Algemene Voorwaarden inzake levering elektriciteit

Algemene Voorwaarden inzake levering elektriciteit en/of gas
Zakelijke Kleinverbruikers – augustus 2014
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Aansluiting (elektriciteit/gas); de kabel of leiding die de Installatie van de
Klant met het Net verbindt en alle door de Netbeheerder in of aan die kabel
of leiding aangebrachte apparatuur;
ATO: de aansluit- en transportovereenkomst tussen de Klant en een
Netbeheerder met betrekking tot de Aansluiting en het transport van
elektriciteit of gas naar het punt waarop de Installatie op het Net van de
Netbeheerder respectievelijk de Neteigenaar is aangesloten;
Elektriciteitswet: de wet van 2 juni 1998, inclusief wijzigingen daarvan;
Gaswet: de wet van 22 juni 2000, inclusief wijzigingen daarvan;
Installatie (elektriciteit/gas): het samenstel van elektriciteitskabels en
bijbehoren respectievelijk gasleidingen en bijbehoren te rekenen na de
Meetinrichting bezien vanaf het Net, of een daarmee tussen Klant en de
Netbeheerder overeengekomen gelijk te stellen plaats van overgang;
Klant: rechts- of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van een
beroep of bedrijf die met Leverancier een Leveringsovereenkomst is
aangegaan of wil aangaan en die beschikt over een
Kleinverbruikaansluiting;
Kleinverbruikaansluiting: een Aansluiting voor elektriciteit met een totale
maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3x80A (Ampère) en/of gas met
een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40m3 (n) (normale kubieke
meter) per uur, tenzij de Aansluiting op grond van wettelijke bepalingen als
grootverbruikaansluiting wordt beschouwd;
Leverancier: De Vrije Energie Producent B.V., handelend onder de naam
“DVEP Energie” en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer: 08121108, zie www.dvep.nl;
Levering: de beschikbaarstelling door Leverancier van elektriciteit en/of gas
op het Net, niet zijnde het transport, van de tussen Leverancier en de Klant
overeengekomen hoeveelheid elektriciteit en/of gas;
Leveringsovereenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Klant
inzake de koop, verkoop en levering van elektriciteit en/of gas en
aanverwante diensten, inclusief bijlage(n) waaronder deze algemene
voorwaarden;
Meetbedrijf: zoals gedefinieerd in de artikelen 1 van de Elektriciteits- en
Gaswet;
Meetinrichting: het samenstel van apparatuur dat ten minste tot doel heeft
de uitgewisselde hoeveelheid elektriciteit en/of gas tussen Leverancier en
de Klant te meten;
Net: een (transport)net als omschreven in artikel 1, eerste lid, sub i van de
Elektriciteitswet, dan wel (voor gaslevering) als omschreven in artikel 1,
eerste lid, sub d van de Gaswet;
Netbeheerder: een vennootschap die op grond van de Elektriciteitswet dan
wel de Gaswet is aangewezen voor het beheer van één of meer Netten;
Neteigenaar: degene aan wie de eigendom toebehoort van het Net als
bedoeld in artikel 10 lid 3 van de Elektriciteitswet respectievelijk artikel 2 lid
1 van de Gaswet waarop de Installatie is aangesloten;
Partijen: de Klant en Leverancier gezamenlijk;
Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
Leveringsovereenkomsten, aanvragen van Klant en/of aanbiedingen
van Leverancier daartoe.
2.2 Op de Leveringsovereenkomst zijn tevens de kwaliteitscriteria van
Leverancier van toepassing welke zijn in te zien en te downloaden op
de website van Leverancier via de navolgende (directe) hyperlink:
www.dvep.nl/algemene-voorwaarden
2.3 Bij strijdigheid tussen de bepalingen van deze algemene
voorwaarden en de Leveringsovereenkomst prevaleren de
bepalingen van de Leveringsovereenkomst.
2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
indien deze Schriftelijk en rechtsgeldig tussen Partijen zijn
overeengekomen.
2.5 In de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zal
Leverancier een regeling treffen naar redelijkheid.
Artikel 3. Leveringsovereenkomst
3.1 De Leveringsovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de
aanvraag van de Klant door Leverancier respectievelijk door
aanvaarding door de Klant van de aanbieding van Leverancier.
