Verdeling vast deel onder de kopjes uit het konot ontwikkelplan nav

JAARKATERN
RK Basisschool Bernardus
Hoflaan 6 7597 LS Saasveld
Tel.
074 – 3494327
Fax.
074 – 3494697
E-mail [email protected]
www.bernardussv.nl
2013 – 2014
2014 - 2015
1
Inhoud Jaarkatern
Schoolgids van basisschool de Bernardus ............................................................................................ 3
Inleiding ............................................................................................................................................... 3
De RK Basisschool Bernardus in 2014-2015 ....................................................................................... 4
1.
Wie zijn wij? ................................................................................................................................ 4
2.
Onderwijs .................................................................................................................................... 5
2.1 Schooltijden en cohort ............................................................................................................. 5
2.2 Gymrooster............................................................................................................................... 6
2.3 Samenwerken voor passend onderwijs ................................................................................... 6
2.4 Vrije dagen/studiedagen ......................................................................................................... 7
2.5 Verandering methodes............................................................................................................. 7
3.
Kwaliteitszorg .............................................................................................................................. 8
3.1 Resultaten ................................................................................................................................. 8
3.2
Handelings- en opbrengstgericht werken .......................................................................... 8
3.3 Jaarplannen 2014/2015 en een terugblik naar 2013/2014 ............................................. 10
4.
Ouders als partner.................................................................................................................... 14
4.1 Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad
(OR) en vergaderdata ................................................................................................................... 14
4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad .................................................................................... 16
4.3 Ouderbijdrage ....................................................................................................................... 16
4.4 Communicatie en informatievoorziening.............................................................................. 16
5.
Praktische zaken........................................................................................................................ 16
5.1 Tussenschoolse opvang (TSO) en Buitenschoolse opvang (BSO) ....................................... 16
Belangrijke gegevens:........................................................................................................................... 18
2
Schoolgids van basisschool de Bernardus
Inleiding
Deze gids is voor kinderen, ouders en/of verzorgers (*) en voor iedereen
die iets wil weten over onze school. In deze gids laten wij zien waar onze
school voor staat, op welke manier we kinderen willen laten leren en op
welke wijze wij werken.
Onze basisschool behoort tot de stichting Katholiek Onderwijs Noord
Oost Twente (Konot). Deze stichting bestaat uit 22 scholen, gesitueerd
in de gemeentes Oldenzaal, Dinkelland en Losser.
De schoolgids wordt voor vier jaar vastgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks
een jaarkatern vastgesteld. Beide delen zijn op de website van de school
geplaatst.
Documenten met aanvullende informatie waarnaar in deze schoolgids
verwezen worden, vindt u op de website van de school. Daar waar het
afspraken van stichting Konot betreft kunt u deze documenten vinden op
de website van Konot (www.konot.nl).
Mocht u naast de gegeven informatie behoefte hebben aan een nadere
kennismaking, dan bent u natuurlijk van harte welkom bij ons op
school. U kunt altijd een afspraak hiervoor maken met de directie.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat uw kind/kinderen een fijne
en leerzame tijd bij ons op school mag/mogen hebben.
Jasper Diele, directeur onderwijsgemeenschap Bernardus/ Willibrordus
Elmi Broekhof, locatieleider Bernardus
3
De RK Basisschool Bernardus in 2013-2014
1.
Wie zijn wij?
Basisschool De Bernardus vormt vanaf 1 augustus 2014 samen met
basisschool Willibrordus uit Deurningen een onderwijsgemeenschap. De
scholen werken ieder vanuit hun eigen identiteit en visie samen.
Ons schoolgebouw staat in het dorp Saasveld. Wij verzorgen
basisonderwijs aan de kinderen uit het dorp en uit het buitengebied.
Ons onderwijs bereidt de kinderen voor op een leven in de
maatschappij in het algemeen en op het voortgezet onderwijs in het
bijzonder. In het hoofdstuk over onze missie en visie wordt duidelijk
omschreven hoe we dit willen doen.
