Jaarverslag 2014

Jaarverslag
2013/2014
1
Inhoudsopgave
1.0
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.0
2
Karakteristiek
De school
Visie op de doelen en de taken
Actiepunten schooljaar 2013/2014
Didactisch handelen
Accenten vak- en vormingsgebieden en/of vaardigheden
Activiteiten in het kader van WSNS
Veranderingsparagraaf
Controle op de leerprestaties/vorderingen
Organisatie
Formatieomvang
Schooldirectie
Differentiatie in het team
ICT activiteiten
Nascholingsplan
Personeel
Arbeidsomstandigheden
Resultaten
Eindtoets basisonderwijs
Midden toetsen groep 1 t/m 8
Eindtoetsen groep 1 t/m 7
Doorstroming vervolgonderwijs
Verwijzing speciaal onderwijs
Resultaten met betrekking tot Public Relations
Resultaten van het reguliere inspectiebezoek
Financiën
1.0 Karakteristiek
Naam:
De Horn
Adres:
Overloop 2
Brinnummer: 23DF
Bestuursvorm: Stichting
Voedingsgebied leerlingen: Wijk bij Duurstede ( De Horden/De Geer/De Heul)
Tel datum 1 oktober 2013: 361 leerlingen
Prognoses
1 oktober 2014
355
1 oktober 2015
346
1 oktober 2016
329
1 oktober 2017
322
Aantal leerlingen met een gewicht: rond 3%
Aantal leerlingen met een gebonden financiering: 4
Aantal groepen: 15
• Vier groepen 1 / 2
• Twee groepen 3
• Twee groepen 4
• Twee groepen 5
• Twee groepen 6
• Een groep 7
• Een groep 7/8
• Een groep 8
De Horn is gehuisvest in een modern schoolgebouw met een prachtig ingericht ICT lokaal en
staat in een landelijke omgeving nabij een hoogstamboomgaard. Het pand is in januari 2011
geheel opnieuw geschilderd.
Daarnaast hebben we de beschikking over drie noodlokalen - Cape Horn- en de locatie David
van Bourgondiëweg, waar drie groepen zijn gehuisvest.
3
2.0 De school
2.1 Visie op de doelen en de taken
De Horn is een openbare school die als zodanig algemeen toegankelijk is. De school staat voor
een veilig, vertrouwd en betrokken pedagogisch klimaat waarin respect, tolerantie en
solidariteit sleutelwoorden zijn. In het onderwijsprogramma wordt hier in lessen sociale
vorming, Kids’ Skills, expliciet aandacht besteed, maar daarnaast willen we voor de kinderen ook
een voorbeeld zijn.
We zijn ons ervan bewust ook een maatschappelijke functie te vervullen. We leren de kinderen
respectvol en verantwoordelijk om te gaan met de eigen leefomgeving en stimuleren een
betrokken houding ten aanzien van de wereld om hen heen. Natuurlijk hoort daar ook kennis
van (maatschappelijke) rechten en plichten bij. Burgerschap is een vast onderdeel van ons
curriculum. Met name in de lessen geschiedenis, aardrijkskunde en biologie komt dit
nadrukkelijk ter sprake.
De school ziet het als haar taak om samen met de ouders een opvoedkundige bijdrage te
leveren aan de vorming van de leerlingen tot zelfstandige, competente en sociale mensen. Het
eigene van ieder kind wordt hierbij gerespecteerd en niet als probleem maar juist als rijkdom
gezien. Waar mogelijk tracht de school bij de mogelijkheden, de belangstelling en de behoeften
van de leerlingen aan te sluiten.
In het onderwijs streven we, binnen een duidelijke structuur, een brede en ononderbroken
ontwikkeling na. De brede ontwikkeling wordt zichtbaar in de aandacht die we hebben voor
zowel de cognitieve en de creatieve ontwikkeling en in de balans die we zoeken tussen de
overdracht van kennis en de ontwikkeling van (strategische) vaardigheden. De ononderbroken
ontwikkeling wordt gerealiseerd door een afgewogen en samenhangend leerstofaanbod en
ruime mogelijkheden voor differentiatie binnen het leerstofjaarklassensysteem. We willen
werken aan een goede basis die belangrijk is voor de ontwikkeling van de kinderen.
We willen kinderen leren om te gaan met de wereld om hen heen zodat ze hun kansen kunnen
benutten en hun plaats in de maatschappij kunnen innemen.
Nederland in de wereld, de wereld in Nederland. Internationalisering is op De Horn een
onderdeel van het programma.
4
Cruciaal voor succesvol onderwijs zijn goed geschoolde en deskundige leerkrachten.
