̸:H KHEEHQ QRRG DDQ YHUMRQJLQJ̹

2S ]RHN QDDU QRJ
PHHU WRIIH MREV
LQ $QWZHUSHQ"
6XUI QDDU -REDWEH$QWZHUSHQ
Onze adviseurs luisteren graag
naar uw verhaal voor het gepaste advies
5HSRUWHU WHU SODDWVH
:LOW X DGYHUWHUHQ"
Bart Roggeman
Bart [email protected]
[email protected]
02 467 48 00
-2%6
IN DE KIJKER
'LHQVWKRRIG 5HF\FODJH $IGHOLQJ
9DQ 3HOW
2SHQ %HGULMYHQGDJ
=2(56(/
%HURHSVNRUSRUDDO
*HPHHQWH %UDVVFKDDW
%5$66&+$$7
9HLOLJKHLGVFR¸UGLQDWRU
,JHDQ
:200(/*(0
$FFRXQWPDQDJHU
&RGLSDFN *URXS
2/(1
7HFKQLVFK WHNHQDDU EXUJHUOLMN
ERXZNXQGH
+5UDLO
$17:(53(1
7HFKQLVFK FRPPHUFLHHO
PHGHZHUNHU
%DHNHQ 1DWXXUVWHHQ
7851+287
&HR $OH[ -RRV QRGLJW XLW RP HHQ NLMNMH WH NRPHQ QHPHQ ELM *URXS -RRV
217'(. '(=( (1 0((5 -2%6
23 -2%$7%(
Group Joos gelooft in toekomst grafische sector
̸:H KHEEHQ QRRG DDQ YHUMRQJLQJ̹
+RQGHUGHQ %HOJLVFKH EHGULMYHQ JXQQHQ PRUJHQ ]RQ
GDJ HHQ XQLHNH NLMN DFKWHU GH VFKHUPHQ WHU JHOHJHQ
KHLG YDQ 2SHQ %HGULMYHQGDJ 'H IRFXV OLJW GLW MDDU RS
GH JUDͤVFKH VHFWRU *URXS -RRV XLW 7XUQKRXW LV HHQ
YDQ KHQ
Het bedrijf dat werd opgericht in 1935 en nog een op-en-top
familiebedrijf is, speelt in de grafische sector een toonaangevende rol met een brede waaier aan producten en diensten.
“Terwijl vroeger papier de enige drager was, is de sector nu
sterk gedigitaliseerd. Door elektronische oplossingen te integreren, te zoeken naar nieuwe niches en nieuwe dienstverleningen op te starten, willen we daaraan tegemoet komen.
Wij geloven nog sterk in groei, enerzijds door eigen groei,
anderzijds door consolidatie en integratie zoals eind vorig
jaar nog met de overname van drukkerij Monti in Lier”, zegt
ceo Alex Joos.
“Er zit dus zeker nog toekomst in de sector. Daarom dat we
nu voor de eerste keer ook deelnemen aan Open Bedrijvendag. Om de omgeving te tonen dat de grafische sector een
boeiende, creatieve en dynamische sector is. Want we stellen
vast dat de sector bij de jeugd niet meer zo aantrekkelijk is.
Papier wordt gezien als oubollig. Terwijl het nog altijd een
medium is waarmee iedereen dagelijks wordt geconfronteerd
. De combinatie van de traditionele offset-druktechniek met
digitale, innovatieve oplossingen levert nieuwe, boeiende
uitdagingen. We zijn bijvoorbeeld gekend voor het drukken
en printen van belastingbrieven en lotto formulieren, maar
we zijn ook een veiligheidsdrukkerij die zeer complexe en
innovatieve producten maakt, voor onder meer tickets en
waardepapieren met speciale inkten en speciale technieken.
We drukken, printen en verwerken ook mailings die u dagelijks in uw brievenbus aantreft”, verduidelijkt de ceo.
“Het mooie aan grafisch werk is ook dat het altijd iets anders
is. Elk product is uniek voor een welbepaalde klant. Telkens
moet er iets nieuw worden ontwikkeld en dat zorgt voor veel
afwisseling en creativiteit.”
“Niettemin is de instroom beperkt. Dat maakt drukker
haast tot een knelpuntberoep. Nochtans hebben we nood
aan verjonging, want we zitten met een populatie die aan het
vergrijzen is. Als ik naar het huidige werknemersbestand kijk,
gaan we jaar na jaar moeten verjongen”, merkt Joos op.
“Ook mensen met een achtergrond mechanica/elektronica
vinden vanwege de voortdurende zoektocht naar nieuwe
technieken en nieuwe machines hier beslist een boeiende
werkomgeving. Evenals dat de sector voor IT-profielen met de
integratie van nieuwe systemen en het projectmatig werken
steeds interessanter wordt”, geeft hij aan.
̸7HONHQV LHWV QLHXZ RQWZLNNHOHQ ]RUJW YRRU YHHO
FUHDWLYLWHLW̹ Ceo Alex Joos
“Door tijdens evenementen als Open Bedrijvendag naar
MREV RS -REDWEH
buiten te treden, willen we onze stem laten horen. Daarom
organiseren we zondag ook een soort van mini-beurs met de
aanwezigheid van VDAB dat een specifieke opleiding digitaal
drukker heeft, twee technische grafische scholen en de Artesis
Plantijn Hogeschool en van Grafoc, het opleidings- en kenniscentrum voor de printmedia-industrie in Vlaanderen. Zij
schetsten een beeld van de carrière- en toekomstmogelijkheden. Ook diverse toonaangevende grafische partners als VIGC,
Xerox en Canon tonen hun kunnen”, licht de ceo toe.
Group Joos heeft in Turnhout twee vestigingen, een in de
Everdongenlaan en een in de Visbeekstraat. In de hoofdzetel
in de Everdongenlaan is de veiligheidsdrukkerij uitzonderlijk
te bezoeken, in de Visbeekstraat staat het digitaal printcentrum
centraal.
2
VAN PELT BOUWMATERIALEN
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Antwerpen
is met 3 vestigingen één van de leidende en toonaangevende bedrijven in België
actief in de verkoop van bouwmaterialen, bulkgoederen (zand & grind), stortklaar beton (betoncentrale) en bovendien in de
verwerking van bouwafval. Van Pelt Bouwmaterialen is een dynamisch familiebedrijf waarin pragmatisme, professionalisme,
doelgericht denken, durven en doen, kernwaarden zijn. Voor meer informatie omtrent onze groep kan je onze website
www.vanpelt-nv.be raadplegen. Wij zijn een bedrijf in volle groei en zoeken momenteel volgende gemotiveerde collega’s (m/v) :
.:$/,7(,76,1*(1,(85
',(167+22)' 5(&<&/$*( $)'(/,1*
Je functie: ȗ )/ 1 -)/2**- '$%& 1**- # / &2'$/ $/. ' $ *+ .$/
#*/ )ǽ QA betoncentrale / QA zand en grind / QA recyclage afdeling / QA
bouwmaterialen ȗ 1 -5*-"/ *((0)$/$ ( / /-*&& ) 3/ -)
$ )./ ) ȗ #*0/ % 5$" $) + -&/ (/ ( / ǒ ȗ # / ' $$)"
*1 - ) '*-)/ ȗ (&/ ' 0$/ 1) # / ()" ( )// ( $) *)5
.$/ / #*/ ) ȗ -++*-/ -/ ) ./$"$)".' $ -ǻ
Je functie: ȗ $$)" " 1 ) ) ) / ( 1) - $ -. ș0''*5 #0ƙ 0-.Ǽ &-) ./00- -.Ǽ #)')" -.Ț ȗ )&5$% % & ))$. *(/- )/
($'$ 0Ǽ 1$. - % *). -$%! $% #- - 4'" /$1$/ $/ ȗ 1 -5*-"/ *((0)$/$ ( / /-*&& ) *1 -# $.$ )./ ) ) ($'$ 0*ń-$)/*ȗ (&/ ' 0$/ 1) # / ()" ( )// ( ) -++*-/ -/ ) ./$"$)".' $ -ǻ
Je competenties: ȗ $+'*( )0./-$ ' )" )$ 0- *02&0) Ǽ *! " '$%&Ȑ
2-$" **- -1-$)" ȗ ))$. &2'$/ $/..4./ ( ) ȗ ' 3$ ' $)" ./ '
ȗ /- .. ./ )$" ȗ ).Ȑ*) ( )/'$/ $/ ȗ (+'4 - ȗ -")$./*-$.# )
./ -& $) ($)$./-/$ ǻ
Je competenties: ȗ $+'*( # '*- $) ($'$ 05*-" *! " '$%&2-Ȑ
$" **- -1-$)" ȗ ' 3$ ' $)" ./ ' ȗ /- .. ./ )$" ȗ (+'4 ȗ ))$. ƙ$ +&& / ȗ ).Ȑ*)Ǽ - $ *( 5 '! &-) ) 0''*5 / $ ) )ǻ
95$&+7:$*(10(&$1,&,(1
23(5$725 %(721&(175$/(
Je functie: ȗ "0'$ - *) -#*0 1) # / 1-#/2" )+-& ȗ + )Ȑ
" 1 ) 1) #0ƙ 0-.Ǽ / #)$.# ! / ) # -./ '' ) ȗ +))" .
