Download het artikel

Knopen doorhakken over
hou het simpel
Het realiseren van een goede omgevingskwaliteit staat
volop in de belangstelling. Monitoring moet daarbij
helpen, maar hoe doe je dat zonder eenduidige operationele definitie voor de kwaliteit van onze leefomgeving.
Auto-ontwerpers vonden ooit de oplossing in een
overzichtelijk dashboard. Eenzelfde exercitie kan
bestuurders helpen bij het stellen van prioriteiten van
omgevingswaarden die aandacht behoeven.
deelvoorraden. Dit denkmodel is niet verder
uitgewerkt, maar lijkt veel op de ‘Triple
P’-benadering, dit is een theorie over duurzame ontwikkeling, die de grondslag is van
de methodiek Duurzaamheidsprestatie op
Locatie (DPL).
Kerndomeinen
Enkel met het hanteren van de drie kernwaarden zijn we er nog niet. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe te komen tot een
selectie van de ‘juiste’ deelvoorraden en een
acceptabele maatlat. Een andere theore-
Verschillende pogingen zijn gedaan om
afwegingskader voor omgevingskwali-
tische invalshoek komt uit de beleidswe-
voor het begrip omgevingskwaliteit
teit. Het resultaat van deze verkenning
tenschap. In het boek ‘Overheidsbeleid
een werkbare definitie te formuleren. Al
wordt beschouwd als een afwegingsproces
– een inleiding in de beleidswetenschap’
in 2003 is in opdracht van de Stichting
tussen sociale, economische en ecolo-
stellen Herweijer en Hoogerwerf dat de
Kennisontwikkeling Kennisoverdracht
gische belangen (zie figuur 1). Dit levert
overheid twee functies heeft. De overheid
Bodem (SKB) onderzoek verricht naar een
drie kernvoorraden op met verschillende
produceert goederen en diensten waarin
andere partijen (burgers, ondernemers) niet
kunnen of willen voorzien. Voorbeelden
Voorzieningen
Sociale cohesie
Woningvoorraad
Hinder
zijn sportvelden, parken, speelplaatsen voor
kinderen, infrastructuur voor OV en fiets.
Daarnaast heeft de overheid een zorgplicht
voor het behoud van de kwaliteit van
collectieve goederen, zoals schone lucht,
biodiversiteit, landschap en erfgoederen.
Sociaalcultureel
domein
Het voordeel van deze theorie is dat deze
aansluit bij de steeds terugkerende discussie
over de kerntaken van de overheid.
Omgevingskwaliteit
Op grond van deze theorie is het mogelijk
verschillende domeinen van overheidsbeleid te onderscheiden. Voor omgevings-
Luchtkwaliteit
Bodem
Groen
Natuur &
milieu
domein
Waterkwaliteit
Infrastructuur
Economisch
Mobiliteit
domein
Bereikbaarheid
Ruimte bedrijven
Figuur 1: Afwegingskader voor omgevingskwaliteit (SKB, 2003)
18
Tijdschrift Milieu, maart 2014
kwaliteit kunnen op deze wijze in beginsel
zes kerndomeinen worden onderscheiden:
milieukwaliteit, veiligheid, kwaliteit
openbare ruimte, voorzieningen, natuurlijk
en cultureel erfgoed en bereikbaarheid. Per
kerndomein zijn er verschillende omgevingswaarden (zie figuur 2).
Dit artikel is verschenen in Tijdschrift Milieu 2-2014, www.vvm.info
omgevingskwaliteit:
Dashboard
domein ertoe leidt dat een ander domein
Vanuit pragmatisch oogpunt zijn zes kern-
in kwaliteit achteruitgaat. Hetzelfde geldt
domeinen nog werkbaar om het overzicht te
voor een verbetering in een bepaald domein
houden. Daarom is er veel voor te zeggen om
welke bijdraagt aan een toename van
voor omgevingskwaliteit een dashboard
1
Vanuit zijn bureau Milieuregie helpt
Peter van de Laak gemeenten, provincies
en omgevingsdiensten bij het vinden
van integrale oplossingen voor milieu en
ruimtelijke ontwikkeling (www.milieuregie.nl, 06-41979398).
kwaliteit in een ander domein.
te ontwerpen met deze zes kerndomeinen.
Immers, net als een automobilist wil een
bestuurder graag snel en met enig gemak
een overzicht hebben van wat er toe doet.
Werken met een lijst met grote aantallen
indicatoren helpt niet om overzicht te
houden en de juiste afwegingen te maken.
Voor het gemak van de bestuurder dient het
aantal elementen van de omgevingskwaliteit daarom zo beperkt mogelijk te zijn.
Kwaliteit
openbare ruimte
Straatmeubilair,
Verharding, Zwerfvuil/
afval
Voorzieningen
Parken, openbaar
groen,
speelplaatsen,
zorgcentra
Daarnaast helpt het als de kerndomeinen
Erfgoederen
Monumenten,
aardkundige en
archeologische
waarden, landschap,
natuurwaarden
zoveel mogelijk zelfstandige en onafhankelijke ‘meters’ zijn. Hierdoor kan worden
Veiligheid
voorkomen dat een verbetering in het ene
Sociale veiligheid,
criminaliteit,
verkeersveiligheid,
waterveiligheid,
externe veiligheid
1
Het idee van een dashboard komt van de onderzoekers Joseph Stiglitz, Armatyra Sen en Jean-Paul
Fitoussi. In een baanbrekend onderzoek naar het
meten van economische, sociale en ecologische
vooruitgang stellen zij een dashboard voor van drie
Bereikbaarheid
Milieukwaliteit
Luchtkwaliteit, geluid,
bodem, waterkwaliteit,
geurhinder
Infrastructuur voor
auto, fiets, OV,
voetgangers,
parkeren
meters gebaseerd op de economische welvaartstheorie, welzijnstheorie over kwaliteit van leven
en duurzaamheidstheorie (J. Goedman et al.,
Ruimtelijke Ontwikkeling in Drievoud, Sdu uitgevers
2011).