Leerkrachten die bovendien goed kunnen samenwerken en het onderwijs aan de kinderen
beschouwen als teamwerk. Binnen de schoolorganisatie heeft voortdurende bijscholing
prioriteit en proberen we op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen. Regelmatige
reflectie op ons onderwijs, onder andere door middel van een systeem voor kwaliteitszorg,
zorgt ervoor dat we het onderwijs regelmatig bijstellen en vernieuwen (en het goede behouden)
en we de leerlingen datgene kunnen bieden waar ze recht op hebben:
De Horn
De weg naar jouw toekomst
El camino a tu futuro
The way to your future
2.2 Actiepunten schooljaar 2013/2014
Verbeteren van de opbrengsten
We zijn gestart met het maken van analyses van de M en E toetsen en de eindtoets
basisonderwijs. De resultaten zijn besproken in een zogenaamde ‘Datagroep’. Deze groep heeft
conclusies getrokken naar aanleiding van de resultaten van de toetsen. Deze conclusies zijn in
een plenaire vergadering besproken in het schoolteam.
Engels
Voor het negende jaar verzorgen we Engels vanaf groep 1.
Dit schooljaar zijn we gestart met het opzetten van een Engelse bibliotheek. Kinderen van groep
5 t/m 8 kunnen nu ook Engelstalige boeken lezen. Er is een nieuwe Engelse methode
aangeschaft. We gaan werken met ‘Our Discovery Island’ en ‘Ipockets’
Voor het eerst hebben we ‘The Rhythm and Speaking Contest’ georganiseerd. Kinderen
mochten in tweetallen -of alleen- maximaal vier minuten in het Engels vertellen over een
onderwerp dat ze zelf mochten bepalen. Het was een groot succes!
De Horn is gevraagd om te spreken tijdens een symposium dat georganiseerd werd door het
Europees Platform in ‘De Reehorst’ in Ede. Jan Heijman heeft als een van de hoofdsprekers een
presentatie gehouden van een half uur.
Voor de vijfde keer zijn leerlingen uit Sittensen ( Duitsland) van de Grundschule Sittensen in juni
bij ons op bezoek geweest. De kinderen werden in gastgezinnen ondergebracht. Het thema was
dit jaar Sport.
5
Leerlingen uit groep 6 en 7 zijn op 2, 3 en 4 juli op tegenbezoek geweest. De voertaal tijdens
deze gezellige uitwisseling was Engels.
Techniek ‘the magic carpet’
Vanzelfsprekend was ‘The Magic Carpet’ een hoogtepunt van dit jaar. ‘The Magic Carpet’ was
een van onze mooiste voorstellingen die we samen met de kinderen hebben gemaakt. 360
kinderen hebben meegespeeld in een prachtig decor in het Revius College. En…… geheel in het
Engels gespeeld. Twee avonden was de zaal volledig gevuld met vaders, moeders, broers,
zussen, opa’s en oma’s…In totaal hebben rond 500 mensen de productie gezien. The Magic
Carpet is uitgevoerd onder leiding van Simone Gijben en studenten van het Creative College uit
Utrecht. Zij verzorgden het licht, geluid en de opnames. Dank aan de leerkrachten van onze
school voor de prachtige bijdragen.
Kleuters ‘the magic carpet’
Gezonde school
Vanaf groep 1 t/m 5 wordt er niet meer gesnoept op de school. Fruit, brood en groente is
toegestaan in de pauzes. Vanaf volgend schooljaar zal de gehele school snoep en koek- en
snoepvrij zijn. De Horn is een “Gezonde school”. Wij stimuleren gezond eten en drinken en
bewegen op school. We doen mee aan “DetiendevanWijk” en doen actief mee aan andere
sportieve activiteiten.
6
In mei heeft de ‘FoodandFunbus’ een bezoek gebracht aan de school. Kinderen van groep 5 t/m
8 hebben geleerd om gezonde traktaties te maken.
Mens sana in corpore sano
We stimuleren het drinken van water i.p.v. zoete dranken. Werken aan een goed sociaal klimaat
is ook een onderdeel van de gezonde school.
Het vijfde lustrum
De Horn bestaat in 2014 vijfentwintig jaar! Het programma- met het thema ‘Water’- is
samengesteld door de lustrumcommissie. De toneelgroep heeft samen met parachutist Wim de
Gier gezorgd voor een fantastische opening act. Daarnaast hebben de kinderen genoten van een
voorstelling en hebben ze onder andere een educatief bezoek gebracht aan het ms ‘Watervlo’.
7
Het cadeau, twee watertapkranen, is op vrijdag 20 juni onthuld.
De school kan terugkijken op een mooie feestweek, die op gepaste wijze met het personeel in
de haven bij Wijk bij Duurstede is afgesloten met een gezellig personeelsfeest.