3.2 De Leveringsovereenkomst gaat in op de overeengekomen
aanvangsdatum of, indien geen aanvangsdatum is overeengekomen,
zodra de eerste Levering aan de Klant plaatsvindt.
3.3 Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel heeft Leverancier
het recht om vóór of bij de aanvaarding van de aanvraag van de
Klant dan wel na totstandkoming van de Leveringsovereenkomst,
doch voordat de Levering aanvangt, het betalingsgedrag van de
Klant te (laten) toetsen en desgewenst zekerheden als bedoeld in
artikel 14 van deze algemene voorwaarden te vragen.
3.4 Leverancier is gerechtigd de Leveringsovereenkomst niet te sluiten of
indien de Leveringsovereenkomst al is aangegaan maar nog geen
Levering heeft plaatsgevonden, de begindatum van de Levering uit te
stellen en/of de Levering op te schorten dan wel de
Leveringsovereenkomst te ontbinden, indien:
a.
de Klant zich niet op een door Leverancier aan te geven wijze
identificeert en/of andere voor de beoordeling van de aanvraag door
Leverancier benodigde gegevens niet verstrekt;
b.
de Klant in verzuim verkeert ten aanzien van een vordering met
betrekking tot de Levering dan wel een andere opeisbare vordering
die Leverancier op haar heeft, met inbegrip van die ter zake van
Levering ten behoeve van een ander respectievelijk vorig Perceel,
mits voldoende samenhang bestaat tussen de vordering en de
aanvraag om de weigering te rechtvaardigen;
c.
de Klant de door Leverancier gestelde leveringsvoorwaarden,
daaronder begrepen gevraagde zekerheden, niet aanvaard of
nakomt, of
d.
aannemelijk is dat Klant één of meer bepalingen of voorschriften uit
de Leveringsovereenkomst of toepasselijke wet- of regelgeving niet is
nagekomen of nakomt.
3.5 Indien de Leveringsovereenkomst op grond van artikel 3.4 van deze
algemene voorwaarden wordt ontbonden wordt eveneens de ATO
die tegelijk met de Leveringsovereenkomst tot stand is gekomen
geacht te zijn ontbonden.
3.6 Indien de Leveringsovereenkomst met twee of meer personen wordt
aangegaan is sprake van hoofdelijke verbondenheid voor de
nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de
Leveringsovereenkomst.
3.7 De leveringsverplichting uit hoofde van de Leveringsovereenkomst
eindigt indien de aan Leverancier verleende leveringsvergunning
wordt ingetrokken.
3.8 De Klant is zonder schriftelijke toestemming van Leverancier niet
gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de
Leveringsovereenkomst aan een derde over te dragen. Aan deze
toestemming kan Leverancier voorwaarden verbinden.
Perceel: de roerende of onroerende zaak, het gedeelte of samenstel
daarvan ten behoeve waarvan de Levering geschiedt of zal geschieden;
Schriftelijk: hieronder wordt in deze algemene voorwaarden niet alleen
communicatie op papier verstaan, maar tevens elektronische communicatie
via e-mail.
1
3.9
Indien Leverancier haar rechten en verplichtingen uit de
Leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk overdraagt aan c.q.
laat uitvoeren door een derde partij, zal zij dit tijdig aan Klant
mededelen. De Klant verleent hierbij bij voorbaat haar toestemming
aan een dergelijke overdracht indien Leverancier jegens de Klant
aansprakelijk blijft voor de nakoming door deze derde óf de
overdracht plaatsvindt in verband met de overdracht van de
onderneming van Leverancier. In andere dan laatstbedoelde gevallen
is de Klant gerechtigd de Leveringsovereenkomst binnen 30
kalenderdagen na voornoemde mededeling middels opzegging
kosteloos te beëindigen.
Artikel 4. Aansluit- en transportovereenkomst (ATO)
4.1 Op grond van toepasselijke wet- en regelgeving sluit Leverancier
namens de Netbeheerder de ATO met de Klant en brengt
Leverancier (namens de Netbeheerder) de uit hoofde van de ATO
periodiek verschuldigde vergoedingen in rekening bij de Klant. De
ATO wordt op verzoek van de Klant aan haar toegezonden.
4.2 Klant dient de in artikel 4.1 genoemde vergoedingen uitsluitend aan
Leverancier te voldoen. Na volledige en tijdige voldoening van deze
vergoedingen aan Leverancier heeft de Klant jegens de
Netbeheerder bevrijdend betaald.
