mogelijkheid om wiskunde KB

Uden, 26 mei 2014
Betreft: mogelijkheid om wiskunde KB (digitaal) opnieuw te maken
Geachte ouders/verzorgers/examenkandidaten,
Op donderdag 22 mei ontvingen wij een bericht van het College van Examens met
betrekking tot het digitale examen wiskunde KB 2014.
In dit digitale examen voor wiskunde zat een onduidelijkheid in het gebruik van de
rekenmachine die als tool in het examen zit. Leerlingen kunnen daar hinder van gehad
hebben. Dit is vrijdag 23 mei bij het laatste examen ook al tegen de leerlingen gezegd.
De inspectie biedt o.a. de mogelijkheid om het wiskundecijfer af te wachten. Wij
hebben besloten om voor deze mogelijkheid te kiezen. Dat houdt het volgende in:
Op 12 juni wordt dit cijfer bij de examenuitslag op school bekend gemaakt.
Als je besluit dit cijfer te accepteren, dan blijft het gemaakte examen geldig.
Als je besluit het cijfer niet te accepteren, dan mag je het examen alsnog opnieuw
maken. Let wel goed op! In dat geval telt het tweede cijfer; dus ook al was je
oorspronkelijke cijfer hoger, het opnieuw gemaakte examen telt.
Je behoudt het recht op herkansing.
De mentor zal dat bij de examenuitslag met uw zoon/dochter bespreken en een advies
geven.
Wilt u de door de inspectie gestuurde brief nalezen, dan kunt u die op onze website
vinden onder de naam ‘brief inspectie wiskunde 2014’). Op diezelfde site staat een
brief met uitleg van het probleem met de rekenmachine voor de leerlingen onder de
naam ‘toelichting examen wiskunde 2014 voor leerlingen’.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan verzoeken wij om contact op te
nemen met J. van der Leest, afdelingsdirecteur BBBK.
Met vriendelijke groet,
G. de Bruin
Voorzitter Examencommissie
Udens College sector VMBO
0413-283000 (keuze 2)
Een mogelijk probleem met de computer rekenmachine (CRM) die
onderdeel is van de toolbox.
Uitleg van Dhr. Chari en Dhr. Wijers
Stel dat je een formule gegeven hebt:
h = -0,02 x t2 + 4 x t + 7
Als je voor t bijvoorbeeld 5 invult in de formule dan begin je met het
minteken. De eerste keer kun je het gewone minteken gebruiken. Zie de rode
pijl.
Stel je wil nu voor t = 6 invullen.
Als je nu begint met hetzelfde minteken dan verschijnt er op het display Ans(zie hieronder). De rekenmachine begint nu met het antwoord van de vorige
berekening (26,5). Dit is uiteraard NIET de bedoeling. Je kunt dit niet wissen.
De tekst Ans- kun je wel wissen maar het antwoord blijft in het geheugen van
de rekenmachine opgeslagen.
Om toch een nieuwe berekening te maken begin je met het minteken tussen
haakjes (-),
Je kunt nu t = 6 invullen (zie hieronder) en de rekenmachine berekent het
juiste antwoord.
Officiële mededeling
Eindexamen 2014: mogelijkheid tot ongeldigverklaring wiskunde KB
digitaal
06HF02
Udens College
Kleinveld 25
5401 ZW Uden
Kenmerk EINDEXAMEN/2014/vmbo/kb/mogelijkheid tot
ongeldigverklaring wiskunde KB digitaal
T.a.v. de examensecretaris
Geachte mevrouw, mijnheer,
1. Aanleiding
Bij de digitale centrale examens wiskunde KB 2014 moeten kandidaten bij een
deel van de opgaven hun antwoorden invoeren in de zogenoemde toolbox. Deze
toolbox bevat een rekenmachine waarbij berekeningen die starten met een
negatief getal op een bepaalde manier ingevoerd moeten worden. Deze manier
van invoeren komt overeen met rekenmachines van o.a. het merk Texas
Instruments. Er zijn echter ook rekenmachines, o.a. van het merk Casio, die
anders werken.
Bij de examenlijn van het College voor Examens zijn meldingen binnengekomen
over kandidaten die gewend zijn aan de werkwijze van de Casio rekenmachine.
Tijdens de afname van het digitale centrale examen wiskunde KB kwamen zij
erachter dat de rekenmachine in de toolbox een andere berekening uitvoerde
dan zij wilden. Ook is gemeld dat er kandidaten zijn die niet gemerkt hebben dat
de rekenmachine een andere berekening uitvoerde. Daardoor hebben deze
kandidaten bij bepaalde opgaven in het examen verkeerde antwoorden gegeven.
