In dit nummer oa - Nederlandse Politiebond.nl

02
tekst dick harte | foto’s ron rutten
werk en inkomen algemeen
APRIL 2014
LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND
In dit nummer o.a.:
TEAMCHEFS
Werkvloer benoemt
800 collega’s
tot selecteur
LFNP-BESLUIT
NPB bereidt
zich voor op
rechtszaken
HUISVESTING PDC
Korpschef past
formatieplan
enigszins
j a a r g a naan
g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
dePolitie
1
werk en inkomen algemeen
tekst dick harte | foto’s ron rutten
Bestuurlijke vernieuwing
Op de avond dat ik dit schrijf zijn alle regeringsleiders weer
naar huis en kijkt Nederland terug op een geslaagde Nuclear
Security Summit (NSS) in Den Haag. Ik was op maandag
24 maart al vroeg in de Hofstad aanwezig, samen met onze
regiobestuurders en organizers, om te zien hoe het de collega’s
verging. We kregen te horen dat her en der politiemensen in
behoorlijk vervelende situaties waren beland doordat de nodige
voorzieningen ontbraken: mobiele toiletten, eten en drinken,
slaapplaatsen. Op zich al frustrerend genoeg, maar helemaal
als je ook nog ellenlange diensten van zeventien uur of meer
moet draaien. De NPB vindt dat politiemensen die bij grootschalige evenementen worden ingezet – en dan telkens fantastisch werk doen – van de werkgever mogen verwachten dat
hij de zaken logistiek op orde heeft. Wat ging er mis? Maak
gebruik van ons meldpunt NSS-ervaringen (zie pagina 36)!
Congres op komst
Op dinsdag 13 en woensdag 14 mei houdt de NPB zijn driejaarlijkse bondscongres, dit keer in een conferentiezaal op het
terrein van de beroemde Amsterdamse dierentuin Artis. Ruim
honderdvijftig NPB-leden zullen daar samen met het hoofdbestuur het algemene en het financiële beleid van de afgelopen
jaren evalueren, zich buigen over de uitkomsten van de NPBenquête ‘Werken bij de politie – een baan voor het leven?’ én
zo’n vijfenveertig congresvoorstellen bespreken en daarover
vervolgens stemmen. Pakweg vijftien van die voorstellen zijn
ingediend door het hoofdbestuur en gericht op het vernieuwen van de NPB.
Leden rechtstreeks betrokken
Zoals bekend bestaat het hoofdbestuur van de NPB uit drie
bezoldigde leden (de voorzitter, secretaris en penningmeester) en uit veertien vrijwilligers. Ons meest ingrijpende congresvoorstel is ongetwijfeld om deze onbezoldigde leden van
het hoofdbestuur voortaan rechtstreeks te laten kiezen door de
leden. Volgens de huidige statuten worden ze gekozen door het
congres, in principe eens in de drie jaar. Wat mij betreft gaan
de NPB-leden dat voortaan zelf doen – en dan eens in de vier
jaar. Een ander voorstel van het HB is namelijk om vanaf 2014
eens in de vier jaar een statutair vastgelegd verenigingscongres
te houden en eens in de twee jaar een themacongres over een
actueel, voor de NPB relevant onderwerp.
2dePolitie l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
Nieuwe afdelingsstructuur
Die rechtstreekse verkiezingen van de onbezoldigde hoofdbestuurders willen we laten plaatsvinden per NPB-afdeling. Wat
ons betreft krijgt elke afdeling een eigen vertegenwoordiger
in het HB, met uitzondering van de Landelijke Eenheid, het
Politiedienstencentrum en de Politieacademie. Het hoofdbestuur zal het congres voorstellen de leden die voor deze eenheden werken voortaan onder een regionale NPB-afdeling te
laten vallen. Dat is een omstreden voorstel, dus ik verwacht
daarover een pittige discussie in Artis.
Maximale zittingsduur
Ook heeft het HB het voorstel ingediend om hoofdbestuurders niet langer onbeperkt in dezelfde functie herkiesbaar te
laten zijn, maar maximaal twee achtereenvolgende termijnen
van vier jaar of drie termijnen van drie jaar (hangt ervan af wat
het congres op dat punt besluit). Volgens ons bevordert deze
maatregel een belangrijk streven van dit hoofdbestuur: het blijven maken van vernieuwend beleid.
Het hoofdbestuur heeft niet als enige hervormingsplannen
ingediend. Tijdens het congres zullen ook voorstellen van
NPB-afdelingen aan de orde komen over bijvoorbeeld het
aantal vertegenwoordigers dat elke afdeling naar de bondsraad mag sturen en hun maximale aantal zittingstermijnen.
Er staan trouwens ook voorstellen op de rol over heel andere
onderwerpen: het 45-jarig ambtsjubileum bijvoorbeeld, stageplekken voor jongeren, afbouwfuncties voor senioren, organizing, individuele roostering et cetera.
Vanaf maandag 8 april zijn alle congresvoorstellen te vinden op www.politiebond.nl. In de weken
daarna vinden door het hele land afdelingsvergaderingen plaats waarop de voorstellen worden besproken en leden hun standpunten kunnen meegeven aan
de afgevaardigden naar het congres. Ik zou zeggen:
maak vooral van die gelegenheid gebruik!
Han Busker,
bondsvoorzitter
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
bladwijzer
4
MEDEWERKERPARTICIPATIE
In de eerste weken van 2014 zijn tijdens vakbondsbijeenkomsten
in het hele land de achthonderd collega’s gekozen die namens hun
teamgenoten gaan plaatsnemen in de selectiecommissies voor de
teamchefs B en C. Inmiddels hebben ze allemaal een training
in het voeren van wervingsgesprekken gehad. ‘Het is een tijdrovend
proces dat zorgvuldig moet worden doorlopen,’ aldus NPB-bestuurder Albert Springer, ‘Maar het gaat veel opleveren. Je moet het zien
als een unieke kans om te bevorderen dat de Nationale Politie echt
gaat leiden tot meer professionele ruimte voor de individuele medewerkers.’
