INFOKUURNE - Gemeente Kuurne

INFOKUURNE
SEPTEMBER
OKTOBER 2014
GEMEENTELIJK Informatieblad
Verschijnt tweemaandelijks - V.U.: Jan Deprez, Kattebelweg 8 - B-8520 Kuurne
GEMEENTE IN VERANDERING
02
En verder
02 Renovatie Gemeentehuis
04 Jeugdhuis Sint Pieter
05 Mobiliteit
06Fotopagina
09 Sociaal Huis
11Ezelsfeesten
15Milieu
17Bib
18Sport
19Gemeente
21 In ‘t kort
Colofon
Info Kuurne is het officiële magazine van de gemeente
Kuurne, verschijnt tweemaandelijks en wordt gratis huis
aan huis bedeeld
Verantwoordelijke uitgever:
Jan Deprez: Schepen van informatie,
Kattebelweg 8, 8520 Kuurne
Samenstelling en eindredactie:
Redactieraad gemeente Kuurne
Informatiedienst Kuurne
Foto voorpagina:
Informatiedienst Kuurne
Oplage 6.240 exemplaren
Gelieve artikels voor volgende INFO
(november-december 2014) binnen te brengen uiterlijk
tegen 22 september bij de informatiedienst van de
gemeente Kuurne, Marktplein 9 – 056 73 71 45 [email protected]
Kuurne renoveert
Renovatie
Eind oktober starten de
renovatiewerken in het
gemeentehuis. De werken gebeuren
in 2 fasen. In de eerste fase verdwijnt
de trouwzaal, komen er nieuwe
loketten en een onthaalbalie en
krijgt de raadzaal een nieuwe look.
Renovatie
Een grondige renovatie drong zich op. Enerzijds veranderde
en groeide de dienstverlening naar de burger spectaculair,
anderzijds is de (technische) uitrusting van het gemeentehuis
niet meer up-to-date. Uiteraard gaan deze twee problemen
hand in hand: zonder goed uitgerust en ingericht gebouw, is
het onmogelijk de dienstverlening te optimaliseren.
Het bestuur maakte van de dienstverlening dan ook een prioriteit, met als één van de voornaamste acties de renovatie van
het gemeentehuis.
Dienstverlening
Hoewel in de toekomst meer en meer zal worden ingezet op
online dienstverlening, zal de dienstverlening in het gemeentehuis altijd een belangrijke rol blijven spelen. Om een bezoek
aan het gemeentehuis zo vlot mogelijk te laten verlopen
worden alle loketten samen gebracht op het niveau van de
inkomhal. De diensten burgerzaken, ruimtelijke ordening en
milieu krijgen hier hun stek.
03
Gemeentehuis
Er wordt ook gestreefd naar een beter onthaal. Daarvoor wordt
een onthaalbalie voorzien in de inkomhal waar eenvoudige vragen
kunnen worden gesteld, documenten worden afgegeven of worden
opgehaald, … De onthaalmedewerkers kunnen bezoekers ook
meteen naar de juiste diensten doorverwijzen, wat de wachtrijen
alleen maar ten goede komt.
Tot slot wordt in de inkomhal ook meer aandacht besteed aan de
wachtruimte. Behalve banken worden ook infoschermen voorzien
waarop de bezoeker allerlei informatie over de gemeente te zien zal
krijgen.
Polyvalente Raadzaal
Het centraliseren van de loketten in functie van de betere dienstverlening, heeft zijn gevolgen voor de bestaande indeling van het
gemeentehuis. Om voldoende ruimte te kunnen maken voor de loketten, wordt de trouwzaal ingenomen, die op haar beurt zal worden
geïntegreerd in de raadzaal.
Het polyvalent gebruiken van de gebouwen is uit financiële overwegingen een doelstelling op zich. Het integreren van de trouwzaal in
de raadzaal sluit hierbij perfect aan. In de raadzaal wordt een mobiele
akoestische scheidingswand voorzien, die het mogelijk zal maken de
raadzaal in haar geheel te gebruiken, of op te splitsen in twee aparte
zalen.
De foyer wordt volledig vernieuwd. De koelcel, die nu zich nu aan
de andere kant van het gebouw bevindt, gaat deel uitmaken van de
foyer. De ruimte die hierdoor vrijkomt wordt ingenomen voor een
ruimer sanitair.
Toegankelijkheid
In de renovatie wordt ook heel wat aandacht besteed aan de toegankelijkheid. Het gemeentehuis beschikt uiteraard al lang over een
hellend vlak en een lift dus zijn de aanpassingen aan het sanitair in
functie van andersvaliden een evidentie.
Daar houdt toegankelijkheid echter niet op. De goede dienstverlening, goede signalisatie, duidelijke informatie en communicatie
dragen allemaal bij tot de toegankelijkheid van het gebouw en de
diensten en maken integraal deel uit van dit project.
Wie? Waar? Wat?
Tijdens de renovatiewerken worden de diensten tijdelijk ondergebracht op verschillende locaties.
De burgemeester en de kabinetsmedewerker nemen hun bureau in
de brandweerkazerne.
Afspraken met de burgemeester kan je maken via de kabinetsmedewerker. De kabinetsmedewerker is bereikbaar telkens in de voormiddag en de donderdagnamiddag, of via e-mail.
De bevolkingsdienst, dienst ruimtelijke ordening, milieudienst en
financiële dienst worden ondergebracht in een containergebouw dat
komt te staan op de site Ascubel (= ‘de steentjesparking’ in de Gen.
Eisenhowerstraat).
Het secretariaat neemt zijn intrek in de conciërgewoning, gelegen
naast het gemeentehuis. De brievenbus van de conciërgewoning
doet tijdelijk dienst als brievenbus van het gemeentehuis. Het postadres blijft Marktplein 9, maar wil je iets afgeven of in de brievenbus deponeren, doe je dat in de brievenbus van de conciërgewoning
(Marktplein 11).
De technische dienst verhuist voor de duur van de werken naar de
gemeenteloods aan parking Damier.
De informatiedienst is terug te vinden op de vrijetijdsdienst in
de Boomgaardstraat 134. Opgepast: Deze dienst werkt enkel op
afspraak.
04
Kuurne renoveert
Jeugdheem Sint-Pieter
Gesloten wegens
verhuis!
Op vrijdag 17 oktober en maandag 20
oktober zal het gemeentehuis gesloten zijn wegens het verhuizen van de
diensten.
Ook op afspraak
Wil je zeker zijn dat je de juiste persoon
te pakken krijgt, of dat je dossier
ter beschikking is, maak je best een
afspraak met de desbetreffende personen of diensten, ook tijdens de normale
openingsuren.
Contactinformatie
Op de achterzijde van deze INFO Kuurne
vind je zoals steeds de contactgegevens
en openingsuren van de verschillende
diensten terug.
Tijdens de werken kunnen de contactgegevens van medewerkers tijdelijk veranderen. De laatste info vind je altijd terug
op de website of nieuwsbrieven van de
gemeente.
Het verouderde gebouw
van het jeugdheem SintPieter wordt grondig
gerenoveerd. Met name
het ‘bruin heem’, dat
dateert uit de jaren ’80
van de vorige eeuw
en bestaat uit houten
barakken, voldoet niet
meer aan de hedendaagse
normen op vlak van
veiligheid en comfort.
Bovendien kampten de
jeugdbeweging Chiro
Kierewiet en de afdeling
Sint – Pieter van het
jeugdatelier al een tijdje
met plaatsgebrek.
Het bestuur maakte
dan ook de nodige
middelen vrij om het
jeugdheem te renoveren
en uit te breiden binnen
de beleidsdoelstelling om
kernversterkend te werken
in Sint-Pieter.
‘Bruin heem’
Het ‘bruin heem’ wordt zo goed als volledig
afgebroken. Op de bestaande funderingen
wordt een nieuw chiroheem opgetrokken
dat zal bestaan uit 5 lokalen (1 leidinglokaal
en 4 ledenlokalen) en een ruime berging. Het
grasplein voor het jeugdheem wordt zoveel
mogelijk behouden zodat er altijd voldoende
buitenspeelruimte blijft.
‘Wit heem’
Het ‘wit heem’ werd in een later stadium
gebouwd dan het ‘bruin heem’. De focus ligt
dan ook eerder op renovatie dan op nieuwbouw. Het schrijnwerk en de elektrische
installatie worden vernieuwd en de verwarming wordt in orde gebracht. De zaal wordt
uitgebreid met twee bergingen en voorzien
van een sanitair blok.
In de vernieuwde toestand fungeert het ‘wit
heem’ als een polyvalente zaal, die zowel
door de jeugdbeweging, het jeugdatelier,
en eventueel zelfs door derden zal kunnen
worden gebruikt.
Jeugdatelier
Grenzend aan het ‘wit heem’ wordt een
nieuw jeugdatelier gebouwd. Het jeugdatelier zal bestaan uit een werkingsruimte
en een berging. Via een dubbele deur zal
het jeugdatelier ook rechtstreeks toegang
hebben tot de polyvalente ruimte van het
‘wit heem’.
05
Mobiliteit
Veilig naar school
1 september, Veilig terug naar school …
dankzij de gemachtigd opzichters !
Waar & wanneer staan er
gemachtigd opzichters ?
U kent ze wellicht, de gemachtigd opzichters.
Op 10 plaatsen in onze gemeente helpen ze
de kinderen bij het oversteken van drukke of
gevaarlijke plaatsen.
Verkeersonveiligheid in de schoolomgeving
en op de schoolroutes weerhoudt heel wat
ouders ervan om hun kinderen zelfstandig
naar school te sturen. De kinderen zelf met
de wagen brengen, lijkt veiliger. Het gevolg
hiervan is dat steeds meer kinderen met de
wagen worden gebracht. Hierdoor neemt het
autoverkeer in de schoolomgeving enorm toe
en dat zorgt voor onveilige situaties.
De gemachtigd opzichters spelen een belangrijke rol. Door de G.O.’s in te zetten krijgen
de ouders de mogelijkheid om hun kinderen
toch op een veilige manier te voet of per fiets
naar school te laten gaan.
