L A S T E N B O E K BOUWEN VAN 4 RESIDENTIELE

LASTENBOEK
BOUWEN VAN 4 RESIDENTIELE GEBOUWEN
MET PARKEERGARAGE,
28 APPARTEMENTEN EN 3 KANTOORRUIMTES
Site Peutiebos
Aarschotsestraat 50
1800 Peutie
26 11 2013
Ontwikkeling site Peutiebos te Peutie
LASTENBOEK 26 11 2013
INHOUDSTAFEL
I
ALGEMEEN .................................................................................................................................................. 3
1.
Voorafgaande opmerking ...................................................................................................................... 3
2.
Nazicht van de uitgevoerde werken ....................................................................................................... 3
3.
Uitvoering der werken ............................................................................................................................ 3
4.
Stabiliteitsstudie ..................................................................................................................................... 3
5.
Veiligheidscoördinatie ............................................................................................................................ 3
6.
EPB-verslaggever .................................................................................................................................. 3
7.
Bouw- en aansluitingsvergunning .......................................................................................................... 3
8.
Inrichting bouwplaats ............................................................................................................................. 3
II ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN .................................................................................................. 4
1.
Funderingen .......................................................................................................................................... 4
2.
Ondergrondse ruwbouwstructuur........................................................................................................... 4
3.
Ondergronds metselwerk ....................................................................................................................... 4
4.
Voorzieningen tegen opstijgend vocht ................................................................................................... 4
5.
Rioleringsnetten ..................................................................................................................................... 4
III BOVENGRONDSE RUWBOUWWERKEN ................................................................................................... 5
1.
Gewapend beton ................................................................................................................................... 5
2.
Metselwerk ............................................................................................................................................ 5
3.
Gevels ................................................................................................................................................... 5
4.
Thermische isolatie ................................................................................................................................ 5
5.
Akoestische isolatie ............................................................................................................................... 5
6.
Rook- en verluchtingskanalen ............................................................................................................... 5
7.
Dakwerken ............................................................................................................................................. 5
8.
Buitenschrijnwerk................................................................................................................................... 6
IV AFWERKING ................................................................................................................................................ 7
1.
Vloeren .................................................................................................................................................. 7
2.
Wandafwerking ...................................................................................................................................... 7
3.
Plafondafwerking ................................................................................................................................... 7
4.
Binnenschrijnwerk.................................................................................................................................. 8
5.
Metalen schrijnwerk ............................................................................................................................... 8
6.
Schilderwerken ...................................................................................................................................... 8
7.
Terrassen .............................................................................................................................................. 8
8.
Afwerking kantoorruimtes ...................................................................................................................... 9
V TECHNISCHE INSTALLATIES ................................................................................................................... 10
1.
Elektriciteit ........................................................................................................................................... 10
2.
Sanitaire installatie............................................................................................................................... 11
3.
Verwarmingsinstallatie en warmwaterproductie ................................................................................... 12
4.
Keukeninstallatie.................................................................................................................................. 12
5.
Liftinstallatie ......................................................................................................................................... 13
VI ANDERE VOORZIENINGEN ...................................................................................................................... 14
1.
Fietsberging ......................................................................................................................................... 14
2.
Vuilnisberging ...................................................................................................................................... 14
3.
Buitenaanleg ........................................................................................................................................ 14
P 2 / 14
Ontwikkeling site Peutiebos te Peutie
I
ALGEMEEN
1.
VOORAFGAANDE OPMERKING
LASTENBOEK 26 11 2013
De aannemer mag ten alle tijde hieronder beschreven materialen en/of installaties of de
verwerking ervan wijzigen zonder echter de hoogwaardigheid te schaden.
De vermelde afwerkingsbudgetten in dit lastenboek gelden als particuliere prijzen (excl. btw) op
het moment van uitvoering van de werken.
2.
NAZICHT VAN DE UITGEVOERDE WERKEN
Het nazicht van werken wordt uitgevoerd door het architectenbureau LSIE Structuur Architectuur
bvba.
Het ereloon van de architect is inbegrepen in de prijs, met uitzondering van wijzigingen aan de
oorspronkelijke plannen en eventuele decoratiewerken gevraagd door de opdrachtgever.
LSIE Structuur Architectuur bvba
Pater Damiaanstraat 76
2610 Wilrijk
3.
UITVOERING DER WERKEN
Volgende aannemer staat in voor de praktische uitvoering van het project.
