Het Financieele Dagblad - Ten Meters of Thinking

!') %))%
;.=)<='>=;=D,=0C;=
.<=>=+..)<=<><=(
,.&;)*+;=D0;>=C00;=0.G=
D,C;>=-;== 0B<=,)&>=
;)*=.B=C,=>=C,=03=
'>=>0&.+,)*+=-+.=.=
,.=C.=<>.=+..)<5=;D)*,='>=
;;.=C.=.)BD=+..)<=C;;D&='>=
,.&;)*+<>=)<5=
=-0>.=;0-==C;&=<>,,.=
'0=D=.=+,)->=;;.=D;).=C,=
-;=.)BD=+..)<=D0;>=&&.;;5=
,+=C;)&'.=G)*.=;C00;=.0(
)&6=>=-0>=;=C;.;.=.==
B,>BB;=C.=;)*C.=.=.;=0;&.)(
<>)<6=>=.;=D00;.='0=D0;=*=
D;+,)*+=.=,;.=0.0-)6
='.=;C00;=C00;,=.;=
.+-0,,.=.0)&5=+=&,00 =).==
+;'>=C.=.=&0=>'0;)=.=).==
+;'>=C.='>=.+.=-;=0C.=,,<=
&,00 =)+=).==+;'>=C.='>='.,.5=
=-0>.= =C.=&;00><=.=,.&B;)&=
C00;;)=3,...=D.>=);.=
D>=>==B)>C0;).&=;C.=).==
3;+>)*+=C+=',=,<>)&=)<5
>=)<=C,=>;=0-=0.<=>=;)'>.=03=
7,;.).&(F(0).&85=='.,>=*=C,B(
;>=.=*=,>=*=C).).&.=C;C0,&.<=
!()
* *)&*-)))
* ) ) )%*))
&)-
!(,2!,)%1)) *
/%"-%-&))&*%)
)/) %
,2!+) "%*%).))
"*.)-*-%&)# &-*
0) ")&$
,222))*%&) )
)"% %&)
/%)-&)&"%*) .%)
*%& %*"% &&))
.-)) %&*&))
)).)*) ")
*)*%)""%
->=.;.5=3=<)<=C.=)=;#>)=
.=.)BD=+..)<=3<=*=*=3,...=C00;>(
B;.=.=.=G>=*=.=C0,&.=<>35=
=D>.=,,-,=.0&=D,=D>=;=&(
B;=>0.=.=&;0>=-B,>).>)0.,=.=
*;.,.&=0.;G0+=.=3,...=-+.=
G)*.=.)BD=<-+=0,=).>;0B;5=
='.=.0;-=;&.=B)>&&C.=
.==D;,D)*=-;+>).&=C.=)>=
3;0B>=-;='>=D;=.=#035=;&(
,)*+=>=.<=->='>=3.<=;)* =>=
;>)&=.)BD=<-+.=<0 >;).+=>&,)*+=
,.;=.)>=D;,D)*=-;=,,.=
).=0+)05=,=.=.=3;=-..=D)<>.=
G=D,+=;)=<-+.=.<,0&.=.=)=
'.=G=>0.=C;;=0.>D)++,5
)*=;)*C.=.=B.)C;<)>)>.=D;+.=
.=',0,=<,)--=-.<.=)=,.&(
;)*+=C;.;).&.=00;C0;.5==G).=
,,.=>==D)*G=D;03=G=<>BB;=
D0;.=0.;=;B+=<>>5=>=');;')(
<'=<>BB;<-0,=)<='>;',5=(
-.=-0>=B)>).,)*+==<,)<<).&.=
.-.=-;=,);<=+B...=.)>=-;=
>03(0D.=D;+.=.=-0>.=G)'=;)'>.=
03='>=3;0<=0-='>=<>=B)>='B.=-.(
<.=>=',.5=B)<>;.=<>>=.>;,=
.)>=C;>,,.='0='>=-0>5=B)->=&(
C.=.=)C;<=03C>>).&.=+0->=).==
3,><=C.='0-0&.=&;03<.+.5=
>=+.=',3.=0-=;,.=>=G).=
,<=.=0<F<>-=D;).=.=&;0>=
)C;<)>)>=';<>=D;)...=;=<><=
D;=.)BD=0.>>-0-.>.=G)*.=)=
>0>=''>=;,>)<=>B<<.=3;>)*.=+B.(
..=,).5=;=)<=D,=0.B;;.>)=-;=
,>)*=)...=.=0.>E>=C.=<-.D;(
+).&5=>=<3>=C.=;D).<=<B;C)C,=0 =
>'=!>><>=D0;>=.0&,=.<=C;&>.5
,<=;=)=,=C,=*;.=).=;,.=
D00.>=C;<=)+=-=0C;=='B))&=
.)&).&=0-=C00;,=.;=)...=>=+)*+.=
>;D)*,=;,.=G0:.=;)*+=03=03.')=
&<;=; &0=' >5=B)<>=.B=D0;>=
<-.D;+).&=00+=0C;==,.<&;.G.=
'.=<><=,.&;)*+;5==+B.>=',=
&0=03.=<>.=C00;==D;,=.=>0'=
.='>=;,.;=G)*.5
;,.=' >=.=&0=B)>&.&<(
30<)>)5=;=,<='>='>=.=,;.=
0.0-)=D),=D0;.=-0>==;&;).&=
G0;&.=C00;=.=03=+..)<;>)=&(
;)'>=B,>BB;5=>=&>=.)>=,,.=0-=
<>;B>B;.=.=;&,).&.='>=&>=C00;,=
0-==G'>=+;'>.=)=.0)&=G)*.=
0-=-.<.=).=D&).&=>=+;)*&.5==
+0.).&=;&;>=G)*.=0.;..=-;=
'>=)<==;=)==-.<.=->=G)*.=
,);.=D;+,)*+=D&>5=0,)>))=.=
<>BB;;<=GB,,.=0.<=-0>.=B)>&.=
0-=C)=<-.D;+).&=.)BD=+..)<=>=
0.>D)++,.5=.>=<-.D;+.=)<='>=
.)BD=0.B;;;.5:=
9G=;)><=.>;030,00&=
D<=03=.=',=;=
>;;).=>) 5=)*.=0+=
=-+>=
&;0>=).;B+=03=-)*5=)*.=
,=C.==D;,=,<=
.=0<F<>-=<3;+>=
-=;&=.5=00;='0(
,)<>)<'=>=.+.=.=>=
'.,.=+.=*==D(
;,=C;.;.5:
9)*.=0+
B)>=2//I=)<=;&=
&05=)*=,>=G).=>=
00;,.=.+.=0.<=
.)>=C;;=;.&>=.=>=
'>==+B.<>=)<=0-=).>(
;<<=03=>=;.&.=C00;=
=;&B-.>.=C.=.(
;.=.=<><=03=G0+=
>=&.=.;==D;=
)=;).=<'B),>5:=
9)*=)<==<';)*C;=C.=
5=+='=
'-=&0=,;.=+...5=
.=G=;)><=)0,00&=
,;=)+=.0&=<><=C,=
0C;==;,>)=>B<<.=
0.0-)=.=0,0&)5==
)*=' >=-=&<>)-B(
,;=0-=0-3,E=G(
+.=>;B&=>=;.&.=>0>=
.C0B)&=3;).)3<5:
pagina 7, 22-03-2014 © Het Financieele Dagblad