Aan kandidaten die gewend zijn aan de van de toolbox-rekenmachine afwijkende
werkwijze van invoeren van een berekening die start met een negatief getal,
wordt de mogelijkheid geboden om het gemaakte digitale centrale examen
wiskunde KB 2014 ongeldig te laten verklaren en dit examen opnieuw te maken.
Deze kandidaten behouden het recht op herkansing. Verderop in dit bericht staat
beschreven wat u als examensecretaris moet doen als kandidaten van uw school
gebruik willen maken van deze mogelijkheid en wat de voorwaarden hiervoor
zijn.
2. Bediening rekenmachine toolbox
In de digitale centrale examens wiskunde KB 2014 komen in alle varianten
opgaven voor waarbij de berekening start met een negatief getal. Bij deze
opgaven moeten de kandidaten hun antwoorden invoeren in de toolboxrekenmachine. Deze toolbox-rekenmachine heeft een knop '-' waarmee de
rekenkundige bewerking 'aftrekken' uitgevoerd wordt en een andere knop '(-)'
waarmee een getal negatief of positief gemaakt kan worden. Bij een berekening
die start met een negatief getal, bijvoorbeeld -5 x 3, moet de knop '(-)' gebruikt
worden om het negatieve getal in te voeren. Als de knop '-' bedoeld voor
aftrekken gebruikt wordt, dan gaat de toolbox-rekenmachine verder met het
laatst berekende antwoord.
In de instructie bij de toolbox worden kandidaten niet gewezen op de
consequenties van het gebruik van de '-' knop. In de drie voorbeeldexamens
komt één opgave voor die start met een negatief getal. Op deze opgave is in de
instructie niet expliciet gewezen.
3. Welke kandidaten kunnen hier hinder van hebben ondervonden
De werking van de toolbox-rekenmachine is niet ongebruikelijk. Ook de op veel
scholen gebruikte rekenmachines van het merk Texas Instruments werken op
deze manier. Kandidaten die aan dit type rekenmachine gewend zijn, zullen
tijdens de afnames geen hinder hebben ondervonden van de bediening van de
rekenmachine in de toolbox.
Rekenmachines van bijvoorbeeld het merk Casio daarentegen werken niet op
deze manier. Kandidaten die aan dit type rekenmachine gewend zijn, kunnen
hinder hebben ondervonden van de bediening van de rekenmachine in de
toolbox.
4. Mogelijkheid tot ongeldigverklaring
Een kandidaat krijgt de mogelijkheid om het gemaakte digitale centrale examen
wiskunde KB door de Inspectie van het Onderwijs ongeldig te laten verklaren en
het examen opnieuw te maken indien de kandidaat:
- gewend is aan een rekenmachine waarbij de knop '-' ook gebruikt kan worden
om het eerste negatieve getal van een berekening in te voeren én
- tijdens de afname van het digitale centrale examen wiskunde KB onvoldoende
op de hoogte was van de werking van de rekenmachine in de toolbox én
- hiervan hinder heeft ondervonden bij het beantwoorden van de vragen uit het
examen
Een kandidaat heeft twee mogelijkheden:
1. Een kandidaat kan ervoor kiezen om het centrale examen wiskunde KB
opnieuw te maken vóór de bekendmaking van de N-term op 11 juni 2014.
2. Een kandidaat kan eerst zijn cijfer afwachten. Als de kandidaat besluit dit
cijfer te accepteren, dan blijft het gemaakte examen geldig. Als de kandidaat
besluit het cijfer niet te accepteren, kan dan alsnog een ongeldigverklaring
aangevraagd worden. U moet deze kandidaat wel vóór 11 juni 2014 melden aan
de inspectie, zie paragraaf 5 'Aanvraag ongeldigverklaring'.
Als het gemaakte examen van een kandidaat eenmaal ongeldig is verklaard kan
dit niet meer herroepen worden. De kandidaat moet dan het examen opnieuw
maken. Het cijfer van deze laatste afname geldt. Ook als achteraf blijkt dat een
kandidaat een hoger cijfer gehad zou hebben voor het ongeldig verklaarde
examen, geldt nog steeds het cijfer voor het laatst gemaakte examen. Het is aan
te bevelen om kandidaten en/of ouders schriftelijk te laten verklaren dat zij
hiervan kennis hebben genomen.
Deze mogelijkheid tot ongeldigverklaring geldt alleen voor de eerste afname.
Kandidaten die het examen opnieuw maken of herkansen, kunnen geen gebruik
maken van deze mogelijkheid. Alleen examens die vóór 11 juni zijn afgenomen,
kunnen ongeldig verklaard worden.
