEWEG, VAN, Cornelis Jansz
LODEWEG, VAN, Marij (c.1694)
LOOZER, DE, Klaas (b.1740)
LUHRMAN, Jannetje (b.1855)
LUIJT, Cornelis (b.1902)
LUNENBURG, C Frzn (b.1789)
LUNENBURG, C Frans (b.1816)
LUNENBURG, C Frans (b.1817)
LUNENBURG, F Johanna (b.1819)
LUNENBURG, M C (b.1814)
LUNENBURG, M A (b.1812)
MAERTENS, Neeltje
MANNEE, Aefie (c.1764)
MANNEE, Aefie (c.1754)
MANNEE, Aefie (c.1764)
MANNEE, Cornelis Jan (c.1728)
MANNEE, Dirk (c.1762)
MANNEE, Elisabeth (c.1757)
417
375P
387
388
91P
512P
196P
261P
418
386
960P
207P
11P
37P
78P
42P
87
359P
727P
971P
400P
621
622
623
620
619
8P
220
216
220
140P
219
217
MANNEE, Hendrijntje (c.1768)
MANNEE, Jan Otto (c.1760)
MEIJER, Jacobus (d.1819)
MEIJER, Neeltje (c.1776)
MEIJER, Neeltje (c.1778)
MES, Batholomeus (b.1848)
MES, Gerrigje (b.1847)
MES, Gerritje (b.1861)
MES, Jan (b.1858)
MES, Leendert (c.1824)
MES, Leendert (b.1851)
MES, Leendert (b.1857)
MES, Martijntje (b.1865)
MES, Pieter (b.1863)
07 Oct 2014
71
101
65
65
32
142
60
71
72
65
270
64
11
10
18
20
20
97
230
276
117
118
119
119
118
118
9
67
42
43
42
43
66
43
221
43
218
43
178P 54
288
54
289
54
836 216
854 224
835 216
853 224
841 218
859 225
840 218
858 225
662P 214
837 217
855 225
839 217
857 225
843 219
861 225
842 218
Naam
MES, Trijntje (b.1852)
MEUIJT, Aalbert (c.1666)
MEUIJT, Aalbert Claes (c.1673)
MEUIJT, Aalbert Jansz (c.1671)
MEUIJT, Aaltje Claes (bu.1736)
ID Pagina
860
838
856
44
40
43
42
MEUIJT, Aaltje Dircks
MEUIJT, Aefje Aelberts
37
16
MEUIJT, Aelbert Claes
2
MEUIJT, Anna Jans (bu.1731)
MEUIJT, Annetie (c.1666)
57
38
MEUIJT, Annetje (c.1671)
45
MEUIJT, Annetje (c.1675)
47
MEUIJT, Annichgen Claes (b.1611) 7
MEUIJT, Ariaantje (bu.1715)
15
MEUIJT, Arien Aelberts
13
MEUIJT, Balten Roelen (b.1641)
MEUIJT, Brechjen Roelen (b.1645)
28
30
MEUIJT, Christijntje (c.1717)
MEUIJT, Claas Roelen (b.1639)
166
27
MEUIJT, Claes Aelberts (bu.1698)
9
MEUIJT, Claes Claes (c.1670)
MEUIJT, Claes Dirk Jansz (c.1590)
MEUIJT, Claesgen Jans (b.1634)
MEUIJT, Cornelis Aelbertse
MEUIJT, Cornelis Claes (d.1637)
39
1
21
14
4
MEUIJT, Cornelis Roelen (c.1692)
96
MEUIJT, Dirck Jans (c.1701)
90
MEUIJT, Dirck Roelen (c.1693)
MEUIJT, Dirckgen Claes (b.1609)
82
6
MEUIJT, Dirckje Dirks (c.1665)
MEUIJT, Dirckje Roelen (c.1684)
MEUIJT, Dirk Claes (b.1613)
60
80
8
MEUIJT, Dirk Roelen (c.1698)
MEUIJT, Dirk Roelen (b.1635)
MEUIJT, Dirk Roelen (c.1693)
MEUIJT, Dirk Roelen (b.1635)
MEUIJT, Dirk Roelen (c.1698)
MEUIJT, Fijgje (bu.1676)
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
100
25
97
25
100
56
225
217
225
12
11
11
20
11
10
13
2
2
1
14
20
11
12
12
1
12
2
11
2
8
17
8
47
34
16
8
11
2
11
1
4
2
5
1
34
21
32
21
19
8
1
14
19
8
1
37
14
21
8
22
14
Pagina 352
Naam
ID Pagina
MEUIJT, Frans Aelberts (bu.1684)
MEUIJT, Geertje Roelen (b.1637)
10
26
MEUIJT, Gerritgen Jan (b.1629)
MEUIJT, Gerritje Jans (bu.1712)
MEUIJT, Grietje Jans (c.1699)
MEUIJT, Jan (c.1673)
MEUIJT, Jan Aelberts (d.1663)
20
95
89
46
11
MEUIJT, Jan Claes (b.1604)
3
MEUIJT, Jan Dirks (c.1670)
62
MEUIJT, Jan Jans (c.1704)
91
MEUIJT, Jan Roelen (b.1631)
23
MEUIJT, Kornelis Dirks (c.1729)
194
MEUIJT, Leendert Dirks (c.1655)
MEUIJT, Leendert Roelen (b.1643)
33
29
MEUIJT, Leentje Roelen (bu.1691)
24
MEUIJT, Lena (c.1675)
65
MEUIJT, Levenloos (c.1703)
102
MEUIJT, Lijsbet Jans (b.1620)
18
MEUIJT, Lijsbeth Roelen (c.1685) 81
MEUIJT, Maria Dirks (c.1724)
192
MEUIJT, Maria Roelen (c.1695)
99
MEUIJT, Marichje Aelberts
MEUIJT, Marichje Dirks (c.1676)
MEUIJT, Marija Jans (c.1695)
12
66
88
MEUIJT, Marija Pieters (c.1687)
MEUIJT, Marritgen Jans (b.1618)
MEUIJT, Meijnsje R (bu.1762)
MEUIJT, N.N, (bu.1667)
MEUIJT, N.N. (bu.1679)
MEUIJT, N.N. (bu.1665)
MEUIJT, N.N. (bu.1665)
MEUIJT, N.N. (bu.1665)
MEUIJT, N.N. (bu.1684)
MEUIJT, N.N. (bu.1673)
MEUIJT, Neeltgen Jans (b.1626)
MEUIJT, Neeltje Roelen (c.1704)
78
17
104
54
58
69
53
70
76
36
19
103
MEUIJT, Pieter (c.1720)
139
MEUIJT, Pieter Dirks (c.1655)
34
MEUIJT, Pieter Jansz (c.1748)
MEUIJT, Roel Claes (b.1604)
209
5
07 Oct 2014
2
15
8
4
21
21
12
11
2
2
1
20
15
32
21
13
8
57
38
9
17
8
14
8
15
22
4
19
57
37
36
22
2
15
31
21
18
4
22
14
14
16
14
16
18
10
4
39
22
40
30
17
10
39
5
Naam
ID Pagina
MEUIJT, Roel Dirks (c.1674)
MEUIJT, Roel Dirks (bu.1738)
MEUIJT, Roel Dirks (c.1668)
MEUIJT, Roel Dirks (bu.1738)
MEUIJT, Roel Dirks (c.1674)
MEUIJT, Roel Jans (c.1671)
MEUIJT, Roeland (c.1670)
MEUIJT, Teunis Claes (c.1677)
MEUIJT, Willem Dirks (c.1663)
MEUIJT, VAN DER , F D (c.1678)
64
35
61
35
64
55
71
41
59
75
MOLENAAR, Jan Jans (c.1720)
MOLENAAR, Johanna (c.1764)
MOLENAAR, Neeltje (b.1813)
