Zondag 18-05-2014 - Dorpskerk De Bilt

ZONDAGSBRIEF DORPSKERK DE BILT
18-05-2014
Erediensten
18-05-‘14
25-05-‘14
29-05-‘14
01-06-‘14
08-06-‘14
09-06-‘14
15-06-‘14
Ds. F.A.J. Heikoop, Harmelen
Ds. A.C. Kortleve, Veenendaal
Ds. G.J. Codée
Ds. G.J. Codée
Ds. G.J. Codée, 1ste Pinksterdag
Ds. W. Dekker, Oosterwolde
Ds. G.J. Codée
Liturgie ochtenddienst 18 - 05 - 2014:
• Afkondigingen door de kerkenraad
• Psalm 98: 4 NB (staande)
• Stil gebed, Votum en groet (staande)
• Psalm 122: 1, 2, 3 NB
• Lezen van de Wet
• Psalm 143: 1, 2, 10, 11 OB
• Gebed
• Gesprek met de kinderen
Liturgie avonddienst 18 - 05 – 2014:
• Afkondigingen door de kerkenraad
• Psalm 146: 1,3 NB (staande)
• Stil gebed Votum en groet (staande)
• Psalm 146: 4,5 NB (melodie Joh. de
Heer 446)
•
•
•
•
•
Geloofsbelijdenis
Psalm 93: 1, 4 OB
Gebed
Lezen: Amos 6: 1-10 (NBV)
Gezang 70: 1, 2
Ds. J. Hansum, Lunteren
Ds. G.J. Codée
Hemelvaartsdag
Ds. H. de Leede, Amersfoort
Ds. G.J. Codée
2de Pinksterdag
Ds. J. Hoek, Veenendaal
• Lezen van een aantal teksten uit
Spreuken (zie verder) HSV
• Psalm 146: 5, 6, 8 (tekst en muziek
berijming 1773)
•
•
•
•
•
•
Verkondiging. Thema ‘Boosheid’.
Gezang 285: 1, 3, 4
Dankgebed
Inzameling der gaven
Gezang 257 (geheel) (staande)
Zegen (staande).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lezen 1 Timotheüs 6: 17-19 (NBV)
Gezang 70: 3, 4
Lezen Lukas 16: 19-31 (NBV)
Gezang 70: 5, 6
Verkondiging
Gezang 7: 1, 4
Dankgebed en voorbede
Inzameling der gaven
Gezang 350: 1, 2, 3, 4 (staande)
Zegen (staande)
Collecten:
1e Collecte is voor Diaconie M.A.F.
2e Collecte is voor Wijkgebonden doel.
Schriftlezingen uit Spreuken: (ochtenddienst)
14: 29 Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kortaangebonden is, verheft
de dwaasheid. 30 Een gezond hart is het leven voor het lichaam, maar afgunst is
verrotting van de beenderen.
15: 1 Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn
op.
15: 18 Een driftig man veroorzaakt ruzie, maar een geduldige stilt onenigheid.
1
19: 11 Het verstand van een mens doet hem zijn toorn uitstellen,
het is zijn sieraad aan een overtreding voorbij te gaan.12 De toorn van een koning is
als het brullen van een jonge leeuw, maar zijn welgevallen is als dauw op het gras.
19: 24 Een luiaard steekt zijn hand in de schotel, maar brengt hem niet meer aan zijn
mond.
19: 28 Een verdorven getuige spot met het recht, en de mond van de goddelozen
verslindt onrecht. 29 Strafgerichten zijn bereid voor de spotters, en slagen voor de
rug van dwazen.
25: 21 Als iemand die u haat, hongerlijdt, geef hem brood te eten,
en als hij dorstig is, geef hem water te drinken, 22 want zo zult u vurige kolen op zijn
hoofd hopen, en de HEERE zal het u vergelden.