8
Invoeren nieuwe methode Nederlandse taal
Er is gekozen voor de methode Taalactief( nieuwste versie). De opbrengsten van
werkwoordspelling bleven de laatste jaren wat achter. Deze methode start eerder met deze
problematiek. Wij denken dat met de invoering van deze methode de opbrengsten ieder jaar
zullen verbeteren. De taal coördinatoren oriënteren zich op een nieuwe leesmethode.
Kids Skills/Teach like a champion
In verschillende groepen is extra met Kid’s Skills gewerkt. Er zijn dit schooljaar twee elementen
van ‘teach like a champion’ geïntroduceerd. Ook in schooljaar 2014/2015 werken we verder
aan dit programma.
Samenwerking De Horn met twee scholen op Aruba
In oktober 2013 hebben collega’s van De Amaliaschool en van De Schakel een werkbezoek
gebracht aan onze school. In februari 2014 heeft het tegenbezoek plaatsgevonden. De
leerkrachten hebben ervaringen uitgewisseld op het gebied van klassenmanagement in een
groep 2/3 en woordenschatonderwijs. Het project is in juni 2014 afgesloten.
9
Pedagogisch klimaat
Op onze school vinden we het welbevinden van de kinderen en de leerkrachten belangrijk.
Nicky Koning is vertrouwenspersoon. Zij heeft enkele kinderen kunnen adviseren met
problemen. Ieder schooljaar bezoekt ze alle groepen om over haar functie te praten.
Nog meer dan andere jaren leggen we de nadruk op het pedagogisch klimaat. Hoe gaan
leerlingen onderling met elkaar om? Hoe communiceren onze leerkrachten met de leerlingen?
Wat is de invloed van ouders op het klimaat op school?
In groep een groep was het noodzakelijk om extra te investeren. Het programma Kids’ Skills
heeft er onder ander voor gezorgd dat het sociale klimaat in de groep sterk is verbeterd.
Kiva
Op 2 en 3 juni 2014 zijn verschillende leerkrachten en de directie geschoold om in de toekomstna bewezen kwaliteit- officieel ‘Kivaschool’ te worden Kiva is het enige wetenschappelijk
onderbouwde anti pestprogramma van Nederland. Kiva is vertaald en bewerkt voor de
Nederlandse markt door medewerkers van de universiteit Groningen en onder andere getest op
De Horn.
10
Ouderparticipatie
Ouders helpen ons bij verschillende activiteiten. Tijdens de gezonde dag waren er ouders actief
en was er hulp bij de dagen dat de schoolfotograaf aanwezig was. We hebben ‘oversteekouders,
leesouders, ouders die meegaan met excursies….kortom een positieve groep van mensen die de
school een warm hart toedragen.
Booqi
Dit schooljaar hebben we een tweede geheel vernieuwde Booqi samengesteld. Een Booqi is een
schoolgids op zakformaat. Hierin staan in het kort de speerpunten van onze school beschreven,
wat vinden wij belangrijk?
11
2.4 Didactisch handelen
Groepsindeling
Vier groepen ½ gecombineerd
Twee groepen 3
Twee groepen 4
Twee groepen 5
Groep 6
Groep 7
Groep 6/7
Twee groepen 8
Aanbieding leerstof
Klassikaal/pre-teaching/re-teaching
In alle groepen wordt gewerkt met een instructietafel.
Engels CLIL
In groep 3 dagtaken
In groep 4 t/m 6 weektaken
In groep 7 maandtaken
In groep 8 jaartaken
Vakkenintegratie
Week/dag/ jaartakensysteem
2.5 Welke vak-en vormingsgebieden en/of vaardigheden kregen een belangrijk accent
1 Sociale vorming
2 Begrijpend lezen
3 Culturele vorming
4 Opstellen OPP
5 Begrijpend lezen
6 Engels
7 Woordenschat
8 Gedragsprotocol
9 Activiteiten in het kader van ‘teach like a champion’
10 Handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken
11 Werkdruk/werkplezier
2.6 Activiteiten in het kader van ‘Weer Samen Naar School’
Zie ‘jaarverslag van de zorg’.
2.7 Veranderingsparagraaf
Het onderwijs op De Horn is in beweging. We zijn continu bezig om ons onderwijs aan te passen
aan de eisen die we ons zelf opleggen en die we van buitenaf opgelegd krijgen. We worden
gevoed door ons eigen enthousiasme, de eisen die de maatschappij en de schoolinspectie aan
ons onderwijs stelt. De visie van de school is de leidraad van ons handelen.
12
In het meerjarenbeleidsplan staan de ontwikkelpunten beschreven. Regelmatig wordt dit
hoofdstuk geactualiseerd.
