Heerdproatjes november 2014

Inhoudsopgave november 2014
02 t/m 03
05 t/m 09
10
12
13
15
16 t/m 17
18 t/m 22
23
24
25
27
28 t/m 29
30
31
32
33
35 t/m 36
37 t/m 38
39
40
overdenking
notulen cliëntenraad
hulp nodig bij het ins talleren van tv-zenders?
openingstijden van ’t winkeltje
openingstijden algemeen/radio ’t Kruispunt
gebruik scootmobiel in Maarsheerd/rolstoelen
25 jarig jubileaverslag Gerda Breedveld
activeitenrooster november/griepsspuiten
sint Maarten (liedje)
radio Eendracht
aanvraag ID kaart of paspoort
telefonische bereikbaarheid
verjaardagen , mutaties en jubilea
huwelijksaankondiging
oplossing oktoberpuzzel
novemberpuzzel
prijsaanpassingen m.i.v. januari 2015
bekendste woordenboek al 150 jaar dik
cliententevredenheid
wat te doen bij brand in Maarsheerd
redactioneel
-1-
Overdenking
“Maar de HEER wierp een hevig storm op zee.”
Jona 1 vers 4
We kennen allemaal Jona wel.
De man van de walvis.
Maar wat een wonder dat God hem vast hield!
Want wat was Jona ongehoorzaam…
Hij zou naar die grote stad Nineve gaan om de inwoners daar
op te roepen God te zoeken en hun verkeerde daden los te
laten en goede dingen te gaan doen.
Nota bene naar die vijand van Israël, Jona’ s eigen volk,
moest hij gaan!
Geen wonder dat Jona dienstweigerde en ongehoorzaam van
God wegvluchtte.
Een schip zou hem naar het einde van de wereld brengen,
naar Tarsis.
Maar God beschikte een vreselijke storm en riep door middel
van dit bijzondere natuurgebeuren, dat zomaar opeens opstak,
zijn dienaar tot bezinning.
-2-
Want God wilde dat Jona ondanks alles toch naar Nineve zou
gaan om de inwoners daar op te roepen tot bekering.
Waarom deze bijzondere gang van zaken, waarom deze
vasthoudende zorg van God voor een onwillige dienaar van
Hem?
Omdat God een God is die graag het goede zoekt voor de
mensen!
Zelfs voor vijanden van Hem en zijn volk heeft God redding
op het oog.
De Here heeft de wereld lief.
Daarom ook dat bijzondere geschenk van Hem: zijn
eniggeboren Zoon.
De Here Jezus Christus kwam van uit de hemel op aarde om
redding te brengen aan een wereld verloren in schuld.
En, gelukkig, alles heeft Hij volbracht.
Iets van deze grote liefde tot behoud ontdekken we in de
geschiedenis van Jona.
Daar moest zelfs een grote vis aan te pas komen om de
boodschap van bekering en verlossing toch door te kunnen
geven.
Want zo lief heeft God de wereld…
Ds. J. Huisman
-3-
-4-
Verslag bijeenkomst Cliëntenraad d.d. vrijdag 26
september 2014
Aanwezig: Mw. Schenkel, mw. De Voer, mw. Bentum, mw.
Zondag, mw. Holwerda en dhr. Trip
Ds. Huisman
ondersteuner Cliëntenraad
Mw. Van Dijk
kwaliteitfunctionaris
Mw. Muthert
notuliste
Afwezig: Dhr. Veenstra
directie en bestuur mkg.
Mw. Boels
lid mkg.
1. Welkom
Ds. Huisman opent de vergadering met een woord van
welkom. Mw. Boels en dhr. Veenstra zijn vandaag niet
aanwezig. Mw. Van Dijk is uitgenodigd voor dit overleg en
zal o.a. een toelichting geven op de meting van de
cliënttevredenheid.
2. Agenda
De agenda blijft ongewijzigd
3. Verslag d.d. 29 augustus 2014, o.a. AAG, inspectie,
punten TD
AAG op de agenda in oktober.
Concept inspectierapportage op de agenda in oktober
Verschillende puntjes vanuit de TD:
-5-
- Toegankelijkheid mindervalidentoilet Beukenhof (BH)
blijft zoals het is, deurautomaat is een te hoge
investering.
