Download File

samen opleiden = opleiding + sector
stage vormgeven in partnerschap
Partnerschap
Wie?
Stageplaats
Opleiding
Mentor
vervult alle beroepsrollen
Stagebegeleider
docent uit de opleiding, aanspreekpunt
Stagebureau
[email protected] – tel +32 9 218 88 05
(Co-mentor)
ervaren kindbegeleider
Student
Loopt stage in één voorziening, gespreid over één academiejaar.
Partnerschap
Wanneer?
Tijdens de blokstages - zie data op achterzijde
Tijdens de lintstages
Stage jaar 1
2 x 2 weken
Stage jaar 1- wekelijks
op woensdag – vanaf 19 november 2014
Stage jaar 2- wekelijks
op donderdag– vanaf 20 november 2014
Afstudeerstage
Inloopweek- vanaf 5 december 2014
op donderdag- 18/12/14 en 08/01/15
Stage jaar 2
2 x 3 weken
Afstudeerstage- najaar of voorjaar
15 weken - 4 dagen per week
SWITCH
op een vaste dag
Partnerschap
Waar?
Stage jaar 1
Stage jaar 2
Afstudeerstage
KDV
KDV
KDV
IBO
IBO
IBO
DVO
DVO
CKG
SWITCH
Kindbegeleider
Stage deels in eigen werkcontext
Verantwoordelijke
Stage in de eigen werkcontext
Inloopteam
Huis van het kind
Andere SWITCH-studenten
Gelijklopend aan de dagopleiding
…
Partnerschap
Hoe?
Door regelmatig contact




Tijdens de kennismaking bij het begin van het academiejaar
Tijdens de mentorenbijeenkomst in de campus van de opleiding
Tijdens de twee bezoeken van de stagebegeleider aan de stageplaats
Tijdens spontane overlegmomenten of overlegmomenten op aanvraag
Door samen te werken in afspraken rond beoordeling
Blokstage



De stagebegeleider komt tot een uitspraak over de geformuleerde (deel)competenties* in afstemming met de observaties en bevindingen van de
stagementor.
De stagebegeleider beoordeelt bijkomende voorwaarden voor slagen
(aanwezigheid tijdens de stage en uitvoering van verplichte opdrachten).
De eindverantwoordelijkheid van de beoordeling ligt bij de stagebegeleider.
* Vermeld op het tussentijdse feedbackdocument en eindfeedbackdocument.
Lintstage


De student wordt enkel beoordeeld op de lintstageopdrachten*.
De beoordeling van deze opdrachten gebeurt door de betrokken docenten van
het lopende opleidingsonderdeel.
* Zie verder.
Partnerschap
Wat?
Stage jaar 1
Stage jaar 2
Afstudeerstage
Focus op rol ten aanzien van
ouders en kinderen (en team)
Focus op rol ten aanzien van het
team, de ouders en de bredere
samenleving
Rollen van de pedagogisch coach
Focus op rol ten aanzien van
kinderen (en ouders)
Wat leert de student?
Opvoeden van kinderen in
aangepast leefklimaat;
Mee waarborgen van een
aangepast leefklimaat;
Aannemen van een responsieve en
sensitieve houding;
Spel en leren, gelinkt aan
observatie ontlokken;
Eigenheid van het kind ontdekken
via de ouders;
Eigen gedrag in vraag leren stellen
en openstaan voor feedback.
Creëren van basisvertrouwen bij
kinderen vanuit een sensitieve
houding;
Totale ontwikkeling van het kind
ondersteunen en stimuleren door
een gepast aanbod;
Ouders respectvol en waarderend
benaderen;
Nieuwe ideeën voorstellen en
aftoetsen in de voorziening.
Aanbod afstemmen op de vraag
van de ouders;
Vertrouwensrelatie opbouwen
met de ouders;
Ouders als deskundige partners
betrekken;
Coachen van medewerkers;
Creëren van een gunstige
professionaliseringscontext;
Samenwerken met externe
partners;
Bewustzijn eigen referentiekader
en handelen met respect
Blokstage
Stageopdrachten
Uitwerken en begeleiden van
activiteiten;
Belevingsonderzoek: hoe ervaren
ouders kinderopvang?
Gocart project;
Talentgerichte coachingsopdracht;
Geleide activiteiten
Gocart+project;
Keuzeproject
Observatieschrift – Mentorschrift- Persoonlijke leerdoelstellingen
Verkenningsrapport – Reflectieverslagen – Stagemap
Lintstage
Stageopdrachten
Taken verbonden aan een opleidingsonderdeel, gebaseerd op ervaringen en informatie uit de stagevoorziening.
Gericht op de rollen ten aanzien van kinderen, ouders, team en de brede maatschappij.
De student verwerkt het rapport van de taak niet tijdens de stagetijd.
Jaarplanning blokstage 2014-2015
PJK 1
Blokstage 1
Blokstage 2
3 november 2014 - 14 november 2014
27 april 2015 – 8 mei 2015
*Stage bij IBO ook mogelijk op 27 & 28 oktober 2014
*Stage bij IBO ook mogelijk van
6 april 2015 – 10 april 2015.
Inhaaldagen (altijd in onderling overleg)
PJK 2
Blokstage 1
Blokstage 2
20 oktober 2014 – 14 november 2014
20 april 2015 – 8 mei 2015
Tijdens herfstperiode is er geen stage, enkel op 27 &
28 oktober 2014 is er stage mogelijk voor IBO.
*Stage bij IBO ook mogelijk van
6 april 2015 – 10 april 2015.
Inhaaldagen (altijd in onderling overleg)
PJK 3
Blokstage najaar
Blokstage voorjaar
= voor studenten met een aangepast
traject of een Erasmustraject
8 september 2014 - 9 januari 2015
= voor reguliere derdejaarstrajecten
9 februari 2015 – 5 juni 2015
Inhaaldagen (altijd in onderling overleg)
MENTORENBIJEENKOMSTEN
Dinsdag 7 oktober 2014 – Vrijdag 6 februari 2015 - SAVE THE DATE!!
MEER INFORMATIE OVER STAGE
Ga naar http://pjkstages.weebly.com