Op onze school werken mensen in verschillende functies. De meeste van
de functies zijn voor eenieder herkenbaar en hierbij is duidelijk wat deze
medewerker op school doet. Er zijn echter ook functies die we graag wat
uitgebreider aan u toelichten. Dit doen we in het vaste deel van de
schoolgids. Dit is te vinden op onze website: www.bernardussv.nl .
Wie werken er?
Functie
Medewerker
Directeur
Jasper Diele
Adjunct-directeur
Elmi Broekhof
Groepsleerkrachten
Ans Pol
Edith Winkels
Marijke Frensch
Wendy Leeuw
Charon Mulder
4
Intern Begeleiders
Onderwijsassistent
Conciërge
ICT: digicoach
Christel Monnink
Magreeth Vleggeert
Melissa Tijans
Dana Broekhuis
Cherinda Loohuis
Melanie de Gunst
Wendy Leeuw (vervangend)
Marleen Oortman
Tonnie Tijhuis
Charon Mulder
U kunt ons altijd per e-mail bereiken. Het e-mailadres van elke
medewerker bestaat uit de [email protected]
(bijvoorbeeld [email protected])
2.
Onderwijs
2.1 Schooltijden en cohort
Wettelijk is vastgesteld dat de onderwijstijd van de groepen 1 tot en met
8 minimaal 7520 uur bedraagt. Voor het vaststellen van die
onderwijstijd moet de school de periode 01-10-14 t/m 30-09-15
aanhouden.
In principe wordt er gedurende vijf dagen in de week onderwijs
gegeven.
Een school mag maximaal zeven onderwijsweken hebben van vier
dagen. Onderwijsweken van drie dagen of minder mogen niet, tenzij ze
ontstaan doordat er sprake is van vakantie, zoals die is vastgelegd door
de vakantiecommissie voor Noord Oost Twente. De
MedezeggenschapsRaad-oudergeleding heeft instemmingsrecht op de
onderwijstijd.
Schooltijden
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Morgen
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.15
08.30-12.00
08.30-12.00
Middag
13.30-15.30
13.30-15.30
Alle kinderen vrij
13.30-15.30
13.30-15.30
Groep 1 t/ 4 vrij
Overzicht van de vakanties 2014– 2015
Vakanties:
van
tot en met
Herfstvakantie
13 oktober
17 oktober
Kerstvakantie
22 december 2 januari
16 februari
16 februari
Rosenmontag
Voorjaarsvakantie 23 februari
27 februari
Pasen
3 april
6 april
Koningsdag
27 april
27 april
Tulp/Mei
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie
4 mei
14 mei
25 mei
6 juli
8 mei
15 mei
25 mei
14 augustus
Onderwijstijd per cohort tot en met het schooljaar 2014 -2015
cohort
nu
groep 8
nu
groep 7
nu
groep 6
nu
groep 5
nu
groep 4
nu
groep 3
nu
groep 2
nu
groep
1
07-08
893
08-09
893
893
09-10
892
892
892
10-11
1010,75
895
895
895
11-12
1003,25
1003,25
918,5
918,5
918,5
12-13
999,75
999,75
999,75
915
915
915
13-14
1007,55
1007,55
1007,55
1007,55
920,8
920,8
920,8
14-15
995,50
1006,50
1006,50
1006,50
913,75
913,75
913,75
913,75
totaal
7694,8
6697,05
5719,30
4742.55
3668,05
2749,55
1834,55
913,75
Onderwijstijd gerelateerd aan vijfdaagse schoolweek in schooljaar 2014
-2015
Deze informatie is aan de ouders beschikbaar gesteld middels dit
jaarkatern en is aan de Medezeggenschapsraad (MR) voorgelegd ter
instemming.
We hebben in totaal 11 volledige vakantieweken.
In volgend schema staat bij onvolledige weken het weeknummer
vermeld.
5
4 dagen
tgv vrije
dagen/vakantie
2 dagen
Tgv vrije
dagen/vakantie
Weeknr.
8
14/15
22
37
7
24
20
De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten op de genoemde dagen
gymkleding (korte broek, shirt en gymschoenen) meenemen. In principe
douchen de kinderen vanaf groep 4 na afloop van de les, dus de
kinderen van groep 4 t/m 8 moeten ook een handdoek en eventueel
badslippers meenemen.