10
POLITIEDIENSTENCENTRUM
Na intensief overleg met de Centrale Ondernemingsraad heeft de
korpsleiding besloten het ondersteunend personeel toch op iets
anders over Nederland te verdelen dan ze oorspronkelijk van plan
was. Alleen wat betreft de locatie van de dienst Financiën houdt de
werkgever voet bij stuk. Welke diensten komen waar te zitten en
wat valt er te vertellen over de briefwisseling tussen NPB-voorzitter
Han Busker en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over het
Politiedienstencentrum?
VASTE PRIK
BUSKER2
De Blauwe Diender
19
Puzzel27
FNV Voordeel
28
Contact met de NPB
30
NPB Contactpersonen
31
Maak een collega lid!
33
Computerhoek35
Werk en inkomen algemeen
Achthonderd selecteurs gekozen en getraind
4
Wat een teamchef vooral moet kunnen…
5
NPB wil op alle teams een LFNP-teamchef
7
Leidinggevenden opgelet!
7
Waar blijven de OVW-periodieken? 11
Het functioneren van de PTSS-commissie 12
Op weg naar minder piketdiensten 13
2014: het jaar van het nieuwe politie-uniform
14
Korps past formatieplan dienstencentrum aan
21
Briefwisseling NPB/minister Opstelten over PDC 23
NPB-meldpunt NSS-ervaringen
36
Individuele belangenbehartiging
NPB bereidt zich voor op LFNP-rechtszaken
Rechtszaak AOW-gat: NPB bij civiele rechter aan verkeerde adres
8
6
Verenigingsnieuws
Freedom Trail 2014
16
coverfoto RON RUTTEN
Het volgende bondsblad verschijnt op
31 mei 2014. Kopij uiterlijk dinsdag 13
mei aanleveren bij de redactie (zie pagina 31).
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
NPB Gay
Het Roze in Blauw-team van de Landelijke Eenheid
25
NPB SportS
Meelopers gezocht!
16
Grote Prijs Gerard Verhulst 2014 19
l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
dePolitie
3
Achthonderd selecteurs
gekozen en getraind
Medewerkers nauw betrokken
bij selectie eigen teamchef
In de eerste maand van dit jaar zijn tijdens vakbondsbijeenkomsten in het hele land de achthonderd collega’s gekozen die namens hun teamgenoten gaan
plaatsnemen in de selectiecommissies voor de teamchefs B en C. Inmiddels hebben ze allemaal een training in het voeren van wervingsgesprekken gehad.
‘Het is een tijdrovend proces dat zorgvuldig moet
worden doorlopen,’ aldus NPB-bestuurder Albert
Springer, ‘Maar het gaat veel opleveren.’
Op vrijdag 15 januari 2013 spraken minister Opstelten en de politiebonden af dat de medewerkers een
belangrijke stem zouden krijgen bij het selecteren van
drie soorten leidinggevenden binnen de Nationale
Politie: de sectorhoofden (schaal 14) en de teamchefs
B en C (schaal 10 en 12). Een vernieuwende aanpak!
Nieuwe kijk op leiderschap
Zoals bekend kunnen medewerkers van de Nationale
Politie alleen worden aangesteld in een functie uit
het nieuwe Landelijk Functiegebouw Nederlandse
Politie (LFNP). Binnen dat gebouw is een duidelijke
scheiding aangebracht tussen twee soorten leidinggevende functies. Ten eerste heb je de functies die
uitsluitend bestaan uit het sturen op resultaten (prestatiemanagement) en het afhandelen van personeelszaken (human resource management of HRM). Die
functies – zoals sectorhoofd en teamchef B en C –
vallen onder het functiedomein Leiderschap. Daarnaast heb je de functies die onder andere bestaan uit
het leiding geven aan de uitvoering van de politietaak
en de ondersteuning daarvan. Die functies – zoals
operationeel expert, operationeel specialist, bedrijfsvoeringsspecialist en gespecialiseerd medewerker C –
vallen voortaan onder het functiedomein Uitvoering.
4dePolitie l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
tekst dick harte
Op aandringen van de bonden is voor het zoeken van
de beste kandidaten voor de leidinggevende functies sectorhoofd, teamchef B en teamchef C – de drie
functies direct onder de korpsleiding – een aparte
procedure afgesproken. Een reguliere sollicatieprocedure waarbij het oordeel van de werknemers over
de kandidaten zeer zwaar weegt. NPB-bestuurder
Albert Springer: ‘De manier waarop de leden van
de korpsleiding – de zogenaamde Top 61 – aan hun
functie waren gekomen had bij ons en bij onze leden
veel vragen opgeroepen. Dat proces was niet altijd
even transparant verlopen en voelde ook niet voor
iedereen redelijk. Samen met onze behoefte aan meer
medewerkersparticipatie was dat voor de NPB aanleiding om te pleiten voor een eerlijkere selectieprocedure voor de overige leidinggevenden.’
Vacatureprofielen
Hoe gaat dat in zijn werk? Om te beginnen stelt de
leiding van een politie-eenheid de vacatures op. Dat
gebeurt op basis van door de bonden goedgekeurde
standaard vacatureprofielen, ontleend aan de functiebeschrijvingen in het Landelijk Functiegebouw
Nederlandse Politie (LFNP). De leiding kan een
standaardprofiel aanvullen met een beperkt aantal
situationele eisen. Het is de bedoeling dat dat gebeurt
in zorgvuldig overleg met het betrokken team, het
gezag (de burgemeester) en eventuele andere relevante actoren.