- Snoeien heesters bij BH, hiervoor is contact geweest
met de uitvoerder.
- Aanpassing afrit trottoir is vooraf besproken met
zorgmedewerker en bewoner; kan echter nog worden
aangepast indien noodzakelijk.
- Snoeien
treurwilg
Maarsheerd
valt
onder
tuinonderhoud BCM en is al uitgevoerd.
- Indienen technische klachten melden aan receptie
Maarsheerd voor bewoners; voor huurders bij BCM
Wonen.
- Klachten cliënten BH worden daar verzameld door
zorg medewerker en worden doorgegeven aan de TD;
huurdersklachten BH doorgeven aan de woonwinkel.
De woonwinkel is dagelijks telefonisch bereikbaar
tussen 08.30 – 12.00 uur via de receptie van
Maarsheerd.
N.a.v. brief NZA over onterechte bijbetalingen in
verzorgingshuizen merkt de heer Trip op dat de weergave
hiervan in het verslag niet juist is en met name over het
tijdspad. Mevr. Van Dijk licht dit in de vergadering toe.
-6-
4. Tevredenheidsmeting, externe audit,
Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 door
onderzoeksbureau Argo.
De
Cliëntenraad
heeft
de
resultaten
van
de
tevredenheidsmeting ontvangen. Deze meting vond plaats in
augustus van dit jaar en is uitgevoerd in eigen beheer.
Dergelijke metingen kunnen vaker worden gedaan en zijn
zeer eenvoudig door middel van smileys te beantwoorden.
Mevr. van Dijk laat hiervan voorbeelden zien.
Vervolgens worden de resultaten van de tevredenheidsmeting
per afdeling besproken. Opmerkingen en aanbevelingen
worden aangereikt, zoals:
 Een foto van de contactpersoon te plaatsen voorop de
zorgmap op de kamer; het blijkt toch dat veel cliënten
moeite hebben om de contactpersoon te onthouden.
 Cliënten weten niet altijd waar ze terecht kunnen met
een klacht; medewerkers van de AB kunnen hierin een
belangrijke schakel vormen.
 De sfeer per afdeling verschilt nogal; waar is dit aan te
wijten?
 Communicatie is en blijft belangrijk. Onlangs heeft het
Lab
Noord
een
bloedonderzoek
uitgevoerd
waarschijnlijk op eigen initiatief, maar verzuimt de
cliënten hierover duidelijk te informeren.
-7-
 Wat de maaltijden betreft speelt de menucommissie
een grote rol en de samenstelling daarvan vormt een
belangrijk punt van aandacht.
 Cliënten van de Dagopvang hebben onvrede geuit over
het vervoer; 82 % van de ondervraagden vindt het
vervoer heel belangrijk. Dus is het raadzaam om na te
gaan hoe dit precies zit.
De externe audit vindt plaats op 9 oktober a.s. Verschillende
afdelingen worden geauditeerd en er wordt gecontroleerd of
we met elkaar handelen naar wat er is afgesproken.
De externe auditor heeft gevraagd om een gesprek met enkele
vertegenwoordigers van de Cliëntenraad. Mw. Holwerda en
dhr. Trip nemen dit op zich, 11.30 uur in de vergaderzaal van
Maarsheerd.
In 2014 zal wederom een Cliënttevredenheidsonderzoek
plaatsvinden; dit wordt uitgevoerd door een extern
geaccrediteerd bureau op 19 en 20 november a.s. waarbij 30
cliënten zullen worden geïnterviewd, in BH alle cliënten.
Tot slot vertelt mw. Van Dijk over haar werkzaamheden bij
BCM en haar rol in de werkgroep dementie in de provincie
Groningen.
-8-
6. Invulling gezamenlijk overleg:
Op woensdag 19 november a.s. is er weer een informeel
samenzijn van de diverse raden. Namens de Cliëntenraad zal
ds. Huisman het thema “ouderen voor ouderen”, aanbod – en
buurtgericht er voor elkaar zijn aanreiken.
7. Post
 Zorginstituut
Nederland:
uitnodiging
ronde
tafelgesprek over maatwerk in de zorg. Locaties
Utrecht en Amersfoort. Ter kennisgeving.
 Boek Voorgaan in verandering – duurzame
organisaties in een dynamische samenleving van het
Ministerie van VWS; Mw. Zondag.
