Bijlage herverdeling sportsubsidies eemnes

Bijlage
A
Verdelingssystematiek
De nieuwe verdeling is tot stand gekomen door het totale subsidiebedrag voor
sportverenigingen te verdelen op basis van drie criteria per sportvereniging:
1) elke sportvereniging ontvangt een vast bedrag voor bestuurs- en organisatiekosten
van €1500,2) de binnensportverenigingen die gebruik maken van de Hilt ontvangen 33% subsidie
op het huurbedrag dat zij aan de Hilt betalen. Meer trainingsuren betekent zodoende
meer subsidie. De reden om te kiezen voor het subsidiëren van de huur van de Hilt is
dat hiermee een directe link wordt gelegd met de activiteiten van de vereniging. Een
actieve vereniging die veel sporturen aanbiedt krijgt zo meer subsidie; hiermee
stimuleert de gemeente dus het creëren van aanbod.
3) de binnensportverenigingen ontvangen een bedrag van €25,- per jeugdlid tot en met
18 jaar. De reden om te kiezen voor het subsidiëren per jeugdlid ligt in de
gemeentelijke doelstelling om het sporten onder de jeugd te stimuleren. Voorts is het
een keuze voor volwassenen om al dan niet te sporten; volwassenen hebben
doorgaans een inkomen. Indien geen of te weinig inkomen beschikbaar is om te
sporten, kan een beroep worden gedaan op de regeling Deelname aan het
maatschappelijke verkeer vanuit Sociale Zaken HBEL.
Op basis van de ledenaantallen en de jaarlijkse huurkosten in de Hilt is het subsidiebedrag
per sportvereniging berekend. Dit subsidiebedrag staat in principe voor vier jaar vast, hoewel
niet wordt afgeweken van de bepalingen in de subsidieverordening betreffende vaststellen
en beschikken. Gekozen is om de stijging of de daling van de subsidie via een groeimodel te
realiseren. Hieronder vindt u het oude subsidiebedrag (2013), het nieuwe subsidiebedrag op
basis van bovenstaande drie criteria (2018), en het groeimodel over de jaren 2014 tot en
met 2018. Het jaar 2018 is het laatste jaar van het groeimodel en tevens het eerste jaar van
een nieuwe periode van vier jaar waarin de subsidie wordt berekend. De ledenaantallen en
de huurkosten in de Hilt worden geïnventariseerd in het jaar voorafgaande het eerste jaar
van de vierjaarlijkse periode, daarbij wordt per criterium het gemiddelde van de drie
voorgaande jaren aangehouden.
pagina 1 van 6
Eemnesser Gymnastiek Vereniging (EGV)
EGV ontvangt in 2013 13.738,- euro. Op basis van de drie criteria is het nieuwe
subsidiebedrag 12.862,- euro. In onderstaande tabel is het groeimodel weergegeven om
vanuit het oude subsidiebedrag naar het nieuwe subsidiebedrag te komen.
EGV
2013
nu: 13.738
tov nu
2014
2015
2016
2017
2018
13500
13000
13000
12750
12862
98%
95%
95%
93%
94%
Badminton Vereniging Eemnes (BVE)
BVE ontvangt in 2013 10.250,- euro. Op basis van de drie criteria is het nieuwe
subsidiebedrag 5.336,- euro. In onderstaande tabel is het groeimodel weergegeven om
vanuit het oude subsidiebedrag naar het nieuwe subsidiebedrag te komen.
BVE
2013
nu: 10.250
tov nu
2014
8000
2015
7000
2016
6000
2017
5250
78%
68%
59%
51%
2018
5336
52%
Voleem Volleybalvereniging
Voleem ontvangt in 2013 2.317,- euro. Op basis van de drie criteria is het nieuwe
subsidiebedrag 10.409,- euro. In onderstaande tabel is het groeimodel weergegeven om
vanuit het oude subsidiebedrag naar het nieuwe subsidiebedrag te komen.
Voleem
2013
nu: 2.317
tov nu
2014
5250
2015
6500
2016
7500
2017
8500
227%
281%
324%
367%
2018
10409
449%
Basketbalvereniging Eem ‘78
Eem ‘78 ontvangt in 2013 3.000,- euro. Op basis van de drie criteria is het nieuwe
subsidiebedrag 6.438,- euro. In onderstaande tabel is het groeimodel weergegeven om
vanuit het oude subsidiebedrag naar het nieuwe subsidiebedrag te komen.
Eem ‘78
2013
nu: 3.000
tov nu
2014
4000
2015
4500
2016
5000
2017
5500
133
150
166
183%
2018
6438
215%
pagina 2 van 6
Tennisvereniging (TV) Eemnes en voetbalvereniging (SV) Eemnes
Voorgesteld wordt om de tennisvereniging en de voetbalvereniging te voorzien in een
bedrag voor bestuurskosten en organisatiekosten (jaarlijks €1500,- in de gehele looptijd van
2014 tot en met 2017), om net als de andere verenigingen het opzetten en continueren van
een bestuur en organisatie financieel te ondersteunen. Voorgesteld wordt om niet te
voorzien in een subsidie per jeugdlid of voor huurkosten. De voetbalvereniging heeft al
gemeentelijke bijdragen ontvangen voor het realiseren van een eigen clubgebouw, en de
tennisvereniging heeft al gemeentelijke bijdragen ontvangen voor het realiseren van een
nieuw tennispark. Voor beide verenigingen geldt dat subsidiering of ondersteuning steeds op
basis van maatwerk zal moeten plaatsvinden.