Een ploeg van 10 vrijwilligers zorgt dagelijks
dat uw kinderen veilig naar school kunnen.
In Kuurne werd in 1992 gestart met gemachtigd opzichters. Een aantal zijn er al van bij de
start bij. Hun bezorgdheid voor veilig schoolverkeer en de dankbaarheid van de ouders en
kinderen die ze krijgen is hun grote drijfveer
om dit al die jaren vol te houden. Ze offeren
een deel van hun vrije tijd op om 1 of 2x per
dag in te staan voor een veilige oversteek.
Wat is de taak van de gemachtigd opzichter ?
Autobestuurders mogen geen groep kinderen, scholieren, personen met een handicap
of bejaarden breken (art. 40 van de wegcode)
wanneer die de rijbaan oversteken onder
controle van een gemachtigd opzichter. Om
het verkeer stil te leggen moet de gemachtigd opzichter gebruik maken van een schijf
met het verkeersbord C3 is afgebeeld en
drager zijn van de wettelijke uitrusting (hesje
en armband).
De G.O. zorgt er voor dat kinderen veilig de
straat kunnen oversteken.
Elke schooldag van 08.00 tot 08.30 uur
en van 12.45 tot 13.15 uur
• Vijverhoek/St.-Pietersstraat
• Vlaskouter t.h.v. De Rijzende Ster
(’s morgens)
• Gasthuisstraat/V. Montgomerystraat
• Gen. Eisenhowerstraat (ingang VLS)
• Marktplein/Weggevoerdenplein
• Gen.Eisenhowerstraat/Kouterstraat/
Gasthuistraat (’s middags)
• Boomgaardstraat/V.Montgomerystraat
• Hulstsestraat (ingang kleuterschool)
• Hulstsestraat t.h.v. ’t Kruiske
• St.-Michielsweg t.h.v. VBS
Naast de punten waar gemachtigd opzichters staan, zorgt ook de lokale politie voor
een veilige schoolroute t.h.v. voetgangersoversteek Brugsesteenweg (Astrid)
en Gen.Eisenhowerstraat/Kouterstraat (’s
morgens)
Wie kan gemachtigd opzichter worden ?
Iedereen die minstens 18 jaar oud is, een
korte opleiding heeft gevolgd, en door
de burgemeester is gemachtigd. (Groot)
ouders, leerkrachten, vrijwilligers, …
komen in aanmerking.
OPROEP:
Hebt u vrije tijd en wenst u uw steentje bij
te dragen voor een veilig verkeer ? Neem
gerust contact op met de dienst mobiliteit
van de gemeente Kuurne: Filiep Verhelst,
[email protected] – 056 73 71 26 of
in het gemeentehuis.
1
3
6
2
1.
Gouden Bruiloft:
Marc & Christina Deruyck - Ostyn
2.
Winnaars trekking wekelijkse markt:
fiets, Yvonne Callewaert - mand, Rosa Vandeputte
3.
Diamanten Bruiloft:
Roger & Anny Haerinck - Oosterlynck
4.
Diamanten bruiloft:
Albert & Ghisella Vermeire - Viane
5.
Gouden Bruiloft:
Marcel & Yvette Decroubele - Calland
6.Damiaanactie
7.
Gouden Bruiloft:
Willy & Rosette Van Halewijn - Vens
8.
50 jaar GO onderwijs
4
5
7
8
08
Sociaal Huis
Elke dag naar de
kleuterklas: goed zo!!
1 september: blij en welgezind opnieuw naar school.
In de kleuterklas valt heel wat te beleven en te leren: wiskunde, taal, turnen, vrienden
maken,een taak afwerken… alles komt aan bod.
Wist je dat:
* er in de kleuterklas geleerd wordt om zelfstandig te zijn: jas aantrekken,
neus snuiten, schoenen aandoen, iets durven vragen, …
* er heel wat Nederlands geleerd wordt in de kleuterklas? Kleuters leren
er vlot praten, vragen stellen en nadenken over taal.
* er al heel wat wiskunde geleerd wordt: tellen, vergelijken, sorteren.
* de kleuterklas de beste voorbereiding is op het eerste leerjaar?
* kleuters die vaak afwezig zijn in de kleuterklas het moeilijker hebben
in het lager?
* er heel wat vriendjes gemaakt worden? Kleuters leren er hoe ze samen
kunnen spelen zonder ruzie.
* er in de kleuterklas heel wat plezier gemaakt wordt?
Alle kleuters vanaf 2,5 jaar moeten naar de kleuterklas.
Iedere dag op tijd aanwezig zijn is de boodschap.
Niet vergeten dus!!
Meldpunt Kinderopvang
Opvang vinden voor je kinderen is niet altijd
een gemakkelijke klus. Waar vind je de adressen? Welke openingsuren heeft een opvanginitiatief? Wat is de kostprijs? Wanneer zijn
er plaatsen vrij? Waar kan je terecht met een
specifieke vraag? Soms word je verplicht om
verschillende initiatieven één voor één op te
bellen.
Ouders die niet over internet beschikken
blijven niet in de kou staan. Aan het loket in
het Sociaal Huis kan je ook alle informatie
bekomen.
Sociaal Huis, Kortrijksestraat 2,
056 73 70 11
verantwoordelijke Kathy Gistelinck.
Speel-o-theek
”De schatkist”
Wat is een speel-o-theek?
Goed speelgoed is belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen, maar soms is
speelgoed erg duur en spelen ze er maar
een korte tijd mee.
Ouders kunnen via de speel-o-theek
regelmatig nieuw speelgoed ontlenen.
De kinderen kunnen ook eerst het speelgoed uitproberen vooraleer de ouders het
speelgoed aankopen. Het is te vergelijken met een bibliotheek, maar dan met
speelgoed.
Wie kan speelgoed uitlenen in
de speel-o-theek?
•
Alle Kuurnenaren (kinderen, ouders,
grootouders)
• Alle Kuurnse onthaalouders
• Alle Kuurnse verenigingen
• Alle Kuurnse scholen
Wanneer is de speel-o-theek
open?
Elke woensdag (uitgezonderd wettelijke
feestdagen) van 16.00 tot 19.00 uur.
Adres?
Je kan daarvoor terecht op een gespecialiseerde website. Deze website vind je terug
op de rechtstreekse link www.meldpuntkinderopvang.be/meldpunt/kuurne.
Deze website biedt de mogelijkheid om kinderopvang te zoeken in Kuurne aan de hand
van vier criteria, namelijk leeftijd, locatie, type
en tijdstip. Alle noodzakelijke gegevens per
initiatief staan vermeld op een individuele
fiche. Je kan ook nagaan waar en wanneer er
vrije plaatsen zijn.
Erf 7, 8520 Kuurne (het vroegere
politiekantoor)
Kostprijs?
Het lidgeld bedraagt 20,00 EUR voor een
jaar.
Meer informatie
Sociaal Huis Kuurne, 056 73 70 11,
www.sociaalhuiskuurne.be
09
Sociaal Huis
Vraag je studietoelage aan voor het schooljaar 2014-2015
Meer mensen hebben recht op een school- of studietoelage van de Vlaamse
overheid dan je denkt. Misschien jij ook!
Vlaanderen
is onderwijs
Twijfel je of je een toelage kan krijgen? Vermoed je dat je gezinsinkomen iets
te hoog is? Neem dan contact op met onze dienst. Misschien kom je toch in
aanmerking. En als je twijfelt, kan je voor alle zekerheid een aanvraag indienen.
Een toelage aanvragen is nu eenvoudiger. Je moet veel minder documenten
opsturen dan vroeger.
Als je een elektronische identiteitskaart en kaartlezer of federaal token hebt,
kan je je aanvraag online indienen via www.studietoelagen.be. De meeste
gegevens over je gezinssamenstelling staan dan al automatisch ingevuld.
Ten laatste op 1 juni 2015 dien je het aanvraagdossier :
- online in via www.studietoelagen.be
- of stuur je het op met de post (poststempel geldt als bewijs).
Hoe eerder je je aanvraag volledig indient, hoe eerder je de toelage krijgt!
Meer informatie: Afdeling Studietoelagen, Hendrik
Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15,1210 Brussel,
Gratis telefoonnummer 1700
school- en
studietoelagen
Vraag ze op tijd aan
(vanaf de kleuterschool).
1 op 4 heeft er recht op.
Van kleuter tot student.
Dien je aanvraag in van 1 augustus 2014
tot en met 1 juni 2015.
Hulp nodig bij je aanvraag? Kijk op
www.studietoelagen.be, bel gratis 1700
of ga naar het schoolsecretariaat of de
studentenvoorzieningen.
WWW.STUDIETOELAGEN.BE OF BEL 1700
OPGELET: NA 1 JUNI 2015 BENT U ONHERROEPELIJK TE LAAT.
HUISVESTING - belastingreglementen
Belasting op leegstaande wonin- De eerste belasting voor woningen die één niet tot hoofdverblijfplaats dient, maar op
jaar (of gebouwen die twee jaar) op de elk ogenblik door hen voor bewoning kan
gen en gebouwen
Leegstaande woningen geven vaak een
slordige indruk en kunnen aantrekkelijk zijn
voor vandalen. Straten of buurten waar veel
leegstand is, kunnen de buurt een negatief
karakter geven.
Om eigenaars van leegstaande panden te
activeren, werd een belastingreglement op
leegstand vastgesteld.
Aan de hand van objectieve indicaties wordt
beoordeeld of een woning of gebouw als
leegstaand kan worden beschouwd en al dan
niet op de ‘inventaris leegstand’ terechtkomt.
inventaris leegstand staan bedraagt:
- 1200 EUR voor een gebouw of woning;
- 100 EUR voor een individuele kamer of
studentenkamer zoals gedefinieerd in het
kamerdecreet.
De belasting verhoogt als een pand langer op
de inventaris voorkomt.
worden gebruikt, wordt beschouwd als een
tweede verblijf.