Bouwbedrijf Van Poppel NV
Oude Liersebaan 233
2800 Mechelen
4.
STABILITEITSSTUDIE
Planet ESB bvba
Rustoordlei 70
2930 Brasschaat
5.
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE
Willemans Consulting bvba
Keibergstraat 5
3001 Heverlee (Leuven)
6.
EPB-VERSLAGGEVER
Willemans Consulting bvba
Keibergstraat 5
3001 Heverlee (Leuven)
7.
BOUW- EN AANSLUITINGSVERGUNNING
Alle kosten voortvloeiende uit de aansluitingen op de riolering en het distributienet van
elektriciteit, gas, water, telefoon, radio en tv-distributie zijn niet inbegrepen. De algemene
aannemer zal de nodige stappen ondernemen bij de verschillende maatschappijen en eventueel
de kosten betalen. Deze zullen echter verrekend worden bij de oplevering.
8.
INRICHTING BOUWPLAATS
De aannemer draagt alle kosten voor de inrichting, afsluiting en het onderhoud van de werf, als
daar zijn taksen, veiligheidsmaatregelen, enz.
P 3 / 14
Ontwikkeling site Peutiebos te Peutie
II
ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN
1.
FUNDERINGEN
LASTENBOEK 26 11 2013
De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect zijn enkel hypothetisch en
worden definitief bepaald door de studie van de ingenieur, die zich steunt op de resultaten van
het bodemonderzoek, de funderingen van de omliggende gebouwen, de grondwaterstand en de
berekening van de belastingen van het gebouw met de nuttige bijbelastingen.
Aldus bepaalt de ingenieur het exacte funderingstype, de afmetingen en de betonkwaliteit. De
definitieve plannen van de ingenieur kunnen uitzonderlijk leiden tot vermindering van de
parkeerplaatsen tov. de architectuurplannen.
2.
ONDERGRONDSE RUWBOUWSTRUCTUUR
Het skelet van het ondergrondse gedeelte bestaat uit een beton- en staalstructuur van
kolommen, balken, wanden en vloeren.
3.
ONDERGRONDS METSELWERK
De scheidingswanden van de gemeenschappelijke delen op kelderverdieping -1 worden
uitgevoerd in betonblokken – dikte volgens aanduiding op plan – achter de hand gevoegd,
behoudens wanden onder punt 2 hierboven vermeld.
4.
VOORZIENINGEN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT
Waar nodig worden de nodige vochtschermen voorzien.
5.
RIOLERINGSNETTEN
Het ganse rioleringsstelsel wordt uitgevoerd volgens de geldende normen ter zake.
Alle buizen en hulpstukken voor de verticale afvoerkolommen zijn voorzien in PVC.
Alle afvoeren in de appartementen worden uitgevoerd in PVC, bestand tegen hoge temperaturen.
In het ondergrondse niveau wordt het PVC rioleringsnet zichtbaar opgehangen, zodanig dat
eenvoudige controle steeds mogelijk blijft.
De aansluiting op de hoofdriool gebeurt via sifon met verluchting.
De opvang van het regenwater verloopt volgens de voorschriften van de stad Vilvoorde. Een
groot deel van het regenwater wordt gebufferd in de groendaken. Het regenwater wordt
opgevangen in een regenwaterput ifv. herbruik. Het herbruik van regenwater is louter van
toepassing op de algemene delen, en dit bij middel van een hydrofoorpomp die twee dubbel
dienstkranen op het gelijkvloers bedient.
P 4 / 14
Ontwikkeling site Peutiebos te Peutie
III
BOVENGRONDSE RUWBOUWWERKEN
1.
GEWAPEND BETON
LASTENBOEK 26 11 2013
Worden voorzien in gewapend beton ter plaatse gegoten, geheel of gedeeltelijk geprefabriceerd :
alle vloerplaten, dakplaten voor platte daken
alle balken, wanden en kolommen nodig voor een goede constructie, dit alles volgens de
gegevens en onderrichtingen van het ingenieursbureau.
2.
METSELWERK
Het dragend metselwerk wordt uitgevoerd in betonsteen, geperforeerde baksteen of
kalkzandsteen. Aan dakopstanden wordt een laag isolerend metselwerk voorzien.
Het niet dragend metselwerk wordt in plaasterblokken of gipskartonwanden uitgevoerd.
3.