*+ 1 -+'/.$)" ȗ +1*'" ) 1) 1**-- 2$.. './0&& ) ȗ 20./
( 2 -& ) ) # / 1**-/0- ) 1 - / - ) 1) $ )./1 -' )$)"ǻ
Je functie: ȗ $ )/ *)5 /*) )/-' / #*/ ) ȗ (&/ '
0$/ 1) ) %*)" ) 4)($.# / ( ȗ )5 1*'' $" " 0/*(/$. -
$)./''/$ # Ɯ " ) " # $( ) 1**- %*0ǻ
Je competenties: ȗ -*! ..$*) ' # '*- 0/*/ #)*'*"$ *! " '$%&Ȑ
2-$" **- -1-$)" ȗ ' 3$ ' ȗ *2 ' 5 '!./)$" '. $) / ( &0)) )
!0)/$*) - ) ȗ ))$. ' &/-*)$ $. ) +'0.ǻ
!> CNBLM> 1,,)L
voor je carrière ?
222ǻ1)+ '/Ȑ)1ǻ
Je competenties: ȗ $+'*( ! '$)" ' &/-* #)$ ȗ ' 3$ '
$)" ./ ' ȗ (+'4 - ȗ ))$. $)!*-(/$ 1 - $./ǻ
ONS AANBOD: $% $ ) % (*" '$%&# $ *( / 1*'0 - ) $) ) aangename werkomgeving $) ) 4)($.# familiebedrijf.
&-$%"/ &). *( ( $)$/$/$ ! / ) ( ) / ) $) *)5 &')/ ). -1$ ) &')/1-$ ) '$%&# $ / *+/$('$. - )ǻ
.'-$.+&& / 5' (-&/*)!*-( 5$%) *+ .$. 1) % -1-$)" ) *(+ / )/$ .ǻ
Interesse voor één van onze toolgerichte vacatures?
Stuur dan snel je cv en motivatiebrief naar [email protected]
Kapellei 157 te 2980 Sint-Antonius Zoersel
Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.
Mediahuis is het nieuwe bedrijf dat de sterke nieuwsmerken De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en
Het Belang van Limburg bijeenbrengt. Daarnaast herbergt Mediahuis ook digitale classifieds-merken zoals Jobat, Hebbes, Zimmo en Vroom.
Mediahuis is een open huis met een nieuwsgierige blik op de wereld. Een huis waar mensen en merken hun eigenheid kunnen behouden en zich
kunnen ontplooien. Mediahuis investeert in relevante mediamerken en benut hun potentieel optimaal. Het investeert om nu resultaten te halen en
waarde te creëren voor later. Het investeert om elk merk sterker en aantrekkelijker te maken voor klanten en partners. Mediahuis is een ambitieus
huis dat een omgeving creëert waarin iedereen het vanzelfsprekend vindt voortdurend op zoek te gaan naar nog beter.
ACCOUNT EXECUTIVE
Antwerpen Linkeroever
Functie: Als Account Executive verkoop je telefonisch
advertentieruimtes en –campagnes in onze volledige
Mediahuis productportfolio (print en online) binnen de
brede sector immo / bouwen, en dit in nauw overleg met je
collega’s in het team Immo. Je onderhoudt en ontwikkelt
lange termijnrelaties met onze bestaande klanten en via
doelgerichte prospectie bouw je je klantenportefeuille verder
uit. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de administratieve
afhandeling en opvolging van je klantendossiers.
Profiel: Je bent een commercieel talent en houdt van
telefonische verkoop! Je neemt graag initiatief en bezit een
gezonde dosis doorzettingsvermogen. Je bent zeer dynamisch
en resultaatsgericht. Je bent vlot in de omgang en getuigt van
een sterke teamspirit. Affiniteit met de Immo/Bouw sector is
een pluspunt.
Solliciteer voor deze uitdagende functie via mediahuis.be/jobs
3
VLAAMS-BRABANT
•
•
•
•
•
•
FUNCTIE
Je stuurt een team van 8 media adviseurs aan die elk
in hun eigen regio opereren. Je bewaakt de realisatie
van de targets.
Je staat – met jouw salesteam - in voor de verkoop
van publiciteitsruimte en –campagnes aan KMO’s en
dit voor zowel onze print als digitale producten.
Je neemt binnen jouw regio de nodige lokale marketing initiatieven en volgt de nationale marketingacties.
Je bent tevens verantwoordelijk voor de omzet en
marge van de jouw toegewezen Rondom edities.
Je bouwt een relevant netwerk uit en neemt deel aan
relevante PR activiteiten.
Je rapporteert aan de directeur en werkt vanuit ons
kantoor in Wijgmaal.
de ene doet het in de
sport, de andere met woorden en zijn
persoonlijkheid. Zo iemand zoeken wij:
iemand met overtuiging en passie. Met de
vaste wil om zich te onderscheiden.
PROFIEL
• Je genoot een hogere academische opleiding of gelijkgesteld door ervaring en kan een ruime ervaring
in B2B-context voorleggen.
• Peoplemanagement is één van jouw sterkste competenties. Andere competenties zoals onderhandelen,
teamwork, overtuigingskracht, pro-activiteit, ondernemerschap, plannen en organiseren zijn onmisbaar
voor de job.
• Kennis van het Medialandschap is een extra troef.
• Woonachtig in regio van tewerkstelling.
Corelio Connect Regionaal is de regionale mediaregie voor o.a. het magazine Rondom, de gratis regiogids van Het Nieuwsblad. Dankzij onze positie in het
medialandschap, krijgt u bij Corelio Connect Regionaal de vrijheid om uzelf te ontplooien en nieuwe
uitdagingen aan te gaan. Wie bij ons aan de slag gaat,
kiest voor een dynamische omgeving waarin mensen
het verschil maken.
AANBOD
• Een aantrekkelijk en marktconform salaris in verhouding met jouw ervaring en een uitdagend bonusplan in
verhouding met jouw prestaties.
• Een bedrijfswagen aangevuld met een ruim pakket
extralegale voordelen (maaltijdcheques, smartphone,
hospitalisatieverzekering, …).
• Een dynamische werkomgeving, enthousiaste en gedreven collega’s met een nodige dosis humor.
• Een intensief opleidingsbeleid in een professionele
omgeving die initiatief, creativiteit en ondernemerschap aanmoedigt.
Overtuigen,
Daarom hebben we volgende openstaande vacatures
INTERESSE?
MEDIA ADVISEURS M/V
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Antwerpen
REGIONAAL
SALES MANAGER M/V
REGIO LEUVEN/TIENEN
REGIO KEMPEN
REGIO ASSE
FUNCTIE
• Je verkoopt publiciteitsruimte en -campagnes aan
KMO’s waarbij maatwerk en een vertrouwensrelatie
op langere termijn kernbegrippen zijn.
• Je beheert en bouwt een bestaande klantenportefeuille verder uit op een proactieve manier.
• Je bouwt een degelijk netwerk uit en zorgt zo voor de
regionale verankering van Rondom in uw streek.
• Je gebruikt je creativiteit en zin voor initiatief om
regionale acties uit te denken en zo de visibiliteit van
Rondom permanent te verzekeren bij evenementen
en commerciële acties in de regio.
PROFIEL
• Minstens 2 jaar relevante ervaring in een B2B-context.
• Naast een uitmuntende overtuigingskracht ben je
gewapend met een dosis commerciële flair, doorzettingsvermogen en klantgerichtheid.
• Neemt initiatief en kan creativiteit aan de dag leggen.
• Voldoende aanpassingsvermogen.
• Woonachtig in regio van tewerkstelling.
AANBOD
• Een aantrekkelijk en marktconform salaris in verhouding met jouw ervaring en een uitdagend bonusplan in
verhouding met jouw prestaties.
• Een bedrijfswagen aangevuld met een ruim pakket
extralegale voordelen (maaltijdcheques, smartphone,
hospitalisatieverzekering, …).
• Een dynamische werkomgeving, enthousiaste en gedreven collega’s met een nodige dosis humor.
• Een intensief opleidingsbeleid in een professionele
omgeving die initiatief, creativiteit en ondernemerschap aanmoedigt.
Solliciteer, en maak binnenkort deel uit van ons team
van enthousiaste medewerkers en van de boeiende wereld van reclame en media.
Stuur je cv en motivatiebrief naar [email protected]
Steenbergen is gespecialiseerd in de 24-uurs
distributie van zendingen binnen de Benelux
en Europa. Sinds de oprichting in 1907 te
Bodegraven, is Steenbergen uitgegroeid tot een
grote speler in de internationale transportsector
met meer dan 300 actieve werknemers en dagelijks circa 250 wagens op de weg.
Als familiebedrijf kenmerkt Steenbergen zich door eigen materieel en mensen in
vaste dienst, waarbij dienstverbanden van 40 jaar of meer geen uitzondering zijn.
Voor de verdere uitbreiding van de onderneming in België vanuit Wommelgem,
zijn wij op zoek naar ervaren (m/v):
www.steenbergentransport.com
UW FUNCTIE
Als Planner Distributie ben je verantwoordelijk voor
het plannen en organiseren van de verschillende
transportopdrachten. Je volgt deze op en werkt ze volledig
af. Hierbij maak je gebruik van de totaal vernieuwde
geautomatiseerde planningstool met de nieuwste generatie
boordcomputers. Je stuurt de chauffeurs aan en volgt de
correcte aflevering op. Je staat daarbij eveneens in contact
met de verschillende depots van Steenbergen. Je handelt
proactief en verzekert daardoor klantentevredenheid. Je
rapporteert daarbij aan de algemeen directeur België.