Wie solliciteert naar een leidinggevende functie moet
verschijnen voor een selectiecommissie. Die bestaat
uit drie medewerkers, twee leidinggevenden en een
onafhankelijk voorzitter. Zij lezen de brieven, nodigen maximaal vijf sollicitanten uit op gesprek en kiezen uiteindelijk een kandidaat die ze voordragen bij
de politiechef of directeur. Voor de functies teamchef B en C zijn er 81 selectiecommissies in het leven
geroepen met daarin ongeveer 850 selecteurs namens
het personeel.
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
werk en inkomen algemeen
Wat een teamchef vooral
moet kunnen
tekst yntse koenen
Training wervingsgesprekken
Alle selecteurs namens het personeel hebben een
eendaagse training aangeboden gekregen in het voeren van wervingsgesprekken. Marjo Louwers, wervingsdeskundige bij Schouten & Nelissen, stoomde
de afgelopen maanden tientallen commissieleden
klaar. ‘We hebben zestig trainingen verzorgd met
een opkomst van bijna 100 procent, terwijl deelname
niet verplicht was. Dat zegt wel iets over de motivatie.’ Om te waarborgen dat de commissieleden kandidaten zo objectief mogelijk bevragen worden ze
getraind in de STARR-methode. Die lettercombinatie staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en
Reflectie. Sollicitanten krijgen een praktijkvoorbeeld
voorgelegd en moeten vervolgens met behulp van
deze methodiek duidelijk maken dat ze over de juiste
competenties beschikken.
De zeven kerncompetenties waarover leidinggevenden bij de Nationale Politie moeten beschikken zijn
besluitvaardigheid, coachen, netwerkvaardigheden,
politiek-bestuurlijke sensitiviteit, probleemanalytisch
vermogen, resultaatgerichtheid en samenbindend leidinggeven. Daarnaast moeten nieuwe leidinggevenden voldoen aan situationele en functie-specifieke
eisen. Simpel gezegd: snap je wat het werk van je
vraagt en wat de afdeling nodig heeft om optimaal te
functioneren? De criteria die daarbij worden gehanteerd, zijn in nauw overleg met de huidige medewerkers opgesteld.
Voordracht moet unaniem zijn
De selectiecommissie houdt rekening met de eisen
van diversiteit (geslacht, herkomst, leeftijd, ervaring)
en met het kabinetsbeleid inzake arbeidsvaliden.
Plaatsing gebeurt op basis van geschiktheid. De commissie komt unaniem tot een bindende voordracht;
zonder unanimiteit vindt er geen voordracht plaats.
Het is een zorgvuldig, maar ook tijdrovend en complex proces, beaamt Springer, ‘Maar het gaat ook veel
opleveren. Als we de juiste leidinggevenden selecteren, met de goede competenties en door medewerkers
zelf gekozen, kunnen ze rekenen op veel draagvlak.
En dat is, gezien de uitdaging voor de komende jaren,
hard nodig. Ook kunnen we op deze manier bevorderen dat de Nationale Politie echt gaat leiden tot meer
professionele ruimte voor de individuele medewerkers, bijvoorbeeld door een grotere medewerkerparticipatie: het actief betrekken van het personeel bij het
vormgeven van hun eigen werk en werkomstandig­
heden. j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
Dinsdag 11 maart 2014: NPB-regiobestuurder Yntse Koenen
overlegt met de selecteurs binnen de politie-eenheid Amsterdam.
Waar moeten de selecteurs op letten wat de NPB betreft?
Wij vinden het vooral belangrijk dat door de juiste bril naar
de kandidaten gekeken wordt. Het moet geen populariteitswedstrijd worden. Gebruikelijk is dat de beoordeling met
name afhangt van de vastgestelde kennis van het vak, visie
naar de toekomst en noodzakelijk geachte competenties.
Voor de NPB moeten nieuwe leidinggevenden vooral professionele ruimte kunnen geven aan de dienders.
Leidinggevenden moeten hun personeel kunnen steunen in hun initiatieven. De vakmensen moeten hun vak weer kunnen uitoefenen, in
plaats van te moeten dansen naar de pijpen van spreadsheets en quotaboekhouders. Het systeem moet niet minutieus van moment tot moment
de productie opleggen, het eigen vakkundige initiatief moet weer gestimuleerd worden.
Goed politiewerk
Leiders leggen wat de NPB betreft alleen bij uitzondering strikte orders
op. De hoofdmoot van hun leiderschap moet zijn dat ze het gesprek en
discussie met de medewerkers aangaan. Niet vanuit hun machtspositie,
maar vanuit de overtuiging dat vakmensen weten wat goed politiewerk
is. Leidinggevenden moeten kunnen luisteren en hun mensen steunen bij
het leveren van vakwerk.
Vertrouwen op vakkundigheid
Leidinggevenden moeten vertrouwen kunnen geven aan medewerkers die vanuit initiatief uitstekend tot samenwerking kunnen komen.
Ook als dat de strakke organisatiestructuren doorkruist. Want strakke
arbeidsdeling werkt demotiverend en verstikkend. In plaats van ‘de baas
mag het zeggen’ zal het motto moeten worden ‘wie het weet mag het
zeggen’, in verbinding met elkaar en met de samenleving.
l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
dePolitie
5
werk en inkomen algemeen
tekst dick harte
Rechtszaak AOW-gat
NPB bij civiele rechter
aan het verkeerde adres
De NPB kan zijn juridische strijd tegen de versnelde verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd zonder goede overgangsregeling niet voeren op basis van het burgerlijk recht.
