Anne Frank wint scholen

Gratis
waardebepaling?
0251-218027
3 juli 2014
Tel. 0255-540765
www.heemskerksecourant.nl
11
Aanleg rotonde
Rijksstraatweg drie
weken deels afgesloten
Heemskerk - In verband met de
aanleg van een rotonde op de
kruising Rijksstraatweg / Marquettelaan is de Rijksstraatweg
tussen de Oudendijk en de Marquettelaan drie weken afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het doorgaande
verkeer van de Rijksstraatweg
wordt over de nieuw aangelegde rotonde in beide richtingen
omgeleid via de Marquettelaan,
Jonkheer Geverslaan, Jan Ligthartstraat en Starweg. KWS In-
fra BV realiseert intussen de zuidelijke aansluiting van de Rijksstraatweg op de rotonde en een
nieuwe parallelweg voor de woningen. De werkzaamheden zullen naar verwachting duren
tot ongeveer 18 juli. Wie op de
hoogte wil blijven van de werkzaamheden en aangepaste rijroutes kan die informatie vinden op de website www.heemskerk.nl/wegwerkzaamheden of
@gem_heemskerk volgen op
Twitter.
Alle deelnemers van het tennistoernooi
Anne Frank wint scholentenniskampioenschappen
Heemskerk - - Zaterdag werden in het kader van de Schoolsportagenda de scholen tenniskampioenschappen gehouden
bij Tennisvereniging Assumburg.
De hele week werd met argusogen naar de weerberichten gekeken, maar afgelopen zaterdag
was het droog en prima weer om
te tennissen.
Vier verschillende basisscholen
uit Heemskerk gingen de strijd
aan bij Tennisvereniging Assumburg. Veertien jongensteams en
negen meisjesteams hadden
zich opgegeven. Alle teams hebben goed gepresteerd. De onderlinge sportiviteit was groot. Er
heerste een gezellige sfeer met
veel belangstelling van ouders
en andere toeschouwers.
Na een spannende finale tussen Kim en Isabel van de Anne
Frank en Loris en Lirios van de
Leonardus ging de beker uitein-
Iedere week
In deze
krant het
gemeentenIeuws
Niet alledaags bezoek in
kasteeltuin Assumburg
De finalisten
delijk naar de Anne Frankschool.
Bij de jongens ging de strijd tussen Sten en Jurre tegen Jeffrey
en Mayro, beiden van de Anne Frank. Sten en Jurre wonnen
overtuigend en mochten de beker meenemen naar de Anne
Frank school. De prijsuitreiking
werd verzorgd door wethouder
sport Aad Schoorl.
Heemskerk - Op het Burgemeester Nielenplein is zaterdag
voor het eerst een biologische
markt gehouden. Aan de markt,
een initiatief van bakker Jan
Meijer, is een jaar gewerkt. De
eerste zes deelnemers zijn zaterdag gestart, het is de bedoeling om de biologische markt te
laten groeten tot twintig kramen.
Ondernemers die biologische
producten willen verkopen op
deze markt kunnen zich via [email protected] aanmelden
voor dit nieuwe initiatief.
Elders in het land zijn dergelijke markten zeer succesvol gebleken.
Heemskerk - Afgelopen week
bezocht
docent
Hadewych
Spruitenburg van het Nova College met 13 anderstalige cursisten, afkomstig uit Afghanistan,
Egypte, Algerije. Turkije, Somalie, Thailand, Polen en Iran, de
kasteeltuin Assumburg. Het waren deelnemers aan een staatsexamengroep, ze waren dus al
aardig thuis in de Nederlandse taal. Vol interesse luisterden
zij naar de rondleider, die hun
veel kon vertellen over het ontstaan van de tuin en het kasteel
alsook over de aanwezige planten en bomen. Vooral de rozentuin, het marmeren beeld ‘Sabijns Poppenspel’ van Stienstra
en de vele verschillende fruitbomen spraken hen erg aan. Dankzij het mooie weer was het mogelijk om na afloop van de rondleiding, als start van de zomerva-
kantie, met elkaar een picknick
te hebben in de tuin.
Burgemeester
mieke Baltus
schrijft om de week
een column
in deze krant.
2
3 juli 2014
COLOFON
Verschijnt donderdag
EDITIE 11:
HEEMSKERK
Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-540765
Fax 0255-518875
Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
Aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
[email protected]
Advertentieverkoop:
Roos Bresgen
Mobiel 06-37151513
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Advertentietarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
[email protected]
Redactie:
Linda Stals
Raimond Bos
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
IJmond PERS BV
OPLAGE: 17.500
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEMSKERKSECOURANT.NL
Onderwijs voor iedereen en de
Esperanto werkgroep Amikarondo
Heemskerk - Recht op onderwijs is een voorwaarde voor het
behalen van de Millenniumdoelen. Zonder onderwijs zijn de
kansen op de arbeidsmarkt, persoonlijke ontwikkeling, vooral
voor vrouwen en meisjes, onmogelijk. Armoedebestrijding, gezondheidszorg, geboorteregeling en bestuur van dorpen, regio’s en landen is niet mogelijk
zonder onderwijs. Zonder onderwijs heeft de democratie geen
kans.
Onderwijs en taal zijn onverbrekelijk verbonden. In de ontwikkelingslanden worden honderden talen gesproken. De meeste talen lopen gevaar te verdwijnen, waarmee ook de eigen cultuur verdwijnt. Taal en cultuur
horen bij elkaar.
Welke taal moet worden gesproken? Het beheersen van talen betekent macht. De talen
van het oude koloniale verleden
hebben de eigen talen verdrongen. Een overheersende officiële taal maakt meer communicatie mogelijk maar het is belangrijk om ook de taal of het dialect
van de eigen cultuur te leren.
Spreken lukt wel, maar schrijven
en lezen is een dubbel probleem
voor de leerling.
Esperantogroep Amikarondo
Esperantogroep
Amikarondo
maakt deel uit van het platform
Heemskerk Kijkt Verder. Esperantisten zijn van mening dat
een taal, die ontworpen is als Internationale taal heel veel pro-
een ijzeren gordijn was konden
door Esperanto Oost en West
met elkaar communiceren, zij
het met argwaan van de machthebbers.
Heemskerk Kijkt Verder heeft
ook de bouw van een School in
Togo ondersteund. De school is
door contacten van Esperantisten van een schooltje met een
rieten dak veranderd in een multifunctioneel gebouw met lager
en voortgezet onderwijs en buitenschoolse initiatieven ook voor
gezinnen. De school draagt de
naam Zamenhof, de bedenker
van Esperanto. Onlangs zijn met
steun van de gemeente Heemsblemen kan oplossen. Neutraal, kerk nieuwe computers aangeniet gebonden aan land, politie- kocht.
ke stroming of godsdienst. Ontworpen om mensen op een een- Dat Esperanto wereldwijd funcvoudige manier te verbinden tioneert bewijzen de jaarlijkin plaats van te gebruiken als se congressen in juli met honmachtsmiddel. Gericht op ge- derden
vertegenwoordigers
lijkwaardig communiceren, dus van tientallen landen. Dit jaar is
nooit het voordeel hebben van het congres in Rio de Janeiro.
het spreken van een moedertaal De moedertaal is verschillend,
ten opzichte van sprekers van maar de communicatie gaat op
een andere taal. De taalverschil- voet van gelijkheid in dezelfde
len tussen buurlanden waarmee taal Esperanto. Gebleken is ook
een economische binding nodig dat de kennis van Esperanto een
is kunnen ermee worden opge- springplank is voor het sneller
lost.
leren van andere talen. Het zou
In Heemskerk Kijkt Verder heeft een uitstekende brugtaal kunEsperanto een rol gespeeld. De nen zijn tussen de voetballers tijactie Zienderogen, met als voor- dens de WK in Brazilië.
trekker Jacques Tuinder, die
meer dan 40 jaar actie voerde Wilt u kennismaken met de Estegen onnodige blindheid in de peranto? Wilt u informatie over
wereld. Hij deed dat met behulp de Millenniumdoelen in Espevan Esperantisten in de landen ranto? Bel 0251-232155 of goodie hij bezocht. Ook toen er nog gle naar Jarmilaj evoluigaj celoj.
Last-minute boeking na afzegging Miss Molly & Me:
Stevie Ann op Zomerfestival Marquette
Heemskerk - Niemand minder
dan Stevie Ann zal aanstaande
zondag het podium van het Zomerfestival Marquette betreden.
De zangeres vervangt Miss Molly & Me, de band waarvan Marlijn Weerdenburg lead-zangeres
is. Alle optredens en cd-opnamen van Miss Molly & Me worden acht maanden stilgelegd
wegens vermoeidheid door de
grote drukte. Door de Stichting
Zomerpodium Heemskerk werd
alles op alles gezet om binnen
een paar dagen goede vervanging te vinden. Dat is goed gelukt, want met Stevie Ann heeft
men alsnog een grote naam binnengehaald. Zij timmert al zo’n
negen jaar flink aan de weg op
muziekgebied. Met haar eerste
album sleepte ze meteen de Essent Award (beste nieuwe artiest van Nederland) binnen, later gevolgd door de Zilveren
Harp (veelbelovend nieuw talent). Inmiddels heeft zij vele optredens achter de rug waaronder
op Pinkpop. Stevie Ann heeft opgetreden met Snow Patrol en in
het voorprogramma gestaan van
James Morrison.
Bezoekers van het Zomerfestival Marquette wordt aangeraden
zoveel mogelijk met de fiets, lopend of per openbaar vervoer te
komen. Er worden vele duizenden bezoekers verwacht, zeker
nu de weersverwachtingen goed
zijn. Er is vooraan de oprijlaan
een fietsenstalling. Parkeergelegenheid is beschikbaar bij voetbalvereniging ADO’20 op sportpark De Vlotter. Er kan ook geparkeerd worden op de sportboulevard bij de Waterakkers.
Bezoekers kunnen zelf picknickspulletjes meenemen maar ter
plaatse is ook allerlei lekkers te
verkrijgen.
Het Zomerfestival Marquette vindt van 12.30 tot 17.30 uur
plaats op landgoed Marquette
aan de Marquettelaan 34.
Kijk op www.zomerpodiumheemskerk.nl of www.pwn.nl/
zomerfestival voor het volledige
programma.
Zomertijd
In de periode vlak voor de
schoolvakanties is het altijd
erg druk met vergaderingen
en overleggen. Alsof de gemeenteraad en het college
bezig zijn met een race tegen
de klok. Voor een deel is dat
natuurlijk ook zo, want als het
juli wordt gaan verschillende
mensen met vakantie. De raad
en het college is dan niet meer
compleet en belangrijke besluiten neem je dan liever niet.
Dan is het dus logisch dat van
alles nog in de maand juni aan
de orde moet komen. Met als
gevolg dat in de laatste week
van juni, de gemeenteraad
drie avonden heeft vergaderd.
In de Tweede Kamer gaan
de dames en heren altijd op
reces. Dat klinkt goed en
ook een beetje sjiek. Alsof er
een lange rustpauze is. In de
gemeente noemen we de
zomerperiode soms ook zo,
terwijl er eigenlijk geen sprake van is. Natuurlijk gaan de
Heemskerkse raadsleden en
wethouders ook met vakantie, de één wat langer dan de
ander. Maar de collegevergaderingen gaan elke dinsdag
gewoon door, omdat er ook
in de zomer besluiten moeten
worden genomen. Het houdt
niet op, maar het gaat wel allemaal wat rustiger. En na de
afgelopen maanden is iedereen daar aan toe. Het was
een intensieve periode met
gemeenteraadsverkiezingen,
coalitieonderhandelingen en
vervolgens aan de slag met
een nieuwe raad en college.
Daarin zijn uw volksvertegenwoordigers niet uniek, want
ik denk dat hetzelfde voor u
geldt. Ook u bent wel toe aan
vakantie. Of u nu op reis gaat
of niet: ik wens u een heerlijke zomer met tijd voor mensen om u heen en tijd om het
gewone leven eens te doorbreken. Om daarna dat gewone leven met nieuwe inspiratie
weer op te pakken.
Mieke Baltus,
burgemeester van Heemskerk
[email protected]
4
3 juli 2014
Wat vinden de raadsleden ervan?
Heemskerk
Lokaal
In de laatste raadsvergadering
voor het zomerreces heeft de gemeenteraad gesproken over de
jaarrekening van het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer voor het jaar 2013.
Van veel meer belang was het
vaststellen van het bestemmingsplan De Vlinder, een mooie
locatie waar nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd, voornamelijk in patiovorm. Ten aanzien van de Islamitische school is
door de verantwoordelijke wethouder gekozen voor het ge-
GroenLinks
In de laatst gehouden raadsvergadering van 26 juni jongstleden hebben wij een reactie gegeven op het coalitieprogramma, van CDA, PvdA, Heemskerk
Lokaal en D66. Zoals genoemde
partijen aangeven is het een programma op hoofdlijnen.
In de visie van GroenLinks is het
een programma vol open deuren! Met weinig ambities. Ik
noem bijvoorbeeld wat de coa-
Liberaal
Heemskerk
Deze maand hadden we naast
een ‘gewone’ raadsvergadering
ook de vaststelling van de voorjaarsnota. Hierin staan de (financiële) wijzigingen t.o.v. eerder
vastgestelde begrotingen over
2014.
Liberaal Heemskerk heeft hier
als oppositiepartij op een aantal
punten kritische noten gekraakt.
Belangrijke vraagstukken, zoals de drie transities (gewijzigde
plannen in zorg en welzijn, die inhouden dat de gemeente zelf ta-
PvdA
Op 19 maart waren de verkiezingen. Eind mei de installatie van
het nieuwe college en afgelopen
donderdag de discussie over wat
het college de komende vier jaar
wil gaan doen; het zogenaamde
coalitieakkoord.
Dankzij een goede verkiezingsuitslag en omdat de PvdA een
betrouwbare partners is gebleken de afgelopen vier jaar, is
de PvdA uitgenodigd om deel
Beric
de gemehetnen uit
teraad
bruik van openbaar groen voor
realisatie van voldoende speelvoorziening.