MORAAL, Johannes (b.1804)
MOST, VAN DER, E (b.1830)
MOSTERT, Neeltje (b.1838)
MUIJT, Aaltje (b.1888)
MUIJT, Aaltje (b.1886)
MUIJT, Aaltje (b.1888)
MUIJT, Aaltje Willemsdr (c.1725)
178P
287
537P
640P
798P
784P
750
749
750
173
MUIJT, Aart (c.1673)
MUIJT, Abraham Cleas (c.1760)
MUIJT, Abraham Cleas (c.1770)
MUIJT, Abraham Jans (c.1742)
MUIJT, Abraham Jans (c.1740)
MUIJT, Abraham Jans (c.1742)
MUIJT, Abram Jans (c.1710)
MUIJT, Adrianus (b.1870)
MUIJT, Aletta Dircks (c.1715)
MUIJT, Alida (c.1773)
63
237
242
161
160
161
93
872
761
137
384
MUIJT, Anna (b.1797)
562
MUIJT, Antje (c.1771)
383
MUIJT, Ariaantje (c.1743)
178
MUIJT, Arie (b.1866)
870
759
254
967
333
269
325
348
MUIJT, Arij (c.1741)
MUIJT, Barbara (b.1892)
MUIJT, Barbara (c.1757)
MUIJT, Barbara (c.1752)
MUIJT, Barbara Janse (c.1765)
MUIJT, Beatrix (b.1855)
MUIJT, Burgina (b.1891)
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
754
865
754
966
985P
1
21
19
15
10
15
14
17
11
14
26
18
54
54
159
125
346
310
267
169
169
51
35
15
45
45
47
33
33
21
225
172
28
111
64
183
102
108
64
53
36
225
172
49
274
58
51
57
91
60
276
225
170
273
283
Pagina 353
Naam
ID Pagina
Naam
ID Pagina
MUIJT, Christina Jans (c.1733)
201
MUIJT, Dirkje (b.1857)
MUIJT, Dirkje (c.1762)
MUIJT, Dirkje (b.1857)
MUIJT, Dirkje (b.1832)
MUIJT, Dirkje (b.1885)
MUIJT, Dirkje (c.1776)
MUIJT, Elias (c.1767)
MUIJT, Elisabeth (b.1868)
MUIJT, Elisabeth (c.1746)
MUIJT, Elisabeth (b.1868)
MUIJT, Elisabeth (c.1746)
MUIJT, Elisabeth (c.1734)
MUIJT, Elisabeth Claes (c.1764)
MUIJT, Evert (b.1917)
MUIJT, Evertje (b.1920)
MUIJT, Evertje (b.1922)
MUIJT, Geerard (c.1722)
MUIJT, Geertje (b.1874)
MUIJT, Geertje (b.1829)
MUIJT, Geertje (b.1874)
MUIJT, Geertje (b.1829)
MUIJT, Geertrui (c.1755)
MUIJT, Geertrui (c.1753)
MUIJT, Geertrui (c.1755)
MUIJT, Geertrui P (c.1783)
MUIJT, Gerrit (b.1906)
MUIJT, Gerrit (c.1728)
MUIJT, Gerritje (b.1896)
MUIJT, Gijsbert L (c.1704)
MUIJT, Gretha (b.1900)
MUIJT, Grietje (b.1897)
MUIJT, Hendrik (c.1712)
MUIJT, Hendrika (c.1715)
755
374
866
755
541
748
357
381
738
213
738
213
142
239
928
930
931
113
742
540
742
540
264
263
264
398
914
116
908
105
971
970
107
109
MUIJT, Hillegonda (c.1726)
MUIJT, Huijbrecht Dirks (c.1727)
MUIJT, Jaapie (b.1785)
MUIJT, Jaapje (b.1840)
MUIJT, Jacob (b.1792)
MUIJT, Jacob Jansz (b.1735)
193
155
552
786
556
202
MUIJT, Jacobus (b.1787)
MUIJT, Jacobus (b.1901)
MUIJT, Jan (c.1767)
MUIJT, Jan (b.1870)
MUIJT, Jan (c.1757)
MUIJT, Jan (c.1758)
MUIJT, Jan (b.1870)
MUIJT, Jan (c.1765)
MUIJT, Jan (b.1837)
MUIJT, Jan (c.1761)
MUIJT, Jan (c.1764)
MUIJT, Jan (b.1837)
MUIJT, Jan (b.1860)
554
912
338
739
371
372
739
380
782
335
336
783
867
62
38
MUIJT, Claas Jans (c.1734)
156
45
32
MUIJT, Claudina P (b.1810)
617 197
117
MUIJT, Cornelia E (c.1788)
400 117
MUIJT, Cornelia E (c.1781)
397
68
MUIJT, Cornelia E (c.1788)
400
68
MUIJT, Cornelia Jans (c.1740)
159
32
MUIJT, Cornelia Johanna (c.1779) 396
68
MUIJT, Cornelia Willems (c.1724) 172
51
35
MUIJT, Cornelis (b.1853)
753 272
MUIJT, Cornelis (c.1789)
498
87
MUIJT, Cornelis (b.1853)
864 225
753 170
MUIJT, Cornelis Claes (c.1757)
236
68
45
MUIJT, Cornelis Dirk (b.1902)
972 276
MUIJT, Cornelis J (b.1912)
926 256
MUIJT, Crijna (b.1795)
501
87
MUIJT, Crijna (c.1801)
502
87
MUIJT, Crijna (b.1801)
503
87
MUIJT, Delia (c.1762)
379
64
MUIJT, Dirck (c.1718)
110
24
MUIJT, Dirk (b.1823)
715 225
543 169
715 153
MUIJT, Dirk (c.1760)
373
63
MUIJT, Dirk (b.1871)
740 167
41
MUIJT, Dirk (c.1751)
215
MUIJT, Dirk (b.1894)
968 274
MUIJT, Dirk (b.1895)
969 275
MUIJT, Dirk (c.1769)
351
60
MUIJT, Dirk (c.1770)
339
58
MUIJT, Dirk (c.1775)
340
58
MUIJT, Dirk (b.1823)
543
97
MUIJT, Dirk Janse (c.1742)
206
63
MUIJT, Dirk Jacobse (c.1764)
375 101
MUIJT, Dirk Jans (b.1778)
358
94
536P 153
63
MUIJT, Dirk Jacobse (c.1764)
375
MUIJT, Dirk Janse (c.1742)
206
39
MUIJT, Dirk Jans (b.1778)
358
61
MUIJT, Dirk Pieters (c.1686)
77
28
MUIJT, Dirk Pieters (bu.1762)
285
53
MUIJT, Dirk Pietersz (c.1749)
268
51
324
57
MUIJT, Dirk Pieters (c.1686)
77
18
MUIJT, Dirk Willems (c.1719)
170
48
35
MUIJT, Dirkje (c.1776)
357
94
MUIJT, Dirkje (c.1762)
374
99
MUIJT, Dirkje (b.1885)
748 264
07 Oct 2014
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
282
63
225
170
95
169
61
64
236
65
167
41
30
45
257
257
257
25
253
164
168
95
72
50
50
68
246
25
242
22
275
275
23
40
24
37
32
101
182
101
63
38
101
245
87
241
63
63
167
64
180
58
58
180
225
Pagina 354
Naam
ID Pagina
Naam
ID Pagina
MUIJT, Jan (b.1860)
MUIJT, Jan (c.1765)
MUIJT, Jan (c.1767)
MUIJT, Jan (c.1747)
MUIJT, Jan Dirks (c.1724)
MUIJT, Jan Janse (c.1764)