De gymschoenen mogen geen zwarte zool hebben en mogen niet buiten
de gymzaal gedragen worden.
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen gymles op school in het
speellokaal. Ze gymmen in hun ondergoed. Wel moeten ze een paar
gymschoenen zonder veters hebben, zodat het aan- en uitkleden vlot
kan verlopen. Deze gymschoenen blijven op school.
Reden
Rosenmontag
Goede Vrijdag/ Pasen
Tweede Pinksterdag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Hemelvaart
2.2 Gymrooster
DAG
TIJD
GROEP - lessoort
Maandagmiddag
13.30 - 14.30 uur
14.30 - 15.30 uur
7
5
Dinsdagmorgen
11.00 - 12.00 uur
6
Dinsdagmiddag
13.30 - 14.30 uur
14.30 - 15.30 uur
¾
8
toestelles
toestelles
Donderdagmorgen
11.00 - 12.00 uur
7
spelles
Donderdagmiddag
13.30 - 14.30 uur
14.30 - 15.30 uur
¾
5
spelles
spelles
Vrijdagmiddag
13.30 – 14.30 uur
14.30 – 15.30 uur
8
6
spelles
spelles
6
toestelles
toestelles
toestelles
2.3 Samenwerken voor passend onderwijs
Passend onderwijs, goede onderwijsondersteuning, zoeken naar de
juiste mix van veiligheid en uitdaging en onze leerlingen stimuleren in
hun ontwikkeling, beschouwen we als onze kerntaak. We zien leerlingen
daarin als kinderen met een voorgeschiedenis, functionerend in een
omgeving die verder gaat dan onze eigen schoolmuren.
Kinderen stimuleren in hun ontwikkeling kunnen we alleen als we al
vroeg inzicht hebben in hun (specifieke) onderwijsbehoeften, zowel op
sociaal-emotioneel, pedagogisch als (vak)didactisch gebied. Het
onderwijs kunnen we dan daarop afstemmen. Uiteraard vinden we de
informatie betreffende de (specifieke) onderwijsbehoeften zowel bij u als
ouder als bij uw kind.
We werken volgens de 1-zorgroute, omdat het voor ons een manier is
om zowel te voldoen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen als
rekening te houden met de differentiatiemogelijkheden van de
leerkracht. We omschrijven, indien nodig, op grond van gebleken
specifieke onderwijsbehoeften van een leerling passende
ontwikkelingsperspectieven (OP).
Soms kan het zijn dat we er onvoldoende in slagen om binnen de muren
van onze school aan de (specifieke) onderwijsbehoeften van hun kind
tegemoet te komen. Dan is het onze taak om voor het kind op zoek te
gaan naar bovenschoolse ondersteuningsmogelijkheden vanuit het
Onderwijs Ondersteuningscentrum (OOC). Het OOC heeft daartoe een
helpdesk en een POBA ingericht (Platform voor Onderzoek, Begeleiding
en Advies). Mocht de ondersteuning die vanuit dit OOC geboden kan
worden onvoldoende zijn, dan zullen we voor een passender
onderwijsarrangement samenwerking zoeken met onze partners (21
andere schoolbesturen voor Primair en Speciaal onderwijs) in
Samenwerkingsverband 23.02 (Twente Zuid: Haaksbergen, Enschede,
Hengelo en Oldenzaal en omstreken). Tevens werken we -indien
gewenst- samen met instellingen uit de Jeugdhulpverlening zodat de
begeleiding op school en in de thuisomgeving op elkaar wordt
afgestemd.
2.4 Vrije dagen/studiedagen
Studiedag:
08-09-2014; alle kinderen zijn vrij
10-02-2015; alle kinderen zijn vrij
12-06-2015; alle kinderen zijn vrij
Extra vrije dagen groep 1 t/m 4 i.v.m. jeugd driedaagse groep 8:
03-06-2015, 04-06-2015, 05-06-2015
2.5 Verandering methodes
Komend schooljaar gaan we voor technisch lezen een nieuwe methode
invoeren. We implementeren de methode Estafette.