De belastingplichtige moet jaarlijks
ten laatste op 30 september van
het aanslagjaar een aangifte indienen.
Aangifteformulieren zijn te verkrijgen in
het Woonloket in het Sociaal Huis of via de
website van gemeente of Sociaal Huis.
Belasting op tweede verblijven
- AANGIFTEPLICHT
De basisbelasting bedraagt 600 EUR. Bij
Elke private woongelegenheid die voor de
eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan
gebrek aan aangifte wordt een belastingverhoging toegepast.
Voor alle info betreffende deze belastingreglementen kan je terecht in het
Woonloket, Sociaal Huis Kuurne, Kortrijksestraat 2, 8520 Kuurne,
tel. 056 73 70 11 of [email protected]
V.U. Marleen Deputter, Agentschap voor hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en studietoelagen, Afdeling Studietoelagen, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. • Schooljaar 2014 -2015
Aanvragen kan je doen vanaf 1 augustus 2014 tot en met
1 juni 2015
10
Sociaal Huis - Ouderen
KADANZ
Vrijwilligerswerking van het Sociaal Huis
KADANZ staat voor de kernwoorden Kuurne, AanDacht, Aanvullend, Netwerk en Zorg.
Met een enthousiaste groep vrijwilligers wil het Sociaal Huis ouderen en personen met
een zorgvraag ondersteunen zodat deze personen hun leven op een kwalitatieve manier
kunnen leiden.
Wat doet KADANZ ?
•Een bezoekje brengen: een babbel bij een kopje koffie;
•Hulp in en om het huis: rolluiken optrekken, de vuilniszak
buiten zetten,… (max. 15 minuten);
•Hulp bij administratie: hulp bij invullen van formulieren, het
noteren van de meterstand,…;
•Telefoonster: vrijwilligers bellen 1 of meermaals per week een gebruiker op om te
vragen hoe het gaat, als er iets nodig is,…;
•Klein vervoer (enkel in Kuurne): vervoer naar de dokter, een activiteit van een vereniging, het kerkhof, de bank …;
•Boodschappen (enkel in Kuurne): een vrijwilliger gaat alleen of samen met de gebruiker
op boodschap.
Tai Chi
Tai Chi bestaat uit een
opeenvolging van zachte,
ronde bewegingen
die rustig en vloeiend
uitgevoerd worden. Deze
lichaamsbewegingen
houden het lichaam
soepel en gezond. Het
rustige tempo verhoogt
de concentratie en is
een vorm van natuurlijke
meditatie. Tai chi verbetert
het evenwicht.
De dienstverlening is gratis met uitzondering van de km-vergoeding bij boodschappen en
vervoer.
Wens je meer informatie over de werking van KADANZ, neem contact op met
Eva Vanhaecke, ouderenbeleidscoördinator.
Tel. 056 73 70 24, [email protected], Sociaal Huis – Ter
Groenen Boomgaard 23 – Kuurne.
SENIOR GAMES
Je bent 50+ en hebt een hart voor sport! Dan zijn de Senior Games dé uitgelezen kans
om te sporten met leeftijdsgenoten in een recreatieve en/of gezonde competitiesfeer.
Het aanbod van de Senior Games bestaat enerzijds uit 5 competitiesporten en anderzijds uit meer dan 40 recreatiesporten waaraan iedereen kan deelnemen.
De Senior Games vinden plaats op dinsdag 30 september en woensdag 01 oktober
2014 te Blankenberge.
De Senior Games zijn een organisatie van ‘Bloso’ en de ‘Vlaamse seniorensportfederaties voor de sportieve 55-plusser’.
Meer info en inschrijvingen
Bloso-centrum Blankenberge
Koning Boudewijnlaan 15 b, 8370 Blankenberge
Tel.: 050 42 64 42, Fax: 050 41 71 39, [email protected]
Floreal
Koning Albert I - laan 59, 8370 Blankenberge
Tel.: 050 43 21 11, Fax: 050 43 22 22, [email protected]
Wanneer?
De lessenreeks start op 18 september 2014
en eindigt op 06 november 2014.
8 donderdagen van 9.00 - 10.30 uur.
Kostprijs?
24,00 EUR
Waar?
In de Turnzaal van het sportpark Kuurne,
Nieuwenhuyse 49, 8520 Kuurne.
Let op: maximum 20 deelnemers!
Dus wees snel! Vooraf inschrijven is
verplicht.
Meer informatie en inschrijven?
Sociaal Huis Kuurne, Kortrijksestraat
2 OF Sociaal Huis, Ter Groenen
Boomgaard 23, Kuurne, 056 73 70 24,
[email protected],
www.sociaalhuiskuurne.be
EZELSFEESTEN
Beste inwoners,
Kuurne Kermis – de ezelsfeesten
zijn wereldberoemd. Het enthousiasme en de inzet om elk jaar tot een
gevuld programma te komen zijn
legendarisch. Ook voor deze editie
2014 werd een gevarieerd programma uitgewerkt. Voor elk wat wils en
van jong tot oud. Onze koning ezel
Dave I kan trots toezien op zijn
feestende en organiserende ezelsinwoners.
Ik geef graag al een pluim aan alle
medewerkers. Het gemeentelijk
feestcomité, het braderiecomité, de
jogging-en sportingclub, de orde van
de ezel, de foorkramers, de horeca,
de scholen, de jeugd – culturele &
sportieve verenigingen, de bedrijven,
de ouderenorganisaties, de hippodroom, de veiligheidsdiensten,
het gemeentepersoneel, de geeste-
lijkheid, de harmonie en koren, de
artiesten, de vrijwilligers, ...Ruim 200
personen uit diverse takken bereiden
dit gigantisch weekend voor. Elk
jaar krijgen we 10.000 bezoekers in
onze gemeente. Zij maken tot wat de
ezelsfeesten op vandaag zijn.
Samen met u hoop ik op een goed
verloop en fantastisch weer. We
hopen ook op een veilige kermis in
al zijn facetten. We zijn ons bewust
van eventuele
overlast gezien
het grote
evenement. We
vragen ook begrip maar zetten
ons in om dit alles
tot een minimum
te beperken.
Graag maak ik via Info Kuurne
gebruik om namens het gemeentebestuur van Kuurne iedereen een
fijne kermis toe te wensen.
De Burgemeester
PROGRAMMA
Ezelsvrijdag 3 oktober 2014
•
•
•
•
18u.15 - De 2014 m van Kuurne - € 5
waarvan € 1 voor het Kinderkankerfonds +
6 km Jogging – € 5 waarvan € 1 voor het
Kinderkankerfonds
19u.20 - AFLOSSINGSWEDSTRIJD tussen alle Kuurnse basisscholen – Marktplein
19u.30- 31ste RAPPER DAN EEN EZEL
- Halve marathon - NIEUW - ‘Met 4 rapper
dan een ezel’ - 1ste aflossingswedstrijd voor
bedrijven
21u.30 - HULDIGING LAUREATEN
- Feesttent
Ezelszaterdag 4 oktober 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
10u.00 - Opening “VERS GEPERST”: voorstelling nieuw boekenaanbod Davidsfonds
Oud Gemeentehuis, Kerkstraat 10, KuurneOrg. : Davidsfonds Kuurne
10u.00 - Tentoonstelling “Schoolgebeuren
in Kuurne vroeger en nu”. Oud Gemeentehuis, Kerkstraat 10, Kuurne
Org. : Cuerna
10u.00 - ROMMELMARKT (tot 18u) door
kinderen, opgezet in de Gen. EisenhowerstraatOrg. : Braderiecomité Kuurne-Centrum
10u.15 - RONDGANG door Braderie en
straatmarkt. Muzikale omlijsting: Die Original Leieländer Musikanten
11u.00 - OFFICIËLE OPENING van de
braderie en de straatmarkt – Kuurnse kolder
met Soupapke en z’n Kuurnse trawanten pui voor het gemeentehuis
14u.00 - 145 jaar brandweer 1869-2014
(14 - 18u.00) - opendeurdag met allerlei activiteiten: brandweerproef met hindernissen,
blustest voor kinderen, talrijke demonstraties,
rookmobiel, kleurwedstrijd
14u.00 - Alle verklede kinderen verzamelen
aan het Gemeentehuis. GRATIS BALLONWEDSTRIJD
14u.30 - FEESTELIJKE OPTOCHT van de
verklede kinderen: De ezel danst !
Muzikale omlijsting : De Letter Geletterden
•
•
•
14u.30 - BRADERIE – STRAATANIMATIE
in de Centrumstraten en op de Tramstatie Met Serge Lino, Love Police, The entertainers,
Pierrot op stelten, Springkasteel, Dans op de
tramstatie, Four friends and a Donky en Axel
Lane op ‘t Kruiske
Org.: Braderiecomité Kuurne-centrum
15u.00 - KINDERANIMATIE : “Robbedebob regenboogshow” Kindernamiddag
in de feesttent (einde omstreeks 16u.00,
daarna nog 30 min. ballonplooien).Van
16u.00 tot 16u.45: uitdeling van
ezelsoren in de feesttent, tegen
afgifte van het ezelsoorbonnetje.