Dat heeft de rechtbank Den Haag op woensdag 26 februari bepaald. Hij verklaarde de gezamenlijke civiele vordering
van een aantal vakbonden en de Stichting Belangen Gedupeerden AOW-gat niet-ontvankelijk. De NPB overweegt in
hoger beroep te gaan.
De juridische strijd van de NPB tegen het AOWbeleid van de huidige regering kent twee sporen. De
snelste manier om duidelijk te krijgen of dat AOWbeleid in strijd is met het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens is het aanspannen van een
civielrechtelijke procedure. In zo’n procedure kan
namelijk de vraag gesteld worden of het verhogen van
de AOW-leeftijd zonder fatsoenlijke compensatieregeling in principe rechtmatig is of niet. Het maakt
dan niet uit of het gaat om een verhoging van een
maand of van een jaar. Het nadeel van zo’n procedure
is echter dat een bond dan niet namens zijn leden kan
optreden, maar alleen namens zichzelf. Hij moet dus
aannemelijk maken dat zijn belangen als bond (ook)
geschaad zijn door het AOW-beleid.
De tweede juridische weg die de NPB volgt is het
benutten van de bestuursrechtelijke mogelijkheden om een besluit van de overheid aan te vechten.
Het nadeel daarvan is dat op basis van het bestuursrecht alleen geprocedeerd kan worden over bestaande
AOW-gaten. Tot op heden dus alleen over gaten van
maximaal twee maanden.
Rechten veiliggesteld
De NPB wilde zijn leden zo snel mogelijk uitsluitsel
bieden, maar ze tegelijkertijd geen risico laten lopen.
Daarom is besloten enerzijds als bond een civiele
procedure aan te spannen en anderzijds alle belanghebbenden te adviseren een individuele bezwaarprocedure te starten tegen het besluit van de Sociale
Verzekeringsbank (de instantie die de AOW uitvoert)
6dePolitie l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
over de startdatum van hun AOW-uitkering. Met de
SVB zijn afspraken gemaakt over het aanhouden van
de bezwaren en het selecteren van enkele zaken voor
proefprocessen bij de rechter. Op die manier zijn de
rechten van de leden veiliggesteld en kon de NPB de
civiele zaak met een gerust hart uitprocederen.
Eigen belang bonden
Zoals gezegd moesten de bonden de rechter ervan
zien te overtuigen dat zij een duidelijk eigen belang
hebben dat door het AOW-beleid van de regering
was geschaad, los van de belangen van hun leden.
Tijdens de zitting op donderdag 16 januari werd dan
ook betoogd dat de bonden door de eenzijdig afgekondigde verhoging van de AOW-leeftijd niet hadden kunnen voldoen aan hun verplichting om de
belangen van hun leden zo goed mogelijk te behartigen. Daardoor dreigden reputatieschade, ledenverlies
en het inboeten aan wervingskracht – zaken die op
den duur kunnen leiden tot een verminderde onderhandelingspositie.
Geen taak voor burgerrechter
De Haagse rechtbank was niet overtuigd. Op 26
februari oordeelde hij dat er voor de burgerrechter
geen taak was weggelegd in deze kwestie, aangezien
individuele gedupeerden zelf beroep konden instellen bij de bestuursrechter als ze het niet eens waren
met besluiten op een aangevraagde AOW-uitkering
of een beroep op een overbruggingsregeling. NPBvoorzitter Han Busker: ‘Wij zijn ons samen met de
andere betrokken FNV-bonden aan het beraden over
hoger beroep, omdat we volgens ons toch een goed
verhaal hebben.’
In afwachting van nadere juridische stappen adviseert de NPB collega’s die dit jaar
65 worden sowieso hun rechten veilig te
stellen door individueel bij de SVB bezwaar
aan te tekenen tegen hun nieuwe AOWgerechtigde leeftijd. Kijk voor meer informatie op de NPB-website of neem contact
op met de afdeling Individuele Belangenbehartiging (zie pagina 30). j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
tekst dick harte | foto’s ron rutten
Op alle teams een LFNP-teamchef!
De politiebonden willen dat de korpsleiding
van de Nationale Politie een onafhankelijk
onderzoek laat instellen naar de juistheid
van het personeelsplan op leidinggevend
gebied. In maar liefst twintig procent van de
gevallen blijkt het korps van plan een politieteam organisatorisch te laten managen door
medewerkers met een functie in de domeinen Uitvoering of Ondersteuning. Dat is in
strijd met het nieuwe functiegebouw LFNP,
waarin managementtaken alleen nog deel
uitmaken van functies in het domein Leiding.
Het was de bonden opgevallen dat in de formatieplannen van de Nationale Politie afdelingen voorkomen
zonder teamchef – een functie uit het LFNP-domein
Leiding. Desgevraagd kwam de korpsleiding op de
proppen met een lijst waaruit bleek dat aan 117 van
de 602 afdelingen van de Nationale Politie (dat is
19,5 procent) geen leidinggevende uit het LFNPdomein Leiding is toegekend. In plaats daarvan is
de bedoeling om die taak toe te vertrouwen aan een
medewerker uit de functiedomeinen Uitvoering of
Ondersteuning. Om precies te zijn: iemand met een
functie uit de vakgebieden operationeel specialist of
bedrijfsvoeringspecialist.