 Jaarkrant LOC 2013; dames De Voer, Bentum en
Schenkel
8. Rondvraag
Dhr. Trip: Er is nog steeds niet voldoende duidelijkheid over
de kosten van deelname aan activiteiten. Wie moet wel
betalen en wie niet? Lastig en onduidelijk, ook voor
medewerkers en vrijwilligers. Om op terug te komen.
Mw. Holwerda: zegt erg geschrokken te zijn van een
uitspraak van een zorgmedewerker die niet op de hoogte
bleek te zijn over hoe om te gaan met rolstoeltrapjes.
Dit zal onder de aandacht worden gebracht.
-9-
9. Datum volgend overleg
Vrijdag 31 oktober met de heer Meijer als gast.
10. Sluiting
Ds. Huisman beëindigt het overleg en dankt de aanwezigen
voor hun inbreng.
Hulp nodig bij het installeren van TVzenders?
U kunt dan contact opnemen met dhr. J. de Boer.
Telefoonnummer (0599 615900.
Dhr.de Boer berekend hier 15 euro voor.
- 10 -
- 11 -
Openingstijden van ’t Winkeltje
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
gesloten
09.15 – 11.30
09.15 – 11.30
09.15 – 11.30
09.15 – 11.30
gesloten
gesloten
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
Van 10.00 – 10.15 uur is de winkel gesloten.
Bent u moeilijk ter been en ziet u er tegenop om naar ’t
Winkeltje te komen, dan kunt u ons altijd bellen en zorgen
wij ervoor dat de boodschappen bij u thuis worden bezorgd.
De kosten hiervoor bedragen € 1,00
Het telefoonnummer van de winkel is 56 88 91
Werk- en dagbesteding MaarsWerk heeft een scootmobiel
service. Tegen een kleine vergoeding wassen wij uw
scootmobiel, zetten hem in de was en pompen de banden op.
Bel voor de voorwaarden: 0599 568800 (vragen naar Patrick
toestel 143)
- 12 -
Algemeen:
Ds. J. Huisman. (voor klachten van structurele aard).
Dameskapper:
Dinsdag 8.30 – 16.30 uur, donderdag 12.30 – 16.30 uur.
Vrijdag 8.30 – 12.00 uur.
Door omstandigheden wijken de openingstijden voorlopig af.
Herenkapper:
Elke 1e maandagochtend van de maand 08.30 – 12.00 uur.
Voor een afspraak kunt u bij de receptie terecht.
Radio ’t Kruispunt
Muziekprogramma vanuit de Baptisten Kerk Stadskanaal
Zuid.
Eerstvolgende uitzending:
Verzoek: 11 november Luister: 25 november
van 18.30-19.45 uur.
- 13 -
- 14 -
Gebruik scootmobiels in Maarsheerd
Om ongelukken te voorkomen vragen wij u met klem om uw
scootmobiel in schildpadstand te zetten. Dit is beter voor u en
de veiligheid van anderen. Mocht er onverhoopt schade
ontstaan aan lift- of toegangsdeuren, dan bent u hiervoor
aansprakelijk en wordt u verzocht de schade te melden bij uw
verzekering.
Directie BCM
Rolstoelen
Een aantal van onze cliënten beschikt over een eigen rolstoel.
Die is persoonsgebonden.
Voor onze cliënten die wonen in een huurwoning in een van
onze complexen en die slechts af en toe gebruik maken van
een rolstoel, bijvoorbeeld om even naar de markt te gaan of
om even een luchtje te scheppen met een begeleider
hebben wij in de centrale hal van Maarsheerd enkele
rolstoelen klaar staan, die u hiervoor kunt gebruiken.
Wij vragen u de rolstoel na gebruik weer in de centrale hal
neer te zetten.
- 15 -
16-10-1989
16-10-2014
Op 16 okober 1989 ben jij Gerda in dienst gekomen bij
Maarsheerd als activiteitenbeleidster. Toen was je nog een
jong broekie.
Vandaag staat hier iemand met een schat aan ervaring en toch
leer je iedere dag nog weer, zoals jezelf altijd zegt.
- 16 -
Wij hebben dit heugelijk feit op verzoek van Gerda samen
met onze bewoners en collega's, vrijwilligers en familie van
Gerda gevierd in de kantine van Maarsheerd.