•
16u.00 - Intredestoet van
Sire Dave - door de braderiestraten
Org. Orde van de Ezel
• 16u.30 - De Koning
spreekt, de Koning trakteert - van op het balkon
van het oud gemeentehuis
(kerkstraat 10)
Org.: Orde van de Ezel
•
18u.30 - STIPT
- Maaltijd in de tent op
voorinschrijving - plaatsen
zijn beperkt.Kaartenverkoop (met maaltijd): in
het gemeentehuis, de
vrijetijdsdienst en via
de website €25 voor combiticket (maaltijd
+ avondprogramma)
20u.00 - deuren - 29ste NACHT VAN DE
EZEL “SOULBROTHERS” met Wim Soutaer, Charel Van Domburg en Vincent
Goeminne - “NO DJ” met Pert Van de
Veire en DJ Gerrit Kerremans
voorverkoop in het gemeentehuis, de
vrijetijdsdienst, via website : € 7(incl. 1
consumptie) - aan de deur € 7
Ezelszondag 5 oktober 2014
•
•
•
•
•
09u.00 - BRADERIE – STRAATMARKT
Org.: Braderiecomité
09u.45 - VLAGGENPARADE – Koninklijke
Harmonie Moed en Vlijt
10u.00 - PLECHTIGE PATRONALE EUCHARISTIEVIERING ter ere van St.-Michaël,
opgeluisterd door de kuurnse koren: Kuurns
gemengd koor, St.-Cecilia koor Sente en St.Pieterskoor - “Voices in Harmony” o.l.v. de
Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt
11u.00 - FEESTELIJKE KERMISRECEPTIE
– Gemeentehuis - aangeboden door het
gemeentebestuur aan alle Kuurnse verenigingen muzikale omlijsting : MUSIC MAESTRO
(Stefaan Demuynck)
Toespraak van Koing ezel Dave I
Opname van de nieuwe members JeanClaude Lagappe en Tom Vanluchene in de
Orde van de Ezel
11u.00 - ROMMELMARKT door kinderen,
opgezet in de Gen.Eisenhowerstraat
•
•
•
•
Org.: Braderiecomité Kuurne-Centrum
14u.30 - BRADERIE – STRAATANIMATIE
in de Centrumstraten en op de Tramstatie.
Serge Lino, Le Rois Sauvage, Le Neptune,
Nautilus one man band, Studio Step en
Drum Spirit op de tramstatie, Lowbudjet en
Unfused op ‘t Kruiske
Org.: Braderiecomité Kuurne-Centrum
15u.00 - EZELTJE, EZELTJE AAN DE
WAND !!! WIE IS HET MOOISTE EZELTJE
VAN HET LAND ? Ezelsprijskamp – Plein
voor het gemeentehuis met om 16u.30 :
EZELSBUFFET
Org.: Orde van de Ezel
18u.00 - EZELTJESWORP door KONING
EZEL Dave I – Tramstatie
Org.: Orde van de Ezel i.s.m. Gemeentelijk
Feestcomité, Brandweer en gemeente
19u.00 - 7de JONGEREN PLAYBACK
wedstrijd – feesttent - deuren om 17u.30
presentatie “Gene Thomas” Inkom GRATIS
- einde omstreeks 22u.00
Ezelsmaandag 7 oktober 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
10u.00 - BRADERIE EN STRAATMARKT
Org.: Braderiecomité Kuurne-Centrum
10u.00 - GECONCELEBREERDE DIENST
VAN REQUIEM ter nagedachtenis van alle
overleden Kuurnenaren, opgeluisterd door
Scola Gregoriana
14u.00 - KEUVELKOFFIEKRANS – Feesttent – deuren om 13u.30
“VLAANDEREN ZINGT - de liedjes van
toen” Zingen is gezond en zingen maakt
een mens gelukkig! een meezingprogramma
boordevol toppers uit de tijd van toen!
Gezellige koffietafel met vieruurtje (vooraf
inschrijven verplicht) INKOMKAARTEN € 5 ,
te koop in het gemeentehuis tot donderdag
02/10/14
15u.00 - VUURVOGELSCHIETING
KUURNSE BRANDWEER – achter Gemeentehuis
16u.00 - GRATIS OP DE KERMIS in ruil
voor de ingekleurde tekening uit de braderiekrant
16u.00 - 48ste GROTE PRIJS GEMEENTEBESTUUR KUURNE – criterium voor
eliterenners zonder contract en beloften WBV
- org.: Kon. Sportingclub Kuurne parcours:
Kerkstraat, Leiestraat, Harelbeeksestraat,
Lt.Gen.Gérardstraat, Marktplein, Kerkstraat
20u.15 - VUURWERK “Last Post” aan de
Leieboorden
21u.00 - De 54ste EZELSFEESTEN TAPTOE
in de feesttent met JACK AND THE TRAMSTATIONS
inkomprijs : € 7 - deuren om 19u.00
Er kunnen GEEN plaatsen voorbehouden
worden !
15
Milieu
15 jaar Groene Long … een (beperkt) ABC
Zaterdag 4 september 1999: Vera Dua leidt wat aarzelend
een ezel binnen in de weide van de Groene Long, die
hiermee officieel wordt geopend. Deze opening was
enerzijds het sluitstuk van een lange periode van
onderzoek, planning en aanleg, anderzijds het begin van
een periode van beheer die de Groene Long heeft begeleid
tot wat ze nu is, een multifunctioneel park voor natuur en
mens.
A
Aanleg: de Groene Long is niet altijd een park
geweest. De gronden met bestemming woonuitbreidingsgebied op het gewestplan, werden door de
gemeente aangekocht, waarna de bestemming werd
gewijzigd naar Parkgebied. De aanleg van het park
gebeurde tijdens de tweede helft van de jaren ’90
van de vorige eeuw.
1995
B
Beheerplan: door de Vlaamse overheid goedgekeurd
plan waarin het harmonisch beheer van het park voor
een periode van 20 jaar werd vastgelegd.
Bezoekers: alle levende wezens, plantaardig, dierlijk én menselijk, die het park al of niet permanent
bevolken.
Boos: gemoedstemming van de beheerders als ze
weeral eens opmerken dat mensen hun hond niet
aan de leiband houden, hondenpoep niet hebben
opgeruimd, fietsen door het park, zwerfvuil hebben
achtergelaten, …
C
Cafetaria: gelegenheid waarvan de afwezigheid in
het park door verscheidene vooral oudere bezoekers
als een gemis wordt beschouwd.
Constructief: sociale leerwerkplaats die in het park
de omvangrijkere beheerwerken helpt uitvoeren
zoals maaien en afvoeren van het maaisel, dunnen in
bosbestanden, wilgen knotten, …
2002
Akker: de enige plaats in het park waar wél wordt
bemest en waar, naast een aantal teelten zoals
graansoorten, vlas, aardappelen, … , ook de typische
akkerflora (klaproos, korenbloem, gele ganzenbloem,
…) een kans krijgt.
D
Distel: meer bepaald de akkerdistel, een in sommige
situaties minder gewenste plant, die door de (achterhaalde) wetgeving nog steeds moet worden bestreden, maar die voor een aantal dieren een belangrijke
voedselbron is. Een bosje van deze bloemen werd
tijdens de officiële opening van het park aan Vera
Dua aangeboden als een vorm van protest tegen de
aanwezigheid van de plant in het park.
Dunning: soms omstreden en onbegrepen kapping
van bomen in een bosbestand, waarbij de natuurlijke
processen zoals concurrentie, verjonging, lichtvoorziening, … worden gestuurd en waardoor het bos
gezonder en gevarieerder kan ontwikkelen.
E
Educatie: van het Latijnse educere, wegleiden uit
onwetendheid, opvoeden. Een niet te onderschatten
functie van de Groene Long.
Eikendreef: centrale dreef doorheen het park,
omzoomd door zomereiken en zich een weg banend
tussen ruigte en bloemrijk hooiland.
F
Fotosynthese: één van de belangrijkste chemische
processen op aarde, waarbij koolstofdioxide en water
onder invloed van (zon)licht worden omgezet in
suikers en zuurstof. Dit proces vindt vooral plaats in
de bladeren van planten en vormt de basis van het
grootste deel van het huidige leven op deze wereld.
Fruitboomgaard: door een meidoornhaag omgeven
stuk grond met daarin 35 hoogstamfruitbomen
van variëteiten van kers, pruim, appel en peer en
begraasd door enkele schapen.
G
GNC: Gemeentelijke NatuurCommissie, een
plaatselijk adviesorgaan voor Groene Long en
Heulebeekdomein.
Graslanden: alle gedeeltes van het park waarin
grassen dominant voorkomen: gazon, hooiland,
weiland, ruigte, …, die elk hun eigen specifiek
beheer vergen.
Groene Long: gebied dat een belangrijke functie
vlakbij steden vervult op het gebied van recreatie.
Hier kunnen de stedelingen een ‘frisse neus’ halen.
Voor Kuurne: benaming van het gebied in de volksmond die het tot officiële benaming bracht.
H
Hakhout: historische bosbeheervorm waarbij bomen
tot net boven de grond worden gekapt, waarna ze
de kans krijgen om nieuwe uitlopers te vormen, die
na verloop van tijd opnieuw worden gekapt, waarna
(enz.) …
Harmonisch park- en groenbeheer (HPG): in het park
toegepaste beheervisie voor het beheer van parken
en openbaar groen, uitgaande van een evenwichtige
samenhang tussen mensgerichte, natuurgerichte en
milieugerichte beleid- en beheermaatregelen, die
moet leiden tot een duurzaam, divers en dynamisch
geheel, aantrekkelijk voor natuur en mens.
I
IJsvogelwand: hoge oever langs de vijver, waarin ijsvogel de mogelijkheid heeft om zijn typische nesthol
uit te graven en zijn jongen groot te brengen.
Insectenhotel: hulpmiddel bij de overleving van allerlei solitair levende insecten, die door de bestuiving
van planten en het bestrijden van schadelijke organismen, onmisbaar zijn voor het voortbestaan van
natuur en mens.
Integrale toegankelijkheid: (streven naar) optimale
toegankelijkheid voor een zo divers mogelijk publiek,
zodat ook rolstoelgebruikers, mensen met kinderwagens, ouderen, … zo comfortabel mogelijk van het
park kunnen genieten.
J
Jongeren: jeugdige bezoekers van het park, die er
van houden gezellig samen te zijn, maar soms wat
16
Milieu
begeleiding nodig hebben in de beteugeling van hun
enthousiasme.
K
Kabouterpad: door de provincie beschikbaar gestelde
natuureducatieve koffer, met hulpmiddelen voor
kleuters en hun juf om op een speelse manier de
natuur te ontdekken.
Kinderen: bezoekers van het park, die met open
mond kunnen staan luisteren naar verhalen over de
natuur, maar na een tijdje genoeg hebben gehoord
en zich willen uitleven op de speelheuvel of in het
speelbosje.
