215469 (10.81MB)

p i :
vt
« • r i r>.
R
tijkswaterstaat
ijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ
formatie en KennisCentrum (IKC)
en Haag
,-2264
020
2.1
BESCHRIJVING
V A N D E
PROVINCIE
ZEELAND
B E H O O R E N D E
W A T
BIJ D E
E R S T A A T S K A A R T
B E W E R K T BIJ D E N
A L G E M E E N E N
DIENST V A N D E N
RIJKSWATERSTAAT
Rijkswaterstaat
Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ
Informatie en KennisCentrum (IKC)
Den Haag
I^LDG
cyw>
RIJKSUITGEVERIJ
DIENST VAN D E
NEDERLANDSCHE
STAATSCOURANT
i •9 • 3 •8
'S-GRAVENHAGE - ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ
N A D R U K ZONDER BRONVERMELDING VERBODEN
PRIJS f 1,25
INHOUD
Biz.
INLEIDING
6
HOOFDSTUK I
ZEE WATERKEERINGEN
Schouwen-Duiveland
St. Filipsland
Tolen
Walcheren
Noordbeveland
Zuidbeveland
Zeeuwsch-Vlaanderen
n—21
11
12
13
14
15
16
18
H O O F D S T U K II
BEDIJKINGEN
Schouwen-Duiveland
St. Filipsland
Tolen
Walcheren
Noordbeveland
Zuidbeveland
Zeeuwsch-Vlaanderen
21—48
21
24
24
29
30
31
37
H O O F D S T U K III
KANALEN E N WATERLEIDINGEN
Kanaal door Walcheren
Kanaal door Zuidbeveland
Havenkanaal van Goes
Uitwaterings kanaal naar de Wielingen
Kanaal van Sluis naar Brugge
Leopoldkanaal of Kanaal van Zelzate
49—59
49
50
51
51
53
54
3
Afwateringskanaal van de Leie
Kanaal van Terneuzen naar Gent
Rijkswaterleidingen bewesten en beoosten het Kanaal
van Terneuzen naar Gent
Westelij ke Rijkswaterleiding
Oostelijke Rijkswaterleiding
Biz.
54
55
57
57
58
HOOFDSTUK IV
CALAMITEUZE POLDERS
59—62
HOOFDSTUK V
TRACTATEN
62—67
Verdrag van Fontainebleau van 8 November 1785.
62
Tractaat van Londen van 19 April 1839
62
62
Tractaat van 's-Gravenhage van 5 November 1842 .
Tractaat van Gent van 20 Mei 1843
63
Overeenkomst van Maastricht van 8 Augustus 1843
66
Overeenkomst van 's-Gravenhage van 3 October 18 51 66
Overeenkomst van Brugge van 24 Mei 1872. . . .
66
Overeenkomst van Brussel van 31 October 1879 . .
67
Overeenkomst van Brussel van 29 Juni 1895. . .
67
Overeenkomst van 's-Gravenhage van 8 Maart 1902.
67
HOOFDSTUK VI
ALGEMEENE REGLEMENTEN
67—68
H O O F D S T U K VII.
POLDERS E N WATERSCHAPPEN
68—116
Zie ook het alphabetisch register op bladz. 127.
Schouwen-Duiveland
71
St. Filipsland
75
4
Biz.
7j
80
81
86
96
Tolen
Walcheren
Noordbeveland
Zuidbeveland
Zeeuwsch-Vlaanderen
H O O F D S T U K VIII
WATERSTANDEN
BuiTENWATERSTANDEN
Noordzee
Westerschelde
Oosterschelde
Eendracht
Keeten
Zandkreek
Veergat
Hollandsch-Diep
Volkerak
Zijpe
Grevelingen
118—123
Il8
118
118
119
119
120
120
120
120
120
121
121
BlNNENWATERSTANDEN
Oostelijke Rijkswaterleiding
Westelijke Rijkswaterleiding
Linie of Passegeule
Uitwateringskanaal naar de Wielingen . . . .
Kanaal van Stoppeldijk
122
122
122
123
123
123
VERWIJZING
124
KAARTJE van de provincie Zeeland met indeeling van
de bladen van de Waterstaatskaart
145
5
INLEIDING
Geen der provincien van ons land heeft waarschijnlijk in
de jongste tijden grooter veranderingen ondergaan dan Zeeland.
Omtrent den toestand voor i 1300 is evenwel weinig met
zekerheid bekend.
De Romeinen hebben slechts uiterst schaarsche berichten
aangaande dit gebied nagelaten. In hun geschriften wordt van
duinen niet gerept. Toch schijnt in dien tijd langs de zeekust
een duinformatie te hebben bestaan.
Op de noordwestkust van Walcheren hebben de Romeinen
een nederzetting gehad, hetgeen door vondsten te Domburg
en Westkapelle is aangetoond. Deze vindplaatsen liggen thans
± 200 m in zee.
De Schelde heeft in vroeger tijd met de Maas in verbinding gestaan. De naam van deze verbinding, Striene, zou nog
voortleven in de benamingen Strijen op Oud-Beierland en
Oud Strijen, een polder op Tolen.
In de middeleeuwen had de Schelde haar uitmonding door
de tegenwoordige Oosterschelde. In oude rentmeestersrekeningen wordt vaak gesproken van „Zeeland beooster Scheld"
en „Zeeland bewester Scheld". Met het deel beoosten de Schelde
werd Schouwen, Duiveland, Tolen (of hoe deze landen vroeger
mochten heeten) bedoeld. Onder Zeeland bewesten de Schelde
werd Walcheren met de Bevelanden verstaan.
Omstreeks 1400 liep bij Santvliet reeds een geul, genaamd
de Honte, in westelijke richting. Deze, de tegenwoordige
Westerschelde, groeide geleidelijk in belangrijkheid en nam
meer en meer de scheepvaart van en naar Antwerpen op.
De toestand van de provincie Zeeland in de i4de eeuw zal
reeds overeenkomst hebben vertoond met die van tegen6
woordig. Waarschijnlijk zullen in verschillende deelen, zooals
Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuidbeveland meer wateren zijn
geweest.
Weliswaar heeft na de i4de eeuw door verschillende overstroomingen nog veel landverlies plaats gehad, zoo gingen
bijv. de landen van Saftinge en van Reimerswaal verloren, doch
daartegenover valt ook aanzienlijke landwinst te melden.
Belangrijke gebieden op Tolen, Sint-Filipsland, Noord- en
Zuidbeveland en vooral in Zeeuwsch-Vlaanderen werden in
den nieuweren tijd op de zee veroverd.
De eerste bewoners van Zeeland zullen zich gevestigd
hebben in het oudere gedeelte van de provincie, d. i. het
door de duinen beschutte gebied. Later heeft de bewoning
zich ook over het nieuwere gedeelte verspreid. Uit vele
schervenvondsten blijkt, dat in de iode eeuw Zeeland over
zijn geheele uitgestrektheid bewoond was.
Ter bescherming tegen overstroomingen hebben de bewoners
vermoedelijk in de 8ste tot de o.de eeuw de zoogenaamde
vliedbergen opgeworpen. Waarschijnlijk waren dit kleine
heuvels, waarop geen bebouwing werd gevonden, hoofdzakelijk bedoeld als vluchtplaatsen. A l spoedig is men evenwel
begonnen met het maken van dijken en het is zeer waarschijnlijk dat reeds in de o,de of iode eeuw de eeuwenlange veroveringstocht op de zee in Zeeland een aanvang heeft genomen.
De aanleg van de eerste bedijkingen is volgens Dr. BEEKMAN
vermoedelijk uitgegaan van de kleinste landelijke gemeenschappen, die het meest direct door het water bedreigd werden.
Het beheer over deze dijken berustte bij de dorpsbesturen.
Op het laatst van de i3de of in het begin van de i4de eeuw
ontstaan evenwel afzonderlijke dijkbesturen. De Graaf stelde
toen algemeene dijkbesturen in voor de oude kernen van
7
de eilanden Walcheren, Zuidbeveland, Noordbeveland en
Schouwen.
In Noordbeveland verdween het algemeene dijkbestuur toen
dit eiland na de overstroomingen van 1530 en 1532 drijvende
bleef. In oostelijk Zuidbeveland zijn de algemeene dijkbesturen
eveneens verdwenen.
Op Walcheren, westelijk Zuidbeveland en Schouwen, zijn
de algemeene dijkbesturen door de eeuwen heen blijven
bestaan. Verschillende zijn evenwel in den lateren tijd samengevoegd, wat geleid heeft tot het ontstaan van de tegenwoordige dijkbesturen van Walcheren, de Breede Watering
bewesten Ierseke en Schouwen.
De latere bedijkingen zijn in Zeeland over het algemeen
ieder voor zich belast met de zorg voor de waterkeerende
dijken. Enkele oudere zijn onder een gemeenschappelijk
bestuur vereenigd en worden waterschappen genoemd. De
jongere vormen op zich zelf staande lichamen.
Het gevolg van een en ander is, dat in Zeeland het dijkbestuur verdeeld is over een groot aantal in den regel kleine
organen.
Een zeer bijzondere plaats wordt in het Zeeuwsche dijkwezen
ingenomen door de z.g. Calamiteuze polders en waterschappen.
Omtrent deze kan worden verwezen naar hoofstuk I V van
deze beschrijving.
De afwatering heeft in Zeeland veelal op natuurlijke wijze
plaats door middel van uitwateringssluizen op het buitenwater.
Tot toepassing van bemaling, welke nog vrij beperkt is, is
men pas in lateren tijd overgegaan.
Bedijking van schorren had eerst plaats, wanneer deze
rijp waren, d. w. z. wanneer de hoogteligging omstreeks
8
0,20 a 0,50 m boven den gemiddelden hoogwaterstand was.
Na de bedijking kon bij eb de loozing van water voldoende
geschieden. Door inklinking en bodemdaling zijn enkele
van de oudste deelen der eilanden zoo laag komen te liggen
dat geen voldoende afwatering meer kan plaats vinden. Voor
andere polders werd de afwatering bemoeilijkt door verzanding van de suatiegeulen. In beide gevallen is men in den
laatsten tijd tot het stichten van bemalingen overgegaan. D i t
is nog in de hand gewerkt door de hoogere eischen welke de
landbouw is gaan stellen, zooals lageren grondwaterstand en
betere beheersching van het polderpeil.
Tegenwoordig wordt ruim 66 000 ha van het Zeeuwsche
poldergebied bemalen.
Oorspronkelijk ontstond in Zeeland bij iedere nieuwe
bedijking een nieuw ambacht. Bij het bestuur van dit ambacht
berustte ook de zorg voor de afwatering.
Latere bedijkingen werden in den regel vereenigd onder
een gemeenschappelijk ambachtsbestuur, maar toch kreeg
gewoonlijk elke bedijking een afzonderlijk beheer.
Toen de algemeene dijkbesturen werden ingesteld, werden
deze ook belast met de zorg voor de afwatering in hun gebied.
In die deelen van Zeeland, waar geen algemeene dijkbesturen werden ingesteld, is de verzorging der afwateringsbelangen steeds behartigd door meestal kleine lichamen,
eerst de ambachten, later de hieruit voortgekomen polders.
Het kwam veelvuldig voor, dat door den aanleg van een
nieuwe bedijking de achtergelegen polder door deze bedijking
zijn afwatering moest vinden. Ook in andere gevallen had men
vaak voor een goede afwatering elkaars hulp noodig.
Hoe werden nu de belangen der afwatering, welke betrekking
hadden op meer dan een polder behartigd? Meestal werd een
9
oplossing gevonden door het sluiten van een suatieovereenkomst. Dat het tot stand komen of de herziening van een
dergelijke overeenkomst, vooral wanneer de verschillende
polders niet dezelfde belangen hadden, soms groote moeilijkheden opleverde laat zich begrijpen. Deze gang van zaken
heeft er dan ook mede toe geleid, dat de afwatering in groote
gebieden zeer veel te wenschen overliet.
In den loop van deze eeuw is hierin veel verbetering gebracht
door de oprichting van uitwateringswaterschappen. Deze
waterschappen zijn belast met de zorg voor de afwatering
van een gebied dat zich in den regel over een groot aantal
polders uitstrekt.
10
HOOFDSTUK
I
ZEEWATERKEERINGEN
SCHOUWEN-DUIVELAND
DE
WATERKEERING WORDT GEVORMD DOOR DUINEN E N
DIJKEN. Zij bestaat uit:
de duinen van den polder Oosteren ban van Schouwen,
aan de zeezijde geheel en aan de binnenzijde, van de grens
tusschen de polders Westerenban van Schouwen en Oosterenban
van Schouwen, noordoostwaarts over een lengte van 1683 m
in onderhoud bij het Rijk;
de duinen en den dijk van het waterschap Schouwen (noordzijde) in onderhoud bij dit waterschap, met uitzondering van
den dijk om de haven van Scharendijke, die in onderhoud
is bij de gemeenten Duivendijke, Ellemeet en Elkersee gezamenlijk en van den dijk om de haven van Brouwershaven,
die in onderhoud is bij de gemeente Brouwershaven;
den dijk van den Borrenbroodpolder, van het waterschap
Nieuw Bommenee, van den Zonnemerepolder, van den Dreischorpolder, van den Nieuwe of Jonge polder van Dreischor,
van den Dreischorpolder (afsluiting van het Dijkwater), van
den Adriana-Johannapolder, van den Jongepolder, van den
Nieuwe Veerpolder, van den polder Vierbannen van Duiveland
(noordzijde) en van het waterschap Ooster en Sir-Jansland
(noordzijde), alle in onderhoud bij de betreffende polders en
het betreffende waterschap;
den dijk van het calamiteuze waterschap Bruinisse, in onderhoud bij het waterschap voor het bestuur en beheer der waterkeering van het calamiteuze waterschap Bruinisse, met uit11
zondering van de dijken om de vluchthaven in den Stoofpolder
en om de tramweghaven te Zijpe, die in onderhoud zijn bij
het Rijk;
den dijk van het waterschap Ooster en Sir-Jansland (zuidzijde), van den polder Vierbannen van Duiveland (zuidzijde)
en van het waterschap Gouweveer en Zelke, in onderhoud
bij de betreffende waterschappen en den betreffenden polder;
den dijk van het waterschap Schouwen (zuidzijde), in onderhoud bij dat waterschap, met uitzondering van de havendijken
van Zieriksee, die in onderhoud zijn bij de gemeente Zieriksee,
de havenhoofden van Zieriksee en de voorgelegen onderzeesche oeververdediging in gemeenschappelijk onderhoud bij
het waterschap Schouwen en de gemeente Zieriksee, de dijken
om de haven van Schelphoek in onderhoud bij de gemeenten
Serooskerke, Noordwelle en Renesse gezamenlijk en de dijken
om de haven van Burgsluis, in onderhoud bij de gemeente
Haamstede;
den dijk en de duinen van den calamiteuzen Burg- en Westlandpolder, in onderhoud bij het waterschap voor het bestuur
en beheer der waterkeering van den calamiteuzen Burg- en
Westlandpolder en
de duinen van den polder Westeren ban van Schouwen,
in onderhoud bij dien polder.
ST.-FILIPSLAND
D E WATERKEERING bestaat uit:
den dijk van het waterschap Rumoirt in onderhoud bij
dat waterschap, met uitzondering van het gedeelte van de
zeeweering van den Willempolder, grenzende aan het tramwegemplacement, dat in onderhoud is bij het Rijk;
12
de dijken van het waterschap Prins-Hendrikpolder, waarvan
de noordelijke dijk in onderhoud is bij het waterschap en de
zuidelijke bij het Domeinbestuur;
de dijken van den Henriettepolder en van den Oude polder
van St.-Filipsland in onderhoud bij die polders.
TOLEN
D E WATERKEERING bestaat uit:
den dijk van den Johanna-Mariapolder, van den Sluispolder,
van den Hollarepolder (noordzijde), van den van Haaftenpolder, van den Hollarepolder (oostzijde) en van het waterschap
Oud-Vosmeer, alle in onderhoud bij de betreffende polders
en het betreffende waterschap;
den dijk van het waterschap De vrije polders onder Tolen
(oostzijde) in onderhoud bij dat waterschap, met uitzondering
van den buitendijk der stad Tolen, die in onderhoud is bij
de gemeente Tolen;
den dijk van den Deurloopolder, van het waterschap De
vrije polders onder Tolen (zuidzijde) en van het waterschap
Poortvliet, in onderhoud bij den betreffenden polder en de
betreffende waterschappen;
den dijk van het calamiteuze waterschap Scherpenisse, in
onderhoud bij het waterschap voor het bestuur en beheer der
waterkeering van het calamiteuze waterschap Scherpenisse;
den dijk van den polder De Houwer, in onderhoud bij dien
polder;
den dijk van het waterschap St.-Maartensdijk (zuidzijde),
van den Muiepolder, van het waterschap St.-Maartensdijk
(zuidwestzijde), van den Nieuwe Annex-Stavenissepolder en
van het waterschap Stavenisse, in onderhoud bij de betreffende
waterschappen en de betreffende polders;
»3
den dijk van de calamiteuze polders Oud-Kempenshofstede
en Moggershil, in onderhoud bij het waterschap voor het
bestuur en beheer der waterkeering van de calamiteuze polders
Oud-Kempenshofstede en Moggershil;
den dijk van het waterschap St.-Annaland, in onderhoud
bij dat waterschap;
den dijk van den calamiteuzen Susannapolder, in onderhoud
bij het waterschap voor het bestuur en beheer der waterkeering
van den calamiteuzen Suzannapolder en
den dijk van de haven van St.-Annaland, in onderhoud bij
het waterschap St.-Annaland.
WALCHEREN
DE
WATERKEERING WORDT
GEVORMD DOOR
DUINEN E N
DIJKEN. Zij bestaat uit:
den Westkapelsche Zeedijk, de duinen en den dijk van den
polder Walcheren (noordzijde) tot de stad Vere, alle in onderhoud bij den betreffenden polder;
de wallen of zeemuren, havendijken en schutsluizen te Vere,
in onderhoud bij het Rijk;
den dijk van den polder Walcheren (oostzijde), van den
Oranjepolder, van den Wilhelminapolder, van den Elisabethpolder, van den Suzannapolder, van den Rapenburgpolder,
van den Nieuw- en St.-Jooslandpolder (oostzijde), van den
Bijleveldpolder, van den Nieuw- en St.-Jooslandpolder (zuidoostzijde) en van den schorerpolder, alle in onderhoud bij de
betreffende polders;
den dijk en de duinen van den polder Walcheren (zuid en
zuidwestzijde) tot den Westkapelsche Zeedijk, in onderhoud
bij den polder Walcheren, met uitzondering van de haven14
dijken, havenmuren en schutsluizen van het kanaal door
Walcheren, en de zeemuren van Vlissingen, die bij het Rijk
in onderhoud zijn.
NOORDBEVELAND
D E WATERKEERING bestaat uit:
den dijk van den calamiteuzen Jakobapolder (zuidoostzijde),
van den calamiteuzen Onrustpolder, van den calamiteuzen
Jakobapolder (noordzijde) en van den calamiteuzen AnnaFrisopolder, in onderhoud bij het waterschap voor het besturen, beheeren en bekostigen van de zeewering en oeverderdediging van de calamiteuze polders Onrust, Jakoba en
Anna-Friso;
den dijk van den Mariapolder en van den Torenpolder, in
onderhoud bij de betreffende polders;
den dijk van den calamiteuzen Vlietepolder, in onderhoud
bij het waterschap voor het bestuur en beheer der waterkeering
van den calamiteuzen polder Vliete;
den dijk van het waterschap Oud- en Nieuw-Noordbeveland,
in onderhoud bij dat waterschap;
den dijk van den Altekleinpolder, i n onderhoud bij dien
polder;
den dijk van den calamiteuzen Leendert-Abrahampolder,
in onderhoud bij het waterschap voor het bestuur en beheer der
waterkeering van den calamiteuzen Leendert-Abrahampolder;
den dijk van den Katspolder, in onderhoud bij dien polder;
den dijk van den calamiteuzen Jonkvrouw Annapolder, in
onderhoud bij het waterschap voor het bestuur en beheer
der waterkeering van den calamiteuzen Jonkvrouw Annapolder;
2
15
den dijk van den Adriaanspolder, in onderhoud bij dien
polder;
den dijk van den Stadspolder, in onderhoud bij dien polder,
met uitzondering van het gedeelte langs den spuiboezem, dat
in onderhoud is bij het waterschap Stads c. a.;
den dijk van den Willem—Adriaanpolder, van den Willempolder, van den Soelekerkepolder (zuidzijde), van den Spieringpolder, van den Soelekerkepolder (zuidwest- en noordwestzijde) en van den Heerjanszpolder, alle in onderhoud bij de
betreffende polders.
ZUIDBEVELAND
D E WATERKEERING bestaat uit:
den dijk van het waterschap De Breede Watering bewesten
Ierseke (noordzijde), in onderhoud bij genoemd waterschap,
met uitzondering van de dijken langs de toeleidingskanalen
naar de sluizen te Wemeldinge, die in onderhoud zijn bij het Rijk;
den dijk van den Molenpolder, van den Nieuw-Olzendepolder, van den St.-Pieterspolder, van den Nieuwlandepolder,
van den Karelpolder, van den Oostpolder, van den Stroodorpepolder, van den Tweede Batpolder en van den Eerste
Batpolder (noordwest- en noordoostzijde), alle in onderhoud
bij de betreffende polders;
den dijk van den Krekerakpolder (noordzijde), in onderhoud
bij het Rijk;
den dijk van het waterschap Hogerwaardpolder, van den
Anna-Mariapolder, van den Volckerpolder, van den Krekerakpolder (zuidzijde), van den Eerste Batpolder (zuidoostzijde)
en van den Reigersbergschepolder, alle in onderhoud bij het
betreffende waterschap en de betreffende polders;
16
den dijk van den calamiteuzen Zimmermanpolder, in onderhoud bij het waterschap voor het bestuur en beheer der waterkeering van den calamiteuzen Zimmermanpolder;
den dijk van den Emanuelpolder, van het waterschap Waarde,
van het waterschap Kruiningen en van het waterschap De
Breede Watering bewesten Ierseke (zuidzijde), alle i n onderhoud bij den betreffenden polder en de betreffende waterschappen, met uitzondering van de dijken om de zijhaven en
langs de toeleidingskanalen naar de sluizen te Hansweert,
die in onderhoud zijn bij het Rijk;
den dijk van den calamiteuzen Willem-Annapolder, in
onderhoud bij het waterschap voor het bestuur en beheer
der waterkeering van den calamiteuzen Willem-Annapolder;
den dijk van het waterschap Oosterzwake, van den Boonepolder, van het waterschap Hoedekenskerke, van het waterschap Baarland en van het waterschap Ellewoudsdijk, alle in
onderhoud bij de betreffende waterschappen en den betreffenden polder;
den dijk van den calamiteuzen Borselepolder, in onderhoud
bij het waterschap voor het bestuur en beheer der waterkeering van den calamiteuzen Borselepolder;
den dijk van den Van Citterspolder, van den Zuidkraaiertpolder, van den Jacobpolder, van den Noordkraaiertpolder,
van den Schengepolder, van den Westkerkepolder (zuidzijde),
van den Egbert-Petruspolder, van den Westkerkepolder
(noordzijde), van den Westerlandpolder, van het waterschap
Oud-Wolfaartsdijk (westzijde), van den Zuidvlietpolder, van
het waterschap Oud-Wolfaartsdijk (oostzijde), van den Oostnieuwlandpolder en van den Wilhelminapolder (noordzijde),
alle in onderhoud bij de betreffende polders en het betreffende
waterschap;
If
den dijk van den calamiteuzen Oostbevelandpolder, in
onderhoud bij het waterschap voor het bestuur en beheer
der waterkeering van den calamiteuzen Oostbevelandpolder;
den dijk van den Wilhelminapolder (oostzijde), in onderhoud
bij dien polder, met uitzondering van de steenglooiingen op
de wederzijdsche beloopen der buitenhaven van het kanaal
naar Goes, die door de gemeente Goes worden onderhouden.