GEVELS
De gevels worden uitgevoerd met een gevelsteen van goede kwaliteit volgens keuze van de
architect, conform de bouwvoorschriften. De gevels worden achteraf gevoegd.
Het parament wordt onderbroken door horizontale gevelstroken in architectonisch beton, zoals
weergegeven op de geveltekeningen.
4.
THERMISCHE ISOLATIE
Al de nodige isolatie wordt voorzien om een algemeen k-peil van maximaal 40 en een maximaal
E-peil van 70 te behalen. De spouwmuur wordt uitgevoerd met een thermische isolatie
bestaande uit polyurethaanschuim (dikte 8 cm) of gelijkwaardig. Voor de platte daken worden
harde platen polyisocyanuraat (PIR) toegepast (dikte 10 cm) of gelijkwaardig.
De zwevende dekvloeren zijn tevens akoestisch geïsoleerd. Zie akoestische isolatie.
5.
AKOESTISCHE ISOLATIE
Om een goed akoestisch comfort te verzekeren worden:
de dekvloeren zwevend uitgevoerd op een thermische en akoestische isolatie (polyolefine
9mm of gelijkwaardig) om contactgeluiden te minimaliseren.
de muren in metselwerk op een akoestische strip geplaatst
rondom de muren en de chape eveneens een isolerende strook aangebracht, zodat de
deklagen volledig onafhankelijk zijn.
bij ontdubbelde muren tussen privatieve- en/of gemeenschappelijke delen akoestische
isolatie ( minerale wol – dikte 4cm) voorzien, volgens plan.
bij voorzetmuren tevens akoestische isolatie voorzien (minerale wol – dikte 5 cm) volgens
plan.
6.
ROOK- EN VERLUCHTINGSKANALEN
Kanalen worden voorzien voor:
afvoer individuele verwarming op gas en aanvoer verse lucht (CLV-systeem).
verluchting van badkamer, WC en berging gebeurt via een centrale afzuigunit per
appartement
afvoer voor dampkap.
7.
DAKWERKEN
7.1
PLATTE DAKEN
Algemene opbouw:
dragende vloerplaat in gewapend beton op geprefabriceerde delen in gewapend beton;
hellingsbeton;
dampremmende laag;
P 5 / 14
Ontwikkeling site Peutiebos te Peutie
LASTENBOEK 26 11 2013
isolatie in polyisocyanuraat (PIR) dikte 10 cm of gelijkwaardig.
waterdicht membraam (volgens vereiste brandklasse); wortelwerend bij groene daken
De dakterrassen worden voorzien van een bevloering in betontegels, geplaatst met open voegen.
Voor de groendaken wordt voorzien:
een wortelwerende beschermingsfolie;
een draineer- en filterlaag;
een vegetatielaag met sedum;
7.2
DAKAFVOEREN
Afvoerleidingen voor regenwater binnen het gebouw worden uitgevoerd in PVC.
De regenwaterafvoeren buiten het gebouw zijn in zink.
7.3
DAKKOEPELS
Boven de trapkoker wordt een dubbelwandige koepel in kunststof voorzien met een automatisch
openingsmechanisme. Deze koepel voldoet aan de EPB-eisen.
8.
BUITENSCHRIJNWERK
8.1
RAMEN EN DEUREN IN ALUMINIUM
De buitenramen en deuren worden uitgevoerd in aluminium.
Het beslag zal aangepast worden aan de afmetingen en het gewicht van de onderdelen. De
bevestiging van het schrijnwerk aan de bouwconstructie wordt op regelmatige afstanden en in
toereikend aantal voorzien om zonder vervormingen aan de inwerkende belastingen te kunnen
weerstaan.
De deuren zijn voorzien van een meerpuntsluiting met gecertificeerde sleutel.
Overal is super-isolerende dubbele beglazing (k=1,1) voorzien. Waar nodig wordt gelaagd glas
voorzien ter bescherming van personen tegen verwondingen en doorvallen, volgens de nieuwe
norm NBN S 23-002 .
Zonwerende beglazing werd uitsluitend voorzien waar de EPB het vereist. Uitvoering van andere
ramen in zonwerende beglazing of akoestische beglazing, inbraakbeveiliging en vliegenramen
zijn opties die door de koper tijdig kunnen worden bij gevraagd.
8.2
BORSTWERINGEN AAN TERRASSEN
De balustrades worden uitgevoerd in plat staal met verticale stijlen De architect zal vormgeving
en kleur bepalen. De balustrades van de dakterrassen worden uitgevoerd in glas, bevestigd aan
een aluminium draagstructuur.