Knotwilgen: wilgen die op een bepaalde hoogte
worden getopt, waarna zich nieuwe scheuten
vormen, die om de vijf à zes jaar opnieuw worden
verwijderd, waardoor de typische verschijningsvorm van knotbomen wordt gevormd en in stand
gehouden.
wicht te blijven zoeken tussen verschillende natuur-,
milieu- en mensgerichte doelstellingen zoals ecologie, educatie, (zachte) recreatie, …
N
Natuur in de stad: project met de steun
van het Aardgasnatuurfonds en de Koning
Boudewijnstichting, waarbij de Groene Long gelauwerd werd.
NEC Het Slot: Natuureducatief Centrum, origineel
van buiten en van binnen en uitvalsbasis voor natuurexploratie in het park.
Netel: brandnetel, door de mens verguisde plant die
voor een aantal vlindersoorten van levensbelang is
voor hun voortbestaan.
O
Oase: de Groene Long is een oase in een woestijn
van steen, een groen eiland in een zee van beton en
asfalt.
P
Poel: volgens Wikipedia “een omsloten stilstaand
en ondiep oppervlaktewater, gegraven voor verschillende gebruiksdoeleinden zoals watervoorziening
voor het vee, opslag van bluswater of als visvijver”.
De poelen in het park worden vooral bevolkt door
kikkers, salamanders, waterinsecten, …
Lantaarntje: in het park voorkomende waterjuffer, waarvan het zwarte achterlijf 1 blauw segment
bevat, waarnaar het sierlijke insect werd vernoemd.
Lente: seizoen waarin het park na een periode van
(winter)rust weer tot leven komt en met zijn frisse
kleurenpracht mensen nieuwe hoop en energie geeft.
M
Maaibeheer: maaien en afvoeren van het maaisel,
één van de belangrijkste beheermaatregelen die in
het park worden toegepast. De bedoeling hiervan
is verschraling van de bodem, waarmee een grotere
diversiteit in bloemen wordt beoogd.
Multifunctionaliteit: hoofdeigenschap waarnaar
wordt gestreefd bij het beheer van het park, waarbij
de grote uitdaging erin bestaat een delicaat even-
Verwondering: gevoel dat wordt opgewekt bij (vooral
nieuwe) bezoekers aan het park.
Vijver: onregelmatig gevormde waterpartij als ruggengraat van het park en bevolkt met een resem
plantaardige en dierlijke waterorganismen.
Vleermuiskelder: in een talud ingewerkte en aangepaste betonnen regenput, die vleermuizen als winterverblijfplaats kunnen aanwenden, maar die tot op
heden nog niet door hen werd gebruikt, wel door
kikkers, salamanders, vlinders, spinnen, slakken, …
W
Wandelpaden: begaanbare al of niet verharde paden
met een totale lengte van ongeveer 2225 meter
waarop wandelaars het park kunnen ontdekken.
Water: voor het leven op aarde onmisbaar natuurelement dat door zijn permanente aanwezigheid ook de
biodiversiteit in het park sterk verhoogt.
Woelrat: zoogdiertje behorende tot de woelmuizen
dat in de beginperiode van het park voor wat overlast heeft gezorgd door vraat aan wortels van jonge
bomen en struiken, maar dat zich ook durfde te goed
doen aan de groenten van de buren of gangen groef
in hun gazons.
X
Rapid euro: toestel dat wordt ingezet bij het maaien
van de hooilanden.
Rietorchis: bloem uit de orchideeënfamilie waarvan
het eerste exemplaar in het park werd opgemerkt in
2001 en waarvan er nu vele honderden exemplaren
voorkomen.
eXoten: planten (en dieren) die van nature niet in een
streek voorkwamen, maar er (meestal) met de hulp
van de mens terecht zijn gekomen en in sommige
gevallen, waarbij ze invasief worden genoemd,
voor zware ecologische en economische overlast en
schade kunnen zorgen. In het park worden ondermeer grote kroosvaren, watercrassula, waterteunisbloem, schijnaardbei, gevlekte gele dovenetel, …
nauwlettend in de gaten gehouden.
S
Y
R
L
V
Selectief: bijvoeglijk naamwoord dat aangeeft hoe
wordt tewerk gegaan bij het uitvoeren van beheermaatregelen. Bij het selectief maaien bijvoorbeeld
worden bloemen die nog niet tot bloei of zaadzetting
zijn gekomen gespaard, zodat hun kansen op overleven worden vergroot.
Struweel: struikvegetatie, al of niet voorkomend
aan de bosrand, waar het ook wel mantel wordt
genoemd, in de Groene Long vooral bestaand uit
inheemse struiksoorten als meidoorn, kornoelje, kardinaalsmuts, hondsroos, sleedoorn, liguster, hazelaar.
T
Teletubbieberg: synoniem voor de speelheuvel, door
kinderen en jongeren zeer gewaardeerd als speel- en
ontmoetingsruimte.
Hoewel het er op lijkt, is dit geen Tumulus.
U
Uilen: gekend als roofvogels, maar ook de benaming
voor een aantal nachtvlinders.
Uitblazen: kan je doen in de Groene long na een
zware werkdag.
Yvonne en Yvette: in 2000 vanuit Nevele aangetrokken ezelmerries, ingezet als arbeidsters graasbeheer
met kost en inwoon in de weide van het park.
Yvonne is helaas overleden op 23 juli 2014.
Z
Zoya: ezelmerrie, geboren op 2 juli 2003, dochter
van Yvette en moeder van Alidor, de jonge hengst
die op 10 juli 2009 werd geboren en sinds 2013
in Westouter wordt opgeleid om met kinderen te
wandelen.
17
Milieu
Kuurne voert een thematisch G.A.S. -beleid
Vanaf september start het gemeentebestuur met
een themagerichte aanpak rond de administratieve sancties voor overtredingen op de Algemene
Politieverordening – in de volksmond ‘de veelbesproken GAS-boetes’. Hierbij zal worden gefocust op
een vijftal thema’s: controle op de toegang van het
gemeentelijk containerpark, sluikstorten, hondenpoep, aanplakkingen van affiches en het onderhoud
van onbebouwde percelen.
Deze aanpak wordt GEEN klopjacht op mensen die
hun uittreksels in de straatvuilnisbakjes deponeren,
met de voeten op een straatbank zitten of toeteren
naar een vriend, maar het bestuur wil inzetten op
enkele overtredingen die wel degelijk voor ‘overlast’
zorgen en waar inwoners zich aan ergeren. Eerst
wordt er ruim gesensibiliseerd, maar daarna wordt
er ook geverbaliseerd met bijzondere aandacht voor
enkele thema’s.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft
beslist in te zetten op onderstaande 5 thema’s en
krijgt hierbij de medewerking van de lokale politie.
1. Controle toegang containerpark
Het gemeentelijk containerpark is enkel bestemd
voor afval van particuliere oorsprong, afkomstig van
inwoners van Kuurne. Inwoners van bv. Harelbeke
of Kortrijk kunnen op het containerpark in hun stad
terecht met hun afval en zijn dus niet welkom op
het Kuurnse park. Vanaf september zullen de containerparkwachters hier doorgedreven op toezien via
steekproefsgewijze identiteitscontrole. Het bestuur
kan het niet langer tolereren dat inwoners uit andere
gemeenten proberen om hun afval op het containerpark van Kuurne achter te laten. Wanneer iemand
onrechtmatig gebruik wil maken van het Kuurnse
containerpark, zal een bestuurlijk verslag worden
opgemaakt dat kan resulteren in een administratieve
geldboete tot max. 350 EUR.
2. Sluikstorten
Sluikstorten is verboden en sluikstorters moeten
worden bestraft. Zo eenvoudig is dat. Het principe
van ‘de vervuiler betaalt’, dat aan de basis ligt van
de afvalwetgeving, wordt door sluikstorters geschonden. En toch ontsieren plastiek zakjes met huisafval de laatste jaren steeds meer onze straten en
groenzones. Dagelijks moeten de gemeentediensten
sluikstorten opruimen bij de glasbollen, op Spijker
en Schardauw, bij de straatvuilnisbakjes, bij bushaltes,… Daar moeten we samen iets aan doen. Zo
maken we het wonen en leven in Kuurne opnieuw
een stuk prettiger. Wat is sluikstorten?
Zodra je afval ergens achterlaat, opslaat of stort
op een niet-reglementaire manier, spreken we van
sluikstorten. Enkele voorbeelden: huishoudelijk afval
dumpen in straatvuilnisbakjes, frituurolie of andere
vloeistoffen in de rioolputten gieten, verkeerd aangeboden en niet-opgehaalde huisvuilzakken buiten
laten staan, afval aan de (gesloten) toegangspoorten
van het containerpark achterlaten of bij de glasbollen
plaatsen. Vanaf 1 september zullen sluikstorters worden
aangepakt via het belastingsreglement voor het
weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort
of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/
of plaatsen en/of tijdstippen. Zo kan een belasting
geheven worden die kan oplopen tot 625 EUR + de
kosten voor het ophalen en het verwerken van het
sluikstort. Afval vermijden, sorteren en de juiste recipiënten kopen én gebruiken, is een pak goedkoper!
3. Hondenpoep
Hondenpoep ontsiert soms voetpaden en grasvelden.
Bovendien stinkt het en kan je het ongewenst mee
naar binnen brengen als je er in trapt. Nochtans is het
voor iedereen toffer als voetpaden, pleinen, speelvelden, grasveldjes,… schoon en hondenpoepvrij zijn.
De verantwoordelijkheid voor het hondenpoepvrij
houden van de gemeente ligt bij de baasjes van de
honden. Het is immers aan de eigenaar van de hond
om er voor te zorgen dat zijn hond zijn boodschap op
de daarvoor aangewezen plaats achterlaat óf om de
hondenpoep te verwijderen.