ZEEUWSCH-VLAANDEREN
D E WATERKEERING WORDT GEVORMD DEELS DOOR EEN
DUINENREEKS VAN GERINGE AFMETINGEN (SOMS IN WEZEN EEN
ONDERGESTOVEN ZEEDIJK) DEELS DOOR DIJKEN OF DOOR BEIDE
ACHTER ELKAAR. Zij bestaat uit:
den dijk van den Willem-Leopoldpolder, in onderhoud bij
dien polder;
den dijk en de duinen van het waterschap Kadzand, in
onderhoud bij dat waterschap;
de duinen en den dijk van het waterschap der Sluis aan de
Wielingen met de daarin gelegen suatiesluis, in onderhoud
bij dat waterschap;
de duinen van het waterschap Kadzand, in onderhoud bij
dat waterschap;
de duinen van den Vlamingspolder, de duinen van den
Tienhonderdpolder en de noordelijke dijk van den Herdijkte
Zwartepolder, in onderhoud bij het waterschap voor het
bestuur en beheer van de waterkeering van het calamiteuze
waterschap Tienhonderd en Zwarte;
den oostelijken dijk van den Herdijkte Zwartepolder, in
onderhoud bij dien polder;
den dijk van den Zwarte Polder, in onderhoud bij het
18
waterschap voor het bestuur en beheer van de waterkeering
van het calamiteuze waterschap Tienhonderd en Zwarte;
den dijk van den Nieuwehovenpolder, in onderhoud bij het
waterschap Groote St.-Anna en Nieuwehoven;
den dijk van den calamiteuzen Adornispolder met de daaraan
aansluitende duinen, in onderhoud bij het waterschap voor het
bestuur en beheer der waterkeering van den calamiteuzen
polder Adornis;
de duinen en dijken voor den Baanstpolder, den 's-Gravenpolder, den Cleijhemspolder en den Kleine polder, in onderhoud bij het waterschap Groede en Baanst;
de duinen en dijken voor de polders Oud- en Jong Breskens,
in onderhoud bij het waterschap voor het bestuur en beheer
der waterkeering van het calamiteuze waterschap Oud- en
Jong Breskens, behoudens een gedeelte bij Nieuwe Sluis ter
weerszijden van de uitwateringssluis, de z.g. Groedsche kil, dat
met die sluis in onderhoud is bij het waterschap Groede en Baanst;
den dijk van den Elisabethpolder, van den Voisepolder en
van den Klein-Baarzandepolder, in onderhoud bij het waterschap Groot- en Klein-Baarzande;
den dijk van den Nieuwe Havenpolder, in onderhoud bij
dien polder;
den dijk van den calamiteuzen Hoofdplaatpolder en dien
van den calamiteuzen Thomaespolder, in onderhoud bij het
waterschap voor het bestuur en beheer der waterkeering van
de calamiteuze polders Hoofdplaat en Thomaes, behoudens
een gedeelte bij de uitwateringssluis tusschen de dijkpalen
8 en 9, n.l. de oostelijke leidijk der uitwateringsgeul, van den
zeedijk tot den inlaagdijk en de uitwateringssluis zelve, welke
in onderhoud zijn bij het waterschap voor de uitwatering door
de sluizen bij Nummer Een in den Hoofdplaatpolder;
19
den dijk van den Paulinapolder, van den Elisabethpolder,
van den Koninginnepolder, van den Angelinapolder, van den
Van Dunnepolder en van den Clarapolder, alle in onderhoud
bij de betreffende polders, behoudens een gedeelte bij de uitwateringssluis liggende in den zeedijk van den Elisabethpolder (Biervliet), welke in onderhoud is bij het waterschap
voor de uitwatering der polders te Biervliet;
den dijk van den Kleine Isabellapolder, in onderhoud bij
het waterschap Groote en Kleine Isabella;
den dijk ter lengte van 90 m, waarin gelegen de Isabellasluizen, in onderhoud bij de Isabella-watering;
den dijk van den Groote Isabellapolder, in onderhoud bij
het waterschap Groote en Kleine Isabella;
den dijk van den Dijckmeesterpolder, van den Kleine
Stellepolder, van den Mosselpolder, van den Stad-Filippinepolder, van den Kanaalpolder, van den Van-Wuijckhuijsepolder, van den Loozepolder en van den Kouden Polder,
alle in onderhoud bij de betreffende polders;
den dijk van den Lovenpolder, in onderhoud bij het waterschap Loven en Willemskerke;
den dijk van den calamiteuzen Nieuw-Neuzenpolder, in
onderhoud bij het waterschap voor het bestuur en beheer
der waterkeering van den calamiteuzen Nieuw-Neuzenpolder;
de Rijkswaterkeering met sluizen in Neuzen, in onderhoud
bij het Rijk;
den dijk van den Noordpolder, in onderhoud bij dien
polder;
den dijk van den calamiteuzen Serlippenspolder, van den
calamiteuzen Nieuw-Otenepolder, van den calamiteuzen Margretapolder, van den calamiteuzen Kleine Huisenspolder en
van den calamiteuzen Eendrachtspolder, alle in onderhoud bij
20
het waterschap voor het bestuur en beheer der waterkeering
van de calamiteuze polders Serlippens, Nieuw-Otene, Margreta, Kleine Huisens en Eendracht;
den dijk van den Hellegatpolder, i n onderhoud bij dien
polder;
den dijk langs het afwateringskanaal van Stoppeldijk, in
onderhoud bij het waterschap Stoppeldijk c a . ;
den dijk van den Ser Arendspolder, van den Hooglandpolder en van den Nijspolder, in onderhoud bij het waterschap
De vereenigde polders van Ossenisse;
den dijk van den Molenpolder, van den Kievitspolder,
van den Perkpolder, van den Noorddijkpolder en van den
Wilhelmuspolder, in onderhoud bij het waterschap voor het
bestuur en beheer der waterkeering van het calamiteuze waterschap Walsoorden;
den dijk van den Kruispolder, van den Kleine Molenpolder,
van den Melopolder, van den van Alsteinpolder, van den
Koningin-Emmapolder, van den Prosperpolder en van den
Hertogin-Hedwigepolder, alle in onderhoud bij de betreffende
polders.
HOOFDSTUK
II
BEDIJKINGEN
Jaar van:
bedijking
overstrooming
herdijking
1875
1530
1412
1682
21
Jaar van:
overbedijking
1467
BRUINISSEPOLDER
strooming
herdijking
1682
—
1715
1682
1725
1682
—
—
—
—
—
—
B U R G - E N WESTLANDPOLDER
v66r 1477
CHRISTOFFELPOLDER
1714
1715
1808
1288
1899
16$}
GEEST- OF WILLEM-GIJZENPOLDER
.
.
.
v66r 1477
1808
—
—
—
—
—
—
1682
—
1682
—
—
—
—
—
1715
1808
1825
1682
1808
v66r 1358
GOOIKENS-NIEUWLANDPOLDER
1628
G R O O T BETTEWAARDEPOLDER
G R O O T E E N K L E I N E BEIERENPOLDER .
.
.
1614
ongeveer
1400
1487
1715
1720
1808
1825
1854
1710
1715
—
1715
1720
1646
1682
—
1570
1682
22
—
—
—
—
—
Jaar van:
overbedijking
strooming
herdijking
1700
N I E U W E O F JONGEPOLDER V A N D R E I S C H O R
1808
—
1716
1808
voor 1603
1682
1808
—
—
—
—
—
—
—
—
1354
1530
—
—
—
1570
—
1682
—
1715
1825
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1760
1832
1892
1714
1714
mi
1808
1845
1374
OOSTEREN BAN V A N SCHOUWEN
(POLDER)
—
1305
1650
1682
1808
1825
—
1530
1630
1682
1715
v66r 1530
1621
1808
1489
1715
1825
—
—
—.
Jaar van:
bedijking
VIER BANNEN V A N D U I V E L A N D
(POLDER)
WESTEREN BAN V A N SCHOUWEN
(POLDER)
overstrooming
herdijking
v66r 1206
—
tusschen
1610 en 1650
ZUIDERNIEUWLANDPOLDER
1401
1808
—
1445
tusschen
1402 en 1463
1671
—
1682
1720
-
BIJ BROUWERS-
ST.-FILIPSLAND
In het jaar 1884 werd St.-Filipsland door
den Slaakdam met Noordbrabant verbonden.
1934
1847
1776
1847
O U D E POLDER V A N ST.-FILIPSLAND
.
.
.
1645
1908
1859
1862
1863
1883
1863
1864
1884
TOLEN
1475
vermoedelijk
1505
voor 1411
1560
1682
—
1682
—
1808
—
1825
—
Jaar van:
overbedijking
DALEMPOLDER
strooming
herdijking
1400
1671
—
1404
1682
1364
1671
1671
—
—
—
—
—
1682
1686
1690
—
—
—
1682
1906
IJ73
1715
1808
1809
1825
1494
1715
1808
1825
G R O O T - E N K L E I N LANDEKENSPOLDER
.
.
1556
1682
1825
1516
1532
1682
1721
—
—
—
—
—
—
—
1843
HOUWERPOLDER ( D E )
1812
i860
KERKEPOLDER
1410
1682
1906
—
—
ongeveer
1285
1671
1433
1682
1720
1721
1808
1906
—
—
—
—
—
—
Jaar van:
bedijking
1656
overstroorning
herdijking
1682
—
«7IJ
—
I oOO
1507
1825
voor 1510
Eerste helft
1570
—
1660
1715
15c eeuw
1520
1715
1808
—
1825
Kort voor
1512
1682
1715
1808
N I E U W E ANNEX-STAVENISSEPOLDER
NIEUWE
.
.
.
VRIJBERGEPOLDER
1731
1746
. . . .
NlEUWLANDPOLDER
NIEUW
—
1310
1894
1369
1570
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1599
1625
1682
1715
1808
. . .
O U D E L A N D P O L D E R (ST.-MAARTENSDIJK)
.
1476
1682
—
1808
—
OUD-KEMPENSHOFSTEDEPOLDER
26
—
—
v66r 1411
MAARTENSDIJKPOLDER
OuDELANDPOLDER (ST.-ANNALAND)
1808
1715
1659
N I E U W KEMPENSHOFSTEDEPOLDER
1750
1808
—
—
1419
Jaar van:
bedijking
overstrooming
1433
1682
1715
1720
1721
T
I 0O0
POORTVLIET E N MALLANDPOLDER
.
.
.
.
00
—
I808
—
I825
—
167I
—
I906
14
1556
—
l682
1715
1808
±
—
—
—
—
—
—
—
l682
1411
—
—
Q^Q
I906
1220
herdijking
l682
voor 1212
voor 1411
± 1400
1475
1439
I4e eeuw
l682
SLABBEKOORNPOLDER
(WP. OUD-VOSMEER)
-
voor 1212
1576
—
l682
—
voor 1212
1645
—
167I
—
—
1434
1715
I585
l682
I7M
1721
—
—
—
27
Jaar van:
overbedijking
strooming
herdijking
1808
1906
—
1682
—
—
—
—
SLABBEKOORNPOLDER ( W P . S T . - M A A R T E N S -
1494
1775
1808
1825
SLUISPOLDER
1877
1505
1682
1808
1825
STAVENISSEPOLDER
'599
1665
1682
1670
UITERSTE-NIEUWLANDPOLDER
—
—
—
—
—
1715
1808
—
—
—
1906
—
1682
—
1682
I439—I44I
V A N HAAFTENPOLDER
1852
VOGELZANGPOLDER
1568
1808
VIJFTIENHONDERD GEMETENPOLDER .
.
.
v66r 1373
1906
1906
1220—1223
1598
1613
1671
1682
WESTVRIJBERGE POLDER
1598
1625
1682
1808
28
—
—
—
—
—
—
—
Jaar van:
overbedijking
±
"85
strooming
1530
»7*J
1808
1825
herdijking
—
—
—
WALCHEREN
In het jaar 1871 werd Walcheren door den
dam
door het Sloe met Zuidbeveland
verbonden.
v66r 1524
v6<5r 1300
v66r 1300
1857
—
1792
1660
1891
v66r 1300
1251
1623
1770
KATTEPOLDER
Deze polder is ontstaan door aanleg van
1624
1644
1661
1808
1671
—
1672
1682
1682
1705
—
1846
1661
1704
1671
1807
1807
1750
1777
29
Jaar van:
bedijking
NoORDERNIEUWLANDPOLDER
overstrooming
herdijking
voor 1300
1618
—
1829
O U D E MIDDELBURGSCHE H A V E N
.
.
.
.
1908
OUD-ST.-JOOSLANDPOLDER
1631
RAPENBURGPOLDER
1671
1750
1756
1808
1808
i860
1766
voor 1299
1668
W A L C H E R E N (POLDER)
1808
—
—
WELZINGEPOLDER
Deze polder is ontstaan door aanleg van
een inlaagdijk in
WILHELMINAPOLDER
1526
1527
—
1682
—
1906
—
1792
NOORDBEVELAND
1718
1610
1747
1639—1641
30
1668
1808
1697
1808
1769
1808
—
—
—
1727
1670
1894
1894
Jaar van:
overbedijking
strooming
herdijking
1658
1688
1853
1719
1616
1846
1686
1667
1598
1715
1818
1856
1684
1808
—
1697
1808
—
1748
1808
—
1771
1808
—
1883
—
1687
1686
1652
ZUIDBEVELAND
In het jaar 1867 werd Zuidbeveland door
een dam, gelegd door het Krekerak, met
Noordbrabant verbonden.
1561
1808
—
1897
BAARLANDPOLDER
1510
15c eeuw
1531
182J
3
3i
Jaar van:
overbedijking
strooming
herdijking
1616
—
B R E E D E W A T E R I N G BEWESTEN IERSEKE ( D E )
—
1854
1862
v66r 1530
1682
—
1808
—
1856
1906
1906
1856
1862
1396
1808
—
—
1825
—
1682
—
1808
1825
—
—
1808
—
1808
—
vermeld 1440
1885
v66r 1351
ELLEWOUDSDIJK
(POLDER)
1864
1595
—
—
1851
I4e eeuw
H A V E N T J E V A N BIEZELINGEPOLDER
.
.
.
1717
1649
vermeld 1413
1597
H O E D E K E N S K E R K E (POLDER)
—
1825
—
1911
—
1914
voor 1381
1404
1414
i53i
1455—1472
Jaar van:
bedijking
overstrooming
herdijking
1856
1455
1472
—
14c eeuw
1452—1472
1878
KARELPOLDER
1906
—
I4e eeuw
K L E I N E REINOUTPOLDER
1753
K O U D E POLDER
IJ45
1923
KREKERAKPOLDER
1570
KRUININGENPOLDER
(WP.
DE
1808
BUITEN-
1510
14c eeuw
1325
1554
MAREPOLDER
1594
1694
1808
1825
—
—
1480
vermeld 13 51
—
1594
1808
—
1808
—
—
—
—
1682
—
1682
1906
MONNIKENPOLDER
NIEUWE HOONDERTPOLDER
NIEUWEKAMERPOLDER
1358
1612
NIEUW-KRABBENDIJKEPOLDER
1595
1676
1808
33
Jaar van:
overbedijking strooming herdijking
NlEUWLANDEPOLDER (OOSTDIJK)
NIEUWLANDE
.
.
(POLDER) ( O V E Z A N D E ) .
.
.
. .
1642
—
1682
—
IOOO
1400
1672
1682
I 005
I906
—
—
IJ95
1692
1692
—
1808
1821
1808
—
I87O
—
163I
—
1455
1472
1510
1400
NOORDKRAAIERTPOLDER
1696
NOORDPOLDER
(ELLEWOUTSDIJK)
NOORDPOLDER
(Hoedekenskerke) . . . .
.
.
.
.
1369
—
1370
v66r 1441
—
1708
—
OOSTERLAND
(POLDER)
( W P . 'S H E E R
1370
OoSTERLANDPOLDER ( W P .
OuD-WOLFAARTS1370
MJK)
1510
—
1597
1808
OOSTPOLDER ('s
H E E R ARENDSKERKE) . .
1642
l682
I808
34
—
—
Jaar van:
bedijking
overstrooming
herdijking
1655
15c eeuw
1300
1547
1289
—
1561
1682
—
1906
—
1441
1455—1472
—
1280
v66r 1334
1289
1846
—
1400
PLATEPOLDER
—
—
vermeld 13 51
1773
RONDE POLDER
—
1874
13*5
1561
1365
SLABBEKOORNPOLDER
—
1649
1531
—
v66r 1351
1390
1682
—
1395
—
1878
1906
1906
35
Jaar van:
overbedijking
strooming
herdijking
S T . PIETERSPOLDER ('S-HEER A R E N D S K E R K E )
1808
1906
—
—
1825
—
1863
1906
1906
1808
1825
—
—
1570
1682
—
—
—
1570
1665
1666
—
—
—
1857
—
1694
1861
VERLORENKOSTPOLDER
v66r 1395
1358
2
1455—147
1904
1682
1698
1642
—
1809
• —
WILLEM-ANNAPOLDER
1756
Z A K P O L D E R ( W P . ELLEWOUDSDIJK E N W P .
vermeld 1401
Z A K P O L D E R ( W P . B A A R L A N D E N W P . NISSE-
vermeld 1401
1885
1358
36
1808
Jaar van:
bedijking
overherdijking
strooming
1358
1700
—
1682
1683
1808
—
—
1671
1608
1617
—
1654
1855
ZUIDZAK
M E T SCHOUWERWEELPOLDER
.
.
1400
ZEEUWSCH-VLAANDEREN
1654
AARDENBURGSCHE-HAVENPOLDER
.
.
.
.
1813
—
v66r 1554
1672
—
—
1790
1570
1619
1477
1506
1639
ANGELINAPOLDER
1847
ANTWERPERPOLDER
1417
1805
1620
BEOOSTEN-BLIJ-BENOORDENPOLDER
.
BEOOSTEN- E N BEWESTEN-BLIJPOLDER
BEOOSTER-EEDE
EN
.
1510
1590
1611
.
.
—
1586
1596
1595
1653
.
.
—
1586
1790
1808
1808
HOOGLAND-VAN-ST.-
1672
1804
BEWESTEN-TERHOFSTEDEPOLDER
vermeld 1423
BEWESTER-EEDE-BENOORDEN-ST.-PIETERS-
1650
BEWESTER-EEDE-BEZUIDEN-ST.-PIETERSDIJK
1650
37
Jaar van:
bedijking
overherdijking
strooming
1672
—
1612
1711
—
—
1808
1775
1809
—
1606
1606
M77
1772
1614
1621
1651
—
1846
1650
1600
1887
vermeld 1417
vermeld 1422
1684
1538
B U R G - E N ZOUTELANDSPOLDER
CATHARINAPOLDER
vermeld 1210
1621
1788
1792
—
1613
—
—
1617
1777/79
1543
1866
1808
1808
vermeld 1462
—
1639
v66r 1350
1757
1799
1906
vermeld 1388
vermeld 1550
1651
1827
—
1918
—
1845
1846
1700
38
Jaar van:
overbedijking
strooming
vermeld 13 30
herdijking
1682
1505/7
1688
v66r 1350
1570
1612/13
1349
1718
—
1613
1615
1682
1808
—
—
—
1613
1282
1621
1681
1707
—
1715
1443
1698
1682
—
1649
1682
—
1638
GEERTRUIDAPOLDER
1826
G E N E R A L E PRINS-WILLEMPOLDER 2e gedeelte
GlSTELAREPOLDER
1650/51
v66r 1545
1698
1542
1716
GROOT-CAMBRONPOLDER
—
G R O O T E JONKVROUW-BENOORDEN (POLDER)
GROOTE
JONKVROUW-BEZUIDEN
(POLDER)
1625
1808
1637
—
1614
1621
1795
1906
—
1622
1673
1702
—
—
1710
—
—
—
1711
1639/40
1682
1690
1702
1556
G R O O T E LOODIJKPOLDER
GROOTE OF O U D E ST.-ALBERTPOLDER .
1615
1695
.
1610
39
Jaar van:
overbedijking
voor 1377
—
—
G R O O T O F OUD-FERDINANDUSPOLDER
.
.
1716
strooming
herdijking
—
—
—
1619
-
1687
1745
1784
1750
—
—
1754
1610
1524
1688
1787
1755
—
voor 1350
1691
1926
1829
1907
1775/8
—
1610
HuLSTERNIEUWLANDPOLDER
ISABELLAPOLDER BENOORDEN A A R D E N B U R G
1707
1649
vermeld 13 29
1501
1682
—
—
—
1613
1708
1547
1711
1663
1616
1662
—
—
1740
—
1570
1610
—
—
1787
1510
1867
1650
—
1614
KAPELLEPOLDER ( W P . KADZAND)
. . . .
1422
»737
1613
40
1790
Jaar van:
bedijking
overstrooming herdijking
1808
v66r 1500
1610
1770
1540
1698
K L E I N E BOOMPOLDER
1650
—
K L E I N E HENGSDIJKPOLDER
1660
1713
—
—
1794
1808
—
—
—
1652 of
1757
—
KLEINE
JONKVROUW-BENOORDENPOLDER
.
1653
—
1634
1653
1767
1862
—
1795
1612
KLEINE
ST.-ALBERT-
OF
1767
1906
—
1708
1711
1808
1808
1662
—
1682
1690
—
1699
1791
1791
SAS-VAN-GENT-
1805
KLEINE
ST.-ANNAPOLDER
1639/40
1867
K L E I N E Z E V E N A A R - O F NOORDWESTENRIJK-
1631
1808
v66r 1377
—•
—
1524
1808
1808
1687
41
Jaar van:
bedijking
K L E I N - O F NIEUW-FERDINANDUSPOLDER
.
KLEIN-ZUIDDIEPEPOLDER
overstrooming
herdijking
1716
1784
1688
1808
—
1616
1672
1675
1682
1685
»7»J
1716
1825
—
1791
1791
KOEGORS E N N I E U W E Z E V E N A A R P O L D E R .
1631
KONINGIN-EMMAPOLDER
1897
1787
1893
IJ45
I0O0
KRAKEELPOLDER
1711
1727
KRUISPOLDER ( W P . E I L A N D E N B R A N D K R E E K )
LAMPSINSPOLDER
L A N G E N D A M (POLDER
1616
—
1711
1612
I906
1906
1596
V A N DEN)
. . . .
LAPSCHUURSCHE G A T P O L D E R
1619
1639
—
—
1749
I808
1808
l662
1808
—
—
—
1562
1851
1844
1847
1542
1556
1600
M A G D A L E N A P O L D E R (SCHOONDIJKE)
.
.
.
1775
1780
1282
I404
1407
1799
—
—
—
1617
1743
I802
I808
42
Jaar v a n :
overbedijking
strooming
v66r 1377
herdijking
1711
1666
—
1808
1825
—
1808
—
1906
1906
1583
1607
1808
—
1623
1623
—
1597
1691
1614
1684
1542
1701
MlDDELBURGSCHE POLDER
—
1699
1767
—
1900
NIEUW-BEOOSTEN-BLIJ-BEZUIDENPOLDER
.
N I E U W E EGLANTIERPOLDER
1698
1631
1612
N I E U W E HAVENPOLDER
1742
1554
—
NIEUWE KARNEMELKPOLDER
1698
N I E U W E PASSEGEULEPOLDER
1788
N I E U W E POLDER BIJ SAS V A N G E N T (OOST-
1826
—
—
NlEUW-KoEGORSPOLDER
1583
—
1682
1784
—
1816
NIEUW-OTENEPOLDER
1848
1825
1638
43
Jaar van:
overbedijking
_
1906
1906
—
1808
1606
1682
—
—
1682
—
1606
BIJ TERNEUZEN
herdijking
1808
1621
NOORDPOLDER
strooming
1808
—
NOORDWESTHOEKPOLDER
1610
NlJSPOLDER
1803
1808
—
1615
1618
ORANJEPOLDER (BIERVLIET)
ORANJE-BENOORDEN-IJZENDIJKE POLDER .
OUD-BEOOSTEN-BLIJ-BEZUIDENPOLDER
.
.
OTJD-BRESKENSPOLDER
OUDEHAVEN- O F ZoETWATERPOLDER .
.
.
1617
1612
—
—
1620
1606
1682
1619
1682
—
—
1616
1781
1600
O U D E KARNEMELKPOLDER
—
OuDELANDSCHE POLDER ( W P . K A D Z A N D ) .
OUDE
PASSEGEULEPOLDER
OUDE
PASSEGEULEPOLDER
(EILAND
vermeld 1112
1682
—
—
1708
1711
—
1613
1624
EN
—
( G E N . PRINS-
1650
v66r 1387
—
O U D E STADSPOLDER
1598
OUD-VOGELSCHOR
OF
ZuiDWESTENRIJK-
1700
OUD-WESTENRIJKPOLDER
1665
1825
—
Jaar v a n :
overbedijking
strooming
herdijking
1672
OvERSPRONG V A N D E N HAVENPOLDER .
.
PAPENPOLDER i e gedeelte
—
1700
1710
1736
PAPESCHORPOLDER
v66r 1555
—
1610/14
1636
1845
—
1808
—
1864
1787
v66r 1350
—
1615
1847
RETRANCHEMENTPOLDER
—
1600
1789
vermeld 1375
1808
—
v66r 1555
—
1610
—
1805
—
—
1710
1825
—
1682
1725
1808
—
1570
1613
1682
—
—
—
1668
SlRPAULUSPOLDER (Wp.
LAMSWAARDE C.A.)
—
1856
vermeld 1350
1861
—
1808
45
Jaar van:
bedijking
SMIDS- E N KOEGORSSCHORREPOLDER .
.
.
overherdijking
strooming
1825
1794
1807
—
—
1634
ST.-ANNAPOLDER
(BIERVLIET)
1636
1808
1808
—
1787
1638
1650
v66r 1350
±
1583
1610
1537
v66r 1553
1502
1512
—
1527
1547
1662
1464
ST.-JORISPOLDER
(ZUIDZAND)
1499
1652
1672
1711
1622
1711
1513
1484
1621
1646
v66r 1560
ST.-PIETERSPOLDER
(BIERVLIET)
—
1612
1699
1690
STROODORPEPOLDER
1825
1415
1477
1403
—
1503
1617
1845
1788
1623
1388
1852
1662
—
1906
—
1613
—
Jaar van:
bedijking
overstrooming herdijking
1768
1636
—
1686
1907
1876
VAN-REMOORTEREPOLDER
1851
VAREMPEPOLDER
1698
1912
1637
VEERHOEKPOLDER
VERDRONKEN
POLDER
(TEN
ZUIDOOSTEN
1848
1884
VERGAERTPOLDER
—
VERSEPOLDER
(WP.
GROOT-
EN
1682
—
1808
1820
1403
—
1500
1403
—
1617
1682
—
1682
1808
—
—
—
1610
—
—
1711
1650
1682
—
KLEIN
v66r 1555
VIERHONDERD-BEOOSTEN-TERHOFSTEDE
POLDER
1869
1606
VLAMINGSPOLDER
—
—
VLOOSWIJKPOLDER
1645
—
VOISEPOLDER
VRIJE
POLDER
(WP. EILAND
EN BRAND-
KREEK)
V R I J E POLDER ( G E N .
PRINS-WILLEMPOLDER)
VIJFHONDERD-IN-BEOOSTEN-EEDE
(GEN.
(POLDER)
PRINS-WILLEMPOLDER)
WESTDORPE-
OF
1650
NIEUW-VOGELSCHOR-
1807
4
47
Jaar van:
bedijking
overstrooming
herdijking
1615
WESTVOGELPOLDER
1662
WlLHELMINAPOLDER
1774
1644
1906
—
—
1682
—
1808
I Mil
1687
WILLEM-LEOPOLDPOLDER
1873
WlLLEMSKERKEPOLDER
1629
1650
1700
1740
ZACHARIASPOLDER ze gedeelte
1774
v66r 1435
—
Z A N D P O L D E R (WALSOORDEN)
—
1808
1820
1582
—
—
1661
1617
ZEVEN-TRINITESPOLDER
vermeld 1555
—
ZOUTEPOLDER
ZUIDDORPEPOLDER-NOORDERDEEL
ZuiDDORPE-ZuiDERDEEL
1682
OF
. . . .
ZlJPEPOLDER
1663
1695/1698
vermeld 1555
—
1617
—
—
1623
1864
48
1682
—
1802
1803 ged
HOOFDSTUK
III
KANALEN
K A N A A L DOOR WALCHEREN
Het kanaal loopt van de buitenhaven te Vlissingen langs
Middelburg naar het Veergat of Veersche Gat te Vere. Op
ruim i km noordoostelijk van Middelburg gaat een zijtak
door de Oude Arne (Arnekanaal) naar Arnemuiden en Nieuwland. Ruim 500 m noordelijk van de brug over het kanaal te
Middelburg takt de voorhaven van Middelburg, welke verbinding geeft met de havens binnen de stad, in n. w. richting
af. Kanaal en zijtakken worden hoofdzakelijk gebruikt voor
de scheepvaart.
De lengte van het kanaal, van de dubbele schutsluis te
Vlissingen tot de dubbele schutsluis te Vere, bedraagt 13,6 km.
De breedte is doorloopend in den bodem 20 m, op den waterspiegel 50 a 60 m met verbreedingen te Vlissingen, Middelburg
en Vere. De diepte is 7,40 m onder K . P.; in het Verbreed
kanaal te Vlissingen 8,20 m onder K . P. Het kanaalpeil is
0,90 m + N . A . P. De waterstanden op het kanaal kunnen
tusschen 0,20 m boven en 0,30 m beneden K . P. schommelen.