Voor de SV Eemnes ligt er de (bezuinigings)opdracht om te komen tot een nieuw pakket
afspraken rondom beheer en onderhoud van het sportpark. Hiertoe zal in 2014 een voorstel
aan de raad worden voorgelegd. Mede op basis van dat voorstel zullen naar verwachting
(mogelijk) dezelfde afspraken met de TV Eemnes gemaakt worden.
B
Overzicht sportverenigingen
Eemnes beschikt over zes sportverenigingen, waarvan er vier gebruik maken van De Hilt.
Sport is in de ogen van de gemeente Eemnes belangrijk om integratie te bevorderen, het
maakt onderdeel uit van het preventieve gezondheidsbeleid (voorkomen van ziekte of
sneller herstel), het bevordert de sociale cohesie en actieve verenigingen zijn cruciaal voor
een leefbaar en aangenaam woonklimaat in Eemnes. Het sporten of het als vrijwilliger actief
zijn bij een vereniging draagt bij aan de eigen lichamelijke en persoonlijke ontwikkeling.
Vrijwilligers
Alle verenigingen zien dat vrijwilligers lastig zijn te vinden en dat de inzet van vrijwilligers
steeds minder vanzelfsprekend wordt. Ook zijn de eisen die gesteld worden aan vrijwilligers
steeds verder toegenomen. Kansen zijn er in de doelgroep actieve senioren die zal
toenemen door de vergrijzing. Ook de huidige crisis kan kansen bieden door mensen actief
te werven die (tijdelijk) zonder werk zitten. Deze beide groepen zullen doorgaans net als de
moderne vrijwilliger liever kiezen voor een ‘klus’ of ‘taak’ dan het voor langere tijd ‘runnen’
van een vereniging.
Het is geen automatisme meer dat mensen voor sportbeoefening lid worden van een
vereniging. Veelal wordt gekozen voor een niet georganiseerde vorm, zoals de sportschool,
hardlopen, fitness, golf, wielrennen etc. Door de Eemnesser kinderen vroegtijdig kennis te
laten maken met de verschillende sporten, hopen we hun interesse te wekken om sportief
pagina 3 van 6
bezig te zijn. Met de komst van meer taken op het terrein van de jeugdzorg is het voor de
gemeente belangrijk om te investeren in onze sportverengingen om zo de sociale cohesie te
bevorderen, eenzaamheid en uitsluiting te voorkomen en kinderen weerbaarder te maken.
Ledenaantallen in vergelijkend perspectief
Om een beeld te krijgen van de aantrekkingskracht van sportverenigingen is een vergelijking
gemaakt tussen de ledenaantallen van de nationale bonden en de naar Eemnesser
maatstaven omgerekende ledenaantallen.
Voetbal
De KNVB heeft ca 1,2 miljoen leden. Afgezet ten opzichte van het inwonertal van Eemnes
zou de SV Eemnes ca 640 leden moeten hebben. De SV Eemnes heeft 533 leden en dat is
hetgeen wat verwacht kon worden. Nederland telt in totaal 3.229 amateurverenigingen die
gemiddeld 373 leden hebben. De SV Eemnes is een middelgrote vereniging.
Tennis
De KNLTB heeft 669.000 geregistreerde leden die de tennissport beoefenen. Vertaald naar
de TV Eemnes komt dit neer op 350 leden. De TV Eemnes heeft 821 leden, wat sterk
bovengemiddeld is, en heeft daarmee een positieve aantrekkingskracht op Eemnesser
inwoners, maar ook op mensen van daarbuiten (ondanks dat Laren, Blaricum en Baarn
eigen tennisparken hebben). Kortom een zeer succesvolle vereniging. Er zijn in Nederland
1.840 tennisverenigingen met gemiddeld 363 leden. De TV Eemnes is relatief een grote
vereniging, en in absolute termen een middelgrote sportvereniging.
Gymnastiek
De Gymnastiek Unie (KNGU) telt 246.000 aangesloten leden. Dat zou een ledental voor de
EGV van 130 op moeten leveren. De EGV heeft liefst 190 leden (incl GALM) en scoort dus
zo’n 50% meer. In Laren en Blaricum is verder Vlugheid en Kracht actief, Turnlust in Huizen
en in Baarn VITA 2000. Bij de KNGU zijn 1.096 verenigingen aangesloten, hetgeen betekent
dat een gymnastiekvereniging gemiddeld 224 leden heeft. De EGV is een wat kleinere
sportvereniging.
