BELASTINGRENTE OVER VENNOOT- SCHAPSBELASTING

BELASTINGRENTE
OVER VENNOOTSCHAPSBELASTING
In deze publicatie vindt u algemene
informatie over de belastingrente ten
aanzien van de vennootschapsbelasting.
Wat is belastingrente?
Belastingrente is een vergoeding aan de overheid voor
gemiste rente. Als sprake is van een te betalen bedrag,
kan rente verschuldigd zijn. Is sprake van een teruggaaf,
dan kunt u onder (zeer strikte) voorwaarden een rentevergoeding ontvangen.
Wat is het percentage?
Per 1 januari 2014 is een minimumpercentage voor de
belastingrente ingevoerd van 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor onder andere de inkomstenbelasting, erfbelasting, loonbelasting en omzetbelasting.
In deze publicatie gaan wij voornamelijk in op de vennootschapsbelasting.
Het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting is gebaseerd op de wettelijke rente
voor handelstransacties en voor de overige belastingen
is deze gebaseerd op de wettelijke rente voor
niet-handelstransacties. De wettelijke rente voor
handelstransacties is door de Nederlandsche Bank
(DNB) vastgesteld op 8,25% en de wettelijke rente
voor niet-handelstransacties op 3%.
De belastingrente voor de vennootschapsbelasting
bedraagt derhalve 8,25% en voor de overige
belastingen bedraagt deze 4%.
Deze percentages gaan effectief in op 1 april 2014.
Per 1 juli 2014 zal DNB opnieuw de wettelijke rente
bij besluit vaststellen.
Periode waarover belastingrente is verschuldigd?
De hoofdregel is dat belastingrente wordt berekend
vanaf 1 juli van het jaar volgend op het belastingjaar.
Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, betekent
dit voor 2013 dat de berekening van belastingrente
aanvangt op 1 juli 2014. Voor 2014 geldt derhalve
1 juli 2015 als startdatum.
Voorts geldt dat de renteberekening stopt:
 19 weken nadat de Belastingdienst de aangifte
heeft ontvangen; of
 14 weken nadat de Belastingdienst een verzoek
tot opleggen of aanpassen van een aanslag heeft
ontvangen.
Indiening van de aangifte over 2013 vóór 1 april 2014
betekent overigens ook dat geen belastingrente is verschuldigd (als de aanslag conform de aangifte wordt
vastgesteld). Wordt de aangifte na 1 april 2014 ingediend, dan is belastingrente tot aan 19 weken na ontvangst van de aangifte verschuldigd, te berekenen
vanaf 1 juli 2014.
Hoe wordt zoveel mogelijk voorkomen dat belastingrente wordt verschuldigd indien sprake is van een
te betalen bedrag?
Voor het jaar 2012
Geen aangifte, geen aanslag (te betalen bedrag
aan belasting)
Dien de aangifte zo snel mogelijk in of als dat nog niet
mogelijk is, dien een verzoek tot het vaststellen van een
voorlopige aanslag in dat zoveel mogelijk overeenkomt
met de (nog op te stellen) aangifte. De berekening van
belastingrente is immers op 1 juli 2013 aangevangen.
Aangifte ingediend maar geen aanslag (te betalen
bedrag aan belasting)
Er hoeft vanuit het oogpunt van belastingrente geen
actie te worden ondernomen. De berekening van belastingrente vangt aan op 1 juli 2013 en eindigt 19 weken
na ontvangst van de aangifte. Indien de aangifte voor
1 april 2013 is ingediend, is overigens geen belastingrente verschuldigd.
Aangifte ingediend en (voorlopige) aanslag (te betalen
bedrag aan belasting), maar er wordt nog gediscussieerd
met de Belastingdienst over belangrijke posten in de
aangifte (nog meer te betalen zou de belastingplichtige
in het ongelijk worden gesteld)
Als het gaat om een substantieel te betalen belastingbedrag, dan is voor de onderhandelingspositie van
belang dat met ingang van 1 april 2014 8,25% (vennootschapsbelasting) en voor de overige belastingen 4%
belastingrente is verschuldigd. Neem in dergelijke
gevallen contact op met uw adviseur.
Voor het jaar 2013 is allereerst van belang of reeds
een aanslag over dat jaar is opgelegd.
Geen aanslag over 2013
Indien een verzoek tot het vaststellen van een voorlopige aanslag voor 1 mei 2014 wordt ingediend, is
geen belastingrente verschuldigd. Dit geldt ook als
de aangifte vóór 1 april 2014 wordt ingediend. In
andere gevallen geldt een termijn van 14 weken (vanaf
de datum dat de Belastingdienst het verzoek heeft
ontvangen) of 19 weken (vanaf de datum dat de
Belastingdienst de aangifte heeft ontvangen). In beide
gevallen vangt de renteberekening aan op 1 juli 2014.