In bijzondere gevallen kan het water tot 1,50 m — K . P.
worden afgelaten. De binnen keer- en schutsluis te Vlissingen
staat in den regel open. Deze kan echter dienst doen om het
kanaal, tusschen deze sluis en de dubbele schutsluis, ten behoeve
van grootere schepen op te zetten tot 1,60 m 4- K . P. Voor
dit doel is ook de buiten-keersluis, gelegen naast de dubbele
schutsluis, gebouwd.
In tijden van groot waterbezwaar wordt, door het ten zuid49
westen van Middelburg gebouwd electrisch gemaal van den
polder Walcheren, water op het kanaal uitgeslagen, dat bij
eb te Vlissingen en te Vere wordt gespuid.
Het Arnekanaal, dat in open verbinding staat met het hoofdkanaal, heeft tot Arnemuiden een lengte van 2,9 km en tot
Nieuwland 3,2 km. De breedte bedraagt ongeveer 7 m in
den bodem en ongeveer 23 m op K . P. De diepte is 3,90 m
onder K . P.
Het kanaal en de zijtak zijn in beheer en onderhoud bij het
Rijk, uitgezonderd ongeveer de noordelijke halve breedte
van een 900 m lang gedeelte te Middelburg, dat in beheer
en onderhoud is bij deze gemeente.
Het kanaal, dat in het belang van de scheepvaart gegraven
is tengevolge van de afdamming van het Sloe, werd 8 September
1873 in gebruik gesteld.
K A N A A L DOOR
ZUIDBEVELAND
Het kanaal loopt van de Oosterschelde bij Wemeldinge
naar de Westerschelde bij Hansweert. Het dient uitsluitend
als scheepvaartkanaal en is onderdeel van den scheepvaartweg
van Antwerpen en Gent naar den Rijn.
De lengte tusschen de Oostsluis te Wemeldinge en de
Oostsluis te Hansweert is 7,6 km. Het kanaal heeft een breedte
op K . P. van 62 m. De breedte op 4,50 m onder K . P. bedraagt
40 m. Over een bodembreedte van 10 m is een diepte van
6,50 m aanwezig, terwijl de bodemdiepte over de overige
breedte 5,50 m is. Het kanaalpeil is 0,26 m 4 - N . A . P. De
waterstanden wisselen tusschen ongeveer 0,35 m + N . A . P.
en ongeveer 0,30 m — N . A . P.
Het kanaal is in beheer en onderhoud bij het Rijk.
50
Het kanaal werd aangelegd als gevolg van de afdamming
van het Krekerak. In October 1866 werd het voor het gebruik
open gesteld.
H A V E N K A N A A L V A N GOES
Het kanaal loopt van Goes naar de Oosterschelde. Het doet
dienst als scheepvaartkanaal.
De lengte bedraagt 5 km, de breedte ongeveer 10 m in
den bodem en ongeveer 25 m op K . P. De diepte is 2,20 tot
3,00 m onder K . P. Het kanaalpeil bedraagt 1,00 m 4- N . A . P.
De waterstand kan tot 0,30 m —• K . P. dalen. De hoogste
waterstand is 0,20 m + K . P.
Het is in beheer en onderhoud bij de gemeente Goes.
Voor de bedijking van den Wilhelminapolder werd als
voorwaarde gesteld, dat een verbinding van Goes met de
Oosterschelde moest worden gegraven. De stad Goes verleende een bijdrage voor het graven hiervan. In 1810 werd
het kanaal i n gebruik genomen.
UITWATERINGSKANAAL NAAR D E WIELINGEN
Dit kanaal loopt van 100 m beoosten den Bakkersdam
door den Nieuwe Passegeulepolder, den Sophiapolder, den
Diomedepolder en den Zwinpolder; vervolgens door den
Willem—Leopoldpolder, doorsnijdt den Oudelandsche- en
den Kievitenpolder en mondt met een uitwateringssluis in
zee uit. Het kanaal doet uitsluitend dienst als uitwateringskanaal.
De totale lengte van het kanaal bedraagt 14,7 km. De bodembreedte is 5 m bij Bakkersdam en 12 m bij de uitwateringssluis
5i
aan de Wielingen. De bodem ligt bij Bakkersdam op 1,40 m
— N . A . P. en bij de uitwateringssluis op 2,50 m — N . A . P.
De Linie of Passageule, welke van den Kapitalen dam tot
de aansluiting aan het Uitwateringskanaal een lengte heeft
van 15,5 km, vormt hiermede een uitwatering.
De afstrooming door de sluis aan de Wielingen geschiedt
tot een peil van ongeveer 1,25 m — N . A . P .
Een gebied groot 11 470 ha is voor afwatering geheel op
het kanaal aangewezen. Hiervan is 1225 ha polderland en
10 245 ha boezemland of hooge gronden. Van dit laatste is
260 ha in Belgie gelegen.
Een tweetal gebieden, 120 ha ten westen van Sluis en 45 ha
ten zuiden van Waterlandkerkje, totaal dus 165 ha, kunnen
loozen, zoowel op het Uitwateringskanaal als op het Leopoldkanaal. Hiervan is ongeveer 100 ha in Nederland gelegen.
Van den Clarapolder, groot 725 ha, loost een gedeelte,
groot 65 ha, op den boezem van de Isabellasluis, een gedeelte,
groot 575 ha, op het Uitwateringskanaal naar de Wielingen
en een gedeelte, groot 85 ha, zoowel op het Uitwateringskanaal als op den boezem van de Isabellasluis.
Ten slotte kunnen de gronden, bemalen door het gemaal
van het waterschap Kadzand, eveneens hun water afvoeren
naar het Uitwateringskanaal door de sluizen bij Retranchement
en ten noordwesten van Kadzand. De oppervlakte van dit
gebied bedraagt 3740 ha.
Het Uitwateringskanaal naar de Wielingen en de Linie of
Passegeule zijn in beheer en onderhoud bij het waterschap
der Sluis aan de Wielingen.
Door het Zwin en de Linie of Passegeule bestond vroeger
een open verbinding tusschen de Schelde bij Sluis en den
Braakman bij Biervliet.
52
In 1786 werd de Linie aan de oostzijde door den Kapitalen
dam en in 1787/88 aan de westzijde door den Bakkersdam
afgesloten. In beide dammen werden zeesluizen aangelegd
ten dienste van inundatie en afwatering.
De zeesluis in den Bakkersdam verviel reeds in 1807, terwijl
de zeesluis in den Kapitalen dam buiten werking werd gesteld
toen de Linie of Passegeule te Bakkersdam in verbinding
werd gebracht met het Uitwateringskanaal naar de Wielingen.
Het Uitwateringskanaal naar de Wielingen werd aangelegd
toen door verzanding en aanslibbing van den Braakman de
daarin uitwaterende sluizen onbruikbaar werden. Het werk
werd uitgevoerd door het Rijk, aangevangen in 1870 en
voltooid i n 1875. Het werd in 1876 overgedragen aan het
waterschap der Sluis aan de Wielingen.
K A N A A L V A N SLUIS N A A R
BRUGGE
Dit scheepvaartkanaal verbindt Sluis met Brugge. Te Brugge
staat het i n verbinding met het kanaal Gent—Oostende door
een schutsluis bij de Dammepoort.
De totale lengte van het kanaal bedraagt 14,7 km, waarvan
i , l km op Nederlandsch gebied. De breedte op K . P. is 27 m,
in den bodem 15 m, diepte 2,50 m — K . P. K . P. = 1,56 m
4- N . A . P., doch meestal is de waterstand 0,30 m hooger.
De voeding geschiedt te Brugge uit het kanaal Brugge—Gent.
Aflaten van water kan plaats hebben op het Leopoldkanaal
door een aflaatwerk met zes openingen, ieder afgesloten
door een schuif. Hiervan behoeft echter zelden gebruik gemaakt
te worden. E r wateren geen gronden op het kanaal af.
Het Nederlandsch gedeelte is i n beheer en onderhoud bij
het Rijk. De haven te Sluis, lang ongeveer 100 m, is in beheer
53
bij die gemeente. Het kanaal werd aangelegd in 1818 en doorgetrokken tot in de stad Sluis in 1858.
L E O P O L D K A N A A L OF K A N A A L V A N Z E L Z A T E
Dit geheel op Belgisch gebied gelegen kanaal loopt van
Assenede naar Heist, bij welke laatste plaats het in de Noordzee
uitstroomt. Het dient tot afwatering van gronden ten westen
van de Braakman. Ongeveer 490 ha Nederlandsch gebied,
100 ha ten westen van Sluis, 95 ha ten westen van Eede,
260 ha ten zuidoosten van Sint-Kruis en 35 ha ten zuidwesten
van IJzendijke wateren op het kanaal af. Bovendien kunnen
ongeveer 165 ha Nederlandsch gebied zoowel op dit kanaal
als op het Uitwateringskanaal naar de Wielingen loozen.
(Zie bij dit kanaal).
De afwatering van den boezem van de Isabellasluis heeft
thans eveneens door het Leopoldkanaal plaats.
Het gedeelte van Heist tot de Put, bewesten Boekhoute
werd gegraven in de jaren 1842—1856. In 1890 en 1891 is
het kanaal verlengd tot ten noordwesten van het dorpAssenede.
Een verbetering van het Leopoldkanaal en het maken van
een gemaal te Stroobrugge (Belgie), dat het kanaal kan afmalen op het ernaast gelegen derivatiekanaal van de Leie,
komt in 1938 in uitvoering.
AFWATERINGSKANAAL V A N D E LEIE
Dit geheel op Belgisch gebied gelegen kanaal loopt van
de Leie bij Deinze voorbij Eekloo en Balgerhoek naar Heist,
alwaar het door een uitwateringssluis op de Noordzee loost.
Ongeveer van den weg van Aardenburg tot Maldegem tot
54
de uitmonding in zee loopt het evenwijdig met het Leopoldkanaal en gaat evenals dit met een grondduiker onder het
kanaal van Sluis naar Brugge door. Het dient hoofdzakelijk
tot afwatering van het gebied om Gent. Tot Balgerhoek,
alwaar zich een stuw in het kanaal bevindt, wordt het evenwel
ook gebruikt voor scheepvaart.
Lengte van de Leie af tot de stuw te Balgerhoek 27,45 5 km.
KANAAL VAN TERNEUZEN NAAR GENT
Dit kanaal verbindt Gent met de Westerschelde te Terneuzen. Het staat op Belgisch gebied in verbinding met de
Schelde, de Vaart van Gent naar Oostende en het geheele
Vlaamsche kanalenstelsel.
Hoewel het kanaal hoofdzakelijk van belang is voor de
scheepvaart, dient het ook thans nog voor de afwatering
van ongeveer 18 000 ha Belgische gronden hoofdzakelijk aan
de westzijde van het kanaal gelegen en voor het water, dat
door de Tolhuissluis te Gent op het kanaal gebracht kan
worden.
De totale lengte, van de Tolhuissluis te Gent tot de Westerschelde, bedraagt 32,8 km, de lengte op Nederlandsch gebied
ruim 15,7 km. De breedte in den bodem 24 m, op K . P. 67 m,
terwijl te Terneuzen, Sluiskil, Driekwart en Sas-van-Gent
wisselplaatsen zijn. Op Belgisch gebied is de breedte i n den
bodem 50 m, op K . P. 90,80 m. De diepte is 8,75 m onder K . P.
In den regel heeft het geheele kanaal tusschen Gent en
Terneuzen hetzelfde peil, dat 2,13 m + N . A . P. bedraagt.
De laagst bekende waterstand is 0,50 m — K . P. Door de
sluizen te Sas-van-Gent, die echter in den regel open staan,
kan het in twee panden worden verdeeld.
55
De sluizen kunnen worden gesloten: i°. wanneer de waterspiegel van het kanaal tusschen Sas-van-Gent en Terneuzen
tijdelijk verlaagd wordt; 2 . wanneer ten behoeve van den
afvoer van opperwater de sluisdeuren te Terneuzen geopend
moeten worden; 3°. wanneer de waterspiegel van het kanaal
aan de peilschaal te Sas-van-Gent 0,10 m of meer boven het
vastgestelde peil rijst; 4°. wanneer de sluiting noodig is
om verontreiniging van het water tusschen Sas-van-Gent en
Terneuzen te beletten en voorts in al die gevallen, waarin
de sluiting door de Nederlandsche Kanaaldirectie tot behartiging van Nederlandsche belangen noodig mocht worden
geoordeeld.
Overtollig water wordt te Terneuzen op de Westerschelde
geloosd, terwijl voeding plaats kan vinden te Gent.
Het kanaal heeft op Nederlandsch gebied twee zijtakken
die er mee gemeen liggen en wel:
0
i°. ten Zuiden van Sluiskil een zijtak naar de Akselsche
Sassing, lang 2,5 km, breed op K . P. 23 m, diep 3,90 m onder
K . P.;
0
2 . bij Sas-van-Gent een zijtak naar de voormalige Passluis,
lang ongeveer 0,4 km, breed op K . P. 23 m, diep 3,90 m onder
K . P.
Het kanaal en de zijtakken zijn in beheer en onderhoud
bij het Rijk.
De tusschen Nederland en Belgie gesloten overeenkomsten,
welke op het kanaal betrekking hebben, zijn beschreven onder
„Tractaten".
In 1825—27 werd van Terneuzen naar Sas-van-Gent een
nieuw kanaal gegraven en het bestaande kanaal van deze
laatste plaats naar Gent hergraven.
56
RIJKSWATERLEIDINGEN BEWESTEN E N
BEOOSTEN HET K A N A A L V A N TERNEUZEN
Bij het verdrag van 's-Gravenhage, in 1842 tusschen Nederland en Belgie gesloten, werd o. a. bepaald, dat na verloop
van twee jaren, volgende op de onderteekening van het verdrag, het gedeelte van het kanaal van Gent naar Terneuzen,
gelegen tusschen de grens en de Westerschelde, geen ander
water zou ontvangen dan dat aangevoerd werd door het
Belgische gedeelte van het kanaal en door het kanaal van de
Lange Leede.
Om nu te voorzien in de afwatering van de gebieden, die
toen hun water op het kanaalgedeelte tusschen de grens en
de Westerschelde loosden, werden van Rijkswege ten westen
en ten oosten van het kanaal waterleidingen gegraven.
WESTELIJKE
RIJKSWATERLEIDING
Deze loopt van den dijk tusschen den Sint-Albert- en
Gellinkpolder door of langs de polders Gellink, Autriche,
Papeschor, Nieuw-Vogelschor, Stroodorpe, Louisa, Nieuwe
Zevenaar en Koegors, Oude Zevenaar, Sluis en Vlooswijk,
grootendeels parallel aan het kanaal van Terneuzen naar Gent
en mondt door een uitwateringssluis in de Westelijke Buitenhaven van Terneuzen uit.
De lengte bedraagt 12,8 km. De bodem ligt aan het begin
1,22 m — N . A . P . en bij de uitwateringssluis te Terneuzen
2,58 m — N . A . P.
Een gebied, groot ongeveer 4200 ha, is voor afwatering
geheel op deze waterleiding aangewezen. Hiervan zijn
980 ha polderland en 2185 ha boezemland in Nederland
gelegen. Bovendien kan een geheel in Belgie gelegen gebied,
57
groot ongeveer 950 ha, gedeeltelijk afwateren naar deze waterleiding en gedeeltelijk naar het Leopoldkanaal of kanaal van
Zelzate.
OOSTELIJKE RIJKSWATERLEIDING
Deze heeft haar aanvang in den Kanisvlietpolder aan de
Molenkreek en loopt door of langs de polders Kanisvliet—
Binnen en Buiten, Beoosten- en bewesten—Blij, But, Koegors
en Nieuwe Eglantier, Zaamslag, Serlippens en Noord en loost
door de gracht der voormalige vesting van Terneuzen en
den Oostbeer op de Oostelijke Buitenhaven van Terneuzen.
Hoofdzakelijk volgt zij den weg van oude kreeken en wel
van de Peitkreek, Akselsche Kreek, Spuikreek, Bromkreek
en Otenesche Kreek. Deze kreeken zijn onderling en met de
gracht der voormalige vesting van Terneuzen door gegraven
kanalen verbonden.
De lengte bedraagt ± 1 5 km. De bodemdiepte is bij den
aanvang in den Kanisvlietpolder 1,70 m — N . A . P . , bij het
begin van het uitwateringskanaal aan de Otenesche Kreek
4,50 m — - N . A . P . en bij den Oostbeer 4,70 m — N . A . P .
De oppervlakte van de polders en landen, die hun water
op de Oostelijke Rijkswaterleiding brengen, is ± 25 000 ha.
Hiervan zijn 1900 ha polderland en 17 385 ha boezemland i n
Nederland gelegen.
De Rijkswaterleidingen zijn in beheer en onderhoud bij
het Rijk.
Als zijtakken van de Oostelijke Rijkswaterleiding worden
nog door het Rijk onderhouden de waterleidingen door de
polders Autriche en Emma, alsmede hun verbinding met de
hoofdleiding ter gezamenlijke lengte van 3,51 km, de doorsnijding in den Lippenspolder nabij de Oude brugsche sluis,
58
lang 470 m en het Zij kanaal naar Hulst, lang 8,8 km. Dit
laatste loopt van de Plattebrug bij de Hulstervlakte tot den
Butduiker. Het werd oorspronkelijk gegraven ten dienste van
de scheepvaart van Aksel en Hulst en stond door het zijkanaal
naar de Akselsche-Sassing en de schutsluis aldaar in verbinding
met het kanaal van Terneuzen naar Gent. Het is echter nimrner
voltooid en heeft slechts tot Aksel gediend voor de scheepvaart.
In 1853 is de schutsluis bij de Akselsche-Sassing afgebroken;
sedert doet het kanaal alleen dienst voor afwatering.
HOOFDSTUK IV
C A L A M I T E U Z E POLDERS
In Zeeland heeft tot 1919, toen de heffing van dijkgeschot ook
voor de gebouwde eigendommen is ingevoerd, steeds het rechtsbeginsel gegolden, dat de dijklast op de dijkplichtige landerijen
drukt en dat zij, die met de kosten van een waterkeering belast
zijn, deze onder toezicht van het landsbestuur beheeren. Reeds
in oude tijden was het echter gebruik, dat aan onderhoudsplichtigen van een zeewering, in buitengewone omstandigheden, veelal na een of andere ramp, hulp werd verleend.
Soms hielpen, wanneer het een landsbelang gold, de Landsheer of later de Staten, alleen of samen met aangrenzende
landen of polders. Ook wel waren het alleen deze laatste,
die, uit eigen beweging en ook wel op bevel van hoogerhand,
ondersteuning verleenden.
De hulp van achterliggende polders is echter nimmer een
algemeene verplichting geweest, gevolg van een algemeen
beginsel, maar werd telkens voor ieder bijzonder geval, als
dat noodig was door het hoogste gezag opgelegd.
De polders, die een dergelijke steun ontvingen noemde men
calamiteuze polders.
59
Een algemeene wettelijke regeling der grondslagen, waarnaar
deze steun moest plaats vinden is eerst tot stand gekomen
in 1791. Op 20 Januari van dat jaar werd n.l. vastgesteld het
„Reglement op de dijkagien binnen de Provincie van Zeeland".
Het vierde hoofdartikel hiervan bevatte regelen, waarnaar de
subsidieering van calamiteuze polders moest geschieden.
Zoowel tijdens het Fransche bestuur als na het herstel van
onze onafhankelijkheid werden nieuwe regelen vastgesteld.
Deze hadden over het algemeen een sterk centraliseerende
strekking en het gevolg was dat het aandeel van de Rijksoverheid in deze materie steeds grooter werd, terwijl de zelfstandigheid der polders vrijwel te niet ging.
Omstreeks het midden der vorige eeuw ontstond hieromtrent groote oneenigheid tusschen het provinciaal bestuur
van Zeeland en de Regeering.Hieraan is een einde gemaakt
door het totstandkomen van de wet van 19 Juli 1870
(Staatsblad n°. 119), die de voorwaarden regelde, waarop aan
calamiteuze waterschappen van Rijks- en Provinciewege
tegemoetkoming kan worden verleend.
De voornaamste bepalingen van deze wet, die thans nog
geldt, zijn:
1 °. De polder, die door de kosten van zeewering en oeververdediging te zwaar is belast, kan op zijn verzoek, volgens
regelen bij provinciaal reglement te stellen, calamiteus worden
verklaard door de Provinciale Staten, onder Koninklijke
goedkeuring.
2 . De calamiteus verklaarde polder betaalt in hoofdzaak
tot dekking der kosten van zeewering en oeververdediging
een dijkgeschot, waarvan het bedrag gedurende de eerste
vijf jaren na de calamiteusverklaring uit de geheele en vervolgens uit de helft der onzuivere opbrengst (gemiddelde
0
60
pachtwaarde d. i . de prijs, die zonder bezwarende voorwaarden
van betaling van lasten, onderhoud, leveringen en dergelijke,
door den pachter aan den eigenaar kan worden betaald) van
de gezamenlijke landerijen in den polder, na aftrek van de
grondbelasting, bestaat. De onderhoudsplichtigen der onmiddellijk aan den calamiteuzen polder grenzende dijken
kunnen zoo noodig tot een bepaalde bijdrage, afhankelijk van
de lengte der dijken en het onmiddellijk beschermde aantal
hectaren, worden verplicht. Deze bijdrage wordt bij provinciaal reglement geregeld; de wet bepaalt alleen maxima.
Wordt van deze verplichting gebruik gemaakt, dan wordt
het dijkgeschot, door den calamiteuzen polder op te brengen,
na de eerste vijf jaren, volgende op de calamiteusverklaring,
nog met hoogstens 1/20 van zijn bedrag verhoogd. Het ontbrekende wordt ten slotte voor 1/3 door de Provincie en voor
2/3 door het Rijk aangevuld.
Alle uitgaven, die niet in het belang der oeververdediging
en zeewering geschieden, blijven geheel ten laste van den
calamiteuzen polder.
3°. Het bestuur en beheer voor de zeewering en oeververdediging van een calamiteuzen polder wordt opgedragen
aan een afzonderlijk dijkbestuur (z.g. Buitenbeheer), volgens
regelen bij Provinciaal reglement te stellen. Het rechtstreeksche
toezicht op de uitvoering van de werken geschiedt vanwege
Gedeputeerde Staten.
4 . De calamiteuze polder, die vrij verklaard wenscht te
worden, richt daartoe het verzoek tot de Provinciale Staten,
die hieromtrent besluiten, behoudens Koninklijke goedkeuring.
Om te voorkomen, dat voor de vrijverklaring niet voldoende
waarborgen aanwezig zijn, zijn in de wet en bij Provinciaal
reglement hiervoor regelen gesteld.
0
61
Van het Provinciaal reglement voor de Waterschappen voor
het besturen, beheeren en bekostigen van de zeeweringen
en oeververdedigingen van de calamiteuze polders en waterschappen is op i November 1928 de tekst, zooals die op dat
tijdstip luidde, herdrukt; de wijzigingen welke sindsdien
hebben plaats gehad, zijn opgenomen i n de provinciale bladen
1932 n°. 71 en 1935 n°. 62.
HOOFDSTUK
V
TRACTATEN
TUSSCHEN N E D E R L A N D E N BELGlfi O M T R E N T AFWATERING
E N BEDIJKING
VERDRAG VAN FONTAINEBLEAU van 8 November 1785.
Art. 6 bepaalt, dat de afstrooming van het water naar Vlaanderen geregeld zal worden op de best mogelijke wijze. Comrnissarissen zullen de plaatsen bepalen, waar sluizen zullen worden
gebouwd en welke van de te bouwen sluizen onder gemeenschappelijk beheer zullen worden gesteld.
TTACTAAT VAN LONDEN van 19 A p r i l 1839 {Staatsblad
1839,
n°. 26).
Volgens art. 8 van het bijvoegsel zal de waterloozing voor
Vlaanderen geregeld worden i n overeenstemming met het
Verdrag van Fontainebleau.
TRACTAAT
VAN 'S-GRAVENHAGE van
5 November
1842
{Staatsblad 1843, n°. 3).
Art. 20 handelt over den afvoer van water door het kanaal
van Gent naar Terneuzen. Hierin is bepaald:
i°. Dat na afloop van twee jaren, volgende op de onderteekening van het tractaat, het Nederlandsche gedeelte van het
62
kanaal geen andere wateren zal mogen ontvangen, dan die
aangebracht door het bovengedeelte en door het kanaal van
de Langeleede.
2°. Dat door en op kosten van Nederland de noodige
werken zullen worden uitgevoerd om de bovenvermelde
uitkomst te verkrijgen en nieuwe uitloozingen te verschaffen
aan alle wateren, welke hun water op dat benedengedeelte
van het kanaal uitstorten, zoowel de Belgische als de Nederlandsche.
T R A C T A A T V A N GENT van
20 Mei 1843
{Staatsblad
1844,
n°. 11).
Dit strekt tot uitvoering van art. 8 van het bijvoegsel van
het tractaat van Londen.
A F D . I.
K A N A A L V A N TERNEUZEN.
Hierin is vastgelegd, dat overeenkomstig de bepalingen
vervat in art. 20 van het tractaat van den 5 November 1842,
het Kanaal van Terneuzen na 5 November 1844 slechts zal
mogen dienen voor de scheepvaart en voor de uitloozing
van het bovengedeelte van dit kanaal en van het kanaal van
de Langeleede.
AFD.
II.
G R O N D E N , G E L E G E N T E R RECHTERZIJDE V A N H E T
K A N A A L V A N TERNEUZEN.
In deze afdeeling is voorgeschreven:
1°. Het water der landen en polders van de Belgische
gemeenten Zelzate, Winkel, Wachtebeke, Moerbeke, Kemseke,
Stekene en Klinge zal zonder verhindering naar de waterleidingen en kreken op Nederlandsch gebied blijven sueeren.
2°. De waterleidingen, sluizen, heulen en andere kunstwerken, gelegen op Nederlandsch grondgebied en bestemd
5
63
om het Belgische water in gemeenschap te brengen met het
nieuwe uitwateringskanaal (dus met de oostelijke Rijkswaterleiding), zullen door de zorg van het Nederlandsch
Gouvernement in een goeden staat onderhouden worden.
3°. Wanneer nieuwe bedijkingen worden aangelegd voor
de polders Saftinge en Nieuw-Aremberg, moet de uitwatering
der oude- en nieuwe polders, op kosten van de belanghebbenden
door de schorren worden geleid.
4° De afwatering voor den polder van Saftinge door
dien van Kieldrecht, welke in 1805 provisioned is toegestaan,
zal in stand blijven.
A F D . III.