UW PROFIEL
• Je beschikt over een aantal jaar ervaring in distributieplanning, of je bent als junior
erg gedreven door automatisaties en ICT
• Je werkt gestructureerd en je kan chauffeurs sturen
• Je bent tevens een communicatieve en assertieve doorzetter
• Proactiviteit, stressbestendigheid en een passie voor transport zijn voor jou
kernwoorden
• Kennis van ADR is een duidelijk pluspunt
• Je bent gepassioneerd door ICT-ontwikkelingen in transport tools
• Je beheerst de Nederlandse en de Franse taal
AANBOD
• Een aantrekkelijk salaris in functie van kennis en ervaring aangevuld met extralegale
voordelen
• Een boeiende functie met reële verantwoordelijkheden binnen een organisatie in evolutie
Mail uw cv naar De Putter & Co, HRM adviseurs voor Transport, Logistiek en Automotive
Bikschotelaan 232 bus 1
B-2140 Antwerpen [email protected] T: +32-3-320.87.87
www.deputter.co
VG.171/B •B-AB11.013 • W.RS.146 • SPIDER CONCEPTS.EU
PLANNERS DISTRIBUTIE
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Antwerpen
4
'H
MRE
YDQ
MH
OHYHQ
ZDFKW
QLHW
RS
MRX
̿
**
Unieke locatie op de 9de verd.
in het Mas te Antwerpen
M/V gepassioneerd door gastronomie
Zoekt voor uitbreiding van hun team
ervaren en gemotiveerde:
KELNER (m/v)
SOMMELIER (m/v)
Voltijdse tewerkstelling
van maandag tot en met vrijdag
(zaterdag, zondag en maandagmiddag vrij)
Onmiddellijke indiensttreding
C.V. en motivatiebrief: [email protected]
Voor verdere inlichtingen: 03.283.40.40
(weekdagen van 10.30u tot 17.00u)
“Welkom in het team van één
van de best groeiende KMO’s”
Gardner Denver Belgium NV is de
Belgische dochteronderneming van het
internationaal opererend concern
Gardner Denver Inc. Gardner Denver
Belgium NV is specialist in engineering,
verkoop, installatie en service van
compressoren, pompen en hydraulische
aandrijvingen naar een brede klantengroep in industrie en transport.
Technisch Commercieel Medewerker Binnendienst
Na een gedegen inwerktraject wordt u verantwoordelijk voor een divers
takenpakket. In ondersteuning van de Area Sales Managers en Service
Manager onderhoudt u goede technische en commerciële relaties met
bestaande klanten en prospecten, u werkt offertes uit en begeleidt projecten.
Dankzij uw commerciële drive en gevoel voor techniek weet u telefonische
(aan)vragen goed af te handelen. Voorts bedenkt u commerciële acties en
leidt u beursdeelnames in goede banen. U bent de onmisbare schakel in de
communicatie met zowel klanten als (internationale) collega’s en denkt graag
mee. U woont de maandelijkse salesmeetings bij en werkt vanuit het kantoor
in Antwerpen.
Interesse?
Reageer via www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature met
referentie GARB141 kunt u contact opnemen met Valerie Maes, telefoon
03/235 45 50. Ook kunt u kijken op www.gardnerdenverantwerpen.be
www.gd-transport.com en www.gardnerdenver.com
De Codipack Group, met vestigingen in Olen en
het Nederlandse Eindhoven, is naast fabrikant van
zelfklevende etiketten eveneens gespecialiseerd in systemen voor
etiketteren, coderen en mobiele oplossingen met de nodige applicatiesoftware.
Aarzel dus
niet en ga
snel naar
Jobat.be
Erkenning VG.665/B
Voor onze hoofdvestiging te Olen zoeken wij dringend versterking:
Accountmanager IT & Mobility Solutions (m/v)
Je presenteert oplossingen op een overtuigende geanimeerde manier
naar de klant. Na bestelling draag je het project over naar ons technisch team. Diploma ICT gericht, Bachelor, Master of gelijkwaardig
door ervaring.
Account Manager Labeling&Coding Systems (m/v)
Voor de regio Antwerpen ben je verantwoordelijk voor de verkoop van
systemen. Je beheert de bestaande klantenportefeuille en bouwt deze
verder uit. Diploma industrieel ingenieur of bachelor in een technische
richting of gelijkwaardig door ervaring.
Wil je jezelf uitleven in je werk, je vakkennis uitbreiden en behoren
tot een dynamisch team? Kijk op onze website www.codipack.com
voor extra info en stuur je cv naar de aldaar vermelde coördinaten.
Bouw mee aan de trein
van morgen.
Als technisch tekenaar
burgerlijke bouwkunde.
23(1 %('5,-9(1'$*
̴8LWEOLQNHUV̵
7HU JHOHJHQKHLG YDQ 2SHQ %HGULMYHQGDJ PRUJHQ ]RQGDJ ]LMQ LQ HONH SURYLQFLH
HHQ DDQWDO ̴8LWEOLQNHUV̵ JHVHOHFWHHUG 1DDVW *URXS -RRV LQ 7XUQKRXW ]LH
FRYHUVWXN ]LMQ GDW YRRU GH SURYLQFLH $QWZHUSHQ +H\+HOOR LQWHUDFWLHYH
PHGLD HQ &1+ ,QGXVWULDO WUDFWRURQGHUGHOHQ LQ $QWZHUSHQ 3DDUGHQPHONHULM
+HW %UDEDQGHUKRI LQ /LHU 8QLYHJ JURHQWHQ HQ IUXLWYHUZHUNLQJ HQ %HO2UWD
YHLOLQJ LQ 6LQW.DWHOLMQH:DYHU HQ *URXS 0LQWMHQV PHXEHOHQ LQ :HVWPDOOH
Veiligheid en stiptheid zijn essentieel bij de Spoorwegen. Daar heb je in jouw functie een grote invloed
op. Want je assisteert de ingenieur-architect bij het ontwerp en de realisatie van de plannen voor
infrastructuurwerken en industriële gebouwen van Infrabel. Je krijgt hiervoor een aantrekkelijk loon met extra
voordelen, een dynamische werksfeer en een opleiding on-the-job. Dit doe je voltijds in Antwerpen-Centraal,
volgens nieuwssite Mashable het mooiste station ter wereld. Over een inspirerende werkplek gesproken!
Solliciteer nu op
www.de spoorwegen werven aan.be
5
WDOHQW
2P RQ]H FRPPHUFLsOH DFWLYLWHLWHQ RSWLPDDO YHUGHU WH RQGHUERXZHQ KHHIW
1XVVEDXPHU 19 GH YROJHQGH YDFDWXUH
Comm
ercieel talent
1HZ %XVLQHVV 'HYHORSHU /LPEXUJ $QWZHUSHQ
PY
Commercieel aangelegd?
Of je nu starter bent, of iets meer ervaring hebt: in het BNP Paribas Fortis kantorennet telt
jouw commerciële drive. Als jij ervoor gaat, bieden wij je tal van carrièrekansen.
Iets voor jou?
Surf snel naar
Jobs.bnpparibasfortis.com/nl/starter/commerciëlejobs
en solliciteer meteen online voor de functie van Commercieel medewerker of van
trainee in het kader van een Local Commercial Traineeship.
V.U.: B. Van Rompaey, BNP Paribas Fortis NV., Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.70
1D HHQ GHJHOLMNH RSOHLGLQJ LQWHUQ HQ ELM GH IDEULNDQW JDDW X SURVSHFWHUHQG RS
]RHN QDDU SURMHFWHQ ZDDULQ X RQV SURGXFWJDPPD NDQ DDQELHGHQ YRRUQDPHOLMN LQ GH
2(0 ,QGXVWULH HQ ,QIUDVHFWRU 8Z FRQWDFWSHUVRQHQ ]LMQ RYHUZHJHQG WHFKQLVFKH
VSHFLDOLVWHQ DFWLHI LQ GH SURGXFWLH RQGHUKRXG HQ DDQNRRSPDQDJHUVGLUHFWHXUV
2P X LQ GH]H IXQFWLH PHW VXFFHV WKXLV WH YRHOHQ KHEW X
‡ (HQ RSOHLGLQJ HOHNWULFLWHLW $ HOHNWURPHFKDQLFD $ EDFKHORU RI KRJHU RI JHOLMN
ZDDUGLJ GRRU HUYDULQJ
‡ (QNHOH MDUHQ UHOHYDQWH HUYDULQJ LQ HHQ %%RPJHYLQJ OHYHUHQ X GH QRGLJH IHHOLQJ
RP NODQWHQ HQ SURVSHFWHQ GRHOJHULFKW WH EHKHUHQ
‡ 8Z PRHGHUWDDO LV 1HGHUODQGV X EH]LW HHQ ZHUNNHQQLV (QJHOV 'H EHKHHUVLQJ
YDQ GH )UDQVH WDDO LV HHQ SOXVSXQW
‡ 8 EHQW WRW VORW HHQ FRPPHUFLHHO GRRU]HWWHU LQ VWDDW XZ WDNHQ PHW GH QRGLJH
LQLWLDWLHYHQ WH RUJDQLVHUHQ RP ]R FRQFUHWH UHVXOWDWHQ QHHU WH ]HWWHQ
1XVVEDXPHU ELHGW X HHQ WHFKQLVFKFRPPHUFLsOH QLYHDXIXQFWLH PHW EHODQJULMNH
YHUDQWZRRUGHOLMNKHGHQ HQ JURHLNDQVHQ ELQQHQ HHQ JH]RQGH H[SDQVLHYH RQGHUQH
PLQJ GLW VDPHQ PHW GH LQQRYDWLHYH NUDFKW HQ RQGHUVWHXQLQJ YDQ VWHUNH PHUNHQ
8 PDJ UHNHQHQ RS HHQ FRPSHWLWLHI VDODULVSDNNHW PHW EHGULMIVZDJHQ H[WUDOHJDOH
YRRUGHOHQ HQ DOOH PLGGHOHQ RP HI¿FLsQW WH ZHUNHQ ± ODSWRS JVP FUPSDNNHW HQ]
2QV EHGULMIVSUR¿HO NDQ X WHUXJYLQGHQ RS ZZZQXVVEDXPHUEH
%LM LQWHUHVVH RP RQV WHDP WH YHUVWHUNHQ NDQ X VWHHGV XZ FY PHW
PRWLYDWLHEULHI GRRUVWXUHQ QDDU IKXZDHUW#QXVVEDXPHUEH
̸0((5 -21*(5(1 (17+286,$60(5(1 9225 -2% ,1 +$9(1̹
'DW LV HHQ YDQ GH GXLGHOLMNH GRHOVWHOOLQJHQ GLH KHW +DYHQFHQWUXP YRRU GH
NRPHQGH MDUHQ KHHIW 'H KDYHQ YDQ $QWZHUSHQ ]RHNW KHHO ZDW ELMNRPHQGH
ZHUNNUDFKWHQ ]RDOV LQJHQLHXUV ODVVHUV HQ SURFHVWHFKQLHNHUV 'DDUQDDVW
NXQQHQ HU RRN KHHO ZDW DQGHUH MRQJ DIJHVWXGHHUGHQ PHW HHQ EUHGHU SURͤHO
Brasschaat is een groene gemeente die ligt aan de rand van de grootstad Antwerpen. Als lokaal bestuur trachten
we de dienstverlening naar de zowat 38.000 inwoners van Brasschaat zo optimaal mogelijk te organiseren.