Het is dan ook voor alle hondeneigenaars verplicht
om steeds minimaal één zakje bij zich te hebben voor
het onmiddellijk verwijderen van de hondenpoep,
wanneer ze de hond uitlaten. Het zakje moet groot
genoeg zijn en het moet kunnen worden dichtgeknoopt. Hondeneigenaars mogen het gevulde zakje
in de straatvuilnisbakjes deponeren.
Vanaf 1 september zal worden ingezet om de populaire plaatsen zoveel als mogelijk hondenpoep-vrij te
houden. Hondeneigenaars die betrapt worden op het
niet opruimen van de hondenpoep kunnen een administratieve boete krijgen.
4. Aanplakkingen
Het gemeentebestuur geeft de mogelijkheid tot
het aanplakken van affiches op openbaar domein,
binnen het kader zoals geschetst in de Algemene
Politieverordening.
Dat reglement stelt: het is verboden opschriften,
affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes, zelfklevers, aan te brengen
of te plaatsen op de openbare weg en op de bomen,
aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels,
muren, omheiningen, pijlers, palen, straatmeubilair,
openbare gebouwen, bruggen, kunstwerken, zuilen,
bouwwerken, monumenten en andere langs de
openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan
liggende opstanden of op andere plaatsen, tenzij
hiervoor uitdrukkelijke machtiging van het college
Vanaf heden
wordt er streng
opgetreden tegen
hondenpoep!
Ruim op na uw hond aub.
Artikel 114
§2. Iedereen die een hond begeleidt moet hiertoe steeds minimaal een zakje bij zich hebben
voor het onmiddellijk verwijderen van de hondenpoep.
Het zakje moet voldoende groot zijn en moet kunnen dichtgeknoopt worden. Het zakje moet
op het eerste verzoek van de politie of op verzoek van de gemachtigde ambtenaar getoond
worden. Het zakje met de uitwerpselen mag alleen gedeponeerd worden in de gemeentelijke
afvalkorven of meegegeven worden met het gewone huisvuil.
van burgemeester en schepenen werd gegeven voor
wat betreft het openbaar domein, of van de eigenaar of de gebruiker, voor zover de eigenaar ook zijn
akkoord schriftelijk en vooraf heeft gegeven.
Het is ook niet toegestaan aan te plakken op leegstaande panden, op verkeerstekens, verkeerslichten,
vluchtheuvels en verkeerspleinen.
Aanplakbrieven die op reglementaire wijze aangeplakt werden, mogen niet worden vernield,
gescheurd, verwijderd of overgeplakt worden. En dit
al zeker niet als de datum van het desbetreffende
evenement, vermeld op de aanplakbrief, nog niet
verstreken is.
Het gemeentebestuur tracht steeds de verenigingen
en andere organisaties de kans te geven hun evenement te promoten en hiervoor reclame te maken
binnenin de gemeente door op openbare plaatsen
hun affiche goed zichtbaar te maken. Het is dan ook
vanzelfsprekend dat deze terug verwijderd worden
door de desbetreffende organisatie. De aanplakbiljetten moeten ten laatste één week na het evenement
verwijderd zijn.
Niet onbelangrijk: als overtreders beschouwen wij:
de eigenaars, de aannemers van aanplakkingen en
reclame, de personen waarvoor de reclame wordt
gevoerd, of enig ander persoon verantwoordelijk
voor de plaatsing ervan.
5. Onderhoud van percelen
Af en toe krijgt het gemeentebestuur een klacht van
een inwoner die naast een stuk onbebouwde grond
woont en hinder ondervindt door te hoge begroeiing
op het perceel, de slechte staat van het perceel of
door grote hoeveelheden onkruid of distels op het
perceel.
Soms wordt ook de doorgang van het openbaar
domein belemerd door slecht onderhouden percelen. Het politiereglement stelt dat elke eigenaar van
een onbebouwd of bebouwd perceel grond, waar
ook gelegen, verplicht is het perceel rein te houden.
Bovendien moeten bewoners of gebruikers van een
stuk braakliggend grond of onroerend goed dat
gelegen is langs de openbare weg ervoor zorgen
dat de beplanting die op dat goed groeien, worden
onderhouden zodat deze geen hinder vormen voor
het gemak van doorgang en voor de openbare
veiligheid.
Vanaf 1 september zet het gemeentebestuur op deze
problematiek in. Eerst wordt de eigenaar van het
perceel per brief aangemaand om tegen een deadline het perceel te onderhouden. Als dit niet gebeurd
is tegen de deadline, wordt er een bestuurlijk verslag
opgemaakt dat kan resulteren in een administratieve
geldboete tot max. 350 EUR.
Vanaf heden worden er
controles gedaan op alles
wat gestort wordt bij de
glasbollen.
Een glasbol dient enkel
voor glas!
Artikel 278
§ 1. Het deponeren van ander huisvuil dan glas in de glasbollen is verboden. Het is verboden
om naast de glascontainers of glasbollen lege of volle dozen, kratten, zakken, glas of andere
voorwerpen achter te laten. Dit wordt beschouwd als sluikstorten*.
§ 2. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers of glasbollen tussen 20u en 8u.
18
Bib
Oproep aan alle kinderen die lezen of nog net niet,
WORD JURYLID
Elk (school)jaar organiseert KJV (kinder en jeugdjury Vlaanderen) een
boekenwedstrijd. Juryleden, dat zijn de lezers, krijgen een lijst met
boeken om te beoordelen. Als je als jurylid alle titels van jouw leeftijdsgroep leest, dan mag je stemmen. Op het stemformulier noteer
je je top 10. Alle stemmen van heel Vlaanderen worden verzameld
en geteld.
In de bib staan alle boeken voor jouw groep ter beschikking en als
je beslist om deel te nemen, krijg je van ons een gepersonaliseerd
jurynotaboekje.
Je hebt tijd tot mei 2015 om de 10 boeken te lezen. Neem al eens
een kijkje op de website van KJV. Daar kan je je aanmelden als internetjurylid, en met het lezen kan je nu alvast al starten. Veel
leesplezier!
Herontdek de bibliotheek en kom langs op de
VERWENDAG met BOEKENMARKT
‘Thuis in de bib en in de wereld’ – Zaterdag 11 oktober van 9.00 uur - 12.00 uur
Ontdek de huiselijk ingerichte hoekjes in de
bib, voorzien van aangepaste lectuur en attributen, spelletjes en animatie.
Overal thuis dankzij de Wereldwinkel
– de 3 wijzen in de bib: van ontbijt over
de soep tot en met het aperitief. Smul van
wereldwinkelproevertjes en steun de boeren
in het Zuiden.
Haal het boek van je leven in huis! Deze
editie van boekenverkoop ‘Ezelsoor’
breiden we uit tot alle Kuurnenaars die
boeken (voor 1,00 EUR) te koop willen aanbieden. Als het weer meezit, dan wordt de
weide naast de bib die voormiddag een serieuze boekenmarkt!
© boekenverkoop ‘Ezelsoor’
Contact: Bibliotheek Kuurne, Boomgaardstraat 85 – 056 72 68 72
[email protected]
19
Sport
Lessen in het zwembad
De testjes die moeten afgelegd worden zijn:
•Voorwerp vanop de bodem nemen in het kleine bad
• Op de buik drijven met een plankje
•Op de rug drijven met een hulpmiddel naar keuze
•Alleen in het grote bad springen naar mama of papa
- Reeks 1: les op maandag (16.30 tot 17.15 uur) en woensdag (16.45 tot 17.30 uur) van 8 september tot
22 oktober 2014.
- Reeks 2: volzet
- Reeks 3: volzet
- Prijs: 74,00 EUR, inkom is inbegrepen.
Vervolmakinglessen
Watergewenning voor peuters en
kleuters
Voor kinderen leren zwemmen, is het aangeraden om de kinderen eerst aan het water te laten
wennen. Daarom bieden we voor peuters vanaf
2,5 jaar tot ze de leeftijd bereiken om te leren
zwemmen, watergewenning aan. In deze lessen
worden kinderen spelenderwijs met water in
contact gebracht en overwinnen ze hun angst hiervoor. De lesgever kan u vragen om het kind in een
andere groep les te laten volgen. Zo kan ieder kind
les volgen op zijn niveau.
Per groep worden 12 kindjes toegelaten. De lessen
gaan door op zaterdag, starten op 27 september
2014 en eindigen op 22 november 2014.
- De Ploeteraars
Van 09.00 tot 9.30 uur met begeleiding van de
ouder(s).
- De Plonsers
Van 9.40 tot 10.10 uur.
- De Waterratjes I
Van 10.20 tot 10.50 uur.
- De Waterratjes II
Van 11.00 tot 11.30 uur.
Prijs: 30,00 EUR (inclusief inkom voor de kinderen).
Zwemlesjes voor kleuters
Deze lesjes zijn bedoeld voor kinderen vanaf 5
jaar die watergewend zijn, maar nog niet kunnen
zwemmen. In een lessenreeks van 14 lessen leren
zij de basisbewegingen van het zwemmen. De
kinderen worden hierin begeleid door een gediplomeerde lesgever. De groepen bestaan uit maximum
6 kinderen per lesgever.
Er zijn enkele voorwaarden om het kind in te schrijven om een maximaal resultaat te bereiken. Het
kind moet enkele testen afleggen om te mogen
inschrijven in de lessen. De test kan vanaf de leeftijd
van 4 jaar. Het kind moet minstens 4,5 jaar oud zijn
om aan de lessen te mogen starten.
Na de zwemlesjes kunnen de kinderen over naar de vervolmakinglessen. De kinderen die nog niet kunnen
zwemmen zonder hulpmiddelen kunnen terecht in vervolmaking 1. Degene die wel kunnen zwemmen
zonder hulpmiddelen, maar hun techniek willen bijschaven, kunnen naar vervolmaking 2.
De lessen gaan telkens door op zaterdag. Vervolmaking 1 van 9.00 tot 9.45 uur, vervolmaking 2 van 10.00
tot 10.45 uur.
De lessen starten op zaterdag 6 september en eindigen op 25 oktober 2014.
Prijs: 25,00 EUR, inkom is inbegrepen.