8.3
GARAGEPOORT
Als afsluiting van de ondergrondse garage wordt een automatische sectionaalpoort voorzien met
een afstandsbediening via individuele zender (1 stuk per autostaanplaats). Bij opening van de
poort gaat de verlichting van de parking aan. Vormgeving en kleur zijn volgens keuze van de
architect.
P 6 / 14
Ontwikkeling site Peutiebos te Peutie
IV
AFWERKING
1.
VLOEREN
1.1
GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN
LASTENBOEK 26 11 2013
Voor de gelijkvloerse inkomhal en de liftbordessen op de verdiepingen wordt een stenen
bevloering voorzien met de nodige aangepaste plinten. In de inkomhal wordt een ingewerkte
vloermat voorzien. De vloer zal gekozen worden door de architect in harmonie met de overige
gebruikte materialen en in overeenstemming met het residentieel karakter van het gebouw.
De betonnen delen van de trappen in de trapzaal worden eveneens betegeld.
In gebouw A wordt vanaf het eerste bordes de trap uitgevoerd in gegalvaniseerd staal.
In gebouw C en D wordt de trap volledig uitgevoerd in gegalvaniseerd staal.
Alle trappen naar de kelderverdieping worden uitgevoerd in zichtbeton met ingewerkte antislip
neus.
De vloer van de ondergrondse garage, bergingen, technische lokalen en keldergangen worden
uitgevoerd in een industriële gepolierde beton, uitgevoerd in één fase met de draagvloer.
1.2
PRIVATIEVE DELEN
In de basisprijs van het appartement is de levering en plaatsing van stenen vloeren formaat 30/30
opgenomen voor het volledige appartement incl. de slaapkamers.
De voorziene particuliere handelswaarden voor LEVERING van de tegels bedraagt 30 €/m2
(excl. Btw).
Bij tijdige beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij de leverancier, opgegeven
door de bouwheer – aannemer.
Wijzigingen van het formaat en/of legpatroon kunnen aanleiding geven tot verrekening.
2.
WANDAFWERKING
2.1
GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN
De wanden van de gelijkvloerse inkomhal, de lifthal op de bovengrondse verdiepingen en de
trapzaal worden bezet en geschilderd. De kleuren worden bepaald door de leidinggevende
architect.
De wanden van de ondergrondse parking en bergingen worden wat betreft de
metselwerkwanden achter de hand opgevoegd en wat betreft de betonwanden onafgewerkt
gelaten.
2.2
PRIVATIEVE DELEN
De gemetste wanden worden afgewerkt met bepleistering. De wanden in plaasterblokken worden
geëgaliseerd en deze in gipskarton worden glad afgewerkt zonder zichtbare voegen.
Per badkamer wordt faience voorzien in de douche en/of rondom het bad tot op een hoogte van
2,10m.
Budgetprijs voor levering bedraagt 25 €/m2 (excl. btw), formaat 15/15.
Wijzigingen van het formaat en/of patroon geven aanleiding tot verrekening.
3.
PLAFONDAFWERKING
De vlakke betonplafonds van de appartementen worden voorzien van een uitvlaklaag of een
pleisterlaag.
P 7 / 14
Ontwikkeling site Peutiebos te Peutie
LASTENBOEK 26 11 2013
Daar waar technisch noodzakelijk voor de doorvoer van ventilatieleidingen wordt een verlaagd
plafond voorzien in gipskartonplaten (cfr. aanduiding plannen), uitgezonderd in de bergingen
waar de leidingen zichtbaar blijven.
Het plafond van de gelijkvloerse inkomhal wordt uitgevlakt en geschilderd opgeleverd.
Het betonnen plafond van de ondergrondse verdieping blijft onafgewerkt.
Het plafond van de buitenruimtes bestaat uit prefabbetonelementen en worden niet verder
afgewerkt.
4.
BINNENSCHRIJNWERK
4.1
DEUREN
De inkomdeuren van de appartementen zijn gevat in een houten omlijsting en voorzien van een
cilinderslot en deurkruk. Aan de buitenzijde wordt de deur gelakt in een kleur volgens keuze van
de architect. De inkomdeur wordt beveiligd met een elektrisch slot dat vanuit de appartementen
kan worden geopend.
