deel 4 bedrijfeconomische analyse van de jaarrekening

DEEL 4 BEDRIJFECONOMISCHE ANALYSE VAN DE JAARREKENING
Opdrachten p. 261
1. Zie bijgevoegde jaarrekening
2. 2.1 a.
b.
c.
d.
(2 479/11 564) * 100 = 21,44 %
(9 085/11 564) * 100 = 78,56 %
(3 521/11 564) * 100 = 30,45 %
(7 035/11 564) * 100 = 60,84 %
2.2 a. (15 936/23 867) * 100 = 66,77 %
b. (1 059/23 867) * 100 = 4,44 %
2.3 a.
b.
c.
d.
e.
((2 473 - 2 622)/2 622) * 100 = - 5,68 %
((1 449 - 1 199)/1 199) * 100 = + 20,85 %
((4 529 - 4 153)/4 153) * 100 = + 9,05 %
((23 867 - 15 954)/15 954) * 100 = + 49,60 %
((185 - 131)/131) * 100 = 41,22 %
2.4
Totaal vermogen
Vaste activa
Vlottende activa
Courante activa
Gemiddelde voorraad
Gemiddelde handelsvordering
Gemidd. hndelsvord. Excl BTW
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
VVLT
Permanent vermogen
VVKT
Gem.handelsschulden
Gem. handelsschulden excl. BTW
Omzet (IA) + andere BO (ID)
Kostprijs verkochte goederen
Aankopen hg + ddg
Financiële kosten
Winst/verlies voor belastingen
Winst/verlies na belastingen
Ratio’s
Current ratio
Quick ratio
Omlooptijd goederenvoorraad
Dagen klantenkrediet
Dagen leverancierskrediet
Solvabiliteit
Rentabiliteit eigen vermogen
Rentabiliteit totaal vermogen
Huidig boekjaar
11 564
2 479
9 085
9 051
1 324
3 979
3 288
3 521
8 043
1 008
4 529
7 035
4 412
3 646
23 937
23 274
16 748
139
1 059
665
Vorig boekjaar
9 851
2 627
7 224
7 179
3 157
6 694
996
4 153
5 698
9 407
116
1 085
717
1,29
1,10
20,76 dagen
50,14 dagen
79,46 dagen
30,45 %
18,89 %
10,36%
1
2.5 Ja. De rentabiliteit van het eigen vermogen bedraagt 18,89 %.
Elke 100 EUR eigen vermogen die in de onderneming wordt geïnvesteerd brengt 18,89 % op
na belastingen. Het eigen vermogen heeft een rendement van 18,89 % of de vergoeding voor
de kapitaalverschaffers bedraagt 18,89 % na belastingen. Het rendement van het eigen
vermogen is (veel) groter dan de vergoeding voor minder risicodragende beleggingen zoals
spaarboekjes, kasbons …
3. Onderneming ABC
– Het totale vermogen bestaat voor 20 % uit eigen vermogen en voor 80 % uit vreemd vermogen.
– De solvabiliteit bedraagt 20 %.
– De schuldeisers hebben een waarborg van 20 %.
– Bij faling moet de realisatiewaarde van de activa minstens 80 % bedragen om alle schuldeisers
te kunnen terugbetalen.
Onderneming XYZ
– Het totaal vermogen bestaat voor 80 % uit eigen vermogen en voor 20 % uit vreemd vermogen.
– De solvabiliteit bedraagt 80 %.
– De schuldeisers hebben een waarborg van 80 %.
– Bij faling moet de realisatiewaarde van de activa minstens 20 % bedragen om alle schuldeisers
te kunnen terugbetalen.
Conclusies:
– Onderneming ABC financiert vooral met vreemd vermogen en loopt daardoor een groter
financieel risico in vergelijking met onderneming XYZ.
– Onderneming XYZ heeft een sterkere solvabiliteitspositie: hoe sterker de solvabiliteit, hoe
groter de waarborg voor de schuldeisers, hoe groter de zekerheid van schuldaflossing.