Schaaltje minder
Dit is een aanpak die lijkt te zijn ingegeven door
(oud) hiërarchisch denken (‘het mag wel een schaaltje minder zijn’) en niet door redeneren vanuit het
LFNP. De bonden vinden dat lastig te verteren. De
leidinggevenden komen door de reorganisatie Nationale Politie al stevig in de verdrukking, aangezien
het aantal leidinggevende functies meer dan gehalveerd wordt. Het is dan dubbel zuur als er ook nog
eens uit kostenoverwegingen leidinggevende functies
worden ingevuld vanuit een verkeerd LFNP-functiedomein. Daar komt nog bij dat veel medewerkers op
deze manier de mogelijkheid wordt onthouden om
mee te bepalen wie hun leidinggevende wordt. (Dat
geldt namelijk alleen voor chefs met een functie uit
het domein Leiding.)
De korpsleiding heeft laten weten niet bereid te zijn
op dit moment aanpassingen te doen. De bonden
nemen daar geen genoegen mee. Op donderdag 6
maart is besloten de discussie hierover voor te zetten in het overleg tussen de bondsvoorzitters en de
korpschef.
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
Leidinggevenden opgelet!
Solliciteren naar een leidinggevende functie binnen de Nationale Politie kan in bepaalde gevallen financieel heel onaantrekkelijk uitpakken. De werkgever weigert deze onbedoelde
blokkade weg te nemen en ontmoedigt daardoor geschikte kandidaten zich actief te gaan inzetten voor de beoogde nieuwe leiderschapscultuur.
Stel: u heeft nu een (leidinggevende) functie op schaal 11. Volgens de Transponeringstabel komt die functie het meest overeen
met de LFNP-functie Operationeel Specialist – een functie in
schaal 11 met meer dan 24 OVW-punten. Als u besluit te solliciteren op de functie van teamchef B (schaal 10 met meer dan 24
OVW-punten) en wordt gekozen, krijgt u schaal 10 en door het
aantal OVW-punten een uitloop naar het maximumbedrag in
schaal 11. Als u niet solliciteert of niet wordt gekozen, behoudt
u het recht op schaal 11 met een uitloop naar het maximumbedrag in schaal 12. Dat is zo afgesproken in de politie-CAO
2012/2014.
Hetzelfde geldt bij een eventuele sollicitatie naar de functie van
teamchef C (schaal 12) als uw huidige functie is gematcht met
een functie in schaal 13 met meer dan 24 OVW-punten.
De NPB en de andere bonden vinden dit een ongewenste situatie
en hebben minister Opstelten gewezen op de oorzaak: een onbedoeld gat in de regelgeving. De bewindsman bleek echter niet
bereid dat gat te dichten. Collega’s die willen solliciteren naar
een leidinggevende functie in een lagere schaal dan hun LFNPfunctie worden dan ook geadviseerd goed na te denken over de
mogelijke financiële gevolgen daarvan.
l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
dePolitie
7
NPB bereidt zich voor
op LFNP-rechtszaken
Al maanden zijn de juristen van de NPB-afdeling Individuele Belangenbehartiging dag in dag uit bezig
NPB-leden te helpen bij het aanvechten van dat ene
langverwachte besluit van de werkgever: de toekenning van een functie uit het nieuwe Landelijke Functiegebouw Nederlandse Politie. Het was de bedoeling
dat iedereen zou overgaan naar de LNFP-functie die
het meest overeenkomt met hun huidige werk, maar
heel veel medewerkers vinden dat in hun geval niet
gelukt.
In totaal riepen meer dan 1.500 collega’s de hulp van
de NPB in bij het aanspannen van een bezwaarprocedure tegen de door het korps gemaakte keuze. Naar
verwachting zal het korps vanaf eind april officieel
gaan reageren op de ingediende bezwaarschriften
door zogenaamde ‘beslissingen op bezwaar’ te versturen. Dat moeten er in totaal zo’n 9.000 worden,
dus het zal waarschijnlijk tot eind juni duren voordat ze allemaal de deur uit zijn. Tegen de beslissing
op bezwaar kan vervolgens binnen zes weken na ontvangst een beroepsprocedure worden aangespannen
bij de rechter.
Proefprocessen
Hoe gaan we dat aanpakken? De NPB is druk doende
met het in beeld brengen en bundelen van zaken. In
voorkomende gevallen is de NPB van plan de werkgever voor te stellen één zaak voor de rechter te brengen en de andere – identieke – zaken aan te houden.
Deze werkwijze bespaart uiteraard veel tijd en geld,
maar vereist de medewerking van de werkgever. Voor
leden van de NPB maakt het niet uit of er proefprocessen komen. Als de werkgever niet instemt met
aanhouding zullen alle zaken afzonderlijk voor de
rechter gebracht worden. Dit laatste geldt ook voor
zaken die op zichzelf staan; die zijn net zo belangrijk
en krijgen evenveel aandacht.
8dePolitie l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
Elke zaak telt
voor de NPB!
Weinig juridische ruimte
Het juridische LFNP-team van de NPB werkt niet
alleen hard aan het helpen van leden bij het indienen
van aanvullende bezwaargronden en het bestuderen
en sorteren van de enorme berg ingediende bezwaarschriften. Er wordt ook veel tijd gestoken in het analyseren van de mogelijkheden om het korps via de
rechter tot andere besluiten te dwingen. De voorlopige conclusie is dat de werkgever op dat gebied de
nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen. De
aanpak van de overgang naar het nieuwe functiegebouw is juridisch behoorlijk dichtgetimmerd. Het zal
dan ook zeker niet gemakkelijk worden de rechter te
laten twijfelen aan de rechtmatigheid van bepaalde
besluiten. Maar dat zal onze juristen en advocaten er
niet van weerhouden alles uit de kast te trekken om
het gelijk van onze leden te halen. Wat dat betreft telt
voor de NPB elke zaak.