5. Aanvraag ongeldigverklaring
Indien één of meer van uw kandidaten verklaren dat zij aan de voorwaarden tot
ongeldigverklaring voldoen en eventueel gebruik willen maken van de
mogelijkheid tot ongeldigverklaring, dan meldt u deze kandidaten aan bij de
Inspectie van het Onderwijs door middel van het formulier 'Ongeldigverklaring
wiskunde KB'
download formulier ongeldigverklaring wiskunde KB
U meldt alle kandidaten in één keer aan.
U maakt hierbij onderscheid tussen kandidaten die niet op hun cijfer willen
wachten, maar zeker weten dat zij het examen opnieuw willen maken (categorie
A) en kandidaten die wel op hun cijfer willen wachten maar de mogelijkheid
open willen houden om hun examen ongeldig te laten verklaren (categorie B).
U stuurt het volledig ingevulde formulier zo spoedig mogelijk, maar in ieder
geval vóór 11 juni 2014 op naar de heer Prior van de Inspectie van het
Onderwijs via e-mail: [email protected]
Als onderwerp vermeldt u 'verzoek ongeldigverklaring wiskunde KB'.
6. De ongeldigverklaring door de Inspectie van het Onderwijs
Na ontvangst van uw formulier controleert de inspecteur uw aanvraag. De
inspecteur stuurt u via de mail een bericht over zijn besluit.
Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u van de inspecteur een
e-mail waarin het examen van de kandidaten die hun cijfer niet willen afwachten
en zeker weten dat zij hun examen opnieuw willen maken (categorie A),
ongeldig verklaard wordt. Deze kandidaten moeten het examen overdoen. Van
het College voor Examens ontvangt u een e-mail met de naam van de variant
die de kandidaten moeten maken.
Over de kandidaten die hun cijfer willen afwachten (categorie B), zal de
inspecteur aangeven dat hij uw melding met het definitieve besluit van de
kandidaten afwacht. In het bericht van de inspecteur staat hoe u dit moet laten
weten.
7. Instructie bij nieuwe afname
Voor kandidaten die het digitale centrale examen wiskunde KB opnieuw maken is
een korte instructie opgesteld. In deze instructie, die u hieronder aantreft, staat
hoe een berekening startend met een negatief getal ingevoerd moet worden in
de toolbox-rekenmachine.
Instructie negatieve getallen en toolbox-rekenmachine
Wij adviseren u deze handeling met de kandidaten te oefenen. Dit hoeft niet
binnen ExamenTester, maar kan ook met de losse toolbox die u heeft
gedownload van de portal van Cito.
Ook kandidaten die hun recht op herkansing uitoefenen op het digitale centrale
examen wiskunde KB, moeten de instructie tijdens de afname van de herkansing
tot hun beschikking hebben. Ongeacht aan welk type rekenmachine de
kandidaat gewend is.
8. Tot slot
Indien een kandidaat ervoor kiest zijn cijfer af te wachten en op 11 juni besluit
om het digitale centrale examen wiskunde KB opnieuw te maken, is het van
belang dat de afname en de correctie snel plaatsvinden. Dat stelt de kandidaat
in de gelegenheid om met kennis van het eindcijfer voor wiskunde te bepalen op
welk vak de kandidaat het recht op herkansing willen uitoefenen. De
afnameperiode van de digitale centrale examens eindigt op 18 juni.
In de digitale centrale examens wiskunde KB van vorig examenjaar moest ook
met de toolbox gewerkt worden. Bij de desbetreffende opgaven kwamen toen
geen opgaven voor waarbij de berekening met een negatief getal startte.
In een pilot, waaraan 50 scholen deelnemen, wordt de toolbox dit jaar beproefd
bij nask1. In deze examens komen deze berekeningen ook niet voor.
Wij zijn ons ervan bewust dat dit bericht extra werk voor uw school betekent.
Voor een goede beoordeling van de kandidaten zijn deze werkzaamheden echter
noodzakelijk. Voor deze medewerking danken wij u en uw betrokken collega's bij
voorbaat.
Vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u stellen via e-mail:
[email protected]
Met vriendelijke groet,
Jan Kastelein
sectormanager vmbo
College voor Examens
Dit bericht is gezonden naar de examensecretaris en de plaatsvervangend
examensecretaris van alle scholen die flexibele en digitale centrale examens KB
afnemen.
Uw gegevens
Als e-mailadres wordt het adres gebruikt dat uw school heeft opgegeven bij DUO. U kunt uw gegevens
controleren op de volgende pagina. U treft daar tevens eerder aan u verzonden berichten aan.
Uw persoonlijke pagina
Over deze verzending
Deze verzending is uitgevoerd door de redactie van Examenblad.nl in opdracht van het College voor
Examens (CvE).
Examenblad.nl
Examenblad.nl is de officiële website over de eindexamens in het voortgezet onderwijs. Via deze site blijft u
het hele jaar door op de hoogte van mededelingen en regelgeving rond de eindexamens.