De kantine werd feestelijk versierd door de cliënten van
Philadelphia. Dank daarvoor!
Onder het genot van een hapje en een drankje werd dit
beklonken.
Gerda kreeg van de bewoners leuke cadeaus, o.a. een
zelfgemaakte collage met verschillende teksten en een hele
mooie groepsfoto van de huiskamerbewoners.
Ook kreeg ze een cadeau van directie en medewerkers en
kreeg ze van de collega's van team Korenbloem een
beautybon.
Wij wensen Gerda veel succes verder in haar werk als
activiteitenbegeleidster bij BCM.
- 17 -
Activiteiten november 2014
Zo
02/11
kerkdienst Doopgezinde Gemeente
ook via tv-Maarsheerd
Ma 03/11
handenarbeid mannen
bijbelkring
uitzending TV-Maarsheerd
dameskoor Maarsheerd
Di
04/11
kniepertjes bakken en verkoop
gronings half uurtje
naai- en verstelwerk, handwerken
griepsspuiten
jeu de boules
stuivertjesbingo
Wo 05/11
kniepertjes bakken en verkoop
muziek actief
beter horen
spelletjesmiddag
Do 06/11
bibliotheek boeken ruilen
- 18 -
15.30 uur
recr.zaal
huislijn
10.00 uur
15.00 uur
15.30 uur
19.15 uur
act.ruimte
verg.kamer
huislijn
recr.zaal
hele dag
10.00 uur
10.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
14.30 uur
hal
recr.zaal
act.ruimte
zie blz. 22
buiten
recr.zaal
hele dag
10.00 uur
10.30 uur
14.30 uur
hal
recr.zaal
verg.kamer
recr.zaal
09.30 uur
recr.zaal
gym voor aanleunbewoners
gym voor interne bewoners
jeu de boules
kegelen
herenmiddag onder genot van
drankje (tegen vergoeding)
Vr 07/11
bingo
Ma 10/11
handenarbeid mannen
ouderenmiddag ’t Volk van Grada
kerkdienst o.l.v. ds. J. Huisman
ook via TV-Maarsheerd
dameskoor Maarsheerd
Di
11/11
kinderen van de Willibrordschool
komen zingen met hun lampions
naai-/en verstelwerk, handwerken
jeu de boules
stuivertjesbingo
Wo 12/11
spelletjesmiddag
Do 13/11
bibliotheek boeken ruilen
gym voor aanleunbewoners
- 19 -
09.30 uur
10.15 uur
14.00 uur
14.30 uur
recr.zaal
recr.zaal
buiten
recr.zaal
14.30 uur
act.ruimte
14.30 uur
recr.zaal
10.00 uur
14.00 uur
15.30 uur
act.ruimte
Geert Teis
recr.zaal
huislijn
19.15 uur recr.zaal
Sint Maarten
10.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
14.30 uur
recr.zaal
act.ruimte
buiten
recr.zaal
14.30 uur
recr.zaal
09.30 uur
09.30 uur
recr.zaal
recr.zaal
gym voor interne bewoners
jeu de boules
Parkheemster wichter
Vr 14/11
bingo
visverkoop
Ma 17/11
handenarbeid mannen
uitzending TV-Maarsheerd
Christelijk koor Poly Phonie
Di
18/11
gronings half uurtje
naai- en verstelwerk, handwerken
jeu de boules
stuivertjesbingo
Wo 19/11
bloemeschikken voor beginners
spelletjesmiddag
Do 20/11
bibliotheek boeken ruilen
gym voor aanleunbewoners
gym voor interne bewoners
jeu de boules
kegelen
herenmiddag onder genot van
- 20 -
10.15 uur
14.00 uur
14.30 uur
recr.zaal
buiten
recr.zaal
14.30 uur
15.00 uur
recr.zaal
hal
10.00 uur
15.30 uur
19.15 uur
act.ruimte
huislijn
recr.zaal
10.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
14.30 uur
recr.zaal
act.ruimte
buiten
recr.zaal
10.00 uur
14.30 uur
act.ruimte
recr.zaal
09.30 uur
09.30 uur
10.15 uur
14.00 uur
14.30 uur
recr.zaal
recr.zaal
recr.zaal
buiten
recr.zaal
drankje (tegen vergoeding)
