Methotrexaat Sandoz prikinstructie A4

Prikinstructie methotrexaat injectie
Prikinstructie
methotrexaat
Prikinstructie
methotrexaat injectie
injectie
Prikinstructie
Prikinstructie methotrexaat
methotrexaat injectie
injectie
Hierbij
uu de
voor
injectie
Injecteer
Hierbij ontvangt u de prikinstructie voor toediening onder
de huid
van methotrexaat
injecties
van Sandoz.
Hierbij ontvangt
ontvangt
de prikinstructie
prikinstructie
voor de
de methotrexaat
methotrexaat
injectie van
van Sandoz.
Sandoz.
Injecteer altijd
altijd
Hierbij ontvangt
uarts
de en/of
prikinstructie
voor de methotrexaat
injectie van
Sandoz. Injecteer
altijd
precies
zoals
uw
verpleegkundige
uu heeft
geïnstrueerd.
Raadpleeg
bij
uw
Hierbij
ontvangt
uuarts
de
prikinstructie
voor
de
methotrexaat
injectie
van
Sandoz.
Injecteer
altijd
precies
zoals
uw
en/of
verpleegkundige
heeft
geïnstrueerd.
Raadpleeg
bij twijfel
twijfel
uw arts
arts
Hierbij
ontvangt
de
prikinstructie
voor
de
methotrexaat
injectie
van
Sandoz.
Injecteer
altijd
Injecteer altijd precies zoals uw arts en/of verpleegkundige
heeft
geïnstrueerd.
Raadpleeg
bij
twijfel
uw
precies
zoalsuuw
arts en/of
verpleegkundige
u heeft
geïnstrueerd.
Raadpleeg
bij twijfel
uwdearts
of
apotheker.
Verander
de
dosering
niet
zonder
uw
arts
te
raadplegen.
Lees
voor
gebruik
precies
zoals uw
uw
arts en/of
en/of
verpleegkundige
u heeft
heeft
geïnstrueerd.
Raadpleeg
bij twijfel
twijfel
uwdearts
arts
of
apotheker.
Verander
de dosering
niet zonder
uw arts
te raadplegen.
Lees voor
gebruik
precies
zoals
arts
verpleegkundige
u
geïnstrueerd.
Raadpleeg
bij
uw
of
apotheker.
Verander
de
dosering
niet
zonder
uw
arts
te
raadplegen.
Lees
voor
gebruik
de
bijsluiter.
op:
medicatie
één
per
week
toedienen.
of
Verander
de
niet
zonder
uw
arts
te
Lees
voor
arts of apotheker. Verander de dosering niet zonder uw
artsLet
raadplegen.
Lees
voor
bijsluiter.
Lette
op:
medicatie
één keer
keer
per
week
of apotheker.
apotheker.
Verander
de dosering
dosering
niet
zonder
uwtoedienen.
arts gebruik
te raadplegen.
raadplegen.de
Leesbijsluiter.
voor gebruik
gebruik de
de
bijsluiter.
Let op:
medicatie
één keer
per
week
toedienen.
bijsluiter.
bijsluiter. Let
Let op:
op: medicatie
medicatie één
één keer
keer per
per week
week toedienen.
toedienen.
Let op: medicatie één keer per week toedienen.
Prikinstructie
Prikinstructie
Prikinstructie
Prikinstructie
Prikinstructie
Prikinstructie
1.
1.
1.
1.
1.
Open
Open de
de doos
doos en
en lees
lees aandachtig
aandachtig de
de bijsluiter.
bijsluiter. Neem
Neem de
de binnenbinnenOpen
de doos
endoos
lees aandachtig
de bijsluiter.
Neem deen
binnenverpakking
uit
(met
injectiespuit
de
Open
de
doos
en
lees
aandachtig
de
bijsluiter.
Neem
de
binnenverpakking
uit de
de
doos
(met de
de voorgevulde
voorgevulde
injectiespuit
en
de
Open
de
doos
en
lees
aandachtig
de
bijsluiter.
Neem
de
binnenverpakking met
uit de
doos
(metOpen
de voorgevulde
injectiespuitdoor
en
de
verpakking
de
naald).
de
binnenverpakking
aan
verpakking uit
uit de
de
doos
(metOpen
de voorgevulde
voorgevulde
injectiespuitdoor
en de
de
met
dedoos
naald).
de binnenverpakking
aan
verpakking
(met
de
injectiespuit
en
verpakking
metdedehoek
naald).
Open de
binnenverpakking
door
aan
het
klepje
van
te
trekken.
Neem
de
voorgevulde
injectieverpakking
met
naald).
