derde - Protestantse wijkgemeente Utrecht-West

Nieuwsbrief
KERKDIENSTEN
De Wijkplaats 10:00 uur
voorganger
ds. Jan Wolleswinkel, Meerkerk
ouderling / diaken Adriënne Suidgeest - Mendrink / Jaap de Jong
muziek
Muziekgroep
lector / voorbeden Annemieke Tack / Rosanne Scholten
crèche
Lisabeth Keizer, Ilona Zwaan
kindernevendienst Karin van de Gronden
tieners
Hilbert & Joke Fleddérus - Rang
koster
Bob Lapajian
1ste collecte
Wijkdiaconie
2de collecte
Oecumene
volgende dienst:
25 januari, ds. Pim Brouwer e.a. Oecumenisch
in de Antoniuskerk, inzegening Pia ten Hoeve
Parc Transwijk 10:30 uur zondag gebed en eenheid
voorganger
drs. J. Bouma
organist
dhr. H. Herber
collecte
Oecumene
volgende dienst:
25 januari, ds. J.E. Riemens
De Haven 16:30 uur Triumfatorkerk
voorganger
ds. Marius van Duijn
volgende dienst:
25 januari open bijbelstudie,
10.15 Locatie Marco Pololaan
De NIEUWSBRIEF ligt ‘s zondags in de kerk en staat op de website
( www.pktk.nl). U kunt ook een e-mailabonnement aanvragen.
Kopij vóór donderdag 17:00 uur naar:  [email protected]
Protestantse wijkgemeente Utrecht-West
 www.pktk.nl
Zondag 18 januari 2015
WEEKAGENDA
ma
di
wo
do
vrij
19 jan
20 jan
21 jan
22 jan
23 jan
Vergadering kerkenraad
Maal & Verhaal Macedonië
True Confessions Plus
Taizé jongerenvesper
Leerhuis
De Wijkplaats, 20.00
De Wijkplaats, 18.00
bij David, 19.00
de Wijkplaats, 20.00
Parc Tranwijk, 10.00
COLLECTEN
1e collecte:
De opbrengst van de collecte voor de wijkdiaconie is bestemd voor
het ondersteunen van mensen in de wijk die financieel of materieel in de knel
zijn gekomen (individuele hulpverlening). Dankzij uw gift zijn de wijkdiakenen
in staat om mensen in kwetsbare situaties te helpen met bijvoorbeeld een
wasmachine, kleding, vergoeding van bijzondere medische kosten of praktische
hulp bij schuldsanering.
2e collecte: Dit is de zondag van de eenheid van de christenen en daarom is de
collecte voor oecumenische activiteiten. Oecumene: dat is met elkaar meeleven
en samen kerk zijn over grenzen heen, in tijden van rust en tijden van nood.
Samen christen zijn, over kerkmuren heen kijken en wereldwijd
geloofsgesprekken aangaan. Oecumene is ook het brengen van het Evangelie op
plekken waar veel mensen samen kunnen komen. De Passion, het jaarlijks
terugkerende evenement is bedoeld om het lijdensverhaal van Jezus met zo veel
mogelijk mensen te delen. Om de veelzijdige oecumenische activiteiten te
kunnen voortzetten is steun via deze landelijke collecte nodig.
OPBRENGST COLLECTEN 11 januari
Transwijk
Onkosten eredienst € 61,60
ds. Pim Brouwer  06-36484349  [email protected]
ds. Hans Koops (pastoraat Kanaleneiland),  030-2745036
Collecte / gift: NL 70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. ‘PGU wijk Utrecht-West’
Diaconie:
NL 04 RABO 0384 2135 88 t.n.v. ‘Diaconie Utrecht-West‘
Predikanten:
Informatie voor Lief en leed sturen naar
 [email protected] of (tot 1 februari) melden
bij Henno Willering  2316842. Suggesties voor
de bloemengroet graag melden bij
mw. Anne Marie Kootstra,  274 18 01,
 [email protected] .
WIJZIGING CONTACTADRES ‘LIEF EN LEED’
Vanwege de ziekte van Juul Postma worden de
berichten voor de rubriek ‘Lief en leed’ per 1 februari
verzorgd door Mieke Pijper – Timmer ( 2945721).
Tot die tijd kunt u informatie doorgeven aan Henno
Willering ( 2316842). Uiteraard – en bij voorkeur –
kunt u ook het algemene emailadres blijven
gebruiken:  [email protected]
LIEF EN LEED
Wij gedenken
Op 22 december overleed in de leeftijd van 97
jaar mevr. Cornelia Catharina Johanna (Corrie) de
Jong - de Kivet. Boven de rouwbrief staat: “zij
heeft haar rust gevonden.” Weggegleden uit de
verbondenheid met haar dierbaren, haar kinderen,
familie, de mensen met wie zij samenwoonde in
de Keizershof.
Op de dag van de begrafenis hebben wij de
Schepper gedankt voor al het goede wat in het
leven van Corrie de Jong-de Kivet aanwezig was:
haar zorg, haar betrokkenheid en haar trouw. De
laatste weken, dagen, moest zij toezien hoe zij de
regie over haar leven enigszins kwijt raakte. Haar
leven versmalde zich tot de paar vierkante meter
van haar appartement.
Maar we doen het leven van Corrie de Kivet te
kort wanneer we het zouden beperken tot die
laatste weken, die laatste dagen. Boven alles uit is
er de dank om wie zij was en hoe zij – ook
gelovig – in het leven stond.