756
337
338
260
154
347
MUIJT, Klaas (b.1786)
MUIJT, Klaas (b.1876)
MUIJT, Klaas Claes (c.1765)
MUIJT, Klaas Wilhelmus (b.1791)
MUIJT, Kornelia (c.1744)
553
743
240
401
207
MUIJT, Kornelia Janse (c.1737)
MUIJT, Kornelis (c.1790)
MUIJT, Lea (c.1775)
MUIJT, Leendert Dirks (c.1679)
203
499
356
67
MUIJT, Leendert Pieters (c.1784)
MUIJT, Lena (c.1719)
MUIJT, Lena (c.1733)
MUIJT, Levenloos (b.1799)
MUIJT, Levenloos (b.1924)
MUIJT, Levenloos W (b.1741)
MUIJT, Levenloos W (b.1742)
MUIJT, Lidia (c.1742)
286
111
118
514
932
176
177
198
MUIJT, Lidia Dirks (c.1738)
MUIJT, Lidia Pietersd (c.1746)
MUIJT, Maartje (c.1791)
MUIJT, Maria (c.1708)
MUIJT, Maria (c.1730)
MUIJT, Maria (c.1723)
MUIJT, Maria Claes (c.1768)
MUIJT, Maria Dirks (bu.1762)
MUIJT, Maria Jansd (c.1763)
197
266
322
22
907
925
868
757
500
106
141
114
241
153
346
MUIJT, Maria Jans (c.1736)
MUIJT, Maria Jans (c.1745)
MUIJT, Maria Pieters (c.1758)
MUIJT, Marijtje (b.1872)
157
162
284
741
MUIJT, Marijtje G (b.1914)
MUIJT, Martijntje W (c.1733)
MUIJT, Meindert (b.1796)
MUIJT, Metje (c.1713)
MUIJT, Neeltje (c.1743)
MUIJT, Neeltje (b.1878)
MUIJT, Neeltje (c.1726)
MUIJT, Neeltje (c.1743)
MUIJT, Neeltje (c.1726)
MUIJT, Neeltje (b.1878)
MUIJT, Nicolaas (b.1919)
MUIJT, Niesje (c.1738)
915
174
561
108
255
744
140
255
140
744
929
158
MUIJT, Otto (c.1749)
214
MUIJT, Jan Roelen (c.1701)
MUIJT, Janna (b.1827)
MUIJT, Janna (c.1769)
MUIJT, Jannetje (c.1747)
MUIJT, Jannetje (c.1748)
MUIJT, Jannetje (c.1804)
MUIJT, Jannetje (c.1739)
MUIJT, Jannetje (c.1747)
MUIJT, Jannetje (c.1804)
MUIJT, Jannetje (c.1766)
MUIJT, Jannetje (c.1748)
MUIJT, Jannetje (c.1804)
MUIJT, Jeannette G E (b.1851)
MUIJT, Joanna (c.1789)
MUIJT, Johanna (c.1768)
MUIJT, Johanna (b.1880)
MUIJT, Johanna (b.1851)
MUIJT, Johanna (c.1761)
MUIJT, Johanna (b.1850)
MUIJT, Johanna (b.1851)
MUIJT, Johanna (c.1768)
MUIJT, Johanna (b.1880)
MUIJT, Johanna (c.1731)
MUIJT, Johanna Claes (c.1762)
MUIJT, Johanna F E (b.1853)
MUIJT, Johannes (c.1790)
MUIJT, Johannes (b.1836)
MUIJT, Johannes (c.1755)
MUIJT, Johannes (b.1914)
MUIJT, Johannes (c.1790)
MUIJT, Johannes (b.1905)
MUIJT, Johannes (b.1836)
MUIJT, Johannes (c.1725)
MUIJT, Johannes Claes (c.1756)
MUIJT, Johannes C (b.1813)
MUIJT, Johannes C (b.1848)
MUIJT, Johannes C (b.1813)
MUIJT, Johannes C (b.1915)
MUIJT, Johannes Dirksz (c.1735)
MUIJT, Joris (c.1722)
MUIJT, Klaas (b.1876)
07 Oct 2014
170
58
58
49
32
90
60
101
38
22
539 161
95
377
63
267
74
323
80
261
71
536 153
253
49
267
50
323
57
536
95
349
60
261
49
358P 97
812 201
555 101
382 105
745 261
752 268
378
64
862 225
751 170
863 225
752 170
382
64
745 168
117
25
238
45
813 202
558 179
542 166
332
58
949 263
558 102
913 246
542
96
115
25
235
45
618 199
811 200
618 117
927 257
196
60
38
168
34
743 255
MUIJT, Lijsbet (d.1641)
MUIJT, Lijsje (b.1894)
MUIJT, Lijsje (b.1909)
MUIJT, Maarten (b.1861)
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
101
168
45
68
64
39
38
87
61
22
15
53
24
26
91
257
36
36
61
38
38
50
57
5
242
256
225
171
87
22
30
25
45
32
88
60
32
33
53
250
168
248
36
102
24
70
258
42
49
30
168
257
46
32
41
Pagina 355
Naam
ID Pagina
Naam
MUIJT, Petronella (c.1759)
334
305
314
157
313
181
312
327
102
309
309
101
63
MUIT, Arnold Christiaan (b.1888) 877 231
MUIT, Arnoldus C (b.1886)
876 230
MUIT, Bartholomeus (c.1796)
513 148
484P 134
MUIT, Bartholomeus (c.1790)
510
90
MUIT, Bartholomeus (c.1796)
513
90
MUIT, Burgje (b.1893)
990 286
MUIT, Catharina (b.1820)
660 135
689 149
MUIT, Catharina (b.1821)
680 143
MUIT, Catharina (b.1830)
686 146
MUIT, Cornelia (b.1844)
721 158
MUIT, Cornelia Adriana (b.1861) 1035 308
MUIT, Cornelis (b.1832)
795 322
MUIT, Cornelis (b.1859)
1039 311
MUIT, Cornelis (b.1832)
795 189
823 210
MUIT, Cornelis (b.1901)
996 288
MUIT, Cornelis (c.1836)
850 223
MUIT, Dirk (b.1854)
727 228
MUIT, Dirk (c.1792)
559 180
MUIT, Dirk (b.1838)
717 156
MUIT, Dirk (b.1856)
1038 310
MUIT, Dirk (b.1854)
727 161
MUIT, Dirk (c.1792)
559 102
MUIT, Dirk (b.1898)
910 244
MUIT, Dirk (b.1899)
994 287
MUIT, Dirk (b.1872)
1044 316
MUIT, Dirk (c.1772)
354
60
MUIT, Dirk (c.1774)
355
60
MUIT, Dirkje (b.1896)
992 286
MUIT, Elijsabeth (b.1901)
995 287
MUIT, Eva (c.1791)
511
90
MUIT, Eva (c.1800)
515
91
MUIT, Eva (c.1801)
516
91
MUIT, Floris Mes/ (c.1845)
834 215
852 224
MUIT, Grietje (b.1848)
787 318
778P 289
787 183
MUIT, Helena Petronella (b.1852) 726 225
161
820P 206
86
58
MUIJT, Petronella Jans (c.1746)
208
39
MUIJT, Pieter (c.1714)
136
28
MUIJT, Pieter (b.1883)
747 168
MUIJT, Pieter Dirks (c.1722)
191
56
171P 50
191
37
