Geachte mevrouw Voorbeeld Op dit moment ontvangt u (een PGB

Afdeling
Persoonsgerichte Zorg & Welzijn
Mevrouw Voorbeeld
adres
postcode en woonplaats
Telefoon
Datum
Onderwerp
(050) 367 42 00
16-09-2014
Verandering in huishoudelijke hulp
Ons kenmerk
4617763
BSN
Geachte mevrouw Voorbeeld
Op dit moment ontvangt u (een PGB voor) huishoudelijke hulp op grond van de Wmo.
Met deze brief informeren wij u over de veranderingen in 2015 en 2016.
Dit jaar, tot en met 31 december 2014, verandert er niets. U houdt in 2014 de hulp en
ondersteuning die u nu ook heeft.
In 2015 verandert er veel in de zorg. Naast al die veranderingen moeten de gemeenten van
het Rijk sterk bezuinigen op de kosten voor huishoudelijke hulp. Deze bezuiniging is zo
groot, dat de gemeente de huidige vorm van huishoudelijke hulp niet langer kan betalen.
Daarom wil het college van burgemeester en wethouders van Groningen het beleid
aanpassen. De gemeenteraad moet hier nog mee instemmen. We verwachten dat dit eind
oktober gebeurt. Het besluit wordt dan via de Stadsberichten in de Gezinsbode bekend
gemaakt.
Wat verandert er?
Met ingang van 1 januari 2016 wordt de huishoudelijke hulp een algemene voorziening. Dit
betekent dat mensen die in staat zijn zelf de hulp te regelen, vanaf 1 januari 2016 geen
huishoudelijke hulp meer krijgen via de gemeente.
Overgangsjaar 2015
2015 wordt een overgangsjaar. Dat houdt in dat huishoudelijke hulp ook in 2015 als Wmo
voorziening blijft bestaan. Daarmee heeft u een jaar de tijd om zelf uw hulp te regelen. De
gemeente kan u daarbij in een persoonlijk gesprek helpen. Lukt het u echt niet om zelf of met
hulp van uw omgeving uw hulp te regelen? Dan zoeken wij samen met u naar een oplossing.
Voor mensen die echt niet in staat zijn zelf hun hulp te regelen of die veel en/of complexe
hulp nodig hebben, zal huishoudelijke hulp vanuit de Wmo blijven bestaan.
Was- en strijkservice
Daarnaast gaat de gemeente vanaf 1 januari 2015 het wassen en strijken als onderdeel van
de huishoudelijke hulp afschaffen. In plaats daarvan zal de gemeente u de mogelijkheid
bieden om tegen een redelijke vergoeding uw was- en strijkgoed uit te besteden aan een
was-en strijkservice bij u in de buurt. Op dit moment is de gemeente nog bezig om deze wasen strijkservice op te zetten. Hoe dat er precies uit gaat zien is nu nog niet duidelijk. Zodra
we meer weten zullen wij de mensen waar het om gaat verder informeren.
2016
Met ingang van 1 januari 2016 wordt de huishoudelijke hulp een algemene voorziening. Als
u in staat bent zelf uw hulp te regelen stopt op die datum de huishoudelijke hulp.
Algemene voorziening
Een algemene voorziening is hulp of ondersteuning die u zelf kunt regelen. Bijvoorbeeld het
maatschappelijk werk of tafeltje-dekje. U hoeft hiervoor geen contact op te nemen met de
gemeente of een andere organisatie. Dit betekent wel dat u de kosten van deze hulp of
ondersteuning zelf moet betalen. U kunt huishoudelijke hulp zelf inkopen bij diverse
zorgaanbieders en particulieren.
Uw situatie
U ontvangt op dit moment huishoudelijke hulp op basis van een indicatie HH1. Dat staat in
uw beschikking. Dat betekent dat toen u de hulp kreeg toegewezen is bepaald dat u zelf in
staat bent te regelen wat er in uw huishouden gedaan moet worden. Wij gaan er daarom in
deze brief vanuit dat u ook in 2016 in staat bent zelfstandig uw hulp zelf regelen. U kunt uw
huishoudelijke hulp inkopen bij een zorgaanbieder of particulier.
Laag inkomen
We zijn ons er van bewust dat het voor mensen met een laag inkomen moeilijk kan zijn de
hulp zelf te betalen. Op dit moment kijken we of het mogelijk is om voor de laagste
inkomens, vanaf 1 januari 2016, een tegemoetkoming in de kosten te regelen. Wij
verwachten u hierover in de loop van 2015 meer informatie te kunnen geven.
Meest gestelde vragen
Op de website www.gemeente.groningen.nl/wmo onder het kopje ‘Nieuws over
veranderingen in zorg en wmo’, staat alle informatie voor u op een rijtje. U vindt daar ook de
meest gestelde vragen. Wellicht vindt u daar direct een antwoord op uw vraag.
Contact
Heeft u nog vragen over deze brief? Neem dan contact op met het Zorgloket, open op
werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur via telefoonnummer(050) 367 42 00.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
namens hen, de gemeentesecretaris
namens deze,
A.A. Flikkema,
Divisiemanager Persoonsgerichte Zorg & Welzijn