Andere bespreekpunten waren
het coalitieprogramma 20142018 en een motie over de opgelegde boete van overtreding van
het niet mogen stallen van caravans. Ten aanzien van het coalitieprogramma hadden de oppositiepartijen nogal wat opmerkingen, met name waar het gaat
om de ruimte om als oppositie
mee te denken over de invulling
van een raadsprogramma voor
de komende vier jaren. Naast de
vraag hoe hieraan medewerking
te verlenen ging het vooral ook
om de uitwerking en wie daarvoor aanspreekbaar is. Voorts
gaf men aan een visie te missen,
veel ambities te onderkennen en
dat er sprake lijkt te zijn van veel
open deuren.
Heemskerk Lokaal is van mening dat het coalitieprogramma juist vooral veel ruimte geeft
aan de raad om invloed uit te oefenen om voor de inwoners van
Heemskerk een goede en leefbare samenleving te behouden en waar dat kan die te verbeteren. Dat schept verplichtingen waar Heemskerk Lokaal
graag aan mee wil doen. Daarbij is ook van belang dat dit college één van de belangrijkste zaken, te weten geen verhoging
van de lasten voor de inwoners
van Heemskerk (OZB), overeen-
komstig de wens van Heemskerk
lokaal in het akkoord heeft opgenomen.
litie zegt met betrekking tot de
jeugdzorg (er moet beter worden
samengewerkt). Wie kan hier tegen zijn!
bij elkaar.
Over het milieu wordt nauwelijks
gesproken. De coalitie wil wel
iets doen aan de luchtkwaliteit,
maar milieu is meer dan dat. Het
zal u niet verbazen dat GroenLinks juist meer zou willen inzetten op, bijvoorbeeld, groen!
Met betrekking tot het voorgenomen armoedebeleid zullen de
coalitiepartijen ons aan hun zijde vinden. Er zal niet bezuinigd
worden op het armoedebeleid.
Alle mensen die dit treft (en hun
kinderen) moeten volwaardig
mee kunnen doen.
Kortom; het coalitieprogramma bevat veel open deuren en
weinig ambitie. Desalniettemin
houden wij de deur open om op
constructieve wijze te zorgen dat
Heemskerk leefbaar blijft. Dat
mensen elkaar kunnen blijven
ontmoeten. Dat mijn buurvrouw
de zorg krijgt die nodig is. Dat
de bijstandsmoeder voldoende
wordt ondersteund en dat er voldoende groen is voor een schone lucht. Fijne zomer!
ken moet gaan doen), hebben in
de voorbereiding al hoge kosten
(denk hierbij aan projectmanagers e.d.) zonder dat er een euro is besteed aan zorg en welzijn.
Ook wil Liberaal Heemskerk op
korte termijn goede beleidsplannen vaststellen voor armoedebestrijding, accommodatie (zoals
sport), vestiging en handhaving.
Dit laatste houdt in dat het iedere burger, dan wel onderneming,
duidelijk is wat wel en niet mag
en wat de consequenties zijn.
De gemeente is onlangs begonnen met een scherpere uitvoering van handhaving, maar werkt
hierbij niet consequent. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw buur-
man zijn aanbouw of caravan wel
of onder voorwaarden mag laten
staan en u niet. Dit vindt Liberaal
Heemskerk zeer onwenselijk, we
hebben dat ook in de raad laten
blijken (o.a. door diverse moties
in te dienen of te ondersteunen).
ge ‘het vele werk’. De financiële
onderbouwing van deze stelling,
maar ook van het gehele programma, ontbreekt echter. Wat
opvalt is dat het coalitieprogramma op bepaalde onderdelen afwijkt van de vier partijprogramma’s. Een behoorlijke taak voor
de oppositie dus om dit goed te
bewaken. Daar zijn wij ons zeer
van bewust en ook klaar voor!
Graag willen wij de burger betrekken bij bovenstaande kwesties. Hierop komen we graag terug!
te nemen aan het college. Wij
zijn daar blij mee. Blij, omdat wij
lang niet altijd gelukkig worden
van het regeringsbeleid en nu de
kans krijgen om op gemeentelijk
niveau het beleid te bedenken
en uit te voeren. Het coalitieprogramma is een voortzetting van
de dingen die we als gemeentebestuur in de vorige periode al
ingezet hebben. Inhoudelijk niet
veel nieuws; sociaal en sterk.
Sterk, want het overeind houden
van de voorzieningen in Heemskerk, vraagt ook om moed. Moed
om te investeren in dat wat goed
werkt en ervoor te zorgen dat het
goede behouden blijft. Moed om
andere samenwerkings- en financieringsvormen te vinden en
te ervaren. Moed om te durven
leren door het anders te doen.
Met uiteraard steeds maar één
doel voor ogen: een fijne gemeente om in te wonen, te leven,
te werken.
Trots zijn wij er als PvdA dan ook
op dat wij de voorgenomen bezuiniging op minimabeleid terug
hebben kunnen draaien, net als
De OZB zal niet worden verhoogd. Om hiervoor tot een verantwoorde dekking te komen,
wordt dit vooral weggehaald bij
de publieke voorzieningen; het
zwembad, de muziekschool, de
bibliotheek, Welschap, de kinderboerderij, de Culturele Cirkel. Cultuur is in onze visie het
cement van de Heemskerkse samenleving. Het brengt mensen
Ook het coalitieprogramma is
vastgesteld. Liberaal Heemskerk was het op een aantal punten oneens; het aantal wethouders (4), wat een hoge kostenpost is voor de gemeente, zeker
uitgaande van wachtgeldregelingen e.d.. Zo wordt er gesteld dat
vier wethouders, in strijd met bijna alle partijprogramma’s van de
coalitie, noodzakelijk zijn vanwe-
Tenslotte heeft de verantwoordelijk wethouder aangegeven
dat de boete vanwege het niet
toegestane stallen van caravans
zal worden teruggebracht tot
een meer aanvaardbare hoogte.
Daarmede is tegemoet gekomen
aan een motie van onder meer
Heemskerk Lokaal, die daardoor
kon worden ingetrokken. Rest
ons u allen een fijne vakantietijd
toe te wensen.
John Kolenbrander,
fractievoorzitter Heemskerk
Lokaal
Ans Nijman,
fractievoorzitter GroenLinks
Ineke Jansen,
fractievoorzitter
Heemskerk
Liberaal
de extra verhoging van de OZB
en het uitbreiden van het jeugdbeleid op sport en hobby’s. Het
wordt niet eenvoudig de komende vier jaar, maar dat hoeft ook
niet. Het leven is ook niet eenvoudig. En ook dat onder ogen
zien vereist moed en doorzettingsvermogen. Wij geloven erin.
Marjolein van Tunen-Geldermans,
fractievoorzitter PvdA Heemskerk
6
3 juli 2014
Repair Café in
De Schuilhoek
Linda van Kalsbeek
Advies over voeding,
beweging en leefstijl taboe?
Regio - Voor veel mensen is hun
gewicht een onderwerp waar liever niet over gesproken wordt.
Mensen weten dat er iets moet
veranderen aan hun eet- en
leefpatroon, maar ja dat is lastig, moeilijk en niet vol te houden tóch? Néé! Er is een manier
om blijvend een gezond gewicht
en leefstijl aan te leren en te behouden.
Linda Kalsbeek vertelt: ,,Als gewichtsconsulente verzorg ik
consulten, adviezen en workshops waarbij de persoon, maar
ook de persoonlijke situatie op
nummer één staat. In overleg
bouwen we daar een passend
advies en verandering in de gewoonten omheen. Welk doel ie-
mand ook wil behalen; ik streef
ernaar iedereen op een passende manier te begeleiden en op
een wijze die als prettig wordt
ervaren. Het behalen van een
gezond gewicht met een goede coach is voor veel mensen de
beste manier om tóch het ideale
gewicht te behalen.
Juist door de persoonlijke begeleiding en ondersteuning is de
gezonde leefstijl blijvend. Consulten vinden thuis plaats, ook ‘s
avonds en in het weekend, wanneer het uitkomt.
Neem contact op voor een gratis, vrijblijvend kennismakingsgesprek. Kijk eens op www.
naarjestreefgewicht.nl of bel 0623232461 voor meer informatie.
Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899
website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: [email protected]
Heemskerk - Zaterdag 5 juli is er weer een Repair Café in
buurtcentrum de Schuilhoek aan
de Van Bronckhorststraat. Een
Repair Café is een gratis toegankelijke bijeenkomst die draait om
(samen) repareren. In het Repair
Café is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke
reparaties uit te voeren op kleding (ook re-styling), elektrische
apparaten, klein meubilair, fietsen, speelgoed, computers etc.
Ook reparatiedeskundigen zijn
aanwezig. Bezoekers nemen van
thuis de kapotte spullen mee. In
het Repair Café gaat men samen met de deskundige vrijwilligers aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Het Repair
Café is elke eerste zaterdag van
de maand geopend van 10.00 tot
16.00 uur (behalve in de maand
augustus). Ook als u gewoon
een kijkje wilt nemen, bent u van
harte welkom. Voor meer informatie: Ria van der Klis, tel. 0251253054, [email protected]
nl. Zie ook facebookpagina: Repair Café Heemskerk.
Nieuw bestuur
Jansheeren
Heemskerk - De Stichting Cultureel Centrum De Jansheeren
heeft een nieuw bestuur. De organisatie heeft afscheid genomen van de oud-bestuursleden
John van Nimwegen en Pieter de
Jonge. Het nieuwe bestuur bestaat uit Wim Milikan (voorzitter), Joke Quax, Ramon ter Plegt,
Peter Kloes en Marjan Heesterbeek. De Stichting houdt zich
bezig met het verhuren van zalen
aan het Maltezerplein in Heemskerk voor organisaties met een
maatschappelijk en/of cultureel
karakter. Zo zijn er dagelijks activiteiten voor senioren, georganiseerd door Welschap. Net als andere organisaties heeft ook De
Jansheeren te maken met korting op de gemeentelijke subsidie. Het bestuur gaat daardoor
een uitdagende tijd tegemoet.
Incompleet artikel
over informatiepaneel
Beverwijk - De tekst ‘Informatiepaneel over neergestorte Lancaster’ bij de foto van Leo
Tillmans in uw editie van 26 juni j.l. heeft enige aanvulling nodig. Wie uw vermoedelijke bron
is geweest laat ik verder onbesproken, maar dat met uw toelichting op de foto een aantal
mensen tekort wordt gedaan,
is voor mij wél aanleiding om
te reageren. Ik stel voorop dat
het zonder twijfel Jan Schrama
is geweest die het initiatief nam
om de plek van de crash en de
betrokken vliegeniers meer aandacht te geven. Dat initiatief is
overgenomen door het Comité
Herdenking 4 mei en met name
door de secretaris Jaap Schoen.
Vooral hij heeft, samen met bos-
wachter Jan Zijlstra, die namens
de PWN meewerkte, gezorgd
voor dat paneel en het fotomateriaal. Beiden worden in uw bericht niet genoemd. In de periode van voorbereiding is er regelmatig contact met Jan Schrama geweest. Op de foto staat
het vrijwel voltallige Comité, maar ook dat wordt niet genoemd. Ook Jan Zijlstra is gedeeltelijk zichtbaar. Maar dan
wel informatie over een liedje! Dan vraagt de geïnteresseerde kijker zich toch af: waarom
staan die mensen daar en wat
doen ze daar eigenlijk? Een liedje zingen?
N. Linger, voorzitter Comité
Herdenking 4 Mei
De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.
Nog volop
aardbeienstekken
Diverse soorten
en smaken
Ook zijn er weer
potplanten
Familie Borst, Bleumerweg 20,
1901 MJ Bakkum 0251 - 65 51 36
8
3 juli 2014
Bekendmakingen
Hart van Heemskerk
(Stefan van Broekhuijsen)
- Op donderdag 26 juni omstreeks 11.45 uur is er een
blauwe herenfiets van het
merk Batavus ontvreemd vanaf het Haydnplein. De dader betrof een man met een Hindoestaans/Pakistaans uiterlijk van
ongeveer 20 jaar. Hij droeg een
opvallende blauw/paarse jas
met geel/oranje letters.
- Op donderdag omstreeks
13.30 uur werd een 73-jarige dame op het Burgemeester Nielenplein aangesproken
door een vrouw met een schrijfplank. Ze werd gevraagd om
haar handtekening te plaatsen
voor een goed doel. Tijdens het
aanspreken werd het slachtoffer omhelst, maar later bleek
haar horloge te zijn verdwenen.
Dader betrof een getinte vrouw
met een zeer fors tot dik postuur
en een leeftijd van ongeveer 20
à 25 jaar.
- In de nacht van donderdag op
vrijdag heeft er omstreeks 03.45
uur een inbraak plaatsgevonden aan de achterzijde van een
drogist op de Cornelis Groenlandstraat. Daders zijn er op een
scooter vandoor gegaan.
- In de nacht van donderdag
op vrijdag is uit een schuur aan
de Luceberthof een Gazelle damesfiets ontvreemd.
- Op vrijdag tijdens de weekmarkt is de portemonnee uit
een schoudertas gerold van een
77-jarig slachtoffer.
Heeft u informatie over één van
bovenstaande zaken of bent
u getuige geweest, neem dan
contact op met de politie via
0900-8844. Anoniem kan ook
via 0800-7000. Bij heterdaad
belt u 112.
Zuidbroek-Oosterwijk
en Broekpolder
(Gerrit van der Pijl)
Broekpolder:
- Zondagmorgen 29 juni werd
door een alerte bewoner uit de
Wadden gemeld dat er twee
personen zich verdacht ophielden in de buurt van de Waddenlaan. Er werd doorgegeven dat
er twee mannen, Oost-Europees
uiterlijk, zich opvallend ophielden/liepen in de wijk. De mannen zouden o.a. foto’s aan het
maken zijn van de buurt. Ook
werd een goed en duidelijk signalement doorgegeven. Met diverse eenheden is een onderzoek ingesteld en op de Bretagnestraat werden de mannen
aangetroffen. Zij vertelden dat
zij beiden een vrachtauto hadden staan op de parkeerplaats
en op weg waren naar de Lidl.
Een vaag/vreemd verhaal, maar
dat bleek wel allemaal juist te
zijn. De mannen konden hun
identiteit bevestigen aan de
hand va hun ID/paspoorten in
de vrachtwagens op de Twaalfmaat.
- Op dezelfde dag, omstreeks
15.50 uur, ontstond er een aanrijding tussen een bestuurster
van een personenauto en een
bestuurder van een snorfiets.