Vr 21/11
bingo
Ma 24/11
handenarbeid mannen
kerkdienst o.l.v. ds. J. Huisman
ook via TV-Maarsheerd
dameskoor Maarsheerd
Di
25/11
gronings half uurtje
naai-/en verstelwerk, handwerken
jeu de boules
stuivertjesbingo
koor Heiligerlee/Westerlee
Wo 26/11
bloemschikken gevorderden
spelletjesmiddag
Do 27/11
bibliotheek boeken ruilen
gym voor aanleunbewoners
gym voor interne bewoners
jeu de boules
kegelen
herenmiddag onder genot van
drankje (tegen vergoeding)
- 21 -
14.30 uur
act.ruimte
14.30 uur
recr.zaal
10.00 uur
15.30 uur
19.15 uur
act.ruimte
recr.zaal
huislijn
recr.zaal
10.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
14.30 uur
18.45 uur
recr.zaal
act.ruimte
buiten
recr.zaal
recr.zaal
10.00 uur
14.30 uur
act.ruimte
recr.zaal
09.30 uur
09.30 uur
10.15 uur
14.00 uur
14.30 uur
recr.zaal
recr.zaal
recr.zaal
buiten
recr.zaal
14.30 uur
act.ruimte
Vr 28/11
bingo met hapje en drankje
visverkoop
14.30 uur
15.00 uur
recr.zaal
hal
Zo 30/11
zondagavondzang
19.15 uur
recr.zaal
Griepspuiten
Dinsdag 4 november krijgt u gelegenheid een griepspuit te
halen. Voor patienten huisartenpraktijk ‘De Venen’ (dr.
Hardieck, Steenstra, Muilerman en Spanier)
Aanvang
Lokatie
: 13.00 uur
: kapsalon (begane grond)
Patienten huisartenpraktijk ‘De Wieke
Leeuwerik, Bouwman, Runsink en Prins)
Aanvang
Lokatie
(dr.
: 13.00 uur
: Activiteitenruimte (begane grond)
- 22 -
Winter,
Sint Maarten
Elf november is de dag,
dat mijn lichtje
dat mijn lichtje
Elf november is de dag
Dat mijn lichtje branden mag.
Twaalf november is de dag
dat ik mag snoepen
dat ik mag snoepen
Twaalf november is de dag
dat ik mag snoepen de hele dag.
- 23 -
Radio Eendracht
Verzorgt elke zondagavond een verzoekprogramma van
geestelijke liederen.
De uitzending is van 20.00 tot 21.00 uur.
Het aanvragen van een lied kunt u telefonisch doen t.a.v.
Tineke Voorintholt. Telefoonnummer: 613372 of bij Harm
Beekman. Telefoonnummer: 650408.
Mailadres van Tineke: [email protected]
Elke derde zaterdag van de maand (van september tot mei)
wordt ‘Zingend naar de zondag’ uitgezonden van 19.00 tot
20.00 uur.
Couture Hetty Horlings (Coupeuse)
Atelier voor het verstellen van kleding.
Ook voor uw naailessen
e-mail: [email protected]
0599-612801 of 06-40171774
belllen na 13.00 uur
- 24 -
Aanvraag ID-kaart of paspoort
Maandag 1 december a.s. komt mevr. Boon, gemeentehuis
Stadskanaal, om u te helpen met verlenging ID-kaart of
paspoort. Daarvoor moet u zich ruim van tevoren aanmelden
bij de balie. U dient dan uw naam en geboortedata op te
geven. Wannneer het oude document vermist is, dient dit van
tevoren doorgeven te worden, zodat er eerst een
procesverbaal kan worden opgemaakt. Dit moet dan een
familielid doen en dit moet klaar zijn voordat mevr. Boon
langs komt.
U dient een recente pasfoto te overleggen, recht van voren
genomen, niet lachen en voor een egale grijze achtergrond.
De fotograaf weet dit. Ook dienen de kosten gelijk te worden
voldaan, graag gepast. De ID-kaart blijft 10 jaar geldig, maar
de prijs is daardoor iets verhoogd. Voor een paspoort betaalt
u € 66,50 en voor een ID-kaart € 52,50.