In 2013/2014 zijn we druk geweest met het Opbrengstgericht werken, het werken met
groepsoverzichten/groepsplannen, het verbeteren van de opbrengsten en het invoeren van een
programma voor sociaal en emotioneel functioneren van kinderen zijn onder andere de items
waar de komende jaren de nadruk op wordt gelegd. Dit alles moet ertoe leiden dat de
opbrengsten op velerlei gebied zullen verbeteren en de kinderen het prettig vinden op onze
school. Een school waar echt naar de kinderen wordt gekeken, waar niet gepest wordt!
Ieder schooljaar wordt er een jaarplan opgesteld dat na een schooljaar wordt geëvalueerd. Deze
evaluatie wordt beschreven in dit jaarverslag en besproken in het schoolteam en de
medezeggenschapsraad.
2.8 Controle op de leerprestaties/vorderingen
Observatiesysteem
Groep 1 en 2 Observatielijst voor kleuters
Cito Taal en Rekenen
Methode: Kleuterplein
Rekenen, Begrijpend lezen, Begrijpend luisteren, Spelling,
Lezen, Woordenschat
Tempotoets automatiseren
Wereld oriëntatie, Werkwoordspelling, Ruimte en tijd,
Entreetoets groep 7, Eindtoets groep 8,
‘Zien’
Gedrag en Werkhouding
De NIO is voor het laatst in 2013/2014 afgenomen in groep
8
Rapportage aan ouders
Huisbezoek
Indien gewenst
Oudergesprekken
In september vinden de startgesprekken plaats.
Alle ouders worden uitgenodigd. Vanaf groep 5 mogen de
kinderen aanwezig zijn. De rapportgesprekken in november
en in maart worden gevoerd op aanvraag van ouders of
leerkracht.
Rapporten
13
Driemaal per jaar
Groep 7 en 8 cijfers en letters
Groep 3 t/m 6 letters
Groep 0, 1 en 2 bolletjes/Letters
Huiswerk
Vanaf groep 5
Leerlingbespreking
Zie jaarverslag van de zorg
Extra hulp aan uitvallers
Binnen de groep
Buiten de groep
Extra leerkracht
Ja
Ja
Ja
3. Organisatie
3.1 Formatieomvang
Aantal leerkrachten:
23
Leeftijdsopbouw
Leeftijdscategorie
15 tot 25
26 tot 35
36 tot 45
46 tot 55
56 tot 64
65+ jaar
Vrouw
2
5
5
3
5
0
Man
1
2
Totaal
2
5
6
3
7
0
Het schoolteam van De Horn is qua leeftijdsopbouw evenwichtig opgebouwd, qua sekse niet.
Verzuimcijfers
7,8%
Onderwijsassistent
0
Conciërge
1
Directeur
1
Adjunct directeur
1
Vakleerkrachten
0
Coördinatoren Taal
2
Coördinatoren Rekenen
2
Interne begeleiding
2
Ict
2
Bestuursvorm
Stichting
Medezeggenschapschapsraad
0udergeleding 4 personen en teamgeleding 4 personen en
een adviseur
14
Ouderraad
Contacten met o.a.
Oudergeleding 12 personen en teamgeleding 2 personen
Openbaar basisonderwijs Wijk bij Duurstede
(Speciaal) basisonderwijs Wijk bij Duurstede
Basisonderwijs Wijk bij Duurstede
Voortgezet onderwijs Wijk bij Duurstede, Doorn, Zeist,
Maarsbergen.
De Schakel en Prinses Amaliaschool Aruba
GGD/CJG
AMK
Fysiotherapie
CED Maartensdijk
Europees Fonds voor het Onderwijs
Afdeling onderwijs gemeente Wijk bij Duurstede
Grundschule Sittensen ( Duitsland)
Stichting Binding
Voor- en naschoolse opvang
Instanties in het kader van burgerschapsvorming
Kunst Centraal
Pedagogenpraktijken
Orthopedagogenpraktijk Wijk bij Duurstede
3.2 Schooldirectie
Kerntaken:
• Integraal verantwoordelijk voor het primaire proces
3.3 Taakdifferentiatie in het team
Ieder jaar wordt er per werknemer een managementcontract opgesteld. In dit contract worden
de alle taken van de personeelsleden beschreven.
3.4 ICT activiteiten
Onze twee Ict leerkrachten zijn een aantal uren per week beschikbaar om het computerarsenaal
‘up to date’ te houden. Systeembeheer: onderhoud van netwerken, oplossen van storingen,
installaties en onderhoud van software, adviezen rond hardware aanschaffingen, onderhoud en
reparaties van hardware, etc. (incl. smartboards, beamers, camera’s, etc.).