Hiertoe bouwden we een stevige organisatie uit met zo’n 400 medewerkers. Om dit team te versterken gaat het
gemeentebestuur van Brasschaat over tot de aanwerving van (m/v):
1 Beroepskorporaal
voor het gemeentelijk brandweerkorps
Deze selectieprocedure heeft een wervingsreserve van 2 jaar.
Algemene voorwaarden: U i} œv œ˜`iÀ`>>˜ Û>˜ ii˜ 1‡ˆ`ÃÌ>>Ì âˆ˜ U `i LÕÀ}iÀˆŽi i˜ «œˆÌˆiŽi
ÀiV…Ìi˜ }i˜ˆiÌi˜ U Û>˜ }œi` âi`iˆŽ }i`À>} ∍˜ U ˆ˜ Ài}i ∍˜ “iÌ `i ۜœÀÃV…ÀˆvÌi˜ Û>˜ `i
`ˆi˜ÃÌ«ˆV…ÌÜiÌÌi˜ ­ÛœœÀ `i “>˜˜iˆŽi Ž>˜`ˆ`>Ìi˜® U ˆV…>“iˆŽ }iÃV…ˆŽÌ ∍˜ ۜœÀ `i ÕˆÌ Ìi œivi˜i˜
v՘V̈i] …iÌ}ii˜ `ˆi˜Ì Ìi LˆŽi˜ ÕˆÌ ii˜ }i˜iiÎ՘`ˆ} >ÌÌiÃÌ] >v}iiÛiÀ` `œœÀ `i >ÀLiˆ`Ã}i˜iiÅiiÀ
Û>˜ `i }i“ii˜Ìi À>ÃÃV…>>Ì U £n >>À ∍˜ œ« `i `>ÌՓ Û>˜ >vÏՈÌi˜ Û>˜ `i ܏ˆVˆÌ>̈ià U “ˆ˜ˆ“Õ“
£]Èä “ }ÀœœÌ ∍˜ U …œÕ`iÀɅœÕ`ÃÌiÀ ∍˜ Û>˜ ii˜ ÀˆLi܈Ã Û>˜ “ˆ˜ˆ“Õ“ V>Ìi}œÀˆi i˜ Û>˜ ii˜
Àˆ}iÃV…ˆŽÌ…iˆ`Ã>ÌÌiÃÌ ­ÕˆÌiÀˆŽ ۜœÀ Ìi i}}i˜ œ« `>ÌՓ Û>˜ Û>ÃÌi Li˜œi“ˆ˜}® U …œÕ`iÀ ∍˜ Û>˜
ii˜ `ˆ«œ“> Û>˜ …œ}iÀ ÃiV՘`>ˆÀ œ˜`iÀ܈Ã œv `>>À“ii }iˆŽ}iÃÌi` ˆ˜ jj˜ Û>˜ `i ëiVˆ>ˆÌiˆÌi˜
“iV…>˜ˆV>] >Õ̜“iV…>˜ˆV> œv iiŽÌÀˆVˆÌiˆÌÆ …iÌ∍ …iÌ Li܈Ã iÛiÀi˜ `>Ì }i`ÕÀi˜`i “ˆ˜ÃÌi˜Ã ۈv >>À `i
v՘V̈i Û>˜ }iÃV…œœ` >ÀLiˆ`iÀ ÜiÀ` ՈÌ}iœivi˜` ˆ˜ jj˜ Û>˜ `i `Àˆi …ˆiÀۜœÀ ÛiÀ“i`i ëiVˆ>ˆÌiˆÌi˜
U ՈÌiÀˆŽ œ« `>ÌՓ Û>˜ Û>ÃÌi Li˜œi“ˆ˜} …œÕ`iÀ ∍˜ Û>˜ …iÌ LÀiÛiÌ Û>˜ ŽœÀ«œÀ>>] ՈÌ}iÀiˆŽÌ `œœÀ
`i *ÀœÛˆ˜Vˆ>i À>˜`ÜiiÀÃV…œœ Ìi ˜ÌÜiÀ«i˜] …iÌ∍ ii˜ LÀiÛiÌ Û>˜ œ˜`iÀœvvˆVˆiÀ] ՈÌ}iÀiˆŽÌ `œœÀ
`i °°*°° ۝À Σ°£Ó°£™™Î U }iÏ>>}` ∍˜ ˆ˜ ii˜ ÛiÀ}iˆŽi˜` iÝ>“i˜ “iÌ ˜>ÛiÀ“i` «Àœ}À>““>
U ܜœ˜>V…̈} ∍˜ Lˆ˜˜i˜ ii˜ ÃÌÀ>> Û>˜ £ä Ž“ Àœ˜` `i LÀ>˜`ÜiiÀŽ>âiÀ˜i ՈÌiÀˆŽ È “>>˜`i˜ ˜>
de vaste benoeming. Iemand die niet voldoet aan de woonplaatsverplichting maar toch over de
mogelijkheid beschikt om binnen een zeer korte tijdspanne na een oproep de brandweerkazerne
Ìi LiÀiˆŽi˜] Ž>˜ >>˜ `i }i“ii˜ÌiÀ>>` ii˜ >v܈Žˆ˜} œ« `i ܜœ˜«>>ÌÃÛiÀ«ˆV…̈˜} ÛÀ>}i˜
U }i˜iiÎ՘`ˆ} }iÃV…ˆŽÌ ܜÀ`i˜ Liۜ˜`i˜ U Ï>}i˜ ۜœÀ `i ˆV…>“iˆŽi «ÀœiÛi˜ U Ï>}i˜ ۜœÀ `i
ÃiiV̈i«ÀœiÛi˜ `ˆi `i ÌiV…˜ˆÃV…i Û>>À`ˆ}…i`i˜ Û>˜ `i Ž>˜`ˆ`>Ìi˜] …Õ˜ }iÃV…ˆŽÌ…iˆ` ÌœÌ iˆ`ˆ˜}}iÛi˜]
…Õ˜ “>ÌÕÀˆÌiˆÌ i˜ `i “>˜ˆiÀ Ü>>Àœ« ∍ …Õ˜ iˆ}i˜ ˆ`iil˜ ՈÌii˜âiÌÌi˜] LiœœÀ`ii˜°
Ã `iâi ՈÌ`>}ˆ˜} Õ >>˜Ã«ÀiiŽÌ] ŽÕ˜Ì Õ ii˜ ˆ˜ÃV…ÀˆÛˆ˜}ÃvœÀ“ՏˆiÀ]
`i ۜi`ˆ}i v՘V̈iLiÃV…ÀˆÛˆ˜} i˜ `i ̜i>̈˜}Ç i˜ >>˜ÜiÀۈ˜}Ç
voorwaarden verkrijgen bij de dienst personeel en onderwijs van het
i“ii˜ÌiLiÃÌÕÕÀ] Àˆˆ˜}iˆ £] әÎä À>ÃÃV…>>Ì ­Ìiivœœ˜\ äÎÉÈxä äÓ ÇÇ]
v>Ý\ äÎÉÈxä äÓ n™] i‡“>ˆ\ «iÀܘiiÃ`ˆi˜ÃÌJLÀ>ÃÃV…>>Ì°Li®° -œˆVˆÌ>̈iÃ
“œiÌi˜ ÛiÀÃÌÕÕÀ` ܜÀ`i˜] ÌiÀ >ÌÌi˜Ìˆi Û>˜ …iÌ Vœi}i Û>˜ LÕÀ}i“iiÃÌiÀ
i˜ ÃV…i«i˜i˜] i˜ ՈÌiÀˆŽ œ« Ón œŽÌœLiÀ Óä£{ binnen zijn op de dienst
personeel en onderwijs (poststempel telt niet).