Bij het achteruitrijden zag zij de
snorfiets over het hoofd, waardoor de snorfiets tegen de achterzijde van de auto reed. Zowel de bestuurder als de passagier kwamen ten val en moesten voor onderzoek naar het Rode Kruis Ziekenhuis. Daar bleek
dat de jongen een gekneusde
voet had opgelopen en de andere enkele schaafwonden.
Zuidbroek-Oosterwijk:
- Woensdag 25 juni kwam, omstreeks 18.30 uur, een onwelmelding binnen op de Hoflaan
bij de rotonde. Ter plaatse bleek
een vrouw te zijn gevallen omdat zij geschrokken was van een
hardrijdende auto. De vrouw is
door het ambulancepersoneel
onderzocht maar hoefde niet
mee naar het ziekenhuis. Zij is,
met haar fiets, afgezet bij haar
woning.
- Op dezelfde dag, omstreeks
17.00 uur, werden de collega’s in
de politieauto door een buurtbewoner van de Maasstraat er
op attent gemaakt dat een man
zich verdacht ophield aldaar en
aan het bedelen was. Althans
daar leek het op. De man vroeg
aan bewoners om geld voor zijn
vrouw en kinderen. Toen de politieman de man wilde staande
houden om te vragen waar hij
mee bezig was, ging de man er
rennend vandoor. Via het voetpad aan de Maasstraat rende
hij naar het Europaplein, waar
hij werd aangehouden. Na de
aanhouding is de man geboeid
overgebracht naar het politiebureau. Op het bureau bleek
dat de man nog een geldboete
had openstaan. Omdat de man
niet kon betalen is hij ingesloten
voor 12 dagen gijzeling.
- Ook op deze woensdag werd,
tussen 12.30 uur en 16.30 uur,
een auto gestolen vanaf de parkeerplaats naast het golfterrein
aan de Communicatieweg. Naar
aaneleiding van de camerabeelden is een nader onderzoek ingesteld naar de dader(s). Op dit
moment van schrijven is het onderzoek naar deze gestolen auto in volle gang.
- Donderdag 26 juni, tussen
17.00 en 21.00 uur werd een
bromfiets, merk: Tomos, voorzien van het kenteken: FG553-H, gestolen vanaf de Euratomsingel.
Digitaal gemeenteblad
Tot 1 januari 2015 worden de
bekendmakingen in verkorte
vorm gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2015 alleen nog in het digitale
gemeenteblad op de website. Wel
blijft het mogelijk om de bekendmakingen in het gemeentehuis
via de computerzuil in de hal in
te zien. Indien gewenst kan de
receptie u daarbij helpen.
Heemskerk - Gouden Dagen
Heemskerk vervult wensen voor
de inwoners van Heemskerk. Alle woonzorgcentra en verpleeghuizen in Heemskerk van ViVa!
Zorggroep hebben een wensboom staan. Eenzaamheid onder
ouderen voorkomen en ze een
leuke dag bezorgen, daar draait
het om bij dit project.
In aanmerking komen inwoners van Heemskerk die hulpbehoevend zijn, die financieel
niet draagkrachtig zijn, eenzaam
zijn, bijna niet de deur uit komen,
geen (of nauwelijks) bezoek ontvangen of niet weten hoe zij een
uitstapje moeten organiseren
omdat ze bijvoorbeeld rolstoelgebonden zijn.
Gouden Dagen wil daarbij helpen. Financieel en/of om de organisatie van de wens op zich te
nemen.
Vervulde wensen
De heer en mevrouw Plönes wilden familie in Nijmegen gaan
bezoeken. Gouden Dagen zou
hiervoor een afspraak maken.
Echter, de familie Plönes werd
onverwacht blij gemaakt door
een familielid. Deze las de wens
in de krant en besloot met hun
naar Nijmegen te gaan om de
zus van mevrouw Plönes te bezoeken. Dit resulteerde na twee
jaar in een mooie hereniging.
Op zondag 29 juni is voor veel
bewoners in Meerstate en
Heemswijk eveneens een wens
vervuld. Zij hebben dankzij de
SRBH, in samenwerking met
Gouden Dagen, kunnen genieten van een avondje voetbal.
Onder het genot van een hapje en een drankje zaten ook zij
in spanning of Huntelaar wel de
2-1 zou maken. Maar na de penalty................. vreugde.
Openstaande wensen
Mevrouw Wesseling uit Sint Agnes wil de siertuinen Bickershof
gaan bekijken. Er wordt volgende week een afspraak gemaakt
met de vrijwilligster die spontaan
naar de uitzending had gebeld
om te helpen de wens te vervullen.
De heer Derkx uit Heemstate in
Castricum wil gaan vissen op
de pier van IJmuiden. Hiervoor
wordt een afspraak gemaakt.
,,Ik wil een bezoek brengen aan
de Hermitage in Amsterdam”
aldus mevrouw Berghuys uit
Meerstate. Haar wens gaat op
22 juli in vervulling.
,,Een wedstrijd van voetbalvereniging D.E.M. bijwonen” is de
wens van de heer Niesten uit
Sint Agnes. Als het voetbalseizoen weer van start gaat, wordt
een afspraak gemaakt met de
heer Niesten.
Mevrouw Stet en mevrouw Brouwer uit Sint Agnes gaan op 26
juli naar de musical Sister Act.
De wens van de heer Struve uit
Meerstate is door familie ingediend. De heer Struve verzorgt
de tuin die destijds door het programma Hart in Aktie met Wendy van Dijk is aangelegd. Na een
verbouwing moesten de kraantjes worden afgesloten. Om de
planten water te geven rijdt de
heer Struve met zijn scootmobiel en een gieter heen en weer.
Graag ziet hij dat de kraantjes
weer worden aangesloten. Hier
wordt momenteel aan gewerkt.
De wens van vorige week komt
van mevrouw Heykoop uit
Heemstate. Zij wil graag Indisch
gaan eten.
Wens van de week
De dames Van Wagtendonck en
Arnoijs uit Heemswijk willen dolgraag uitwaaien op het strand.
Hun wens gaat op 16 juli in vervulling.
Informatie
Wilt u een wens sponsoren, wilt u
helpen een wens te vervullen of
wilt u meer weten over wat Gouden Dagen allemaal doet, dan
kunt u contact opnemen met Jolanda van Dam, ViVa! Zorggroep,
tel.: 06-22 91 31 88 of via de mail
[email protected]
Meer informatie is ook vinden op
de website www.goudendagen.
nl of op Facebook.
Voor de volledige versie van
de bekendmakingen: zie www.
heemskerk.nl/bekendmakingen.
Voor de volgende locaties is een
omgevingsvergunning aangevraagd:
• Beethovenstraat 5-7
• Schiermonnikoog 69
• Jonkheer Geverslaan 27
• Koekoek 12
• Jan van Kuikweg 3f
• Kerkweg 66
• Zuiderwentweg 25
Voor de volgende locatie is een
omgevingsvergunning verleend:
• Aletta Jacobsstraat 8
• Mozartstraat 148
• Kerkweg 15, 19, 23 en 25
• Van der Ploegstraat 92
De volgende personen zijn
uitgeschreven conform artikel
2.22 en 2.60 Wet basisregistratie
personen:
• Geslachtsnaam: Van der Mark
Geboortedatum: 10-10-1979
• Geslachtsnaam: Kloes, R
Geboortedatum: 12-09-1983
Bezwaar en beroep
Voor eventuele bezwaar- en
beroepsmogelijkheden:
zie
www.heemskerk.nl/contact/
bezwaar_maken/.
Adresgegevens gemeentehuis:
Gemeente Heemskerk,
Maerten van Heemskerckplein 1,
Postbus 1, 1960 AA Heemskerk.
Telefoon: 14 0251
E-mail: [email protected]
Website: www.heemskerk.nl
Twitter: gem_heemskerk
Openingstijden gemeentehuis:
Maandag tot en met woensdag
09.00 tot 17.00 uur.
Donderdag 09.00 tot 20.00 uur.
Vrijdag 09.00 tot 12.30 uur.
Gemeentenieuws
3 juli 2014
kleurenpalet verschillende media
GEMEENTE HEEMSKERK
PMS 115 c
PMS Process Yellow c
PMS Process Cyan c
Pluim voor bestuur d’Evelaer
Sinds 1 januari 2014 is het verboden aan jongeren onder de achttien jaar alcohol te
verkopen. Daarom ging een handhaver van de gemeente op vrijdag 13 juni op bezoek bij
d ’Evelaer om het drankgebruik onder jongeren tijdens een zomerfeest te controleren.
PMS Orange 021 c
PMS 287 c
PMS Process In
Bluedec aankondiging voor dit feest had
d’Evelaer aangegeven dat bij de entree op
leeftijd zou worden gecontroleerd. De handhaver constateerde tijdens zijn bezoek dat de
organisatie de zaken goed geregeld had.
de jongere kinderen. Tijdens het feest werd
hierop gecontroleerd. Kortom: de zaken waren heel goed geregeld. De handhaver heeft
de organisatie zijn complimenten gemaakt.
D’Evelaer had bij de voordeur een tafel neergezet met daarop een duidelijk vermelding
PMS 1665 c
PMS Green c
PMS 3258 c van de regels. Deze regels hingen ook op
diverse plaatsen in de zaal. Verder werden
polsbandjes uitgedeeld aan de jongeren.
Er 1021)
waren bandjes voor
dieCMYK
ouder
PMS 115CMYK CMYK E5-3 C:0 M:10 Y:80 B:0 / Avery 951 QM Primrose Yellow / (RAL
PMSjongeren
Process Blue
E236-3 C:100 M:10 Y:0 B:10 / Avery 935 QM / (RAL 5015 )
waren dan achttien en andere bandjes voor
PMS Process Yellow CMYK E1-3 C:0 M:0 Y:100 B:0 / Avery Pantone Yellow / (RAL 1016)
PMS 1665 CMYK E56-1 C:0 M:80 Y:100 B:0 / Avery 980 QM Spanish Orange / (RAL 2001)
Millenniumdoelen 2015
PMS Process Cyaan CMYK E232-1 C:100 M:0 Y:0 B:0 / Avery 942 QM Light Blue / (RAL 5012)
PMS Green CMYK E262-1 C:100 M:0 Y:70 B:0 / Avery 970 QM Bottle Green / (RAL 5021)
PMS 021 CMYK E36-1 C:0 M:60 Y:100 B:0 / Avery 910 QM Dark Orange / (RAL 2009)
PMS 3258 CMYK E262-5 C:60 M:0 Y:40 B:0 / Avery 946 QM Caribean Agua / (RAL 5018)
PMS 287 CMYK E205-1 C:100 M:70 Y:0 B:10 / Avery 933 QM Midnight Blue / (RAL 5002)
Dhr. Waalboer naast het werk ‘de schets van kleinzoon Ezra, door opa Cor nageschilderd’
Tentoonstelling olieverfschilderijen in gemeentehuis
Van maandag 30 juni tot zaterdag 21 juli is in de centrale hal van het gemeentehuis een tentoonstelling te zien van de olieschilderijen van de heer Waalboer. Het thema van de werken
varieert van kerken in Heemskerk en Velp tot vrije gedachten van de kunstenaar.
De heer Waalboer is een amateurkunstenaar, die na zijn werkzame leven als hobby
is gaan schilderen. De interesse voor schilderen zat er bij de heer Waalboer al vroeg in.
Na afronding van zijn scholing tot ambachtelijk meubelmaker verdiepte hij zich in het
schilderen, maar had de tijd niet om er zelf
mee aan de slag te gaan. Dat kwam pas na
zijn pensionering. Inmiddels heeft hij zo’n 75
tot 80 werken gemaakt, waarvan een aantal
op de tentoonstelling te zien is.
Werkzaamheden rond De Bareel
Op vrijdag 27 juni zijn er werkzaamheden
rondom de basisschool de Bareel gestart.
Zowel langs de Waddenlaan als op het parkeerterrein bij de Bareel komen er parkeervakken bij en wordt het voetpad langs het
water richting de school verbreed.
In de week van 7 juli tot en met 11 juli wordt
de Waddenlaan met de aansluiting op de
rotonde aangepast en voorzien van een uitritconstructie. Het verkeer van en naar de
wijk de Wadden wordt in deze periode over
de rotonde langs de werkzaamheden geleid
met een verkeersregelinstallatie. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden 16 juli
afgerond.
Doel 2: alle kinderen naar school,
maar ook onderwijs voor iedereen
Recht op onderwijs is een voorwaarde voor het behalen van de Millenniumdoelen. Zonder
onderwijs zijn de kansen op de arbeidsmarkt en persoonlijke ontwikkeling vooral voor vrouwen en meisjes onmogelijk. Armoedebestrijding, gezondheidszorg, geboorteregeling en bestuur van dorpen, regio’s en landen zijn niet mogelijk zonder onderwijs. Zonder onderwijs
heeft de democratie geen kans. Zie het hele artikel elders in dit blad, waarin ook het werk
van de Esperanto groep Amikarondo wordt beschreven.
Overlast van ongedierte?
Bel HVC!
Met de zomer en het warme weer in aantocht
krijgt de gemeente Heemskerk de laatste
tijd vaker meldingen over plaagdieren. Het
bestrijden van overlast van ongedierte zoals
wespen, kakkerlakken en muizen heeft de
gemeente uitbesteed aan de HVC. Heeft u
last van plaagdieren, dan kunt u voor advies
en bestrijding telefonisch contact opnemen
met de HVC via 0800-0700.
De overlast is vaak te voorkomen door de
oorzaak weg te nemen. Kijk voor praktische
tips op de website van HVC: www.hvcgroep.
nl/dienstverlening/plaagdierbestrijding
10
3 juli 2014
Wetswijzigingen arbeidsrecht
Kort geleden is het wetsvoorstel Werk en
Zekerheid aangenomen. Door deze wet zal
er veel gaan veranderen op arbeidsrechtgebied. Zowel voor werkgevers als werknemers. Bent u al voorbereid?
Zo mogen er vanaf 1 januari 2015 nog maar gedurende twee jaar (was drie) maximaal drie bepaalde tijd-contracten worden afgesproken. Bij
het vierde contract of na twee jaar ontstaat er
een vast dienstverband.
De werkgever is verplicht uiterlijk een maand
voordat het bepaalde tijd-contract eindigt
schriftelijk mee te delen of het contract wordt
voortgezet. Wordt die aanzegging vergeten of
te laat gedaan, dan heeft de werknemer aanspraak op een boete van maximaal een maandsalaris.