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
tekst dick harte | foto ron rutten
individuele belangenbehartiging
Aanvullende LFNP-besluiten
De NPB adviseert collega’s die na 1 april 2013 van functie zijn
veranderd goed op te letten of ze in april inderdaad een aanvullend LFNP-besluit ontvangen. Zo niet, dan is het raadzaam
daarover aan de bel te trekken bij de werkgever. De officiële
registratie van je meest actuele LFNP-functie binnen het korps
is namelijk van groot belang voor je startpositie bij de komende
personele reorganisatie.
Heb je een aanvullend LFNP-besluit ontvangen en wil je daartegen bezwaar aantekenen? Neem dan gerust contact op met de
NPB-afdeling Individuele Belangenbehartiging. De NPB raadt
zijn leden steevast aan in hun bezwaarschrift meteen een of meer
gronden op te nemen. Onze juristen leveren je daarbij graag persoonlijk advies en tekstuele tips; zo nodig leveren ze ook een
compleet (aanvullend) bezwaarschrift aan.
IB’ers in de dop
Op vrijdag 14 maart volgde een gevarieerde groep
NPB-leden op het bondskantoor in Woerden de
eerste dag van de basisopleiding Individuele Belangenbehartiging, dit keer gegeven door NPB-jurist
Floris IJsendorn (derde van rechts). Die basisopleiding bestaat uit twee losse cursusdagen, met daarna
een of twee vervolgopleidingen naar keuze (disciplinair onderzoek en/of ziekte en re-integratie). Meer
over weten? Neem contact op met je afdeling of mail
naar [email protected]! foto jos van nieuwenhuizen
Op maandag 24 maart maakte de werkgever bekend dat een
bepaalde groep medewerkers ‘binnenkort’ een aanvullend
LFNP-besluit van hem zou krijgen. Het ging om collega’s die
na 1 april 2013 bij de Nationale Politie zijn komen werken of na
die datum zijn aangesteld in een andere functie binnen het korps.
Meestal was toen nog niet bepaald met welke LFNP-functie hun
nieuwe werk het meest overeenkwam en dus was in de officiële
aanstellingsbrief de ‘oude korpsfunctie’ nog gebruikt. Dat wordt
nu alsnog rechtgezet.
Telefoon: 0348 -707 433
E-mail: [email protected]
De NPB adviseert collega’s die na 1 april 2013 van functie zijn veranderd goed
op te letten of ze in april inderdaad een aanvullend LFNP-besluit ontvangen.
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
dePolitie
9
Naam LFNP-functie
OVWpunten
OVWpunten
Naam LFNP-functie
1
Administratief Secretarieel Medewerker A
0
14
Assistent B Intake & Service
32
2
Administratief Secretarieel Medewerker B
0
15
Medewerker Forensische Opsporing
32
3
Administratief Secretarieel Medewerker
8
16
Operationeel Specialist A
32
4
Bedrijfsvoeringsspecialist A
8
17
Stuurman Zeevaart
32
5
Bedrijfsvoeringsspecialist B
8
18
Assistent A GGP
40
6
Directiesecretaresse / Office manager
8
19
Assistent B GGP
40
7
Docent C
8
20
Generalist Forensische Opsporing
40
8
Gespecialiseerd Medewerker A
8
21
Gezagvoerder binnenvaart /bootcdt
40
9
Gespecialiseerd Medewerker B
8
22
Gezagvoerder Zeevaart
40
10
Gespecialiseerd Medewerker C
8
23
Gezagvoerder Zeevaart met beperkte inzet
40
11
Medewerker Huisvesting, Services en Middelen A
8
24
Medewerker Intake & Service
40
12
Medewerker Huisvesting, Services en Middelen B
8
25
Operationeel Specialist B
40
13
Medewerker Huisvesting, Services en Middelen C
8
26
Operationeel Specialist D
40
Chef Vlieger
48
14
Medewerker Intelligence
8
27
15
Medewerker Techniek A
8
28
Generalist Intake & Service
48
16
Secretarieel Medewerker
8
29
Generalist Meldkamer
48
17
Bedrijfsvoeringsspecialist C
16
30
Medewerker Beveiliging
48
18
Bedrijfsvoeringsspecialist D
16
31
Medewerker Observatie
48
19
Bedrijfsvoeringsspecialist E
16
32
Operationeel Specialist C
48
20
Bedrijfsvoeringsspecialist F
16
33
Operationeel-Expert Forensische Opsporing
48
21
Chauffeur
16
34
Operationeel-Expert Intake & Service
48
22
Docent A
16
35
Operationeel-Expert Meldkamer
48
23
Docent B
16
36
Politie Vlieger
48
24
Docent D
16
37
Senior Forensische Opsporing
48
Senior Intake & Service
48
25
Generalist Intelligence
16
38
26
Lector
16
39
Senior Meldkamer
48
27
Medewerker Huisvesting, Services en Middelen D
16
40
Generalist Beveiliging
56
28
Medewerker Techniek B
16
41
Generalist Tactische Opsporing
56
Medewerker GGP
56
29
Medewerker Techniek C
16
42
30
Medewerker Techniek D
16
43
Medewerker Tactische Opsporing
56
31
Teamchef A
16
44
Operationeel-Expert Beveiliging
56
32
Wetenschappelijk Onderzoeker
16
45
Operationeel-Expert Tactische Opsporing
56
1
Assistent Forensische Opsporing
24
46
Senior Beveiliging
56
2
Directeur
24
47
Senior Informantenrunner
56
3
Korpschef
24
48
Senior Tactische Opsporing
56
4
Operationeel Specialist E
24
49
Generalist GGP
64
5
Operationeel Specialist F
24
50
Generalist Interventie
64
6
Operationeel-Expert Intelligence
24
51
Generalist Observatie
64
7
Sectorhoofd
24
52
Operationeel-Expert GGP
64
Operationeel-Expert Informantenrunner
64
8
Senior Intelligence
24
53
9
Teamchef B
24
54
Operationeel-Expert Interventie
64
10
Teamchef C
24
55
Operationeel-Expert Observatie
64
11
Assistent A Beveiliging
32
56
Senior GGP
64
Senior Interventie
64
Senior Observatie
64
12
Assistent A Intake & Service
32
57
13
Assistent B Beveiliging
32
58
10dePolitie l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
tekst rianne wisselink
werk en inkomen algemeen
Waar blijven de OVW-periodieken?