7
3. Kwaliteitszorg
Onze school besteedt veel aandacht aan het verzorgen van goed
onderwijs. In de schoolgids vindt u onder ‘Kwaliteitszorg op de RK
Basisschool Bernardus’ een beschrijving van de wijze waarop we aan de
kwaliteit van ons onderwijs werken.
Om u een indruk te geven van de kwaliteit van ons onderwijs, brengen
we u in deze paragraaf op de hoogte van een aantal resultaten van ons
onderwijs. Daarnaast beschrijven we in het kort wat we het afgelopen
jaar hebben gedaan om de kwaliteit van ons onderwijs en de
professionaliteit van het team te vergroten en wat we in het komende
jaar op dit vlak gaan doen.
Zie ook www.onderwijsinspectie.nl voor de inspectierapporten.
3.1 Resultaten
3.1.1 Resultaten voor de Cito-Eindtoets
2011 2012 2013
Schoolscore 536,5 530,8 536,0
Ligt tussen
500-550
Aantal
25
19
23
leerlingen
Landelijk
535,1 535,1 534,7
gemiddelde
2014
529,4
Functioneren onze leerlingen na twee jaar VO
nog op hetzelfde niveau als ons advies?
2011
83,3%
2012
77,8%
12-13
83,6%
22
536,9
3.1.2 Sociaal-Emotionele ontwikkeling
In 2013-2014 zijn we op school gestart met de pestaanpak M5. Dit
heeft ons helaas niet gebracht wat we ervan hadden verwacht. Dit
schooljaar gaan we er niet mee verder. We kiezen voor een teambrede,
positieve, directe, duidelijke en dus veilige aanpak in de school.
3.1.3 Uitstroom groep 8 naar voortgezet onderwijs
De leerlingen van groep 8 gaan naar het VO in Borne, Hengelo,
Oldenzaal, Tubbergen en Almelo. Tijdens de informatieavond
8
informeert de leerkracht, i.s.m. het VO, de ouders en de leerlingen over
de verschillende mogelijkheden en voorwaarden tot toelating en de
procedure ervan.
De leerkracht zal eerst een voorlopig advies uitbrengen. In een volgend
gesprek zullen de mogelijkheden van het kind en de wensen van de
ouders verder worden besproken en zal het definitieve schooladvies
bekend worden gemaakt. Bepalend voor het schooladvies is de totale
ontwikkeling van het kind, gezien over acht jaren BO, gerelateerd aan
het Cito Leerling Volg Systeem en methode gebonden toetsen. Ook de
Cito Eindtoets is daarbij een leidraad.
Voordat de leerlingen op het VO beginnen, heeft de leerkracht een
gesprek gevoerd met een medewerker van de ontvangende school
(“warme overdracht”).
3.2 Handelings- en opbrengstgericht werken
3.2.1 Terugblik op afgelopen schooljaar
Voor de basisvakken taal/lezen en rekenen volgden we de cyclus van
het planmatig werken:
We nemen toetsen af en observeren-we analyseren de resultaten-we
plannen de leerstof en de organisatie-we voeren uit op drie niveaus-we
evalueren/toetsen opnieuw, etc.
Voor technisch lezen en begrijpend lezen en rekenen zijn hiervoor
groepsoverzichten (formuleren van pedagogische en didactische
behoeftes) en groepsplannen gemaakt.
Op basis van een schoolbrede, diepe analyse hebben we voor de
komend schooljaar een verbeterplan voortgezet technisch lezen.
3.2.2 Plannen komende schooljaar
Dit schooljaar heeft een schoolteam een flink aantal wisseling
doorgemaakt. Naast een nieuwe directeur zijn er ook 5 nieuwe
leerkrachten benoemd. Met het nieuw ontstane schoolteam hebben we
onze visie bepaald. Opbrengstgericht werken voor de basisvakken
rekenen, taal en lezen maakt een wezenlijk deel van onze visie uit. We
zijn als onderwijskundig deel van het schoolteam (leerkrachten, intern
begeleiders, directie) gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van
het onderwijs. Hiervoor moeten we goed zicht hebben op ons onderwijs.