MUIJT, Pieter Jansz (c.1732)
200
38
MUIJT, Pieter Nicolaas (c.1785)
399 116
68
MUIJT, Pieter Willems (c.1735)
175
53
36
MUIJT, Pieternelletje (c.1720)
112
24
MUIJT, Piter (c.1718)
138
30
MUIJT, Roel Jansz (b.1749)
210
39
MUIJT, Roeland (c.1738)
204
39
MUIJT, Roeland (c.1739)
205
39
MUIJT, Roelandus (c.1720)
167
34
MUIJT, Sara Catharina (c.1764)
246
68
47
MUIJT, Sara Jans (c.1711)
94
21
MUIJT, Sijtie
79
18
MUIJT, Simon (c.1780)
360
61
MUIJT, Simon (c.1783)
361
61
MUIJT, Simon (c.1785)
362
61
38
MUIJT, Stijna (c.1730)
199
MUIJT, Stijntje Willems (c.1721) 171
50
191P 56
171
35
MUIJT, Tanneke (c.1777)
385
64
MUIJT, Teunis (b.1881)
746 263
168
MUIJT, Trijntje Dirks (c.1731)
195
59
38
MUIJT, Trijntje Janse (c.1779)
359
97
MUIJT, Trijntje Jans (c.1707)
92
33
21
MUIJT, Trijntje Janse (c.1779)
359
61
MUIJT, Wilhelmina G F (b.1856) 814 203
MUIJT, Willem (c.1750)
262
49
MUIJT, Willem (c.1746)
265
50
MUIJT, Willem Roelen (c.1694)
98
35
22
MUIJT, Willemijntje (c.1745)
256
49
MUIJT, Willemijntje (c.1745)
259
49
MUIJT/MUIT, Hendrik (b.1898)
993 287
MUIT, Adriaan (b.1890)
878 231
MUIT, Adriaan (b.1894)
880 232
MUIT, Adriana (b.1858)
1033 307
MUIT, Adrianus (c.1825)
683 145
MUIT, Adrianus (c.1827)
684 145
MUIT, Adrianus (c.1828)
685 146
MUIT, Agatha (c.1843)
1024 302
MUIT, Agatha (b.1852)
1028 305
07 Oct 2014
MUIT, Agatha (b.1854)
MUIT, Alijda (b.1869)
MUIT, Antje (b.1841)
MUIT, Ariaantje (b.1864)
MUIT, Arie (c.1794)
MUIT, Arie (b.1862)
MUIT, Arie (b.1864)
MUIT, Arie (c.1794)
MUIT, Arie (b.1862)
MUIT, Arie (b.1866)
MUIT, Arij (c.1766)
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
ID Pagina
1030
1043
719
1041
560
1040
1065
560
1036
1037
376
Pagina 356
Naam
ID Pagina
Naam
MUIT, Helena Petronella (b.1896)
MUIT, Jaapje (b.1817)
881
779
MUIT, Johannis (b.1863)
MUIT, Katharina (b.1819)
MUIT, Katharina (b.1859)
MUIT, Klaas (b.1866)
MUIT, Leendert (b.1823)
1064
678
1034
1066
780
MUIT, Leendert (b.1876)
MUIT, Leendert (b.1826)
1088
663
692
679
723
724
725
546
MUIT, Jacob (b.1800)
MUIT, Jacob (c.1789)
MUIT, Jacob (b.1858)
MUIT, Jacob (b.1868)
MUIT, Jacob (b.1880)
MUIT, Jacob (b.1800)
MUIT, Jacob (b.1882)
MUIT, Jacoba (b.1838)
MUIT, Jacoba (b.1866)
MUIT, Jacoba (b.1838)
MUIT, Jacobus (b.1824)
MUIT, Jacobus (b.1900)
MUIT, Jacobus J (b.1872)
MUIT, Jan (b.1807)
MUIT, Jan (b.1867)
MUIT, Jan (b.1834)
MUIT, Jan (c.1802)
MUIT, Jan (b.1815)
MUIT, Jan (b.1816)
MUIT, Jan (b.1821)
MUIT, Jan (b.1807)
MUIT, Jan (b.1834)
MUIT, Jan (b.1874)
MUIT, Jan (b.1879)
MUIT, Jan (b.1867)
MUIT, Jannigje (c.1771)
MUIT, Jannigje (c.1767)
MUIT, Jannigje (c.1770)
MUIT, Jannigje (c.1771)
MUIT, Joanna (b.1877)
MUIT, Joannes (c.1793)
MUIT, Joannes (c.1789)
MUIT, Joannes (c.1793)
MUIT, Johanna (b.1838)
MUIT, Johanna (b.1861)
MUIT, Johanna (b.1849)
MUIT, Johanna (b.1842)
MUIT, Johanna (b.1874)
MUIT, Johanna (b.1846)
MUIT, Johanna (b.1842)
MUIT, Johanna Maria (b.1833)
MUIT, Johanna Maria (c.1836)
MUIT, Johannes (b.1822)
MUIT, Johannes (b.1864)
MUIT, Johannes (c.1824)
07 Oct 2014
233
294
179
563 187
637P 209
557 102
1062 323
1073 331
1089 345
563 102
1080 334
797 335
1072 331
797 189
825 210
784 309
181
911 245
1075 332
537 154
760 285
796 330
535
95
675 142
676 142
661 137
690 149
95
537
796 189
824 210
1069 329
1079 334
871 225
760 172
353
92
350
60
352
60
353
60
1070 329
512 141
509
90
512
90
1013 295
1063 326
1027 304
720 157
1076 332
722 158
851 224
687 146
688 147
681 144
869 225
758 171
682 144
MUIT, Levenloos (b.1820)
MUIT, Levenloos (b.1853)
MUIT, Levenloos (b.1854)
MUIT, Levenloos (b.1856)
MUIT, Lidia (b.1803)
MUIT, Lijsje (b.1810)
ID Pagina
566
MUIT, Maartje (b.1895)
MUIT, Maggeltje (b.1846)
MUIT, Maggeltje (b.1853)
MUIT, Maggeltje (b.1855)
MUIT, Maria (b.1840)
MUIT, Marinus (b.1874)
MUIT, Marinus (b.1877)
MUIT, Mart(h)ina (b.1867)
MUIT, Martijntje (c.1824)
991
1025
1029
1031
718
1068
1071
1042
662
691
662
691
MUIT, Meijnsje (b.1803)
564
MUIT, Neeltje (c.1818)
677
MUIT, Neeltje (b.1872)
1087
MUIT, Neeltje (c.1818)
677
MUIT, Neeltje (b.1869)
1074
MUIT, Neeltje (b.1892)
879
MUIT, Neeltje (b.1871)
1067
MUIT, Neeltje Jacoba (b.1878)
1078
MUIT, Petronella Jacoba (b.1897) 909
MUIT, Pieter (b.1841)
798
MUIT, Pieter (b.1806)
MUIT, Pieter (b.1857)
MUIT, Roelant (c.1725)
MUIT, Teunis (b.1825)
MUIT, Teunis (b.1847)
MUIT, Teunis (b.1825)
MUIT, Teunis Arnoldus (b.1885)
MUIT, Teuntje (b.1856)
MUIT, Teuntje (b.1875)
MUJT, Arij (b.1831)
MULLEM, VAN, M (b.1828)
N.N.,
OOSTEROM, VAN, P (b.1907)
OOSTERWIJK, Klaasje (b.1807)
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
826
565
1032
169
538