GRONDEN,
G E L E G E N A A N D E LINKERZIJDE V A N
HET K A N A A L V A N TERNEUZEN TOT A A N D E ISABELLAWATERING.
Hierin is bepaald:
i°. De afwatering der landen van de watering, die voor
1830 bekend was onder den naam der watering van Assenede
of Sint-Albert en welke door de Amelia- en de Zwarte sluis,
gelegen in den dijk tusschen de Smallegelanden en SintPieterspolder plaats had, zal te gelegener tijd naar zee worden
geleid, door middel der vereischte werken, welke het Nederlandsch Gouvernement, ingevolge het tractaat van 's-Gravenhage (5 November 1842) zal doen uitvoeren.
De waterleidingen, sluizen, heulen en andere kunstwerken
gelegen op Nederlandsch grondgebied en bestemd om het
Belgische water in gemeenschap te brengen met het nieuwe
middel van uitwatering (dus met de westelijke Rijkswaterleiding), zullen door de zorg van het Nederlandsch Gouvernement in een goeden staat onderhouden worden.
2 . De afwatering der polders en landen, zoowel in Nederland als in Belgie, welke gelegen zijn aan de linkerzijde van
0
64
het Kanaal van Terneuzen, en door de sluizen beneden Sasvan-Gent hierop loozen, zal kunnen geschieden naar de op
grond van het tractaat van 's-Gravenhage (5 November 1842)
te graven uitwatering.
3 . De gronden behoorende tot de Zwarte sluiswatering
zullen de vrijheid hebben om of gebruik te maken van de
nieuwe uitwateringsmogelijkheid of op eigen kosten zich te
blijven bedienen van de uitwateringsmiddelen die ze bezitten.
0
A F D . I V T/M VIII. Deze bevatten regelen, i n acht te
nemen ten aanzien van de afwatering van Vlaanderen bewesten
de Braakman. De toestand is hier sinds 1843 zoodanig gewijzigd
o. a. door verzanding van de uitwatering van de wateringen
van den Kapitalen dam, van Slippendamme (Eekloo en Lembeke), van Slippendamme (Maldigem) en van de Passluis en
door het graven van het uitwateringskanaal naar de Wielingen
en van het Kanaal van Zelzate, dat deze niet meer in overeenstemming is met de in deze afdeelingen opgenomen bepalingen.
A F D . I X E N X . Deze bevatten algemeene bepalingen en
transitoire beschikkingen. Hierin is o. a. bepaald, dat de
afmetingen der kanalen en de uitwateringen der in Belgie aanwezige kunstwerken strekkende tot afloozing van het Vlaamsche
water naar het Nederlandsch grondgebied, niet zullen mogen
worden vergroot zonder toestemming van het Nederlandsche
Gouvernement.
Ook is het verboden om de afmetingen en de uitwateringen
van de op Nederlandsch grondgebied gelegen kunstwerken,
dienende voor den afvoer van hetzelfde water, te verminderen
zonder de toestemming van het Belgische Gouvernement.
De hier bedoelde kunstwerken met hun afmetingen zijn
65
op een kaart aangegeven, welke berust bij het Departement van
Buitenlandsche zaken.
OVEREENKOMST V A N M A A S T R I C H T van 8 Augustus 1843,
nopens de grensscheiding {Staatsblad 1844, n°. 12).
Art. 28 bepaalt, dat een gemengde commissie zal waken
voor het onderhoud van den dijk, welke den Nederlandschen
polder Kanisvliet afscheidt van de Belgische polders Karnmelk
en St. Francois.
Art. 35 bepaalt, dat elke Staat van zijn kant voor behoud
en onderhoud van rivieren of waterloopen, die de grens
uitmaken, zal waken.
OVEREENKOMST V A N ' S - G R A V E N H A G E van 3 October 1851
{Staatsblad 1851, n°. 139).
Het hierbij gevoegde Reglement B bepaalt, dat de te nemen
maatregelen voor het diep- en schoonhouden der niet vlotbare
waterleidingen, welke van het eene land naar het andere loopen,
zullen beraamd worden door de permanente deputaties der
aangrenzende Nederlandsche en Belgische provincies.
OVEREENKOMST V A N B R U G G E van 24 Mei 1872, betreffende
de indijking van het Zwin. {Staatsblad 1873, n°. 24).
De bedijking van het Zwin werd uitgevoerd overeenkomstig
een ontwerp opgemaakt door een daartoe benoemde commissie.
Omtrent het onderhoud van den internationalen zeedijk en het
beheer van den nieuwen polder bepaalt de overeenkomst, dat
de Nederlandsche regeering en de Belgische regeering elk
te haren laste en koste zullen beheeren en onderhouden het
gedeelte van den zeedijk, benevens de kunstwerken en kaden,
die het Nederlandsche en Belgische polderwater scheiden en
66
de wegen, die op hun grondgebied zijn gelegen en deel uitmaken van de bedijking.
OVEREENKOMST V A N BRUSSEL van 31 October 1879
(Staats-
blad 1880, n°. 82).
Deze overeenkomst bevat o. a. bepalingen, welke betrekking
hebben op het Kanaal van Terneuzen. Behalve wijziging van
het kanaalpeil is er in vastgelegd dat aan eventueel te bouwen
nieuwe sluizen ter vervanging van de Tolhuissluis en de
Muidersluis geen grooter afvoerend vermogen zal worden
gegeven, dan dat deze sluizen op dat oogenblik bezaten.
O V E R E E N K O M S T V A N BRUSSEL van 29 Juni 1895 (Staatsblad
1897, n°. 70).
Deze betreft nadere regeling van het kanaalpeil, van het
Kanaal van Terneuzen, verbetering van dit kanaal, bouw van
een nieuwe schutsluis te Terneuzen en aanleg van werken,
welke ten doel zouden hebben om de bezwaren voor de scheepvaart aan den afvoer van opperwater te Terneuzen verbonden,
zooveel mogelijk op het heffen.
OVEREENKOMST
V A N 'S-GRAVENHAGE
van 8 Maart 1902
(Staatsblad 1903, n°. 258).
Deze dient tot wijziging der overeenkomst van 29 Juni
1895 betreffende de verbetering van het Kanaal van Terneuzen.
HOOFDSTUK
VI
ALGEMEENE REGLEMENTEN
Met opgave van de provinciale bladen van Zeeland waarin
het reglement en de wijzigingen daarin zijn opgenomen.
67
ALGEMEEN
REGLEMENT
VOOR
D E POLDERS
OF
WATER-
(1919, n°. 50; 1927, n°. 83; 1928, n°. 19; 1930,
n°. 18; 1933, n°. 20; 1934, n°. 24; 1935. nos. 29 en 61 en
1937 n°. 33.)
SCHAPPEN.
REGLEMENT
SCHAPPEN.
(1922
V A N POLITIE VOOR
n°. 73;
1926
n°.
D E POLDERS
50;
1930
OF
n°.
WATER-
17;
1931
n°. 35 en 1935 n°. 52.)
R E G L E M E N T VOOR D E WATERSCHAPPEN VOOR H E T BESTUREN
B E H E E R E N E N BEKOSTIGEN V A N D E ZEEWERINGEN
VERDEDIGINGEN
SCHAPPEN. (1906
E N OEVER-
V A N D E CALAMITEUZE POLDERS E N WATERn°. 114;
1914
n°. 85;
1926,
n°. 24;
1927,
n°. 84; 1932, n°. 71 en 1935, n°. 62.)
(1910, n°. 12;
1911, nos. 127 en 169; 1912, n°. 167; 1913, n°. 92; 1914,
nos. 7 en 90; 1919, n°. 79; 1921, n°. 85; 1922, n°. 74; 1924,
n°. 57; 1925, nos. 28 en 49; 1926, nos. 15 en 49; 1928, n°. 38;
1929, nos. 6 en 45; 1931, n°. 14 en 1934, n°. 16.)
R E G L E M E N T OP D E W E G E N E N VOETPADEN.
R E G L E M E N T OP D E VERVENINGEN.
HOOFDSTUK
(1897, n°. 155).
VII
POLDERS E N W A T E R S C H A P P E N
De polders en waterschappen in Zeeland kunnen worden
verdeeld i n :
A.
VRIJE W A T E R K E E R E N D E POLDERS E N
WATERSCHAPPEN
Voor deze geldt, met uitzondering van den polder Walcheren
en het waterschap Schouwen, uitsluitend het algemeen reglement
68
voor de polders of waterschappen in Zeeland. Naar aanleiding
van art. 23 van dit reglement, hebben vijf waterschappen op
Tolen, n.l. De-vrije-polders onder Tolen, Oud-Vosmeer,
Poortvliet, Sint-Annaland en Sint-Maartensdijk, elk een
bijzonder reglement, dat de belangensfeer en den onderhoudsplicht van onderscheidene werken met de bekostiging daarvan,
zoowel wat ieder waterschap als de daartoe behoorende polders
betreft, vast stelt.
B.
VRIJE, NIET W A T E R K E E R E N D E
E N WATERSCHAPPEN
POLDERS
Voor deze geldt het algemeen reglement voor de polders
of waterschappen in Zeeland.
C.
C A L A M I T E U Z E POLDERS E N WATERSCHAPPEN
Voor deze geldt het algemeen reglement voor de polders
of waterschappen in Zeeland. Zij zijn feitelijk wel waterkeerend,
doch niet in administratieven zin. Zie verder het Hoofdstuk
„Calamiteuze polders".
D. WATERSCHAPPEN VOOR H E T
BESTUREN, BEHEEREN E N BEKOSTIGEN V A N
DE ZEEWERINGEN E N OEVERVERDEDIGINGEN
V A N D E C A L A M I T E U Z E POLDERS OF WATERSCHAPPEN. (ZOOGENAAMDE BUITENBEHEEREN)
Voor deze waterschappen geldt:
i°. De Wet van 19 Juli 1870 (Staatsblad n°. 119) houdende
vaststelling der voorwaarden, waarop aan calamiteuze polders
in Zeeland tegemoetkoming u i t ' s Rijks schatkist kan worden
verleend.
69
2°. Het reglement voor de calamiteuze polders of waterschappen in Zeeland.
3°. Het bijzonder reglement voor elk waterschap bij zijn
oprichting vastgesteld.
E.
UITWATERING SWATERSCHAPPEN
Deze waterschappen hebben elk een eigen bijzonder reglement, waarin o.a. geregeld zijn: de bestuursinrichting van
het waterschap en de verdeeling der kosten wegens aanleg,
onderhoud, enz. der gemeenschappelijke afwateringsmiddelen.
Overigens geldt het algemeen reglement voor de polders
of waterschappen in Zeeland.
F.
INTERPROVINCIALE WATERSCHAPPEN
Deze waterschappen hebben elk een eigen reglement.
De bestuursinrichting van de drie tot deze groep behoorende
waterschappen is nagenoeg gelijk en geregeld bij elk reglement.
Zij wordt gevormd door een dagelijksch bestuur en een vergadering der stemgerechtigde ingelanden. Het dagelijksch
bestuur, dat bestaat uit een voorzitter en twee leden, wordt
door den Koning benoemd op een door de vergadering van
stemgerechtigde ingelanden op te maken aanbeveling van drie
personen voor elk der te vervullen plaatsen.
G.
INTERNATIONALE POLDERS
Voor deze gelden slechts provinciale reglementen voor
zoover daarnaar in internationale tractaten en overeenkomsten
wordt verwezen.
De besturen van sommige ervan leven vrijwillig, waar
7°
mogelijk of gewenscht, bepalingen van het algemeen reglement
voor de polders of waterschappen in Zeeland na.
Opgemerkt zij, dat de bij de waterschappen en polders
opgegeven grootte is de kadastrale grootte.
Bij de uitwateringswaterschappen is niet de kadastrale
grootte maar de belastbare oppervlakte vermeld. Deze zijn
aangeduid met het teeken*.
De kadastrale grootte en de belastbare oppervlakte zijn
overgenomen uit de provinciale Almanak voor Zeeland,
1938.
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
SCHOUWEN-DUIVELAND
a. VRIJE WATERKEERENDE POLDERS
E N WATERSCHAPPEN
245
Zieriksee
Zieriksee
Zieriksee
Zieriksee
5°
320
Zieriksee
Zieriksee
57
Zieriksee
Zieriksee
Zieriksee
44
32
mo
(Waterschap) . . .
Bestaat uit de polders Gouweveer en Zelke.
GOUWEVEER E N Z E L K E
(Waterschap)
Bestaat uit de polders Kijkuit, NieuwBommenee en Nieuw-Naters.
NIEUW-BOMMENEE
N I E U W E O F JONGEPOLDER
V A N DREISCHOR
4
OOSTEREN BAN V A N SCHOUWEN
(Polder) .
654
71
(Waterschap). .
Bestaat uit de polders Groote en Kleine
Beieren, Oosterland en Sir-Jansland.
S C H O U W E N (Waterschap)
Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1923, n°. 15, 1926,
n°. 52, 1930, n°. 28 en 1936, n°. 8.
Het waterschap bestaat uit de polders
Christoffel, het voormalige Dijkwater,
Geest- of Willem-Gijzen, Groot St.Jacobs, Keer, Noordernieuwland, Schouwen en Zuidemieuwland.
Het is belast met het maken en onderhouden
van al de werken, noodig voor waterkeering en oeververdediging; van de
sluizen, stoom- en andere gemalen, waterleidingen, bruggen, heulen, duikers en
alle andere werken, die in het belang der
waterloozing moeten worden in stand
gehouden of gemaakt. Hiervan zijn alleen
uitgezonderd zoodanige dier werken,
waarvan de verplichting tot onderhoud
geheel of ten deele rechtens en tengevolge
van den historisch ontstanen toestand op
anderen rust. Voorts is het waterschap
belast met het onderhoud der wegen,
welke door het waterschap zijn of worden
aangelegd, of waarvan de onderhoudsplicht, desnoods ter beslissing van Gedeputeerde Staten, op het waterschap
rust.
O O S T E R E N SIR-JANSLAND
Schouwen bestond reeds v66r het jaar 1000.
In de middeleeuwen wordt reeds melding
72
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
1710
Willemsstad West en
Zieriksee
9356
Zieriksee
Grootte
ha
gemaakt van bestuten van het waterschap
Schouwen.
V l E R B A N N E N V A N D u i V E L A N D (Polder) . .
Bestaat uit de polders Oude Nieuwland en
Vierbannen van Duiveland.
W E S T E R E N B A N V A N S C H O U W E N (Polder) .
Z O N N E M E R E POLDER
Blad der Waterstaatskaart
2491
Zieriksee en
Willemsstad West
1159
Zieriksee
Zieriksee
572
b. VRIJE, NIET WATERKEERENDE
POLDERS E N WATERSCHAPPEN
.
102
(Waterschap)
Bestaat uit de polders Noordgouwe en
St.-Joost.
564
Zieriksee
Zieriksee
Zieriksee
Zieriksee
Zieriksee
Zieriksee
Zieriksee
Zieriksee
Zieriksee
5
Zieriksee
62
Zieriksee
12
Zieriksee
82
Zieriksee
3
BLOOIS E N O U D - B O M M E N E E
(Waterschap) .
2
255
6
70
228
G R O O T BETTEWAARDEPOLDER
4
K L E I N - B E T T E W A A R D E O F SASPOLDER
.
.
8
NOORDGOUWE
ST.-JEROEN
OF BANTAM
E N NIEUWE
OF
Bestaat uit de polders Nieuwe of Suzanna
en St.-Jeroen of Bantam.
VERBRANDEMANPOLDER
ZUIDERNIEUWLANDPOLDER
bij Brouwers-
c. CALAMITEUZE POLDERS
E N WATERSCHAPPEN
BRUINISSE
(Waterschap)
780
Willemsstad West
73
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
Bestaat uit de polders Bruinisse en Stoof.
448
B U R G - E N WESTLANDPOLDER
Zieriksee
d. WATERSCHAPPEN VOOR H E T
BESTUREN, BEHEEREN E N BEKOSTIGEN V A N D E ZEEWERINGEN
E N OEVERVERDEDIGINGEN V A N
D E CALAMITEUZE POLDERS OF
WATERSCHAPPEN (zoogenaamde buitenbeheeren)
BRUINISSE ( W A T E R S C H A P VOOR H E T BESTUUR
E N B E H E E R DER W A T E R K E E R I N G V A N H E T
CALAMITEUZE WATERSCHAP)
—
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1871, n°. 100.
Het besluit tot vaststelling der grenzen van
de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in het provinciaal blad 1872, n°. 79.
Het waterschap bestaat uit het calamiteuze
waterschap Bruinisse en het waterschap
Ooster- en Sir-Jansland.
Zieriksee en
Willemsstad West
B U R G - E N WESTLANDPOLDER ( W A T E R S C H A P
VOOR
H E T BESTUUR
EN
B E H E E R DER
W A T E R K E E R I N G V A N D E N CALAMITEUZEN)
Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1871, n°. 98 en
1883, n°. 70.
Het besluit tot vaststelling der grenzen van
de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in het provinciaal
blad 1872, n°. 77.
74
—
Zieriksee
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
Het waterschap bestaat uit den calamiteuzen
Burg- en Westlandpolder en het waterschap Schouwen.
ST.-FILIPSLAND
a. VRIJE WATERKEERENDE POLDERS
E N WATERSCHAPPEN
572
884
Willemsstad West
Willemsstad West
Willemsstad West
339
Willemsstad West
58
262
Bergen-op-Zoom West
Willemsstad West
Bergen-op-Zoom West
Willemsstad West
Bergen-op-Zoom West
107
O U D E POLDER V A N ST.-FILIPSLAND
.
.
.
.
Bestaat uit de polders Abraham Wisse,
Anna-Jakoba, Kramers en Willem.
/.
INTERPROVLNCIALE
WATERSCHAPPEN
(Waterschap) . . .
Ligt in de provincies Zeeland en Noordbrabant.
Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1910, n°. 101 en
PRINS-HENDRIKPOLDER
n
1933. ° - 53-
TOLEN
a. VRIJE WATERKEERENDE POLDERS
E N WATERSCHAPPEN
12
"3
78
75
Grootte
ha
N I E U W E ANNEX-STAVENISSEPOLDER
.
.
.
.
O U D - V O S M E E R (Waterschap)
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1920, n°. 25.
Het waterschap bestaat uit de polders Hikke,
Kerke, Leguit, Oud-Kijkuit, Oud-Vosmeer, Slabbekoorn en Vogelzang.
De polders Hikke, Kerke en Oud-Vosmeer
maken te zamen uit de ,,Drie groote
polders", de polders Leguit, Oud-Kijkuit,
Slabbekoorn en Vogelzang de „Vier
kleine polders".
Het waterschap werd opgericht in 1874.
POORTVLIET (Waterschap)
Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1920, n°. 23 en
1923. n°. 57.
Het waterschap bestaat uit de polders
Baarsdijk, Bartelmeet, Klaas- van-Steeland, Nieuw-Strijen, Pluimpot, Poortvliet
en Malland, Priestermeet en Smaalzij.
Het waterschap werd opgericht in 1874.
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1920, n°. 21.
Het waterschap bestaat uit de polders AnnaVosdijk, Breedenvliet, Maria, Oude Land,
Pluimpot (ged.) en Suzanna.
Het waterschap werd opgericht in 1874.
76
127
1333
Blad der Waterstaatskaart
Bergen-op-Zoom West
en Middelburg
Oost
Willemsstad West en
Bergen-op-Zoom
West
2154
Willemsstad West
en Bergen-op-Zoom
West
19
1116
Willemsstad West
Willemsstad West
en Bergen-op-Zoom
West.
Grootte
ha
(Waterschap)
Bestaat uit de polders Margareta, Nieuw
Kempenshofstede, Nieuw-Maartensdi j k,
Oude Zuidmoer en Stavenisse.
STAVENISSE
716
1896
Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1920, n°. 22 en
1924, n°. 56.
Het waterschap bestaat uit de polders Grooten Klein Landekens, Middelland, Molen,
Noord, Oude Land, Pluimpot (ged.),
Ravensoord, Slabbekoorn en UitersteNieuwland.
Het waterschap werd opgericht in 1874.
109
V A N HAAPTENPOLDER
V R I J E POLDERS ONDER T O L E N
Blad der Waterstaatskaart
Willemsstad West
Bergen-op-Zoom
West, Zieriksee en
Middelburg Oost
Willemsstad West
en Bergen-op-Zoom
West
Willemsstad West
(Waterschap
De)
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1920, n°. 24.
Het waterschap bestaat uit de polders Dalem,
Nieuwland, Oud-Strijen, Peuke, Puit,
Razernij, Schakerloo, Vrouwbelija en
Vijftienhonderd Gemeten.
1531
Bergen-op-Zoom West
375
Bergen-op-Zoom West
10
Bergen-op-Zoom West
Willemsstad West
en Bergen-op-Zoom
West
b. VRIJE, NIET WATERKEERENDE
POLDERS E N WATERSCHAPPEN
(Waterschap) . . . .
Bestaat uit de polders Broek en Rooland.
BROEK E N ROOLAND
N I E U W E ZUIDMOERPOLDER
(Waterschap)
Bestaat uit de polders Nieuwe-, Oost-en
Westvrijberge.
VRIJBERGE
77
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
c. CALAMITEUZE POLDERS
E N WATERSCHAPPEN
42
258
OUD-KEMPENSHOFSTEDEPOLDER
921
Willemsstad West
Willemsstad West
Bergen-op-Zoom West
Bestaat uit de poldets Geertruida, Scherpenisse en Zoute.
SUZANNAPOLDER
66
Willemsstad West
d. WATERSCHAPPEN VOOR H E T
BESTUREN, BEHEEREN E N BEKOSTIGEN V A N D E ZEEWERINGEN E N
OEVERVERDEDIGINGEN V A N D E
CALAMITEUZE POLDERS OF WATERSCHAPPEN (ZOOGENAAMDE BUITENBEHEEREN)
OUD-KEMPENSHOFSTEDE
EN
MOGGERSHIL
H E T BESTUUR
(WATERSCHAP
VOOR
BEHEER
WATERKEERING
DER
EN
VAN DE
CALAMITEUZE POLDERS)
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1912, n°. 152.
Het besluit tot vaststelling der grenzen van
de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in het provinciaal
blad 1913, n°. 93.
Het waterschap bestaat uit de calamiteuze
polders Moggershil en Oud-Kempenshofstede en de polders Anna-Vosdijk en
Breedenvliet, beide behoorende tot het
waterschap St.-Annaland en het waterschap Stavenisse.
78
—
Willemstad West,
Bergen-op-Zoom
West, Zieriksee en
Middelburg Oost
Grootte
ha
SCHERPENISSE
Blad der Waterstaatskaart
( W A T E R S C H A P VOOR H E T B E -
STUUR E N B E H E E R DER W A T E R K E E R I N G V A N
H E T C A L A M I T E U Z E WATERSCHAP)
.
.
.
.
Bergen-op-Zoom West
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1871, n°. 120.
Het besluit tot vaststelling van de grenzen
van de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in het provinciaal blad, 1872, n°. 81.
Het waterschap bestaat uit het calamiteuze
waterschap Scherpenisse en de polders
Poortvliet (van het waterschap Poortvliet) en de Houwer.
S U Z A N N A ( W A T E R S C H A P VOOR H E T BESTUUR
E N BEHEER DER WATERKEERING V A N D E N
C A L A M I T E U Z E N POLDER)
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1878, n°. 62.
Willemsstad West en
Bergen-op-Zoom
West.
Het besluit tot vaststelling der grenzen van
de werken tot zeewering of oeverderdediging is opgenomen in het provinciaal blad
1879, n°. 76.
Het waterschap bestaat uit den
calamiteuzen Suzannapolder, behoorende
tot het waterschap St.-Annaland, de polders Anna-Vosdijk, Breedenvliet en Oude
Land, behoorende alle drie tot het waterschap St.-Annaland en den polder Ravensoord, behoorende tot het waterschap St.Maartensdijk.
6
79
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
WALCHEREN
a.
VRIJE WATERKEERENDE POLDERS E N WATERSCHAPPEN
96
BlJLEVELDPOLDER
8
N I E U W - E N SINT-JOOSLANDPOLDER
. . . .
287
118
II
SCHORERPOLDER
W A L C H E R E N (POLDER)
Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1925, n°. 15, 1927,
n°. 17 en 1936, n°. 38.
De polder bestaat uit de voormalige polders
Barradots of Molen, Beekshoek, Boone,
Gerste, Goede, Katte, Noordernieuwland,
Oosternieuwland, Oranjebosch, Oudehaven, Vrouwe, Walcheren, Welzinge en
het afgesneden deel van de Oude Middelburgsche Haven, omvat alle gronden en
wateren, gelegen in den polder, en is
verdeeld in Noord-, Oost-, Zuid- en
Westwatering.
De polder is belast met het maken en onderhouden van al de werken, noodig voor
waterkeering en oeververdediging van
den polder; van de sluizen, de gemalen
en andere afwateringsmiddelen, van de
wegen, waarvan de onderhoudsplicht op
hem rust en in het algemeen van al de
werken, welke in het belang van den
5°
84
17990
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
West
West
West
West
West
West
West
West
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
polder moeten worden in stand gehouden
en gemaakt.
De polder werd opgericht in 1559.
WlLHELMINAPOLDER
b.
16
Middelburg West
VRIJE, NIET WATERKEERENDE
POLDERS E N WATERSCHAPPEN
CHRISTIAANPOLDER
0,6
CLASINAPOLDER
8
HOUWERPOLDER
7
JOHANNAPOLDER
33
M L D D E L B U R G S C H E POLDER
MOLENPOLDER
MOLENPOLDER
283
(Arnemuiden)
(Nieuw- en St.-Joosland) .
2
24
50
MORTIEREPOLDER
NLEUWERKERKEPOLDER
112
OUD-ST.-JOOSLANDPOLDER
266
15
WAAIENBURGPOLDER
Middelburg West
Middelburg West
Middelburg West
Middelburg West
Middelburg West
Middelburg West
Middelburg West
Middelburg West
Middelburg West
Middelburg West
Middelburg West
NOORDBEVELAND
a.
VRIJE WATERKEERENDE POLDERS E N WATERSCHAPPEN
ADRIAANSPOLDER
ALTEKLEINPOLDER
59
10
HEERJANSZPOLDER
315
69
KATSPOLDER
MARIAPOLDER
OUD-
E N NIEUW-NOORDBEVELAND
schap)
148
Middelburg Oost
Middelburg Oost
Middelburg Oost
en West
Middelburg Oost
Middelburg West
en Zieriksee
(Water2208
Middelburg Oost en
Zieriksee
8l
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
Bestaat uit de polders Nieuw-Noordbeveland
en Oud-Noordbeveland.
SOELEKERKEPOLDER
475
SPIERINGPOLDER
166
STADSPOLDER
60
TORENPOLDER
244
WILLEMPOLDER
122
WILLEM-ADRIAANPOLDER
160
b.