Controleer het arbeidscontract straks ook op
een proeftijdbeding. Want bij contracten die een
half jaar of korter duren, mag geen proeftijd meer
worden overeengekomen.
Ook een concurrentiebeding (een verbod om na
einde contract bij een soortgelijk bedrijf te gaan
werken) mag niet meer in een contract voor
bepaalde tijd voorkomen, tenzij is beschreven
welke zwaarwegende bedrijfsbelangen dit beding noodzakelijk maken.
Daarnaast verandert het ontslagrecht flink:
voortaan moet een ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige ziekte
via UWV Werkbedrijf, en een ontslag op andere gronden via de kantonrechter. De ontslagvergoeding verdwijnt: in plaats daarvan komt er
een zgn. transitievergoeding, waarvan de hoogte is gemaximeerd.
Verder krijgt een werknemer twee weken bedenktijd als hij vrijwillig heeft ingestemd met
een beëindiging van zijn arbeidscontract.
Er zijn nog veel meer veranderingen. De meeste zullen direct ingaan. Dat
betekent dat arbeidscontracten tijdig zullen moeten worden
aangepast. Ook de
manier waarop een
ontslagzaak
moet
worden voorbereid,
verandert.
Meer weten? Vraag het mr. M.J. van der Staaij, advocaat
arbeidsrecht in Haarlem. Tel. 023 – 531 31 11 of email
[email protected] Of kom naar haar gratis inloopspreekuur iedere laatste donderdag van de maand van
18.00 tot 20.00 uur aan de Dokweg 31 in IJmuiden.
Spontane buurtbarbecue
Heemskerk - Nu de zon steeds
vaker het weerbeeld domineert,
halen veel mensen de barbecue
weer tevoorschijn. Zo ook een
aantal bewoners van de 17 woningen aan de Willem van Coulsterstraat, Debora Bakelaan en
Meester Galleehof. De woningen werden twintig jaar geleden
gebouwd en sommige bewo-
ners wonen er inmiddels al die
tijd. Een aantal mensen van de
wijk heeft onderling veel contact
en dat leidde afgelopen weekend spontaan tot een buurtbarbecue, waaraan werd deelgenomen door diverse bewoners van
de drie woonblokken. Na afloop
werd deze leuke groepsfoto gemaakt.
Geslaagden Nova College Vavo
Beverwijk - Donderdag 26 juni
vond op Nova College Vavo aan
de Laurens Baecklaan in Beverwijk de diploma-uitreiking mavo
en havo plaats. Geslaagd voor
mavo/vmbo: Joost Braun, Renate van Dijk, Sarah Fitsum Mengstu, Ricardo Hemprig, Noon Payak, Sepha Sikking, Joann Zonneveld. Geslaagd voor havo: Ma-
Programma 3 juli t/m 9 juli 2014
maandag, dinsdag & woensdag 18.45 uur
rieke Baalbergen, Steven Blom,
Marjolein Gertenbach, Sarah ’t
Hart, Esmée Hoogewerf, Desi
Hoogewerf, Koen Huijer, Dennis
Kramer, Aidan Kroes, Mitch van
’t Land, Thomas Mengelder, Mert
Mihciokur, Nurhan Özbilen, Rowan Mabel Petozzi, Arun Sankaran, Lynn van de Stolpe, Alex
Tromp, Cindy de Vries.
Zorgvilla Van Hollant
Craenenbroeck
The Fault in our Stars
donderdag, vrijdag, zaterdag
& zondag 18.45 uur
maandag 21.15 uur
Jersey Boys
donderdag & vrijdag 21.15 uur
zondag & dinsdag 21.15 uur
Two Faces of January
donderdag & vrijdag 21.15 uur
zondag & maandag 21.15 uur
The Love Punch
donderdag 18.45 uur
zondag 18.45 uur
dinsdag 21.15 uur
Walking on Sunshine
vrijdag 18.45 uur
zaterdag 16.00 & 18.45 uur
zondag 16.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag
16.00 & 18.45 uur
Oorlogsgeheimen
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag
& woensdag 13.30 & 16.00 uur
Hoe tem je en Draak (NL) 3D
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag
& woensdag 13.30 uur
Heksen bestaan niet
Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl
Dorpsstraat 70 • Castricum
The Fault in Our Stars
Donderdag 10 juli is de premiere van de film The Fault in Our
Stars. Het is een ontroerend liefdesdrama naar de bestseller
‘Een weeffout in onze sterren’
van John Green. Twee tieners,
Hazel en Gus, ontmoeten elkaar
bij een praatgroep voor kan-
kerpatiënten. Gus wordt vrijwel
meteen verliefd op Hazel. Maar
omdat Hazel, zoals zij zelf zegt
‘op een tijdbom leeft’ wil zij niet
meegaan in die liefde. Maar Gus
houdt vol en dat voert de twee
op een meeslepende reis door
het leven en de liefde.
Jersey Boys
Ook in de première vanaf donderdag de film Jersey Boys,
van regisseur en Oscarwinnaar
Clint Eastwood. Het is de bioscoopversie van de met een Tony Award onderscheiden musical Jersey Boys over de beroemde zanggroep The Four Seasons,
waarvan Frankie Valli de leadzanger is. In de film wordt hij gespeeld door John Lloyd die de rol
ook op Broadway vertolkte. Ook
speelt Christopher Walken in de
film, de rol van gangster Gyp DeCarlo. De film zit vol wereldberoemde Four Seasons-songs als
Sherry, Big Girls Don’t Cry en Bye
Bye Baby. De Jersey Boys vertelt
het verhaal van vier jonge jongens uit New Jersey die opgroeiden aan ‘de verkeerde kant van
het spoor’ maar vervolgens wereldberoemd werden met hun
muziek. Een heerlijke film die
een mooie afsluiting van een zomerdag kan zijn.
Regio - In Heiloo is de bouw gestart van een uniek woonzorgconcept. Vanaf december 2014
zal Zorgvilla Craenenbroeck een
particulier alternatief bieden
voor het reguliere verzorgingsen verpleeghuis in Noord-Holland. Met kleinschaligheid als
een belangrijk pre. De zorgvilla biedt 29 appartementen voor
ouderen die op zichzelf willen
blijven wonen, maar wel direct
zorg wensen te ontvangen. Hier-
van zijn er 22 geschikt voor echtparen. Daarnaast zijn er speciale voorzieningen aanwezig voor
ouderen met geheugenproblemen. Alles om levensloopbestendig te kunnen wonen, hoe
de zorgvraag zich in de toekomst
ook ontwikkelt. Meer informatie
kan gevonden worden op www.
vanhollant.nl of de Van HollantFacebookpagina. Op de website
kan ingeschreven worden op de
nieuwsbrief.
12
3 juli 2014
3 juli 2014
Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel klaar
Renovatie Velsertunnel: overzicht maatregelen op de weg
Tientallen maatregelen voor betere doorstroming tijdens afsluiting tunnel in 2016
13
10
Legenda
routes via de Wijkertunnel
11
routes via de Coentunnel
7
‘We kunnen met het
bereikbaarheidsplan het grootste
deel van de verwachte hinder
wegwerken. Tijdens spits krijgen
mensen te maken met
verkeersoverlast, maar buiten de
spits is de extra reistijd naar
verwachting minimaal.’
3
14
Extra fietspont
1
2
5
12
8
3
4
5
2
1
15
2
6
3
4
9
16
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ilkel Taner, omgevingsmanager Rijkswaterstaat
Een extra tijdelijke rijstrook in de Wijkertunnel, een extra
pont voor fietsverkeer en extra verbindingswegen op
knooppunten Velsen en Beverwijk. Het zijn maatregelen
die Rijkswaterstaat, samenwerkingsverband IJmond
Bereikbaar en betrokken wegbeheerders nemen om de
IJmond bereikbaar te houden tijdens de renovatie van de
Velsertunnel in 2016. Dat staat in het zogeheten bereik­
baarheidsplan, dat Rijkswaterstaat deze week openbaar
maakte.
In 2016 gaat de Velsertunnel negen maanden volledig dicht in
verband met een grootschalige renovatie. Om de regio
IJmond die periode bereikbaar te houden, hebben
Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, betrokken
gemeenten, samenwerkingsverband IJmond Bereikbaar,
de transportsector en ondernemers een bereikbaarheidsplan
opgesteld.
Meedenken
Het bereikbaarheidsplan is een reeks samenhangende
maatregelen om de hinder tijdens de renovatie te
verminderen. Het plan bestaat uit een mix van omleidingsroutes, verkeersmaatregelen, mobiliteitsprojecten en
communicatie die samen het grootste deel van de hinder
aanpakken.
‘De renovatie van de Velsertunnel leeft enorm in de regio’,
zegt Rijkswaterstaat-omgevingsmanager Ilkel Taner. ‘Daarom
hebben we zo veel mogelijk betrokken partijen gevraagd mee
te denken over hoe we de regio bereikbaar kunnen houden.
Ondernemers, de transportsector, de betrokken gemeentes,
de provincie Noord-Holland en IJmond Bereikbaar hebben
hun input gegeven. Het animo om samen aan de
bereikbaarheid te werken, was groot.’
Verschillende routes
De beste manier om het verkeer tijdens de renovatie van de
Velsertunnel te laten doorrijden, is het spreiden van de
verkeersstromen. Rijkswaterstaat kiest daarom voor twee
hoofdomleidingen:
• LokaalenregionaalverkeerdatnudoordeVelsertunnel
rijdt, gaat tijdens de renovatie via de Wijkertunnel en de
A9.
• Lange-afstandsverkeerdatnudoordeWijkertunnelrijdt,
kan tijdens de renovatie via verschillende routes kiezen
voor de Coentunnels.
• IsergenoegruimteindeWijkertunnel,danwordtverkeer
niet actief richting de Coentunnels gestuurd. De route over
de Coentunnels wordt dus alleen ingezet als het nodig is.
Daarnaast krijgen mobiliteitsmanagement en communicatie
veel aandacht. Daarmee willen Rijkswaterstaat en partners zo
veel mogelijk auto’s uit de spits halen die daar niet per se
hoeven te zijn. Zo komt er onder meer een spitsshuttle vanaf
station Beverwijk, wordt fietsgebruik gestimuleerd en vaart er
een extra fietspont over het Noordzeekanaal. Ook doen
Rijkswaterstaat, IJmond Bereikbaar en betrokken
wegbeheerders er alles aan om ervoor te zorgen dat
weggebruikers tijdig weten waar ze aan toe zijn.
Hinder: 10 minuten plus omrijtijd
Zonder tegenmaatregelen is de verwachte verkeersoverlast
tijdens de afsluiting van de Velsertunnel groot: dagelijkse
opstoppingen bij de Wijkertunnel en een extra reistijd van
een half uur tot een uur. De maatregelen in het
bereikbaarheidsplan werken het grootste deel van deze
hinder weg. De overgebleven overlast doet zich bijna
uitsluitend voor tijdens de drukste momenten in de spits; de
hinder komt dan neer op zo’n 10 minuten extra reistijd plus
de benodigde omrijtijd. Buiten de spitsuren (overdag en later
op de avond) is de extra reistijd minimaal en blijft de hinder
beperkt tot het omrijden via de alternatieve routes.
Planning en vervolg
De komende maanden werken Rijkswaterstaat, IJmond
Bereikbaar en betrokken wegbeheerders de verschillende
voorstellenverderuit.Laterditjaarbegintdeuitvoeringvan
de eerste maatregelen.
Meer weten?
Op de website van Rijkswaterstaat
vindt u het hele bereikbaarheidsplan. Wilt u regelmatig updates
ontvangen over de tunnelrenovatie?
Via onze site kunt u zich ook
abonneren op de nieuwsbrief.
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/
velsertunnel
16
Tijdelijke extra rijstrook
Voorkeursstrook
vrachtverkeer
Calamiteitenboog
Keerlus knooppunt Velsen
Keerlus knooppunt Beverwijk
Turborotonde
Verbeteren kruispunten
Kleinere aanpassingen
Aanpassen bewegwijzering
richting Wijkertunnel
Extra DRIP(s)
Toeritdosering
Aanpassen afrit
Betere doorstroming
Aanpassingen o.a. extra
opstelstrook
Aanpassen bewegwijzering
richting Haarlem
Toeritdosering
10
14 | Rijkswaterstaat
De top 5 maatregelen op de weg
Rijkswaterstaat en de samenwerkende wegbeheerders
pakken de verwachte verkeershinder tijdens de renovatie
van de Velsertunnel op verschillende manieren aan.
Maatregelen op de weg, zoals de aanleg van extra verbin­
dingswegen op de knooppunten Beverwijk en Velsen,
zorgen voor de grootste afname van verkeershinder: 50 tot
60 procent minder. Hier de top 5:
‘De mobiliteitsmaatregelen in
het plan zijn essentieel om
vertraging van het economisch
belangrijke verkeer zoveel
mogelijk te beperken.’
Ton van der Scheer, voorzitter Stichting
IJmond Bereikbaar
1. Tijdelijke extra rijstrook Wijkertunnel
In de Wijkertunnel liggen twee rijstroken en een vluchtstrook. Tijdens de renovatie van de Velsertunnel richt
Rijkswaterstaat de vluchtstrook in de Wijkertunnel in als
extra rijstrook. Die wordt in beide richtingen aangelegd
tussen de knooppunten Beverwijk en Velsen.
2. Voorkeurstrook vrachtverkeer
Wijkertunnel
Om de doorstroming door de Wijkertunnel te optimaliseren,
wordt in beide richtingen één van de drie rijstroken in de
tunnel ingericht als voorkeurstrook voor vrachtwagens. Dit
zorgt ervoor dat vrachtwagens minder van rijstrook hoeven te
wisselen.
3. Permanente inzet calamiteitenbogen
Vanaf mei 2014 legt Rijkswaterstaat zogeheten calamiteitenbogen aan op de knooppunten Beverwijk en Velsen. Dit zijn
extra binnenbochten die het mogelijk maken via de
Wijkertunnel om te rijden als de Velsertunnel is gestremd.
Tijdens de renovatie van de Velsertunnel worden deze nieuwe
verbindingswegen voor alle verkeer ingezet.