Figuur 2: Kerndomeinen van omgevingskwaliteit met omgevingswaarden
Dit artikel is verschenen in Tijdschrift Milieu 2-2014, www.vvm.info
Tijdschrift Milieu, maart 2014
19
Tabel 1. Voorbeeld maatlat omgevingswaarden milieukwaliteit
Excellent
Goed
Voldoende
Onvoldoende
Slecht
L
U
C
H
T
De concentraties van
stoffen in de lucht
zijn op het niveau van
een no-effect level.
Concentraties van
stoffen in de lucht
zijn ruim onder de
grenswaarden.
De luchtkwaliteit
voldoet aan de
grenswaarden.
Een geringe overschrijding van een
grenswaarde voor de
luchtkwaliteit.
Grenswaarden voor
de luchtkwaliteit
worden op meer
dan één locatie
overschreden.
G
E
L
U
I
D
Geen gevallen
van slaapverstoring en ernstige
geluidshinder.
Geen gevallen van
slaapverstoring.
Minder dan 2%
van de bevolking
ondervindt ernstige
geluidshinder.
Slaapverstoring bij
minder dan 1%
van de bevolking.
Minder dan 5%
ondervindt ernstige
geluidshinder.
Slaapverstoring bij
minder dan 2%
van de bevolking.
Minder dan 10%
ondervindt ernstige
geluidshinder.
Slaapverstoring bij
meer 2% van de
bevolking. Meer dan
10% ondervindt ernstige geluidshinder.
B
O
D
E
M
Geen verontreinigde
bodems. Bodems voldoen aan de gebiedseigen bodemkwaliteit.
Spoedlocaties bodem
en alle overige ernstig
verontreinigde locaties zijn gesaneerd.
Spoedlocaties
bodem zijn gesaneerd of beheersbaar
gemaakt.
Maximaal één
spoedlocatie is
nog niet gesaneerd
of beheersbaar
gemaakt.
Twee of meer
spoedlocaties zijn
nog niet gesaneerd
of beheersbaar
gemaakt.
Voor het gebruiksgemak van het dash-
diverse omgevingswaarden, dan is een
worden toegevoegd. Per kerndomein kan
board heeft het voordelen te werken met
goede presentatie essentieel. Per kerndo-
het aantal omgevingswaarden variëren
aansprekende en herkenbare categorieën
mein biedt een presentatie, bijvoorbeeld in
(maatwerk).
voor de waardering van de staat van de
de vorm van een ‘spin,’ een goed overzicht
van de relevante omgevings-
omgevingskwaliteit. Een optie is
waarden en hun niveauw-
het hanteren van een rapport-
aarde. De spin heeft
cijfer, dat communiceert
helder. Het nadeel is dat
er een hoog detailniveau
wordt verondersteld van
de beschikbare informatie. De vraag is of dat
‘Verbetering in
het ene domein
mag niet leiden tot
achteruitgang in
het andere’
verschillende assen die
De beschikbare basisinformatie per omgevingswaarde
kent immers onzekerheden. Voorts
overzichtelijke presentatie - bijvoorbeeld
een spin - helpt bij het signaleren van de
omgevingswaarden die aandacht behoeven.
de maatlat (van excel-
Bestuurders kunnen vervolgens besluiten
lent tot slecht). Met deze
welke omgevingswaarden prioriteit krijgen.
gebruiker in één oogopslag
duidelijk wat de onderscheidende omgevingswaarden zijn en wat hun
bij een hoger detailniveau. Om die reden
niveauwaarde is.
Daarna volgt de analyse en het maken
van een keuze over de te volgen strategie
en in te zetten middelen. Een dashboard
omgevingskwaliteit geeft geen
antwoord op de vraag wat de
‘Een
bestuurder wil
graag snel en met
enig gemak
over zicht hebben’
valt er veel voor te zeggen een herkenbare
kwalitatieve schaal te hanteren, met als
Het voordeel is dat
onderscheid de waarden ‘excellent’, ‘goed’,
aggregatie van
‘voldoende’, ‘onvoldoende’ en ‘slecht’. Tabel 1
verschillende omge-
geeft bij wijze van voorbeeld een mogelijke
vingswaarden tot één
uitwerking van een maatlat voor enkele
getal per kerndomein
omgevingswaarden van het kerndomein
niet nodig is. Ook biedt deze
milieukwaliteit.
presentatievorm flexibiliteit. Al
maatschappelijke effecten
zijn van het omgevingsbeleid. Daarvoor zijn er teveel
onzekerheden. Wel kunnen
er relaties worden gelegd
tussen een hoge waardering
van de omgevingskwaliteit
naar gelang de lokale context, maatschapWanneer we aannemen dat het dashboard
pelijke voorkeuren en beschikbare data
zes kerndomeinen omvat, met per domein
kunnen nieuwe/andere omgevingswaarden
Tijdschrift Milieu, maart 2014
aantal kerndomeinen (‘meters’) en een
representeren met per as
neemt de informatie- en onderzoekslast toe
20
Een dashboard dat bestaat uit een beperkt
de omgevingswaarden
presentatie is voor de
kan worden waargemaakt.
Conclusie
en maatschappelijke effecten
als gezondheid, vastgoedwaarde en
vestigingsklimaat.
Peter van de Laak
Dit artikel is verschenen in Tijdschrift Milieu 2-2014, www.vvm.info