Schriftlezingen: (avonddienst)
Amos 6: 1 Wee jullie, zorgelozen in Sion, argelozen op de berg van Samaria, leiders
van dit uitverkoren volk, tot wie de Israëlieten zich wenden! 2 Trek naar Kalne en bekijk het goed; ga van daar naar het grote Hamat, ga dan terug naar Gat waar de Filistijnen wonen-zijn jullie sterker dan die koninkrijken of is hun gebied juist groter dan
dat van jullie? 3 Wee jullie die denken dat de onheilsdag nog ver is en die zelf de
heerschappij van het geweld dichterbij brengen. 4 Jullie liggen maar op je ivoren
bedden, hangen op je divans, eten lammeren uit de kudde en kalveren uit de stal. 5
Luidkeels zingen jullie bij de harp, en jullie denken te spelen als David zelf. 6 Uit grote schalen drinken jullie wijn, en met de beste olie wrijven jullie je in, maar jullie lijden
er niet onder dat Jozefs volk ten onder gaat. 7Daarom gaan jullie nu als eersten in
ballingschap; het gefeest en geluier is voorbij. 8 Dit zweert God, de HEER, bij zichzelf-zo spreekt de HEER, de God van de hemelse machten: Ik heb een afschuw van
de hoogmoed van Jakobs volk, ik heb een afkeer van zijn burchten. Daarom zal ik
Samaria en al zijn inwoners aan de vijand uitleveren, 9 en als er in een huis nog tien
mensen overblijven, zullen zij sterven.10 Als iemand dan het lichaam van zijn verwant uit dat huis wegdraagt om het te verbranden, zal hij vragen aan degene die nog
binnen is: ‘Is daar bij jou nog iemand over?’ ‘Nee, ‘zal deze dan zeggen, ‘maar wees
toch stil, en noem de naam van de HEER niet!’
1 Thimotheus 6: 17 Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en
hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk
van alles voorziet om ervan te genieten. 18 En draag hun op om goed te doen, rijk te
zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. 19 Zo leggen ze een stevig
fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.
Lukas 16: 19 Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen
gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. 20 Een bedelaar die
Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. 21 Hij hoopte
zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er
kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. 22 Op zekere dag stierf de
bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. 23 Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig
gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn
zijde. 24 Hij riep: ‘Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me
toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen,
want ik lijd pijn in deze vlammen.’ 25 Maar Abraham zei: ‘Kind, bedenk wel dat jij je
deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan onge-
luk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. 26 Bovendien ligt er een
wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en
ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.’ 27 Toen zei de rijke man: ‘Dan
smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28 want ik heb nog
vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.’ 29 Abraham zei: ‘Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze
naar hen luisteren!’ 30 De rijke man zei: ‘Nee, vader Abraham, maar als iemand van
de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.’ 31 Maar Abraham zei: ‘Als
ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen
als er iemand uit de dood opstaat.’’
Bloemengroet De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mw. W. Verhoefde Graaf, in Weltevreden.
Een hartelijk groet en Gods zegen in toegewenst.
Indien iemand deze bloemen wil bezorgen, kan hij/zij zich na afloop van de dienst melden in de
consistorie.
KinderNevenDienst Adri en Annemiek vertellen over Esther 5:9 - 6:14. ‘God vergeet
zijn kinderen niet’ is het thema. Esther heeft de koning nog niet verteld wat Haman
van plan is. De kans dat Mordechai gedood wordt, is alleen maar toegenomen. Maar
dan laat God zien dat Hij de machtigste is. De koning laat zich voorlezen uit zijn dagboeken. Daar weet hij weer hoe Mordechai hem heeft gered. Een beloning is er nog
nooit geweest. Dat moet Haman alsnog gaan doen. En zo wordt Mordechai gered.
Als wij het af laten weten, laat God ons nog nooit in de steek. Hij is er altijd. (GdR)
Oog voor elkaar Mevr. T. Hamoen-Soede moet komende woensdag een operatie
ondergaan. Zij hoopt donderdag weer naar huis te mogen. Wij bidden voor haar en
haar man om kracht en rust.
Bijbelkring Dinsdag 20 mei is er Bijbelkring in De Voorhof om 20.00 uur. We behandelen Mattheüs 18. Van harte welkom op deze laatste Bijbelkring van dit seizoen.
Gebedskring Woensdag 21 mei is er gelegenheid om samen te bidden met de
Evangelische Gemeente aan de Nieuwstraat 47. Wij doen dit, omdat zij in dezelfde
wijk als wij betrokken zijn. Het gebed voor de wijk, voor De Bilt en voor elkaar is
daarin het uitgangspunt. Welkom vanaf 19.30. Om 20.00 uur start de gebedskring.