Middelburg
Oost
Middelburg
Oost
Middelburg
Middelburg
Zieriksee
Middelburg
Middelburg
West en
West en
Oost
West en
Oost
Oost
VRIJE, NIET WATERKEERENDE
POLDERS E N WATERSCHAPPEN
FREDERIKSPOLDER
GEERSDIJKPOLDER
KAMPENSNIEUWLANDPOLDER
KAMPERLANDPOLDER
OOSTPOLDER
513
286
37
217
47
OUD-KORTGENEPOLDER
275
RlPPOLDER
147
WESTPOLDER
87
661
WlSSEKERKEPOLDER
c.
CALAMITEUZE POLDERS E N WATERSCHAPPEN.
ANNA-FRISOPOLDER
106
JAKOBAPOLDER
296
JONKVROUW ANNAPOLDER
215
LEENDERT-ABRAHAMPOLDER
147
ONRUSTPOLDER
338
VLIETEPOLDER
157
82
Middelburg Oost
Middelburg Oost
Middelburg West
Middelburg West
en Oost
Middelburg Oost
Middelburg Oost
Middelburg West
Middelburg Oost
Middelburg Oost
Zieriksee
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Zieriksee
West
West
Oost
Oost
West
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
d. WATERSCHAPPEN VOOR H E T
BESTUREN, BEHEEREN E N BEKOSTIGEN V A N D E ZEEWERINGEN E N
OEVERVERDEDIGINGEN V A N D E
CALAMITEUZE POLDERS OF WATERSCHAPPEN (ZOOGENAAMDE BUITENBEHEEREN)
J O N K V R O U W A N N A . (WATERSCHAP VOOR H E T
BESTUUR E N B E H E E R DER W A T E R K E E R I N G
Middelburg Oost
V A N D E N C A L A M I T E U Z E N POLDER).
Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1871, n°. 105 en
1928, n°. 21.
Het besluit tot vaststelling der grenzen van
de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in het provinciaal
blad 1872, n°. 86.
Het waterschap bestaat uit den calamiteuzen
Jonkvrouw Annapolder en de polders
Adriaans, Kats en Oost.
LEENDERT-ABAHAM.
HET
BESTUUR
KEERING
(WATERSCHAP
E N BEHEER
VOOR
DER WATER-
V A N D E N CALAMITEUZEN POL-
DER)
Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1883, n°. 18 en
1954. n°. 55.
Het besluit tot vaststelling der grenzen van
de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in de provinciale
bladen 1883, n°. 65, 1927, n°. 18 en
1934, n°. 56.
Middelburg Oost en
Zieriksee
83
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
Het waterschap bestaat uit den calamiteuzen Leendert-Abrahampolder en de
polders Alteklein, Kats en Oud-Noordbeveland.
ONRUST, JAKOBA E N ANNA-FRISO. (WATERSCHAP VOOR H E T BESTUUR E N BEHEER DER
WATERKEERING
VAN DE
CALAMITEUZE
POLDERS)
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1917, n°. 44.
Het besluit tot vaststelling der grenzen
van de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in de provinciale bladen 1879, n°. 77 en 1918,
n«. 17.
Het waterschap bestaat uit de calamiteuze
polders Anna-Friso, Jakoba en Onrust en
de polders Heerjansz, Maria en Rip.
VLIETE.
(WATERSCHAP
Middelburg West en
Oost en Zierikzee
VOOR H E T BESTUUR
E N BEHEER DER WATERKEERING V A N D E N
CALAMITEUZEN POLDER)
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1871, n°. 106 en
1934. n°. 54.
Het besluit tot vaststelling der grenzen van
de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in de provinciale
bladen 1872, n°. 87, 1879, n°. 109 en
1934. « ° . 57.
Het waterschap bestaat uit den calamiteuzen
Vlietepolder en de polders Nieuw-Noordbeveland, Toren en Wissekerke.
84
Middelburg West en
Oost en Zieriksee
Grootte
ha
e.
Blad der Waterstaatskaart
UITWATERINGSWATERSCHAPPEN
HEERJANSZ
C. A. (WATERSCHAP
UITWATERING V A N D E POLDERS)
VOOR D E
.
.
.
.
Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1920, n°. 29 en
1926, n°. 16.
Het waterschap bestaat uit de polders AnnaFriso, Kampensnieuwland, Kamperland,
Heerjansz, Jakoba, Onrust en Rip.
Het waterschap bestuurt en onderhoudt de
uitwateringssluis van den Heerjanszpolder, de gemeenschappelijke uitwateringsgeul van die sluis tot het Veergat,
de spuikom met spuisluis en spuidammen
en in het algemeen alle werken, welke
zijn of zullen worden aangelegd om de
uitwateringsgeul op de vereischte diepte
te houden.
Het waterschap werd opgericht in 1879.
STADS C . A . IN NOORDBEVELAND.
SCHAP
VOOR
D E UITWATERING
1167 *) Middelburg Oost en
West
(WATERVANDE
POLDERS)
1163 *) Middelburg Oost
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1920, n°. 30.
Het waterschap bestaat uit de polders
Adriaans, Frederiks, Jonkvrouw Anna,
Oost, Oud-Kortgene, Stads en West.
Het waterschap bestuurt en onderhoudt de
twee uitwateringssluizen van den Stadspolder, den vergaarboezem, de spuisluis
met beschoeiing, de spuikom en den
noordelijken en oostelijken dijk daarvan,
85
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
de uitwateringsgeul en in het algemeen
alle werken, welke ten dienste der gemeenschappelijke uitwatering zijn of
zullen worden aangelegd.
Het waterschap werd opgericht in 1871.
W I L L E M c. A . IN N O O R D B E V E L A N D (WATERSCHAP
VOOR
D E UITWATERING
VAN DE
POLDERS)
1444 *) Middelburg Oost
Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1920, n°. 31 en
1928, n°. 20.
Het waterschap bestaat uit de polders
Geersdijk, Maria, Toren, Vliete, Willem
en Wissekerke.
Het waterschap bestuurt en onderhoudt de
gemeenschappelijke waterleiding in den
Willempolder met de daartoe behoorende
duikers, den spuiboezem, de uitwateringssluis van dien polder, de uitwateringsgeul
en in het algemeen alle werken, welke ten
dienste der gemeenschappelijke uitwatering zullen worden aangelegd.
Het waterschap werd opgericht in 1868.
ZUIDBEVELAND
a.
VRIJE WATERKEERENDE POLDERS E N WATERSCHAPPEN
ANNA-MARIAPOLDER
(Waterschap)
Bestaat uit de polders Baarland, Baarlandstelle, Groote Reinout, Kamer (ged.),
BAARLAND.
86
1440
Bergen-op-Zoom
West
Middelburg Oost
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
Kleine Reinout, Molen, Nieuw-Ovezande
(ged.), Oudelanden, Quiskost, Storm,
Zak (ged.) en Zuid.
15
B R E E D E W A T E R I N G BEWESTEN IERSEKE.
Middelburg Oost
(Wa-
terschap De)
Bestaat uit de polders Buren, De Breede
Watering bewesten Ierseke, Kaars, Koude, Snoodijk en Stormezande.
9699
453
60
(Waterschap)
Bestaat uit de polders Blazekop (ged.),
Driewegen, Ellewoudsdijk, Everingen,
Kamer (ged.), Langemare, Noord en
ELLEWOUDSDIJK
1302
104
(Waterschap)
Bestaat uit de polders Hoedekenskerke,
Nieuwe Hoondert, Nieuw-Vreeland,
Noord, Oude Hoondert, Oude Vreeland,
Siguit en Slabbekoorn.
HOEDEKENSKERKE
980
235
85
257
1468
Bestaat uit de polders Kruiningen en Oosthinkelsche.
Middelburg Oost en
Bergen-op-Zoom
West
Bergen-op-Zoom
West
Middelburg Oost
Middelburg Oost
Bergen-op-Zoom
West
Middelburg Oost
Middelburg West en
Oost
Bergen-op-Zoom
West
Bergen-op-Zoom
West
Middelburg Oost en
Bergen-op-Zoom
West
87
Grootte
ha
4*
NlEUWLANDEPOLDER
149
175
279
(Krabbendijke)
119
(Waterschap)
Bestaat uit de polders Heerjans en Oosterzwake.
95
OOSTPOXDER
OOSTERZWAKE
OOSTNIEUWLANDPOLDER
(Waterschap). . . .
Bestaat uit de polders Fredericus, Oosterland, Oud-Sabbinge en Zuiderlandsche.
OUD-WOLFAARTSDIJK
REIGERSBERGSCHE POLDER
SCHENGE-POLDER
Bergen-op-Zoom
West
Bergen-op-Zoom
West
Bergen-op-Zoom
West
Middelburg West en
Oost
Bergen-op-Zoom
West
Middelburg Oost
173
661
Middelburg Oost
Middelburg Oost
1024
Bergen-op-Zoom
West
Middelburg Oost
Bergen-op-Zoom
West
Bergen-op-Zoom
West
Bergen-op-Zoom
West
Middelburg West
Bergen-op-Zoom
West
Bergen-op-Zoom
West
538
87
43
285
137
208
W A A R D E (Waterschap)
Bestaat uit de polders Oud-Krabbendijke,
Waarde en Westveer.
Blad der Waterstaatskaart
830
234
Middelburg Oost
Grootte
ha
WESTKERKEPOLDER
230
WlLHELMINAPOLDER
1559
295
ZUIDKRAAIERTPOLDER
ZUIDVLIETPOLDER
b.
45
Blad der Waterstaatskaart
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Oost
Oost
West
Oost
VRIJE, NIET WATERKEERENDE
POLDERS E N WATERSCHAPPEN
135
362
Middelburg Oost
Middelburg Oost
FREDERIKAPOLDER
319
c. A . (Waterschap)
Bestaat uit de polders Goesche en Pier- en
Pinks.
374
Bergen-op-Zoom
West
Middelburg Oost
H A V E N T J E V A N BIEZELINGEPOLDER
.
4
291
101
K R A B B E N D I J K E (Waterschap)
Bestaat uit de polders Monniken en NieuwKrabbendijke.
405
B R O E D E R - E N ZUSTERPOLDER
(Waterschap De)
Bestaat uit de polders Kruiningen, Lange
Nieuwland, Noord- en Zuiddaniel, Prooie,
Ronde en Zuidzak met Schouwerweel.
BUITENPOLDERS
V A N NISSE
GOESCHE
.
.
.
HEERENPOLDER
KONINGSPOLDER
MAAGSPOLDER
66
MAREPOLDER
M I D D E L Z W A K E (Waterschap)
Bestaat uit de polders Fiernis, Hugo, JanVierloos, Kaneel, Middelzwake en Vlieg-
261
Middelburg Oost
Middelburg Oost
Middelburg West en
Oost
Bergen-op-Zoom
West
Bergen-op-Zoom
West
Bergen-op-Zoom
West
Middelburg Oost
uit.
89
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
WESTKRAAIERT
1195
562
Middelburg Oost
Middelburg Oost en
West
NIEUW-SABBINGEPOLDER
142
(Waterschap) . .
Bestaat uit de polders Nieuwe Westkraaiert
(Borselen) en Nieuwe Westkraaiert
('s-Heer-Arendskerke en 's-Heerenhoek).
NIEUWE
163
Bestaat uit de polders Nieuwlande (ged.),
Nisse-Stelle, Willouts en Zak (ged.).
OOSTPOLDER ('s-Heer-Arendskerke) . . . .
O U D E KRAAIERTPOLDER
19
448
755
Middelburg Oost
Middelburg Oost
Middelburg Oost
Middelburg Oost
Middelburg Oost
Bestaat uit de polders Blazekop (ged.),
Calange, Holle, Hollestelle, Nieuwlande
(ged.), Nieuw-Ovezande (ged.), OnzeLieve-Vrouw, Oud-Ovezande, St.-Antonie, Verlorenkost en Zak (ged.).
PERPONCHERPOLDER
(DE-)
(Waterschap)
Bestaat uit de polders Heer-Geerts, Koren
en 's-Gravenpolder.
' S - H E E R - A R E N D S K E R K E (Waterschap) . . .
Bestaat uit de polders Ankevere, Louise,
Nieuwekamer, Nieuw Landeke, Noordland, Noordzak, Oosterguite, Oosterland,
Oude Kamer, Oude Nieuwland, Ouweland, Pieters, Plate, 's-Heer-Arendskerke,
Stelle, St.-Pieters, Uitslag, Vlaandertje,
Westerguite en Zuiderland.
'S-GRAVENPOLDER
3"
Middelburg Oost
Middelburg Oost
1770
Middelburg Oost
120
Bergen-op-Zoom
West
Middelburg Oost
196
494
90
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
1387
Middelburg West en
Oost
Middelburg Oost
Middelburg Oost
Bergen-op-Zoom
West
c. CALAMITEUZE POLDERS
E N WATERSCHAPPEN
90
300
238
d. WATERSCHAPPEN VOOR H E T
BESTUREN, BEHEEREN E N BEKOSTIGEN V A N D E ZEEWERINGEN E N
OEVERVERDEDIGINGEN V A N D E
CALAMITEUZE POLDERS OF WATERSCHAPPEN (ZOOGENAAMDE BUITENBEHEEREN)
BORSELE (WATERSCHAP
VOOR H E T BESTUUR
E N BEHEER DER WATERKEERING V A N D E N
—
Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1905, n°. 113 en
1919, n°. 88.
Het besluit tot vaststelling der grenzen van
de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in het provinciaal
blad 1906, n°. 113.
Het waterschap bestaat uit den calamiteuzen
polder Borsele, de waterschappen Ellewoudsdijk, Nieuwe Westkraaiert, Ovezande en de polders Konings, Nieuwe
Kraaiert, Van Citters en Westkraaiert.
Middelburg West en
Oost
91
Grootte
ha
OoSTBEVELAND
(WATERSCHAP
Blad der Waterstaatskaart
VOOR H E T
BESTUUR E N BEHEER DER WATERKEERING
V A N D E N CALAMITEUZEN POLDER).
.
.
.
—
Middelburg Oost
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1871, n°. 102.
Het besluit tot vaststelling der grenzen van
de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in het provinciaal
blad 1872, n°. 82.
Het waterschap bestaat uit den calamiteuzen
polder Oostbeveland en den polder
Wilhelmina.
WILLEM-ANNA
(WATERSCHAP
VOOR H E T
BESTUUR E N BEHEER DER WATERKEERING
V A N D E N CALAMITEUZEN POLDER).
.
.
.
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1871, n°. 104.
Het besluit tot vaststelling der grenzen
van de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in het provinciaal blad 1872, n°. 84.
Het waterschap bestaat uit den calamiteuzen
polder Willem-Anna, de waterschappen
De Breede Watering bewesten Ierseke,
Oosterzwake, 's-Gravenpolder en den
polder Haventje van Biezelinge.
ZIMMERMAN
STUUR
(WATERSCHAP
E N BEHEER
VOOR
HET BE-
D E R WATERKEERING
V A N D E N CALAMITEUZEN POLDER).
.
.
.
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1901, n°. 96.
Het besluit tot vaststelling der grenzen van
de werken tot zeewering of oeverver-
92
Middelburg Oost
* en Bergen-op-Zoom
West
Bergen-op-Zoom
West
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
dediging is opgenomen in het provinciaal
blad 1902, n°. 48.
Het waterschap bestaat uit den calamiteuzen
polder Zimmerman en de polders Emanuel, Frederika en Reigersbergsche.
e.
UITWATERINGSWATERSCHAPPEN
SLUIS A A N D E N OOSTERLANDPOLDER ( W A T E R SCHAP VOOR D E UITWATERING DOOR DE)
1235*)
Middelburg Oost
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1920, n". 26.
Het waterschap bestaat uit het waterschap
Oud-Wolfaartsdijk en de polders DePerponcher, Heeren en Oostnieuwland.
Het waterschap bestuurt en onderhoudt de
uitwateringssluis in den dijk van den
Oosterlandpolder en de buitengeul; de
duiker en den binnendijk ten oosten van
den Fredericuspolder en ten noorden van
den Heerenpolder, de waterleidingen,
heulen en bruggen, welke gelegen zijn
tusschen bovengenoemde sluis en duiker
en verder tot aan den duiker tusschen den
Heeren- en den De Perponcherpolder,
voor zoover de heulen en bruggen zijn
gelegen onder en in de openbare wegen,
de kade, los- en laadplaatsen en andere
werken, welke gelegen zijn v66r en bij
de uitwateringssluis en in het algemeen
alle werken, welke ten dienste der gemeenschappelijke uitwatering zijn of zullen
worden aangelegd.
Het waterschap werd opgericht in 1883.
93
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
SLUIS I N D E P I E T ( W A T E R S C H A P VOOR D E
UITWATERING DOOR D E )
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1920, n°. 27.
Het waterschap wordt gevormd door het
waterschap 's-Heer-Arendskerke en de
polders Broeder-en-Zuster, Nieuwe Kraaiert, Noordkraaiert, Nieuw-Sabbinge, Oost,
Oude Kraaiert, Schenge, Westerland,
Westkerke en Westkraaiert.
Het waterschap bestuurt en onderhoudt de
uitwateringssluis in de Piet met de buitengeul en de bemalingsinrichting, de kanalen
en waterleidingen in den Schengepolder,
welke dienen tot het afvoeren van het
water van bovengenoemde polders en
waterschappen; de duikers, welke zich in
die kanalen en waterleidingen bevinden,
de los-en laadplaatsen en andere werken, in
het belang der scheepvaart gemaakt, welke
gelegen zijn voor de sluis, de sluiswachterswoning en in het algemeen de werken,
welke ten dienste der gemeenschappelijke
uitwatering zijn of worden aangelegd.
Het waterschap werd opgericht in 1911.
V A L K E N I S S E G E U L (Waterschap De) . . . .
Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1920, n°. 28, 1951,
n°. 46 en 1934, n°. 15.
Het waterschap bestaat uit het waterschap
Krabbendijke en de polders Emanuel,
Maags, Mare, Oost, Stroodorpe en Valkenisse.
94
5Joo*)
902*)
Middelburg West en
Oost
Bergen-op-Zoom
West
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
Het waterschap bestuurt en onderhoudt de
spuisluis, den spuiboezem, de boezemkade
en de uitwateringsgeul, gelegen v66r den
Emanuelpolder; de uitwateringssluis van
en de waterleiding in dien polder, den
duiker in den dijk tusschen den Valkenisse- en den Emanuelpolder, de waterleiding in den Valkenissepolder van den
voornoemden duiker tot den duiker van
den Nieuw-Krabbendijkepolder, dezen
duiker, de waterleiding in den NieuwKrabbendijkepolder van laatstgenoemden
duiker tot den duiker van den Maagspolder en den dijk tusschen deze en den
Nieuw-Krabbendijkepolder en in het
algemeen alle werken, welke ten dienste
der uitwatering zullen worden aangelegd.
Het waterschap werd opgericht in 1879.
/ . INTERPROV1NCIALE
WATERSCHAPPEN
(Waterschap)
Ligt in de provincies Zeeland en Noordbrabant.
Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1909, n°. 119, 1929,
n°. 48, 1933, n°. 53 en 1935, n°. 17.
H O G E R W A A R D P O L D E R (Waterschap) . . . .
Ligt in de provincies Zeeland en Noordbrabant.
Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1916, n°. 25 en
1953. n° 53-
Bergen-op-Zoom
West
DAMESPOLDER
7
229
Bergen-op-Zoom
West
95
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
Z E E U W S C H - V L A A N D E R E N
a. VRIJE WATERKEERENDE POLDERS
E N WATERSCHAPPEN
ANGELINAPOLDER
CLARAPOLDER
(Waterschap). . . .
(Biervliet)
G R O E D E E N B A A N S T (Waterschap) . . . .
Bestaat uit de polders Baanst, Bloks, Cleijhems, Gerard-de-Moors, Isen, Kleine,
Nieuwe Groedesche of Oude-ijve, Oude,
Oude-Groedsche, Proost, 's-Graven,
Stoute of Zoute en Tuin.
G R O O T E E N K L E I N E ISABELLA (Waterschap)
Bestaat uit de polders Groote Isabella en
Kleine Isabella.
G R O O T - E N K L E I N - B A A R Z A N D E (Waterschap)
Bestaat uit de polders Buizen, Elisabeth,
Gistelare, Golen, Heeren, Hendrik, Veersche of Verse, Klein-Baarzande, Noordwesthoek, Parasis, Roode, Schallegalle,
Steenen, Voise, Zuidkerke, Zuidoosthoek
en Zuidwesthoek.
DIJCKMEESTERPOLDER
ELISABETHPOLDER
247
726
544
279
2076
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
West
West
West en Oost
West
West
61
Neuzen West
724
Neuzen West
schap)
Bestaat uit de polders Groote St.-Anna en
Nieuwehoven.
195
Sluis en Neuzen West
HELLEGATPOLDER
132
Neuzen Oost
Sluis
Hulst
Sluis en Neuzen West
G R O O T E S T . - A N N A E N NiEUWEHOVEN(Water-
H E R D I J K T E ZWARTEPOLDER
HERTOGIN-HEDWIGEPOLDER
KADZAND
96
(Waterschap)
25
304
3271
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
Bestaat uit de polders Antwerper, BewestenTerhofstede, Eiken, Gars- en Grubeke,
Groote Bladelings, Groote Loodijk,
Kapelle, Kasteel, Kleine Bladeling, Lijsbette, Mettenije, Oudelandsche, SintChristoffel, St.-Jans, St.-Joris, Strijdersgat, Vierhonderd, Vierhonderd-beoostenTerhofstede en Zuidzande.
KANAALPOLDER
86
K L E I N E MOLENPOLDER
28
KONINGIN-EMMAPOLDER
599
295
79
KONINGINNEPOLDER
K O U D E N POLDER
KRUISPOLDER
(Waterschap) .
Bestaat uit de polders Loven en Willemskerke.
LOVEN
E N WILLEMSKERKE
MELOPOLDER
494
746
53
621
Oost
Oost
West
Oost
Oost
Oost
137
Hulst
Neuzen Oost
Neuzen West
1115
Neuzen Oost
428
141
NIEUWE HAVENPOLDER
Neuzen
Hulst
Neuzen
Hulst
Neuzen
Neuzen
Hulst
Neuzen
Neuzen
(Waterschap voor
het beheer en onderhoud van de Nol
tusschen den Kouden- en den Loven-
NOL KOUDEN EN LOVEN
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinaal blad 1920, n°. 35.
Het waterschap bestaat uit den Kouden
Polder en het waterschap Loven en
Willemskerke.
Het is belast met de instandhouding en
verdediging der Nol.
Het waterschap werd opgericht in 1878.
97
Grootte
ha
51
214
Neuzen Oost
Neuzen West
Hulst
Neuzen Oost
Hulst
Neuzen West
Neuzen Oost
898
Neuzen West
134
Sluis
»*7
Neuzen Oost
Sluis
Neuzen Oost en Hulst
5°
22;
PROSPERPOLDER
(Nederlandsch gedeelte). .
568
28
VAN-ALSTEINPOLDER
435
V E R E E N I G D E POLDERS V A N OSSENISSE
Blad der Waterstaatskaart
(Wa-
Bestaat uit de polders Hoogland, Nijs en
Ser Arends.
W I L L E M - L E O P O L D P O L D E R (Nederlandsch gedeelte)
b. VRIJE, NIET WATERKEERENDE
POLDERS E N WATERSCHAPPEN
AAN-
E N GENDERDIJKE
(Waterschap). . .
104
AARDENBURGSCHE-HAVENPOLDER
(Waterschap)
Bestaat uit de polders Absdale en Riet- en
Wulfsdijk.
ABSDALE, RIET- E N WULFSDIJK
1722
977
1950
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
1335
302
Neuzen West en Sluis
Neuzen West
372
90
568
BEOOSTEN BLIJ-BENOORDENPOLDER
.
.
.
BEOOSTEN- E N BEWESTEN-BLIJPOLDER .
.
.
BEOOSTER-EEDE
EN
.
HOOGLAND-VAN-ST.-
BEWESTER-EEDE-BENOORDEN-ST.-PIETERS-
969
Sluis
994
Sluis
BEWESTER-EEDE-BEZUIDEN-ST.-PIETERSDIJK
(Polder)
98
West
West en Sluis
Oost
Oost
Oost
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
Bestaat uit de polders Bewester-Eedebezuiden-St.-Pietersdijk en Papen ie gedeelte
BlEZENPOLDER
435
BONTEPOLDER
IOI
BRILSPOLDER
BRUGSCHEVAART OF KANAALPOLDER
5
.
.
.
B U R G - E N ZOUTELANDSPOLDER
87
BUTPOLDER
"5
212
CATHARINAPOLDER
415
CRANEPOLDER
5°
DEKKERSPOLDER
85
DlOMEDEPOLDER
179
(Waterschap) .
Bestaat uit de polders Brandkreek, Jeronimus, Kleine Oudemans, Krakeel, Kruis,
Marguerite, Oude Passegeule, St.-Joris,
St.-Lievens en Vrije.
953
EILAND
E N BRANDKREEK
EUGENIAPOLDER
80
FERDINANDUS
(Waterschap)
Bestaat uit de polders Groot of Oud-Ferdinandus en Klein- of Nieuw-Ferdinandus.
696
FILIPPINEPOLDER
12;
GEERTRUIDAPOLDER
"3
46
GELLINKPOLDER
G E N E R A L E PRINS-WILLEMPOLDER
3254
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
West en Sluis
Oost
West
West
Oost
Oost
Oost
West
Oost
West en Sluis
West
Neuzen Oost
Neuzen Oost
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
West en Oost
West
Oost
West en Sluis
Bestaat uit de polders Cathalijne, Dierkensteen, Generale Prins-Willem 2e gedeelte,
Nieuweveld, Oude Passegeule, St.-Filips,
Vrije en Vijfhonderd-in-beoosten-Eede.
GOESCHE POLDER
178
GOUDENPOLDER
63
342
GROOT-CAMBRONPOLDER
Neuzen Oost
Neuzen West
Neuzen Oost en Hulst
99
Grootte
ha
GROOTE
BOOM
E N GOODSVLIET
Blad der Waterstaatskaart
(WATER-
504
Neuzen West
5°
105
Neuzen West
Neuzen West
228
Neuzen West
405
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Bestaat uit de polders Goodsvliet en Groote
Boom.
(Waterschap) .
Bestaat uit de polders Groote Zoute en
Kleine Zoute.
G R O O T E - E N KLEIN-ZUIDDIEPE (Waterschap)
Bestaat uit de polders Groote Zuiddiep en
Klein-Zuiddiepe.
GROOTE- E N KLEINE ZOUTE.