4. Keerlus op knooppunt Velsen
De uitdaging op de route via de Wijkertunnel is om verkeer
vanuit IJmuiden en Velserbroek snel richting de Wijkertunnel
te leiden. Dit doet Rijkswaterstaat met de aanleg van een
tijdelijke verbinding - een keerlus - op het knooppunt Velsen.
Dan hoeft lokaal verkeer vanuit IJmuiden richting de
Wijkertunnel niet helemaal om te rijden via knooppunt
Rottepolderplein.
5. Keerlus op knooppunt Beverwijk
Ook aan de noordkant van de Wijkertunnel, bij knooppunt
Beverwijk, legt Rijkswaterstaat een tijdelijke verbindingsweg
- een keerlus - aan.
13
14
3 juli 2014
Donaties gezocht voor transport bagage:
Heemskerkse voor
vrijwilligerswerk naar Ghana
Heemskerk - Annick Liefting
uit Heemskerk vertrekt volgende maand samen met Arianne van Rijn uit Vlaardingen naar
Ghana om er projecten te bezoeken waar ze eerder als vrijwilliger hebben gewerkt. Ze zullen er onder meer assisteren bij
de verzorging van kleine kinderen en kleding, lesmateriaal en
speelgoed uitreiken. Om de kosten voor het meenemen van deze goederen te bekostigen zijn
ze op zoek naar donateurs.
Twee jaar geleden leerden Annick en Arianne elkaar kennen
tijdens een informatiedag van
Activity International. Annick
was klaar met school en wilde
vrijwilligerswerk in het buitenland doen. Arianne had al vrijwilligerswerk gedaan in Ghana
en was aanwezig als oud-deelneemster. Na het horen van de
enthousiaste verhalen van Arianne besloot Annick ook als vrijwilliger naar Ghana te gaan.
Deze zomer keren de dames gezamenlijk terug naar Ghana om
hun oude projecten op te zoeken. Thuisbasis van de dames
gedurende hun 7-weekse verblijf
in Ghana is het ‘Save Our Lives
Foster Home’ in Anwia Nkwanta, ongeveer een uur rijden vanaf Kumasi. Dit is het project waar
Annick vorig zomer vrijwilligerswerk heeft gedaan. Vanuit die locatie zullen ze ook andere projecten bezoeken. Zo zullen ze
enkele dagen bij project ‘Kind
van Ghana’ in Kona gaan meehelpen en bij ‘Stichting Missahoe Wonder’ in Kpando. Ze nemen kledingpakketten mee voor
ruim 75 (wees)kinderen, maar
Van links naar rechts Larissa Schagen (ADO ’20), Yanu Put (Odin
’59), Eva Sakkers (Odin ’59), Britt Wentel (Odin ’59) en Merel Brantjes (Odin ’59)
Meisjes naar landelijke
finale straatvoetbal
Heemskerk -Onlangs hebben
vier meisjes van Odin ’59 (allen
spelend in de E-jeugd) en een
meisje van ADO’20 de districtsfinale KNVB straatvoetbaltoernooi (4x4) gewonnen. Zij speelden tegen leeftijdsgenootjes uit
Leusden, Volendam, Heerhugowaard, Zeist en Alphen a/d Rijn.
Alle wedstrijden werden gewonnen, eentje zelfs met 19-0(!),
ook speelgoed en les- en ontwikkelingsmateriaal dat in Ghana slecht te verkrijgen is. De prijs
voor het meenemen van een liter
bagage is 2,50 euro. Wie de reis
financieel wil ondersteunen kan
waardoor zij zich geplaatst weten voor de landelijke finale van
het KNVB straatvoetbaltoernooi.
Deze finale wordt zaterdag 5 juli in Den Haag op het Malieveld
gespeeld.
De meiden weten zich gesterkt
na hun optreden in Alphen aan
de Rijn en hebben ontzettend
veel zin om hun kunsten te vertonen.
een bericht naar [email protected]
gmail.com sturen.
Uitgebreide informatie is op de
website
http://aaghana.wordpress.com te vinden.
Nieuwe expositie in
bibliotheek Heemskerk
Heemskerk - Tot vrijdag 8 augustus is er in de bibliotheek
Heemskerk de bijzondere expositie van Ellen Fober te bewonderen. Normaal wordt er in en rond
de zomervakantie niet geëxposeerd, maar omdat Ellen met
haar expositie mede aandacht
vraagt voor de Stichting Nemato wordt daarvoor graag een uitzondering gemaakt.
Ellen Fober maakt schilderijen en tekeningen in pastelkrijt,
en enkele van de werken zijn in
aquarel-, acryl- en olieverf. Ellen
schildert over alles wat ze mooi
vindt en wat haar inspireert, vandaar de grote verscheidenheid
aan onderwerpen. Maar sinds
Ellen voorzitter is van de Stich-
ting Nemato is ze vooral geraakt
door de mensen uit de township in Zuid-Afrika en zijn zij de
grootste bron van inspiratie.
De werken die geëxposeerd
worden zijn te koop (informatie
over prijzen is verkrijgbaar bij de
klantenservice), en een gedeelte
van de opbrengst komt ten goede aan de stichting. De Nemato Foundation ( Nelson Mandela Township) tracht het leven van
de (wees)kinderen te verbeteren
in Nemato en andere townships
in Zuid-Afrika.
Hun missie is de (wees)kinderen uit de townships in de buurt
van Port Alfred en Kenton on Sea
een betere toekomst te geven.
Meer informatie over de stich-
Team ADO’20 C4
Voetbalweekend
ting is te vinden op de website
www.nemato.nl.
De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van de
bibliotheek. De expositie is op de
eerste etage, er is een lift aanwezig.
Heemskerk - In juni heeft
ADO’20 C4 deelgenomen aan
het internationaal toernooi de
North Limburg Trophy. Op het
fraaie complex van Vitesse 08
stonden de koepeltenten en het
eten bij aankomst al klaar. De
volgende dag moesten de jongens vroeg uit de veren voor het
toernooi. Hitte speelde hen parten en de eerste wedstrijden verloren zij helaas met één doelpunt
verschil van Denemarken en
ook van Duitsland. De volgende dag ging beter, wellicht waren de jongens beter bestand tegen de disco van zaterdagavond,
waardoor er meer goals gemaakt
werden. De jongens van ADO’20
eindigden uiteindelijk op een
vijfde plaats in het toernooi.
V.l.n.r. Nour (keeper), Bram, Julian, Stein, Finly, Stan, Niels, Johan (coach), Nick, Yannick, Bobby, Casper, Lex, Wilco (coach).
16
3 juli 2014
Sportweek bij d’Evelaer
Heemskerk - Buurtcentrum
d’Evelaer heeft diverse activiteiten op het programma staan in
de sportweek van vrijdag 4 juli tot en met donderdag 10 juli. Voor al deze activiteiten dient
men zich op te geven via [email protected]
evelaer.nl of bel 0251-244544.
Ilona van der Himst en Bob Korthals knippen het lintje bij hun voordeur door. (Foto: Leo Tillmans)
Oplevering laatste
woningen Westerweelstraat
Heemskerk - Het laatste
woonblok van het nieuwbouwproject aan de Pieter Breughelstraat en Westerweelstraat
is vorige week feestelijk in gebruik genomen. In opdracht
van woningcorporatie Woon
op Maat heeft Dura Vermeer
Bouw Midden West BV onlangs
31 eengezinswoningen op de-
ze locatie gerealiseerd. De bewoners hadden een grote mate van keuzevrijheid voor onder
meer de kleur van het metselwerk, het type voordeur en de
indeling van de voorgevel. Dat
leverde niet alleen enthousiaste bewoners, maar ook een gevarieerd straatbeeld op.
Heemskerkse schrijfster
in boek over schoonheid
Heemskerk - De Heemskerkse
schrijfster Maria Genova is een
van de geportretteerde vrouwen
in het boek ‘Schoonheid is jezelf
zijn’, waarin bekende en minder
bekende Nederlanders vertellen wat schoonheid volgens hen
is. Van topsporters zoals Ranomi Kromowidjojo tot topmodellen zoals Daniella van Graas en
van vrouwen met brandwonden
tot jonge meiden die in een rolstoel zitten. Hun kijk op schoonheid is heel verschillend en vaak
ook confronterend. Genova
schreef ook de inleiding van het
boek, over de ontwikkeling van
het schoonheidsideaal. Lange en
slanke vrouwen werden vroeger
als spuuglelijk gezien. Een bleke huid was tien keer beter dan
een gezonde bruine tint. Maar
het schoonheidsideaal is inmiddels verschillende keren veranderd, zelfs zo rigoureus dat inmiddels slechts twee procent
van de vrouwen aan het huidige
schoonheidsideaal voldoet.
,,Dit is ook de reden waarom ik
meteen enthousiast was toen
samensteller Anouk Dijkstra me
vroeg om aan het boek mee te
werken’’, zegt Genova. ,,Ik vind
dat de media ons een niet realistisch beeld van de moderne
vrouw voorspiegelen. Al die modellen zijn superslank, met glanzend haar en spierwitte tanden.
Stiekem weet je dat er heel veel
wordt gefotoshopt, maar toch.
Elke keer denk je: hoe krijgen
die vrouwen het voor elkaar om
er zo uit te zien? Het erge is dat
veel jonge meiden echt hun best
doen om op die modellen te lijken en allerlei stoornissen zoals anorexia of een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Wat dat betreft is het boek een verademing:
zinvolle gedachten en prachtige foto’s van normale vrouwen.
Ik vond het heel mooi en verfrissend om te lezen hoe vrouwen
met een soms zware handicap
over schoonheid denken. Ik denk
dat dit boek alle vrouwen die niet
tevreden zijn over hun schoonheid bij hun zelfacceptatie kan
helpen.’’ Het boek ‘Schoonheid is
jezelf zijn’ is verkrijgbaar bij alle
boekhandels en ook via de site
www.happybeautifulyou.nl.
Vrijdag 4 juli
Avondspeurtocht van 19.00 tot
23.00 uur voor kinderen van 7
t/m 12 jaar. Deelname gratis.
Locatie: Geversduin. Onder leiding van de boswachter organiseren d’Evelaer en NME Heemskerk een avondexcursie door
het duingebied. Misschien ziet
men wel een vos of hoort men
de bosuil. Schrijf snel in, want er
kunnen maar een beperkt aantal
deelnemers meedoen. Zorg voor
warme kleding want het kan behoorlijk afkoelen.
Maandag 7 juli
Midgetgolf van 10.00 tot 11.30
uur voor kinderen met en zonder beperking van 6 t/m 12 jaar.
Kosten: 3 euro. Locatie: Midgetgolf Heemskerk aan de Vrijburglaan 3. Het midgetgolfpark
heeft 18 banen. Het midgetgolfpark in Heemskerk is een project van De Hartekamp Groep.
De Hartekamp Groep biedt zorg
en ondersteuning aan mensen
met een verstandelijke beperking. Het werken bij Midgetgolfpark Heemskerk geeft mensen
met een verstandelijke beperking een leuke en zinvolle dagbesteding. Samen met juf Tineke (van Heliomare), Shelley, Cindy en de maatschappelijke stagelopers gaat men midgetgolfen.
Deze activiteit is voor kinderen
met én zonder beperking. Er is
een verpleegkundige aanwezig.
Mocht er aan extra zorg behoef-
te zijn, geef dit dan door via mail.
De midgetgolfbanen zijn goed
toegankelijk voor rolstoelen.
Dinsdag 8 juli
Trampoline springen van 12.00
tot 13.00 uur voor kinderen van
6 t/m 12 jaar. Kosten 6,50 euro.
Locatie: Bounz, Parallelweg 6163, Beverwijk. Lekker op trampolines springen. De trampolines
zijn zelfs aan de muur bevestigd.
Eerst zelf springen en daarna 15
minuten dodgeball onder leiding
van Bounz master. Bij 24 kinderen kan de zaal afgehuurd worden, dus neem vrienden mee.
Woensdag 9 juli
d’Evelaer Sportinstuif van 9.00
tot 11.30 uur voor kinderen van 3
t/m 6 jaar. Kosten: 5 euro. Locatie: Buurtcentrum d’Evelaer. Kom
gezellig een ochtend meedoen
aan de sportinstuif. Tijdens het
sportcircuit kan men allerlei leuke spellen en sporten uitproberen. Daarnaast ook bewegen op
muziek en met de gekleurde parachute spelen. Als afsluiting van
de ochtend buiten spelen.
Donderdag 10 juli
Voetballen van 10.00 tot 12.00
uur voor kinderen van 6 t/m
12 jaar. Kosten 5 euro. Locatie: d’Evelaer (duin)voetballen
met d’Evelaer en Sportservice.
Bart Neeft maakt teams en dan
start het eerste voetbalspel al.
Per team mag men de bal zo min
mogelijk raken en zo gaat men
al voetballend naar een veldje
in het duin. In het duin een potje voetballen en andere voetbalspelletjes doen.
Bij mooi weer zal er veel water gebruikt geworden. Smeer
je dan ook goed in met zonnebrand.
Geslaagden
muziekschool
Heemskerk
Heemskerk - De geslaagden voor de muziekexamens
van muziekschool Heemskerk
hebben vorige week donderdag hun certificaten en diploma’s ontvangen. In de Jansheeren verzorgde een aantal leerlingen een optreden in
aanwezigheid van wethouder
Aad Schoorl. Voor het HaFa
diploma, leerlingen die tevens
lid zijn van een muziekvereniging, zijn geslaagd: Diploma A: Joost de Wolf, trombone en Nina van den Haak, hobo. Diploma B: Sander Koopmans, cornet , Daan Weijers:
slagwerk. Het certificaat A van
de muziekschool voor gitaar
werd behaald door Marnix
van den Berge, Vera van Heerwaarden en Stella Bakker. Altviool: Armelle Stuiver. Slagwerk: Ian Rabbers, Imke Vink,
Gerbrecht Ghijsels, Chantal
Boots en Maaike Keetlaer.
Diploma A: hobo: Rick Offringa en Nina van den Haak.
Trombone: Joost de Wolf. Viool: Hashem Haj Yahya, Yilliël
Sloep (foto) en Steffen Scheelings. Cello: Julia Wiemerink.
Gitaar: Tim van Dooren, Ties
Rozemeijer, Jade Kooistra,
Franklin Nap, Timo Karreman
en Steef van Diemen. Diploma
B, dwarsfluit: Nadieh Berns en
Fleurike Eijndhoven. Trompet:
Sachin Umans. Harp: Hanna
Bos. Diploma C, piano: Aiden
Ponjee-Dillon.