Doopdienst Op D.V. 1 juni is er een doopdienst, waarin Kyran Levi Nieuwenhuis,
zoon van Bas en Jorica Nieuwenhuis, broertje van Thirza, gedoopt zal worden.
Huwelijksjubileum D.V. 22 mei zijn de heer G. en mevr. M. v. Esterik 45 jaar getrouwd. Zij gedenken deze dag in dankbaarheid en wij feliciteren hen hier van harte
mee. Bovenal wensen wij Gerrit en Marijke van Esterik Gods zegen voor de toekomst toe.
[Sectie 4]
55 jaar getrouwd!
D.V. dinsdag 20 mei mogen de heer en mevrouw Verkroost - Wendt gedenken, dat
zij elkaar 55 jaar geleden het ja-woord hebben gegeven. Van harte gefeliciteerd!
Groot is de trouw van onze God, niet alleen aan Jaap en Alie Verkroost, maar ook,
door hen, aan hun familie en aan ons allen betoond. We wensen hen een fijne dag
toe!
Dank
Heel hartelijk bedankt voor alle belangstelling en welgemeende felicitaties ter gelegenheid van mijn Koninklijke onderscheiding van 25 april jl. Het was een complete verrassing voor mij. Op deze feestelijke gebeurtenis kijken we dankbaar terug.
Annelies en Arjen van Heeringen
Te huur aangeboden
Op onze woonboerderij (Voordorpsedijk 31) is per 1 juni 2014 een kamer vrij. Wij
hebben deze beschikbaar voor een studente (mogelijk aankomend Dorpskerkster)?
Voor meer informatie, Jan en Willianne van Woudenberg.
Inleveren kopij Kerkvenster
Wilt u de kopij voor het komende Kerkvenster inleveren voor maandagmorgen a.s.
bij Theo Aalbers? Voor adresgegevens zie Colofon.
Ondersteuning bij uitzending KerkTV
Elke zondagochtend en -avond kan de kerkdienst vanuit de Dorpskerk live worden
gevolgd via RTV De Bilt. Om dit mogelijk te maken moet aan het begin en aan het
eind van elke dienst de uitzending gestart en gestopt worden. Dit kan met behulp van
een computer in de consistorie, zodat je de dienst gewoon mee kunt maken, maar
het kan ook vanuit huis.
We zoeken iemand die bereid is het huidige team (momenteel 3 mensen) te ondersteunen. Zou je willen meehelpen dan horen we dat graag. Aanmelden kan bij Hilco
Hoksbergen.
Te gek voor woorden
Woensdag 21 mei a.s. organiseert de Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk De
Bilt een voorstelling van Henkie’s Kindertheater ‘Te gek voor woorden’. Matthijs
Vlaardingerbroek treedt al jaren samen met zijn kindertheater. Hij verzorgt zijn
voorstellingen samen met zijn buikspreekpop Henkie, waarnaar het kindertheater
vernoemd is. Met gebruik van poppen, verfkwasten, verhalen en goocheltrucs
geeft hij educatieve voorstellingen en workshops. De voorstelling voor kinderen
vanaf 4 jaar is in De Voorhof, naast de Biltse Dorpskerk aan de Burg. de Withstraat in De Bilt. De aanvang is 14.00 uur en de toegang is gratis. Info is te verkrijgen via de Fam. van Esterik.
MvE
Marktdag In de afgelopen tijd is het werven van medewerkers voor de Marktdag van
DV 13 september begonnen. Wilt u mee doen, wacht dan niet af, maar mail gerust
naar [email protected] of meldt u aan bij Sandra van Beek.
Sluitingstijd volgende Zondagsbrief: Vrijdag 25 mei 2014 om 15.00 uur.
De Zondagsbrief is een uitgave van de Herv. Wijkgemeente Dorpskerk De Bilt.
Redactie: Henk van de Bunt.
Predikant: ds. G.J. Codée.
Scriba: Joop den Hartog.
P.R. Theo Aalbers.
Website: www.dorpskerkdebilt.nl. → Websitebeheer: [email protected]