1026
538
875
728
1077
781
791P
359P
918P
537P
326
143
308
327
300
179
344
137
149
143
159
159
160
172
99
189
105
286
302
305
306
156
329
329
314
214
224
137
149
102
220
342
143
332
232
328
333
243
341
189
210
105
307
35
160
303
95
230
161
333
180
185
99
252
155
Pagina 357
Naam
ID Pagina
Naam
OOSTROM, Nicolaas (d.1782)
OOSTROOM, VAN , K (b.1858)
OOSTRUM, Claas (c.1738)
OSKAMP, Arie (b.1912)
OUDEN, DEN, Cornelia (c.1733)
OUDEN, DEN, Lena
OUDEN, DEN, Pieter M (b.1867)
OUDIJK, Kaatje Jasperse (c.1763)
OUDVLIET, Divertje H (c.1706)
OUTER, DEN , Andries (b.1828)
106P
820P
162P
915P
156P
163P
848P
347P
98P
785
OUTER, DEN , Geertrui (b.1861)
OUTER, DEN , J (b.1884)
OUTER, DEN , M (b.1799)
OUTSHOORN, Lijsje (b.1844)
OVEN, VAN DER, Aart (b.1820)
OVEN, VAN DER, Anna (b.1859)
1045
1087P
559P
542P
539P
731
986P 284
207P 65
390 112
65
RAADT, DE, Gerrit (b.1842)
831P 214
RAVENSBERG, Aaltje
277P 52
REEUWIJK, VAN, M (b.1796)
558P 179
RHEENEN, VAN , M (b.1879)
1079P 334
RHOON, VAN, Klaas
282P 53
RIETKERK, Isarina E (b.1885)
746P 263
RIJN, VAN, Jacobus (b.1890)
980P 280
RIJSDAM, Maria P (b.1851)
834P 215
RIP, Magdalena (b.1776)
560P 182
ROELEN, Geertje (d.1615)
1P
1
ROELOFS, Adam (b.1800)
586P 110
ROGGEVEEN, Adriana (b.1825) 716 154
ROGGEVEEN, F Adriana (b.1886) 978P 279
ROGGEVEEN, Kars (b.1802)
536P 153
ROMEIJN, Creijntje Jans (c.1731) 194P 58
ROMEIJN, Willempje M (b.1904) 912P 245
ROMEIN, Burgje (b.1881)
975 278
ROMEIN, Burgje (b.1883)
976 278
ROMEIN, Burgje (b.1890)
979 280
ROMEIN, Cornelis (b.1885)
977 279
ROMEIN, Cornelis (b.1887)
978 279
ROMEIN, Dirk (b.1879)
974 278
ROMEIN, Dirkje (b.1897)
982 281
ROMEIN, Jaantje (b.1897)
983 281
ROMEIN, Johanna (b.1894)
981 280
ROMEIN, Neeltje (b.1892)
980 280
ROMEIN, Wilhelmina (b.1877)
973 277
ROMEIN, Willem (b.1849)
754P 277
ROON, VAN, Krijna (b.1798)
453P 129
ROON, VAN, Marietje
165P 34
ROOS, Catharina (b.1837)
792P 186
ROUMEN, Ludovicus W (b.1810) 617P 198
RUIJTER, DE, Aaltje (b.1913)
938 260
RUIJTER, DE, Aaltje (b.1918)
942 261
RUIJTER, DE, Andries C (b.1908) 935 259
RUIJTER, DE, Dirk Jan (b.1915)
940 261
RUIJTER, DE, Dirk Jan (b.1916)
941 261
RUIJTER, DE, Eimert (b.1876)
744P 258
RUIJTER, DE, Gerrit (b.1906)
933 259
RUIJTER, DE, Johannes (b.1908) 934 259
RUIJTER, DE, Levenloos (b.1914) 939 260
RUIJTER, DE, Lijda M (b.1910)
936 260
RUIJTER, DE, M E (b.1911)
937 260
RUITER, DE, Jacoba J (b.1898)
993P 287
SCHEER, Gerdina Dirkje (b.1849) 811P 200
SCHELTUS, Nan (b.1861)
1043P 316
SCHENK, Arie (b.1837)
802 191
SCHENK, Cornelia (b.1846)
806 194
SCHENK, Cornelis (c.1798)
566P 189
SCHENK, Cornelis (b.1830)
799 190
SCHENK, Dirkje (b.1841)
804 193
OVEN, VAN DER, Dirk (b.1854) 729
OVEN, VAN DER, Dirk (b.1856) 730
OVEN, VAN DER, G (b.1865)
733
OVEN, VAN DER, G (b.1866)
734
OVEN, VAN DER, L (b.1863)
732
OVEN, VAN DER, W (b.1886)
882
PAD, VAN DER , A (b.1896)
981P
PANNE, VAN DER , D (b.1898)
897
PANNE, VAN DER , E (b.1908)
906
PANNE, VAN DER , J (b.1896)
895
PANNE, VAN DER , L (b.1903)
901
PANNE, VAN DER , L (b.1905)
904
PANNE, VAN DER , M (b.1897) 896
PANNE, VAN DER , M (b.1902) 900
PANNE, VAN DER , M (b.1899) 898
PANNE, VAN DER , N (b.1904)
902
PANNE, VAN DER , N (b.1907)
905
PANNE, VAN DER , N (b.1900)
899
PANNE, VAN DER , N (b.1904)
903
PANNE, VAN DER , W (b.1869) 738P
PANNE, VAN DER , W (b.1895) 894
PASSCHIERS VERBEEK, M H
67P
PATER, DE, Hendrika (b.1852)
1019P
PERDIJK, Grietje (b.1899)
897P
PIETERS, Marrigje
35P
PIJL, VAN DER , M (b.1882)
1088P
PLAIZIER, Cornelis (b.1885)
964P
PLAK, Arij (c.1762)
382P
PLAK, Dirk (c.1792)
568
PLAK, Jacob (b.1794)
569
PLAK, Jacob (b.1798)
571
PLAK, Jacoba (b.1796)
570
PLAK, Kaatje (c.1790)
567
POLDERMAN, E (b.1790)
358P
POLIJN, Pieter
159P
PORTIELJE, Pieter (b.1790)
620P
PRANGER, Jannetje (b.1893)
988P
07 Oct 2014
22
207
33
248
45
47
223
90
35
318
181
318
344
180
167
162
233
163
162
162
164
164
163
234
280
237
240
237
239
240
237
239
238
240
240
238
240
236
236
23
298
238
19
345
272
105
105
106
106
106
105
95
33
118
284
ID Pagina
PRANGER, Machiel (b.1884)
PRINS, Teunis
PRINS, Willemijntje (c.1782)
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
Pagina 358
Naam
ID Pagina
SCHENK, Elizabeth (b.1844)
SCHENK, Elizabeth (b.1850)
SCHENK, Jaapje (b.1833)
SCHENK, Pietertje (b.1834)
SCHENK, Pietertje (b.1853)
SCHENK, Willemina (b.1839)
SCHEURVEEN, Andries (c.1758)
SCHEURVEEN, Andries (c.1759)
SCHEURVEEN, Jacobus (c.1760)
SCHEURVEEN, Jannetje (c.1756)
SCHEURVEEN, Klaas Pietersz
SCHIERECK FCZN, H (b.1857)
SCHIERECK, Burgje (b.1891)
SCHIERECK, Dirk (b.1896)
SCHIERECK, Frans C (b.1886)