4.3 Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden voor facturering
en betaling van de Netbeheerder én deze algemene voorwaarden,
gelden deze algemene voorwaarden.
Artikel 5. Machtigingen Leverancier
5.1 De Klant machtigt hierbij Leverancier al datgene te doen dat nodig is
om per de datum waarop de Leveringsovereenkomst ingaat, de
fysieke levering te (laten) starten, waaronder:
a.
het bij een Netbeheerder opvragen van de gegevens over het
verbruik van de Klant in de voorafgaande jaren bij het door
Netbeheerders ingestelde toegankelijke meetregister als bedoeld in
de Informatiecode Elektriciteit en Gas;
b.
het opvragen van de einddatum en de opzegtermijn van de lopende
leveringsovereenkomst bij degene die op grond daarvan de huidige
levering verzorgt of bij het door energieleveranciers ingestelde
centraal contracteinderegister;
c.
het opzeggen van de lopende leveringsovereenkomst gas en/of
elektriciteit, en/of
d.
het bij de Netbeheerder aanvragen van een ATO en het - bij
verhuizing - opzeggen van de lopende ATO.
Artikel 6. Opschorting Levering ingeval van beperking of
onderbreking transport
6.1 Indien het transport van elektriciteit en/of gas beperkt of onderbroken
is, is Leverancier bevoegd de Levering op te schorten, de afname
voor bepaalde doeleinde(n) te verbieden of aan de Levering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
6.2 Een opschorting of beperking van de Levering als genoemd in artikel
6.1 laat de geldigheid en looptijd van de Leveringsovereenkomst
onverlet.
Artikel 7. Gevolgen niet-nakoming verplichtingen onder
Leveringsovereenkomst door Klant
7.1 Leverancier is bevoegd na voorafgaande schriftelijke en laatste
aanmaning de Levering op te schorten en/of de
Leveringsovereenkomst te ontbinden, indien de Klant één of meer
van zijn verplichtingen uit hoofde van de Leveringsovereenkomst
jegens Leverancier alsnog niet nakomt dan wel uit hoofde van de
ATO geen recht meer heeft op aansluiting en transport van
elektriciteit en/of gas.
7.2 De in artikel 7.1 genoemde opschorting van de Levering wordt pas
ongedaan gemaakt nadat de reden daarvoor is weggenomen en de
kosten die voor Leverancier redelijkerwijs voortvloeien uit de
opschorting en hervatting van de Levering, alsmede eventueel door
Leverancier in verband daarmee geleden schade, geheel zijn
voldaan. Leverancier kan aan de hervatting van de Levering
aanvullende leveringsvoorwaarden van Klant verlangen.
7.3 Het rechtmatig gebruik door Leverancier van zijn bevoegdheden als
bedoeld in dit artikel 7 en/of artikel 6 leidt nimmer tot
aansprakelijkheid van Leverancier voor de eventueel daaruit
voortvloeiende schade bij de Klant.
Artikel 8. Bepaling omvang Levering
8.1 De omvang van de Levering wordt vastgesteld op basis van de
gegevens verkregen met behulp van de Meetinrichting. Voornoemde
gegevens worden te allen tijde door het door Leverancier
ingeschakelde Meetbedrijf gecollecteerd, gevalideerd en vastgesteld.
Voor zover nodig werkt de Klant er aan mee dat Leverancier of het
door Leverancier aangewezen Meetbedrijf daartoe tijdig alle
relevante gegevens krijgt respectievelijk kan krijgen.
8.2 Indien Leverancier niet tijdig kan beschikken over de voor hem
relevante gegevens of indien bij het opnemen van de meter dan wel
bij het verwerken van de meetgegevens een kennelijke fout is
gemaakt, is Leverancier bevoegd de omvang van de Levering te
schatten naar de ter beschikking van Leverancier staande gegevens
hieromtrent, onverminderd de plicht van Leverancier om, zo mogelijk,
het werkelijk geleverde alsnog overeenkomstig het bepaalde in lid 1
vast te stellen en dat in rekening te brengen.
Artikel 9. Onderzoek van de Meetinrichting en/of meetgegevens
9.1 De Meetinrichting en de meetgegevens worden geacht juist te zijn,
wanneer de Meetinrichting en de meting voldoen aan de bij of
krachtens de wet daaraan gestelde eisen.