Zwemschool KZV
We werken met 5 verschillende niveaugroepen, dit niet op basis van leeftijd, maar wel op basis van
‘kunnen’. Per groep worden er 10 kinderen per baan toegelaten. De trainingen starten op 1 september
2014 en eindigen 15 juni 2015
•Groep 1 (woensdag van 13.15 tot 14.00 uur)
instapvoorwaarden: 25m brevet - vervolmaking of zwemlessen gevolgd hebben in Kuurne en op advies
van de lesgever
leerstof: verbeteren van zwemstijl ifv groep 2 - algemene watervaardigheden op een speelse manier
•Groep 2 (maandag 18.00 tot 19.00 uur, woensdag 17.30 tot 18.30 uur, vrijdag 18.15 tot 19.15 uur)
instapvoorwaarden: 50m brevet en advies van de lesgever
leerstof: ademhaling schoolslag, beenbeweging rugcrawl, beenbeweging crawl duiken naast de blok,
algemeen watergevoel en oriëntatie onder water (koprol, voorwerpen oprapen)
•Groep 3 (dinsdag 18.00 tot 19.00 uur, woensdag 17.30 tot 18.30 uur, vrijdag 18.15 tot 19.15 uur)
instapvoorwaarden: leerstof groep 2
leerstof: basis van rugcrawl, basis van crawl, beenbeweging vlinder, duiken op het blokje, basis keerpunt
van schoolslag, crawl en rugcrawl
•Groep 4 (maandag 19.00 tot 20.00 uur, woensdag 18.30 tot 19.30 uur, vrijdag 19.15 tot 20.15 uur)
instapvoorwaarden: leerstof groep 3
leerstof: technische afwerking van de schoolslag, crawl en rugcrawl verfijning van keerpunten van ss,
crawl en rugcrawl, aanleren van vlinderslag startduik in de verschillende slagen
•Groep 5 (dinsdag 19.00 tot 20.00 uur, woensdag 18.30 tot 19.30 uur, vrijdag 19.15 tot 20.15 uur)
instapvoorwaarden: leerstof groep 4
leerstof: afwerking van de vlinderslag, conditionele training in de verschillende slagen, alsook snelheid
en techniek scholing
Prijs: Voor 1 keer trainen in de week betaalt u 65,00 EUR, voor 2 keer trainen 110,00 EUR, voor 3 keer
trainen 150,00 EUR.
Zwemlessen crawl voor volwassenen
Op zaterdag 8 november 2014 start er een nieuwe reeks crawl voor beginners. Deze lessen zijn bedoeld
voor mensen die schoolslag kunnen zwemmen en crawl willen leren. De lessen worden gegeven door een
gediplomeerde lesgever.
De reeks bestaat uit 7 lessen die telkens op zaterdagmorgen tussen 8.00 en 9.00 uur doorgaan. Voor de
reeks betaalt u 45,00 EUR.
U kunt terecht bij de sportdienst voor extra informatie of om zich in te schrijven.
Dit kan telefonisch op 056 35 27 71 of via mail naar [email protected]
20
Sport
1+1=3
Sportpas
+ Cultuurpas
= Vrijetijdspas
De Kuurnse kinderen zijn ondertussen al
goed vertrouwd met de 2 voordeelpassen op hun maat: de sportpas voor alle
sportactiviteiten voor de lagere school
en de cultuurpas voor de culturele en
bibliotheekactiviteiten.
Memorial Van Damme
Op vrijdag 5 september 2014 vindt voor de 38e keer de Memorial Ivo Van Damme plaats in Brussel.
Dit is de laatste ontmoeting in de Diamond League en tevens een van de belangrijkste atletiekwedstrijden van het jaar. Tal van bekende topatleten nemen aan deze wedstrijd deel.
Gemeente Kuurne legt voor die dag een bus in naar het Brusselse Koning Boudewijnstadion om
met atletiekliefhebbers de wedstrijd bij te wonen. Vertrek wordt voorzien rond 18.00 uur aan het
Sportpark.
Het Sociaal Huis bood al de kans aan een aantal jongeren om mee te gaan, maar er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar. Kinderen onder de 16 jaar gaan gratis mee. Een volwassene betaalt 30,00
EUR, ticket en busvervoer inbegrepen. Kinderen onder de 10 jaar moeten begeleid worden door
een volwassene.
Inschrijven bij de sportdienst op 056 35 27 71.
Week van de sportclub
Tijdens de week van 13 tot 21 september 2014 vindt opnieuw de week van de sportclub
plaats.
Tal van Kuurnse clubs nemen hier aan deel door hun trainingen die week open te stellen voor
nieuwe mensen.
De lijst van deelnemende clubs kunt u vinden op onze webpagina www.kuurne.be/sport.
Vanaf september lanceren we een
nieuwe pas die al het goede van beide
combineert:
De vrijetijdspas.
In het thema van een komPAS raakt het
jonge volkje wegwijs in alle activiteiten die in hun vrije tijd georganiseerd
worden (sport, jeugd, cultuur en bib).
Zowel de kleuters als de kinderen van
de lagere school krijgen een pas en
kunnen een stempel verzamelen als ze
aan een activiteit deelnemen. 2 stempels levert al een gratis zwembeurt op
en met 3 stempels voor de kleuters en
6 voor de lagere school kinderen valt er
een cadeautje te verdienen. Wat rekenen telwerk levert ongetwijfeld een fijne
combinatie op.
De vrijetijdspassen worden verdeeld via
de scholen. Wie niet in Kuurne school
loopt, kan uiteraard ook deelnemen en
een pas ophalen in de bib, de sportdienst of de vrijetijdsdienst.
21
Gemeente
GEMEENTE KUURNE
1949 65 ste LEIEHOEKKERMIS 2014
VRIJDAG 12 SEPTEMBER
14.45u Ontvangst bejaarden rusthuis E.Carpentier, H. Familie en senioren v/d
wijk.
19.00u Kaarting en Volksspelen voor pannenkoeken; de verliezers chocolade.
Inleg: 1,25 euro .
ZATERDAG 13 SEPTEMBER
07.00u tot 17.00u Rommelmarkt in de Steenovenstraat en Weidenstraat.
09.30u Rondgang kandidaten wijkburgemeester.
19.00u Nacht van de Leiehoek, met vedettenparade. Inkom : 5,00 euro.
20.00u LEAH BIEN.
20.45u TRISHA.
21.45u ROBBY LONGO.
22.30u GENE THOMAS.
23.15u Bekendmaking nieuwe wijkburgemeester.
ZONDAG 14 SEPTEMBER
09.45u Afhalen nieuwe wijkburgemeester.
11.00u Receptie in de feesttent.
15.30u Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen W.B.V.
18.30u Praatcafé. Inkom: gratis.
MAANDAG 15 SEPTEMBER
14.00u Koffiekrans voor alle vrouwen van de wijk.
20.00u Gezellig familiaal samenzijn met souper.
21.00u PLAY-BACK. Optreden van eigen mensen. Inkom: gratis.
De wijkburgemeester
Tinny Noppe
De voorzitter
Piet Noppe
Verantw. uitgever: Koninklijk feestcomité, Steenovenstraat 55,
8520 Kuurne, www.leiehoekkuurne.be
Zit je in september in het vijfde of zesde leerjaar in Kuurne?
Ben je graag creatief bezig?
Wil je mensen helpen en de wereld verbeteren?
Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar ontbreekt het je aan
basiskennis? Dan is de Techniekclub van Kuurne ideaal voor jou!
In een gezellige sfeer en in een echt technologielabo, zal je heel wat
opsteken. Je maakt kennis met gereedschap en materialen, je leert dat
techniek vele gezichten heeft en je zal een aantal technische systemen
maken.
Er is begeleiding door professionele techniekmentoren. De Techniekclub
start met zijn 1e editie, in samenwerking met de gemeente Kuurne.
De volledige reeks bestaat uit twaalf workshops tussen 10 september en 3 december op woensdagmiddag van 13u30 tot 15u30 of van
16u00 tot 18u00.
Deze workshops gaan door in Hoeve Vandewalle - het Wagenhuis
- Boomgaardstraat 168 . Er is een bedrijfsbezoek voorzien en
bij de laatste workshop worden de ouders uitgenodigd voor de
diploma-uitreiking.
Meld je nu reeds aan want het aantal plaatsen is beperkt tot 40
deelnemers. De deelnameprijs van deze workshops bedraagt 50 EUR,
materiaal en verzekering inbegrepen.
Inschrijven kan vanaf 1 september 2014.
Meer info via www.techniekclub-kuurne.be
Opening van
de Oude Leie en
de inhuldiging van
de infoborden.
22
In ’t kort
CONTAINERPARK
* NIEUWE OPENINGSUREN CONTAINERPARK
maandag
dinsdag
14.00 tot
18.00 uur
woensdag
14.00 tot
18.00 uur
donderdag
vrijdag
zaterdag
9.30 tot
12.00 uur
09.30 tot
12.00
16.00 tot
19.00 uur
en van
13.00 tot
17.00 uur
Het aanvoeren van afvalstoffen kan tot 15 minuten voor sluitingstijd.
Er wordt voortaan geen onderscheid meer gemaakt tussen een zomerregeling en een
winterregeling.
* Specifieke regelingen Kermisweekend
Tijdens het kermisweekend is het containerpark op kermiszaterdag gesloten tijdens de
namiddag.
Jobbeurs in Kuurne!
Donderdag 18 september 2014 gaat de 9de editie van de jobbeurs door. Deze beurs gaat
reeds voor de 4de keer door in de KUBOX te Kuurne van 10.00 tot 18.00 uur. De jobbeurs
duurt een volledige dag zodat zowel werkzoekenden als mensen die reeds actief zijn op
de arbeidsmarkt de jobbeurs kunnen bezoeken.