De intern begeleiders en de directie staan daarom dicht bij het primaire
proces. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de frequentie waarin deze
medewerkers in de klassen zijn te vinden.
Om de onderwijskwaliteit van onze school goed in beeld te hebben en
houden hanteren we de Onderwijsagenda zoals hieronder beschreven.
Wanneer
Wat
Wie
start
 Centrale
 Hele team
schooljaar
Schoolbespreking
(CSB), opbrengsten
bespreken
 IB - LKR
 Groepsbezoek door
IB-er. Nabespreken
oktober/
 Groepsplanbesprekin
 IB – LKR
november
g; tussenevaluatie
 IB - LKR
 Leerlingbespreking
over de
 Extern expert –
risicoleerlingen (ELB)
IB - LKR
 Eventueel
consultatieve
leerlingbespreking
(CLB)
januari/
 LOVS toetsen,
 LKR
februari
evaluatie groepsplan,
invullen logboeken en



februari

maart/
april
juni/juli





nieuwe
groepsplannen
klaarzetten
Groepsplanbesprekin
g
Leerlingbespreking
met over de
risicoleerlingen (ELB)
Eventueel
consultatieve
leerlingbespreking
(CLB)
Centrale
Schoolbespreking
(CSB), opbrengsten
bespreken
Groepsplanbesprekin
g; tussenevaluatie;
LOVS toetsen,
evaluatie groepsplan,
invullen logboeken en
nieuwe
groepsplannen
klaarzetten
Groepsplanbesprekin
g groepsoverdracht)
Leerlingbespreking
over de
risicoleerlingen (ELB)
Eventueel
consultatieve
leerlingbespreking
(CLB)


Dir - IB – LKR
IB – LKR

Extern expert –
IB - LKR

Hele team

IB-LKR

LKR

Dir - IB – LKRNieuwe LKR
IB-LKR


Extern expert –
IB - LKR
9
Centraal in het opbrengstgericht werken middels de onderwijsagenda
staat het werken volgens groepsplannen. Deze plannen maken
leerkrachten voor de vakken rekenen, technisch- en begrijpend lezen en
taal/spelling. In deze groepsplannen beschrijven de leerkrachten welke
doelen ze willen halen en hoe ze dit gaan doen. De kinderen worden
voor wat betreft instructie en verwerking per vakgebied in drie
niveaugroepen verdeeld. Deze verdeling is een zorgvuldig proces dat
gaat op basis van toetsgegevens en leerkrachtobservaties.
3.3.3
Plannen t.a.v. zorg voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften
We gaan verder met het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief
voor leerlingen die met een eigen leerlijn werken voor bepaalde
vakgebieden.
10
3.3 Jaarplannen 2014/2015 en een terugblik naar 2013/2014
3.3.1 Terugblik in schooljaar 2013-2014
De plannen op scholingsgebied zijn ingezet en uitgevoerd. Schooljaar
2013-2014 is voor basisschool Bernardus een bewogen schooljaar
geweest. Er is een wisseling van directeur en van directiestructuur
doorgevoerd. Daarnaast zijn er, door mobiliteit van personeel, komend
schooljaar 7 nieuwe leerkrachten werkzaam op de school.
De nieuwe en de blijvende mensen hebben in de periode van mei 2014
tot juli 2014 vanuit de missie van de school de visie voor de komende
jaren bepaald. Op basis van deze visie zijn een aantal actieplannen
opgesteld. Deze plannen zijn te omvangrijk om ze allemaal in een
schooljaar uit te voeren. De meest urgente plannen zijn voor komend
schooljaar gekozen. Ze worden in het volgende hoofdstuk als
jaarplannen beschreven.
3.3.2
Jaarplannen 2014-2015
Onderwijskundig
Strategisch plan maken voor het schoolplan 2015-2019
Waar gaat het over?
