BOLIDT KUNSTOFVLOER OMV

BOLIDT KUNSTOFVLOER OMV
Samenstelling
BOLIDT KUNSTOFVLOER OMV bestaat uit 2 componenten en
is op basis van laag visceuze oplosmiddelvrije epoxyharsen.
Kort vóór het gebruik moeten de beide componenten tot een
goed homogene massa worden gemengd.
Toepassing
Deze
chemicaliënbestendige,
naadloze
en
slijtvaste
vloerafwerking wordt vooral toegepast in ruimten waar een
intensieve loopbelasting plaatsvindt of b.v. transport met lichte
heftrucks en transportwagens.
Eigenschappen
Na doorharding is de BOLIDT KUNSTOFVLOER OMV
uitstekend bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën
en oplosmiddelen, zoals alcoholen, minerale, plantaardige- en
dierlijke oliën, vetten, benzine, white spirit, natronloog 10%,
soda oplossing 10%, zwavelzuur 10%, zoutzuur 10%,
melkzuur, water. De BOLIDT KUNSTOFVLOER OMV is zeer
slijtvast, bij voldoende laagdikte waterdicht en in hoge mate
waterdampdicht.
Technische informatie
(waarden bij 20°C)
Soortelijk gewicht
Vaste stofgehalte
Hechtsterkte op beton
Z.c. dekvloer
Anhydrietvloer
Krimp na doorharding
Zuurstof diff.coëff.
Lin.uitz.coëff.
Afslijting (Amsler)
Slagvastheid
Stootvastheid
Hoeveelheid weekmakers
Hoeveelheid oplosmiddelen
Hechting
53.1213.01/PdR/0408/PZ/acc
ca. 1,8 kg/dm3
ca. 100 Vol.%
> 1,5 MPa
(CUR aanbeveling 20)
> 1 MPa (NEN 2741-D30)
> 1 MPa
(CUR aanb. 62-G30)
geen
ca. 3,9.1012 m2/s
ca. 99 x 10-6 K-1
ca. 1,5 mm
zeer goed
zeer goed
0%
0%
Een goede hechting wordt verkregen op cementgebonden
ondergronden die in goede staat verkeren, droog en schoon
zijn. Stalen ondergronden dienen gestraald te worden volgens
norm SA 2,5. Zie verder onder “ondergrond” en
“voorbehandeling”.
1/4
Our advice with respect to the technical application, either verbal or in writing or by means of tests, is given to the best of our knowledge, however, is only an indication
without engagement, also regarding possible rights of third parties. They do not take away the necessity of testing the products delivered for their suitability to intented
use and purpose. Application, use and working up of the products take place beyond our control and therefore are your responsibility. It goes without saying we
guarantee the good quality of our products. Entered in the Register of the Chamber of Commerce and Industry at Dordrecht under no. 23035272. All our contracts,
offers, deliveries and executions are made in accordance with our General Conditions, filed at the Registry of the district Court at Dordrecht.
Bolidt Kunststoftoepassing B.V.
Nijverheidsweg 37
P.O.Box 131
3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht
The Netherlands
T
F
E
I
+31 (0)78 684 54 44
+31 (0)78 684 54 00
[email protected]
www.bolidt.com
Uiterlijk
Veelal wordt de BOLIDT KUNSTOFVLOER OMV met de spaan
aangebracht. Het is mogelijk dat spaanslagen/aanzetten
zichtbaar zijn. Eén en ander is sterk afhankelijk van de
laagdikte die wordt aangebracht, vlakheid van de ondergrond
en temperatuur van de ondergrond/werkruimte. Kwalitatief is dit
geen bezwaar. Na doorharding heeft de BOLIDT
KUNSTOFVLOER OMV een glans die door het in het gebruik
zijn van de vloer overgaat tot eiglans.
Kleur
BOLIDT KUNSTOFVLOER OMV is leverbaar in de unikleuren
uit de Bolidt Colourcard. Deze kleuren vindt u in de Bolidt
Colourmanager
op
onze
website
www.
bolidt.nl.
Kleurafwijkingen tussen de kleur van het materiaal in het werk
en die van de Bolidt Colourmanager houden wij ons voor.
Laagdikte
Vanaf ca. 0,75 mm.