St. Matthias
collecte
Picknick voor peuters
Heemskerk - De peuters van
d’Evelaer zijn met hun juffen,
ouders, opa’s en/of oma’s of
de oppas, gaan picknicken op
het grasveldje bij buurvrouw
Marty Sinnige. Het weer werkte niet echt mee, de zon kwam
niet, maar dat mocht de pret niet
drukken. Bij Sinnige stonden de
parasols al klaar, de bloemenkraam stond er bij en het veld
was kleurrijk versierd met vlaggetjes; het zag er allemaal ge-
zellig uit! Alle kinderen zaten
gezellig op het meegenomen
kleedje, aten hun broodje of andere lekkere dingen en kregen
te drinken. Na een kringspelletje, dansjes en leuke liedjes werden de kinderen getrakteerd op
een ijsje, wat lekker opgesnoept
werd. Bovendien kregen ze allemaal een windmolentje mee naar
huis. Een leuke ochtend, die zeker weer in het nieuwe schooljaar herhaald zal worden.
Heemskerk - Van 10 tot en
met 14 juni vond in Heemskerk de Stichting Matthias
collecte plaats. Collectanten
zijn op pad gegaan om voor
de doelstelling;
Het mogelijk maken en behouden van Beschermd Zelfstandig Wonen voor normaalbegaafde jong volwassenen
met een Autistisch Spectrum
Stoornis (ASS), geld in te zamelen.
Ondanks het lage aantal collectanten is 682,71 euro opgehaald. Heeft u de collectant
gemist?
Uw gift is altijd welkom op
IBAN rekening NL09ABNA0585866333 t.n.v. Stichting
Matthias IJmuiden.
Meer informatie is te vinden
op www.stichting-matthias.nl.
18
3 juli 2014
Bouwstad
Het aansnijden van de taart markeerde de officiële opening van het
Haydnplein. Van links naar rechts: Jan Zeeman (Green Real Estate),
Aad Leek (Woon op Maat) Marieke van Dijk (wethouder gemeente
Heemskerk) en Aart Jan Verdoold (Green Real Estate)
Nieuwe Haydnplein
feestelijk geopend
Heemskerk - Boodschappen
doen kon op het nieuwe Haydnplein al een paar maanden, maar
een officiële opening was er nog
niet geweest. Die vond afgelopen zaterdag plaats met een
feestelijke receptie voor bewoners, ondernemers en genodigden op het dakterras boven de
winkels. Wethouder Marieke van
Dijk viel de eer te beurt een grote
taart te mogen aansnijden.
Van Dijk trad op als plaatsvervanger van wethouder Frank
Frowijn, die door vakantie afwezig was. Ze blikte terug op de
bouw van de wijk Poelenburg,
eind jaren ‘50. Daarbij bracht ze
in herinnering dat er in die tijd
nog geen bebouwing bestond in
het gebied tussen de Laurentiuskerk en de Neksloot. Dat veranderde met de komst van de
Prinsenhal, die in 1963 werd geopend. Daarboven werden woningen gebouwd voor de verpleegsters van het toenmalige
St. Jozefziekenhuis, dat destijds
aan de Ingen Houszstraat stond.
Het hele blok werd enige tijd geleden gesloopt om plaats te maken voor een eigentijds bouwwerk dat plaats biedt aan supermarkt Jumbo, diverse kleinere winkels en woningen die
voldoen aan de eisen van deze tijd. ,,Het project is zowel financieel als qua uitvoering goed
gelukt’’, concludeerde Aad Leek,
directeur van woningcorporatie Woon op Maat. Zowel hij als
Aart Jan Verdoold van vastgoedbeheerder Green Real Estate lieten blijken dat het proces om tot
dit resultaat te komen aanvankelijk moeizaam verliep. ,,De komst
van de partij die de supermarkt
heeft ingebracht heeft het project op gang gebracht’’, aldus
Aad Leek.
Een speciaal woord van dank
was er voor de heer Teeuwisse,
inwoner van Heemskerk en liefhebber van de muziek van componist Haydn. Hij bedacht de
naam voor het nieuwe winkelplein. (Bos Media Services)
De hele middag waren er diverse activiteiten op het Haydnplein. Zo
konden kinderen een ritje maken in deze kindertrein
Beverwijk/Heemskerk - In de
zomervakantie worden er weer
een aantal wijken bijgebouwd.
In vier dagen tijd verschijnen de
mooiste bouwwerken van de regio. Leg spijkers, sloophout, hamers, zagen op één hoop. Zet er
vanuit Stichting Welzijn Beverwijk een enthousiaste coördinatie én heel veel enthousiaste
vrijwilligers op. Roep daarna alle kinderen op om mee te bouwen en je hebt Bouwstad 2014.
De werkelijkheid ligt echter iets
genuanceerder.
Vanaf medio januari zijn de vrijwilligers met ondersteuning van
de kinderwerkers van Stichting
Welzijn Beverwijk druk bezig met
de voorbereiding, de planning en
organisatie van dit evenement.
Het regelen van de locaties, benaderen van bewoners en omliggende bedrijven voor sponsoring
en/of ondersteuning, het aanvragen van vergunningen bij de gemeente, het regelen van 360 m3
hout, het versturen van flyers en
posters naar alle basisscholen in
de regio, EHBO, toiletten, rijplaten, overleg met brandweer en
politie en nog veel meer komt
erbij kijken om zo’n grootschalige activiteit op te zetten. Máár…
dan heb je ook wel een reuze evenement voor kinderen uit
groep 3 t/m 8.
Bouwstad vindt plaats van
maandag 11 tot en met donderdag 14 augustus op twee locaties. Bouwstad Broekpolder is op
de Vlaskamp en heeft als thema ‘Ik hou van Holland’. Bouwstad Meerestein is naast dansschool La Passe aan de Kingsford Smithstraat en heeft als thema ‘voertuigen’. Kaarten zijn te
koop in Wijkcentrum Prinsenhof,
Beatrixlaan 2 te Beverwijk op
werkdagen tussen 9.00 en 13.00
uur. Een weekkaart kost 10 euro. Meer informatie: St. Welzijn
Beverwijk, [email protected],
0251-300329 of [email protected], 0251-300356.
Alsnog geslaagd
Heemskerk/Beverwijk - Bij
het Kennemer College, locatie
MAVO, zijn na de herkansingen,
alsnog geslaagd: Cansu Aslantas, Bodine Baaij, Celine Blom,
Ezgi Cinkiz, Isa Hoffmann, Nicky
Jaspers, Jordy Kamstra, Mark de
Laat, Daan Plijter, Ryan Talen en
Eline de Vries.
Bij het Kennemer College Beroepsgericht zijn de geslaagde
herkansers: Mahamed Ahmed
VB-ECO, Chaima Goursa VBECO, Kubra Karaman VB-ECO,
Natalia Illasewicz VB-ECO, Wahil Amiri VB-ECO, Barry Kortekaas VB-TEC, Melissa Westerhof VB-ZWE, Elisa Hakhoff VKECO, Lisa Brantjes VK-ECO, Miquen Moree VB-ZWE, Dounia
Saghiri VB-ZWE, Larissa Mulbah
VK-ECO, Denice Adrichem VKZWE, Kelsey Alkemade VK-ZWE,
Priscilla Grafe VK-ZWE, Parwana Mohmand VK-ZWE, Nurseli Yürük VK-ZWE, Britt Luntz VKECO.
Bereikbaarheidsplan bij
renovatie Velsertunnel
Velsen - Zoals bekend zal de
Velsertunnel in 2016 gedurende negen maanden afgesloten
zijn voor alle verkeer vanwege
ingrijpende renovatiewerkzaamheden. Dinsdagmiddag vond in
dit verband een door Rijkswaterstaat georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst plaats waarbij
de te nemen maatregelen met
betrekking tot de bereikbaarheid
van de IJmond uitgebreid aan de
orde kwamen.
Maar waarom deze ingrijpende
renovatie? Ron van den Ende,
hoofd unit tunnelbeheer, licht de
noodzaak in het kort toe: ,,Na 60
jaar zeer intensief gebruik moeten de tunneltechnische installaties dringend worden gemoderniseerd, de vluchtwegen moeten
worden aangepast, de doorrijhoogte wordt met 12 centimeter
verhoogd en het wegdek wordt
geheel voorzien van nieuw asfalt.’’
En omgevingsmanager Ilkel Taner vervolgt: ,,Gezien de complexiteit van de technische installaties in beide tunnelbuizen is het absoluut onmogelijk
om deze renovatie, per tunnelbuis, uit te voeren. Daarom moeten beide tunnelbuizen helaas
dicht hetgeen, onvermijdelijk, tot
overlast zal leiden. Maar in goed
overleg met vele betrokkenen
waaronder de gemeenten, diensten als politie en GGD, en ondernemers verenigd in de Stichting IJmond Bereikbaar, is er inmiddels een omvangrijk pakket
aan maatregelen in gang gezet.’’
Op hoofdpunten ziet dit Bereikbaarheidsplan er nu als volgt uit.
Het huidige, plaatselijke, verkeer
gaat tijdens de renovatie via de
Wijkertunnel en de A9; doorgaand verkeer zoveel mogelijk
via de beide Coentunnels; tijdens
de renovatie is de Velsertunnel
wél open voor hulpdiensten; de
Wijkertunnel krijgt een tijdelijke, extra rijstrook in beide richtingen speciaal voor vrachtverkeer; tussen de A9 en A22 worden tijdelijke verbindingswegen/
rotondes aangelegd bij Velsen
en Beverwijk; de calamiteitenbogen bij deze knooppunten worden permanent ingezet voor alle verkeer; de Velsertraverse zal
worden aangepast; fietsers kunnen gebruik maken van een extra pont; vanaf station Beverwijk
komt een spitsshuttle naar bedrijven; mensen die de spits mijden, krijgen een beloning.
Ton van der Scheer, voorzitter Stichting IJmond Bereikbaar, toonde zich tevreden over
de wijze waarop zij zijn betrokken bij het opstellen van het Bereikbaarheidsplan. ,,Wij gaan bij
de mobiliteitsmaatregelen een
belangrijke rol spelen. Vooral als het gaat om het stimuleren van fietsgebruik, het inzetten
van shuttlediensten en de extra
pont. Hier gaan we deze zomer
al mee aan de slag’’, vertelt hij.
Zie ook www.rijkswaterstaat.nl/
velsertunnel en www.ijmondbereikbaar.nl.
Voetspecialist bij Leemans
Beverwijk - Een voetdeskundige brengt donderdag 10 juni een
bezoek aan Leemans Schoenen
aan de Breestraat 41a. Gedurende de hele dag zal deze specialist mensen met voetklachten te
woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk
gemaakt en tekst en uitleg gegeven over de werking van de
Zweedse Vibrionveer. De Vibrionveer is een vervangsmiddel van de klassieke steunzool.
In tegenstelling tot de rationele
steunzool, die vaak hard en sta-
tisch is, heeft de Vibrionveer een
verende werking. Deze activeert
de spieren en de bloedsomloop.
Met name in Duitsland en Amerika heeft de Vibrionveer grote opgang gemaakt onder mensen met voetklachten en daaruit
voortvloeiende rugklachten. De
Fussgold Vibrionveer past in bijna alle modeschoenen.
Advies van de specialist is kosteloos, maar maak wel van tevoren een afspraak. Leemans is telefonisch bereikbaar via telefoon
0251-210315.
20
3 juli 2014
Beverwijk/Heemskerk - Bij de
Dierenambulance
Kennemerland zijn deze week de onderstaande meldingen binnengekomen:
Gevonden:
- Kruising Pers, wit, bruin (A22,
hm 13.8, Beverwijk).
- Poes, zwart (Alkmaarseweg,
Beverwijk).
- Kater, gecastreerd, cypers
rood, wit bekje, wit befje, 2 witte stippen op buik, witte sokjes
(Munnikenweide, Beverwijk).
- Kat, zwart, wit, zwart masker,
witte streepjes bij neus, wit onderkant bekje, zwart vlek op onderbekje, witte ring om hals,
zwart bovendek, witte buik,
zwarte vlekjes op pootjes (A9,
hm 53.0, Beverwijk).
- Kat, cypers rood, cypers masker, wit vanaf onder ogen doorlopend naar bekje brede witte
band om hals, cypers bovendek,
witte buik, cyperse staart (Zeeweg, Castricum).
- Poes, wit, rode vlek boven rech-
teroog, rode vlek bij linkeroortje, rode vlek op bovendek, rode
staart met witte ring en wit puntje (Wijkermeerweg, Beverwijk).
- Kater, zwart, wit kopje, zwart
vanaf linkeroog tot oor, zwart
vanaf boven op kopje naar rechterkant oog en oor, blind linkeroog, zwart bovendek en staart
(Rossinigalerij, Heemskerk).
- Poes, cypers bruin, wit befje,
wit streepje onder kin, wit tussen voorpootjes, rechtsvoor witte
rand, rechtsvoor witte teentjes,
linksvoor wit voetje, achter witte
laarsjes Vuurbaak, Limmen).
- 3 Kippen, bruin, grijs (Slot Assemburg, Heemskerk).
- Konijn, crème, bruin, wit plekje
bij ogen, grijs tussen ogen, grijs
rond nek, ringen op rug (Zeestraat, Beverwijk).
- Kip, bruin (Westerhoutweg, Beverwijk).
- Cavia, bruin, wit, bruin rond
ogen, wit voorlijf, bruin achterlijf
(Grote Houtweg, Beverwijk).
- Kanarie, geel (Ganzenveer,
Heemskerk).
Vermist:
- Kater, gecastreerd, rood, wit
kinnetje, wit befje (De Raetstraat, Velsen-Noord).
- Poes, cypers grijs, zwart (Engelandstraat, Heemskerk).
- Poes, zilvergrijs, blauw, grijs De
Zevenhoeven, Heemskerk).
- Poes, cypers bruin, zwart, licht
rond ogen, licht rond bekje (Iepenlaan, Castricum).
- Poes, cypers grijs, zwart, licht
rond ogen, licht rond neusje,
licht onderbekje (Laan van Blois,
Beverwijk).
- Kater, wit, zwart masker, wit
vanaf boven ogen doorlopend
naar lijfje, zwart, grijze vlek op
bovendek (De Bloemen, Castricum).