Open
de
binnenverpakking
door
aan
het
klepje van
dede
hoek
te trekken.
Neem
de voorgevulde
injectieverpakking
met
de
naald).
Open
de
binnenverpakking
door
aan
het klepje
van
de hoek te trekken. Neem de voorgevulde injectiespuit
uit
de
binnenverpakking.
het
klepje
van
de
hoek
te
trekken.
Neem
de
voorgevulde
injectiespuit
uit
de
binnenverpakking.
het klepje
de hoek te trekken. Neem de voorgevulde injectiespuit
uit devan
binnenverpakking.
spuit
spuit uit
uit de
de binnenverpakking.
binnenverpakking.
2.
2.
2.
2.
2.
Verwijder
Verwijder (draai)
(draai) de
de grijze
grijze rubberen
rubberen dop
dop van
van de
de spuit
spuit en
en raak
raak
Verwijder
(draai)
despuit
grijze
rubberen
dop van de spuit en raak
de
opening
van
niet
aan.
Verwijder
(draai)
despuit
grijze
rubberen
dop van
van de
de spuit
spuit en
en raak
raak
de
opening(draai)
van de
dede
nietrubberen
aan. dop
Verwijder
grijze
de opening van de spuit niet aan.
de
de opening
opening van
van de
de spuit
spuit niet
niet aan.
aan.
1. Open de doos en lees aandachtig de bijsluiter. Neem de binnenverpakking uit de doos
(met de voorgevulde injectiespuit en de verpakking met de naald). Open de binnenverpakking
door aan het klepje van de hoek te trekken. Neem de voorgevulde spuit eruit.
2. Verwijder (draai) de grijze rubberen dop van de spuit en raak de opening van de spuit
niet aan.
3.
3. Leg
Leg de
de spuit
spuit terug
terug in
in de
de binnenverpakking
binnenverpakking en
en houd
houd ze
ze binnen
binnen
3. Leg
de spuit De
terug
in de
binnenverpakking
en houd ze binnen
handbereik.
gele
oplossing
kan
niet
3.
Leg
de
terug
in
binnenverpakking
en
houd
De
gele
oplossing
kan er
ergele
niet uitvloeien.
uitvloeien.
3. Leg de spuit terug in de binnenverpakking en houd ze binnen
handbereik.
De
3. handbereik.
Leg
de spuit
spuit
terug
in de
de
binnenverpakking
en oplossing
houd ze
ze binnen
binnen kan
handbereik.
De
gele
oplossing
kan er niet uitvloeien.
handbereik.
De
gele
oplossing
kan
er
niet
uitvloeien.
handbereik. De gele oplossing kan er niet uitvloeien.
er niet uitvloeien.
4.
4. Open
Open de
de verpakking
verpakking met
met naald
naald door
door aan
aan de
de hoekflap
hoekflap te
te trekken.
trekken.
Open
desteriele
verpakking
met
naald
door
aanOm
de hoekflap
te trekken.
de
ronde
opening
aan.
dit
te
4. Open de verpakking met naald door aan de hoekflap4.4.4. teRaak
trekken.
Raak
deniet
steriele
ronde
opeOpen
de
verpakking
met
naald
door
aan
de
te
Raak
de
ronde
opening
dit
te vermijden,
vermijden,
Open
desteriele
verpakking
met
naald niet
dooraan.
aanOm
de hoekflap
hoekflap
te trekken.
trekken.
Raak de
steriele
ronde
opening
niet
aan.
Om
dit
tede
vermijden,
houd
het
onderste
uiteinde
van
de
verpakking
van
naald
vast.
Raak
de
steriele
ronde
opening
niet
aan.
Om
dit
te
vermijden,
houd
het
onderste
uiteinde
van
de
verpakking
van
de
naald
Raak
de
steriele
ronde
opening
niet
aan.
Om
dit
te
vermijden,
ning niet aan. Om dit te vermijden, houdt u het onderstehoud
uiteinde
van
devan
verpakking
devast.
het onderste
uiteinde
de verpakking vanvan
de naald
vast.
houd
het
onderste
uiteinde
van
de
verpakking
van
de
naald
houd het onderste uiteinde van de verpakking van de naald vast.
vast.
naald vast.
5. Bevestig de naald met de verpakking op de injectiespuit en draai
5. Bevestig
de naalddeze
met de verpakking
op de de
injectiespuit
enmee).
draai
5. Bevestig de naald met de verpakking op de injectiespuit
en(met
draai
vast
(met
klok
5. Bevestig
de
naald
met de
verpakking
op de spuit
injectiespuit
en draai
vast
de
klok
Leg
de
nu
5.