Mengverhouding
85 gew. delen BOLIDT KUNSTOFVLOER OMV component A
15 gew. delen BOLIDT KUNSTOFVLOER OMV component B
Mengwijze
De menging van de beide componenten kan het beste
geschieden langs mechanische weg (met bijv. langzaam
draaiende mengtol) of met de hand. De A component goed
mengen, daarna de B component toevoegen. Intensief mengen.
Dit gemengde product overgieten in schone bus o.d. en
nogmaals mengen. Een intensieve menging van de A en B
component is vereist.
Houdbaarheid
In gemengde toestand bij 10°C ca. 30 min.
bij 20°C ca. 15 min.
Verwerking
De BOLIDT KUNSTOFVLOER OMV met de spaan worden
aangebracht. De verwerking en doorharding dienen plaats te
vinden bij een temperatuur tussen de 10°C tot 30°C; bij een
minimale temperatuur van de ondergrond van 3°C boven het
dauwpunt. Maximale relatieve vochtigheid: 80%. De ruimten
dienen glas- en waterdicht te zijn. Het verwerken van BOLIDT
KUNSTOFVLOER OMV dient bij voorkeur door een hierin
gespecialiseerd bedrijf plaats te vinden.
53.1213.01/PdR/0408/PZ/acc
2/4
Our advice with respect to the technical application, either verbal or in writing or by means of tests, is given to the best of our knowledge, however, is only an indication
without engagement, also regarding possible rights of third parties. They do not take away the necessity of testing the products delivered for their suitability to intented
use and purpose. Application, use and working up of the products take place beyond our control and therefore are your responsibility. It goes without saying we
guarantee the good quality of our products. Entered in the Register of the Chamber of Commerce and Industry at Dordrecht under no. 23035272. All our contracts,
offers, deliveries and executions are made in accordance with our General Conditions, filed at the Registry of the district Court at Dordrecht.
Bolidt Kunststoftoepassing B.V.
Nijverheidsweg 37
P.O.Box 131
3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht
The Netherlands
T
F
E
I
+31 (0)78 684 54 44
+31 (0)78 684 54 00
[email protected]
www.bolidt.com
Doorharding
Als basis voor doorharding kan 24 uur worden aangehouden bij
een temperatuur van 15°C. Hogere temperaturen versnellen de
doorharding.
Lagere
temperaturen
verlengen
de
doorhardingstijd. De chemische doorharding heeft na ca. 7
dagen plaatsgevonden, uitgaande van een temperatuur van
gemiddeld 15°C.
Ondergrond
Monolitisch afgewerkte betonvloeren cementgebonden
dekvloeren
Deze ondergronden dienen vlak en strak te worden
aangebracht en moeten minimaal 28 dagen verouderen. Voor
wat betreft de kwaliteit van zandcementgebonden dekvloeren
verwijzen wij u naar de norm NEN 2741. Deze dekvloeren
dienen goed te hechten en een kwaliteit te hebben van
minimaal D30. Het vochtpercentage mag niet meer bedragen
dan 2,5%, gemeten volgens de calcium carbide methode. De
ondergrond dient vrij te zijn van cementhuid. Voor de vlakheid
van de cementgebonden ondergrond verwijzen wij u
bijvoorbeeld naar de NEN 2747.
Ondergrond - calciumsulfaat/anhydriet
Deze ondergronden dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen
zoals vermeld staat in de CUR 62- aanbeveling. Minimale
sterkteklasse GD 30. Er dient een verouderingsperiode van
minimaal 4 weken in acht te worden genomen. Na deze
verouderingsperiode mag het vochtpercentage op de totale
laagdikte niet hoger liggen dan 0,5% - gemeten volgens de
c.c.methode. Deze vloeren dienen afgewerkt en nabehandeld
te zijn conform art. 8.5 van genoemde aanbeveling.
Stalen ondergronden
De stalen ondergrond geheel ontroesten d.m.v. stralen volgens
norm SA 2,5 (ISO 8501-01) met scherpkantig mineraal
straalmiddel. De ruwheid dient te voldoen aan de RUGO-test 3
N10Ba.. Binnen 4 uur na het stralen BOLIDT PRIMER E/M of
gelijkwaardige primer aanbrengen. E.e.a. volgens het
productinformatieblad. Na doorharding van de BOLIDT
PRIMER E/M – minimaal 16 uur – maximaal 7 dagen –
BOLIDT
KUNSTOFVLOER
OMV
aanbrengen.