Concreet betekent dit dat we regelmatig alle computers controleren op updates, virussen en
back-up.
Softwarematig was dit schooljaar de invoering van de onderwijsportal ‘Basispoort’ een
belangrijk item. Basispoort wordt gebruikt door de grote uitgeverijen van methodes.
Dit had de nodige gevolgen voor de instelling van de werkstations.
15
Op hardware gebied hebben we diverse storingen van werkstations, smartborden en beamers
opgelost. Tevens hebben we aantal nieuwe softwarepakketten geïnstalleerd waaronder
‘Kurzweil’. Dit programma wordt gebruikt door kinderen met leesproblemen.
Op de locatie David van Bourgondiëweg hebben we onlangs voorzien van nieuwe leerkracht- en
smartbordcomputers. Voor de leerlingen gaan we laptops met Win8 touch invoeren.
Beleidsmatig overwegen we op dit moment de aanleg van een professioneel wifi-netwerk en
gaan we kijken naar bruikbare toepassingen middels laptops en tablets.
In groep 4 is er een modern touch screen bord aangeschaft.
3.5 Nascholingsplan
Het gehele schoolteam heeft een nascholing gevolgd om te leren werken met het programma
ZIEN! ZIEN! is een pedagogisch systeem dat de voorwaarden om tot leren te komen en het
sociaal functioneren van kinderen in kaart brengt. Dat gebeurt zowel op individueel als op
groepsniveau.
ZIEN! is een onderdeel van het schooladministratie programma Parnassys, waar we over een
jaar mee gaan werken. Het sociaal welbevinden van onze leerlingen is de komende jaren een
speerpunt op De Horn.
De opbrengsten van begrijpend lezen moeten verbeterd worden. Op dit gebied heeft het hele
schoolteam vele nascholingsbijeenkomsten gevolgd, verzorgd door een medewerkster van
‘Expertis”. Dit traject, gestart in 2013, wordt- samen met twee andere openbare scholen voortgezet in schooljaar 2014/2015.
‘Cultuur in het hart van het Onderwijs is een traject waar het hele schoolteam de komende
jaren druk mee zal zijn. Rond het thema ‘Sinterklaas’ en het thema ‘Water’ zijn lessen gemaakt.
Bijna het hele schoolteam is aanwezig geweest bij de Startbijeenkomst in Nieuwegein en bij de
avondactiviteit van een acteur van ‘het filiaal’.
‘Teach like a champion’ en Kids’ Skills zijn twee methodes waar we drie jaar geleden mee zijn
gestart en ook dit schooljaar weer veel ervaring mee opgedaan is. We worden voor deze
onderdelen begeleid door een medewerkster van Auris.
Het ‘School aan Zet’ programma ‘Verbeteren van het klassenmanagement/Opbrengst gericht
werken heeft niet gebracht wat we ervan verwachtten.
Twee jaar lang is De Horn een ‘Kiva’ volgschool geweest. Kiva is het enige wetenschappelijk
onderbouwde antipestprogramma in Nederland.
Een groot aantal leerkrachten hebben in juni een tweedaagse training gevolgd in het kader van
het antipestprogramma ‘Kiva’.
16
3.6 Personeel
Het team van de Horn is een goed functionerend team. Er wordt hard gewerkt in een prima
sfeer!
De personeelsleden houden hun eigen bekwaamheidsdossier bij. Dit dossier wordt besproken
tijdens de beoordelingsgesprekken. Ook dit jaar zijn er met enkele personeelsleden
beoordelingsgesprekken gevoerd.
Integraal personeelsbeleid moet een bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling en het
welbevinden van de personeelsleden. De persoonlijke ontwikkeling in samenhang met de
ontwikkeling van de organisatie wordt gestimuleerd.
We hebben afscheid moeten nemen van Julie Lugies en Corine Veenhuizen, ze hadden een
tijdelijke aanstelling voor een jaar. Martijn van der Vegte heeft gekozen om naar het middelbaar
onderwijs te gaan en heeft bij het openbaar onderwijs Wijk bij Duurstede zijn ontslag ingediend.
Juf Samantha is getrouwd in april 2014
3.7 Arbeidsomstandigheden
Het is belangrijk om plezier in het werk te houden, het werk op school is tenslotte nooit klaar.
Het voorkomen van een te grote werkdruk is voor ons een serieus item. Er moet een balans zijn
tussen de werkbelasting en de belastbaarheid. We voorkomen een te grote werkdruk met
behulp van
‘het managementcontract’. Met dit instrument verdelen we taken op een evenredige manier.
Het document ‘Het behouden van werkplezier ’is besproken in het schoolteam.