Bevestig
met
op
injectiespuit
en
(metde
denaald
klok mee).
mee).
Legverpakking
de voorgevulde
voorgevulde
nu op
op een
een
5. vast
Bevestig
de
naald
met de
de
verpakking
op de
de spuit
injectiespuit
en draai
draai
vast
(met
de
klok
mee).
Leg
de
voorgevulde
spuit
nu
op
een
gemakkelijk
bereikbare
plaats.
De
hoeft
niet
van
eventuele
vast
(met
de
klok
Leg
de
nu
een
Leg de voorgevulde spuit nu op een gemakkelijk bereikbare
De
spuit
hoeft
niet
van
gemakkelijk
plaats.
De spuit
spuit
hoeftspuit
niet
vanop
eventuele
vast
(metplaats.
de bereikbare
klok mee).
mee).
Leg
de voorgevulde
voorgevulde
een
gemakkelijk
bereikbare
plaats.
De spuit hoeftspuit
niet nu
vanopeventuele
luchtbelletjes
te
worden
ontdaan.
gemakkelijk
bereikbare
De
6.eventuele
Kies een
injectieplaats.
luchtbelletjes
te worden plaats.
ontdaan.
gemakkelijk
De spuit
spuit hoeft
hoeft niet
niet van
van eventuele
eventuele
luchtbelletjesbereikbare
te worden plaats.
ontdaan.
luchtbelletjes
te worden ontdaan.
luchtbelletjes
luchtbelletjes te
te worden
worden ontdaan.
ontdaan.
6. Kies een injectieplaats.
6. Kies een injectieplaats.
6.
6. Kies
Kies een
een injectieplaats.
injectieplaats.
6. Kies een injectieplaats.
Sandoz Prikinstructie A5.indd
Sandoz Prikinstructie A5.indd
Sandoz Prikinstructie A5.indd
Sandoz
Sandoz Prikinstructie
Prikinstructie A5.indd
A5.indd
7.
7.
7.
7.
2
2
2
2
2
Ontsmet de injectieplaats met het alcoholdoekje. Maak met het
Ontsmet
de
injectieplaats
met
Maak
met het
Ontsmet
de cirkelvormige
injectieplaats beweging.
met het
het alcoholdoekje.
alcoholdoekje.
Maak
het
doekje
een
Raak dit gebied
nietmet
meer
Ontsmet
de cirkelvormige
injectieplaats beweging.
met het alcoholdoekje.
Maak
het
doekje een
een
Raak dit
dit gebied
gebied
nietmet
meer
doekje
cirkelvormige
beweging.
Raak
niet
aan
voordat
u injecteert. beweging. Raak dit gebied niet meer
doekje
een
cirkelvormige
meer
aan voordat
voordat uu injecteert.
injecteert.
aan
aan voordat u injecteert.
7. Ontsmet de injectieplaats met het alcoholdoekje. Maak met het doekje een cirkelvormige
beweging. Raak dit gebied niet meer aan voordat u injecteert.
7. Ontsmet de injectieplaats met het alcoholdoekje. Maak met het
8. Verwijder het dopje van de naald. Leg het dopje op zijn zij.
8.
Verwijder
het dopje
van
naald.
Leg
dopje op
zijn
8.dit
Verwijder
dopje
van de
de
naald.
Leg het
het
zijn zij.
zij.
doekjehet
een
cirkelvormige
gebied
niet
meer
mag
de het
steriele
naald
niet
aanraken.
Alsdopje
dit zouop
gebeuren,
8. U
Verwijder
het
dopje
van de
naald.
Leg het
dopje
op
zijn zij.
8. Verwijder
dopje
van de naald.beweging.
Leg het dopjeRaak
op zijn
zij.
U
mag
de
steriele
naald
niet
aanU
naald
niet
Als
dit
gebeuren,
U mag
mag de
de steriele
steriele
naald
niet aanraken.
aanraken.
Als
dit zou
zouvan
gebeuren,
raadpleeg
uw artsnaald
of apotheker
over hetAls
gebruik
een
U
mag
de
steriele
niet
aanraken.
dit
zou
gebeuren,
raadpleeg
uw
arts
of
apotheker
over
het
gebruik
van
een
raadpleeg
uw arts
of een
apotheker
overmet
het
gebruik
van en
eenplaats
raken.
dit zou gebeuren,
raadpleeg uw arts of apotheker
over
het
gebruik
van
een
andere
naald.