Wanneer wordt eindelijk begonnen met het uitbetalen
van de extra periodieken die in juni 2012 zijn afgesproken
in de laatste politie-CAO? Begin maart heeft de werkgever
de bonden gemeld dat hij deze uitkeringen in het tweede
kwartaal van 2014 van start wil laten gaan – mits dat technisch mogelijk is. Uitbetaling zou dan dus uiterlijk in juni
plaatsvinden.
In 2011 besloot de werkgever een nieuw functiegebouw in te voeren, het LFNP, met daarin nog slechts
92 functies. Zoals afgesproken in de politie-CAO
2008-2010 zijn aan deze functies punten toegekend
voor verzwarende elementen van het politiewerk die
vroeger ondergewaardeerd werden. Daaronder vallen het omgaan met geweld, criminele druk en onregelmatigheid, maar ook bijvoorbeeld het dragen van
speciale verantwoordelijkheden. Deze elementen
worden onvermijdelijk verzwarende werkomstandigheden (OVW) genoemd.
OVW-periodieken
In de politie-CAO 2012-2014 zijn twee afspraken
opgenomen over LFNP-functies die in totaal 24
of meer OVW-punten scoren. Zo’n functie wordt
voortaan bestempeld als een ‘frontliniefunctie’. En
collega’s die zo’n functie vervullen krijgen vanaf 2012
recht op uitloopperiodieken als ze hun schaalmaximum hebben bereikt. Het gaat dan om uitloopperiodieken in de naast-hogere schaal. Dat wil zeggen:
hun salaris blijft nog een aantal jaren doorgroeien tot
aan het maximumbedrag in de schaal boven hun officiële functieschaal.
Een GGP-collega met een functie in schaal 7 krijgt
als hij op het maximum van die schaal zit aanspraak
op een doorloop naar het maximumbedrag in schaal
8. Officieel blijft hij overigens gewoon werkzaam in
zijn schaal 7-functie.
LFNP-functie
Dat was goed nieuws voor collega’s met een ‘frontliniefunctie’, vooral voor hen die al jarenlang op hun
schaalmaximum stonden. Het wachten was op het
moment dat ze van de werkgever te horen kregen
naar welke LFNP-functie ze geacht werden over te
gaan. Vanaf dat moment zouden ze aanspraak hebben
op OVW-periodieken – en wel met terugwerkende
kracht tot 2012. Dat moment kwam in december
2013, toen het korps overging tot het verzenden van
de definitieve LFNP-besluiten.
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
Wil je weten of jij ook recht hebt op OVW-periodieken? Kijk dan in de tabel op de pagina hiernaast of
jouw LFNP-functie behoort tot de 58 functies met
24 of meer OVW-punten. Voor bijvoorbeeld de collega’s bij Intake en Service is dit vaak nog een verrassing.
Afgesproken is dat bepaalde groepen geen recht hebben op OVW-periodieken. Dat zijn de leden van de
korpsleiding (‘de politietop’), leidinggevenden van
afdelingen met puur ondersteunende taken en collega’s die recht hebben op FPU. Ook collega’s met
een salarisgarantie schieten er niets mee op, want
de LFNP-functie is bepalend. Dus de collega met
een persoonlijke garantie op schaal 8 maar met een
LFNP-functie met voldoende OVW-punten in
schaal 7 krijgt slechts de doorloop naar maximum
schaal 8 (die hij al had).
Herberekening
De afspraak gaat in met terugwerkende kracht tot
2012. Voor iedereen die recht heeft op OVW-periodieken moet de werkgever dus een herberekening
van het salaris maken. Stel: je staat al jaren op het
maximum van je schaal, hebt in december 2014 je
LFNP-besluit gekregen en daardoor recht op OVWperiodieken. Vanaf je eigen periodiekdatum ga je dan
in 2012, in 2013 en in 2014 een stap omhoog in de
naast-hogere schaal, tot aan het maximum in deze
schaal.
Hoe de uitbetaling precies gaat plaatsvinden is nog
onderwerp van overleg. Maar voor iedereen die zich
afvraagt of dit geld er überhaupt nog komt – het antwoord op die vraag is een volmondig ja. En ook niet
onbelangrijk: de vertraging heeft geen gevolgen voor
het bedrag dat de rechthebbende collega’s uiteindelijk
uitbetaald krijgen.
l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
dePolitie 11
Lopende zaken
Functioneren PTSS-commissie
Op donderdag 13 februari besteedde het VARA-programma
Zembla uitgebreid aandacht aan de manier waarop de Nationale Politie omgaat met collega’s die door hun politiewerk
posttraumatische stressstoornissen (PTSS) hebben opgelopen. De uitgezonden reportage maakte een heleboel kritiek
los, vooral op de werkwijze van de adviescommissie PTSS.