805
807
800
801
808
803
232
233
234
231
152P
755P
986
989
966P
985
SCHIERECK, Johannes (b.1894)
988
SCHIERECK, Levenloos (b.1885) 984
SCHIERECK, Levenloos (b.1892) 987
SCHIEREK JZN, Klaas H (b.1888) 967P
SCHINKELSHOEK, C (b.1800)
505P
SCHIPPERS, Willem (b.1839)
800P
SCHOEN, Jan (b.1775)
441P
SCHOENENMAKER, Martje
144P
SCHOR, Carel Frederik (b.1838)
810
SCHOR, Guiilaume G FL (b.1813) 617P
SCHOR, Maria E C (b.1834)
809
SCHOUTEN, (c.1703)
211
SCHOUTEN, Aaltje (b.1805)
627
SCHOUTEN, Alida (c.1782)
439
SCHOUTEN, Alida (b.1831)
SCHOUTEN, Anna (c.1697)
SCHOUTEN, Anna (b.1788)
SCHOUTEN, Arie (b.1867)
SCHOUTEN, Arie (b.1846)
SCHOUTEN, Arie (b.1830)
SCHOUTEN, Arien (c.1694)
SCHOUTEN, Arien A (bu.1717)
SCHOUTEN, Arij (b.1784)
SCHOUTEN, Claasje (c.1700)
SCHOUTEN, Cornelis (b.1843)
SCHOUTEN, Cornelis (b.1795)
SCHOUTEN, Cornelis (b.1816)
SCHOUTEN, Dirkje (b.1839)
SCHOUTEN, Geertje (b.1883)
SCHOUTEN, Gerrigje (b.1841)
SCHOUTEN, Grietje (b.1821)
SCHOUTEN, Grietje (b.1824)
SCHOUTEN, Grietje (b.1826)
SCHOUTEN, Huibert (b.1878)
SCHOUTEN, Ida (b.1868)
07 Oct 2014
193
194
190
191
195
192
45
45
45
45
45
282
283
285
274
283
284
283
284
274
89
191
77
44
198
197
197
39
121
125
76
774 178
85
20
434
75
1046 319
1003 290
819 206
636 124
83
20
38P 20
440
76
86
20
818 205
481P 84
632 122
816 204
1053 320
1010 293
817 205
770 176
771 176
772 177
1051 320
1008 292
1047 319
Naam
SCHOUTEN, Ida (b.1880)
SCHOUTEN, Jacob (b.1840)
SCHOUTEN, Jacob (b.1789)
SCHOUTEN, Jacob (b.1840)
SCHOUTEN, Jacob (b.1789)
SCHOUTEN, Jacob (b.1876)
SCHOUTEN, Jacob (b.1840)
SCHOUTEN, Jacoba (b.1873)
SCHOUTEN, J (b.1871)
SCHOUTEN, Jan (b.1763)
SCHOUTEN, Jan (b.1812)
SCHOUTEN, Jan (c.1777)
SCHOUTEN, Jan (c.1780)
SCHOUTEN, Jan (b.1796)
SCHOUTEN, Jan (b.1822)
SCHOUTEN, Jannetje (b.1886)
SCHOUTEN, Jannigje (b.1813)
SCHOUTEN, Jannigje (c.1792)
SCHOUTEN, Jannigje J (c.1757)
SCHOUTEN, Johanna (b.1837)
SCHOUTEN, Johannes (b.1833)
SCHOUTEN, Joost (c.1774)
SCHOUTEN, Klaas (c.1695)
SCHOUTEN, Klaas (b.1810)
SCHOUTEN, Klaas (b.1803)
SCHOUTEN, Klaas (c.1789)
SCHOUTEN, Klaas J (c.1749)
SCHOUTEN, Klaasje (b.1819)
SCHOUTEN, Maarten (b.1813)
SCHOUTEN, Maarten (b.1775)
SCHOUTEN, Maarten (b.1848)
SCHOUTEN, Maarten (b.1872)
SCHOUTEN, Maarten (b.1849)
SCHOUTEN, Maarten (b.1775)
SCHOUTEN, Maarten (b.1848)
SCHOUTEN, Maarten (b.1813)
SCHOUTEN, Maartje (b.1838)
SCHOUTEN, Maartje (b.1828)
SCHOUTEN, Meinsje (c.1786)
SCHOUTEN, Mietje (b.1811)
SCHOUTEN, Neeltje (b.1827)
SCHOUTEN, Neeltje (b.1809)
SCHOUTEN, Neeltje (c.1787)
SCHOUTEN, Neeltje (b.1827)
SCHOUTEN, Pieter (c.1784)
SCHOUTEN, Pieter (b.1835)
SCHOUTEN, Pietje (b.1888)
SCHOUTEN, Teunis (b.1874)
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
ID Pagina
1004
1052
1009
778
549
787P
549
1050
1007
778
1049
1006
1048
1005
374P
768
437
438
551
634
1054
1011
769
550
276P
777
775
435
84
629
630P
442
278P
633
631
436
726P
873
821
436
820
631
815
773
548
630
635
628
441
635
547
776
1055
1012
874
291
320
293
289
175
319
100
320
292
179
320
291
319
291
100
176
76
76
100
123
320
294
176
100
75
178
178
75
20
122
122
77
75
123
203
120
226
227
208
76
206
122
204
177
100
122
208
121
76
124
100
178
320
294
228
Pagina 359
Naam
ID Pagina
SCHOUTEN, Teunis Klaase
103P
SCHOUTEN, Thijs
193P
SCHOUTS, Marija Ariens
13P
SCHUPPER, Cornelis P (b.1855)
812P
SEELE, Jan (b.1859)
1045P
SIELING, Dirkje (b.1872)
760P
SIJPE, VAN , Soetje Jorisz (c.1691) 96P
SLIKKEVEER, Willem (b.1848)
813P
SLINGERLAND, P (b.1876)
1009P
SNATERSE, Gerrit (b.1839)
658P
SOMEREN, VAN , Arij (c.1764)
306
SOMEREN, VAN , F J (c.1724)
189P
SOMEREN, VAN , H (c.1756)
303
SOMEREN, VAN , J (c.1762)
305
SOMEREN, VAN , L (b.1776)
310
SOMEREN, VAN , M (c.1767)
307
SOMEREN, VAN , M (c.1777)
311
SOMEREN, VAN , S (c.1771)
308
SOMEREN, VAN , S (c.1772)
309
SOMEREN, VAN , W (c.1759)
304
SPELT, Hendrika (b.1910)
913P
SPELT, Jannigje (b.1908)
914P
SPIERINGSHOEK, Johanna
849P
STAM, Lena (b.1848)
798P
STAPPEN, VAN , Gerrit (d.1764) 212
STAPPEN, VAN , Pieter
109P
STARRE, VAN DER, A (b.1798) 520
STARRE, VAN DER, A (b.1795) 517
STARRE, VAN DER, D E (c.1771) 348P
STARRE, VAN DER, E (b.1807) 525
STARRE, VAN DER, E (b.1800) 522
STARRE, VAN DER, J (b.1804)
560P
STARRE, VAN DER, J (b.1797)
519
STARRE, VAN DER, J (b.1796)
518
STARRE, VAN DER, J (b.1797)
519
STARRE, VAN DER, L (b.1799) 521
STARRE, VAN DER, L (b.1805) 524
STARRE, VAN DER, M (b.1834) 636P
STARREN, VAN DER, A (b.1802) 523
STEEL, VAN , Maria
236P
STEIN, VAN , Cornelis (b.1864) 1085P
STOLK, Jacobus (b.1899)
983P
STOLK, Maria Johanna H (b.1828) 794P
STRAVER, Grietje (b.1816)
544
