Bekijkt u hier het volledige programma

JvO LEZINGEN
Ook in de cursus 2014-2015 worden er door docenten van het Stedelijk Gymnasium Johan van
Oldenbarnevelt weer lezingen voor ouders gehouden. Elk jaar is er van de kant van de ouders veel
belangstelling voor deze lezingen, waar docenten van de school hun specifieke belangstelling voor
een bepaald onderwerp uitwerken in de vorm van een avondvullend programma. De avonden duren
van 20.00 – 22.00 uur en zijn vrij toegankelijk. Hier volgen de data en de namen van de docenten die
zullen spreken:
Lezing 1, 16 oktober 2014:
dr. J.J.C. Dee
Een vuur dat verteert of een vuur dat verwarmt? Man-vrouwverhoudingen en
liefde in de romans De nacht voor de scheiding, Gloed, De gravin van Parma
van Sandor Marai
De Hongaarse schrijver Sandor Marai (1900-1989) werd in Nederland opnieuw
ontdekt door de vertaling van zijn roman Gloed. Een aantal van zijn romans werd
de laatste tien jaar in Nederlandse vertaling opnieuw uitgegeven en zijn populariteit
werd in de afgelopen tijd een literair fenomeen. In deze lezing wordt kort stil
gestaan bij Marai's leven. Het hoofdaccent ligt op de interpretatie van drie romans,
die zich op een indringende manier bezig houden met man-vrouwverhoudingen,
liefde en seksualiteit. De nacht voor de scheiding: over de tragiek van verdrongen
hartstochten. Gloed: over het bedrog in de liefde. De gravin van Parma: over het
offer dat je moet brengen voor de liefde van je leven. Kortom, literatuur die ons
leven uitbeeldt!
Lezing 2, 13 november 2014
dr. G.C.L.M. Bakkum
De impact van de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Chr.
Let op! Voorafgaand aan de lezing wordt om 19.00 uur het bekroonde BBC-docudrama Pompei:
The last day (2003) vertoond. Docudrama en lezing kunnen los van elkaar worden bijgewoond.
In 79 na Chr. kwam de Vesuvius tot leven in een
uitbarsting die o.a. Pompeii en Herculaneum verwoestte. Recent onderzoek en het
ooggetuigenverslag van Plinius de Jongere hebben
het mogelijk gemaakt ons een goed beeld te
vormen van wat er feitelijk gebeurd is. Deze lezing
kijkt echter niet alleen naar het verloop van de
gebeurtenissen, maar houdt zich ook bezig met
een aantal vragen naar de impact ervan: Hoe
beleefde en zag men een dergelijke natuurramp?
Was het een straf van de goden, en zo ja,
waarvoor? Wat waren de toenmalige
wetenschappelijke verklaringen voor een dergelijk
verschijnsel? En wat verwachtte men – en had
men te verwachten – van de overheid, meer
specifiek van keizer Titus?
Lezing 3, 8 januari 2015
mevr. drs. M.C. Loeff
Schilderkunst in de Franse literatuur
Au calme clair de lune de Watteau….. schreef
Verlaine in één van de verzen van zijn dichtbundel
Les Fêtes galantes. En inderdaad is dit gedicht
een schilderij van Watteau maar dan op tekst
gezet.
Voor Proust is de schilderkunst zo mogelijk nog belangrijker dan
de literatuur. Swann, de hoofdpersoon uit Een liefde van Swann is
verliefd op Odette omdat ze zo lijkt op Sippora van het schilderij
van Botticelli.
En Bergotte, een andere persoon uit
Prousts oeuvre sterft, overweldigd als hij is door de schoonheid van de
lichtval op dat kleine stukje dak in een schilderij van Vermeer.
Met aandacht voor:
Marcel Proust; Een liefde van Swann
Paul Verlaine; Clair de Lune uit; Les Fêtes galantes
Lezing 4, 5 februari 2015
mevrouw drs. J.J. Meijer en mevrouw drs. E. Booy
Workshop presentatietechnieken
Hoe houd je je presentatie boeiend? Hoe betrek je het publiek actief bij je presentatie? Hoe kun je
stem, ogen en houding inzetten om het publiek te bereiken?