WHUHFKW 'DDURP ]HW KHW +DYHQFHQWUXP QRJ VWHUNHU LQ RS HHQ DDQJHSDVW
DDQERG YRRU MRQJHUHQ RS PDDW YDQ KXQ DFKWHUJURQG 2P GLH GRHOVWHOOLQJHQ
WH EHUHLNHQ ZHUNWH KHW +DYHQFHQWUXP GH DIJHORSHQ PDDQGHQ LQWHQVLHI DDQ
HHQ QLHXZH PLVVLH HQ VWUDWHJLVFKH WRHNRPVWYLVLH
Wij zijn een familiaal natuursteenbedrijf met een 50-tal
medewerkers.
Wij verwerken natuursteenblokken en -platen tot afgewerkte
producten; wij leveren onze producten aan particulieren en
bouwbedrijven of plaatsen onze materialen met eigen plaatsingsploegen in opdracht van particulieren, architecten of aannemers.
Om ons salesteam te versterken zijn wij op zoek naar een gedreven medewerker (M/V)
TECHNISCH-COMMERCIEEL
MEDEWERKER BOUW (M/V)
FUNCTIE-OMSCHRIJVING
Je ontvangt en bezoekt klanten (particulieren, architecten, bouwbedrijven); je begeleidt de
klant in het verkooptraject.
Je stelt offertes op en volgt deze nauwgezet op.
Je werkt mee aan de planning, coördinatie en opvolging van orders.
Je levert samen met de klant de werf op.
GEZOCHT PROFIEL
Je bent bouwkundig onderlegd en commercieel vaardig.
Je kan bouwkundige tekeningen en bestekken interpreteren.
Je bent resultaatgericht, je hebt overtuigingskracht en je bent een sterke communicator; je
bent een teamplayer maar je kan ook zelfstandig werken.
Je hebt een rijbewijs B, je kan vlot met een PC overweg en je beheerst het Nederlands
zeer goed.
Je hebt ervaring in een bouwomgeving en affiniteit met interieurprojecten.
Ervaring met natuursteentoepassingen is een groot pluspunt.
AANBOD
Je krijgt een specifieke opleiding in de producten die wij maken en verkopen.
Wij bieden een vaste voltijdse job in een aangename werkomgeving en werksfeer met een
correcte verloning in functie van uw opleiding en ervaring.
INTERESSE?
Solliciteer dan schriftelijk t.a.v. mevrouw Carine Van Steenbergen.
NATUURSTEEN BAEKEN – VEEDIJK 48 – 2300 TURNHOUT
95076448.01
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Antwerpen
1XVVEDXPHU 19 LV RS ]RHN QDDU FRPPHUFLHHO
LANCEER JE COMMERCIËLE CARRIÈRE
IN ANTWERPEN & VLAAMS-BRABANT
6
WIJ ZOEKEN
CHAUFFEURS
(IN DEELTIJDS)
- Voor het besturen van kleine
bussen tot 23 plaatsen
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Antwerpen
- Voor schoolritten
JW
WI
ER
N
KE
AA
N
ZC
W
K
N IE
U
rs
one
E EN
w
e
b
- Mag vrouwelijk of mannelijk
- Voorrang aan gepensioneerde, mag
zelfstandige en arbeider
- Rijbewijs cat D
Wonende in de streek van :
2800 Mechelen, 2840 Rumst,
2970 ’s Gravenwezel, 2300 Turnhout
ga s
ar
wa
ije
tv r
WZC IMMACULATA
organiseert een zoektocht naar
LEIDINGGEVEND TALENT
voor een gedreven team!
o or
gv
r
o
z
t
ord
is w
n
e
elev
le b
e
b
ra
mo
me
n
!
e
e
ilie
Bellen:
AUTOCARS LEUNENS
023566758 – Gsm 0476445384
vo o
95075186.01
r
el
de h
e fa
m
Hoofdverpleegkundige (BV5)
www.igean.be
Je hebt het talent om het zorgteam te enthousiasmeren
voor biografisch gerichte zorg, op het ritme van de klant.
Je hebt een diploma gegradueerd verpleegkundige en
volgde met succes de bijkomende kaderopleiding van
min. 200 lesuren (of je hebt de bereidheid dit getuigschrift
te behalen binnen de 4 jaar na aanstelling). Daarenboven
heb je min. 1 jaar werkervaring als verpleegkundige.
Jouw competenties:
IGEAN is een opdrachthoudende en dienstverlenende vereniging werkzaam in het arrondissement
Antwerpen met burelen in Wommelgem en een
huisvuilverwerkingseenheid te Brecht en Edegem. De
intercommunale staat ten dienste van 30 aangesloten gemeenten voor alles wat te maken heeft met
grondbeleid, stedenbouw en ruimtelijke ordening in
de dienstverlenende vereniging, en afvalverwerking,
arbeidsveiligheid en milieu in de opdrachthoudende
vereniging. Wij zoeken gemotiveerde kandidaten m/v:
k
k
k
k
k
k
k
k
2 -& -. " $!! - )/$ - )./0- )
*# )
*.$/$ ! ¥)1'* )
1 -/0$" )
*) +/0 ' )& )
-* .. ) ) +-* 0- . 1*-( " 1 )
- / -$)".()" ( )/
-)/2**- '$%&# $ *+) ( )
Onze troeven:
k *5 & -# $ $) ) *1 -5$#/ '$%& N - $&- )
!$))$ ' " 5*) *-")$./$
k *'/$%. .//0/$- !0)/$
k -0/*()'**)] ($)b 8b?;; T (3b :b:[email protected]
k '/$%# ,0 . 1) = K(3$(0( -"L
k *.+$/'$./$ 1 -5 & -$)"
k $ /.1 -"* $)" ) 1*'' $" / -0" /'$)" *+ )1 -1* - 2**)2 -&1 -& k -/$. "-$ +1$)
k * '). 2 -&  +-$1Ù
k 0$( *)/2$&& '$)".(*" '$%&# )
k -& ) $) ) )$ 02 (* -) $)!-./-0/00Ben jij wie we zoeken of ken je iemand die geschikt
zou kunnen zijn voor deze job?
Richt je dan tot WZC Immaculata, t.a.v. directeur
Myriam Claus, Oude Godstraat 110, 2650 Edegem of mail
naar [email protected] vòòr 17/11/2014.
Vragen? Contacteer coördinator zorg Hans van Braeckel op het nummer: 03 450 84 00
Wij bereiden ons momenteel ook voor op de vacature voor 5 halftijds zorgkundigen.
Meer informatie op www.wzc-immaculata.be
Voor de site noord te Brecht:
administratief
medewerker/ster
Je werk bestaat uit het bijhouden en verwerken van
administratieve gegevens en het verzorgen van het
klassement. Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
Voor de vergistings-/waterzuiveringsinstallatie:
onderhoudstechnieker
Als onderhoudstechnieker ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het onderhoud van de
technische infrastructuur in onze vergistings- en
waterzuiveringsinstallatie te Brecht.
Voor de dienst PBW te Wommelgem:
veiligheidscoördinator
De gemeente Nijlen is een dynamische gemeente met tal van ruimtelijke uitdagingen. Om al deze uitdagingen
aan te gaan en de dienst ruimtelijke ordening hierin mee te ondersteunen is de gemeente op zoek naar een:
voltijds
adjunct stedenbouwkundige (m/v)
in contractueel dienstverband, niveau B
Voor de huis-aan-huisinzameling van afvalfracties
binnen de IGEAN-regio zijn wij op zoek naar gemotiveerde chauffeurs en beladers.
Je hebt een brede interesse in ruimte, vormgeving,
architectuur en ontwerp en hebt affiniteit met de
functie van stedenbouwkundige en ruimtelijk planner.
In deze functie denk je kritisch na over je omgeving en
wil je die in samenspraak met anderen verbeteren. De
adjunct stedenbouwkundige is iemand die intuïtief maar
tegelijkertijd ook analytisch is en zich in strategisch,
conceptueel en beleidsmatig denken kan verdiepen.
De functie vraagt ook interesse in innovatie en
duurzaamheid.
Indien u interesse heeft in deze functie, bezoek dan
onze website www.igean.be waar u alle informatie
over de vacature en de werking van onze intergemeentelijke vereniging kan terugvinden.
Je bent bereid om eventueel een opleiding master
stedenbouw en ruimtelijke planning te volgen. Indien je
deze reeds gevolgd hebt, is dit een meerwaarde.
Teamspeler die de bouwcoördinatie op de werven bij
de aangesloten gemeentebesturen opvolgt en professioneel adviseert.
Voor de eigen inzameling:
chauffeurs en beladers
Kandidaturen met CV indienen voor 21 oktober 2014 naar:
IGEAN, t.a.v. de personeelsdienst, Doornaardstraat 60
te 2160 Wommelgem.
Of per e-mail naar: [email protected]
Je hebt een bachelordiploma of gelijkwaardig dat
toelating geeft tot niveau B. De volledige toelatingsen aanwervingsvoorwaarden kan je terugvinden in de
functieomschrijving.
Wij bieden naast een dynamische
een
fietsvergoeding,
maaltijdcheques
hospitalisatieverzekering.
werksfeer,
en
een
Interesse?