- Grasparkiet, blauw, groen (Berliozstraat, Heemskerk).
- Konijn, crème, grijs, crème kopje, grijs vanaf ogen naar oren,
grijs achterlijf, grijze pootjes (Hogeweg, Uitgeest).
- Poes, cypers grijs, bruin, licht
rond ogen, licht op neusje, licht
rond bekje (Kennemerlandstraat,
Heemskerk).
Inlichtingen:
Dierenambulance Kennemerland, tel. 0251-215454.
Burenhulp in
de vakantie?
Veertiende Lions Golf
Toernooi groot succes
Beverwijk - Op woensdag 25
juni heeft de Lions Club Beverwijk voor de veertiende achtereenvolgende keer haar jaarlijkse
golf toernooi voor het goede doel
georganiseerd. Onder bijzonder goed weer en op de prachtige baan van de Heemskerkse
Golfclub zijn 20 flights van start
gegaan. Zoals altijd, zeker met
goed weer, was de sfeer tijdens
de wedstrijd, het apèritief en het
diner goed en gezellig. Tussen
de flights werd met name tijdens
het apèritief volop genetwerkt en
konden de (zakelijke) contacten
informeel worden aangehaald.
De winnaar van het toernooi was
VSR met Peter Visser als captain.
De netto opbrengst van de wedstrijd was 5.000,- euro en tijdens
het diner werden er cheques uitgereikt aan Voedselbank IJmond
Noord (1.250,- euro), de KNRM
in Wijk aan Zee (1.250,- euro) en aan Stichting Wees Kind
(2.500,- euro). Na het hoofdgerecht werden door veilingmeester en Lionslid Ron van’t
Schip acht kavels voor het andere goede doel geveild. Aat Hienkens gaf namens de Stichting
Kind en Brandwond een heldere toelichting over de activiteiten van deze stichting en daarna
kwam het eerste kavel, een boeket bloemen van bloemisterij Rinus de Ruyter, onder de hamer.
Het boeket bracht 160,- euro op.
Daarmee was de stemming gezet.
De totale opbrengst van de veiling werd 5.500,- euro, mede
dankzij een spontane inbreng
van burgemeester Han van
Leeuwen van Beverwijk. Hij bood
voor 8 personen een rondleiding
in het gemeentehuis als achtste
kavel aan. Aat Hienkens kon dus
blij en verrast met een cheque
van 5.500,- euro naar huis gaan.
Heemskerk - Voor de meeste
mensen staat de zomervakantie in het teken van ontspannen, uitrusten, en leuke dingen doen. Sommige mensen
gaan met vakantie, en anderen blijven lekker thuis. Misschien heeft u er wel eens aan
gedacht om juist de vakantieperiode te gebruiken om iets
voor een ander te betekenen?
De sociale buurtmartkplaats
BUUV draait om dingen die
je als buurt- of stadsgenoten
voor elkaar kunt doen. Dit kan
van alles zijn: koken, samen
iets ondernemen, de hond uitlaten, een lift naar de huisarts,
een klusje in huis of de tuin,
hulp met computers, en ga zo
maar door. Juist in de vakantieperiode zijn er mensen die
wat extra hulp kunnen gebruiken bijvoorbeeld omdat hun
vaste hulptroepen met vakantie gaan. Of misschien bent u
juist wel iemand die wat extra hulp kunt gebruiken in de
zomerperiode. Wilt u gebruik
maken van de mogelijkheden van BUUV, of wilt u meer
over BUUV weten? Ga dan
naar www.buuv.nu of bel naar
0251-676886. BUUV Beverwijk/Heemskerk is gedurende
de schoolvakantie op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag bereikbaar van 09.00
tot 12.30 uur. In week 30 en 31
zijn zij gesloten. Men kan natuurlijk wel gebruik maken van
de website. De vrijwilligerscentrale
Beverwijk/Heemskerk is gedurende de schoolvakantie geopend met uitzondering van de weken 30 en 31.
De winnende ligfiets van het Kennemer College. (Foto: Tata Steel)
Kennemer College wint
rally ligfietsen
Heemskerk - Een team van het
Kennemer College heeft vrijdag
de Sun Rider Rally gewonnen.
Tijdens het 30 kilometer lange
traject door de duinen van Wijk
aan Zee naar Castricum, Heemskerk en terug naar Wijk aan Zee,
moesten de teams diverse opdrachten uitvoeren. De competitie met ligfietsen is door Tata
Steel in samenwerking met Alliander opgezet om scholieren op
een aansprekende manier te laten ervaren hoe fascinerend en
uitdagend het is om met techniek bezig te zijn. De leerlingen
moeten niet alleen zelf hun aerodynamische ligfiets bouwen,
ze worden ook uitgedaagd om
technische verbeteringen te bedenken. Voordat ze van start gingen vond er een technische keuring plaats en gaven alle teams
een presentatie over de verbeteringen die ze hebben doorgevoerd.
Aan deze editie van de Sun Rider
Rally werd deelgenomen door
het Kennemer College (Heemskerk),
Felisenum
(Velsen),
PCC (Alkmaar), Tabor d’Ampte
(Hoorn), Technisch College Velsen (IJmuiden) en het Regius
College (Schagen). Tata Steel
werkt met bedrijven, scholen en
de overheid samen om technisch
onderwijs te promoten.
Inschrijving Wijckloop
Wijk aan Zee - Vanaf 1 juli kan
men zich inschrijven voor de
zesde editie van het hardloopevenement de Wijckloop, dat op
zondag 5 oktober plaatsvindt. Dit
unieke evenement heeft de afgelopen jaren veel fans verzameld die met veel plezier een
uitdagend parcours lopen door
de duinen van Wijk aan Zee en
Heemskerk. De Wijckloop is een
initiatief van medewerkers van
Het Rode Kruis Ziekenhuis, Viva! Zorggroep en Heliomare. Inschrijven kan op www.wijckloop.
nl of www.inschrijven.nl.
Diverse afstanden voor jong
en oud
Deelnemers kunnen zich inschrijven voor afstanden van 5
km, 10 km of 16 km. De routes
lopen grotendeels over onver-
harde paden door de duinen. Bij
de 10 km en 16 km lopen deelnemers ook over het strand en
de route van 16 km gaat tevens
over de Kruisberg. Voor de jonge sportievelingen zijn er twee
mooie afstanden, van 1,5 en 3
km. Ouders en begeleiders mogen meelopen om aan te moedigen. Dat kan zelfs voordat
hun eigen wedstrijd start. Voor
de winnaars van alle hardloopafstanden zijn leuke prijzen beschikbaar en alle deelnemers
ontvangen een herinnering. De
organisatie geeft aan dat dit een
kleinschalig evenement is en
blijft. Het aantal plekken is dus
beperkt. Op de dag zelf inschrijven, is niet meer mogelijk. Wees
er dus snel bij! Voor meer informatie en inschrijven: www.wijckloop.nl.
22
3 juli 2014
Duivensport
Matthew de Wit wint
twee medailles op NJJK
Heemskerk - Op het Nederlands Junioren & Jeugd Kampioenschap wedstrijdzwemmen, dat werd gehouden van
19 tot en met 22 juni in het
Sloterparkbad te Amsterdam,
heeft Matthew de Wit zich
twee maal naar een bronzen medaille gezwommen. De
16-jarige Heemskerker kwam
uit op vijf afstanden.
Door het toevoegen van de
jeugd aan het toernooi werd
er op donderdagmiddag al
gezwommen, dit in tegenstelling tot voorgaande jaren. Er
werd gestart met de 400 meter vrije slag wat direct de eerste bronzen medaille opleverde. Op vrijdagochtend werd
de 50 meter vrije slag gezwommen waarin De Wit zich
wist te plaatsen voor de finale
in de middag, hierin werd hij
achtste. Voor zaterdag ston-
den in de ochtendsessie 100
meter rugslag en 200 meter
vrije slag op het programma.
De 200 meter vrije slag ging
direct om een podiumplaats.
Dit werd wederom een bronzen plak. Voor de 100 meter
rugslag wist De Wit zich ook
weer te plaatsen voor de finale. Helaas greep hij naast het
podium. Op de slotdag kwam
de OEZA-zwemmer uit op de
100 meter vrije slag. Ook hier
wist hij zich te plaatsen voor
de finale. Zo mocht De Wit in
de middag nogmaals het water in en eindigde als zevende
in de finale.
Het NJJK leverde deze keer
geen persoonlijke records op.
Maar door het behalen van
twee bronzen plakken is het
een mooie afsluiting van een
medaillerijk zwemseizoen geworden.
Afscheid van een
zaalvoetbal icoon
Heemskerk - Vorige week donderdagavond is in sporthal De
Waterakkers afscheid genomen
van een icoon in de zaalvoetbalsport. Henk Beentjes, al jaren te
bewonderen bij FC Florida, heeft
zijn schoenen in het Molenbos
gehangen.
Keeper, coach, grensrechter,
veel scorende spits of reserve, het maakte Henk allemaal
niets uit. Maar ja, er komt eens
een eind aan. Johan Cruyff ver-
loor zijn afscheidswedstrijd met
9-1, bij Henk was het nog wat
erger, namelijk 15-3. Het mocht
de pret niet drukken. Het plan is
geopperd dat Henk nu de mannen van FC Florida wil gaan trainen, maar daarover zijn de meningen nogal verdeeld. De gehele spelersgroep, technische en
medische staf, supporters en exvoetballers van FC Florida wensten Henk veel succes toe in zijn
‘voetballoze’ leven.
Heemskerk - Afgelopen weekend zijn de duiven gelost in het
Franse Roye op een afstand van
340 kilometer van Heemskerk.
De liefhebbers van P.V. Heemskerk hadden 299 duiven op donderdagavond voor deze midfondvlucht ingekorfd. De duiven
werden zaterdag in verband met
regen in Frankrijk pas om 13.30
uur gelost. De verwachting was
dat de duiven om ongeveer 17.30
uur konden arriveren, maar de
Heemskerkse liehebbers moesten tot 19.06 uur wachten voordat de eerste duif viel in de
Wildtstraat bij Peter Nijman. Zowat twee uur later kwam de volgende duif, dit keer bij Kees Zonneveld op de Henegouwelaan in
Zuidbroek. Zaterdagavond bereikten slechts zeven duiven
hun thuishok, de rest moest een
nachtje in de buitenlucht doorbrengen. Zondag kwamen de
duiven druppelsgewijs naar huis,
zodat om 12.45 uur het concours
gesloten kon worden. De uitslag
(eerste 10): 1. 5. Peter Nijman; 2.
Kees Zonneveld; 3. Jos Nijman;
4. Sam de Jong; 6. Henk Beentjes; 7. 8. Comb.Van der Aar; 9.
Comb.De Boer/ Sanne Mens; 10.
Gerard Haver.
Senioren aan de wandel
Fietsster gewond bij
aanrijding op Maerelaan
Heemskerk - Een fietsster is
vorige week donderdag aan het
begin van de middag gewond
geraakt bij een aanrijding op de
Maerelaan. De vrouw wilde rond
12.15 uur de Huibert Pootstraat
in fietsen, maar kwam daarbij in
botsing met een personenauto die over de Maerelaan reed.
Voorbijgangers parkeerden direct hun auto dwars over de rijbaan zodat de fietsster niet nogmaals kon worden aangereden,
ontfermden zich over het slachtoffer en alarmeerden de hulp-
diensten. Ambulancepersoneel
heeft de vrouw ter plaatse gestabiliseerd.
Daarna is het slachtoffer voor
verdere zorg naar een ziekenhuis overgebracht. Haar fiets liep
door het ongeval flinke schade op. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Volgens omstanders zou het hoge
struikgewas in de middenberm
mogelijk een rol gespeeld hebben bij het ontstaan van het ongeval. (Foto: Mizzle Media / Niels
Folkers)
Piet Ooms wint viswedstijd
Heemskerk - De ouderengroep van Hengelsportvereniging het Snoekje uit Heemskerk heeft de vijfde wedstrijd
van de 55-pluscompetitie op
dinsdag 1 juli gevist in de vijvers langs de Frederica’s Hof
in Heiloo. Onder uitstekende
weersomstandigheden wisten
de 22 deelnemers samen 519
vissen en 10 kg te vangen. Piet
Ooms werd winnaar met 69 vissen en 1,4 kg. Als tweede eindigde Joop Dekker met 56 vissen en 1 kg en derde werd Toon
de Wit met 50 vissen en 1 kg.
Beverwijk/Heemskerk - De
vijfde editie van de Wandelmiddag4daagse Beverwijk-Heemskerk voor 55-plussers is een
groot succes geworden. Meer
dan 100 deelnemers hebben
één of meer dagen meegelopen
en een vijftiental vrijwilligers
heeft zich vier dagen lang ingezet om alles in goede banen te
leiden. Het startsein werd gegeven door burgemeester Baltus van Heemskerk bij Ontmoetingscentrum De Stut. Deelnemers konden kiezen voor een
parcours van 2,5, 5 of 7,5 km.
Omdat het een jubileumeditie
was, konden deelnemers onder de erehaag op de foto! Bij
alle afstanden was er dagelijks
een rustpost, waar de gesponsorde traktaties werden genuttigd en men alle tijd had om met
elkaar te praten. De tweede dag
werd gestart vanuit wijkcentrum Prinsenhof. Een groepje bewoners van de kleinschalige woonvoorziening Breepeper sloot zich deze dag aan en
heeft enorm genoten van het
buiten zijn. Men liep op plekken waar men normaal gesproken niet komt.
De derde dag werd er gewandeld vanuit Buurthuis De
Schuilhoek en de slotdag was
bij Woonzorgcentrum Huis ter
Wijck. Hier werd de vierdaagse afgesloten met gezellige
muziek van de Plaatjesdraaierij met een drankje en een hapje. De organisatie lag in handen van WSV avond4daagse
NH, Stichting Welzijn Beverwijk,
Welschap Heemskerk, De Stut
en Paviljoen Westerhout.
Sporten in de
zomervakantie
Heemskerk - In de zomervakantie organiseert Sportservice
Kennemerland, in samenwerking
met d’Evelear leuke vakantieactiviteiten. De activiteiten worden aangeboden voor de basisschoolleerlingen van gemeente
Castricum en Heemskerk.
