2015 EEVN - Vast tarief CNG vulstation - 27-11-2014

ENERGIEBELASTING VERKLARING 2015
AARDGAS
VAST TARIEF AARDGAS CNG VULSTATION
CNG VERKLARING
Leverancier:
Essent Energie Verkoop Nederland B.V.
Willemsplein 4, 5211 AK ’s-Hertogenbosch
Afnemer/verbruiker:
Bedrijfsnaam
Adres
Plaats
Klantnummer
BTW-nummer
:
:
:
:
:
Aansluiting:
EAN-code aansluiting
: ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Let op: Indien u meerdere aansluitingen heeft moet u voor iedere aansluiting een aparte verklaring invullen
De levering van aardgas aan een CNG-vulstation inrichting waarin aardgas wordt samengeperst voor uitsluitend
gebruik in motorrijtuigen kan in aanmerking komen voor een afzonderlijk vast energiebelasting tarief per Nm3.
Hiervoor is vereist dat de CNG vulstation inrichting rechtstreeks is aangesloten op het aardgasdistributienet. Het komt
voor dat aardgas uit een en dezelfde aansluiting deels wordt samengeperst tot CNG en deels wordt gebruikt voor andere doeleinden (bijv.
verwarming). In dergelijke situaties is geen sprake van een CNG-vulstation. Ook installaties die geen inrichting zijn, zoals kleine thuisvulinstallaties,
zijn geen CNG vulstation. Voor nadere toelichting zie ook § 7.2.18 en § 7.8.1 Handboek milieubelastingen (versie 2014)
(http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/handboek_milieubelastingen
VERKLARING CNG-VULSTATION
Ondergetekende verklaart dat het volledige aardgas verbruik op bovengenoemde aansluiting wordt aangewend in
een rechtstreeks op het aardgasdistributienet aangesloten CNG-vulstation waar uitsluitend aardgas wordt
samengeperst tot CNG dat wordt afgeleverd aan motorrijtuigen.
TOELICHTING OP WERKING VERKLARING
Wordt door ondergetekende ten onrechte een verklaring, een onjuiste verklaring ingeleverd dan wel de afgegeven
verklaring niet wordt ingetrokken bij wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de heffing van
energiebelasting, dan kan de leverancier hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Mocht bij controles door de
Belastingdienst blijken, dat op basis van deze verklaring ten onrechte het vaste CNG tarief is verleend, dan bestaat
de mogelijkheid dat de Belastingdienst, de door de leverancier te weinig afgedragen energiebelasting, rechtstreeks
naheft bij de afnemer.
Indien de Belastingdienst om welke reden dan ook bij de leverancier zal naheffen, dan zal de leverancier deze
naheffing (inclusief eventuele boetes en renten indien van toepassing) op ondergetekende verhalen. Daarom is van
belang dat wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de belastingheffing (bijv. niet langer voldoen
voorwaarden vast CNG tarief), door de afnemer onmiddellijk aan de leverancier worden gemeld.
INGANGSTIJDSTIP VERKLARING
De door de afnemer verzochte toepassing van het vaste CNG tarief per Nm3 kan door Essent Energie Verkoop
Nederland slechts worden toegepast met ingang van de maand waarin de verklaring is ondertekend en gedagtekend.
Het tijdig indienen van een getekende verklaring d.w.z. voorafgaand aan de levering is belangrijk. Bij niet tijdig
ontvangen van de verklaring, kan Essent Energie Verkoop Nederland niet met terugwerkende kracht het vaste CNG
tarief toepassen.
Voor de verbruiker bestaat er geen wettelijke teruggaafregeling, niet via de Belastingdienst en ook niet via Essent
Energie Verkoop Nederland. Wil de verbruiker in aanmerking komen voor het vaste CNG tarief, dan dient de
leverancier tijdig over een getekende verklaring te beschikken. Correcties achteraf zijn derhalve niet mogelijk.
Aldus naar waarheid ingevuld:
Naam en functie gemachtigde :
Plaats en datum
:
Handtekening gemachtigde
:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
De verklaring is voor u een document van groot financieel belang. Het is aan te raden twee kopieën te maken van de door u
ingevulde verklaring, één voor uw eigen administratie en één voor eventueel andere doeleinden.
Toesturen van de getekende verklaring kan op een van onderstaande wijzen:
Post:
Essent Energie Verkoop Nederland BV, t.a.v. Afdeling CS/Energiebelasting 2015
Postbus 689, 5201 AR ’s-Hertogenbosch
Fax:
0900 369 0 369
E-mail Jaarverklaring (pdf): [email protected]
De wetteksten en officiële publicaties kunt u onder andere raadplegen op www.overheid.nl. Onder de rubriek Wet- en regelgeving en Officiële Publicaties kunt u de desbetreffende bepalingen vinden.
Het Handboek milieubelastingen is te downloaden via (www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/handboek_milieubelastingen