Dit schooljaar heeft het schoolteam het vijfde lustrum gevierd in Rotterdam. Het was een
personeelsuitje om nooit meer te vergeten.
17
4.0
Resultaten?
4.1
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
18
Eindtoets basisonderwijs
536,9
537,9
531,6
536,1
536,7
535,5
Schema inspectienorm voor eindtoets basisonderwijs
De leerlingen van De Horn scoren met zijn allen in het gebied tussen de gele lijn en de blauwe
lijn. De blauwe lijn geeft de ondergrens aan.
De Horn scoort boven de blauwe lijn bij 3% gewichtenleerlingen.( horizontale as)
Het is niet gelukt om in 2014 ruim boven het gemiddelde te scoren binnen de scholengroep. De
verwachte uitslag nav de resultaten van de entreetoets gr 7 zijn niet geheel waargemaakt.
De score blijft echter binnen de marge die binnen onze scholengroep is vastgesteld. Dit heeft
onder andere te maken met de samenstelling van de groep. De school is daarom door de
inspectie van het onderwijs positief beoordeeld op de gemiddelde score van de eindtoets.
Het onderdeel werkwoordspelling is door veel leerlingen niet goed gemaakt. We verwachten
dat dit onderdeel volgend schooljaar beter wordt gemaakt, omdat we momenteel eerder
starten met grammatica onderwijs. Dit zal volgend jaar in wat mindere mate, maar zeker de
komende jaren zijn vruchten af gaan werpen.
Het onderdeel woordenschat is goed gemaakt. Dit is voor het tweede jaar een speerpunt.
19
In iedere groep wordt op dezelfde manier gewerkt, duidelijkheid voor de leerlingen.
Rekenen en wiskunde en begrijpend lezen zijn twee onderdelen die ieder jaar bijzondere
aandacht krijgen. Dit zijn de onderdelen waar voor de verwijzing naar het vervolgonderwijs in
het bijzonder naar wordt gekeken.
Naar aanleiding van de Midden toetsen van Cito die in januari gemaakt worden, wordt door de
reken coordinatoren extra aandacht gevraagd voor het automatiseren. De onderdelen getallen
en bewerkingen, verhoudingen, breuken en procenten zijn op niveau gemaakt. Het onderdeel
meten, meetkunde, tijd en geld is matig gemaakt.
Hanteren van studieteksten en hanteren van informatiebronnen is op niveau gemaakt.
Kaartlezen en schema’s, tabellen en grafieken is daarentegen wat minder goed gemaakt.
4.2 Middentoetsen groep 1 t/m 8
Opbrengsten van de Midden toetsen
Groen: op niveau
Geel: matig
Rood: onvoldoende
In vergelijking met het landelijk gemiddelde
1
CITO DMT
Cito rekenen voor
kleuters
Cito
rekenen/Wiskunde
Begrijpend
luisteren
Begrijpend lezen
Cito spelling
20
2
3
4
5
6
7
8
Cito spelling
werkwoorden
Cito woordenschat
De resultaten voor de Cito DMT zijn in alle groepen voldoende, behalve in groep 4.
De resultaten van Cito rekenen voor kleuters zijn in groep 1 en 2 zijn voldoende.
Bij de Cito rekentoetsen wordt in alle groepen een voldoende resultaat behaald. Groep 8 scoort
precies op het landelijk gemiddelde. De andere scores liggen boven het landelijk gemiddelde.
De resultaten voor Cito begrijpend luisteren zijn in groep 3 en 4 voldoende.
De resultaten van de Cito begrijpend lezen van groep 6, 7 en 8 zijn voldoende.
Groep 5 scoort op het landelijke gemiddelde.
De resultaten van de Cito spelling zijn voor alle groepen voldoende.
Het resultaat van Cito werkwoordspelling in groep 8 is voldoende.
De resultaten voor Cito woordenschat zijn voor de groepen 3, 4, 5, 6 en 7 voldoende.
Ons ambitieniveau is als volgt:
I
25%
II
25%
III
25%
IV
15%
V
10%
In vergelijking met het ambitieniveau van de Horn
1
CITO DMT
Cito rekenen voor
kleuters
Cito
rekenen/Wiskunde
Begrijpend
luisteren
Begrijpend lezen
21
2
3
4
5
6
7
8
Cito spelling
Cito spelling
werkwoorden
Cito woordenschat
De resultaten voor de CITO DMT zijn in de groepen 3, 5, 6, 7 en 8 zijn voldoende. In groep 4 is
het onvoldoende.
Het resultaat van Cito rekenen voor kleuters in groep 1 is onvoldoende. In groep 2 is het
resultaat voldoende.