STRAVER, Johanna (b.1820)
545
STRAVER, Johannes (b.1777)
359P
STRIPAART, Jacobus
112P
STRUIK, Matthijs (b.1876)
750P
STRUIK, Twee kinderen
957
TEUNISZ, Aelbert
7P
THUIJL, Theunis (c.1776)
660P
TILBURG, VAN , Anna (c.1765) 391
TILBURG, VAN , C (b.1778)
392
TILBURG, VAN , Isaac
213P
07 Oct 2014
39
38
12
201
318
285
34
202
293
133
55
55
55
55
56
56
56
56
56
55
246
248
223
341
40
40
92
91
91
92
92
182
149
92
92
92
92
124
151
92
68
340
281
189
98
99
98
24
267
268
1
136
65
66
65
Naam
ID Pagina
TOL, Aart (c.1683)
48
TOL, Frans (c.1689)
50
TOL, Greetje (c.1686)
49
TOL, Jan Dirks
15P
TOL, Teunis (c.1672)
51
TOL, VAN , Margaretha (b.1798) 504P
TOL, VAN, Cornelia (b.1858)
1062P
TOL, VAN, Cornelia (b.1876)
1083P
TOL, VAN, Pieter (b.1831)
674
TOL, VAN, Willem (b.1803)
507P
TOOR, VAN , Rijk (b.1809)
566P
TUINDER, Maarten
462P
TUINENBURG, Bastiaan (b.1889) 879P
UIJTHOL, Jan Jansse
345P
UITENBOGAART, A (b.1802)
590
UITENBOGAART, Arij (b.1804) 591
UITENBOGAART, C (b.1800)
588
UITENBOGAART, J (b.1762)
389P
UITENBOGAART, P C (b.1801) 589
UITHOL, Evertje (b.1885)
743P
UITMAN, Nicolaas (b.1809)
646P
UTRECHT, VAN , C (b.1831)
766
UTRECHT, VAN , H (b.1801)
546P
UTRECHT, VAN , H G (b.1870) 1001
UTRECHT, VAN , H G (b.1872) 1002
UTRECHT, VAN , H T M (b.1861) 997
UTRECHT, VAN , H (b.1825)
763
UTRECHT, VAN , Jan (b.1829)
765
UTRECHT, VAN , J C (b.1834)
767
UTRECHT, VAN , T (b.1866)
999
UTRECHT, VAN , T (b.1827)
764
UTRECHT, VAN , T M (b.1863) 998
UTRECHT, VAN , W (b.1824)
762
UTRECHT, VAN , W J (b.1868) 1000
VALSTAR, Anna (b.1825)
614
VALSTAR, Antje (b.1818)
608
VALSTAR, Antje (b.1821)
611
VALSTAR, Antje (b.1823)
612
VALSTAR, Cornelis (b.1820)
610
VALSTAR, Dirk (b.1809)
603
VALSTAR, Elisabeth (b.1811)
604
VALSTAR, Leentje (b.1814)
606
VALSTAR, Maria (b.1812)
605
VALSTAR, Marinus (b.1816)
607
VALSTAR, Pieter (b.1819)
609
VALSTAR, Pieter (b.1824)
613
VALSTAR, Pieter (b.1829)
615
VALSTAR, Pieter (b.1830)
616
VALSTAR, Pieter Dirksz (b.1780) 393P
VEEN, VAN , Barbera P (c.1700) 100P
VELDEN, VAN DER , W (b.1842) 796P
VELDEN, VAN DER, P (b.1842) 806P
VENTE, Weijntje Arientz (c.1717) 170P
VERBEEK, Johannis (b.1813)
630P
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
12
13
12
12
13
88
325
337
141
141
196
81
232
59
112
112
112
112
112
256
127
174
173
288
289
288
288
173
174
174
288
173
288
173
288
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
37
330
194
48
122
Pagina 360
Naam
ID Pagina
VERHAGEN, Jacob (b.1799)
533P
VERHART, Huibert (c.1748)
290
VERHART, Huibert (c.1753)
292
VERHART, Jacob (c.1723)
180P
VERHART, Kors (c.1749)
291
VERHART, Lijsbet (c.1756)
294
VERHART, Maria (c.1758)
295
VERHART, Marijtje (c.1756)
293
VERKUIJL, Matijs (b.1854)
731P
VERLAAN, Gerrit (b.1825)
635P
VERMEIJ, Teunis (b.1808)
587P
VERMEUL, Grietje W (c.1757)
277P
VERSTEEG, Aartje (b.1918)
910P
VERWOERT, Dirkje (c.1785)
459
VERWOERT, Klaas
326P
VERWOERT, Maria (c.1778)
458
VEUDT, Neeltie Cornelis (bu.1692) 34P
VILT, Dirk (c.1789)
495
VILT, Klaas (c.1753)
334P
VILT, Krijna (c.1785)
493
VILT, Neeltje (c.1786)
494
VINK, Dirk (b.1812)
585P
VINK, DE, Adriana (b.1832)
538P
VIS, Cornelia (b.1887)
1080P
VIS, Pieter (b.1885)
1087P
VISSER, Hielkjen (b.1828)
798P
VISSER, Willem C A (b.1914)
915P
VLAARDINGEN, VAN, (c.1788) 466
VLAARDINGEN, VAN, (b.1800) 488
VLAARDINGEN, VAN, (c.1750) 326
VLAARDINGEN, VAN, (c.1785)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1786)
VLAARDINGEN, VAN, (b.1805)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1757)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1754)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1790)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1794)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1786)
VLAARDINGEN, VAN, (b.1799)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1797)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1752)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1793)
VLAARDINGEN, VAN, (b.1794)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1787)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1789)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1791)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1795)
VLAARDINGEN, VAN, (b.1798)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1725)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1791)
07 Oct 2014
152
54
54
54
54
55
55
55
234
208
111
52
244
80
80
80
18
86
86
86
86
109
160
335
343
345
249
82
85
80
57
461
81
462
81
492
85
330
81
57
328
57
481
84
470
82
479
84
474
83
486
85
327
57
483
84
484 134
513P 149