Komend schooljaar bepalen we met het schoolteam hoe we ons
als school in de periode 2015-2019 willen ontwikkelen. We
doen dit op basis van de verbeterpunten die we hebben
opgesteld naar aanleiding van de opbrengstenanalyse
onderwijs, het leerlingtevredenheidsonderzoek en het
oudertevredenheidsonderzoek.
Wat moet het opbrengen?
Een schoolplan voor 2015-2019 gebaseerd op onze visie
waarmee we onze missie: ‘We willen een goede school zijn voor
de kinderen uit Saasveld en omgeving. We willen goed
onderwijs geven dat de kinderen voorbereidt op het
vervolgonderwijs en de maatschappij’ kunnen blijven
volbrengen.
Wie werken eraan mee?
Team, directie, ib-ers, externe deskundigen, stafleden Konot. Als
klankbord fungeren onder andere de medezeggenschapsraad
en het college van bestuur van Konot
Invoeren onderwijsagenda
Waar gaat het over?
Wat moet het opbrengen?
We zijn als onderwijskundig deel van het schoolteam (directie,
leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistent)
verantwoordelijk voor het onderwijs in onze school. We werken
planmatig aan de ontwikkeling van de kinderen én het onderwijs
op onze school. De onderwijsagenda is een overzicht en een
handelingsschema in een. Het beschrijft de taken en
verantwoordelijkheden van elke onderwijskundige medewerker
van onze school gedurende het schooljaar.
Het onderwijskundig deel van het schoolteam werkt, elk vanuit
11
hun eigen verantwoordelijkheid aan het verbeteren van het
onderwijs, van de lessen en van het ontwikkelen van de
kinderen.
Wie werken eraan mee?
Team, directie, ib-ers
Verbeterplan voortgezet technisch lezen
Waar gaat het over?
We willen de opbrengsten van het technisch lezen van groep 4
tot en met 8 verhogen. We willen dit bereiken door het
handelen van de leerkrachten te verbeteren. We stellen daarom
doelen op het gebied van opbrengsten én op het gebied van
leerkrachthandelen. We gaan daarom volgens het IGDI-model
(interactief gedifferentieerd model voor directe instructie) werken
met een nieuwe methode, Estafette. We huren een extern
deskundige in om de teamscholing uit te voeren.
Wat moet het opbrengen?
De leerkrachten werken volgens het IGDI-model met de
methode Estafette. De lespraktijk verbeterd hierdoor. Dit zorgt
ervoor de dat de leesopbrengsten van de kinderen stijgen. Voor
schooljaar 2014-2015 is een schoolbrede niveauwaarde van
3,5 (op een schaal van 1-5) het doel.
Wie werken eraan mee?
Team, intern begeleiders, directie, extern deskundige.
Vergroten eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces van kinderen
Waar gaat het over?
We willen de betrokkenheid van kinderen op hun eigen
leerproces vergroten. We gaan dit onder andere doen door
kindgesprekken te gaan voeren over hun eigen ontwikkeling en
doelen.
Wat moet het opbrengen?
Kinderen zijn meer betrokken op hun eigen ontwikkeling en
worden uiteindelijk eigenaar van hun eigen leerproces.
Wie werken eraan mee?
Leerkrachten, intern begeleiders, kinderen, leerlingenraad
12
Materieel
Voorkant school
Waar gaat het over?
De voorkant van de school is flink begroeid. Dit tast de voegen
van de muren aan. Het groen is verwijderd. De voegen worden
hersteld. Daarnaast willen de het vooraanzicht van de school
(o.a. schooltuin) herinrichten.
Wat moet het opbrengen?
De school heeft weer een open en frisse uitstraling.
Wie werken er aan mee?
Directie, team, ouders
Personeel/ organisatie
Vorming samenwerkingsrelatie ouders/school
Waar gaat het over?
Uit het oudertevredenheidsonderzoek afgenomen in december
2013 blijkt geen groot vertrouwen van ouders in school. In mei
2014 is duidelijk geworden dat we vanaf schooljaar 2014-2015
met een grotendeels nieuw schoolteam gaan werken. Dit
schoolteam gelooft in de driehoek kind-school-ouders. Binnen
deze driehoek moet vertrouwen zijn om goed samen te kunnen
werken. We willen komend schooljaar starten met een het
vertrouwen opbouwen, beginnend met een kennismaking. We
bieden ouders duidelijkheid, openheid en eerlijkheid. We vragen
van ouders vertrouwen en inzet voor hun deel van de driehoek.
