Wijzigingsblad - Stichting Examinering OCE

Notitie
Versie
Van
Betreft
Vaststelling
Van kracht
: 4EXA-CIE.07687.D
: 2014-01
: Examencommissie
: wijzigingsblad entreecriteria examen (Senior) OCE-deskundige
: 06 juni 2014
: 06 juni 2014
Voorliggend wijzigingsblad heeft betrekking op de entreecriteria voor het examen OCE-deskundige en
Senior OCE-deskundige in hoofdstuk 3 van respectievelijk EXA-OCE.010 (versie 2013-01) en EXAOCE.011 (versie 2012-01).
Kader volgens WSCS-OCE
Voor de (Senior) OCE-deskundige gelden entreecriteria, gebaseerd op de eindtermen zoals
opgenomen in bijlage 4 van het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat
Opsporen Conventionele Explosieven (hierna WSCS-OCE). De entreecriteria hebben betrekking op
de voor het examen vereiste voorkennis en praktijkervaring.
In respectievelijk eindterm DS.00.01 en SD.00.01 in bijlage 4 van het WSCS-OCE is opgenomen dat
de kandidaat moet beschikken over een “geldig certificaat” op het naast onderliggende
deskundigheidsniveau. Volgens voetnoot 1 daarbij geldt deze eis overigens niet indien een kandidaat
opgaat voor hercertificatie (kandidaat beschikt of heeft beschikt over een certificaat voor
dit deskundigheidsniveau, afgegeven conform dit WSCS-OCE) en als onderdeel daarvan ook de
eindtermen op de onderliggende deskundigheidsniveaus worden afgetoetst.
In respectievelijk eindterm DS.00.03 en SD.00.03 in bijlage 4 van het WSCS-OCE is voorts bepaald
dat er voor een bepaalde nader genoemde periode projectervaring in de desbetreffende functie dient
te zijn opgedaan, met de onderscheiden onderdelen van het opsporingsproces.
Implementatie binnen Stichting Examinering OCE
Het vereiste dat een kandidaat voor het examen (Senior) OCE-deskundige moet beschikken over een
geldig certificaat op het onderliggende niveau is als volgt verwoord in hoofdstuk 3 van respectievelijk
EXA-OCE.010 en EXA-OCE.011.
“(99999999):
de kandidaat dient te beschikken over een (al dan niet verlopen) certificaat (999..) dat is
afgegeven door de Stichting Examinering OCE”.
Het voorbehoud dat er sprake moet zijn van een door de Stichting Examinering OCE afgegeven
certificaat is strenger dan het WSCS-OCE voorschrijft en bovendien niet langer nodig.
De reden dat dit niet (langer) nodig is, is dat een certificaat op het onderliggende niveau in de huidige
situatie alleen vereist is om aan te tonen dat de kandidaat ten minste over de vereiste ervaringstijd in
de desbetreffende onderliggende functie beschikt.
Pagina 1 van 2
Postbus 159, 4190 CD Geldermalsen
telefoon 0345-471394
www.examinering-oce.nl
telefax 0345-471381
Kortom, een kandidaat kan pas een certificaat krijgen op het hogere niveau indien het certificaat op
het voorliggende niveau is afgegeven op een datum gelijk of langer geleden dan de betreffende
ervaringseis. Het maakt daarbij niet uit of dit een certificaat betrof van de Stichting Examinering OCE
of van een andere, volgens het WSCS-OCE erkende examenstructuur. In beide gevallen kan immers
op legitieme wijze ervaring zijn opgedaan in de functie.
De examinering binnen de Stichting Examinering OCE is verder zo ingericht dat de kandidaat
vervolgens in één examen getoetst wordt op alle eindtermen, ook die van het onderliggende niveau.
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het staande praktijk is dat betreffende de ervaringseis
Verder wordt uitgegaan van de ervaringsverklaring van de gecertificeerde deelnemer, namelijk dat in
de tijdsperiode ook daadwerkelijk projectervaring is opgedaan. Alleen als de Examencommissie
daartoe bijzondere aanleiding ziet, wordt naast de verklaring om aanvullende informatie gevraagd.
Gelet op het voorgaande geldt sinds eind 2011 binnen de Stichting Examinering OCE het beleid dat
aan het voornoemde entreecriterium wordt voldaan indien een certificaat wordt overgelegd van een
volgens het WSCS-OCE erkende examenstructuur. Als een certificaat van een andere
examenstructuur wordt overgelegd, kan de Examencommissie beslissen om aanvullende informatie
op te vragen over de praktijkervaring van de kandidaat.
Dit beleid is vastgelegd in notitie 1EXA-CIE.03612.V, zoals in 2011 vastgesteld door
Examencommissie en goed bevonden door de deelnemersraad. Gebleken is echter dat dit nog niet
consistent is verwerkt in EXA-OOCE.010 en EXA-OCE.011. Vooruitlopend op de aanpassing daarvan
wordt deze tekst daarom gewijzigd via dit wijzigingsblad.
Aanpassing hoofdstuk 3 EXA-OCE.010 (OCE-deskundige)
Huidige tekst:
de kandidaat dient te beschikken over een (al dan niet verlopen) certificaat Assistent OCE-deskundige
dat is afgegeven door de Stichting Examinering OCE.
Nieuwe tekst:
de kandidaat dient te beschikken over een (al dan niet verlopen) certificaat Assistent OCE-deskundige
dat is afgegeven door een volgens het WSCS-OCE erkende examenstructuur.
Aanpassing hoofdstuk 3 EXA-OCE.011 (Senior OCE-deskundige)
Huidige tekst:
de kandidaat dient te beschikken over een (al dan niet verlopen) certificaat OCE-deskundige
dat is afgegeven door de Stichting Examinering OCE.
Nieuwe tekst:
de kandidaat dient te beschikken over een (al dan niet verlopen) certificaat OCE-deskundige
dat is afgegeven door een volgens het WSCS-OCE erkende examenstructuur.
Pagina 2 van 2
Postbus 159, 4190 CD Geldermalsen
telefoon 0345-471394
www.examinering-oce.nl
telefax 0345-471381