9.2 In geval van twijfel over de juistheid van de Meetinrichting en/of
meetgegevens kan elk der Partijen het in artikel 8.1 genoemde
Meetbedrijf met betrekking tot de Meetinrichting en meting bij de
Klant, om opheldering verzoeken. Blijft er twijfel over de juistheid van
de Meetinrichting en/of meetgegevens bestaan, dan kan elk der
Partijen verlangen dat de Meetinrichting en/of de meetgegevens
worden onderzocht door een voor beide Partijen aanvaardbaar ander
erkend Meetbedrijf.
9.3 Indien uit het onderzoek door een onpartijdig erkend Meetbedrijf volgt
dat de Meetinrichting en de meting worden geacht juist te zijn, zijn de
kosten van dit onderzoek voor rekening van degene op wiens
verzoek dit onderzoek is verricht. Indien uit dit onderzoek volgt dat de
Meetinrichting en/of de meting niet juist zijn, zijn de kosten van dit
onderzoek voor rekening van de Klant.
9.4 Indien blijkt dat de Meetinrichting en/of de meting niet juist zijn, stelt
Leverancier de omvang van de Levering vast aan de hand van de
uitkomsten van het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over
de periode dat de Meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd en/of de
meting onjuist is geweest, doch ten hoogste over een tijdvak van
vierentwintig maanden gerekend vanaf het moment dat de ene partij
zijn twijfel over de juistheid van de Meetinrichting en/of meting
aantoonbaar bij de andere partij heeft geuit. In geval van fraude zal
echter in overleg met de Netbeheerder respectievelijk de Neteigenaar
herberekening over de volledige periode plaatsvinden.
9.5 Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het
vaststellen van de omvang van de Levering, is Leverancier, na
overleg met de Netbeheerder respectievelijk de Neteigenaar én het
erkende Meetbedrijf met betrekking tot de Meetinrichting en meting
bij de Klant, bevoegd de omvang van de Levering over het
desbetreffende tijdvak in redelijkheid te schatten naar de ter
beschikking van Leverancier staande gegevens hieromtrent.
9.6 Indien uit hoofde van dit artikel 9 een onderzoek van de
Meetinrichting en/of meetgegevens wordt verlangd, is Leverancier
gerechtigd de Netbeheerder respectievelijk de Neteigenaar én het
erkende Meetbedrijf met betrekking tot de Meetinrichting en meting
bij de Klant onverwijld over dit onderzoek en de resultaten hiervan te
informeren.
9.7 Indien uit hoofde van de ATO of anderszins een onderzoek van de
Meetinrichting en/of meetgegevens wordt verlangd, is de Klant
verplicht dit Leverancier onverwijld mede te delen en Leverancier na
afloop van het onderzoek onverwijld te informeren over de resultaten
van het onderzoek. De leden 1, 4 en 5 zijn van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 10. Facturatie en betaling
10.1 Leverancier brengt de Klant de op grond van de
Leveringsovereenkomst verschuldigde bedragen in rekening middels
automatische incasso en/of voorschotfactuur. Indien Partijen geen
automatische incasso zijn overeengekomen dient de Klant een
factuur van Leverancier binnen te voldoen overeenkomstig hetgeen
hieromtrent in de Leveringsovereenkomst is bepaald.
10.2 De in artikel 10.1 genoemde bedragen zullen door Leverancier
worden verhoogd met de belastingen, toeslagen en heffingen die
Leverancier krachtens een overheidsbesluit gerechtigd of verplicht is
in rekening te brengen.
2
10.3 De Klant is Leverancier de tarieven en vergoedingen verschuldigd
zoals overeengekomen in de Leveringsovereenkomst.
10.4 Indien Leverancier dit verlangt, is de Klant maandelijks voorschotten
verschuldigd op hetgeen hij wegens de Levering over het lopende
tijdvak zal moeten betalen. Leverancier bepaalt op basis van
historische meetdata van Klant de hoogte van voornoemd
voorschotbedrag, het tijdstip waarop de voorschotbedragen in
rekening worden gebracht en wanneer de periodieke afrekening
plaatsvindt. Deze periodieke afrekening vindt in ieder geval één keer
per kalenderjaar plaats waarbij voornoemde in rekening gebrachte
en/of betaalde voorschotten in mindering zullen worden gebracht. De
Klant kan Leverancier bij gemotiveerde gewijzigde omstandigheden
verzoeken de hoogte van het voorschotbedrag te wijzigen.