Volleybal
De NEVOBO heeft 125.000 leden en dat zou voor Voleem betekenen dat zij op 66 leden
zou uitkomen. In Laren is The Smashers actief, Baarn kent twee verenigingen en VV Huizen
is met 400 leden en een team in de 1e klasse een serieuze concurrent. Voleem heeft liefst
175 leden. Ondanks veel aanbod in de regio heeft Voleem een sterke positie in Eemnes. Bij
de NEVOBO zijn 1.120 verenigingen aangesloten, dus gemiddeld heeft men 112 leden.
pagina 4 van 6
Voleem zit hier duidelijk boven. De volleybalvereniging is vergeleken met andere
volleybalverenigingen relatief groter, in absolute termen is Voleem een wat kleinere
sportvereniging.
Basketbal
Bij de NBB zijn landelijk ca 42.000 basketbalspelers lid via hun vereniging. Vertaald naar
Eemnes zou dat 22 spelers opleveren. In Baarn is Break Stars actief en in Huizen Quick
Runners. Laren en Blaricum hebben geen basketbalvereniging. Eem78 telt 70 leden, heeft
daarmee een sterke positie en vervult duidelijk ook een BEL-functie. Landelijk zijn er 361
verenigingen die gemiddeld 117 leden hebben, Eem78 is in dat perspectief een kleine
vereniging. Als sportvereniging is Eem78 een kleine vereniging. Eem78 is kwetsbaar gezien
het percentage jeugdleden, wat liefst 90% van het totaal uitmaakt; het organiseren van
toernooien en wedstrijden hangt af van enkele oudere leden, trainers en vrijwillige inzet van
ouders.
Badminton
Bij Badminton Nederland zijn ca 59.000 leden aangesloten. Vertaalt naar Eemnes zou BV
Eemnes dan ca 31 leden moeten hebben. Laren en Blaricum kennen geen
badmintonvereniging. In Baarn is Inside 82 actief en er is nog Huizen 96. BV Eemnes telt 70
leden en ook deze vereniging vervult een functie in BEL-verband. Nationaal zijn er 549
badmintonverenigingen die gemiddeld 108 leden hebben. Eemnes zit ruim onder het
gemiddelde en de BV Eemnes is een kwetsbare vereniging. Het badminton laat al een jaren
een gestaag dalende lijn zien qua ledenaantallen, zowel landelijk als lokaal. BVE is een
kleine sportvereniging.
Overige verenigingen
In De Hilt wordt in het winterseizoen getraind door de Blaricumse handbalvereniging
SDS’99, de Huizer Hockeyclub, Honk- en softbalvereniging De Zuidvogels. Daarnaast huurt
de KNVB de sporthal voor zaalvoetbal, waar SV Eemnes, SV Laren’99 en BVV’31 gebruik
van maken. Voorts vinden de wedstrijden van Indoor Bowlsclub ’t Gooi plaats in De Hilt.
Minimabeleid sport (kinderen)
De gemeente is in gesprek met Sportservice Midden Nederland om sporten mogelijk te
maken voor de kinderen van ouders met een smalle beurs. Gedacht wordt onder andere aan
een sportvoucher, waarmee kinderen uit gezinnen die rond moeten komen van een WWB
uitkering, gratis lid kunnen worden van een sportvereniging naar keuze.
pagina 5 van 6
De Hilt
De Hilt hanteert op dit moment aangepaste huurprijzen voor Eemnesser sportverenigingen.
Zodoende worden sportverenigingen eveneens via het exploitatietekort van de Hilt
gesubsidieerd. Een volgende slag zal zijn om die indirecte subsidie voortaan expliciet te
maken.
Decentralisatie
Aan de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten ligt de gedachte van de
pedagogische civil society ten grondslag, waarin ieder kind een veilige omgeving om zich
heen heeft, waarin de school, de naschoolse opvang, de sportclub en de buurt een
belangrijke rol spelen. Investeren in een positieve opvoeding, talentontwikkeling, een
succesvolle schoolloopbaan en doorstroom naar werk ligt aan de basis van welbevinden,
economische zelfstandigheid en democratisch burgerschap. Daarom wil de gemeente ook
blijven investeren in de Eemnesser sportverenigingen. Een kindvriendelijk beleid waarin de
jeugd wordt gestimuleerd om meer te bewegen en om in club of teamverband in een sociale
omgeving op te groeien. De sportclubs zijn dan ook belangrijk bij het jeugdbeleid. Met
de Eemnesser sportverenigingen wordt een convenant gesloten waarin het veilig sporten
centraal staat, in dit convenant staat centraal de bejegening van jeugdigen (voorkomen van
ongewenst gedrag), worden eisen geformuleerd voor de begeleiding en veiligheid
(bijvoorbeeld een VOG en diploma's of cursussen), verantwoord omgaan met alcohol en
worden afspraken gemaakt over vroegsignalering bij probleemkinderen. Met de scholen
vormen de sportclubs immers een belangrijke sociale omgeving voor de in Eemnes
opgroeiende jeugd.
pagina 6 van 6