Voor vragen:
[email protected] telefoonnummer: 0599-631622
- 25 -
- 26 -
Bereikbaarheid
Een goede telefonische bereikbaarheid van onze organisatie
vinden wij van groot belang.
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn gaan wij binnenkort
over op een keuzesysteem.
Als u ons op ons centrale nummer 0599 568800 belt kunt u
een keuze maken uit een afdeling waarmee u wilt worden
doorverbonden.
Dat kan zijn een van de zorgafdeling, de Beukenhof, keuken,
de technische dienst, de woonwinkel.
Als u geen keuze maakt wordt u doorverbonden met de
receptie waar u uw vraag kunt stellen.
Wij hopen hiermee een nog snellere doorverbinding met
degene die u wilt spreken te bewerkstelligen.
Het zal even wennen zijn, maar we proberen onze
dienstverlening hierdoor op een nog hoger peil te brengen en
we zijn ervan overtuigd dat de bereikbaarheid hierdoor wordt
verbeterd.
Jos Gengler, hoofd technische dienst.
- 27 -
Verjaardagen medewerkers november
01 Annet Foekens
02 Anita Schuit
06 Chantal Woldering
10 Kirsty Siebring
12 Bjorn Wijbenga (Phil)
15 Marjan Meendering
17 Johanna Rasters
18 Lisanne Nijenhuis
23 Priya Nadarajah
26 Manon Meems
Verjaardagen bewoners november
01 mevr. H. Bessenbinders
01 mevr. A. Grooten-Meijer
03 mevr. J. Zijlstra-Bakema
05 dhr. E. Kruize
08 dhr. A. Dekker
09 mevr. N. Oosting-Bos
09 mevr. J. Agter
13 mevr. H. Hofman-Oosterhoff
14 mevr. F. Huizinga-Hesseling
21 dhr. J. Geerts
21 mevr. E. de Graaf-v/d Laan
25 mevr. A. Meester-Volders
28 mevr. D. Meijer
28 mevr. G.Hazewinkel-Brandsema
- 28 -
k.108
k.418
k.316
k.212
k.203
k.151
k.104
k.256
k.409
k.419
k.309
k.303
k.204
k.306
Verjaardagen vrijwilligers november
04 mevr. Horlings-Schuurman
05 dhr. J. Kruize
05 dhr. J. Kuiper
08 mevr. J. Udema
11 mevr. G. Molenkamp
13 mevr. A. Holwerda
18 mevr. L. Maatjes
20 mevr. G. Veldman
21 mevr. J. Hein
22 mevr. H. Lanting
24 dhr. J. Rabs
28 dhr. K. Martijn
28 mevr. R. Veltpaus
Nieuwe opname:
mevr. L. Mooibroek-Halmingh
mevr. A. Musters-Kanne
k.153
k.351 kdo
Overleden:
mevr. G. Meringa
dhr. J. Johannes
k.415
k.456
Jubilea
01-11 is Nancy Sluiymer 12,5 jaar in dienst bij BCM.
08-11 is Linda Huizinga 12,5 jaar in dienst bij BCM
21-11 is Truus Huizing 12,5 jaar in dienst bij BCM
Dames alle drie van harte gefeliciteerd!
- 29 -
Huwelijksaankondiging
Met elkaar verweven
de rest van ons leven.
In een wereld vol geloof, hoop en
LIEFDE
zullen wij elkaar het jawoord
geven.
Op vrijdag 17 oktober 2014 jl. hebben wij elkaar het jawoord
gegeven om 15.00 uur in het gemeentehuis te Oude Pekela.
Rudy Ottens & Janneke Nobbe
(werkneemster in onze keuken)
- 30 -
Oplossing oktoberpuzzel
1. Welke schoen past aan geen voet?
Antwoord: Handschoen.
2. Welke ziekte krijg je in geen enkel land?
Antwoord: Zeeziekte.
3. Wat hoort alles en vertelt nooit iets verder?
Antwoord: Het oor.
4. Welke vogel legt nooit eieren?
Antwoord: Pech of Pretvogel.
5. Wat is zwaarder, een pond veren of een pond lood?
Antwoord: Beide even zwaar.
6. Wat zijn prachtige bloemen en toch kun je ze niet
plukken?