Kandidaturen kunnen voor 15 oktober 2014,
ingediend worden op volgende manieren:
• door een aangetekende sollicitatiebrief, samen met je
cv aan: het College van Burgemeester en schepenen,
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen;
• door persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief tegen
ontvangstbewijs;
• via
e-mail
met
leesbevestiging
naar
[email protected]
Voor meer informatie kan je
terecht op de personeelsdienst
van
de
gemeente
Nijlen,
tel. 03 410 02 81 of
[email protected]
7
'(
.
&
(
+
&
(5
=
,
:
/221
$7%(
%
2
23
=RHN KHW QLHW WH YHU YLQG KHW LQ GH -REDW /RRQZLM]HU
+HE MH MH DO HHQV DIJHYUDDJG RI MRXZ VDODULV ZHO FRUUHFW LV" 6XUI GDQ QDDU -REDWEH HQ YHUJHOLMN MRXZ
ORRQ PHW GDW YDQ GXL]HQGHQ DQGHUHQ PHW GH -REDW /RRQZLM]HU 0LV RRN GH VSHFLDOH ELMODJH QLHW RS
RNWREHU LQ GH -REDWNUDQW
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Antwerpen
1LHXZVJLHULJ QDDU
KHW ORRQ YDQ HHQ DQGHU"
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Antwerpen
8
\
Dankzij dit traject durfde ik de
stap eindelijk te wagen om het
roer volledig om te gooien: ik
start na 10 jaar loopbaan met
een opleiding als kleuterjuf en
ga halftijds werken!
Ik ontdekte dat mijn huidige
job me helemaal op het lijf
geschreven is. Nu ik mezelf écht
heb leren kennen, kan ik verder
op zoek naar nieuwe
uitdagingen in mijn werk.
Ik heb geleerd om de dingen
eens vanuit een ander perspectief te bekijken en te relativeren.
Als persoon voel ik me erg
gewaardeerd, het is fijn dat er
oprecht naar je wordt geluisterd.
Sara
Piet
Jenny
[
LOOPBAANBEGELEIDING IS ALTIJD EEN GOEDE ZET!
Haal je nog voldoening uit je huidige job? Zit je vandaag op de juiste plek? Wil jij weten hoe je jouw competenties optimaal kan
inzetten? Of wil je in kaart brengen hoe jij je loopbaan verder vorm kan geven? Dan is het tijd om een nieuwe impuls te geven aan je
carrière, bij je huidige werkgever of bij een nieuwe…
t
t
&FO FSWBSFO FYQFSU WBO .PUNBOT7BO )BWFSNBFU IFMQU KF PN KF
IVJEJHF XFSLCFMFWJOH CFXVTU JO LBBSU UF CSFOHFO
7JB JOEJWJEVFMF HFTQSFLLFO FO PFGFOJOHFO HB KF TBNFO BBO EF
TMBH PN JO BMMF WFSUSPVXFO FFO CFUFS CFFME UF LSJKHFO WBO XJF KF
FJHFOMJKL CFOU XBU KF LBO FO XBU KF QSFDJFT XJM CFSFJLFO
t
t
%JU WFSUBBMU [JDI JO FFO QFSTPPOMJKL POUXJLLFMJOHTQMBO XBBSNFF
KF DPODSFUF TUBQQFO LBO POEFSOFNFO 0Q XFH OBBS FFO
[JOWPMMF MPPQCBBO EJF IFMFNBBM BBOTMVJU CJK KF UBMFOUFO ESPNFO
BNCJUJFT FO UIVJTTJUVBUJFy
;P LBO KF PPL JO EF UPFLPNTU [FMG DPOTUSVDUJFG CMJKWFO XFSLFO
BBO KF QFSTPPOMJKLF POUQMPPJJOH FO XFSLUFWSFEFOIFJE
Meer weten over onze officieel erkende loopbaanbegeleiding op maat en de aanvraag van loopbaancheques?
Kijk op www.motmansvanhavermaet.be
hasselt | Genk | Herentals | 011 30 35 00
[email protected] | www.motmansvanhavermaet.be
LOOPBAANBEGELEIDING
PERSONEEL
GEVRAAGD
""/%"$)5 ."/"(&3 (&;
8FSFMENBSLUM [LU TBNFOX NFU
MFJEJOHHFW PN UFBN UF CFHFM XML NW Wij zijn op zoek naar:
KOELTECHNIEKER(S)
MONTAGE - KOELING
SERVICE
#",,&34("45 FSWBSJOH HF
XFOTU NBLFO WBO LPFLFO FO
CBOLFU VXFFL ,POUJDI
$)"6''&634 $&"%3 DPMMJ
HF[PDIU WPPS SJUUFO #FOFMVY
$PSOFFM (FFSUT 5SBOTQPSUHSPVQ
/7 UF 8JKOFHFN
*OUFSFTTF 4PMMJDJUBUJFT OBBS
JOGP!HFFSUTUSBOTQPSUDPN
95035463
$)"6''&634 NW HFWS NFU
SJKC % EFFMUJKET XFSL PPL HFQFO
TJPOFFSEFO Contacteer Lynn Van Uytsel voor meer
informatie m.b.t. deze vacatures.
95025866
03 451 35 05 I [email protected]
WWW.AIRCLIMA.BE
&37"3&/
,"11&3445&34
HFWSBBHE WPPS %F $MJÐ OU
.FDIFMTFTUFFOXFH ,POUJDI
5FM JOM 95076627
(&-% 7&3%*&/&/ JO EF HSPPU
TUF HSPFJNBSLU WBO EF 5PFLPNTU "OEFST XFSLFO BOEFST MFWFO
XXXCFUUFSMJGFCF
95008856
(&; &37 ,"145&3 NJO KS FSW V QX X[D "OUXFS
QFO3FBDUJF JOGP!TBMPOCFSUJOFOM
93076382
Vacature netwerkbeheerder INTRIS nv
INTRIS nv is gespecialiseerd in softwarediensten voor de
logistieke sector. Wij zijn gevestigd in de Antwerpse regio en
op zoek naar een medewerker (m/v) om ons team netwerkbeheerders te versterken.
Je hebt een grondige kennis van :
- Windows Server 2008, Windows server 2008 R2, Server 2012 (R2)
- Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1
- Watchguard firewall / VPN
- Trend Micro Business Security Anti-Virus
- Microsoft Terminal 2008 / 2008R2, GPO, scripts
- Exchange Server 2007, 2010, 2013
- Pluspunten:
- VMWare
- Office 365
- Hyper-V
- Server Installatie/Migratie
Heb je interesse?
Mail je cv en motivatie naar [email protected]
95076461.01
,"145&3,"11&3 WPPS WSJK
EBH FO [BUFSEBH ,JMJBBOTUSBBU
%VGGFM XXXLBQ
TBMPOGSBOLDPN
,&634-"(&3
.*$)*&-4&/
[PFLU XJOLFMWFSBOUXPPSEFMJKLF
GVMMUJNF TUSFWFO OBBS QFSGFDUJF
LMBOUWSJFOEFMJKL "OTFMNPTUSBBU
"OUXFSQFO 5FM %IS 4NFVMEFST
95067370
/"$)5#",,&3 HFWSBBHE NFU
FSWBSJOH QFSGFDU /FEFSM UBMJH
NBBOEBH WSJK "OUXFSQFO DFO
USVN JOGP!MJOUTCF 95071900
36*5&/8"44&3 HFWSBBHE FS
WBSFO *O WBTU EJFOTUWFSCBOE
*OM 3VQFMDMFBOJOH 95076694
#&&/)068&34("45 WPMUJKET
HFWSBBHE UF )PCPLFO "GTQSBBL
OB UFM 95045107
4-"(&34 NFU WFSBOUXPPSEFMJKLF
GVODUJF HFWS WPPS XJOLFM
"OTFMNPTUSBBU "OUXFSQFO
5FM %IS 4NFVMEFST
95067371
5"9*$)"6''&634
XFFLFO
EXFSL OBDIU PG EBHEJFOTU NJO KBBS FSWBSJOH JO CF[JU SJKCFXJKT #
HPFEF TUSBUFOLFOOJT WFSFJTU PPL
QMVTTFST #FM %5. 95073518
5"9*$)"6''&634 WPPS EBH
OBDIU FOPG XFFLFOE HPFE WPPSLP
NFO PPL CFHJOOFST 5BYJ 4JOKPPS
UFM 95045311
7&3,00145&3 WPPS CSPPEKFT
[L UF BOUXPNH&JMBOEKF EBHVSFO
FOLFM FSOTUJH NFU FSWBSJOH
OB I
8*/,&-+6''3068 HFWSBBHE
WPPS CBLLFSJK V Í V XFFL
JOMJDIUJOHFO 95017654
HORECA PERSONEEL
#"3."/ LPLT EJFOTUFST WPPS
OJFVXF [BBL 4XJOH 5JNF UF ;PFS
TFM 5FM 95073890
$)&',0, HFWSBBHE WPPS PO[F
OJFVXF #SBTTFSJF UF %FVSOF
NPFU [FMGTUBOEJH LVOOFO XFSLFO
JO FFO KPOH UFBN HPFEF WFSEJFO
TUFO 5FM 95072863
%*&/45&3 ,&-/&3 HFWSBBHE
JO 5BWFSOF %FO 6JM 8JMSJKL E
XFSLFO E UIVJT 95075936
%*&/45&3 HFWSBBHE WPPS DBGÐ
#PFS WBO 5JFOFO 5FM BBONFMEFO
PQ OS HUISPERSONEEL
-*&7& %&'5 (&;&-4$)"14
EBNF HFWS WS CJK EBNF WBO KS OBNJEEBHFO QXL WBO
V SFHJP "OUX 'SVJUIPGMBBO
QSPUL
CFM
UTT
V
95076263
13*7´ ."44"(& 4"-0/ HFWS
EBNFTNFJTKFTWPPS PO[F QSJWÐ JO
IFSFOUBMTJOGP KFBO
HPFEF TGFFS HPFEF WFSEJFOTUFO
VSFO FO EBHFO PWFSFFO UF LPNFO
7FSWPFS NPHFMJKL
VRAAGT PLAATS
VAKLUI BAR / PRIVE
Nooit meer in de file staan,
surf naar jobat.be/antwerpen
;0&, 8&3, CJK CBLLFS )FC FS
WBSJOH LFVLFO CBOLFUCBLLFSJK
GMFYJCFM BMMFFOTUBBOEF KBBS
OBDIUXFSL XFMLPN %FFMUJKET PL
*OGP [POF -RXZ &9 PRHW
LQ PLQXWHQ
UHNUXWHHUGHUV
RYHUWXLJHQ
95031509
&953" ;""-1&340/&&- HF[
WPPS BWPOEFO QFS XFFL #SPV
XFSTWMJFU "OUXFSQFO "BONFM
EFO OB UFM DPOUBDU 95075893
'3*5663 $)*1; "OUXFSQFO
[PFLU NFEFXFSLFS NFU FSWBSJOH
FO WPPSLPNFO UFM 95067181
'6--5*.& )6-1,0, HFWS