We zullen met regelmaat expliciet feedback vragen op ons
handelen.
Wat moet het opbrengen?
De Bernardus moet een school zijn waar ouders, kinderen en
team veel vertrouwen in hebben, waar ze trots op zijn.
Vorming team
13
Waar gaat het over?
Het schoolteam kent veel nieuwe gezichten. We gaan extra tijd
besteden aan de vorming van een sterk team waarbinnen de
talenten van elke medewerker zo goed mogelijk benut worden
Wat moet het opbrengen?
Het team kent elkaar goed en werkt actief samen.
Wie werken eraan mee?
Het hele schoolteam
Vorming van een visie voor de onderwijsgemeenschap Deurningen / Saasveld
Waar gaat het over?
Vanaf 1 augustus vormend basisschool Willibrordus en
basisschool Bernardus samen een onderwijsgemeenschap. We
laten het proces van samenwerking zorgvuldig en natuurlijk
verlopen. Beide scholen behouden hun eigen identiteit en
samenwerking is erop gericht om win-winsituaties te creëren.
Wat moet het opbrengen?
Een visie (gedragen door alle medewerkers) op wat het zijn van
een onderwijsgemeenschap voor ons kan betekenen.
Wie werken eraan mee?
Teams, directie, ib-ers, externe deskundigen, stafleden Konot.
Als klankbord fungeren onder andere de
medezeggenschapsraden en de leerlingenraden.
4.
Ouders als partner
4.1 Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata
 MR:
Oudergeleding:
Alex Lesscher
Bornsestraat 58a
Voorzitter
Tel: 074-2670457
EllenVogt
De Hofte 12 Borne
Secretaresse Tel: 074-8512222
Personele geleding:
Marijke Frensch
Contactpersoon met GMR
Charon Mulder
14



Christel Monnink
Wendy Leeuw
e-mail: [email protected]
OR:
Bestuur:
Koos Geerdink
De Maarschalk 4
Voorzitter
Tel: 074-3494868
Bianca Hottenhuis
van Reedestraat 3
Secretaresse Tel: 074-2916007
Gert-Jan Nijen Twilhaar
Loodijk 11
Penningmeester Tel: 0651097165
Agnes Loohuis
Bornsestraat 57
Tel: 074-3494545
Liesbeth Veldscholten
De Maarschalk 5
Tel: 074-3494334
Contactpersonen werkcomité:
Jeanette Paus
Beekdorpweg 15
Tel: 074-3494870
Margaret Wolfkamp
Frankenkamp 3
Tel: 074-2509455
e-mail:
[email protected]
Vergaderdata MR en OR:
zie kalender
Verkeersouder:
Liesbeth Veldscholten
De Maarschalk 5
Tel: 074-3494334
15
4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad
Het verslag wordt op de website onder het kopje medezeggenschapsraad geplaatst
4.3 Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld in de jaarvergadering en wordt in twee termijnen d.m.v. een automatische incasso in de maanden
oktober en maart geïnd. De ouders die voor het eerst kinderen op de basisschool hebben, krijgen een machtigingskaart toegestuurd.
De ouderbijdrage voor 2014-2015 is vastgesteld op € 45,- per kind.
4.4 Communicatie en informatievoorziening
Aan het begin van het schooljaar hebben we het zogenaamde omgekeerde 10 minuten gesprek. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om zaken uit te
wisselen met de leerkracht die van belang zijn m.b.t. het welbevinden en de optimale ontwikkeling van uw kind.
In januari-februari volgt het eerste schriftelijke rapport, gevolgd door 10 minuten gesprekken waar alle ouders voor uitgenodigd worden.
In juni-juli volgt het tweede schriftelijke rapport. De leerkracht nodigt, waar nodig, ouders in deze periode uit voor een gesprek. Uiteraard kunnen ouders
ook aangeven dat ze graag met de leerkracht in gesprek willen.
