lees verder - Vlietland College

BESTUUR STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS
OP INTERCONFESSIONELE GRONDSLAG


Dagelijks en uitvoerend bestuurder:
Rector: Mevr. drs. C.J.M. Bruggeman
Toezichthoudend bestuurders
(algemeen bestuur): 7 leden
bij voorkeur ouders van leerlingen





Voorzitter:
Vice voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:
Mw. C.J.A.M. Hiel-Piët
(071-5802250)
vacature
Mw. C.Rietdijk
Dhr. M.G.M. Vink
Mevr. M. Schellingerhout
Dhr. C.A.M. Hertogh
Dhr. J.C.M. Rasch






Strategisch meerjarenplan
Goedkeuring van begroting
Jaarverslag
Toezicht op naleving wettelijk verplichtingen
Toezicht op verwerving en besteding van
middelen
Werkgeversrol ten opzichte van rector





Kwaliteit en diversiteit van het onderwijs
Professionalisering van de organisatie
Positionering in de markt en de omgeving
Een gezonde financiële positie
Kleinschaligheid
Het bestuur toetst haar beleid aan de
volgende kernwaarden:




Betrokkenheid
Leer- én leefomgeving
Gedegenheid
Actief en stimulerend
Het ontwikkelen, stimuleren en bevorderen
van onderwijs dat wordt gegeven vanuit
een christelijk interconfessionele
achtergrond met respect voor en rekening
houdend met de diversiteit van
levensbeschouwingen in de samenleving.




Een sociale inslag en maatschappelijke
betrokkenheid;
Nuchterheid, eerlijkheid en recht door zee;
Zelfstandige status, die ruimte biedt voor
enige gezonde eigenwijsheid;
Het tot ontplooiing laten komen van de
capaciteiten en creatieve talenten van
leerlingen en medewerkers.




Bestuurt volgens de Code Goed
Onderwijsbestuur
Ontvangt geen vergoeding
Vergadert ca. 10 x per jaar
Heeft 2 x per jaar overleg met de
medezeggenschapsraad
Tot ziens op het VLC!