Op woensdag 9 juli organiseert
Sportservice Kennemerland een
sportinstuif voor kinderen van 8
tot en met 12 jaar op het CruyffCourt van 10.30 tot 12.00 uur. Tijdens de sportinstuif worden verschillende sportspelen gedaan,
estafettevormen, oud-hollandse spelen etc. Inschrijven voor
de zomervakantieactiviteiten kan
via de website www.sportservicekennemerland.nl Let op, vol
is vol!
Op donderdag 10 juli wordt er
gevoetbald in het duingebied
van Heemskerk. Het vertrek is
om 10.00 uur bij buurtcentrum
d’Evelaer om 12.00 uur is iedereen daar weer terug. Het adres
is Luttik cie 35 in Heemskerk.
Ga naar www.evelaer.nl om in te
schrijven en voor de overige activiteiten die georganiseerd worden door het buurtcentrum.
3 juli 2014
Donderdag 3 juli
Dwarsfluitpresentatie
door
leerlingen van muziekschool
Heemskerk. Aanvang 19.00 uur
in de zaal van de muziekschool
aan de Kerklaan.
Klaverjassen bij Klaverjasclub
Meerestein, Merwedestraat 49
in Beverwijk. Aanvang 20.00 uur.
Schaakavond om 20.00 uur bij
de Wijker Toren in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2, Beverwijk.
Vrijdag 4 juli
Inloopconcert in de Dorpskerk, Kerkplein 1, Heemskerk
van 15.30 tot 16.00 uur. Bas
Westerhof bespeelt het historische Knipscheer-orgel.
Sportweek bij d’Evelaer. Vandaag avondspeurtocht van
19.00 tot 23.00 uur voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Locatie: Geversduin. Deelname gratis. Opgeven via [email protected]
of bel 0251-244544 (d’Evelaer).
Rondleiding door Kasteeltuin
Assumburg van 19.30 tot 21.00
uur. Verzamelpunt bij ingang
van de tuin. Vrijwillige bijdrage
voor de rondleiding is welkom.
Zaterdag 5 juli
Rommelmarkt op Kennemerplein in IJmuiden van 09.00 tot
17.00 uur.
Repair Café in Buurtcentrum
de Schuilhoek, Van Bronckhorststraat 1 in Heemskerk van
10.00 tot 16.00 uur. Uitvoeren
van reparaties op kleding, elektrische apparaten, fietsen, klein
meubilair, computers etc. Reparatiedeskundig zijn aanwezig.
Vers & Brocante markt in de
Zeestraat, Beverwijk.
Open Podium in Café Bach aan
het Bachplein te Heemskerk.
Aanvang 20.00 uur. Om 22.00
uur op het grote scherm kijken
naar Nederland-Costa Rica. Na
de wedstrijd zullen kandidaten
nogmaals zingen. Inschrijven
voor 5 euro kan via [email protected] Entree is gratis.
Zondag 6 juli
DEM-KWF-sponsorduurloop
Start: 09.30 uur vanaf verenigingsgebouw AV DEM aan de
Aagtendijk te Beverwijk. Duur:
1.15 uur, maximaal 1.30 uur.
Deelname 5 euro. Opbrengst
geheel voor KWF kankerbestrijding. Meer informatie en voorinschrijving: https://www.facebook.com/DeDuinlopers
Zomerfestival op Landgoed
Marquette in Heemskerk van
12.30 tot 17.30 uur. Meer informatie op: www.zomerpodium
heemkerk.nl
Wandeling met pater Putman.
Start om 13.00 uur bij de Wijkertoren, Kerkplein in Beverwijk.
Alleen is maar alleen, een
middag voor mensen die alleen
zijn en iemand zoeken om iets
mee te ondernemen in hun vrije
tijd. Aanvang 14.00 uur in Buurtcentrum het Spectrum, Lauraplein 1 in Heemskerk. Aanmelden niet nodig.
Presentatie door Hans Nauta over de luchtoorlog boven
West-Friesland. Aanvang 14.00
uur in Fort Veldhuis, Genieweg 1
in Heemskerk. Toegang volwassenen 3,50 euo. Kinderen 8 tot
12 jaar 2,50 euro. Kinderen jonger dan 8 jaar en houders veteranenpas gratis toegang.
Rondje Wijk aan Zee, rondwandeling van 2,5 uur door Ton
Benner. Deelname gratis, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Start om 14.00 uur vanuit
De Rel aan de Relweg 4 te Wijk
aan Zee.
Gratis rondleiding beeldenpark Wijk aan Zee van ongeveer
een uur met een kunstenaar
die uitleg geeft bij alle beelden
in het park. Aanvang 14.00 uur,
start bij De Poort, Bosweg/Reijndersweg, Wijk aan Zee.
Maandag 7 juli
Sportweek bij d’Evelaer. Vandaag Midgetgolf van 10.00 tot
11.30 uur voor kinderen met en
zonder beperking van 6 t/m 12
jaar bij Midgetgolfbaan, Vrijburglaan 3. Kosten 3 euro. Opgeven: [email protected] of bel 0251244544.
Ruilbeurs voor legpuzzels bij
wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260 in IJmuiden. Van
10.00 tot 11.00 uur.
Zomerklaverjassen in Buurtcentrum het Spectrum, Lauraplein 1 in Heemskerk van
13.30 tot 16.30 uur.
Tafeltennissen van 13.30 tot
15.30 uur in Ontmoetingscentrum de Stut, Maasstraat 3 in
Heemskerk.
Sportproject Sonrise verzorgt
een week lang sportclinics. Van
maandag 7 juli t/m vrijdag 11
juli elke middag van 14.00 tot
16.30 uur en ‘s avonds van 19.00
tot 21.00 uur op het plein voor
en naast de kerk in de Olieslagerslaan te Beverwijk. Middagprogramma voor kinderen t/m
12 jaar. ‘s Avonds voor tieners
vanaf 13 jaar.
Instuif bridgewedstrijd in de
Sporthal van Beverwijk, Van
Loenenlaan 1. Aanvang 19.30
uur. Inschrijven kan tussen
19.00 en 19.15 uur.
Circus Herman Renz staat
aan de Johannes Poststraat in
Heemskerk. Voorstelling om
20.00 uur. Kaarten reserveren:
www.hermanrenz.nl of bel reserveerlijn 0909-5030060 tijdens kantooruren of aan de circuskassa.
Zomeravondconcert op het
carillon van de St. Agathakerk
aan de Breestraat in Beverwijk
van 20.00 tot 21.00 uur. Deze
keer speelt Michel Gottmer op
het carillon.
Dinsdag 8 juli
Zomerspektakel op 8 en 9 juli
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
in Sporthal van Beverwijk aan
de Van Loenenlaan van 10.00 tot
16.00 uur. Ook woensdag 9 juli. Zelf lunch meenemen. Kosten
4 euro per dag en 6 euro voor
twee dagen. Kaarten te koop bij
Wijkcentrum Prinsenhof en aan
de kassa van de sporthal.
Koffie Plus, onder het genot
van kopje koffie met elkaar bijpraten of een gezamenlijke activiteit oppakken. Van 10.00 tot
14.00 uur in Ontmoetingscentrum de Stut, Maasstraat 3 in
Heemskerk. Kosten voor koffie
en evt. lucht 4 euro. Vooraf aanmelden niet nodig.
Sportweek d’Evelaer. Vandaag Trampoline springen van
12.00 tot 13.00 uur voor kinderen van 6 t/m 12 jaar bij Bounz
aan de Parallelweg 61-63 in Beverwijk. Kosten 6,50 euro. Opgeven: via [email protected] of bel
0251-244544.
Sportproject Sonrise verzorgt
een week lang sportclinics. Van
maandag 7 juli t/m vrijdag 11
juli elke middag van 14.00 tot
16.30 uur en ‘s avonds van 19.00
tot 21.00 uur op het plein voor
en naast de kerk in de Olieslagerslaan te Beverwijk. Middagprogramma voor kinderen t/m
12 jaar. ‘s Avonds voor tieners
vanaf 13 jaar.
Circus Herman Renz staat
aan de Johannes Poststraat in
Heemskerk. Voorstellingen om
16.30 en 20.00 uur. Kaarten reserveren: www.hermanrenz.nl of
bel reserveerlijn 0909-5030060
tijdens kantooruren of aan de
circuskassa.
Woensdag 9 juli
Sportweek d’Evelaer: vandaag
van 9.00 tot 11.30 uur sportinstuif voor kinderen van 3 t/m 6
jaar bij Buurtcentru, d’Evelaer,
Luttik Cie 35 in Heemskerk. Kosten 5 euro. Opgeven via [email protected]
evelaer.nl of bel 0251-244544.
Zomerspektakel op 8 en 9 juli
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
in Sporthal van Beverwijk aan
de Van Loenenlaan van 10.00
tot 16.00 uur. Ook dinsdag 8 juli. Zelf lunch meenemen. Kosten
4 euro per dag en 6 euro voor
twee dagen. Kaarten te koop bij
Wijkcentrum Prinsenhof en aan
de kassa van de sporthal.
Sportinstuif voor kinderen van
8 t/m 12 jaar op het Cruyff Court
in Heemskerk van 10.30 tot
12.00 uur. Inschrijven via www.
sportservicekennemerland.nl
Zomeractiviteit voor jongeren
van 11-18 jaar van Welschap
Welzijn Heemskerk: van 13.00
tot 17.00 uur twee sessies lasergamen en hapje eten bij Vuurlinie Beverwijk. Kosten 10 euro p.p. Inschrijven kan via www.
welschapwelzijn.nl, kopje jongerenwerk Heemskerk. Meer
info: 06-14978728 (jongerenwerker).
Sportproject Sonrise verzorgt
een week lang sportclinics. Van
maandag 7 juli t/m vrijdag 11
juli elke middag van 14.00 tot
16.30 uur en ‘s avonds van 19.00
tot 21.00 uur op het plein voor
en naast de kerk in de Olieslagerslaan te Beverwijk. Middagprogramma voor kinderen t/m
12 jaar. ‘s Avonds voor tieners
vanaf 13 jaar.
Circus Herman Renz staat
aan de Johannes Poststraat in
Heemskerk. Voorstelling om
14.00 uur. Kaarten reserveren:
www.hermanrenz.nl of bel reserveerlijn 0909-5030060 tijdens kantooruren of aan de circuskassa.
Voetbalactiviteiten op de
Vlaskamp in de Broekpolder
voor kinderen van 6 t/m 14 jaar
van 18.30 tot 20.00 uur. Deelname is gratis, aanmelden niet nodig.
Donderdag 10 juli
Wandelen met de huisarts
(huisartsenpraktijk Broekpolder). Verzamelen om 9.00 uur
in de hal van Wijkcentrum Citadel, Steenhouwerskwartier 29 in
Broekpolder. Wandeling van 30
minuten.
Sportweek d’Evelaer: vandaag Voetballen in het duingebied van Heemskerk. Vertrek
om 10.00 uur bij Buurtcentrum
d’Evelaer, Luttik Cie 35, Heemskerk. Om 12.00 uur is iedereen
weer terug. Leeftijd 6 t/m 12
jaar. Inschrijven: [email protected]
of bel 0251-244544.
Koffie Plus, onder het genot
van kopje koffie met elkaar bijpraten of een gezamenlijke activiteit oppakken. Van 10.00 tot
14.00 uur in Ontmoetingscentrum de Stut, Maasstraat 3 in
Heemskerk. Kosten voor koffie
en evt. lucht 4 euro. Vooraf aanmelden niet nodig.
Tafeltennissen van 13.30 tot
15.30 uur in Ontmoetingscentrum de Stut, Maasstraat 3 in
Heemskerk.
Sportproject Sonrise verzorgt
een week lang sportclinics. Van
23
maandag 7 juli t/m vrijdag 11 juli
elke middag van 14.00 tot 16.30
uur en ‘s avonds van 19.00 tot
21.00 uur op het plein voor en
naast de kerk in de Olieslagerslaan te Beverwijk. Middagprogramma voor kinderen t/m 12
jaar. ‘s Avonds voor tieners vanaf 13 jaar. Vandaag ook buurtbarbecue.
Klaverjassen bij Klaverjasclub
Meerestein, Merwedestraat 49
in Beverwijk. Aanvang 20.00 uur.
Schaakavond om 20.00 uur bij
de Wijker Toren in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2, Beverwijk.
Asfalteren van
Mozartstraat
Heemskerk – Vanaf dinsdag 8
juli starten er werkzaamheden
op de Mozartstraat, tussen de
Marquettelaan en de Baandert.
Op dit weggedeelte wordt een
nieuwe geluid reducerende asfaltlaag aangebracht met aan de
zijkanten fietsstroken van twee
meter breed in een rode kleur.
Tevens worden de zijwegen, die
aansluiten op de Mozartstraat,
voorzien van uitritconstructies.
Hiermee is de voorrangssituatie
fysiek geregeld.
Tijdens deze werkzaamheden
is de Mozartstraat, tussen de
Baandert en de Marquettelaan,
afgesloten voor alle verkeer. Verkeer richting Castricum en de A9
en het (brom)fietsverkeer wordt
door middel van borden omgeleid.
Deze werkzaamheden duren
naar verwachting tot en met vrijdag 18 juli. Na de bouwvak (11
augustus) worden de nieuwe
middelgeleiders op de Mozartstraat aangebracht. Tijdens deze werkzaamheden blijft de Mozartstraat toegankelijk voor alle verkeer.
Zomerschool
Heemskerk - Dit jaar gaan de
Tabijn scholen van Heemskerk
voor het eerst een Zomerschool
organiseren. De Zomerschool is
bedoeld voor kinderen die van
groep 7 naar groep 8 gaan en die
door een week extra onderwijs
sterker willen staan bij de start
van groep 8. In totaal 16 leerlingen hebben zich ingeschreven.
Tijdens de Zomerschool wordt
een gevarieerd lesprogramma
aangeboden, waarbij de nadruk
ligt op de basisvaardigheden taal
en rekenen en er ruimte is voor
persoonlijke leervragen. ‘s Middags worden uitdagende activiteiten aangeboden op gebied
van sport en cultuur. De kinderen worden begeleid door een
leerkracht en onderwijsassistent.
De Zomerschool is een initiatief van de Leonardusschool, Het
Rinket, De Otterkolken, De Vlinderschool, De Bareel en de Anne
Frank school. Als deze pilot succesvol is zal er volgend jaar een
vervolg aan worden gegeven.