Er is reeds een aanslag over 2013 opgelegd (te betalen)
Beoordeel of de aanslag naar een te laag of te hoog
bedrag is vastgesteld. Bij verzoekschriften geldt dat
de renteberekening 14 weken na datum van ontvangst
van het verzoekschrift stopt. Indien naar verwachting
meer belasting is verschuldigd dan thans bij voorlopige
aanslag is vastgesteld, kunt u voorkomen dat over
de hogere schuld belastingrente wordt verschuldigd.
Er dient dan uiterlijk 21 maart 2014 een verzoek tot
herziening van de reeds opgelegde aanslag te worden
ingediend. De renteberekening eindigt dan vóór 1 juli
2014. Behoudens latere afwijkingen (bijvoorbeeld op
grond van de aangifte) is vooralsnog geen belastingrente verschuldigd.
Voor het jaar 2014 is eveneens van belang of reeds een
aanslag vennootschapsbelasting over dit jaar is opgelegd.
De regels zoals hiervoor ten aanzien van 2013 zijn
uitgewerkt gelden ook voor 2014. Bij een te betalen
bedrag zal dus uiterlijk begin 2015 kritisch moeten
worden gekeken of over 2014 niet te weinig vennootschapsbelasting is betaald. Bij een te hoge aanslag
over 2014 kan direct actie worden ondernomen
(verzoek tot aanpassing laten indienen).
Zijn er nog andere zaken waarmee rekening
dient te worden gehouden?
Ja, de overheid heeft na de ‘Bulgarenfraude’ gemeend
een antimisbruikmaatregel in te moeten voeren ten
aanzien van voorlopige aangiften (lees: verzoek tot
opleggen of herzien van een aanslag). Echter, ook
goedwillende belastingplichtigen kunnen hiermee
worden geconfronteerd.
Per 1 januari 2014 kan een boete worden opgelegd
als opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens en
inlichtingen worden verstrekt in een verzoek om het
vaststellen van een voorlopige aanslag of herziening
van een aanslag. De boete bedraagt ten hoogste
100% van het bedrag aan belasting dat als gevolg
van de onjuiste inlichtingen of gegevens ten onrechte is of zou zijn teruggegeven of niet is of niet
zou zijn betaald.
Aangezien het een nieuwe maatregel is, zal de praktijk
moeten uitwijzen in welke gevallen de Belastingdienst
boetes gaat opleggen. Ter voorkoming hiervan adviseren wij voor ieder verzoek tot het opleggen van een
aanslag dan wel aanpassen van een reeds opgelegde
aanslag, vast te leggen op welke wijze de verwachte
winst is begroot c.q. geschat. Boeteoplegging is niet
aan de orde als het verzoek voldoende cijfermatig
is onderbouwd.
BDO, OMDAT MENSEN TELLEN
Bij BDO zijn we ervan overtuigd dat de basis van
het succes van ons en dat van onze klanten ligt
in wederzijds vertrouwen. Wij geloven dat alleen
vak- en branchekennis, cijfers en regels hiervoor
niet de enige uitgangspunten zijn. Het draait om
wat onze klanten nodig hebben. Maar ook wie
ze nodig hebben. Een betrokken, persoonlijke
relatie is voor ons de basis van een bestendige
vertrouwensband. Het ontwikkelen van deze
relatie staat centraal in alles wat wij doen. Als
fiscalist, als accountant of als consultant. Wij
richten ons op het verhaal achter de vraag van onze
klanten. Omdat wij begrijpen dat het de mensen
zijn die er toe doen. BDO, omdat mensen tellen.
MEER INFORMATIE
Heeft u vragen? Neem dan contact
op met uw contactpersoon binnen
BDO. Hij of zij zorgt ervoor dat uw
vragen zo spoedig mogelijk worden
beantwoord.
BDO Belastingadviseurs
E-mail [email protected]
Colofon
Deze publicatie is gericht op bedrijven die vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. Gezien de uitgebreide regels
met betrekking tot belastingrente hebben we niet alle
situaties behandeld. Wij hebben hoofdzakelijk aandacht
besteed aan de situatie dat sprake is van een belastingschuld. In dergelijke situaties kan worden voorkomen
dat belastingrente over die schuld is verschuldigd.
Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie
van algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies
voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt aangeraden niet zonder advies van een deskundige op basis
van de informatie in deze publicatie te handelen of een
besluit te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat
is toegesneden op uw concrete situatie kunt u zich wenden
tot BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. of een
van haar adviseurs. BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelen of
het nemen van besluiten op basis van de informatie in
deze publicatie.
BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam
geregistreerd merk.
In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding
van de organisatie die onder de merknaam ‘BDO’ actief
is op het gebied van de professionele dienstverlening
(accountancy, belastingadvies en consultancy).
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. handelt
tevens onder de namen: BDO Accountants, BDO
Belastingadviseurs, BDO Global Outsourcing, BDO
International Tax Services, BDO IT Audit & Security,
BDO Tax Consultants.
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. is lid van
BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels
recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit
van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige
organisaties die onder de naam ‘BDO’ optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding
van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member
Firms.
03/2014 – FB1478