10.5 Bij verhuizing of beëindiging van de Leveringsovereenkomst brengt
Leverancier de verschuldigde vergoedingen door middel van een
gespecificeerde factuur overeenkomstig haar kwaliteitscriteria bij de
Klant in rekening.
10.6 Indien de Klant niet volledig en/of tijdig de nota’s van Leverancier
heeft voldaan, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling van
rechtswege in verzuim. Indien de Klant in verzuim verkeert is hij,
naast het openstaande gefactureerde bedrag, ook de wettelijke rente
voor handelstransacties verschuldigd voor iedere kalenderdag dat
volledige betaling uitblijft.
10.7 Indien de Klant niet binnen voornoemde (eerste) betalingstermijn
heeft betaald (en derhalve in verzuim verkeert), deelt Leverancier
hem dit schriftelijk mee en stelt daarbij een nieuwe en laatste termijn
van betaling vast, met dien verstande dat indien de Klant Leverancier
heeft gemachtigd tot automatische incasso Leverancier een tweede
poging zal doen het verschuldigde bedrag te incasseren.
10.8 Indien volledige en tijdige betaling door Klant is uitgebleven na het
verstrijken van de periode genoemd in lid 7 van dit artikel zal
Leverancier tot incasso van het verschuldigde bedrag over moeten
gaan. In dat geval is de Klant naast voornoemde wettelijke rente
zowel de gerechtelijke- als de buitengerechtelijke kosten aan
Leverancier verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten
worden hierbij vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom.
10.9 Zowel de in artikel 10.6 genoemde wettelijke rente als de in artikel
10.8 bedoelde bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar.
10.10 De Klant is gerechtigd de bij hem in rekening gebrachte bedragen te
verrekenen met enig bedrag dat Leverancier aan hem verschuldigd
is, mits wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor verrekening. Het
is de Klant echter niet toegestaan te verrekenen met voorschotten als
bedoeld in artikel 10.4.
Artikel 11. Verhuizing
11.1 Tenzij de Leveringsovereenkomst rechtsgeldig is opgezegd, blijft de
Leveringsovereenkomst bij verhuizing van de Klant in stand.
11.2 Bij verhuizing is de Klant verplicht om Leverancier:
a.
ten minste 10 werkdagen voordat hij het oude Perceel verlaat, in te
lichten omtrent de aanstaande verhuizing en zijn nieuwe adres;
b.
uiterlijk 5 werkdagen nadat hij het oude Perceel heeft verlaten door
middel van een door hem (en bij voorkeur ook door de nieuwe
eigenaar/bewoner) ondertekende verklaring in te lichten over de
standen van de Meetinrichting bij vertrek, en
c.
uiterlijk 5 werkdagen nadat hij het nieuwe Perceel ter beschikking
heeft gekregen door middel van een door hem (en bij voorkeur ook
door de oude eigenaar/bewoner) ondertekende verklaring in te
lichten over de standen van de Meetinrichting bij intrek.
11.3 Bij verhuizing informeert Leverancier de Klant over de opzegging van
de ATO voor het oude Perceel en het aangaan van een ATO voor het
nieuwe Perceel.
11.4 Indien het elektriciteits- of gasverbruik naar verwachting van
Leverancier in het nieuwe Perceel sterk zal afwijken van het
elektriciteits- of gasverbruik in het oude Perceel, is Leverancier
gerechtigd de Leveringsovereenkomst te wijzigen.
11.5 Indien de Klant bij een verhuizing tijdelijk niet over een Aansluiting
beschikt, worden in overleg tussen Leverancier en de Klant de
verplichting tot levering van Leverancier opgeschort tot het moment
dat de Klant op het nieuwe Perceel over een Aansluiting beschikt.
Indien de Klant bij een verhuizing tijdelijk over twee Aansluitingen
beschikt, zal Leverancier zowel ten behoeve van het oude als ten
behoeve van het nieuwe Perceel tegen de overeengekomen
voorwaarden elektriciteit en/of gas leveren, tenzij redelijkerwijs niet
van Leverancier verlangd kan worden dat zij ook nog ten behoeve
van het oude Perceel elektriciteit en/of gas tegen de
overeengekomen voorwaarden blijft leveren.