De resultaten voor Cito rekenen zijn in de groepen 5 en 7 onvoldoende. Groep 6 scoort op het
ambitieniveau. Bij de rekentoetsen wordt in de groepen 3, 4 en 8 een voldoende resultaat
behaald.
Het resultaat voor begrijpend luisteren is in groep 3 voldoende en in groep 4 onvoldoende.
De resultaten van de Cito begrijpend lezen van de groepen 5, 6, 7 en 8 zijn onvoldoende.
De resultaten van de toets Cito spelling zijn voor de groepen 3, 4, 7 en 8 voldoende. De
resultaten voor groep 5 en 6 zijn onvoldoende.
Het resulaat voor werkwoordCito spelling voor groep 8 is voldoende.
De resultaten voor Cito woordenschat in groep 3, 4, 5 en 7 zijn onvoldoende. Het resultaat voor
groep 6 is voldoende.
4.3 Eindtoetsen groep 1 t/m 7
Opbrengsten van de Eindtoetsen
In vergelijking met het landelijk gemiddelde:
1
CITO DMT
Cito rekenen voor
kleuters
Cito
rekenen/Wiskunde
22
2
3
4
5
6
7
8
Begrijpend
luisteren
Begrijpend lezen
Cito spelling
Cito spelling
werkwoorden
Cito woordenschat
De resultaten voor de Cito DMT zijn in alle groepen voldoende, behalve in groep 4.
De resultaten van Cito rekenen voor kleuters zijn in groep 1 en 2 zijn voldoende.
Bij de Cito rekentoetsen wordt in alle groepen een voldoende resultaat behaald, behalve in
groep 7. Dit was nog niet het geval in januari van dit schooljaar.
Het resultaat voor Cito begrijpend luisteren is in groep 3 voldoende.
Het resultaat van de Cito begrijpend lezen van groep 4 is voldoende.
In groep 7 is het resultaat van de entreetoets bekeken en deze is onvoldoende. De resultaten
van de Cito spelling zijn voor alle groepen voldoende.
Het resultaat van Cito werkwoordspelling in groep 7 is voldoende.
De resultaten voor Cito woordenschat zijn voor de groepen 3, 4, 5 en 6 voldoende en voor groep
7 onvoldoende. Dit was nog niet het geval in januari van dit schooljaar.
23
Ons ambitieniveau ligt hoger dan het landelijk gemiddelde en is als volgt:
I
25%
II
25%
III
25%
IV
15%
V
10%
In vergelijking met het ambitieniveau van de Horn:
1
2
3
4
5
6
7
8
CITO DMT
Cito rekenen voor
kleuters
Cito
rekenen/Wiskunde
Begrijpend
luisteren
Begrijpend lezen
Cito spelling
Cito spelling
werkwoorden
Cito woordenschat
De resultaten voor de CITO DMT zijn in de groepen 3 en 4 onvoldoende en in de groepen 5, 6
en 7 voldoende.
De resultaten van Cito rekenen voor kleuters in groep 1 en 2 zijn voldoende.
Bij de rekentoetsen wordt in de groepen 3 en 4 een voldoende resultaat behaald.
De resultaten voor Cito rekenen zijn in de groepen 5,6 en 7 onvoldoende.
Het resultaat voor begrijpend luisteren is in groep 3 voldoende.
Het resultaat van de Cito begrijpend lezen van groep 4 is voldoende.
In groep 7 is het resultaat van de entreetoets bekeken en deze is onvoldoende.
De resultaten van de toets Cito spelling zijn voor de groepen 3, 4, 6 en 7 voldoende. Het
resultaat voor groep 5 is onvoldoende.
24
Het resulaat voor werkwoordCito spelling voor groep 7 is voldoende.
De resultaten voor Cito woordenschat in groep 3, 4, 5 en 6 zijn voldoende. Het resultaat voor
groep 7 is onvoldoende.
De opbrengsten op het gebied van rekenen en wiskunde, begrijpend lezen en woordenschat in
groep 7 zijn niet op het niveau dat van onze leerlingen verwacht mag worden.
Met de interne begeleider, de groepsleerkrachten van de huidige groep 7, de toekomstige
leerkrachten van groep 8 en de directie wordt er in de laatste vakantieweek een plan van
aanpak besproken en de afspraken vastgelegd.
De opbrengsten in de overige groepen zijn op het niveau van het landelijke gemiddelde. Behalve
de DMT opbrengst van groep 4.
We blijven streven om ons hoge ambitieniveau te bereiken.