WPPS #SBTTFSJF UF "OUXFSQFO WBO
NB UPU WSJK TFSWJDF DPVQÐ XFFL
FOE WSJK UFM UTT V BGTQS
95076447
,0, 1"35'6--5*.& WPPS FFO
TOFMMF LFVLFO 5FM "OUXFSQFO
95076085
3&45"63"/5 '&&45;"-&/
-BNNF (PFE[BL ;PFSTFM [PFLU
ESJOHFOE LPL LPLLJO BMMSPVOE
NU FSWBSJOH ;FMGTUBOEJH LVOOFO
XFSLFO EBHFOVSFO PWFSFFO UF
LPNFO JOGP PG
NBJM!MBNNFHPFE[BLCF
95063870
95065142
%HQLHXZG KRH GLW NDQ"
6XUI QDDU MREDWEHFY HQ
MH ZHHW PHWHHQ KRH MH MH
HUYDULQJHQ RSOHLGLQJHQ HQ
YDDUGLJKHGHQ PRHLWHORRV LQ
HHQ RYHU]LFKWHOLMN FY JLHW
9
U kan er getuige van zijn
op donderdag 23 oktober
in de Ghelamco Arena - Gent
U verneemt er de volgende weken meer over in Jobat en
op de website www.hr-gala.be
Programma
02 1
17.30 uur: vrij voorprogramma
4
18.30 uur: uitgebreide onthaalreceptie met aperitief
20.00 uur: start van het diner met als apotheose de
bekendmaking van de HR-Ambassadeur
door Pieter Timmermans, de juryvoorzitter,
en overhandiging award door “Special Guest”.
De HR-Ambassadeurs 2013 en 2014 krijgen
het laatste woord
22.30 uur: afsluitend dessertenbuffet, en verder gezellig
netwerken aan de bar ...
Om organisatorische redenen durven wij op uw medewerking te rekenen om stipt het uurschema
te respecteren. Dresscode: stadskledij.
TILLEMAN
VAN HOOGENBEMT
Advocaten
Dendermonde, een aantrekkelijke stad: aangenaam om
in te wonen, goed om in te werken, vlot bereikbaar en
gezinsvriendelijk. Dendermonde is een stad in beweging: er
wordt volop geïnvesteerd in huisvesting en vernieuwing van
de openbare ruimte, het cultureel en toeristisch aanbod wordt
internationaal erkend …
Het stadsbestuur van Dendermonde is op zoek naar een m/v:
verkeersdeskundige
statutair – B1-B3 – voltijds
jouw functie: naast het dagelijks beheer van de dienst Mobiliteit, lever je onder meer een bijdrage aan de uitwerking
van het gemeentelijk mobiliteitsplan, het gemeentelijk parkeerbeleid en het gemeentelijk fietsbeleid.
jouw profiel: je beschikt over een bachelordiploma, aangevuld met een opleiding verkeerskunde of je volgt deze
laatste met gunstig resultaat tijdens de proeftijd. Je hebt een rijbewijs B.
Min. bruto maandloon: 2 342 euro.
diensthoofd groen, platteland en milieu
statutair – A1a-A2a – voltijds
jouw functie: je staat in voor de dagelijkse leiding van de dienst groen, platteland en milieu.
jouw profiel: je beschikt over een masterdiploma in een wetenschappelijke richting en volgde de Vlarem-opleiding
(bekwaamheidsattest) of volgt dit met gunstig resultaat tijdens de proefperiode. Je hebt een rijbewijs B.
Min. bruto maandloon: 2 928 euro.
ons aanbod: een boeiende job in een dynamische omgeving, een statutaire functie met interessante voordelen zoals
maaltijdcheques, een fietsvergoeding en een uitgebreide verlofregeling. Relevante ervaring in de privésector of als
zelfstandige wordt voor maximum 6 jaar in aanmerking genomen.
interesse? Surf naar www.jobpunt.be en solliciteer online tot en met 26 oktober 2014. Via de website vul je
het digitale sollicitatieformulier in. Indien je graag per post solliciteert, vraag dan het sollicitatieformulier op bij
Laura Stevens (016 38 10 00).
Lees meer over de functies en de selectieprocedure op www.jobpunt.be, daar vind je ook de
uitgebreide functiebeschrijvingen.
HR
@
Work
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Antwerpen
Wie wordt de Vlaamse HR-Ambassadeur 2014?
10
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Antwerpen
MEDISCH DIRECTEUR
Het Sint-Trudo Ziekenhuis is een
eengemaakt en volledig gemoderniseerd basisziekenhuis met 310 erkende
bedden en 800 medewerkers, waarvan
120 artsen. Als autonome instelling
heeft het een stevige regionale verankering en biedt het kwaliteitszorg
via een multidisciplinaire en patiëntgerichte benadering. Hierbij staan
kwaliteit, patiëntveiligheid, professionalisme en vriendelijk en respectvol
met de patiënten omgaan centraal.
Dankzij deze persoonlijke, klantvriendelijke en christelijke benadering
en een ruim zorgaanbod, helpt het
Sint-Trudo Ziekenhuis patiënten uit de
regio Zuid-West-Limburg en zuidelijk
Vlaams-Brabant. Om ons directieteam
te versterken en Sint-Trudo mee in
goede banen te leiden, zijn we op zoek
naar een m/v:
king alfonso
Uw functie
U zorgt voor een positieve samenwerking tussen artsen, ziekenhuispersoneel, huisartsen en verwijzende geneesheren. Met uw
team gaat u resoluut voor één doel: kwaliteitsvolle geneeskunde. U onderbouwt uw medisch beleid en focust op kwaliteit en
patiëntveiligheid, in voorbereiding van onze JCI accreditering in 2017. Daarvoor participeert u ook actief in het Vlaams Indicatoren
Project voor Patiënten en Professionals. Samen met de algemeen directeur geeft u via het medisch beleidsplan richting en invulling aan de vooropgestelde doelen van de medische staf en het bestuur. Hierbij bent u flexibel genoeg om uw keuzes bij te sturen
en anticipeert u eveneens op mogelijke, nieuwe ontwikkelingen. Als medisch directeur brengt u de visie van het directieteam over
op uw artsenteam. U vormt de directe link met de medische raad.
Uw profiel
U bent doctor in de genees-, heel- of verloskunde en beschikt bij voorkeur over een bijkomende managementopleiding. U onderhoudt een goede relatie met omliggende ziekenhuizen, huisartsenkringen en eerstelijns gezondheidszorg maar ook met psychiatrische ziekenhuizen en andere categorale zorginstellingen. Dankzij uw beleid en management weet u alle betrokken partijen
binnen én buiten Sint-Trudo te inspireren. U realiseert uw ideeën op dagdagelijkse basis én in grotere, uitdagende projecten en
veranderingstrajecten. Door kwalitatieve, klinische patiëntenzorg na te streven, wilt u Sint-Trudo positief doen opvallen.
Ons aanbod
Bij Sint-Trudo krijgt u de uitdaging om mee voor de verdere uitbouw en het beleid van ons ziekenhuis te zorgen. Uw functie biedt
u ruime managementverantwoordelijkheden en een omgeving vol ondernemingszin en toekomstplannen, waar patiëntvriendelijkheid en -veiligheid centraal staan. Wij bieden u voor deze boeiende functie de mogelijkheid om permanent bij te scholen én
een competitief loonpakket.
Interesse? Stuur dan voor 18 oktober 2014 uw sollicitatiebrief en cv naar bvba King Alfonso, t.a.v. Kris Heeren, Uitbreidingsstraat 84/3,
2600 Berchem. Mailen kan ook via [email protected] Meer info? Bel ons op 03 218 21 47 of 0471 81 60 08. De verkennende selectiegesprekken vinden plaats tussen 20 oktober en 24 oktober. De daaropvolgende assessment centers vinden plaats tussen 27 oktober
en 3 november 2014. We behandelen uw sollicitatie snel en uiterst discreet.