Inbraakveilige deurbladen voorzien van een cilinderslot met meerpuntsluiting kunnen in optie
door de koper worden bij gevraagd.
De binnendeuren van de appartementen en de deuren van de bergingen worden uitgevoerd in
vlakke schilderdeuren, gevat in een houten omlijsting en voorzien van een aluminium kruk.
Glazen deuren en mobiele wanden kunnen mits meerprijs worden uitgevoerd.
In de gemeenschappelijke delen (zoals technische lokalen, liftsas en traphal, …) worden volgens
de vigerende brandweervoorschriften al dan niet brandwerende deuren voorzien in een houten
deuromlijsting volgens instructies van de architect.
4.2
PRIVATE TRAPPEN
De trappen van de duplexappartementen zijn open houten trappen in beuk met een houten
balustrade.
4.3
BELBORD + BRIEVENBUSGEHEEL
Op het gelijkvloers wordt een belbord + videofoon en brievenbusgeheel voorzien nabij de
inkomdeur in overeenstemming met de reglementeringen van bpost.
5.
METALEN SCHRIJNWERK
5.1
GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN :
De borstweringen en de trapleuning van de trapzalen worden uitgevoerd in staal, vorm en kleur
volgens keuze van de architect.
In gebouw A wordt vanaf het eerste bordes de trap uitgevoerd in gegalvaniseerd staal.
In gebouw C en D wordt de trap volledig uitgevoerd in gegalvaniseerd staal.
6.
SCHILDERWERKEN
De algemene delen (excl. ondergrondse gedeeltes) worden geschilderd opgeleverd volgens
afwerking en kleur naar keuze van de architect. Binnen in de appartementen zijn geen
schilderwerken voorzien.
7.
TERRASSEN
De terrassen zijn voorzien in architectonisch beton. De dakterrassen worden voorzien van een
bevloering in betontegels op afstandshouders.
P 8 / 14
Ontwikkeling site Peutiebos te Peutie
8.
LASTENBOEK 26 11 2013
AFWERKING KANTOORRUIMTES
De kantoorruimtes op de gelijkvloerse verdieping in gebouw A worden casco verkocht, zonder
afwerking.
Er moet bij de verdere afwerking speciale aandacht worden besteed aan de thermische
vloerisolatie boven de ondergrondse parkeergarage, de verlichting en verluchting zodat voldaan
zal zijn aan de EPB-vereisten.
Voor de water-, gas- en elektriciteitsvoorziening wordt een verbindingsleiding voorzien tussen de
handelsruimten en de meterlokalen.
P 9 / 14
Ontwikkeling site Peutiebos te Peutie
V
TECHNISCHE INSTALLATIES
1.
ELEKTRICITEIT
1.1
ALGEMEEN
LASTENBOEK 26 11 2013
De elektrische installatie beantwoordt aan de voorschriften van de stroomleverende maatschappij
en het AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installaties).
Voor het in gebruik nemen van het gebouw zal de gehele installatie, zowel privatieve als gemene
delen, gekeurd worden door een door de overheid erkend controleorganisme.
1.2
GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN
In het meterlokaal wordt een elektriciteitsmeter gemeenschappelijke delen geplaatst. Hierop
worden aangesloten:
de verlichting van de trapzaal en liftbordessen (niv. –1 tot dak)
de inkomhal
de garage
de technische lokalen en sassen
In de ondergrondse garage worden voorzien:
stopcontacten en verlichting garage
bediening garagepoort
pomp en pompput
De verlichtingsschakelaars zijn zowel voor het bovengronds- als het ondergronds
gedeelte aangesloten op een regelbare tijdsschakelaar en zijn voorzien van een
verklikkerlampje.
De gehele installatie voor de ondergrondse parking en de nood-trappenhuizen wordt in
opbouw uitgevoerd.
Voor alle gemeenschappelijke delen worden passende verlichtingsarmaturen gekozen door de
architect.
In de traphallen en garages wordt een noodverlichtingsinstallatie voorzien.
In de voortuin worden 2 buitenlichtpunten voorzien, aangesloten op een bewegingsmelder.
1.3
APPARTEMENTEN
Elk appartement heeft een afzonderlijke meter, die opgesteld wordt in een gemeenschappelijk
lokaal (tellerlokaal).
De kosten voor de indienststelling van de individuele meter zijn ten laste van de opdrachtgever,
evenals de individuele aansluiting voor telefoon en TV- distributie.