484
84
463
81
467
82
468
82
471
82
473
83
192P 57
201P 62
482
84
Naam
ID Pagina
VLAARDINGEN, VAN, (b.1796)
VLAARDINGEN, VAN, (b.1799)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1756)
485
487
329
VLAARDINGEN, VAN, (b.1802)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1788)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1775)
VLAARDINGEN, VAN, (b.1805)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1760)
489
480
370
491
331
VLAARDINGEN, VAN, (c.1785)
VLAARDINGEN, VAN, (b.1803)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1785)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1785)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1786)
VLAARDINGEN, VAN, (b.1796)
VLAARDINGEN, VAN, (b.1799)
VLAARDINGEN, VAN, (b.1800)
VLAARDINGEN, VAN, (b.1802)
VLAARDINGEN, VAN, (c.1792)
VLIET, VAN, Adriana C (b.1830)
VOET, Aaltje (c.1758)
VOET, Cornelis Willems (c.1728)
VOET, Jan (c.1762)
VOET, Jan (c.1763)
VOET, Lena Dirks
VOET, Willem (c.1755)
VOLBRECHT, Gerrit (c.1744)
VOLBREGT, Adriana (b.1811)
VOLBREGT, Petronella (b.1815)
VOLKOM, VAN , C (c.1746)
VOLKOM, VAN , C (b.1748)
VOLKOM, VAN , C (c.1756)
464
490
478
460
465
472
475
476
477
469
785P
367
201P
368
369
170P
366
278P
693P
632P
249
250
252
VOLKOM, VAN , E (c.1786)
VOLKOM, VAN , Jaapje (c.1793)
VOLKOM, VAN , Jaapje (b.1797)
VOLKOM, VAN , Jacob (c.1720)
VOLKOM, VAN , Jacob (c.1789)
VOLKOM, VAN , Jan (c.1752)
VOLKOM, VAN , J (c.1744)
VOLKOM, VAN , J (c.1791)
VOLKOM, VAN , S (c.1785)
VOSTERS, Jacomijntje (c.1754)
VREE, VAN DE , Cornelis
VRIJENHOEK, Marinus (b.1803)
VROOM, DE, Cornelis (b.1843)
VUIJST, VAN DER, H (c.1739)
VUIJST, VAN DER, L G (c.1712)
VUIJST, VAN DER, N (c.1742)
WAAL, DE, Gijsberta P (b.1868)
WEDDERBORN, Abraham
WEDDERBORN, K (c.1788)
WEIJDEN, VAN DER, K (b.1763)
WEL, VAN DER, P (c.1782)
408
411
412
166P
409
251
248
410
407
252P
151P
564P
844P
257
170P
258
873P
217P
394
417P
436P
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
84
85
80
57
85
84
63
85
83
57
81
85
84
81
81
83
83
83
83
82
318
62
62
62
62
50
62
77
150
123
48
48
69
48
70
70
70
47
70
48
47
70
69
69
32
102
221
49
49
49
228
66
66
71
120
Pagina 361
Naam
ID Pagina
WELSENIS, VAN, G (b.1907)
950P
WENSVEEN, Johannes K (c.1756) 282P
WENSVEEN, VAN, (b.1914)
923
WENSVEEN, VAN, B (b.1906)
920
WENSVEEN, VAN, F (b.1908)
921
WENSVEEN, VAN, F (b.1875)
742P
WENSVEEN, VAN, J (b.1916)
924
WENSVEEN, VAN, L (b.1910)
922
WENSVEEN, VAN, M (b.1836)
636P
WERFF, VAN DER, G (b.1792)
487P
WIERINGEN, VAN, A (b.1817)
586
WIERINGEN, VAN, C (b.1792)
578
WIERINGEN, VAN, C (b.1796)
580
WIERINGEN, VAN, C (d.1836)
383P
WIERINGEN, VAN, C (c.1790)
576
WIERINGEN, VAN, D (c.1791)
577
WIERINGEN, VAN, D (b.1799)
581
WIERINGEN, VAN, J (b.1794)
579
WIERINGEN, VAN, J (b.1805)
584
WIERINGEN, VAN, J (b.1801)
582
WIERINGEN, VAN, J (b.1804)
583
WIERINGEN, VAN, W (b.1808)
585
WIJK, VAN, Jacob
287P
WIJNGAART, VAN DE, Willem 147P
WILDE, DE, Klaas (c.1780)
478P
WILDEMAN, M Lena (b.1902)
972P
WILLEMS, Aart
16P
WILLEMSZ, Cornelia (c.1691)
52
WILLEMSZ, Cornelis
16P
WILLIK, VAN DER, M (b.1882) 1007P
WILMS, Teuntje
73P
WIT, DE, Aart (c.1750)
334P
WIT, DE, Leendert (b.1818)
648P
WITLOKSTEIJN, Marie (b.1727) 190P
WOENSEL, VAN, B (b.1831)
699
WOENSEL, VAN, B (b.1840)
701
WOENSEL, VAN, Bart (b.1822)
696
WOENSEL, VAN, C (b.1819)
695
WOENSEL, VAN, Dirk (b.1816)
694
WOENSEL, VAN, Dirk (b.1829)
698
WOENSEL, VAN, J (b.1814)
693
WOENSEL, VAN, Jan (b.1832)
700
WOENSEL, VAN, Jan J (c.1793) 519P
WOENSEL, VAN, S (b.1826)
697
WOLF, VAN DEN, P (b.1822)
633P
WOLF, VAN DER, A (b.1884)
1011P
ZAAN, VAN DER, A (b.1852)
846
ZAAN, VAN DER, A (b.1855)
847
ZAAN, VAN DER, Arie (b.1864) 849
ZAAN, VAN DER, E (b.1847)
844
ZAAN, VAN DER, H (c.1813)
677P
ZAAN, VAN DER, Jan (b.1850)
845
ZAAN, VAN DER, J (b.1857)
848
ZEEUW, DE, Aart (b.1919)
904P
ZEKERIS, Adriana (b.1835)
795P
07 Oct 2014
264
52
255
254
254
253
255
254
125
85
110
108
108
108
108
108
109
108
109
109
109
109
54
44
84
276
13
13
13
292
26
87
128
56
150
151
150
150
150
150
150
151
150
150
123
294
222
222
223
220
220
221
222
240
323
Naam
ID Pagina
ZWAARD, Maria Paulina (b.1835)
ZWART, Gerrit (b.1815)
ZWART, Gerrit (b.1817)
ZWART, Klaas (c.1786)
ZWART, Truitje (b.1821)
ZWEEGMAN, Barend (b.1842)
ZWEIFFEL, Abraham (c.1786)
ZWEIFFEL, Abraham (c.1789)
ZWEIFFEL, Caspar
ZWEIFFEL, Dorothea (c.1788)
ZWEIFFEL, Wilhelmina (c.1790)
ZWEIFFEL, Willemina (c.1787)
810P
624
625
425P
626
808P
402
405
246P
404
406
403
Modified Register for Claes Dirk Jansz MEUIJT-9005
198
120
120
119
120
195
69
69
68
69
69
69
Pagina 362