Antwoord: IJsbloemen.
7. Wie draagt zjn huis steeds op zijn rug?
Antwoord: Slak.
8. Wat blijft dag en nacht lopen en komt toch niet van
zijn plaats?
Antwoord: Een klok.
9. Wie verdient zijn loon met een handomdraai?
Antwoord: Een orgeldrager.
10. Wat kan fladderen en is toch geen vogel of vleermuis?
Antwoord: Een vlinger of een vlag.
- 31 -
Er waren ontzettend veel goede inzendingen, zowel voor de
september-/ als de oktoberpuzzel, maar er kan er maar een de
gelukkige zijn en dat is geworden: dhr. C.G. dieters
Maarsdreef 136.
Van harte gefeliciteerd, er ligt een leuk prijsje voor u klaar, af
te halen bij de balie, In kantooruren tussen 08.30 – 16.30 uur.
Novemberpuzzel
Kijkt u eens naar welke boemen of planten er in de 10
onderstaande zinnen worden bedoeld.
Voorbeeld: Welke bloemennaam zit in iemand’s oog?
Het antwoord: Iris.
 Op de jas van iemand uit het paleis.
 Bloem die je aan een manege doet denken.
 Bedvulling voor een aardige dame.
 Denk je aan mij?
 Een slaande roos.
 Deze boom draagt een meisjesnaam.
 Heeft Mozes deze plant ontvangen?
 Een symbool van de kerstnacht.
 Liefde, niet voor vader.
 Deze bloem plant je niet aan de deur.
Succes! Wie weet, wint u een leuke prijs!
- 32 -
- 33 -
Prijsaanpassingen
M.i.v. 1 januari 2015 worden de prijzen van de producten en
diensten van BCM Zorg- en Dienstverlening aangepast.
Deze prijsaanpassing is gebasseerd op het prijsindexcijfer van
de gezinsconsumptie.
Dit indexcijfer wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau
voor de Statistiek.
2014
2015
Maaltijden Tafeltje-dek-je
6,80
Warme maaltijd restaurant
6,20
Zaal Maarshorst per dagdeel 38,45
Zorgcontracten Wiekeflat
15,75
Stadshart
15,75
De Rail
15,75
Overig
12,05
Kabel tv bewoners
4,55
Kabel tv aanleuners Beukenhof 6,30
Waskosten
42,80
Inboedelverzekering
18,10
W.A. verzekering echtpaar
20,25
W.A. verzeking alleenstaande 13,90
- 34 -
6,85
6,25
38,85
15,90
15,90
15,90
12,20
4,60
6,35
43,25
18,30
20,45
14,05
Bekendste woordenboek is al 150 jaar dik
In 1864 was ”de Dikke” al dik. De eerste editie van de Dikke
Van Dale viel op tussen andere boeken, met zijn breedte van
10 centimeter en ruim 1300 pagina’s. Dit jaar bestaat het
bekendste woordenboek van Nederland 150 jaar, een periode
waarin de ‘taalbijbel’ alleen maar dikker is geworden.
Bevatte de eerste editie 60.000 woorden, nu zijn dat er meer
dan een kwart miljoen, beschreven op meer dan 4400
bladzijden. „Er was anderhalve eeuw geleden minder taal”,
zegt Ton den Boon, een van de twee hoofdredacteuren van
het woordenboek. „Niet iedereen kende bepaalde woorden.”
Vooral termen op het gebied van kunst en wetenschap
ontbraken. Den Boon: „Iemand had griep. Het woord
influenza kende niemand.”
De edities werden geleidelijk aan uitgebreid, aangevuld met
nieuwe woorden die informanten aanleverden. “In de
begintijd waren dat vooral wat oudere heren die veel kranten
lazen”, vertelt Den Boon. “Ze kwamen vaak met woorden die
te maken hadden met oude ambachten.” Nog steeds maakt
Van Dale gebruik van informanten. „Dat zijn nu deskundigen
in een bepaald vakgebied, die bijvoorbeeld met nieuwe
rechtstermen en chemische begrippen komen.”
- 35 -
In 150 jaar sneuvelden ook woorden. Den Boon: “Veel
agrarische termen zijn verdwenen, maar ook uitdrukkingen
voor gevoelens. Rond 1900 ontstond het woord
spijkertjeswee, voor het verdriet dat fietsers hadden als ze
over spijkers reden en een lekke band kregen. Dat woord
gebruiken we nu niet meer.”