U kunt uiteraard altijd, buiten deze vaste momenten om, een afspraak maken om te praten over uw kind. Daar waar nodig zal de leerkracht uiteraard
ook initiatief nemen buiten deze vaste momenten om.
Na de Cito Eindtoets in groep 8 volgen er gesprekken met ouders en hun kind in verband met de schoolkeuze voortgezet onderwijs.
U ontvangt elke eerste maandag van de maand (digitaal) onze nieuwsbrief. We houden u hiermee op de hoogte van ontwikkelingen op onze school.
5.
Praktische zaken
5.1 Tussenschoolse opvang (TSO) en Buitenschoolse opvang (BSO)
 TSO:
Overblijven kan tussen de middag op elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, mits er een volledige schooldag is.
De school heeft een overblijfruimte ter beschikking gesteld (de centrale hal), waar een koelkast staat waarin voor aanvang van de lessen het eten
en drinken kan worden geplaatst.
Hoe aanmelden:
Kinderen kunnen structureel (regelmatig) of incidenteel overblijven. Dit hoeft geen vaste dag in de week te zijn. Aanmelden: telefonisch of per email bij de overblijfcoördinator. Ook wanneer uw kind/kinderen plotseling moet(en) overblijven, neemt u contact op met de overblijfcoördinator.
Betaling geschiedt via een automatische incasso maandelijks achteraf. Het machtigingsformulier krijgt uw kind van de overblijfkracht. De kosten
bedragen €3 per keer. Kinderen die structureel overblijven en een keer niet komen, moeten wel worden afgemeld, anders wordt het overblijven
16

gewoon in rekening gebracht.
Alle afspraken en regels staan in het “Huishoudelijk reglement TSO”. Dit reglement kunt u vinden op onze website.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator:
Priscilla Butterhof
Tel: 06-12911795
e-mail: [email protected]
BSO:
Als school hebben we een inspanningsverplichting t.a.v. BSO. Wellicht, wanneer we te maken krijgen met andere schooltijden, neemt de vraag
naar BSO toe en zal binnen Saasveld de mogelijkheid weer kunnen ontstaan voor een nieuw op te zetten vorm van BSO. Wij als school geven
aan dat we voor kinderopvang verwijzen naar ‘De Drie Biggetjes’. Wanneer u hulp nodig heeft t.a.v. het regelen van BSO, bent u van harte
welkom bij de directie.
Contactgegevens De Drie Biggetjes:
- Per telefoon:
Telefonisch zijn De Drie Biggetjes bereikbaar op maandag tot en met vrijdag op het nummer
074-2670575.
(Bij niet dringende zaken bij voorkeur op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur of op woensdag tussen 9.00 en
12.00 uur.)
- Per e-mail:
Ook kunt u al uw vragen en opmerkingen over het kinderdagverblijf mailen
naar:
0 - 4 jaar: [email protected]
4 - 13 jaar: [email protected]
- Post- en bezoekadres:
Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes
Wetering 3
7626 LD HERTME
17
Belangrijke gegevens:
 Schoolcontactpersoon: Melanie de Gunst
0541-352222
 Vertrouwenspersonen:
Monica Buijinck
06-12209651
Maaike de Jong
06-39105707
 Vertrouwensinspecteur (kantoor Zwolle):
0900-1113111
 Externe klachtencommissie: Jos Remers (ambtelijk secretaris) 074-2438632
p/a OBT, tav dhr J. Remers, ambt. secr. Klachtencommissie voor Konot, Postbus 185, 7620 AD Borne
 Logopediste: Ria Koren-Seiger ; gemeente Dinkelland
[email protected]
 Vragen over onderwijs:
0800-8051
 Inspectie basisonderwijs:
www.onderwijsinspectie.nl
 Bevoegd gezag:
Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot)
www.konot.nl
Postadres: Postbus 369 7570AJ Oldenzaal
[email protected]
Bezoekadres: Lyceumstraat 2B1 7572CP Oldenzaal
0541-580350
18