Op de dag van de uitvaart lazen we Psalm 139
over de Heer die ons omgeeft met zijn trouw.
ds. Hans Koops
INZEGENING VAN PIA TEN HOEVE, 25
JANUARI
Zoals we eerder al bekend gemaakt hebben, zal
Marja opgevolgd worden door Pia ten Hoeve. Zij
heeft het afgelopen jaar al gewerkt voor een
project in de Wijkplaats, waardoor ze het werk al
goed kent. We zijn blij dat zij het stokje over gaat
nemen. Pia heeft gevraagd of zij in een viering
ingezegend mag worden voor haar functie. Dat zal
gaan gebeuren in de oecumenische viering op
zondag 25 januari. Deze viering zal plaatsvinden
in de Antoniuskerk. Het is mooi dat juist nu bij het
begin van haar werk, er een oecumenische viering
is, omdat het werk van de wijkplaats gedragen
wordt door de Antoniuskerk, de Dominicuskerk en
de Protestantse Wijkgemeente. Een extra reden
dus om volgende week aanwezig te zijn in de
viering. Na afloop van deze viering bent u van
harte welkom om kennis te maken met Pia,.
Martin Teunissen, namens de stuurgroep van de
Wijkplaats
AFSCHEID MARJA BAKKER, 6 FEBRUARI
Eind van deze maand gaat de coördinator van de
Wijkplaats, Marja Bakker, met pensioen. Zij heeft
in de afgelopen vier jaar het werk van de
Wijkplaats vormgegeven samen met de vele
vrijwilligers. Haar grote aandacht voor de
vrijwilligers en de bezoekers heeft gemaakt dat ze
een centrale rol heeft in wat de Wijkplaats wil
zijn, een plek van ontmoeting. Iedereen die met
Marja terug wil kijken op de mooie
samenwerking, is van harte welkom op de
afscheidsbijeenkomst op vrijdagmiddag 6 februari
vanaf 15.30 uur in de Wijkplaats. Omdat we graag
een indicatie willen hebben hoeveel mensen er
komen, vragen we u om u voor 30 januari aan te
melden via: [email protected] of
030-2737540
LEERHUIS TRANSWIJK
Vrijdagmorgen 23 januari is er weer een leerhuis
over het Bijbelboek Handelingen in Parc
Transwijk.
Wij lezen en bespreken Handelingen 9.
U bent van harte welkom om 10.00u in de
theaterzaal van Parc Transwijk.
VANUIT DE DIACONIE: ENERGIEMETING VAN
START GEGAAN
Misschien is het u al opgevallen dat er in de
kerkzaal kleine meetkastjes (loggers genoemd)
aan de muur hangen. Zo niet, kijkt u dan
bijvoorbeeld eens naast het orgel. Met deze
meetkastjes meten we vier weken lang de
temperatuur en de luchtvochtigheid van de
kerkzaal en de andere ruimtes in De Wijkplaats.
Zo krijgen we in beeld of de manier waarop wij
De Wijkplaats verwarmen wel effectief is en of
en waar we energie kunnen besparen.
Als kerk willen we zorgvuldig omgaan met dat
wat God ons gegeven heeft. Daarom zijn we eind
2013 van start gegaan met een traject om te
kijken hoe we in onze kerk zo zuinig mogelijk
met natuurlijke hulpbronnen kunnen omgaan en
zo min mogelijk schade aan de natuur
veroorzaken. Het duurzame diner, de overstap
naar fairtrade-thee en de duurzame uitdaging die
velen van jullie een maand lang aangingen zijn
hier voorbeelden van. Met deze energiemeting
gaan we verder op dit spoor. De resultaten van
de meting verwerken we in een rapport dat we
graag aan u presenteren.
UTRECHT LEZING 28 JANUARI
CONFERENTIE IN DUITSLAND
Prof. dr. John Heise spreekt over ‘een flitsend
heelal’. De donkere hemel bestaat uit vaste
sterren en beweeglijke planeten. Maar het heelal
evolueert en verandert voortdurend en de sterren
veranderen mee. Daarbij zien we sterren geboren
worden en vergaan. Zowel bij het begin- als bij
het eindstadium van de ster komt er een grote
hoeveelheid energie vrij op een manier die
spectaculaire verschijnselen aan de hemel laat
zien. De stervensfase van de zwaarste sterren is
indrukwekkend, zij eindigen in een hevige
explosie. Daarbij zien we zogenaamde
gammaflitsen die soms korter dan een minuut
duren. Dan zijn we getuige van het ontstaan van
een ‘zwart gat’. En de weggeslingerde restanten
vormen weer nieuwe jonge, zeer hete sterren.
Merkwaardig genoeg zou onze zon en daarmee
de mensheid niet bestaan als aan de zon geen
generaties sterren waren voorafgegaan. In deze
lezing wordt niet alleen duidelijk dat de mens een
kosmische achtergrond heeft, maar dat wij allen
bestaan uit sterrenstof. We krijgen prachtige
beelden te zien van een fascinerend heelal.
John Heise is emeritus hoogleraar Astrofysica en
werkzaam bij het instituut voor ruimteonderzoek
van de Universiteit Utrecht (SRON). U bent
welkom in Parc Transwijk (Hof van Transwijk
16) van 14 – 16 uur. De zaal is open vanaf 13.30
uur. De toegang en de koffie/thee zijn gratis; wel
verwachten wij een bijdrage in de collecte van
minimaal 5 euro om de kosten te dekken.
Hierbij wil ik uw aandacht vragen voor een
internationale conferentie, georganiseerd door het
AMI-centrum uit Jeruzalem. Deze wordt
gehouden van 19 t/m. 22 februari 2015 in "Haus
Felsengrund" in Zavelstein (Zwarte Woud). De
voertalen zijn Engels en Duits. Er zijn sprekers uit
Israël, Rusland, Hongarije, de USA., Japan en
Brazilië. Telefoonnr. Haus Felsengrund: 0049(0)7053-92660.
Carel Nederlof, 293 66 86