G R O O T E HENRICUSPOLDER
763
G R O O T E JONKVROUW-BEZUIDEN
(Polder)
(Waterschap)
Bestaat uit de polders Groote Jonkvrouwbezuiden en Groote Oudemans.
277
289
GROOT-KIELDRECHTPOLDER
598
HAVIKPOLDER
161
GROOTE
JONKVROUW-BENOORDEN
HELENAPOLDER
326
(Waterschap). .
Bestaat uit de polders Groote Hengsdijk,
Kleine Hengsdijk, Rummersdijk, Schapers
en Zoute.
981
H E N G S - E N RUMMERSDIJK
181
HULSTERNIEUWLANDPOLDER
ISABELLAPOLDER BENOORDEN
1043
AARDENBURG
105
1552
KANISVLIETPOLDER
West
Oost
West
West
Hulst
Neuzen Oost en Hulst
Neuzen West
Neuzen Oost en Hulst
Hulst
Neuzen West en Sluis
Neuzen West
Neuzen Oost
Bestaat uit de polders Kanisvliet Binnen,
Kanisvliet Buiten en Lippens.
172
1
IOO
25
7o
Neuzen Oost
Sluis
Neuzen Oost
Grootte
ha
9
K L E I N E HENRICUS-
OF ANNEXPOLDER .
.
.
15
K L E I N E JONKVROUW-BENOORDENPOLDER
.
.
155
11
K L E I N E PAS- O F WAESBERGHEPOLDER.
.
.
7i
KLEINE
ST.-ALBERT-OF
Blad der Waterstaatskaart
Neuzen West
Neuzen West
Neuzen West
Sluis
Sluis
SAS-VAN-GENT-
72
32
Neuzen Oost
Neuzen West
K L E I N E Z E V E N A A R - O F NOORDWESTENRIJK-
102
mo
1092
Neuzen Oost
Hulst
Neuzen Oost
Bestaat uit de polders Nieuwe Zevenaar en
Koegors en Nieuwe Eglantier.
68
12
1907
Neuzen Oost
Neuzen West
Neuzen Oost en Hulst
Bestaat uit de polders Dullaard, Eekenisse,
Haven, Hoof- en Molen, Mispad, Oostvogel, Oudeland, Oude Stads-Havendijken, Oversprong van den Havenpolder,
Sir-Paulus (Hontenisse), Stoof, Vitshoek
en Westvogel.
90
17
27
MAGDALENAPOLDER
MAGDALENAPOLDER
(Bierviiet)
(Schoondijke) . . . .
253
60
74
6
3i
14
532
Sluis
Neuzen
Neuzen
Hulst
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Sluis
Neuzen
Oost
Oost
West
West
West
West
West
IOI
Grootte
ha
MOERBEKEPOLDER
NIEUW-BEOOSTEN-BLIJ-BEZUIDENPOLDER
NIEUWE
KARNEMELKPOLDER
NIEUWE
PASSEGEULEPOLDER
N I E U W E POLDER BIJ S A S - V A N - G E N T .
.
.
.
13.5
233
323
.
.
853
26
521
NIEUW-KIELDRECHTPOLDER
NLEUW-KOEGORSPOLDER
NIEUW-PAPESCHORPOLDER
4
108
N I E U W - WESTENRIJKPOLDER
130
NOORDPOLDER
BIJ A K S E L
84
O L I E S L AGERSPOLDER
O R A N J E D I E R E N T I J D (Waterschap) . . . .
Bestaat uit de polders Dierentijd en Oranje
(benoorden IJzendijke).
ORANJEPOLDER (Biervliet)
171
817
.
413
500
O U D E G R A A U W E N L A N G E N D A M (Waterschap)
75°
OUD-BEOOSTEN-BLIJ-BEZUIDENPOLDER
.
.
O U D E EGLANTIERPOLDER
76
Blad der Waterstaatskaart
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Hulst
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Sluis
Neuzen
Oost
Oost
Oost
West
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
West
Neuzen West
Neuzen Oost
Neuzen Oost
Hulst
Bestaat uit de polders Langendam en Oude
Graauw.
O U D E H A V E N OF ZOETWATERPOLDER .
.
.
.
O U D E ZEVENAARPOLDER
OUD-VOGELSCHOR
OF
18
314
ZUIDWESTENRIJK-
300
POLDER
OUD-WESTENRIJKPOLDER
OVERSLAGPOLDER
2e gedeelte
PAPENPOLDER,
PAPESCHORPOLDER
PAROCHIEPOLDER
238
76
5
167
PIERSENSPOLDER
13
168
POELPOLDER
134
RETRANCHEMENTPOLDER
R I E D E N c.A.
102
(Waterschap)
Neuzen West
Neuzen Oost
42
154
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Sluis
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Oost
Oost
Oost
Oost
West
Oost
Oost
West
Oost
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
Bestaat uit de polders Oude Karnemelk,
Rieden en Wildelanden.
SEIJDLITZPOLDER
107
SlRPAULUSPOLDER
516
SLUISCHE HAVENPOLDER
SLUISPOLDER
SMIDS-
(Terneuzen)
5i
E N KOEGORSSCHORRE C A .
Neuzen Oost
(Water-
schap)
Bestaat uit de polders Emma of Amelia
en Smidsschorre.
251
SNOUCK-HURGRONJEPOLDER
35
329
SOPHIAPOLDER
STAMPERSHOEKPOLDER
ST.-ANNAPOLDER
(Biervliet)
ST.-ANTONIEPOLDER
ST.-JANSSTEENPOLDER
STOPPELDIJKPOLDER
ST.-PIETERSPOLDER
ST.-PIETERSPOLDER
STROODORPEPOLDER
Neuzen Oost
Neuzen Oost en Hulst
Sluis
;
(Biervliet)
(Filippine)
(Aksel)
THIJBAUTPOLDER
V A N DER B E K E P O L D E R
VAN-DER-LINGENSPOLDER
VAN-LIJNDENPOLDER
VAN-REMOORTEREPOLDER
VAREMPEPOLDER
VEERHOEKPOLDER
Neuzen Oost
43
33
77
454
1297
309
203
17
33
27
40
174
203
268
124
Neuzen West
Neuzen West en Sluis
Neuzen West
Neuzen West
Neuzen Oost
Hulst
Neuzen Oost en Hulst
Neuzen West
Neuzen Oost
Neuzen Oost
Neuzen West
Neuzen West
Neuzen West
Neuzen Oost
Neuzen Oost
Neuzen Oost
Neuzen West
V E R D R O N K E N P O L D E R (TEN ZUIDOOSTEN V A N
FILIPPINE)
VERGAERTPOLDER
VERSCHEPOLDER
48
201
9
VlSARTPOLDER
52
VlSSCHERSPOLDER
60
Neuzen
Neuzen
Sluis
Neuzen
Neuzen
Oost
Oost
Oost
Oost
IOJ
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
VLOOSWIJKPOLDER
205
WESTDORPE- OF N I E U W - V O G E L S C H O R P O L D E R
183
W l L D E L A N D E N PoLDER
104
Neuzen Oost
Neuzen Oost
Neuzen Oost en Hulst
3"
235
Neuzen West
Neuzen Oost
729
Hulst
WlLHELMINAPOLDER E N ZACHARIASPOLDER
3E GEDEELTE
WlLLEM-LU-POLDER
WILLEM-HENDRIKS
EN KLEIN-KIELDRECHT
(Waterschap)
Bestaat uit de polders Klein-Kieldrecht en
Willem-Hendriks.
ZAAMSLAGPOLDER
IE GEDEELTE
ZACHARIASPOLDER
2E G E D E E L T E
ZUIDDORPEPOLDER
225
377
Neuzen Oost
235
Sluis
228
88
ZEVEN-TRINITESPOLDER
120
NOORDERDEEL
ZUIDDORPE-ZUIDERDEEL
O F ZIJPEPOLDER
357
.
K A T S , S T . - A N N A E N SPARKS (Waterschap)
Bestaat uit de polders Kats, Sparks, St.-Anna
en Zuid.
Oost
West
West
Oost
Oost
Oost
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
1363
ZACHARIASPOLDER
ZUID,
ZWTNPOLDER
c. CALAMITEUZE POLDERS
E N WATERSCHAPPEN
ADORNISPOLDER
EENDRACHTSPOLDER
62
"7
Neuzen West
Neuzen Oost
Tot dezen polder behoort de Kleine Eendrachtspolder.
HOOFDPLAATPOLDER
1134
K L E I N E HUISENSPOLDER
161
MARGRETAPOLDER
2
NIEUW-NEUZENPOLDER
474
NIEUW-OTENEPOLDER
104
53
5i
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
Neuzen
West
Oost
Oost
Oost
Oost
Grootte
ha
E N J O N G - B R E S K E N S (Waterschap) . .
Bestaat uit de polders Jong-Breskens en
Oud-Breskens.
OUD-
SERLIPPENSPOLDER
THOMAESPOLDER
(Waterschap) .
Bestaat uit de polders Tienhonderd, Vlamings en Zwarte.
W A L S O O R D E N (Waterschap)
Bestaat uit de polders Kievits, Maria, Molen,
Noorddijk, Noordhof, Perk, Wilhelmus
en Zand.
TIENHONDERD E N ZWARTE
612
Blad der Waterstaatskaart
Neuzen West
74
328
Neuzen Oost
Neuzen West
Neuzen West en Sluis
1205
Neuzen Oost en Hulst
62
A. WATERSCHAPPEN VOOR H E T
BESTUREN, BEHEEREN E N BEKOSTIGEN V A N D E ZEEWERINGEN E N
OEVERVERDEDIGINGEN V A N D E
CALAMITEUZE POLDERS OF WATERSCHAPPEN (ZOOGENAAMDE BUITENBEHEEREN)
A D O R N I S ( W A T E R S C H A P VOOR H E T BESTUUR
E N BEHEER DER WATERKEERING V A N D E N
C A L A M I T E U Z E N POLDER)
Neuzen West en Sluis
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1871, n°. 108.
Het besluit tot vaststelling der grenzen
van de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in het provinciaal blad 1872, n°. 89.
Het waterschap bestaat uit den calamiteuzen
polder Adornis, de waterschappen Groede
en Baanst, Groote St.-Anna, Nieuwehoven
en den Lampzinspolder.
105
Grootte
ha
HOOFDPLAAT
E N THOMAES
Blad der Waterstaats
kaart
(WATERSCHAP
VOOR H E T BESTUUR E N BEHEER DER WATERK E E R I N G V A N D E CALAMITEUZE POLDERS)
Neuzen West
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1889, n°. 69.
Het besluit tot vaststelling der grenzen
van de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in het provinciaal blad 1889, n°. 129.
Het waterschap bestaat uit de calamiteuze
polders Hoofdplaat en Thomaes, de polders Beukels, Generale Prins-Willem,
Nieuwe Haven, Paulina en Wilhelmina
en het waterschap Oranje Dierentijd.
NIEUW-NEUZEN
BESTUUR
(WATERSCHAP
VOOR H E T
E N BEHEER DER W A T E R K E E R I N G
V A N D E N CALAMITEUZEN POLDER).
.
.
.
Neuzen Oost
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1873, n°. 31.
Het besluit tot vaststelling der grenzen van
de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in het provinciaal
blad 1874, n°. 141.
Het waterschap bestaat uit den calamiteuzen
polder Nieuw-Neuzen, het waterschap
Loven en Willemskerke en den polder
Vlooswijk.
OUD-
EN
JONG-BRESKENS
(WATERSCHAP
VOOR H E T BESTUUR E N BEHEER DER WATERK E E R I N G V A N H E T CALAMITEUZE
WATER-
SCHAP)
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1871, n°. 109.
106
Neuzen West
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
Het besluit tot vaststelling der grenzen
van de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in het provinciaal blad 1872, n°. 90.
Het waterschap bestaat uit het calamiteuze
waterschap Oud- en Jong-Breskens en de
waterschappen Groede en Baanst en
Groot- en Klein-Baarzande.
SERLIPPENS,
NIEUW-OTENE,
MARGRETA,
K L E I N E HUISENS E N E E N D R A C H T S ( W A TERSCHAP VOOR H E T BESTUUR E N B E H E E R
D E R W A T E R K E E R I N G V A N D E CALAMITEUZE
POLDERS)
—
Neuzen Oost
•—
Sluis en Neuzen West
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1924, n°. 22 en 1927,
n°. 86.
Het besluit tot vaststelling der grenzen
van de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in de provinciale bladen 1924, n°. 59 en 1927,
n°. 85.
Het waterschap bestaat uit de calamiteuze
polders Eendrachts, Kleine Huisens, Margreta, Nieuw-Otene en Serlippens en de
polders Groote Huisens, Hellegat, Kreke,
Noord bij Terneuzen, Van-Lijnden,
Zaamslag en Zuid (behoorende tot het
waterschap Zuid, Kats, St.-Anna en
Sparks).
TIENHONDERD
VOOR
E N ZWARTE
H E T BESTUUR
WATERKEERING
WATERSCHAP)
EN
(WATERSCHAP
BEHEER
DER
V A N H E T CALAMITEUZE
107
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
—
Neuzen Oost en Hulst
Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1871, n ° . 107 en
1872, n°. 97.
Het
besluit tot vaststelling der grenzen
van de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in het provinciaal blad 1872, n°. 88.
Het waterschap bestaat uit het calamiteuze
waterschap Tienhonderd en Zwarte en
de waterschappen Kadzand en Groote
St.-Anna en Nieuwehoven en den Herdijkte Zwarte polder.
W A L S O O R D E N (WATERSCHAP VOOR H E T B E STUUR
E N BEHEER
DER W A T E R K E E R I N G
V A N H E T CALAMITEUZE WATERSCHAP) . .
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1871, n°. 112.
Het
besluit tot vaststelling der grenzen
van de werken tot zeewering of oeververdediging is opgenomen in het pro- I
vinciaal blad 1872, n°. 94.
Het waterschap bestaat uit het calamiteuze
waterschap Walsoorden, het waterschap
De vereenigde polders van Ossenisse en
den Kruispolder.
e. T J I T W A T E R I N G S W A T E R S C H A P P E N
BIERVLIET
(WATERSCHAP
VOOR
DE
UIT-
WATERING V A N D E POLDERS TE) . . . .
Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1920, n°. 32, 1925,
n°.
108
14 en 1931, n°. 36.
2069 *)
Neuzen West
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
Het waterschap bestaat uit de polders
Amelia, Beukels, Brils, Elisabeth, Geertruida, Helena, Maria, Oranje, voor zooveel betreft het gedeelte ten noorden van
de Oudelandsche straat, St.-Pieters en
Wilhelmina, voor zooveel betreft het
gedeelte beoosten den weg Hoofdplaat—
Nieuwlandsche Molen, het waterschap
Groote- en Kleine Zoute, alsmede van
de in den Oude Stadspolder en den
Kompolder gelegen gronden.
Het waterschap bestuurt en onderhoudt de
hoofdwaterleiding in den Elisabethpolder,
van den duiker tusschen den Kom- en
den Elisabethpolder tot de uitwateringssluis van dien polder met de daartoe
behoorende sluis in den inlaagdijk, de
genoemde uitwateringssluis, het electrisch
poldergemaal met toebehooren, de overlaat in de inlage van den Elisabethpolder,
de waterleiding van den uitwateringsduiker van den Beukelspolder af tot de
hoofdwaterleiding van den Elisabethpolder, de waterleidingen en de daartoe
behoorende duikers, bestemd voor de
waterloozing van een of meer polders
tot het waterschap behoorende, voor
zoover zij zijn aangelegd in het waterschap Groote en Kleine Zoute en niet
uitsluitend bestaan ten dienste dezer beide
polders, de Noordsluis in den Noorddijk,
gelegen tusschen den Groote Zoutepolder en den Kompolder, de water-
109
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
leiding in den Kompolder tusschen genoemden duiker en den duiker in den
dijk tusschen den Kompolder en den
Elisabethpolder, dezen duiker en dezen
dijk, de overige belangen van den Kompolder en in het algemeen alle werken,
welke ten dienste der gemeenschap
pelijke uitwatering zullen worden aangelegd.
Het waterschap werd opgericht in 1874.
GROOTE
SCHAP
SUATIE
VOOR
POLDERS
T E OOSTBURG.
(WATER-
D E UITWATERING
VAN DE
T E OOSTBURG,
GENAAMD H E T
WATERSCHAP OP DE)
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1921, n". 86.
Het waterschap bestaat uit de polders
Groote Henricus, Kleine Henricus of
Annex, Oudehaven, Snouck-Hurgronje,
Stampershoek en Veerhoek.
Het waterschap bestuurt en onderhoudt
de waterleidingen en de daartoe behoorende kunstwerken, welke in de polders
Groote Henricus, Oudehaven en SnouckHurgronje zijn aangelegd ten dienste van
de waterloozing van de tot het waterschap behoorende polders en niet uitsluitend dienen voor de afwatering van
eenigen polder afzonderlijk en in het
algemeen alle werken, welke ten dienste
der gemeenschappelijke uitwatering zullen
worden aangelegd.
Het waterschap werd opgericht in 1921.
IIO
617 *) Neuzen West
Grootte
ha
E N A K S E L E R A M B A C H T . (Waterschap)
Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1933, n°. 71 en
1934, n°. 8.
Het waterschap bestaat uit de polders en
waterschappen Aan- en Genderdijke,
Absdale, Riet- en Wulfsdijk, Autriche,
But, Beoosten- en bewesten-Blij, Beoosten-Blij-benoorden, Catharina, Clinge,
Dekkers, Ferdinandus, Groote Huisens,
Groot-Kieldrecht, Havik, Hulsternieuwland, Kanisvliet, Kapelle, Klein-Cambron,
Kleine Huisens, Koegors c. a., Kreke,
Lievens, Margreta, Moerbeke, Nieuwe
bij Sas-van-Gent (Oostdeel), Nieuw-beoosten-Blij-bezuiden, Nieuwe Karnemelk,
Nieuw-Kieldrecht, Nieuw-Koegors,
Nieuw-Otene, Nieuw-Papeschor, Noordpolder bij Aksel, Noordpolder bij Terneuzen, Oud-beoosten-Blij-bezuiden, Oude Eglantier, Oude Zevenaar, Overslag,
Papeschor, Rieden c. a., Serlippens, Sluis,
Smids- en Koegorsschorre c. a., St.Antonie, St.- Janssteen, van Lijnden, Varempe, Visschers, Vlooswijk, Westdorpeof
Nieuw-Vogelschor, Wildelanden,
Willem-Hendriks en Klein-Kieldrecht,
Zaamslag, Zeven-Trinites, ZuiddorpeNoorderdeel, Zuiddorpe-Zuiderdeel of
Zijpe en Zuid, Kats, St.-Anna en Sparks.
Het waterschap bestuurt, verbetert en
onderhoudt alle hoofdwaterleidingen, wel-
Blad der Waterstaatskaart
HULSTER
8
20377 *'.
Neuzen Oost en Hulst
nr
Grootte
ha
ke direct of indirect het overtollige water
leiden naar de Oostelijke Rijkswaterleiding met de daarbij behoorende kunstwerken; het legt voorts aan en bestuurt,
verbetert en onderhoudt alle uitwateringswerken en waterleidingen, welke later
noodig zullen blijken te zijn voor de uitwatering der waterschapsgronden op
gemelde Oostelijke Rijkswaterleiding en
het verbetert deze Rijkswaterleiding met
hare kunstwerken voor voover de Minister van Waterstaat op de plannen daartoe
zijn goedkeuring heeft verleend.
Het waterschap werd opgericht in 1933.
SLUIS A A N D E W I E L I N G E N . (Waterschap der)
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1920, n°. 80.
Het waterschap bestaat uit de polders of
waterschappen Aardenburgschehaven, Beooster-Eede en Hoogland van St.-Kruis,
Bewester-Eede-benoorden-St.-Pietersdijk,
Bewester-Eede-bezuiden-St.-Pietersdijk,
Biezen, Clara, Crane, Diomede, Eiland
en Brandkreek, Generale Prins-Willem
(ged.), Groote Boom- en Goodsvliet,
Groote Jonkvrouw-benoorden, Groote
Jonkvrouw-bezuiden, Groote- en KleinZuiddiepe, Groote St.-Anna en Nieuwehoven, Isabella benoorden Aardenburg, Kadzand, Kleine Boom (Ned.
ged.), Kleine Jonkvrouw-benoorden,
Kleine Lodijk, Kleine Pas of Waesberghe, Kleine St.-Anna, Lapschuur-
112
14164 *)
Blad der Waterstaatskaart
Sluis en Neuzen West
*
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
sche Gat, Magdalena (Biervliet), Maria
(Sluis), Nieuwe Passegeule, Olieslagers,
Oranje (Biervliet) (ged.), Robbemoreel,
Gouverneur en Craeijens (Ned. ged.),
Sluische Haven, Sophia, St.-Anna (Biervliet), Thijbaut, Tienhonderd en Zwarte,
van der Beke, Versche, Willem-Leopold
(Ned. ged.), Zacharias ie ged. (ged.)
en Zwin.
Het waterschap bestuurt en onderhoudt de
werken, welke ten dienste der gemeenschappelijke uitwatering reeds zijn of later
zullen worden aangelegd. Onder die
werken zijn begrepen de uitwateringssluis,
het kanaal loopende van die sluis naar
den Bakkersdam met zijn zijtakken en
alle daarmede in verband staande werken,
welke volgens het proces-verbaal van
overgifte en overneming van 30 Maart
1876 van het Rijk in beheer en onderhoud
zijn overgenomen, alsmede het kanaal,
de Linie of Passegeule.
Het waterschap werd opgericht in 1876.
SLUIS T E G E N D E N M A G D A L E N A P O L D E R ( W A TERSCHAP VOOR D E UITWATERING V A N D E
V E R E E N I G D E POLDERS DER)
1023 *)
Neuzen West
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1920, n°. 34.
Het waterschap bestaat uit de polders Groote
Jonkvrouw-benoorden, Magdalena, Oranje-bezuiden-de Oudelandsche straat, St.Anna, Zacharias ie gedeelte en het waterschap Groote- en Klein-Zuiddiepe.
113
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
Het waterschap bestuurt en onderhoudt de
sluis in den dijk tusschen het -waterschap
Groote- en Klein-Zuiddiepe en den
Nieuwe Passegeulepolder, de sluis in den
dijk van voornoemden polder, vroeger
gebezigd tot uitloozing van het water op
den Braakman, de waterleiding gelegen
tusschen genoemde sluizen, de waterleiding in het waterschap Groote- en
Klein-Zuiddiepe van af den dijk van den
Groote Jonkvrouwpolder-benoorden tot
de sluis in den dijk van den Nieuwe
Passegeulepolder en de werken, welke
zullen worden aangelegd om het water
van het waterschap af te voeren van de uitwateringssluis naar de Linie of Passegeule.
Het waterschap werd opgericht in 1877.
SLUIZEN BIJ N U M M E R E E N IN D E N H O O F D PLAATPOLDER (WATERSCHAP VOOR D E UITWATERING DOOR DE)
Het bijzonder reglement is opgenomen in
het provinciaal blad 1920, n°. 33. Het
waterschap bestaat uit de polders Hoofdplaat (ged.) en Generale Prins-Willem
(ged.) en het waterschap Oranje Dierentijd.
Het waterschap bestuurt en onderhoudt de
uitwateringssluis bij Nummer Een in den
Hoofdplaatpolder met stortebedden en
beschoeiing, den spuiboezem, de sluiswachterswoning, de in 1888 gebouwde
sluis in den Hoofdplaatpolder, met stortebedden, beschoeiing en het strandhoofd
114
4787 *)
Neuzen West
Grootte
ha
beoosten de suatiekil van die sluis, de
suatiegeul met den leidam langs de oostzijde daarvan, het toeleidingskanaal van
den spuiboezem naar de sluis van 1888,
de ijzeren brug met landhoofden, leuningen en bestratingen in den Langeweg en
in het algemeen alle werken, welke ten
dienste der gemeenschappelijke uitwatering zullen worden aangelegd.
De eerstgenoemde sluis is echter buiten
gebruik gesteld.
Het waterschap werd opgericht in 1889.
STOPPELDIJK C A . (Waterschap)
Het bijzonder reglement is opgenomen in
de provinciale bladen 1920, n°. 36 en
1927, n°. 87.
Het waterschap bestaat uit de polders GrootCambron, Serpaulus en Stoppeldijk en de
waterschappen Hengs en Rummersdijk,
Lamswaarde ca. en Oude Graauw en
Langendam.
Het waterschap bestuurt en onderhoudt de
uitwateringssluis nabij denwestelijken hoek
van den 's-Heer-Arendspolder, het dieselmotorgemaal nabij die sluis, de uitwateringsgeul, het uitwateringskanaal met zijne
dijken tusschen de uitwateringssluis en de
sluizen bij Kampen, deze sluizen, de brug
over het kanaal, de oude haven van Hulst,
van de sluizen bij Kampen tot de Vogelkreek, den nieuwen duiker ende oude sluis
onder den dijk nabij het Vogelfort, eenige
gebouwen en in het algemeen alle werken,
5604 *)
Blad der Waterstaatskaart
Neuzen Oost en Hulst
"5
Grootte
ha
Blad der Waterstaatskaart
welke ten dienste der gemeenschappelijke
uitwatering zullen worden gemaakt.
Het waterschap werd opgericht in 1850.
.?. INTERNATIONALE POLDERS
GoDEFROIPOLDER
55.6
Sluis
waarvan
55
in Belgie
(Waterschap)
Bestaat uit de polders Brixus, Brugsche,
Greveninge, Maneschijn en Zoute-Panne.
GREVENINGE
813
Sluis
waarvan
726
in Belgie
GROOTE OF O U D E ST.-ALBERTPOLDER.
.
.
943
Neuzen Oost
waarvan
480
in Belgie
K L E I N E BOOMPOLDER .
.
196
Neuzen West
in Nederland
MIDDELBURGSCHE
POLDER
44
Sluis
in Nederland
MOERSPUIPOLDER
.
.
.
.
295
•
Neuzen Oost
waarvan
40
in Belgie
ROBBEMOREEL, G O U V E R N E U R E N CRAEIJENS
(Waterschap)
Sluis
139
Bestaat uit de polders Gouverneur, Craeijens in Nederen Robbemoreel.
land
SAFTINGEPOLDER
Hulst
268 in
Nederland
Il6
Cs C
OS
«"\
flj
N
I jM J
T3
C
ON
N
O
Q
N
M
p
i-t
,M
N
<N
M
T£
I^V
WN
KM
M
W»
M
\D so so so
JD
2
>
p
O
N
M
N
M
oo so
r--
so
X
^
TP
Tt
i
-3
N
IH
1
+
+
w
Q
aua
9 i
o a
o -
K
1 °
K
Q
N
M
«*" o* o* o"
> a*
Z
-<
H
H
o
z
o
o
W
Q
^0
Mrt.