Voor deze workshop vragen we u een presentatie van
ongeveer twee minuten voor te bereiden zonder gebruik te
maken van een scherm. Deze presentatie moet gaan over iets
waar u enthousiast over bent: een vakantieland, een hobby,
een boek of film of iets dergelijks. Neem één voorwerp mee
dat bij uw presentatie past. Wij geven feedback op de
presentaties en we wisselen de presentaties af met
verschillende oefeningen.
De bedoeling is om in twee groepen te gaan werken. Aan het
einde van de avond kunt uw presentatie nog een keer houden
voor een vers publiek (de andere groep)!
Om iedereen genoeg aandacht te kunnen geven, kunnen er
maximaal twintig mensen meedoen.
Elsbeth Booy (docent Nederlands) en Judith Meijer (docent
drama) geven samen de module presentatietechnieken voor
leerlingen van het JvO.
Lezing 5, 12 maart 2015
Dr. G.C.L.M. Bakkum
Het beeld van de Germaanse ‘barbaar’
De geschiedschrijver Tacitus (ca. 55-117) beschrijft in de Germania (uit
het jaar 98) de voor de Romeinen grotendeels onbekende wereld van de
Germanen. Zijn beschrijving is bijzonder gekleurd, zowel op de negatieve
als op de positieve punten: aan de Germanen wordt zowel een inferieure
materiële cultuur als een superieure morele cultuur toegeschreven. In
deze lezing zal een aantal voorbeelden hiervan aan de orde komen, en
zullen Tacitus’ motieven besproken worden om dit te doen. Meer
aandacht zal echter worden besteed aan de grote invloed die Tacitus’
Germania heeft gehad op het beeld van ‘de Germaan’ zoals dat in later
eeuwen ontstond en op diverse manieren werd gebruikt en misbruikt,
zowel in positieve zin (de ‘nobele wilde’ van Rousseau) als in negatieve
zin (als het ‘blonde beest’ van het nazisme en daaraan verwante
stromingen).
Lezing 6, 16 april 2015
Mevrouw drs. S. Ekkelboom
`Het boek was toch beter dan de film.’ De (Nederlandse) literaire film in vogelvlucht
Als literatuurdocent mag je soms al blij zijn, wanneer een leerling op zijn
minst de film van een boek heeft gezien. Je kunt jezelf de vraag stellen of
een verfilming per definitie minderwaardig is aan haar papieren
voorganger. Deze avond wil ik het graag hebben over de ontwikkeling
van de ‘betere’ Nederlandse film en over boekverfilmingen. We zullen aan
de hand van filmfragmenten en quotes discussiëren over de vraag wat
een film ‘goed’ maakt, en wanneer een filmadaptatie geslaagd is.
Tot slot: de pubquiz. Wie weet het meest van (Nederlandse) klassiekers
op het witte doek?
Lezing 7, 21 mei 2015
dr. J.J.C. Dee
Eerbied voor het leven - de ethiek van Albert Schweitzer
Albert Schweitzer (1875-1965) is vooral bekend geworden door zijn
unieke visie samengevat in de woorden 'eerbied voor het leven'. Hij wees
via zijn ethiek en levenshouding op de onderliggende universele principes
die alle humanitaire en religieuze stromingen met elkaar verbindt.
Schweitzers voornaamste bijdrage aan het denken van de twintigste
eeuw bestond uit zijn positieve gerichtheid op het menselijk leven. Hij
waarschuwde voor alles wat de kwaliteit van het leven in de weg stond en
hij had een diep respect voor wat de kwaliteit van het leven bevorderde.
Hij koos radicaal voor het leven, onder het motto: 'Ik ben leven dat leven
wil, te midden van leven dat leven wil.' Via een dvd zal een overzicht
gegeven worden van Schweitzers leven en werk, in de lezing wordt zijn
ethiek van de eerbied voor het leven uiteen gezet.
U kunt zich voor de ouderlezingen opgeven bij de administratie: [email protected]
We rekenen op veel belangstelling!
Dr. J.J.C. Dee (organisatie)