Bij
overschrijding van de 7 dagen het oppervlak
schuren,
ontstoffen en een nieuwe laag BOLIDT PRIMER E/M o.g.
aanbrengen.
53.1213.01/PdR/0408/PZ/acc
3/4
Our advice with respect to the technical application, either verbal or in writing or by means of tests, is given to the best of our knowledge, however, is only an indication
without engagement, also regarding possible rights of third parties. They do not take away the necessity of testing the products delivered for their suitability to intented
use and purpose. Application, use and working up of the products take place beyond our control and therefore are your responsibility. It goes without saying we
guarantee the good quality of our products. Entered in the Register of the Chamber of Commerce and Industry at Dordrecht under no. 23035272. All our contracts,
offers, deliveries and executions are made in accordance with our General Conditions, filed at the Registry of the district Court at Dordrecht.
Bolidt Kunststoftoepassing B.V.
Nijverheidsweg 37
P.O.Box 131
3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht
The Netherlands
T
F
E
I
+31 (0)78 684 54 44
+31 (0)78 684 54 00
[email protected]
www.bolidt.com
Note
De BOLIDT KUNSTOFVLOER OMV-afwerking volgt de
ondergrond zonder de vlakheid wezenlijk te beïnvloeden. De
gewenste vlakheidseisen dienen derhalve in de ondergrond te
zijn gerealiseerd. Ook eventuele afschotten moeten in de
ondervloer zijn aangebracht. De benodigde dilatatie- en/of
schijnvoegen moeten in de ondervloer aanwezig zijn. Voegen
sparen en vullen met een elastische kit.
Voorbehandeling
Cementgebonden ondergronden
Stof, vuil schimmels, loszittende delen grondig verwijderen
opdat er een schoon hechtingsoppervlak ontstaat. Waar nodig
ontvetten met BOLIDT REINIGINGSMIDDEL en of BOLIDT
BETONONTVETTER. De ondergrond moet volkomen droog
zijn. Betonvloeren (stofarm) stralen ter verwijdering van de
cementhuid. Voorstrijken met BOLIDT IMPREGNEER GVM/S
volgens het product informatieblad. Weggeslagen plekken
nogmaals impregneren. Na doorharding van de impregneerlaag
– minimaal 24 uur – maximaal 7 dagen
BOLIDT
KUNSTOFVLOER OMV aanbrengen.
Calciumsulfaat/anhydriet ondergronden
Voorstrijken met BOLIDT IMPREGNEER GVM/S zoals onder
de “voorbehandeling
cementgebonden ondergronden” is
aangegeven.
Voorzorgsmaatregelen
Stalen ondergronden (Zie bij “ondergrond”)
Om huidirritaties te voorkomen wordt geadviseerd gebruik te
maken van beschermende handcrèmes en/of handschoenen.
Tijdens verwerking en doorharding zorgdragen voor goede
ventilatie.
Schoonmaken gereedschap Gereedschap en dergelijke schoonmaken met BOLIDT
REINIGINGSMIDDEL vóórdat de doorharding plaatsvindt.
Verpakking
BOLIDT KUNSTOFVLOER OMV wordt geleverd in sets A/B
component van 10 en 25 kg.
Opslag
Het verdient aanbeveling de BOLIDT KUNSTOFVLOER OMV
droog en in gesloten verpakking op te slaan bij een temperatuur
van bij voorkeur 15°C. Bij opslag onder deze omstandigheden
is de houdbaarheid van ongeopende originele verpakkingen
ca. 12 maanden.
53.1213.01/PdR/0408/PZ/acc
4/4
Our advice with respect to the technical application, either verbal or in writing or by means of tests, is given to the best of our knowledge, however, is only an indication
without engagement, also regarding possible rights of third parties. They do not take away the necessity of testing the products delivered for their suitability to intented
use and purpose. Application, use and working up of the products take place beyond our control and therefore are your responsibility. It goes without saying we
guarantee the good quality of our products. Entered in the Register of the Chamber of Commerce and Industry at Dordrecht under no. 23035272. All our contracts,
offers, deliveries and executions are made in accordance with our General Conditions, filed at the Registry of the district Court at Dordrecht.
Bolidt Kunststoftoepassing B.V.
Nijverheidsweg 37
P.O.Box 131
3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht
The Netherlands
T
F
E
I
+31 (0)78 684 54 44
+31 (0)78 684 54 00
[email protected]
www.bolidt.com