Ruim 50 bedrijven zijn op de jobbeurs aanwezig
waaronder Volys Star, Westvlees, NMBS, TVH, Stadsbader, Bedrijvenpark Kortrijk-Noord,
De Branding, De Waak, ISS, Dienstencheques en gezinszorg H. Hart, …
Meer info www.jobrock.be
Provincie
West-Vlaanderen
organiseert
samenaankoop
groene stroom
en aardgas
Op de milieudienst komen regelmatig vragen binnen of er opnieuw een
groepsaankoop voor energie zal georganiseerd worden door de provincie
West-Vlaanderen.
Dit zal inderdaad terug georganiseerd
worden tegen het einde van het jaar.
Bij de druk van deze Info Kuurne was
er echter nog geen zicht op de concrete
timing.
Hoogstwaarschijnlijk zal er in december
moeten ingeschreven worden en zal de
veiling dan doorgaan in februari 2015.
Meer informatie volgt via de
website www.samengaanwegroener.be en in de volgende Info
Kuurne.
23
In ’t kort
Gratis cursus reanimeren
en defibrilleren
De Gemeente Kuurne, Rode Kruis Kuurne en Brandweer
Kuurne slaan de handen in elkaar om onze gemeente
hartveilig te maken.
Het hoofddoel is zoveel mogelijk mensen de reanimatietechnieken aan te leren, met of zonder AED- toestel.
Wil jij ook deelnemen aan een gratis cursus reanimeren en defibrilleren? Schrijf je dan
zeker in! Er is geen voorkennis vereist. Je hoeft slechts 1 opleiding te volgen om je attest
te behalen.
Datum volgende opleiding in 2014:
Dinsdag 21 oktober 2014 van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: in de Brandweerkazerne, Weggevoerdenplein te Kuurne.
Het aantal kandidaten per sessie is beperkt tot 21 personen!
Inschrijven: aan het loket van het Sociaal Huis, Kortrijksestraat 2, Kuurne.
Meer informatie: 056 73 70 11
Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021
in openbaar onderzoek van 9 juli 2014 tot
8 januari 2015
Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen
de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas in openbaar
onderzoek. Deze plannen bevatten maatregelen om de toestand van de waterlopen en
het grondwater te verbeteren en om het overstromingsrisico te verminderen. Gedurende
zes maanden kan elke burger, organisatie of
bedrijf de plannen raadplegen en er opmerkingen of bezwaren bij formuleren via deze
website. http://www.vdvanwater.be
De ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021
die ter inzage liggen voor het publiek tussen
9 juli 2014 en 8 januari 2015, bestaan uit verschillende planonderdelen. Op deze website
kunt u de plannen raadplegen via het overzicht van de verschillende planonderdelen in openbaar onderzoek.
Bent u minder vertrouwd met de opbouw van
de stroomgebiedbeheerplannen, raadpleeg
dan eerst de rubriek wegwijs in de plannen.
In het najaar volgen op verschillende locaties
in Vlaanderen informatievergaderingen.
Via de zoekmodule kunt u planonderdelen
en acties selecteren die relevant zijn voor uw
gemeente, bekken of grondwatersysteem en
opmerkingen bij de plannen formuleren via
het digitaal inspraakformulier.
Raadpleeg de rubriek geoloket om bijvoorbeeld na te gaan welke acties in uw buurt op
stapel staan en op welke manier het afvalwater van uw woning volgens deze plannen zal
moeten gezuiverd worden.
Bent u op zoek naar specifieke informatie
voor pers, gemeenten of middenveld? Ga dan
naar de rubriek doelgroepen.
Stroomgebiedbeheerplannen geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water, die
de lidstaten vraagt maatregelen te nemen
om waterlopen en grondwater terug in
een goede toestand te brengen, en aan de
Overstromingsrichtlijn die vraagt maatregelen te nemen die mens, milieu, cultureel
erfgoed en economie beter beschermen
tegen overstromingen. Beide richtlijnen
werden omgezet in het decreet Integraal
Waterbeleid. Meer informatie over het integraal waterbeleid vindt u op
www.integraalwaterbeleid.be.
Werk mee aan de
continuïteit van
ondernemingen
Een zaak overnemen
of overlaten?
Mis de Week van de
Bedrijfsoverdracht
niet!
Ook dit jaar organiseert het Agentschap
Ondernemen, samen met haar partners, de
Week van de Bedrijfsoverdracht en dit van 20
tot 24 oktober. Verschillende infosessies vinden
iedere dag van de Week plaats, verspreid over
gans Vlaanderen. Diverse thema’s kunnen
daarbij aan bod komen zoals starten door overname, groei door overname, financiering van de
overname, het continuïteitsplan,...
Hebt u interesse?
Met een handige kalender op www.weekvandebedrijfsoverdracht.be kan u snel vinden wat
u zoekt.
Tijdens de Week is het Agentschap Ondernemen
ook aanwezig op de beurs Ondernemen in
Vlaanderen op 23 oktober in Gent Expo. Nieuw
dit jaar is het adviescafé, waar u in een losse
sfeer kan aanschuiven voor een verkennend
gesprek met een adviseur of coach. Een unieke
kans! Interessante cases over overdracht en
opvolging illustreren bovendien hoe het moet
tijdens de seminaries die het Agentschap
daar plant. U kan er ook op de stand van het
Agentschap terecht voor alle info over steunmaatregelen en financiering en voor het gratis
infopakket bedrijfsoverdracht.
Meer info op www.ondernemeninvlaanderen.be.
Kortom, mis de Week van de Bedrijfsoverdracht
niet!
De week van de Bedrijfsoverdracht maakt deel
uit van het Masterplan voor Opvolging en
Overname. Met dit plan wil de Vlaamse overheid de bedrijfscontinuïteit door generatiewissel of overname stimuleren en in goede banen
leiden.
Het gratis infopakket bedrijfsoverdracht kan steeds aangevraagd
worden door het formulier in te
vullen op www.agentschapondernemen.be of door te bellen naar
het gratis nummer 0800 20 555.
INFO SEPTEMBER - OKTOBER
dringende hulp
•
•
•
•
•
•
•
•
HUISARTS: 056 72 92 39
MEDISCHE HULP: 100-112
SPOEDOPNAME: 056 63 61 12
ZIEKENHUIS: 056 63 63 63
POLITIE: 101
BRANDWEER: 100-112
TANDARTS: 0903 39 969
APOTHEEK: 0903 922 48
politie kuurne - WEGGEVOERDENPLEIN (056 36 58 60)
• maandag - vrijdag: 08.00 tot 11.30 uur
• maandag - vrijdag: 13.00 tot 16.30 uur enkel op afspraak
• zaterdag: 09.00 - 11.30 uur
Voor dringende tussenkomsten, bel PZ Vlas 056 23 96 11
politie kuurne - BUURTHUIS ‘t senter
Ieder woensdag: 14.00 - 15.00 uur
WIJKAGENTEN:
Kuurne-centrum: Joost De Doncker: 0498 90 97 42
St. Katrien: Steven Maus: 0498 90 97 40
Kuurne Industriezone: Cindy Verhelst: 0498 90 98 04
Kuurne-St.-Pieter: Tom Deschoemaeker - 0498 90 97 38
Spijker-Seizoenwijk-Leiehoek: Debora Vandaele – 0498 90 97 59
gemeentediensten
gemeentehuis (056 73 71 11)
•iedere werkdag : van 08.30 tot 12.00 uur
•donderdagnamiddag : van 16.00 tot 18.30 uur Dienst Burgerzaken zal open zijn op:
• zaterdag 06 september 2014 : van 09.30 tot 12.00 uur
• zaterdag 11 oktober 2014 : van 09.30 uur tot 12.00 uur
• zaterdag 8 november 2014: van 09.30 uur tot 12.00 uur
vrijetijdsdienst (056 36 20 50)
• maandag en vrijdag: 09.30 tot 12.00 uur
• maandag: 14.00 tot 17.00 uur
• woensdag en vrijdag: 14.00 tot 19.00 uur
bibliotheek (056 72 68 72)
• maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 16.00 uur tot 19.00 uur
• woensdag: 14.00 tot 19.00 uur
• zaterdag: 09.00 tot 12.00 uur
sociaal huis (056 73 70 11)
Onthaal loket:
• iedere werkdag: 09.00 tot 12.00 uur en
• van maandag t.e.m. woensdag: 14.00 tot 16.00 uur
• donderdagnamiddag: tot 18.30 uur
• vrijdagnamiddag: gesloten
Sociale dienst / OCMW:
• iedere werkdag: 09.00 tot 12.00 uur
• van maandagnamiddag t.e.m. donderdagnamiddag: enkel op afspraak
• donderdagnamiddag: 16.00 tot 18.30 uur : spreekuur
• vrijdagnamiddag: gesloten
SPORTPARK - ZWEMBAD (056 35 27 71)
maandag en dinsdag
16.00 - 18.00 uur
20.00 - 21.00 uur
enkel baantjeszwemmers
woensdag
12.00 - 13.15 uur
enkel baantjeszwemmers
13.15 - 17.30 uur 19.30 – 20.15 uur
Aquagym
donderdag
16.00 - 17.00 uur
volwassenen/senioren
17.00 - 20.00 uur Vrijdag
12.00 – 13.15 uur 16.00 – 18.15 uur
20.15 – 21.15 uur enkel baantjeszwemmers
zaterdag
07.30 – 09.00 uur
enkel baantjeszwemmers
09.00 – 11.45 uur
14.00 – 17.45 uur Zondag
08.00 – 11.45 uur
enkel baantjeszwemmers
containerpark (056 73 71 46)
Nieuwe openingsuren containerpark vanaf 16 augustus 2014
dinsdag en woensdag 14.00 - 18.00 uur
donderdag 16.00 - 19.00 uur
vrijdag 9.30 - 12.00 uur
zaterdag 9.30 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
Het aanvoeren van afvalstoffen kan gebeuren tot
één kwartier voor sluitingstijd!
Vastgestelde sluitingsdagen voor de gemeentediensten:
• maandag 6 oktober 2014 (kermismaandag)
• zaterdag 1 november 2014 (Allerheiligen)
Sluitingsdagen gemeentehuis wegens renovatie
(verhuis):
•vrijdag 17 en maandag 20 oktober 2014