Van Dale doet op internet verslag van ontwikkelingen in de
Nederlandse taal, maar toch verschijnt er volgend jaar een
nieuwe papieren editie van het woordenboek. Den Boon:
„Taal is zó essentieel. Taal is wat de mensen verbindt en wat
hen inspireert. Als je een sollicitatiebrief schrijft, wil je toch
kunnen opzoeken of je moet solliciteren op een functie of
naar een functie.”
- 36 -
Clienttevredenheid
Op 8 en 9 oktober is op verschillende afdelingen van onze
zorgstichting BCM weer onderzoek gedaan, een zgn. externe
audit om te kijken of we ook werkelijk doen wat we
afspreken met elkaar.
Een aantal afdelingen zijn doorgelicht, waarbij gekeken
wordt naar het vastleggen van afspraken, het op orde hebben
van dossiers etc.
Het onderzoek is uitgevoerd door een extern en hiervoor
gekwalificeerd bureau op basis van NEN en ISO normering
9001. Nieuw hierbij dit jaar was de inbreng van de
Cliëntenraad.
Er zijn geen bevindingen geconstateerd; wel zijn er enkele
aanbevelingen gedaan.
In het eindgesprek kwamen een aantal positieve ervaringen
naar voren. Zo vond de auditor dat:
 BCM zeer betrokken medewerkers heft.
 BCM goed omgaat met de invlechting van intramurale
en extramurale zorg.
 De organisatie gebaat is bij inzage door familie in het
cliëntdossier; hierdoor zijn medewerkers erg
- 37 -
enthousiast en zullen nog meer hun best doen om de
dossiers op orde te houden.
 BCM actief stuurt op het Arbo beleid, zoals het
inzetten van ergo coaches die medewerkers wijzen op
houding en werkwijze en het gebruik van de DFN voor
het aandoen van steunkousen.
 Het gebruik van de OMA app een handig hulpmiddel is
voor het doen van allerlei cliënt tevredenheidmetingen.
 De kwaliteit van zorg door inzet van hoger opgeleide
verpleegkundigen met coachende taken op een nog
hoger niveau komt.
 Er korte en goed lopende communicatie is tussen de
afdeling dagopvang en team 290
Iets om trots op te zijn!
- 38 -
Wat te doen bij brand in ‘Maarsheerd’
Instructie voor bewoners.
Het verzorgingshuis ‘Maarsheerd’ is voorzien van een
automatisch brandmeldersysteem. Een alarm komt
rechtstreeks binnen bij de meldkamer van de brandweer.
Door scholing en regelmatige oefeningen, samen met de
brandweer, weet het personeel van BCM wat ze moet doen
bij een calamiteit.
Om paniek te voorkomen vragen wij u de hieronder vermelde
instructie te volgen.




Blijf op uw kamer.
Houd ramen en deuren gesloten.
Volg de aanwijzingen van de medewerkers van BCM.
Blijf kalm, de brandweer is onderweg!
Graag zou ik u willen vragen om ook mee te helpen voor de
veiligheid in Maarsheerd en met name over het plaatsen van
rollators voor deuren en nooduitgangen en bijvoorbeeld in
koffiezaal 1 en 2.
Dus zet NOOIT uw rollator, scootmobiel of rolstoel voor een
deur of (nood)uitgang!
- 39 -
Redactioneel
Heeft u iets te melden, een gedichtje of iets dergelijks,
waarvan u het leuk zou vinden dat het in het ‘Heerdproatjes’
verschijnt?
Kopij moet dan vóór 15 november in de bus die in de hal
naast de receptie hangt, voorzien van naam en adres.
Mocht u géén Heerdproatjes hebben ontvangen dan kunt u bij
de balie een exemplaar ophalen.
Heerdproatjes is ook te lezen via: www.woonzorgbcm.nl
Woon-zorg combinatie BCM
Postbus 428
9500 AK STADSKANAAL
Tel: (0599) 568800
Website: www.woonzorgbcm.nl
E-mailadres:
[email protected]
Eindredactie:
Ds. J. Huisman
Mevr. I. Muthert
- 40 -