FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 22 Datum: 19 augustus 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG
Gegevens onderneming
Nummer: 22
:
de
besloten
Datum: 19 augustus 2014
vennootschap
aansprakelijkheid
Drukkerij
met
beperkte
Veenman
B.V.,
tevens handelend onder de namen Veenman
Drukkers,
Veenman
Printers,
Uitgeverij
H.
Veenman & Zonen, H. Veenman & Zonen
Publishers, Nijmegen University Press, Veenman
Print & Druk en Dutch Museum Publishers,
statutair
gevestigd
kantoorhoudende
Maxwellstraat
te
te
6716
12,
Wageningen,
BX
Ede
(Gld.),
correspondentieadres:
Postbus 18, 6710 BA Ede (Gld.), ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Centraal Gelderland onder nummer 09053652.
Insolventienummer
:
F.05/390/2003
Datum uitspraak
:
23 juli 2003
Curator
:
mr. S.J.B. Drijber
R-C
:
mr. D.M.I. de Waele
Activiteiten onderneming
:
drukkerij,
uitgeverij
(zie
tevens
www.veenmandrukkers.nl)
Omzetgegevens
:
f 19.400.000,- (€ 8.803.336,19) in 2001.
Personeel gemiddeld aantal
:
75
Verslagperiode
:
9 januari tot en met 18 augustus 2014
Bestede uren verslagperiode
:
5 uur en 25 minuten
Boedelsaldo
:
€ 437.334,58
1.
Rechtmatigheid/Procedures
Het tekort in de boedel in het faillissement Drukkerij Veenman B.V. (hierna:
‘Veenman’)
is
middels
een
op
24
september
2010
gehouden
verificatievergadering vastgesteld. Het tekort in de boedel is in het procesF.05/390/2003, 22e Openbaar verslag inzake Drukkerij Veenman B.V.
verbaal van de verificatievergadering vastgelegd. Aldus is een opeisbare
vordering op de bestuurders van de vennootschap ontstaan; het tekort
bedraagt € 6.081.123,10, exclusief boedelkosten en rente minus het
gerealiseerde boedelactief.
De bestuurders van de vennootschap, de heren Temming en Zijlstra, leken
geen verhaal te bieden. Zijlstra was privé in staat van faillissement
verklaard; inmiddels is het privéfaillissement van de heer Zijlstra opgeheven
wegens gebrek aan baten.
De curator heeft inmiddels - met instemming van de rechter-commissaris een
nader
verhaalsonderzoek
laten
uitvoeren
naar
mogelijke
vermogensbestanddelen van Zijlstra en Temming. Uit het onderzoek is naar
voren gekomen dat de heren (vooralsnog) geen verhaal lijken te bieden voor
het tekort in de boedel.
De curator heeft – in overleg met de rechter-commissaris – Temming
middels een deurwaardersexploot verzocht tot betaling van het tekort in het
faillissement over te gaan dan wel een betalingsregeling voor te stellen,
welke betalingsregeling de instemming van de rechter-commissaris behoeft.
Nu geen betaling tegemoet is gezien noch een (deugdelijk) voorstel door
Temming aan de curator is voorgelegd, zal de curator overgaan tot de
aanvraag van het privéfaillissement van Temming.
2
Crediteuren
2.1
Het crediteurensaldo is vastgesteld op de verificatievergadering.
2.2
Verwachte wijze van afwikkeling
Het thans gerealiseerde boedelactief is onvoldoende om alle preferente
vorderingen, waaronder een aanzienlijke vordering van het UWV, te kunnen
voldoen.
Tenzij verhaal op (een van de) bestuurders mogelijk blijkt, zal het
faillissement op termijn worden opgeheven wegens gebrek aan baten.
F.05/390/2003, 22e Openbaar verslag inzake Drukkerij Veenman B.V.
3.
Overig
3.1
Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend; de curator zal het privéfaillissement van de heer Temming
aanvragen.
Zodra het faillissement is uitgesproken en evident is dat aan de boedel van
Veenman geen betaling door Temming zal kunnen worden gedaan, zal de
curator de rechter-commissaris verzoeken het onderhavige faillissement bij
de rechtbank voor beëindiging voor te dragen.
3.2
Indiening volgend verslag
Februari 2015.
Onder omstandigheden meent de curator met dit bescheiden verslag te
kunnen volstaan.
Velp, 19 augustus 2014 2014
mr. S.J.B. Drijber,
curator
Drijber en Partners B.V.
Postbus 180
6880 AD VELP (Gld.)
(I): www.drijberenpartners.nl
(E): [email protected]
Belangrijke opmerking!
Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over
de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium
openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te
formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn
weergegeven.
F.05/390/2003, 22e Openbaar verslag inzake Drukkerij Veenman B.V.