Onderneming XYZ zal het gemakkelijkst een lening kunnen bekomen.
4. Solvabiliteit =
Eigen vermogen
= 0,25 (of 25 %)
Totaal vermogen
Totaal vermogen = 200 000 UR
Eigen vermogen = 200 000 x 0,25 = 50 000 EUR
Vreemd vermogen = 200 000 – 50 000 = 150 000 EUR
5. Current ratio =
Courante activa
= 0,2
VVKT
VVKT = 1 000 Courante activa = 1 000 x 0,2 = 200 EUR
Totaal vermogen 12 000 + 200 = 12 200 EUR
Solvabiliteit =
Eigen vermogen
= 0,20 (of 20 %)
Totaal vermogen
Totaal vermogen = 12 200
Eigen vermogen = 12 200 x 0,20 = 2 440 EUR
Vreemd vermogen = 12 200 – 2 440 = 9 760 EUR
VVLT = 9 760 – 1 000 = 8 760 EUR
2
6. 6.1 a.
b.
c.
d.
(1 000/2 940) * 100 = 34,01 %
(370/2 940) * 100 = 12,59 %
(1 838/2 940) * 100 = 62,52 %
(420/2 940) * 100 = 14,29 %
6.2 a. ((1 000 – 880)/880) * 100 = 13,64 %
b. ((1 422 – 1 320)/1 320) * 100 = + 7,73 %
6.3 (6 258/6 380) * 100 = 98,08 %
6.4 Zie tabel: Berekenen ratio’s opdracht 6.5.
6.5 a. Zie tabel: Berekenen ratio’s opdracht 6
Berekenen van ratio’s opdracht 6
Opdracht 6: Berekening ratio’s voor de onderneming BRAVO
Totaal vermogen
Vaste activa
Vlottende activa
Courante activa
Gemiddelde voorraad
Gemiddelde handelsvordering
Gemiddelde handelsvord. excl. BTW
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
VVLT
Permanent vermogen
VVKT
Gem. handelsschulden
Gem. handelsschulden excl. BTW
Omzet (IA) + andere BO (ID)
Kostprijs verkochte goederen
Aankopen hg + ddg
Financiële kosten
Winst/verlies voor belastingen
Winst/verlies na belastingen
Ratio’s
Current ratio
Quick ratio
Omlooptijd goederenvoorraad
Dagen klantenkrediet
Dagen leverancierskrediet
Solvabiliteit
Rentabiliteit eigen vermogen
Rentabiliteit totaal vermogen
Huidig boekjaar
2 940
1 940
1 000
1 000
695
270
223,14
1 468
1 472
370
1 838
1 102
210
173,55
6 430
6 258
3 350
88
55
28
Vorig boekjaar
2 800
1 800
1 000
1 000
1 440
1 360
376
1 816
984
3 080
74
204
102
0,91
0,28
40,54 dagen
12,67 dagen
18,91 dagen
49,93 %
1,91 %
4,86 %
b. DLK = 19 dagen
DKK = 13 dagen
OT = 41 dagen
OT + DKK > DLK: 54 dagen > 19 dagen
De leveranciers kunnen niet betaald worden met de geldmiddelen die ontvangen worden
van de klanten. De onderneming zal gedurende 35 dagen de schuld aan de leveranciers
moeten voorfinancieren. Hiervoor kan ze beroep doen op een kaskrediet.
3
6.6 Permanent vermogen: 1 838 EUR
Vaste activa: 1 940 EUR
Het permanent vermogen is niet groot genoeg om alle vaste activa te financieren. Een deel
van de vaste activa moet gefinancierd worden met VVKT. De balans voldoet niet aan de
hoofdfinancieringsregel.
Aanvulling van opdracht 2 (jaarrekening van Staal en Draad)
1. Beoordeel de liquiditeitspositie van de onderneming in relatie tot de omlooptijden
DLK = 79 dagen
DKK = 50 dagen
OT = 21 dagen
OT + DKK < DLK: 71 dagen < 79 dagen
De leveranciers kunnen betaald worden met de geldmiddelen die ontvangen worden van de
klanten. Dit is gunstig voor de liquiditeitspositie van de onderneming.