Onze klant, Dovy Keukens uit Roeselare, alom bekend van
“Wij maken uw keuken!”, telt 250 gemotiveerde medewerkers en draagt kwaliteit hoog in het vaandel.
Dovy Keukens beschikt over een high-tech productieapparaat en wenst haar team te versterken met een m/v:
Productiemanager
(2303)
Je taken: • Je maakt deel uit van de directie en bepaalt mee het beleid van de onderneming. • Hierbij stuur je 3
chefs aan die gezamelijk 90 arbeiders leiden, verspreid over verschillende afdelingen: platenafdeling-montage,
lakkerijafdeling en de afdeling maatwerk. • Je communiceert op regelmatige basis met je afdelingschefs
waarbij je de visie van de directie bespreekt en streeft naar een efficiënte productiebezetting. • Je analyseert
de productieprocessen en je implementeert verbeteringsvoorstellen, dit volgens de principes van het Lean
Management. • Met de overige directieleden zit je regelmatig samen om de nieuwste automatiseringsprojecten
af te stemmen met je mensen in de productie. • Het menselijk kapitaal van Dovy Keukens weet je in deze functie
als geen ander optimaal te coördineren. • Je ruggesteunt je chefs bij de belangrijke personeelszaken. • Je bekijkt
tevens waar het rendement per afdeling kan verbeteren en de hoge kwaliteitswensen kunnen gehandhaafd
blijven. • Je communiceert met tal van afdelingen (o.a. de personeelsdienst) voor bijkomende aanwervingen.
Je profiel: • Je hebt een opleiding ingenieur genoten of bent gelijkwaardig door kennis of ervaring. • Je
bent in eerste instantie een goede “peoplemanager”. • Je weet hoe je je team kan motiveren, aansturen,
coachen, het beste uit je human capital kan halen met de nadruk op een aangename werkcultuur en een
optimale bezetting van mensen en machines. • Ook met de directie ben je voldoende communicatief en
werk je vaak in tandem om de nieuwste investeringen te implementeren en je werknemers hiervoor
te sturen.
Interesse?
Mail ons snel op
[email protected]
Aanbod: • Dovy Keukens biedt hier een functie op directieniveau en zal via een
on-the-job-begeleiding elk facet van deze functie aanleren. • Een degelijke verloning met tal
van extralegale voordelen en een firmawagen. • Een functie die centraal staat in dit bedrijf
en waar je communiceert met alle afdelingen.
Wij bevestigen altijd de goede ontvangst en behandelen je gegevens strikt vertrouwelijk.
A. B. & I. bvba, Personeelsrekrutering en -selectie, Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk • 056/ 225 880
• www.ab-i.be •
Deze functie wordt exclusief door A.B.& I. behandeld.
AB&I
personeelsrekrutering
en -selectie
11
ERVAREN
BROOD ERVARING
BAKKER
M/V
MIN 5 JAAR
BEREID TOT NACHTWERK
ALLROUND
TECHNIEKER
ERVAREN ERVARING
BANKETBAKKER
M/V
MIN 5 JAAR
M/V
• Verloning naar prestaties
• 5 dagen-week / 38 uren
• Zon- en feestdagen vrij
Interesse? mail naar [email protected]
Wil jij een job in beweging?
Iedereen spreekt over mobiliteit. Jij kunt er ook wat aan doen. Elk jaar vervoert De Lijn VlaamsBrabant miljoenen reizigers. Wij zoeken (m/v)
Buschauffeurs
Schurhovenveld 1014, St.-Truiden • 011/69 72 20 • www.vangrootloon.com
SINGAPORE EMBASSY
Jij speelt een ongelooflijk belangrijke rol. De beweeglijkheid maakt je job aantrekkelijk. De Lijn biedt ook de
stabiliteit. Openbaar vervoer zal in de toekomst blijven uitbreiden. Bij ons maak je deel uit van een groeiend
bedrijf. De rit wordt afwisselend, want elke dag brengt weer andere sociale contacten. De bestemming is
aantrekkelijk, want na een grondige opleiding werk je samen met je collega’s mee aan een mobielere wereld.
Ben je ten minste 21 jaar oud, heb je een rijbewijs B en wil je iets belangrijks doen met je enthousiasme en
energie? Dan is dit de geknipte job voor jou.
Stuur dus meteen je sollicitatie via www.delijn.be/jobs of via e-mail naar [email protected]
Has immediate vacancy for
ADMINISTRATIVE AND PROPERTY ASSISTANT
Main responsibility: to support the Administrative
Secretary on admin and property matters. Candidates should have at least 2 years’ relevant experience, have basic IT knowledge and demonstrate
strong interpersonal and multitasking skills. Advanced proficiency in French and English is a must. Proficiency in Dutch will be a strong advantage.
Send CV, references, recent photo and expected
minimum salary to:
Recruitment Officer
85, Avenue Franklin Roosevelt
1050 Brussels
Only shortlisted candidates will be notified.
Incomplete CVs will not be considered.
No phone enquiries on status please.
Closing date: 31 october 2014
COMMERCIEEL VERTEGENWOORDIGER
sector Wallonië/Groothertogdom Luxemburg
Functie-inhoud: U bent integraal verantwoordelijk voor de
verdere uitbouw van uw sector. Dit houdt onder meer in:
• fideliseren van de bestaande klanten (vakhandelaren)
in de sectoren Automotive, Bouw en Industrie • prospecteren van nieuwe opportuniteiten • mee opzetten en
participeren aan marketingacties • opmaken en opvolgen
van offertes • organiseren van technische klantenopleidingen • coördineren van de communicatie met de interne
commerciële dienst • over al uw activiteiten rapporteert
u rechtstreeks aan het management via een CRM-tool.
Functieprofiel: • bacheloropleidingsniveau of gelijkaardig door ervaring
met een passie voor techniek • goede
basiskennis elektriciteit en mechanica
• extravert en transparant commercieel
profiel • perfect Franstalig met goede
noties Nederlands • targetgedreven en
autonoom kunnen werken • leergierig
en innovatief ingesteld.
Functievoordelen: Aan een performante medewerker biedt Vynckier Tools • een
zeer competitief remuneratiepakket met variabele bonus • een representatieve
bedrijfswagen en alle nodige tools om te slagen in de job • een ruime mate aan
werkautonomie in een succesvol bedrijf dat in zijn sector tot de top behoort.
Interesse? Aarzel dan niet en mail, schrijf of fax ons met volledig cv op
onderstaand adres. Contactpersoon: dhr. Antoon Bulcke. We behandelen uw
kandidatuur zeer vertrouwelijk. Indien u aan het gevraagde profiel beantwoordt,
zal u uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd worden voor een persoonlijk onderhoud. Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door advieskantoor
Antoon Bulcke.
Schoolstraat 59 bus 22, 8800 Roeselare-Beveren
Tel.: 051 22 17 92 - Fax: 051 25 36 50 E-mail: [email protected]
www.antoonbulcke.be
uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg
Erkend wervings- en selectiebureau VG.60/B - Lid van Federgon
Vynckier Tools (www.vynckier.biz) is een leidinggevend importeur en verdeler van een ruim gamma van professioneel gereedschap en machines
voor de werkplaatsinrichting. De producten zijn ondergebracht in drie profit centers: Tools, Machines en Equipment. Het succesvolle businessconcept van Vynckier Tools is gebaseerd op kwaliteit, dienst-na-verkoop, opleiding van klanten en een sterke logistieke organisatie. Met het oog
op het versterken van de marktpositie in Wallonië en het Groothertogdom Luxemburg kijken we op korte termijn uit naar een performante (m/v):
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Antwerpen
Bakkerij Vangrootloon, al méér dan 90 jaar
een vaste waarde binnen de bakkerswereld
met een moderne en efficiënte bedrijfsvoering is op zoek naar
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Antwerpen
12
Slechts weinig ingenieurs
mochten meewerken aan
het mooiste station ter wereld.*
Misschien valt onze keuze op JOU voor onze talrijke grootschalige stationsprojecten,
waaronder het nieuw internationaal station Brussel-Zuid en de stations Mechelen,
Gent Sint-Pieters, Kortrijk en Oostende.
Het station Antwerpen-Centraal werd omgevormd van een kopstation tot een doorgaand, internationaal hst-station.
Grondige structureringswerken waren nodig om de hogesnelheidstrein door het station te laten rijden richting
Nederland via een spoorverbinding onder de stad. Eurostation hanteerde, voor het eerst in België, de methode van
‘compensation grouting’, waardoor de werken werden uitgevoerd zonder verzakkingen of scheuren in het historische
stationsgebouw.
Qua architectuur, engineering en fasering is dit een internationaal erkend technisch hoogstandje.
De ‘unieke schoonheid’ van het station wordt geroemd, waarvan ‘experten het tot op de dag van vandaag moeilijk
hebben om een stijl op te plakken’. (*bron: New Yorkse nieuwssite Mashable)
Wij zoeken
BURGERLIJK INGENIEURS BOUWKUNDE
optie gebouwen - met ervaring.
Kijk op WWW.EUROSTATION.BE voor meer informatie.
Onze projecten:
maatschappelijk relevant · grootschalig · innovatief
multidisciplinair studiebureau · technische hoogstandjes
langlopend