Mrt.
Mrt.
Mrt.
"8
1
+ + ++
M
(M
so
N
M
r- •-<
N
N
M
co
w
H
00
fe w
SO
0
O
N
M
M
N
N
N
M
>H
N
N*
M
O
ON
H
O
>
+
+
00
SO
N
8 8
^
« O
a
H
+
+
c
I
p
i
n8
OO
9-
0
rj- f<i
•<j- N
IN" N
M
N
N*
O
w
*sp
+ + ++
N
MS
<•* «|
N
O
HI
M
PT
N"
fT
+ +++
c
ON
u
<sT o*
^
Q
o"
*<"»
£
/
MS
5
o"
N
N
«TN
14
M
S Q
•a- W
p.
MN
|2
H
o
N
CN
Mrt.
NO
N
N
ti ti >0
s
2
N
o*
fsf\
CN
++
W
->sf
+
++
Q
°* °~ °*
N
H
N
1
3
«J
u e
<u =a o
E
so
,0
ti ti ti
2
s
N
N
N
<N"
o" cT
OC OO
+++
1
NO
1
N
l-H
"?
N
|
*
1
oo
1
1
N
N
1
N
1
oo
1
1
Cs
r-
f-t-s.
1
1
CN NO
1
N
+ +
++
++++
++++
+
++
++
++++
++++
+
„ t;
Jl •«
M
SIS
SO
H
+ + +
3
O
I
N
co OOOO
N
_o
1
(T
H
N
so
1
o
u
+++
a>
N
1
6-
9
a
N
oo r-- o"
N
«TN
CN
s
CN
CN
_o
d d
C
U
(J
A G
N
SO
O SO sO o •a
Mrt.
Nov.
a
N
ON
IN
«N
N
N
N
X)
&
if oe
D NOsO OO
h +
CN
fs^
r
J
Cs
f|
r-r.
CN
-s
Dec.
o
en,
3»44>
M
Lz
IN
CN
Febr.
•a
CN
Febr.
Febr.
Febr.
Febr.
o
ti
3
J
B
o
c
N
a
• Si,
c 5p
u G
3
.2 N
X
PQ >
6-? S
§I8
g -5
o ^ o
a.
o
« a,
•su ^
ja S
N U > d)
119
C
Q
>
o
T3
Z
o
o
X
+
a
<
•3
z
w
a
H
o -a
2
+
+
_
P-,
W
—
55
on
H
I
—
a
O
rt
3
:i <z
t
Q
•
+
—
I
—
W
W
p
>
1 1°
a
N
o—
+
+
+
+
I
9
1
120
a
s
rh
S
3?
B
o
I
H
ITS
vo
>
I
ON
CN
JNJ
N
ti
C\
|S
(J
-Q
D EC Q A
Q
£
g
r-j
N
o* c o" c
C
>
rr\
<
uoo
m
1
1
OJ
1
VO
Mrt.
|
c-\
NO^
1
ati
ti
N aM
oo" o"
N
M
N
PT
M
ON
+
EVELI1NlGEN
+
|
I
M
_o
Jo
H
ON
U
N
N
•f
O
¥M
1
1
|
I
1
1
O
M
N
1
1
+
1
1
o
*^
ON
M
M
M
I~I
+
+
+
m
m
M
+
1,22
-<»•
+
+
+
M
+
fr
a
n
f
o
T3
•a
t!
«
121
«
3
G
N
C
u
ITS n
3s
a
N
N" ti ti
o
Z
>
H
•
N
z
Z
*
rt
Z
PQ
Q
Z
&
W
w
I
I
1—,
I—I
HH •
1-1
<
w
H
00
H
P
00
W
sa
Ml
c
H
o
o
3
u
in
I
PH
122
00
3
zm
zz
a
s
u
1
—2
u
J
1 I -g
°
X +
3
R
•§
2 m
§ coa 8
Q
ON
N
3
2
rM
<-\CN
C
CI
>
Q
ri"N
•
0
CN
S
GO
d
<N^
WN
c"
3
7 en 8 Sept.
Mei, I en 2 \
I
N"*
C
OJ
<N
INGEN
Sept. en i t/m
*1
a
m
N
co
3
<
4
s
J
CN
CN
6
oo
a
N
c
E_
NO oou
N
c4
C5
1
O
3
3
Sept. e:
cp
en
Aug.
Juni
De(
M
60
3
2. S.
1
—>
3
a.
on
>
O
Z
vo
o oo
+
?
w
" d,
°o"
c
a
o" o"
oN" ooo"
+
++
N*
H
O
so
a s
CH
O
.&
*
' z i
OO
|Q
P pq
z
3
S3
o
> 2
o
Z e
•* o\
z
3a ^
~<Ji
OS
M
M
o"
M
M
II
p 1-1
z
60
3
•3
o
i4
a
•a
c
J3
<D
43
•E
8 2
-3 9
Q
3
I8
3
N
123
VERWIJZING
B E E K M A N , Dr. A . A . Nederland als polderland, derde druk
1932.
W . Waterbouwkundige aanteekeningen over
de Zeeuwsche Oeververdediging, 1874.
CONRAD, J . F .
EMPEL, M . V A N en H . PIETERS.
1931.
Zeeland door de eeuwen heen,
F O K K E R , M r . A . J . F . Schouwen voor 1600. ie en 2e deel
(1909).
F O K K E R , Mr. A . J . F . Anne met de Gesp. Stukken en minuten
den Lande van Schouwen betreffende, benevens eenige
andere bescheiden, 1909.
F O K K E R , Mr. A . J . F . Schouwen van 1600—1900. Geschiedkundige bijzonderheden uit authentieke bronnen in chronotogische volgorde verzameld, 1908.
HOGERWAARD, M . B . G . De oeververdediging in Zeeland
sedert i860. 12 Stukken, 1 vervolg en 5 atlassen, 1881—1908.
HOGERWAARD, M . B . G . Memorie over de verdediging van
de Zeeuwsche oevers, 1893.
HOLLESTELLE, A . Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van de waterschappen en polders in het eiland Tolen.
Tweede, veel vermeerderde druk, 1919.
HOLLESTELLE, A . Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van het in de i6e eeuw geheel overstroomde Noordbeveland.
124
HUNNIUS, B . Het staatische Vlaanderen of de Zeeuwsche
buise, 1718.
Z . J . D E . Beschrijving van den watervloed
van den 4 Februari 1825.
KANTER, PHIL.
M A G E N D A N S , J. F.
Provinciale Almanak voor Zeeland.
N A G T G L A S , F. en M . F. L A N D S H E E R .
Zeelandia Illustrata.
Verzameling van kaarten, portretten, platen, enz. betreffende
de oudheid en geschiedenis van Zeeland, toebehoorende
aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. ie en
2e deel, 1880—1905.
O R T T , J . R . F. Staat van uitgevoerde werken in de provincie
Zeeland tot verdediging der kusten van de calamiteuze
polders en van den oever voor Terneuzen van en met
1830—i860.
POTTER, F. D E . Geschiedkundige
Zeeuwsch—Vlaanderen.
mededeelingen
over
Raad van den Waterstaat voor Zeeland, benoemd bij beschikking
van 9 Juni i860, n°. 143, 3e afdeeling. Verslag aan den
Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende de oeververdediging in Zeeland, 1862.
Raad van den Waterstaat voor Zeeland. Nota's en andere stukken,
1861.
Rapport van den Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat (Zeeland) over den stormvloed van 12 Maart 1906,
zijn uitwerking en gevolgen.
Register XI, Zeeland, vijfde uitgave 1926. Hoogte van verkenmerken volgens N . A . P . , gevonden bij de nauwkeurigheids125
waterpassingen, de waterpassingen van den Algemeenen
Dienst van den Rijkswaterstaat en waterpassingen van
andere organisaties, alsmede verdere wijzigingen en aanvullingen. Uitgegeven door het Ministerie van Waterstaat.
REIJGFRSBERGEN,
J. VAN.
Dije Cronijcke van Z E E L A N D T .
REYGERSBERGEN, J . V A N . De oude Cronijcke en de Historien
van Zeelandt.
Roos, G . P. Beknopt geschied- en aardrijkskundig woordenboek van Zeeuwsch-Vlaanderen. Westelijk deel, 1874.
SMAIXEGANGE, M . Nieuwe Cronijck van Zeeland.
U T R E C H T DRESSELHUIS,
J . A B . De provincie Zeeland in
hare aloude gesteldheid en geregelde vorming beschouwd.
V E E N , I R . J O H . V A N . Onderzoekingen in de hoofden, in
verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust, 1936.
Wegwifcer voor de Binnenscheepvaart, deel I I , Zuidelijk Nederland
met 5 overzichtskaarten en 27 plattegronden, tweede druk
1932, met aanvullingsblad tot 1 Januari 1936. Uitgegeven
door het Ministerie van Waterstaat.
W I E R S U M , D R . E . en J H R . M R . B. M . D E J O N G E V A N E L L E M E E T .
Rechten van Schouwen en Duiveland. Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot uitgave der bronnen van
het Oud Vaderlandsche Recht. Vijfde deel, 1906.
WOLTERS, M . I . Receuil de Lois, Arretes, Reglements, etc.
concernant Padministration des eaux et polders de la Flandre
orientale. Tome Premier et Second. Troisieme Edition.
126
A L P H A B E T I S C H E NAAMLIJST V A N D E
POLDERS E N W A T E R S C H A P P E N
Biz.
Aan- en Genderdijke (Waterschap)
98
Aardenburgsche-Havenpolder . . 98
Abraham Wissepolder (Waterschap Rumoirt)
75
Absdalepolder (Waterschap Absdale, Riet- en Wulfsdijk) . . 98
Absdale, Riet- en Wulfsdijk (Waterschap)
98
Adornispolder
104
Adornis (Waterschap voor het
bestuur en beheer der waterkeering van den calamiteuzen
polder)
105
Adriaanspolder
81
Adriana-Johannapolder
71
Altekleinpolder (Noordbeveland) 81
Altekleinpolder (Schouwen en
Duiveland)
73
Ameliapolder
98
Angelinapolder
96
Ankeverepolder (Waterschap
's-Heer-Arendskerke)
90
Anna-Frisopolder
82
Anna-Jakobapolder (Waterschap
Rumoirt)
75
Anna-Mariapolder
86
Anna-Vosdijkpolder (Waterschap
St.-Annaland)
76
Annexpolder (Kleine Henricus of) 101
Antwerperpolder (Waterschap
Kadzand)
97
Austerlitzpolder
98
9
Biz.
Autrichepolder
98
Baanstpolder (Waterschap Groede
en Baanst)
96
Baarlandpolder (Waterschap Baarland)
86
Baarland (Waterschap)
86
Baarlandstellepolder (Waterschap
Baarland)
86
Baarsdijkpolder (Waterschap
Poortvliet)
76
Barradots of Molenpolder (Polder
Walcheren)
80
Bartelmeetpolder (Waterschap
Poortvliet)
76
Beekshoekpolder (Polder Walcheren)
80
Beoosten Blij-benoordenpolder . 98
Beoosten- en bewesten-Blijpolder 98
Beooster-Eede en Hoogland-vanSt.-Kruis (Waterschap).... 98
Beukelspolder
98
Bewesten-Terhofstedepolder (Waterschap Kadzand)
97
Bewester-Eede-benoorden St.Pietersdijk (Polder)
98
Bewester-Eede-bezuiden-St.-Pietersdijk (Polder)
98
Biervliet (Waterschap voor de uitwatering van de polders te) . 108
Biezenpolder
99
Blazekoppolder (Waterschap Ellewoudsdijk en Waterschap Ovezande)
87
127
Biz.
Biz.
Buitenpolders van Nisse (WaterBlokspolder (Waterschap Groede
schap De)
89
en Baanst)
96
Buizenpolder (Waterschap GrootBloois en Oud-Bommenee (Waen Klein-Baarzande)
96
terschap)
73
Burenpolder (Waterschap De
Bontepolder
99
Breede Watering bewesten IerBoonepolder
87
seke)
87
Boonepolder (Polder Walcheren) 80
Burg- en Zoutelandspolder . . 99
Borrenbroodpolder
71
Burg- en Westlandpolder. . . . 74
Borsele (Polder)
91
Burg- en Westland (Waterschap
Borsele (Waterschap voor het bevoor het bestuur en beheer der
stuur en beheer der waterkeewaterkeering van den calamiring van den calamiteuzen
teuzen polder)
74
polder)
91
Butpolder
99
Brandkreekpolder (Waterschap
Bijleveldpolder
80
Eiland en Brankreek) . . . . 99
Calangepolder (Waterschap OveBreedenvlietpolder (Waterschap
zande)
90
St.-Annaland)
76
Cathalijnepolder (Generale PrinsBreede Watering bewesten Ierseke
Willempolder)
99
(Waterschap De)
87
Catharinapolder
99
Brilspolder
99
Christiaanpolder
81
Brixuspolder (Waterschap GreveChristoffelpolder (Waterschap
ninge)
116
Schouwen)
72
Broeder- en Zusterpolder . . . 89
Clarapolder
96
Broek en Rooland (Waterschap) 77
Clasinapolder
8
Broekpolder (Waterschap Broek
Cleijhemspolder (Waterschap
en Rooland)
77
Groede en Baanst)
9
Brugschepolder (Waterschap GreCraeyenspolder (Waterschap Robveninge)
116
bemoreel, Gouverneur en CraeBrugschevaart of Kanaalpolder . 99
yens)
11
Bruinissepolder (Waterschap BruiCranepolder
9
nisse)
74
Dalempolder (Waterschap De
Bruinisse (Waterschap)
73
vrije polders onder Tolen) .
Bruinisse (Waterschap voor het
Damespolder (Waterschap) . . .
bestuur en beheer der waterDekkerspolder
keering van het calamiteuze
Deurloopolder
waterschap)
74
128
Biz.
Dijckmeesterpolder . . . . . . .
96
Dierentijdpolder (Waterschap
Oranje Dierentijd)
102
Dierkensteenpolder (Generale
Prins-Willempolder)
99
Diomedepolder
99
Dreischorpolder
71
Driewegenpolder (Waterschap Ellewoudsdijk)
87
Dullaardpolder (Waterschap Lamswaarde ca.)
101
Dijkwater (Het voormalige)
(Waterschap Schouwen) . . . 72
Eekenissepolder (Waterschap
Lamswaarde ca.)
IOI
Eendrachtspolder
104
Eerste Batpolder
87
Egbert-Petruspolder
87
Eikenpolder (Waterschap Kadzand)
97
Eiland en Brandkreek (Waterschap)
99
Elisabethpolder (Arnemuiden). . 80
Elisabethpolder (Biervliet) . . . 96
Elizabethpolder (Waterschap
Groot- en Klein-Baarzande) . 96
Ellewoudsdijk (Polder) (Waterschap Ellewoudsdijk) . . . . 87
Ellewoudsdijk (Waterschap) . . 87
Emanuelpolder
87
Emma of Ameliapolder (Waterschap Smids- en Koegorsschorre ca.)
103
Eugeniapolder
99
Everingenpolder (Waterschap Ellewoudsdijk)
87
Biz.
Ferdinandus (Waterschap) . . .
Fiernispolder (Waterschap Middelzwake)
Filippinepolder
Fredericuspolder (Waterschap
Oud-Wolfaartsdijk)
Frederikapolder
Frederikspolder
Galgepolder
Gars- en Grubekepolder (Waterschap Kadzand)
Geersdijkpolder
Geertruidapolder (Waterschap
Scherpenisse)
Geertruidapolder
Geest- of Willem-Gijzenpolder
(Waterschap Schouwen) . . .
Gellinkpolder
Generale Prins-Willempolder . .
Generale Prins-Willempolder, 2e
gedeelte (Generale Prins-Willempolder)
Gerard-de-Moorspolder (Waterschap Groede en Baanst). . .
Gerstepolder (Polder Walcheren)
Gistelarepolder (Waterschap
Groot- en Klein-Baarzande) .
Godefroipolder
Goedepolder (Polder Walcheren)
Goesche Polder (Waterschap Goesche c. a.)
Goesche c. a. (Waterschap). . .
Goesche Polder (Hoek) . . . .
Golenpolder (Waterschap Grooten Klein-Baarzande)
99
89
99
88
89
82
73
97
82
78
99
72
99
99
99
96
80
96
116
80
89
89
99
96
129
Biz.
Goodsvlietpolder (Waterschap
Groote Boom en Goodsvliet) 100
Gooikens-Nieuwlandpolder . . . 73
Goudenpolder
99
Gouverneurpolder (Waterschap
Robbemoreel, Gouverneur en
Craeyens)
116
Gouweveer en Zelke (Waterschap) 71
Gouweveerpolder (Waterschap
Gouweveer en Zelke) . . . . 71
Greveningepolder (Waterschap
Greveninge)
116
Greveninge (Waterschap). . . . 116
Groede en Baanst (Waterschap) 96
Groot Bettewaardepolder. . . . 73
Groot-Cambronpolder
99
Groote Bladelingspolder (Waterschap Kadzand)
97
Groote Boom en Goodsvliet
(Waterschap)
100
Groote Boompolder (Waterschap
Groote Boom en Goodsvliet) 100
Groote Corneliapolder
100
Groote en Kleine Beierenpolder
(Waterschap Ooster en SirJansland)
72
Groote en Kleine Isabella (Waterschap)
96
Groote- en Kleine Zoute (Waterschap)
100
Groote- en Klein-Zuiddiepe (Waterschap)
100
Groote Hengsdijkpolder (Waterschap Hengs- en Rummersdijk) 100
Groote Henricuspolder
100
Groote Huisenspolder
100
130
Biz.
Groote Isabellapolder (Waterschap Groote en Kleine Isabella) 96
Groote Jonkvrouw-benoorden
(Polder)
100
Groote Jonkvrouw-bezuidenpolder (Waterschap Groote Jonkvrouw-bezuiden)
100
Groote Jonkvrouw-bezuiden (Waterschap)
100
Groote Loodijkpolder (Waterschap Kadzand)
97
Groot- en Klein-Baarzande (Waterschap)
96
Groot- en Klein-Landekenspolder
(Waterschap St.-Maartensdijk) 77
Groote of Oude St.-Albertpolder 116
Groote Oudemanspolder (Waterschap Groote Jonkvrouw-bezuiden)
100
Groote Reinoutpolder (Waterschap Baarland)
86
Groote St. Anna en Nieuwehoven
(Waterschap)
96
Groote St.-Annapolder (Waterschap Groote St.-Anna en
Nieuwehoven)
96
Groote Suatie te Oostburg (Waterschap op de)
no
Groote Zoutepolder (Waterschap
Groote- en Kleine Zoute) . . 100
Groote Zuiddieppolder (Waterschap Groote- en Klein-Zuiddiepe)
100
Groot-Kieldrechtpolder
100
Groot- of Oud-Ferdinanduspolder
(Waterschap Perdinandus) . . 99
Biz.
Groot St.-Jacobspolder (Waterschap Schouwen)
Havenpolder (Waterschap Lamswaarde c. a.)
Haventje van Biezelingepolder .
Havikpolder
Heerenpolder
Heerenpolder (Waterschap Grooten Klein-Baarzande)
Heer-Geertspolder (Waterschap
's-Gravenpolder)
Heerjanspolder (Waterschap Oosterzwake)
Heerjanszpolder (Noordbeveland)
Heerjansz. c. a. (Waterschap voor
de uitwatering van de polders)
Helenapolder
Hellegatpolder
Hendrik, Veersche of Versepolder
(Waterschap Groot- en KleinBaarzande)
Hengs- en Rummersdijk (Waterschap)
Henriettepolder (Schouwen en
Duiveland)
Henriettepolder (St.-Filipsland) .
Herdijkte Zwartepolder . . . .
Hertogin-Hedwigepolder . . . .
Hikkepolder (Waterschap OudVosmeer)
Hoedekenskerke (Polder) (Waterschap Hoedekenskerke) . . .
Hoedekenskerke (Waterschap) .
Hogerwaardpolder
Hollarepolder
72
101
89
100
89
96
90
88
81
85
100
96
96
100
73
75
96
96
76
87
87
95
75
Biz.
Hollepolder (Waterschap Ovezande)
90
Hollestellepolder (Waterschap
Ovezande)
90
Hoofdplaat en Thomaes (Waterschap voor het bestuur en beheer der waterkeering van de
calamiteuze polders)
106
Hoofdplaatpolder
104
Hoof- en Molenpolder (Waterschap Lamswaarde c. a.) . . . 101
Hooglandpolder (Waterschap De
vereenigde polders van Ossenisse)
98
Houwerpolder
81
Houwerpolder (De)
75
Hugopolder (Waterschap Middelzwake)
89
Hulster- en Akseler Ambacht
(Waterschap)
111
Hulsternieuwlandpolder . . . . 100
Isabellapolder benoorden Aardenburg
100
Isenpolder (Waterschap Groede
en Baanst)
96
Jacobpolder
87
Jakobapolder
82
Jan Vierloospolder (Waterschap
Middelzwake)
89
Jeronimuspolder (Waterschap Eiland en Brandkreek) . . . . 99
Johanna-Mariapolder
75
Johannapolder
81
Jong-Baarzandepolder
1 co
Jong-Breskenspolder (Waterschap
Oud- en Jong-Breskens) . . . 105
131
Jongepolder
Jonkvrouw Annapolder . . . .
Jonkvrouw Anna (Waterschap
voor het bestuur en beheer der
waterkeering van den calamiteuzen polder)
Kaarspolder (Waterschap De
Breede Watering bewesten
Ierseke)
Kadzand (Waterschap)
Kamerpolder (Waterschap Baarland en Waterschap Ellewoudsdijk)
Kampensnieuwlandpolder. . . .
Kamperlandpolder
Kanaalpolder
Kaneelpolder (Waterschap Middelzwake)
Kanisvlietpolder
Kanisvliet Binnenpolder (Kanisvlietpolder)
Kanisvliet Buitenpolder (Kanisvlietpolder)
Kapellepolder (Waterschap Kadzand)
Kapellepolder
Karelpolder
Kasteelpolder (Waterschap Kadzand)
Katspolder
Katspolder (Waterschap ZuidKats, St. Anna en Sparks) . .
Kattepolder (Polder Walcheren).
Keetpolder (Waterschap Schouwen)
132
Biz.
Biz.
71
82
Kerkepolder (Waterschap OudVosmeer)
76
Kievitenpolder
100
Kievitspolder (Waterschap Walsoorden)
105
Klaas-van-Steelandpolder (Waterschap Poortvliet)
76
Klein-Baarzandepolder (Waterschap Groot- en Klein-Baarzande)
96
Klein-Bettewaarde of Saspolder . 73
Klein-Cambronpolder
100
Kleine Bladelingpolder (Waterschap Kadzand)
97
Kleine Boompolder
116
Kleine Corneliapolder
ior
Kleine Eendrachtspolder.... 104
Kleine Hengsdijkpolder (Waterschap Hengs- en Rummersdijk) 100
Kleine Henricus- of Annexpolder 101
Kleine Huisenspolder
104
Kleine Isabellapolder (Waterschap
Groote en Kleine Isabella) . . 96
Kleine Jonkvrouw-benoordenpolder
101
Kleine Lodijkpolder
101
Kleine Molenpolder
97
Kleine Oudemanspolder (Waterschap Eiland en Brandkreek) . 99
Kleine Pas- of Waesberghepolder 101
Kleinepolder (Waterschap Groede
en Baanst)
96
Kleine Reinoutpolder (Waterschap Baarland)
87
Kleine St.-Albert-of Sas-van-Gentpolder
ior
83
87
96
86
82
82
97
89
100
100
100
97
100
87
97
81
104
80
72
Biz.
Biz.
Kleine St.-Annapolder
101
Kleine Stellepolder
97
Kleine Zevenaar- of Noordwestenrijkpolder
101
Kleine Zoutepolder (Waterschap
Groote- en Kleine Zoute) . . 1 0 0
Klein-Zuiddiepepolder (Waterschap Groote- en Klein-Zuiddiepe)
100
Klein-Kieldrechtpolder (Waterschap Willem-Hendriks en
Klein-Kieldrecht)
104
Klein- of Nieuw-Ferdinanduspolder (Waterschap Fcrdinandus)
99
Klingepolder
101
Koegors c. a. (Waterschap) . . 101
Koegors en Nieuwe Zevenaarpolder (Waterschap Koegors c. a.) ioi
Kompolder
109
Koningin-Emmapolder
97
Koninginnepolder
97
Koningspolder
89
Korenpolder (Waterschap 's-Gravenpolder)
90
Kouden Polder
97
Koude (Polder) (Waterschap De
Breede Watering bewesten Ierseke)
87
Krabbendijke (Waterschap) . . . 89
Krakeelpolder (Waterschap Eiland
en Brandkreek)
99
Kramerspolder (Waterschap Rumoirt)
75
Krekerakpolder
87
Krekepolder
101
Kruiningenpolder (Waterschap
Kruiningen)
87
Kruiningen (Waterschap). . . . 87
Kruiningenpolder (Waterschap
De Buitenpolders van Nisse) . 89
Kruispolder
97
Kruispolder (Waterschap Eiland
en Brandkreek)
99
Kijkuitpolder (Waterschap Nieuw
Bommenee)
71
Lampsinspolder
101
Lamswaarde c. a. (Waterschap) . 101
Lange Marepolder (Waterschap
Ellewoudsdijk)
87
Langendampolder (Waterschap
Oude Graauw en Langendam) 102
Lange Nieuwlandpolder (Waterschap De Buitenpolders van
Nisse)
89
Lapschuursche Gatpolder. . . . 101
Leendert-Abrahampolder . . . . 82
Leendert-Abraham (Waterschap
voor het bestuur en beheer der
waterkeering van calamiteuzen
polder)
8}
Leguitpolder (Waterschap OudVosmeer)
76
Lievenspolder
101
Lippenspolder (Kanisvlietpolder) 100
Loozepolder
97
Louisapolder (Aksel)
101
Louisapolder (Hulst)
101
Louisepolder (Waterschap 's-HeerArendskerke)
90
Loven en Willemskerke (Waterschap)
97
133
Biz.
Lovenpolder (Waterschap Loven
en Willemskerke)
97
Lijsbettepolder (Waterschap Kadzand)
97
Maagspolder
89
Maarlandpolder
73
Magdalenapolder (Biervliet). . . 101
Magdalenapolder (Schoondijke) . 101
Marepolder
89
Maneschijnpolder (Waterschap
Greveninge)
116
Manteaupolder
101
Margaretapolder (Waterschap Stavenisse)
77
Margretapolder
104
Margueritepolder (Waterschap Eiland en Brandkreek)
99
Mariapolder (Biervliet)
101
Mariapolder (Noordbeveland) . . 81
Mariapolder (Sluis)
ioi
Mariapolder (Waterschap St.-Annaland)
76
Mariapolder (Waterschap Walsoorden)
105
Mauritspolder
101
Melopolder
97
Mettenijepolder (Waterschap Kadzand)
97
Middelburgschepolder (Walcheren)
81
Middelburgschepolder (ZeeuwschVlaanderen)
116
Middellandpolder (Waterschap
St.-Maartensdijk)
77
Middelzwakepolder (Waterschap
Middelzwake)
89
»34
Biz.