Artikel 12. Overige verplichtingen Klant
12.1 De Klant dient zijn medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de
Leveringsovereenkomst. Hij zal in ieder geval Leverancier alle
noodzakelijke gegevens verstrekken en Leverancier zo spoedig
mogelijk op de hoogte stellen van alle gegevens, voorvallen en
wijzigingen in omstandigheden die voor de uitvoering van de
Leveringsovereenkomst van belang kunnen zijn, waaronder:
door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of
onregelmatigheden in de Meetinrichting, verbreking van de
verzegeling daaronder begrepen;
door hem voorziene substantiële afwijkingen van zijn gas- en/of
elektriciteitsverbruik, het zelf gaan opwekken van elektriciteit en het
gaan betrekken of het in een andere omvang dan voorheen gaan
betrekken van elektriciteit en/of gas van derden daaronder begrepen;
adres- c.q. naamswijzigingen, voor zover van toepassing emailadreswijzigingen daaronder begrepen, en/of
wijzigingen van banknummer en rekeningadres.
12.2 Het is de Klant niet toegestaan handelingen te verrichten of te doen
verrichten, waardoor de omvang van de Levering niet of niet juist kan
worden vastgesteld.
12.3 Indien de Klant toerekenbaar in strijd heeft gehandeld met een in dit
artikel 12 bedoelde verplichting, kan Leverancier hem, indien er
sprake is van niet door de Meetinrichting geregistreerd verbruik van
gas en/of elektriciteit, de kosten van de geschatte feitelijke levering
van gas en/of elektriciteit in rekening brengen en/of
schadevergoeding verlangen.
Artikel 13. Teruglevering elektriciteit (indien van toepassing)
Indien de Klant elektriciteit teruglevert aan het Net via een
Kleinverbruikaansluiting, zal Leverancier de door de Klant teruggeleverde
hoeveelheid elektriciteit op jaarbasis verrekenen (“salderen”) tot maximaal
de door de Klant op die aansluiting afgenomen hoeveelheid elektriciteit. Dat
betekent dat de terugleververgoeding op jaarbasis maximaal gelijk is aan
de totale prijs die de Klant voor de afgenomen elektriciteit betaalt. Indien de
afgenomen hoeveelheid elektriciteit minder is dan de teruggeleverde
hoeveelheid zal Leverancier een redelijke vergoeding aan de Klant bieden
voor het meerdere en voor zover van toepassing vindt saldering per
tariefzone (laag/hoogtarief) plaats.
Artikel 14. Kredietwaardigheidsonderzoek en zekerheidstelling
14.1 Leverancier is gerechtigd om te allen tijde een onderzoek te
(laten)verrichten naar de kredietwaardigheid van de Klant, ten einde
te kunnen beoordelen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen uit
hoofde van de Leveringsovereenkomst zal kunnen voldoen. Aan een
dergelijk onderzoek verleent de Klant zijn medewerking.
14.2 Leverancier is gerechtigd van de Klant vooruitbetaling te eisen van
de op grond van de Leveringsovereenkomst en ATO verschuldigde
bedragen.
14.3 Tenzij sprake is van de in artikel 14.2 genoemde vooruitbetaling kan
Leverancier een aanvullende zekerheid tot nakoming van de
betalingsverplichtingen van de Klant verlangen, zoals een
waarborgsom of een bankgarantie.
14.4 Een waarborgsom wordt door Leverancier teruggestort indien de
Klant alle vorderingen voortvloeiende uit de Leveringsovereenkomst
heeft voldaan en er geen door Leverancier namens de Klant
ingenomen financiële posities meer zijn welke direct voortvloeien uit
ingenomen inkooppositie(s). Indien de Klant niet binnen een door
Leverancier gestelde redelijke termijn alle openstaande vorderingen
voldoet, is Leverancier gerechtigd voornoemde vorderingen in
mindering te brengen op de waarborgsom alvorens terugstorting van
het restant van de waarborgsom aan de Klant plaatsvindt. De
waarborgsom wordt bij beëindiging van de Leveringsovereenkomst
uiterlijk zes weken na de eindfactuur teruggestort na aftrek van het
bedrag dat eventueel nog betaald moet worden.