Maak
huidplooi
twee
vingers
aanAls
voordat
u injecteert.
raadpleeg
uw arts
of apotheker
over het
gebruik
van andere
een
andere
andere naald.
naald. Maak
Maak een
een huidplooi
huidplooi met
met twee
twee vingers
vingers en
en plaats
plaats
de
injectie
loodrecht
de
huidplooi.met twee
andere
Maak ineen
huidplooi
naald. Maak een huidplooi met twee vingers en plaats
denaald.
injectie
loodrecht
in vingers en plaats
de
de injectie
injectie loodrecht
loodrecht in
in de
de huidplooi.
huidplooi.
de injectie loodrecht in de huidplooi.
de huidplooi.
9. Breng de naald volledig in de huidplooi. Duw daarna traag de
9. Breng de naald volledig in de huidplooi. Duw daarna traag de
9. Breng
de
volledig
de huidplooi.
Duw daarna
traag de
vannaald
de langzaam
spuit
in en in
injecteer
alle vloeistof
in de
huid.
9. zuiger
Breng
de
naald
volledig
in
de huidplooi.
Duw daarna
traag
de
9.Duw de injectienaald volledig onder de huidplooi. Duw
daarna
de
zuiger
van
de
zuiger
zuiger van
van de
de spuit
spuit in
in en
en injecteer
injecteer alle
alle vloeistof
vloeistof in
in de
de huid.
huid.
zuiger van de spuit in en injecteer alle vloeistof in de huid.
spuit in en injecteer alle vloeistof in de huid.
10. Verwijder de naald voorzichtig en dep de injectieplaats droog
10.
de
voorzichtig
en
droog
10. Verwijder
Verwijder
de naald
naald
voorzichtig
en dep
dep de
de injectieplaats
injectieplaats
droog
een doekje.
Wrijf
niet aangezien
kan veroorzaken
10. met
Verwijder
de naald
voorzichtig
en depditdeirritatie
injectieplaats
droog
met
een
doekje.
metde
een
doekje. Wrijf
Wrijf niet
niet aangezien
aangezien dit
dit irritatie
irritatie kan
kan veroorzaken
veroorzaken
op
injectieplaats.
metde
een
doekje. Wrijf niet aangezien dit irritatie kan veroorzaken
op
injectieplaats.
op de injectieplaats.
op de injectieplaats.
11. Stop de gebruikte injectiespuit in de speciale naaldencontainer.
11.
gebruikte
injectiespuit
de
naaldencontainer.
11. Stop
Stop de
devolle
gebruikte
injectiespuit in
in
de speciale
speciale
naaldencontainer.
naaldencontainers
naar
uw apotheek.
Gebruikte
11. Breng
Stop
de gebruikte
injectiespuit in
de speciale
naaldencontainer.
Breng
naaldencontainers
naar
Breng volle
volle
naar uw
uw apotheek.
apotheek. Gebruikte
Gebruikte
spuiten
nooitnaaldencontainers
met het huisvuil weggooien.
Breng
volle
naaldencontainers
naar
uw
apotheek.
Gebruikte
spuiten
nooit
met
het
huisvuil
weggooien.
spuiten nooit met het huisvuil weggooien.
spuiten nooit met het huisvuil weggooien.
10.Verwijder de naald voorzichtig en dep de injectieplaats droog met een doekje.
8. Verwijder het dopje van de naald. Leg het dopje op zijn zij.
Wrijf niet aangezien dit irritatie kan veroorzaken op de injectieplaats.
U mag de steriele naald niet aanraken. Als dit zou gebeuren,
11. Stop
de gebruikteuw
injectiespuit
in de specialeover
naaldencontainer.
Breng
raadpleeg
arts of apotheker
het gebruik
van volle
een naaldencontainers
als u (harde of zachte)
als
als uu (harde
(harde of
of zachte)
zachte)
als uu(harde
of zachte)
naar
uw apotheek.
spuiten
nooit metmet
het huisvuil
weggooien.
Heeft
nog
vragen.
Vraag het uw arts of apotheker.
Heeft
nog
het
andere
naald.Gebruikte
Maak een
huidplooi
twee
en plaats
Heeft u
uvingers
nog vragen.
vragen. Vraag
Vraag
het uw
uw arts
arts of
of apotheker.
apotheker.
Heeft u nog vragen. Vraag het uw arts of apotheker.
de injectie
loodrecht
in dehet
huidplooi.
Heeft
u nog vragen.
Vraag
uw arts of apotheker.
09-05-11
09-05-11
09-05-11
09-05-11
09-05-11
09:07
09:07
09:07
09:07
09:07
Prikinstructie
methotrexaat injectie
van Sandoz
a Novartis company
Postbus 10332 | 1301 AH Almere | www.sandoz.nl