De individuele verdeelborden staan in het appartement in de berging.
Elk bord is voorzien van zekeringen en verliesstroomschakelaars (300 en 30 mA).
De schakelaars en stopcontacten zijn van het ingebouwde type serie Niko PR 20 crème of
gelijkwaardig.
Een volledige videofooninstallatie + individueel videoscherm verbonden met de inkomhal
gelijkvloers bedient alle appartementen en is gecombineerd met de automatische deuropener
van de algemene inkomdeur.
Alle lichtpunten, stopcontacten, TV- distributie en telefoon worden uitgevoerd volgens aanduiding
op de installatieplannen.
De installatie omvat geen verlichtingsarmaturen noch lampen in de privatieve delen.
a) Keuken
De verlichting wordt verzekerd door een wachtpunt in het plafond met bediening via
een schakelaar
Een afzonderlijke voeding voor de stopcontacten, dampkap en koelkast
Een afzonderlijke voeding voor het stopcontact van de vaatwasser
Een afzonderlijke voeding voor het stopcontact van de kookplaat
Een afzonderlijke voeding voor het stopcontact van de oven
P 10 / 14
Ontwikkeling site Peutiebos te Peutie
LASTENBOEK 26 11 2013
2 dubbele stopcontacten
b) Leefruimte
De verlichting wordt verzekerd door één of twee wachtpunten aan het plafond met
bediening via een tweewegschakelaar of met dubbele aansteker.
4 dubbele stopcontacten
een telefoonaansluiting
een inbouwdoos voor de TV-aansluiting
wachtkabel voor thermostaat
c) Inkomhal en gang
De verlichting wordt verzekerd door twee wachtpunten aan het plafond met bediening
via een tweewegschakelaar of met dubbele aansteker.
Een videohuistelefoon- en belsysteem met een belknop buiten naast de ingangsdeur
van het appartement.
1 enkel stopcontact
d) Wc
De verlichting wordt verzekerd door een wachtpunt aan het plafond met bediening via
een schakelaar.
e) Slaapkamers
De verlichting wordt verzekerd door een wachtpunt aan het plafond met bediening via
een schakelaar.
2 stopcontacten
f)
Badkamer
De verlichting wordt verzekerd door een wachtpunt aan het plafond met bediening via
een schakelaar.
1 dubbel stopcontact
g) Berging
De verlichting wordt verzekerd door een wachtpunt aan het plafond met bediening via
een eenwegschakelaar.
Een dubbel hermetisch stopcontact voor wasmachine en droogkast.
Voeding van de stookketel.
Een verdeelbord.
h) Terras
Per terras is er 1 lichtpunt + schakelaar voorzien.
2.
SANITAIRE INSTALLATIE
Omvat de nodige aanvoerleidingen voor koud en warm water uitgevoerd in Aluminium/Vernet
Polyethyleen.
Alle afvoeren worden uitgevoerd in PVC, bestand tegen hoge temperaturen.
P 11 / 14
Ontwikkeling site Peutiebos te Peutie
LASTENBOEK 26 11 2013
De gehele installatie wordt conform de voorschriften van de waterleverende maatschappij
geconcipieerd met inbegrip van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en ander toebehoren.
Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voorzien in de berging.
Warmwaterbereiding: zie beschrijving centrale verwarming.
Voor de totaliteit der sanitaire toestellen, kasten en toebehoren wordt een particuliere
handelswaarde voor levering voorzien van
€ 3.000 per appartement voor de appartementen A1.1/A1.4/A2.1/A2.4/
B0.1/B0.2/B1.1/B1.2/C0.1/C0.2/C0.3/C0.4/C1.1/C1.3/D0.1/D0.2/D0.3/D0.4/D1.1/D1.3 en
€ 3.500 per appartement voor de appartementen A1.2/A1.3/A2.2/A2.3/D1.4 en
€ 5.000 per appartement voor de appartementen C1.2/C1.4/D1.2.
Bij tijdige beslissing zal de opdrachtgever zelf een keuze mogen maken bij een leverancier van
sanitaire toestellen, opgegeven door de aannemer.
In de basisprijs van het appartement is dus begrepen: levering en plaatsing van de basis
sanitaire toestellen zoals aangeduid op de plannen.
Indien aan de basisopstelling wijzigingen worden gevraagd of bijkomende sanitaire toestellen
geplaatst moeten worden, zal hiervoor vooraf een verrekening worden opgemaakt voor wat
betreft de aankoop, wijziging van leidingennet en de plaatsing van de toestellen.