14.5 Over de waarborgsom wordt door Leverancier geen rente vergoed.
Artikel 15. Aansprakelijkheid Leverancier
15.1 Indien de Klant door een aan Leverancier toe te rekenen
tekortkoming in de nakoming van de Leveringsovereenkomst schade
lijdt, is Leverancier met inachtneming van het bepaalde in de
volgende leden aansprakelijk voor de schade die hiervan een direct
en rechtstreeks gevolg is.
15.2 Voor alle schade geldt een drempelbedrag van € 55,- (vijfenvijftig
euro) voor de Klant, met dien verstande dat bij overschrijding het
drempelbedrag mede wordt vergoed.
3
15.3 Behoudens ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet of grove
schuld van Leverancier is in alle gevallen van vergoeding uitgesloten
schade aan zaken die door de Klant wordt gebruikt voor de
uitoefening van een bedrijf of een beroep, schade als gevolg van
bedrijfsstilstand, als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een
beroep of als gevolg van winstderving.
15.4 Indien en voor zover Leverancier jegens de Klant in het kader van
deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is, komt
schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van
ten hoogste € 1.250.000,- (éénmiljoentweehonderdvijftigduizend
euro) per gebeurtenis voor alle Klanten tezamen. Indien het totaal der
schade aan personen en/of zaken meer bedraagt dan € 1.250.000,zullen de aanspraken van de Klanten naar evenredigheid worden
voldaan. De vergoeding van schade, niet zijnde personenschade,
ongeacht de omvang van het totaal der schade, is bovendien beperkt
tot ten hoogste € 1.400,- (éénduizendvierhonderd euro) per Klant.
15.5 Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14)
kalenderdagen na het ontstaan aan Leverancier te zijn gemeld, tenzij
de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft
kunnen melden.
15.6 De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt
mede ten aanzien van derden die Leverancier ten behoeve van de
uitvoering van de Leveringsovereenkomst inschakelt, alsmede ten
aanzien van personen voor wie Leverancier of een dergelijke derde
aansprakelijk is.
Artikel 16. Overmacht
Onverminderd het bepaalde in artikel 15 van deze algemene voorwaarden
mag Leverancier zich op overmacht beroepen indien de afname door de
Klant wordt verhinderd door één van de volgende omstandigheden:
het niet of niet goed functioneren van een Installatie of Aansluiting
van de Klant;
een onderbreking of een beperking van de Levering ten gevolge van
het Net of een andere technische voorschakel in de elektriciteits- of
gasvoorziening;
het ontbreken, opschorten of beëindigen van een ATO, en/of
iedere andere omstandigheid in het kader van de Aansluiting en het
transport van elektriciteit of gas.
Artikel 17. Vastlegging en gebruik gegevens Klant
17.1 Leverancier legt in het kader van de aanvraag, totstandkoming en/of
uitvoering van de Leveringsovereenkomst en/of andere diensten
gegevens van de Klant vast.
17.2 Leverancier maakt gebruik van een centraal contracteinderegister
van leveranciers zodat de Klant geïnformeerd kan worden over een
eventuele samenloop van de Leveringsovereenkomst met een
andere overeenkomst tot energielevering en voor de klant die dit
wenst, het sluiten van een “dubbele” overeenkomst tot levering kan
worden voorkomen. Leverancier behoudt zich het recht voor duur en
opzeggingstermijn van de Leveringsovereenkomst in dit centrale
register vast te (laten) leggen.
Artikel 18. Klachten- en geschillenregeling
18.1 indien de Klant een vraag of klacht heeft over de totstandkoming of
uitvoering van de Leveringsovereenkomst of over de tarieven die
Leverancier namens de Netbeheerder factureert, dan legt de Klant
deze eerst voor aan Leverancier. Hoe de Klant een klacht aan
Leverancier voorlegt en binnen welke termijn hij een reactie op de
klacht of vraag ontvangt, is omschreven in de in artikel 2 van deze
algemene voorwaarden genoemde kwaliteitscriteria van Leverancier.
18.2 Indien een klacht niet naar tevredenheid van Partijen is opgelost kan
het resterende geschil zowel door de Klant als door Leverancier aan
de Geschillencommissie Energie worden voorgelegd of aan de
bevoegde rechter in Nederland. Uiterlijk drie maanden nadat de
klacht aan Leverancier is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij
de Geschillencommissie aanhangig te zijn gemaakt.