Opbrengsten van de Eind toetsen
Landelijke norm
l
20%
ll
20%
lll
20%
lV
20%
V
20%
Ambitieniveau De Horn
l
25%
ll
25%
lll
25%
lV
15%
V
10%
4.4 Doorstroming naar het vervolgonderwijs
Ieder jaar wordt naast de eindtoets de NIO toets afgenomen. De capaciteiten van een leerling
vergelijken we met de resultaten van de eindtoets. Hieruit blijkt dat de meeste leerlingen
naar verwachting of beter hebben gepresteerd. De verwachte eindscore staat vermeld in de
entreetoets van groep 7.
Hoger dan verwacht 62%
Naar verwachting
12%
Lager dan verwacht 26%
25
Pro
Vmbo - lwoo
Vmbo - bbl
Vmbo - kbl
Vmbo - tl
havo
vwo
2011
2,60%
7,80%
5,20%
15,40%
15,40%
33%
20,50%
2012
0%
2,90%
5,80%
5,70%
40,0%
28,60%
17,10%
2013 2014
2%
0%
10% 2,5%
4%
5,0%
12%
22,5%
30%
15%
29%
30%
14%
25%
4.5 Verwijzing speciaal onderwijs
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010 -2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Sbo
So
Vso
Anders
0
0
1
0
1
2
2
1
2
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(cijfers juni 2014)
4.6 Resultaten met betrekking tot public relations
We hebben goede contacten met de plaatselijke/landelijke pers. Onze school staat regelmatig in
de krant of in andere publicaties.
Regelmatig wordt Jan Heijman benaderd om zijn visie op een actueel onderwerp te geven in het
programma ‘De Heer Ontwaakt’.
26
4.7 Resultaten van het reguliere onderwijsinspectie bezoek
De inspectie concludeert in januari 2014 dat de kwaliteit op De Horn op de onderzochte
onderdelen in orde is.
Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die
reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd.
5.0 Financiën
Iedere maand wordt de directie van de school geïnformeerd over de financiële situatie van de
school. Begrotingen onderwijsleerpakket en vervanging leermiddelen worden ruim van tevoren
voorbereid door de controller en door de directi en na goedkeuring door de mr, aangeleverd bij
het schoolbestuur. De medezeggenschapsraad wordt regelmatig op de hoogte gehouden van
de stand van zaken op financieel gebied.
De Horn is -ook op financieel gebied- een gezonde school.
Dit jaar zijn de rekeningen van de school en de ouderraad van de ING bank opgeheven en de
gelden overgeheveld naar een Raborekening.
Schooljaar 2013/2014
De school kijkt terug op een zeer succesvol schooljaar 2013/2014. De inspectie van het
onderwijs heeft de school bezocht en was zeer te spreken over de zaken die onderzocht zijn, de
opbrengsten zijn op het niveau dat van onze kinderen verwacht mag worden en de school is
financieel gezond. We kunnen en hebben geïnvesteerd in ons onderwijs.
Een enthousiaste groep van leerkrachten heeft ook dit jaar weer keihard gewerkt om goed
onderwijs te verzorgen, daar zijn we trots op!
27
De sfeer op school is goed, de zorg is prima geregeld.
Vele ouders die in januari 2014 een school voor hun kind moesten zoeken, hebben ons het
vertrouwen gegeven en het belangrijkste bezit, hun kinderen- aan ons toe vertrouwd. We
hebben een prachtig evenwichtig concept en dat heeft ouders ertoe bewogen om hun kind bij
ons aan te melden.
Schooljaar 2014/2015…..2020
Het onderwijs op De Horn is in beweging. Wat vraagt de maatschappij, de toekomst van de
huidige generaties van ons? Om aan de veranderende vraag tegemoet te komen hebben we
onze speerpunten voor de komende jaren besproken en vastgesteld:
• Werken aan sociale competenties
Samenwerken, Communicatie, Kivaproject, Kids’ Skills, hoe gedragen we ons op de
werkplek?
• Het uitbreiden van aanbod techniekonderwijs
• Aandacht voor bewegen en voeding, gezonde school
• Vroeg Vreemde Talen Onderwijs, Spaans en Engels
• Evalueren voortgang begrijpend lezen
• Verbeteren opbrengsten technisch lezen
28
Formulier Vaststelling van het jaarverslag 2013/2014
School: obs De Horn
Adres: Overloop 2
Postcode/plaats: 3961 KE Postbus 213 Wijk bij Duurstede
Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het jaarverslag
van deze school vastgesteld.
Namens het bevoegd gezag,
Plaats
Datum
Handtekening
29
Formulier Vaststelling van het jaarverslag 2013/2014
School: obs De Horn
Adres: Overloop 2
Postcode/plaats: 3961 KE Postbus 213 Wijk bij Duurstede
De medezeggenschapsraad van bovengenoemde school heeft het jaarverslag
van deze school vastgesteld.
Namens de medezeggenschapsraad,
Plaats
Datum
Handtekening
30