3.
VERWARMINGSINSTALLATIE EN WARMWATERPRODUCTIE
De centrale verwarming en warmwaterbereiding is per appartement individueel en op gas.
De individuele gasmeters worden opgesteld in een gemeenschappelijk lokaal (gasmeterlokaal).
De kosten voor de indienststelling van de individuele meter zijn ten laste van de koper.
De algemene opvatting kan als volgt omschreven worden:
Voor de appartementen wordt op de op plan aangeduide plaats een condensatie gaswandketel
geplaatst voor de productie van centrale verwarming en warmwatervoorziening, geluidsarm en
economisch en uitgerust met ontsteking en vlamcontrole d.m.v. ionisatie.
In de verschillende woonvertrekken worden plaatstalen paneelradiatoren voorzien die gelakt zijn
in een gebroken wit.
Bij het ontwerp werd rekening gehouden met volgende temperaturen: bij een buitentemperatuur
van –10 graden C.
Leefruimte / keuken 22°C
Slaapkamers
18°C
Badkamers
24°C
De volledige unit wordt gestuurd bij middel van een thermostaat met dag- en nacht regeling zodat
een economische werking bekomen wordt.
De volledige gasinstallatie zal gekeurd worden en voldoen aan de geldende reglementering.
4.
KEUKENINSTALLATIE
In de basisverkoopprijs van het appartement wordt een keuken voorzien met kastenensemble en
elektrische toestellen met een handelswaarde van
€ 4.000 per appartement voor de studio’s D0.3/D0.4/D1.3/,
€ 5.000 per appartement voor de appartementen A1.1/A1.4/A2.1/A2.4/C0.1/D0.1 en
€ 5.500 per appartement voor de appartementen A1.2/A1.3/A2.2/A2.3/ B0.1/B0.2/
B1.1/B1.2/C0.2/C0.3/C0.4/C1.1/C1.3/D0.2/D1.1/D1.4 en tenslotte
€ 8.000 per appartement voor de appartementen C1.2/C1.4/D1.2.
Het betreft een standaardpakket van inox spoelbak en elektrische apparaten, te weten: dampkap,
oven, kookplaat, koelkast.
Bij een tijdige beslissing kan de opdrachtgever zelf de keukenmeubelen en –toestellen kiezen in
overleg met de keukenfabrikant aangesteld door de aannemer.
P 12 / 14
Ontwikkeling site Peutiebos te Peutie
5.
LASTENBOEK 26 11 2013
LIFTINSTALLATIE
Bouwblok A, C en D beschikken over moderne liften (beantwoordend aan de voorschriften van
ARAB).
Nuttige last:
Bedieningswijze:
Kooi- en schachtdeuren:
min 4 personen en rolstoeltoegankelijk
De verzamelbesturing laat de registratie toe van alle
bordesoproepen en kooibevelen, of de kooi al dan niet in
beweging is. Ze worden in logische volgorde afgewerkt
volgens de verplaatsingsrichting van de kooi.
automatisch
De liftkooi wordt afgewerkt in een harmonisch geheel met de lifthal, volgens ontwerp van de
architect.
Het bedieningspaneel in de lift bezit: bedieningsknoppen, alarmdrukknoppen, “deur heropenen”
knop. Op het achterpaneel van de lift wordt een spiegel op halve hoogte voorzien en op de
zijwanden wordt een handleuning gemonteerd.
P 13 / 14
Ontwikkeling site Peutiebos te Peutie
VI
ANDERE VOORZIENINGEN
1.
FIETSBERGING
LASTENBOEK 26 11 2013
In de kelder van het gebouw worden zones voor fietsenberging voorzien, die toegankelijk zijn via
de gemeenschappelijke delen en ten dienste worden gesteld van de bewoners van de
appartementen.
De fietsenbergingszone kan nog verder ingericht worden door de gemeenschap.
2.
VUILNISBERGING
In de kelder van het gebouw wordt een gemeenschappelijke vuilnisberging voorzien,
3.
BUITENAANLEG
De omgevingsaanleg is voorzien van lage beplanting afgewisseld met boomvakken, zoals
aangeduid op het inplantingsplan buitenaanleg.
De toegangspaden en mogelijke ontsluitingen voor zacht verkeer naar achterliggende terrein
werden voorzien in klinkers.
P 14 / 14