Middelzwake (Waterschap) . . .
Mispadpolder (Waterschap Lamswaarde c. a.)
Moerbekepolder
Moerspuipolder
Moggershilpolder
Molenpolder (Arnemuiden) . . .
Molenpolder (Waterschap Baarland)
Molenpolder (Nieuw- en St.Joosland)
Molenpolder (Waterschap St.Maartensdijk)
Molenpolder (Waterschap Walsoorden)
Molenpolder (Zuidbeveland) . .
Monnikenpolder (Waterschap
Krabbendijke)
Mortierepolder
Mosselpolder
Muiepolder
Nieuw-beoosten-Blij-bezuidenpolder
Nieuw-Bommeneepolder . . . .
Nieuw-Bommenee (Waterschap).
Nieuwe Annex-Stavenissepolder.
Nieuwe Eglantierpolder (Waterschap Koegors c. a.) . . . .
Nieuwe Groedesche of Oude-ijvepolder (Waterschap Groede en
Baanst)
Nieuwe Havenpolder
Nieuwe Hoondertpolder (Waterschap Hoedekenskerke) . . .
89
101
102
116
78
81
87
81
77
105
88
89
81
97
75
102
71
71
76
101
96
97
87
Biz.
Biz.
Nieuwehovenpolder (Waterschap
Groote St.-Anna en Nieuwehoven)
96
Nieuwe Kamerpolder (Waterschap
's-Heer-Arendskerke)
90
Nieuwe Karnemelkpolder . . . 102
Nieuwe Kraaiertpolder
90
Nieuw- en St.-Jooslandpolder . 80
Nieuwe of Jongepolder van Dreischor of Belder
71
Nieuwe of Suzannapolder (Waterschap St.-Jeroen of Bantam
en Nieuwe of Suzanna) . . . 73
Nieuwe Passegeulepolder. . . . 102
Nieuwe Polder bij Sas-van-Gent 102
Nieuwerkerkepolder
81
Nieuwe Veerpolder
71
Nieuweveldpolder (Generale
Prins-Willempolder)
99
Nieuwe Vrijbergepolder (Waterschap Vrijberge)
77
Nieuwe Westkraaiert (Waterschap) 90
Nieuwe Westkraaiert (Borselen)
(Waterschap Nieuwe Westkraaiert)
90
Nieuwe Westkraaiert ('s-HeerArendskerke en 's-Heerenhoek)
(Waterschap Nieuwe Westkraaiert)
90
Nieuwe Zevenaar en Koegors
(Waterschap Koegors c. a.) . 101
Nieuwe Zuidmoerpolder . . . . 77
Nieuw Kempenshofstedepolder
(Waterschap Stavenisse) . . . 77
Nieuw-Kieldrechtpolder . . . . 102
Nieuw-Koegorspolder
102
Nieuw-Krabbendijkepolder (Waterschap Krabbendijke). . . . 89
Nieuwlandpolder (Waterschap De
vrije polders onder Tolen) . . 77
Nieuwlandepolder
88
Nieuwlande (Polder) (Waterschap
Nisse-Stelle en Waterschap
Ovezande)
Nieuw Landeke (Polder) (Waterschap 's-Heer-Arendskerke) . 90
Nieuw Maartensdijkpolder (Waschap Stavenisse)
77
Nieuw-Naterspolder (Waterschap
Nieuw-Bommenee)
71
Nieuw-Neuzenpolder
104
Nieuw-Neuzen (Waterschap voor
het bestuur en beheer der waterkeering van den calamiteuzen
polder)
106
Nieuw-Noordbevelandpolder
(Waterschap Oud- en NieuwNoordbeveland)
82
Nieuw-Olzendepolder
88
Nieuw-Otenepolder
104
Nieuw-Ovezande (Waterschap
Baarland en Waterschap Ovezande)
87
Nieuw-Papeschorpolder . . . . 102
Nieuw-Sabbingepolder
90
Nieuw-Strijenpolder (Waterschap
Poortvliet)
76
Nieuw-Vreclandpolder (Waterschap Hoedekenskerke) . . . 87
Nieuw-Westenrijkpolder . . . . 102
Nisse-Stellepolder (Waterschap
Nisse-Stelle)
90
I O
135
Biz.
Nisse-Stelle (Waterschap). . . . 90
Nol, Kouden en Loven (Waterschap voor het beheer en onderhoud van de Nol tusschen den
Kouden en den Lovenpolder) 97
Noorddijkpolder (Waterschap
Walsoorden)
105
Noord- en Zuiddanielpolder (Waterschap De Buitenpolders van
Nisse)
89
Noordernieuwlandpolder (Waterschap Schouwen)
72
Noordernieuwlandpolder (Polder
Walcheren)
80
Noordgouwepolder (Waterschap
Noordgouwe)
73
Noordgouwe (Waterschap) . . . 73
Noordhofpolder (Waterschap
Walsoorden)
105
Noordkraaiertpolder
88
Noordlandpolder (Waterschap
's-Heer-Arendskerke)
90
Noordpolder bij Aksel
102
Noordpolder bij Terneuzen . . 98
Noordpolder (Waterschap Ellewoudsdijk)
87
Noordpolder (Waterschap Hoedekenskerke)
87
Noordpolder (Waterschap St.Maartensdijk)
77
Noordwesthoekpolder (Waterschap Groot- en Klein-Baarzande)
96
Noordzakpolder (Waterschap
's-Heer-Arendskerke)
90
136
Biz
Nijspolder (Waterschap De Vereenigde polders van Ossenisse) 98
Olieslagerspolder
102
Onrust, Jakoba en Anna-Friso
(Waterschap voor het bestuur
en beheer der waterkeering van
de calamiteuze polders) . . . 84
Onrustpolder
82
Onze-Lieve-Vrouwpolder (Waterschap Ovezande)
90
Oostbevelandpolder
9
Oostbeveland (Waterschap voor
het bestuur en beheer der waterkeering van den calamiteuzen
polder)
9
Oosteren ban van Schouwen.
(Polder)
7
Ooster- en Sir-Jansland (Waterschap)
7
Oosterguite (Polder) (Waterschap
's-Heer-Arendskerke)
91
Oosterlandpolder (Waterschap
Ooster- en Sir-Jansland) . . 7
Oosterland (Polder) (Waterschap
's-Heer-Arendskerke)
Oosterlandpolder (Waterschap
Oud-Wolfaartsdijk)
Oosternieuwlandpolder (Polder
Walcheren)
Oosterzwakepolder (Waterschap
Oosterzwake)
Oosterzwake (Waterschap) . . .
Oosthinkelsche Polder (Waterschap Kruiningen)
Oostnieuwlandpolder
Oostpolder (Krabbendijke) . . .
Biz.
Oostpolder (Noordbeveland) . . 82
Oostpolder ('s-Heer-Arendskerke) 90
Oostvogelpolder (Waterschap
Lams waarde c. a.)
101
Oostvrijbergepolder (Waterschap
Vrijberge)
77
Oranje benoordenljzendijkepolder
(Waterschap Oranje Dierentijd) 102
Oranjeboschpolder (Polder Walcheren)
80
Oranje Dierentijd (Waterschap) 102
Oranjepolder (Biervliet) . . . . 102
Oranjepolder (Walcheren) . . . 80
Oud-beoosten-Blij-bezuidenpolder 102
Oud-Breskenspolder (Waterschap
Oud- en Jong-Breskens) . . . 105
Oude Eglantierpolder
102
Oude Graauw en Langendam
(Waterschap)
102
Oude Graauwpolder (Waterschap
Oude Graauw en Langendam) 102
Oude-Groedsche Polder (Waterschap Groede en Baanst). . . 96
Oudehaven of Zoetwaterpolder 102
Oudehavenpolder (Polder Walcheren)
80
Oude Hoondertpolder (Waterschap Hoedekenskerke) . . .
Oude Kamerpolder (Waterschap
's-Heer-Arendskerke)
Oude Karnemelkpolder (Waterschap Rieden c. a.)
Oude Kraaiertpolder
Oudelandenpolder (Waterschap
Baarland)
87
90
103
90
87
Biz.
Oudelandpolder (Waterschap
Lamswaarde c. a.)
101
Oude Landpolder (Waterschap
St.-Annaland)
76
Oude Landpolder (Waterschap
St.-Maartensdijk)
77
Oudelandschepolder (Waterschap
Kadzand)
97
Oude Middelburgsche Havenpolder (Polder Walcheren) . . . 80
Oude Nieuwlandpolder (Waterschap 's-Heer-Arendskerke). . 90
Oude Nieuwlandpolder (Polder
Vierbannen van Duiveland) . 73
Oud- en Jong-Breskens (Waterschap)
105
Oud- en Jong-Breskens (Waterschap voor het bestuur en beheer der waterkeering van het
calamiteuze waterschap) . . . 106
Oud- en Nieuw-Noordbeveland
(Waterschap)
81
Oude Passegeulepolder (Waterschap Eiland en Brandkreek) . 99
Oude Passegeulepolder (Generale
Prins-Willempolder)
99
Oude Polder van St.-Filipsland . 75
Oudepolder (Waterschap Groede
en Baanst)
96
Oude Stads- Havendijken (Waterschap Lamswaarde c. a.) . . 101
Oude Stadspolder
109
Oude Vreelandpolder (Waterschap Hoedekenskerke) . . . 87
Oude Zevenaarpolder
102
137
Biz.
Oude Zuidmoerpolder (Waterschap Stavenisse)
Oud-Kempenshofstedepolder . .
Oud-Kempenshofstede en Moggershil (Waterschap voor het
bestuur en beheer der -waterkeering van de calamiteuze polders)
Oud-Kortgenepolder
Oud-Krabbendijkepolder (Waterschap Waarde)
Oud-Kijkuitpolder (Waterschap
Oud-Vosmeer)
Oud-Noordbevelandpolder . . .
Oud-Ovezandepolder
(Waterschap Ovezande)
77
78
8
7
82
88
76
82
90
Oud-Sabbingepolder (Waterschap
Oud-Wolfaartsdijk)
88
Oud-St.-Jooslandpolder . . . . 81
Oud-Strijenpolder (Waterschap
De Vrije polders onder Tolen) 77
Oud-Vogelschor of Zuidwestenrijkpolder
102
Oud-Vosmeerpolder (Waterschap
Oud-Vosmeer)
76
Oud-Vosmeer (Waterschap) . . 76
Oud-Westenrijkpolder
102
Oud-Wolfaartsdijk (Waterschap) 88
Ouwelandpolder
(Waterschap
's-Heer-Arendskerke)
90
Overslagpolder
102
Oversprong van den Havenpolder
(Waterschap Lamswaarde c. a.) 101
Ovezande (Waterschap) . . . . 90
138
Biz.
Papenpolder, ie gedeelte (Bewester-Eede-bezuiden-St.-Pietrsdijkpolder)
99
Papenpolder, 2e gedeelte . . . . 102
Papeschorpolder
102
Parasispolder (Waterschap Grooten Klein-Baarzande)
96
Parochiepolder
102
Paulinapolder
98
Perkpolder (Waterschap Walsoorden)
105
Perponcherpolder (De)
90
Peukepolder (Waterschap De
vrije polders onder Tolen) . . 77
Pier- en Pinkspolder (Waterschap
Goesche c. a.)
89
Piersenspolder
102
Pieterspolder
(Waterschap
's-Heer-Arendskerke)
90
Platepolder (Waterschap 's-HeerArendskerke)
90
Pluimpotpolder
(Waterschap
Poortvliet, Waterschap St.Annaland en Waterschap St.Maartensdijk)
76
Poelpolder
102
Poortvliet
en Mallandpolder
(Waterschap Poortvliet) . . . 76
Poortvliet (Waterschap) . . . . 76
Priestermeetpolder (Waterschap
Poortvliet)
76
Prins-Hendrikpolder
(Waterschap)
75
Proostpolder (Waterschap Groede
en Baanst)
96
B!z.
Biz.
Prooiepolder (Waterschap De
Buitenpolders van Nisse). . . 89
Prosperpolder, Nederlandsch gedeelte
98
Puitpolder (Waterschap De vrije
polders onder Tolen) . . . . 77
Quistkostpolder (Waterschap
Baarland)
87
Rapenburgpolder
80
Ravensoordpolder (Waterschap
St.-Maartensdijk)
77
Razernijpolder (Waterschap De
vrije polders onder Tolen) . . 77
Reigersbergsche Polder
88
Retranchementpolder
102
Rieden c. a. (Waterschap) . . . 102
Riedenpolder (Waterschap Rieden
c. a.)
103
Riet- en Wulfsdijkpolder (Waterschap Absdale, Riet- en Wulfsdijk)
98
Rippolder
82
Robbemoreel, Gouverneur en
Craeyens (Waterschap) . . . 116
Robbemoreelpolder (Waterschap
Robbemoreel, Gouverneur en
Craeyens)
116
Rondepolder (Waterschap De
Buitenpolders van Nisse). . . 89
Roodepolder (Waterschap Grooten Klein-Baarzande)
96
Roolandpolder
(Waterschap
Broek en Rooland)
77
Rummersdijkpolder (Waterschap
Hengs- en Rummersdijk) . . 100
Rumoirt (Waterschap)
75
Saftingepolder
116
Schakerloopolder
(Waterschap
De vrije polders onder Tolen) 77
Schallegallepolder
(Waterschap
Groot- en Klein-Baarzande) . 96
Schaperspolder (Waterschap
Hengs- en Rummersdijk) . . . 100
Schengepolder
88
Scherpenissepolder (Waterschap
Scherpenisse)
78
Scherpenisse (Waterschap) . . . 78
Scherpenisse (Waterschap voor
het bestuur en beheer der waterkeering van het calamiteuze
waterschap)
79
Schorerpolder
80
Schouwenpolder
(Waterschap
Schouwen)
72
Schouwen (Waterschap) . . . . 72
Ser Arendspolder (Waterschap De
Vereenigde polders van Ossenisse)
98
Serlippenspolder
105
Serlippens, Nieuw-Otene, Margreta, Kleine Huisens en Eendrachts (Waterschap voor het
bestuur en beheer der waterkeering van de calamiteuze
polders)
107
Seijdlitzpolder
103
's-Gravenpolder (Waterschap
Groede en Baanst)
96
's-Gravenpolder (Waterschap
's-Gravenpolder)
90
's-Gravenpolder (Waterschap) . . 90
Biz.
's-Heer-Arendskerkepolder
(Waterschap 's-Heer-Arendskerke)
90
's-Heer-Arendskerke (Waterschap)
90
Siguitpolder (Waterschap Hoedekenskerke)
87
Sir-Janslandpolder (Waterschap
Ooster- en Sir-Jansland) . . . 72
Sirpauluspolder
103
Sirpauluspolder (Waterschap
Lamswaarde c. a.)
101
Slabbekoornpolder (Waterschap
Hoedekenskerke)
87
Slabbekoornpolder (Waterschap
Oud-Vosmeer)
76
Slabbekoornpolder (Waterschap
St.-Maartensdijk)
77
Sluische Havenpolder
103
Sluispolder (Terneuzen) . . . . 103
Sluispolder (Tolen)
76
Sluis aan den Oosterlandpolder
(Waterschap voor de uitwatering door de)
93
Sluis aan de Wielingen (Waterschap der) . . . '
H2
Sluis in de Piet (Waterschap voor
de uitwatering door de) . . . 94
Sluis tegen den Magdalenapolder
(Waterschap voor de uitwatering
van de vereenigde polders der) 113
Sluizen bij Nummer Een in den
Hoofdplaatpolder (Waterschap
voor de uitwatering door de) 114
Smaalzijpolder (Waterschap
Poortvliet)
76
140
Biz.
Smids- en Koegorsschorre c. a.
(Waterschap)
Smidsschorrepolder (Waterschap
Smids- en Koegorsschorre ca.)
Snoodijkpolder (Waterschap De
Breede Watering bewesten
Ieseke)
Snouck-Hurgronjepolder . . . .
Soelekerkepolder
Sophiapolder
Sparkspolder (Waterschap ZuidKats, St. Anna en Sparks) . .
Spieringpolder
Stad-Filippinepolder
Stadspolder
Stads c. a. in Noordbeveland
(Waterschap voor de uitwatering van de polders) . . . .
Stampershoekpolder
St.-Annapolder (Biervliet) . . .
St. Annapolder (Waterschap ZuidKats, St. Anna en Sparks) . .
St. Annaland (Waterschap) . . .
St.- Antoniepolder
St. Antoniepolder (Waterschap
Ovezande)
Stavenissepolder
(Waterschap
Stavenisse)
Stavenisse (Waterschap) . . . .
St.-Christoffel (Waterschap Kadzand)
Steenenpolder
(Waterschap
Groot- en Klein-Baarzande) .
Stellepolder (Waterschap 's-HeerArendskerke)
103
103
87
103
82
103
104
82
98
82
85
103
103
104
76
103
90
77
77
97
96
90
Biz.
Biz.
St. Filipspolder (Waterschap
Generale Prins-Willempolder) 99
St.-Jakobspolder
73
St.-Janspolder (Waterschap Kadzand)
97
St.-Janssteenpolder
103
St.-Jeroen
of
Bantampolder
(Waterschap St.-Jeroen of Bantam en Nieuwe of Suzanna) . 73
St.-Jeroen of Bantam en Nieuwe
of Suzanna (Waterschap) . . 73
St.-Joostpolder (Waterschap
Noordgouwe)
73
St.-Jorispolder
(Waterschap
Eiland en Brandkreek).... 99
St.-Jorispolder (Waterschap Kadzand)
97
St.-Lievenspolder (Waterschap
Eiland en Brandkreek) . . . 99
St.-Maartensdijk (Waterschap)
77
Stoofpolder (Waterschap Bruinisse)
74
Stoofpolder (Waterschap Lamswaarde c. a.)
101
Stoppeldijk ca. (Waterschap) . 115
Stoppeldijkpolder
103
Stormezandepolder (Waterschap
De Breede Watering bewesten
Ierseke)
87
Stormpolder (Waterschap Baarland)
87
Stoute of Zoutepolder (Waterschap Groede en Baanst) . . 96
St.-Pieterspolder (Waterschap
's-Heer-Arendskerke)
90
St.-Pieterspolder (Biervliet) . . . 103
St.-Pieterspolder (Filippine) . . . 103
St.-Pieterspolder (Zuidbeveland) 88
Stroodorpepolder (Aksel). . . . 103
Stroodorpepolder (Zuidbeveland) 88
Strijdersgatpolder (Waterschap
Kadzand)
97
Suzannapolder (Waterschap St.Annaland)
78
Suzanna (Waterschap voor het
bestuur en beheer der waterkeering van den calamiteuzen
polder)
79
Suzannapolder (Walcheren) . . . 80
Thomaespolder
105
Thijbautpolder
103
Tienhonderd en Zwarte (Waterschap)
105
Tienhonderd en Zwarte (Waterschap voor het bestuur en beheer der waterkeering van het
calamiteuze waterschap) . . . 107
Tienhonderdpolder (Waterschap
Tienhonderd en Zwarte) . . 105
Torenpolder
82
Tuinpolder (Waterschap Groede
en Baanst)
96
Tweede Batpolder
88
Uiterste-Nieuwlandpolder (Waterschap St.-Maartensdijk) . . . 77
Uitslagpolder
(Waterschap
's-Heer-Arendskerke)
90
Valkenissegeul (Waterschap De) 94
Valkenissepolder
90
Van-Alsteinpolder
98
Van Citterspolder
88
Van der Bekepolder
103
141
Biz.
Van-der-Lingenspolder
Van Dunnepolder
Van Haaftenpolder
Van-Lijndenpolder
Van-Remoorterepolder
Van-Wuijckhuijsepolder . . . .
Varempepolder
Veerhoekpolder
Verbrandemanpolder
Verdronken Polder (ten zuidoosten van Filippine) . . . .
Vereenigde polders van Ossenisse
(Waterschap De)
Vergaertpolder
Verlorenkostpolder (Waterschap
Ovezande)
Verschepolder
Vierbannen van Duiveland
(Polder)
Vierhonderd-beoosten-Terhofstedepolder (Waterschap Kadzand)
Vierhonderdpolder (Waterschap
Kadzand)
Visartpolder
Visscherspolder
Vitshoekpolder (Waterschap
Lamswaarde c. a.)
Vlaandertje (Polder) (Waterschap
's-Heer-Arendskerke)
Vlamingspolder (Waterschap
Tienhonderd en Zwarte) . . .
Vlieguitpolder
(Waterschap
Middelzwake)
142
103
98
77
103
103
98
103
103
73
103
98
103
90
103
97
97
103
103
101
90
104
89
Biz.
Vlietepolder
Vliete (Waterschap voor het
bestuur en beheer der waterkeering van den calamiteuzen
Vlietepolder)
Vloos wij kpolder
Vogelzangpolder (Waterschap
Oud-Vosmeer)
Voisepolder (Waterschap Grooten Klein-Baarzande)
Volckerpolder
Voormalige Dijkwater (het)
(Waterschap Schouwen) . . .
Vrouwbelijapolder (Waterschap
de vrije polders onder Tolen)
Vrouwepolder (Polder Walcheren)
Vrijberge (Waterschap) . . . .
Vrijepolder (Waterschap Eiland
en Brandkreek)
Vrijepolder (Generale Prins-Willempolder)
Vrije polders onder Tolen (Waterschap De)
Vijfhonderd-in-beoosten-Eedepolder (Generale Prins-Willempolder)
Vijftienhonderd Gemetenpolder
(Waterschap De vrije polders
onder Tolen)
Waarde (Polder van) (Waterschap
Waarde)
Waarde (Waterschap)
Waaienburgpolder
Walcheren (Polder)
82
84
104
76
96
88
72
77
80
77
99
99
77
99
77
88
88
81
80
Biz.
Biz.
Walsoorden (Waterschap) . . . 105
Walsoorden (Waterschap voor het
bestuur en beheer der waterkeering van het calamiteuze
waterschap)
108
Willem-Anna (Waterschap voor
het bestuur en beheer der waterkeering van den calamiteuzen
polder)
92
Willem c. a. in Noordbeveland
(Waterschap voor de uitwatering van de polders) . . . . 86
Willem-III-polder
Willem-Hendrikspolder (Waterschap Willem-Hendriks en
Klein-Kieldrecht)
104
Willem-Hendriks en Klein-Kieldrecht (Waterschap)
104
Willem-Leopoldpolder, Nederlandsch gedeelte
98
Willempolder (Noordbeveland) . 82
Willempolder
(Waterschap
Rumoirt)
75
Willemskerkepolder (Waterschap
Loven en Willemskerke) . . . 97
Willoutspolder (Waterschap NisseStelle)
90
Wissekerkepolder
82
Zaamslagpolder
104
Zachariaspolder ie gedeelte . . . 104
Zachariaspolder 2e gedeelte . . . 104
Zakpolder (Waterschap Baarland
en Waterschap Nisse-Stelle) . 87
Zakpolder (Waterschap Ellewoudsdijk en Waterschap Ovezande)
87
Zandpolder (Waterschap Walsoorden)
105
Zelkepolder (Waterschap Gouweveer en Zelke)
71
Zeven-Trinitespolder
104
Welzingepolder (Polder
Walcheren)
80
Westdorpe- of Nieuw-Vogelschorpolder
104
Westeren ban van Schouwen
(Polder)
73
Westerguitepolder (Waterschap
's-Heer-Arendskerke)
90
Westerlandpolder
88
Westkerkepolder
89
Westkraaiertpolder. .
. . . . 90
Westpolder
82
Westveerpolder (Waterschap
Waarde)
88
Westvogelpolder (Waterschap
Lamswaarde c. a.)
IOI
Westvrijbergepolder (Waterschap
Vrijberge)
77
Wildelanden Polder
104
Wildelandenpolder (Waterschap
Rieden c. a.)
103
Wilhelminapolder (Walcheren) . 81
Wilhelminapolder (Zuidbeveland) 89
Wilhelminapolder en Zacharias
3e gedeelte
103
Wilhelmuspolder (Waterschap
Walsoorden)
105
Willem-Adriaanpolder
82
Willem-Annapolder
91
t
I
0
143
4
Biz.
Zimmermanpolder
Zimmerman (Waterschap voor het
bestuur en beheer der waterkeering van den calamiteuzen polder)
Zonnemerepolder
Zoutepannepolder (Waterschap
Greveninge)
Zoutepolder (Waterschap Hengsen Rummersdijk)
Zoutepolder (Waterschap Scherpenisse)
Zuiddorpepolder. Noorderdeel .
Zuiddorpe-Zuiderdeel of Zijpepolder
Zuiderlandpolder (Waterschap
's-Heer-Arendskerke)
Zuiderlandsche Polder (Waterschap Oud-Wolfaartsdijk) . .
Zuidernieuwlandpolder (Waterschap Schouwen)
Zuidernieuwlandpolder bij Brouwershaven
144
91
92
73
116
100
78
104
104
90
88
72
73
Biz.
Zuid, Kats, St.-Anna en Sparks
(Waterschap)
104
Zuidkerkepolder (Waterschap
Groot- en Klein-Baarzande) . 96
Zuidkraaiertpolder
89
Zuidoosthoekpolder (Waterschap
Groot- en Klein-Baarzande) . 96
Zuidpolder (Waterschap Baarland) 87
Zuidpolder (Waterschap Zuid,
Kats, St.-Anna en Sparks) . . 104
Zuidvlietpolder
89
Zuidwesthoekpolder (Waterschap
Groot- en Klein-Baarzande) . 96
Zuidzak met Schouwerweelpolder (Waterschap De Buitenpolders van, Nisse)
89
Zuidzandepolder (Waterschap
Kadzand)
97
Zwartepolder (Waterschap Tienhonderd en Zwarte) . . . .105
Zwinpolder
104
PROVINCIE Z E E L A N D M E T INDEELING V A N
DE BLADEN V A N DE WATERSTAATSKAART
De bladen zijn genummerd overeenkomstig de Topografische
en militaire kaart van het Rijk.
Bladen, welke verschenen zijn v66r 1936, zijn onderverdeeld
1—4. Bladen, verschenen in 1936 en later, zijn onderverdeeld
in Oost en West.
De hoofdverdeeling is door dikke, de onderverdeeling door
dunne lijnen begrensd.
De naam van ieder blad der hoofdverdeeling is links beneden
aangegeven.
145