20140205 Formulier voortgangsgesprek opl med imm 20-03-2014

Formulier voortgangsgesprek opleiding medische immunologie
Dit formulier dient als voorbereiding op het voortgangsgesprek tijdens de opleiding
tot medisch immunoloog dat 2 keer per jaar gehouden dient te worden. De opleider
dient altijd bij het gesprek aanwezig te zijn, eventueel kan een plaatsvervangend
opleider en/of deelopleider/begeleider van een langdurige stage bij het gesprek
worden betrokken.
Het formulier is een leidraad om onder andere de CanMEDS, die onderdeel van de
opleiding vormen, structureel te evalueren.
Het formulier bestaat uit drie delen:
Deel 1 wordt voorafgaand aan het gesprek ingevuld door de MIio.
Deel 2 door de opleider/ stagebegeleider.
Deel 3 omvat de gemaakte afspraken.
Algemene gegevens
Naam Medisch Immunoloog in opleiding (MIio):
Opleidingsinstituut:
Fase opleiding (1ste, 2de of 3de jaar):
Periode die besproken wordt:
Naam beoordelaar/opleider:
Functie beoordelaar/opleider:
Datum voortgangsgesprek:
Deel 1 (in te vullen door MIio)
1. Wat waren je persoonlijke leerdoelen?
2. Beschrijf de behaalde resultaten van de leerdoelen (motiveer m.b.v portfolio/
verslag)
3. Wat zijn volgens jou je sterke punten en aan welke punten moet in de
toekomst meer aandacht worden besteed? Vul dit per CanMEDS competentie
in.
COMPETENTIES (beoordeling ten opzichte van besproken periode)
I. Ten aanzien van vakinhoudelijke kennis en handelen
A. Immunologische kennis
B. Kennis Laboratoriumtechnieken
C. Medische kennis
D. Praktische toepassing kennis
Formulier voortgangsgesprek opleiding medische immunologie - COR - 20 maart 2014
Pagina 1
E. Kwaliteitsbewaking
II. Ten aanzien van communicatie
A. Uitvoering van de consultfunctie
B. Mondelinge en schriftelijke presentatie
C. Overdracht van relevante uitslagen
D. Profilering van het vakgebied
III. Ten aanzien van samenwerking
A. Overleg met medewerkers
B. Overleg met leden van de opleidingsgroep
C. Overleg met andere zorgverleners
IV. Ten aanzien van kennis en wetenschap
A. Wetenschappelijke vakkennis
B. Vorderingen eigen wetenschappelijk werk
C. Niveau refereren en voordrachten
D. Medewerking onderwijs aan anderen
V. Ten aanzien van maatschappelijk handelen
A. Inzicht in kwaliteitsborging
B. Inzicht in toepassing van vigerende regelgeving
C. Handelwijze bij incidenten
VI. Ten aanzien van organisatie
A. Adequate werkwijze, onderscheidt hoofd- en bijzaken
B. Personeelsmanagement
C. Financieel management
D. Administratie ( verslaglegging / correspondentie / protocollen)
VII. Ten aanzien van professionaliteit
A. Kennis van eigen competentie (zelfkritiek en zelfvertrouwen)
B. Persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag
C. Relatie met supervisor
D. Relatie met stafleden
E. Relatie met assistenten
F. Relatie met aanvragers
G. Relatie met analisten
H. Actieve instelling, eigen initiatief
I. Belastbaarheid/ stress bestendigheid
Formulier voortgangsgesprek opleiding medische immunologie - COR - 20 maart 2014
Pagina 2
Deel 2 (in te vullen door opleider)
1. Stand van zaken ten aanzien van opleidingsomgeving
A. Bereikbaarheid opleider en bereidheid tot overleg
B. Beschikbaarheid leden opleidingsteam voor overleg en discussie
C. Stimulering en begeleiding bij wetenschappelijke activiteiten,
literatuurstudie, voordrachten, congressen- en symposia
D. Stimuleren deelname patiëntenbesprekingen
E. Arbeidsomstandigheden
Deel 3 Afspraken
Wat wordt er voor de volgende periode verwacht?
Leerdoelen?
Aan welke onderwerpen zal extra aandacht worden besteed?
Handtekening MIio
Handtekening opleider
Formulier voortgangsgesprek opleiding medische immunologie - COR - 20 maart 2014
Pagina 3