18.3 Indien de Klant een geschil voorlegt aan voornoemde
Geschillencommissie, is Leverancier aan deze keuze gebonden.
18.4 Indien Leverancier een geschil behandeld wil zien, stelt hij de Klant
schriftelijk voor het geschil te laten behandelen door voornoemde
Geschillencommissie. Leverancier kondigt daarbij aan dat hij het
geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter als de Klant
niet binnen vijf weken schriftelijk laat weten in te stemmen met
behandeling van het geschil door de Geschillencommissie. Indien
Leverancier, in het geval de Klant het verzoek heeft afgewezen of
niet binnen de termijn van vijf weken heeft geantwoord, het geschil
niet binnen twee maanden aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde
rechter, kan de Klant het geschil alsnog voor behandeling voorleggen
aan de Geschillencommissie.
18.5 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals
deze zijn vastgesteld in het Reglement Geschillencommissie Energie.
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege
van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een
vergoeding verschuldigd. Indien de Geschillencommissie oordeelt dat
de klacht van de Klant gegrond is, zal Leverancier de Klant
laatstbedoeld bedrag vergoeden.
Artikel 19. Wijziging algemene voorwaarden en tarieven
19.1 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen deze algemene
voorwaarden en/of de tarieven (inclusief eventueel verstrekte
kortingen) door Leverancier worden gewijzigd. Behoudens
tariefwijzigingen worden wijzigingen van de algemene voorwaarden
tenminste 10 kalenderdagen vóór inwerkingtreding aan de Klant
bekend gemaakt. Wijzigingen treden in werking op de in de
bekendmaking vermelde datum.
19.2 Leverancier maakt de in lid 1 van dit artikel bedoelde wijzigingen
bekend door middel van een persoonlijke kennisgeving en/of door
middel van een algemene kennisgeving op haar website. In de
kennisgeving wijst Leverancier de Klant op de mogelijkheid de
Leveringsovereenkomst tussentijds en kosteloos middels opzegging
te beëindigen.
19.3 De in lid 1 van dit artikel bedoelde wijzigingen gelden ook ten aanzien
van reeds bestaande Leveringsovereenkomsten, tenzij Partijen
Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
19.4 Leverancier kan deze algemene voorwaarden wijzigen indien
veranderingen in wet- en regelgeving Leverancier hiertoe dwingen.
Voornoemde wijzigingen geven de Klant niet het recht de
Leveringsovereenkomst middels opzegging (tussentijds) te
beëindigen.
19.5 Indien op enig moment een bepaling uit deze algemene voorwaarden
of de Leveringsovereenkomst nietig is, dan zal de tekst op zodanige
wijze worden aangepast dat deze geldig zal zijn en blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht.
Artikel 20. Looptijd en opzegging Leveringsovereenkomst
20.1 Tenzij anders tussen Partijen is overeengekomen geldt de
Leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
20.2 Indien de Leveringsovereenkomst een bepaalde looptijd heeft wordt
de Leveringsovereenkomst bij afwezigheid van een rechtsgeldige
opzegging na afloop van de termijn stilzwijgend verlengd voor de
duur van een maand. In de verlengingsperiode(s) zijn de variabele
tarieven van toepassing.
20.3 De Leveringsovereenkomst van onbepaalde tijd kan door Partijen
Schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn
van 30 kalenderdagen.
20.4 Indien Klant de Leveringsovereenkomst beëindigt zonder
inachtneming van de geldende opzegtermijn of voor het verstrijken
van de overeengekomen (bepaalde) looptijd, dan is Leverancier
gerechtigd een redelijke opzegvergoeding bij de Klant in rekening te
brengen gelijk aan maximaal 15% van de resterende (verwachte)
waarde van de Leveringsovereenkomst.
Artikel 21. Levering bij beëindiging Leveringsovereenkomst
Bij beëindiging van de Leveringsovereenkomst blijft de Levering in stand tot
het moment dat de Levering daadwerkelijk is overgenomen door een
andere energieleverancier of de Levering fysiek is beëindigd. Gedurende
deze overbruggingsperiode zijn de variabele tarieven op de Levering van
toepassing.
Artikel 22. Toepasselijk recht en inwerkingtreding algemene
voorwaarden
22.1 Op de Leveringsovereenkomst en deze algemene voorwaarden is
Nederlands recht van toepassing.
22.2 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 augustus 2014.
4