2. Voldoet de balans aan de hoofdfinancieringsregel?
Permanent vermogen: 4 529 EUR
Vaste activa: 2 479 EUR
Het permanent vermogen is groot genoeg om alle vaste activa te financieren. Na financiering van
de vaste activa blijft er zelfs nog een deel over dat gebruikt kan worden voor de financiering van
de vaste kern van de vlottende activa.
4
5
6
7
8
9
DEEL 4 BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE VAN DE JAARREKENING
HOOFDSTUK 1: INVULLEN VAN DE JAARREKENING – VOLLEDIG SCHEMA
HOOFDSTUK 2: BEDRIJFSECONOMISCHE BESPREKING VAN DE JAARREKENING
Herberekening van de ratio’s met aanpassing aan het BTW-tarief van 21%
Ratio’s
Current ratio
Quick ratio
Omlooptijd goederenvoorraad
Dagen klantenkrediet
Dagen leverancierskrediet
Solvabiliteit
Rentabiliteit eigen vermogen
Rentabiliteit totaal vermogen
1,25 dagen
0,96 dagen
27,34 dagen
68,26 dagen
43,33 dagen
49,35 %
10,77 %
11,41 %
Formule voor de berekening van het aantal dagen klantenkrediet: p. IV/262
Gemiddelde handelsvordering exclusief BTW x 365
Totale bedrijfsopbrengsten
10
Berekenen van ratio’s
Opdracht 2
Totaal vermogen
Vaste activa
Vlottende activa
Courante activa
Gemiddelde voorraad
Gemiddelde handelsvordering
Gemiddelde handelsvord. excl. BTW
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
VVLT
Permanent vermogen
VVKT
Gem. handelsschulden
Gem. handelsschulden excl. BTW
Omzet (IA) + andere BO (ID)
Kostprijs verkochte goederen
Aankopen hg + ddg
Financiële kosten
Winst/verlies voor belastingen
Winst/verlies na belastingen
Ratio’s
Current ratio
Quick ratio
Omlooptijd goederenvoorraad
Dagen klantenkrediet
Dagen leverancierskrediet
Solvabiliteit
Rentabiliteit eigen vermogen
Rentabiliteit totaal vermogen
Huidig boekjaar
462626
99203
363423
362063
52966
159164
131540
140899
321727
40273
181172
281454
176478
145850
957494
930986
669895
5546
42358
26839
Vorig boekjaar
394120
105081
289039
287239
126273
267847
39842
166115
228005
376256
4641
43425
29672
1,29
1,08
20,77 dagen
50,14 dagen
79,47 dagen
30,46 %
19,05 %
10,35 %
11
Berekenen van ratio’s
Opdracht 6: Berekening ratio’s voor de onderneming BRAVO
Totaal vermogen
Vaste activa
Vlottende activa
Courante activa
Gemiddelde voorraad
Gemiddelde handelsvordering
Gemiddelde handelsvord. excl. BTW
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
VVLT
Permanent vermogen
VVKT
Gem. handelsschulden
Gem. handelsschulden excl. BTW
Omzet (IA) + andere BO (ID)
Kostprijs verkochte goederen
Aankopen hg + ddg
Financiële kosten
Winst/verlies voor belastingen
Winst/verlies na belastingen
Ratio’s
Current ratio
Quick ratio
Omlooptijd goederenvoorraad
Dagen klantenkrediet
Dagen leverancierskrediet
Solvabiliteit
Rentabiliteit eigen vermogen
Rentabiliteit totaal vermogen
12
Huidig boekjaar
117600
77600
40000
40000
27800
10800
8926
58720
58880
14800
73520
44080
8400
6942
257200
250288
134000
3520
2240
1120
Vorig boekjaar
112000
72000
40000
40000
57600
54400
15040
72640
39360
123200
2960
8160
4080
0,91
0,28
40,54 dagen
12,67 dagen
18,91 dagen
49,93 %
1,91 %
4,90 %
13