De adviescommissie PTSS is een onderdeel van het met de bonden overeengekomen PTSS-beleid dat sinds 1 januari 2013 van kracht is. De
commissie is sinds 1 juli 2013 actief en bestaat uit een medicus namens de
werkgever, een medicus namens de bonden en een onafhankelijk voorzitter. Collega’s bij wie in heden of verleden PTSS is gediagnosticeerd
kunnen zich bij deze commissie melden om officieel te laten vaststellen
of die aandoening in hun geval werkgerelateerd is. Voor alle duidelijkheid: de adviescommissie is er dus niet om vast te stellen of er sprake is
van PTSS. Dat heeft een daartoe bevoegd instituut dan al gedaan.
Op donderdag 6 maart hebben de politiebonden opnieuw met de werkgever gesproken over de werkwijze van de PTTS-commissie en voorstellen
voor verbetering gedaan. Er liggen nu 320 verzoeken van PTSS-patiënten op aandacht van de commissie te wachten. Het streven is die het
komende jaar allemaal te laten behandelen zonder dat de zorgvuldigheid in het gedrang komt. De werkgever liet dan ook weten dat er hard
gewerkt wordt aan het verdubbelen van de afhandelingscapaciteit. Op
korte termijn zullen de bonden en de werkgever de voortgang van het
werk van de adviescommissie nader bespreken.
Riskante bedrijfskleding
door paul roeland, npb regiobestuurder
Half maart was ik samen met Ron Bos, de
voorzitter van de NPB-afdeling Zuid-Holland
Zuid, op bezoek bij de collega’s van de facilitaire dienst in de Dordrecht. Die zijn sinds
ruim een jaar uitgerust met bedrijfskleding
waardoor ze voor het publiek herkenbaar
zijn als medewerkers van de politie.
Op zich is het natuurlijk alleen maar positief dat het
korps deze collega’s heeft voorzien van een werkpak.
Toch zit er ook een andere kant aan die medaille.
Sinds hun grotere herkenbaarheid als politieambtenaar worden ze met enige regelmaat op straat door
burgers aangesproken. Dat gaat niet altijd even vriendelijk; soms krijgen ze beledigingen te incasseren en
soms zelfs een poging tot klappen uitdelen of een
andere vorm van agressief gedrag.
Overeenkomstige kleding
Dit jaar krijgen de meeste operationele medewerkers
binnen de Nationale Politie een nieuw uniform. Wellicht komt er op enig moment ook nieuwe werkkleding voor het administratief en technisch personeel
– daarover is nog geen besluit genomen. De collega’s van de facilitaire dienst hopen dat ze dan in ieder
geval geen pak te dragen krijgen dat heel erg lijkt op
dat van de operationele collega’s. Dat zou er wel eens
toe kunnen leiden dat ze nog vaker geconfronteerd
worden met verbaal en non-verbaal geweld.
Mocht wel gekozen worden voor een standaard politie-uniform, dan lijkt het logisch dat ook AT-collega’s een gedegen training krijgen in het omgaan met
burgers die agressief uit de hoek komen. Of is het
beter deze collega’s bedrijfskleding te verschaffen die
duidelijk maakt dat de dragers medewerkers van de
facilitaire dienst zijn en geen agenten?
12dePolitie l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
werk en inkomen algemeen
Weerbaarheidstraining
Intake & Service
Minder piketdiensten
door natasja van nus, npb organizer
Een tijdje geleden las ik een nieuwsbericht met de kop ‘Hoog
ziekteverzuim balieagenten’. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie was de oorzaak dat er veel vrouwen en ouderen aan de balie werken en dat balieagenten vaker te maken
krijgen met lastige mensen. Gelukkig werd daar geruststellend
aan toegevoegd dat het hogere ziekteverzuim geen invloed had
op de bezetting, want de lege plekken werden opgevuld door
andere agenten. Alsof dat het belangrijkste is?! Geen paniek, de
bezetting is gewaarborgd! De cijfers worden gehaald!
Los van de extra werkdruk die ziekte bij de rest
van de collega’s neerlegt voelt het signaal naar de
collega’s van Intake & Service wat vreemd. Vrouwen en ouderen die aan de balie werken zijn vaker
ziek omdat ze vaker te maken krijgen met lastige
mensen aan het bureau? Daar moet ik wel wat van
fronsen.
Met regelmaat spreek ik collega’s van Intake &
Service. Voor veel burgers het eerste contact met
de politie en voor veel collega’s op straat een goed
filter bij het aanbrengen en afvangen van zaken.
De medewerkers van Intake & Service nemen
hun werk zeer serieus en zijn zich terdege bewust
van de belangrijke rol die ze op de politiebureaus
bekleden.
Lastige, agressieve mensen
Net als de dienders op straat krijgen deze medewerkers dagelijks te maken met lastige, agressieve mensen. Vreemd genoeg worden ze daar in
een groot aantal eenheden niet of nauwelijks in
getraind of gecoacht. Geen weerbaarheidstraining, geen jaarlijkse bijscholing, geen integrale
beroepsvaardighedentraining (IBT). Het blijft bij
eens in de vijf jaar het afleggen van het examen
voor buitengewoon opsporingsambtenaar (boa),
waarbij kennis getest wordt die in veel gevallen
voor het uitoefenen van hun functie niet eens
nodig is.
Vaak is door collega’s van Intake & Service zelf al
meerdere malen om training gevraagd. Even vaak
is die door de werkgever ook toegezegd, maar
elke keer weer vallen ze overal buiten. Niet heel
gek om daar ziek van te worden.
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
In de politie-CAO 2012-2014 is afgesproken dat er een protocol komt voor het
opleggen van zogenaamde consignatiediensten, ook wel piket genoemd. Het
hanteren van dat protocol moet leiden
tot een vermindering van het aantal consignatiediensten met minstens de helft.
Wat de NPB betreft een goede zaak, aangezien piket door de collega’s wordt gezien als een
inbreuk op het privéleven waar maar weinig
waardering tegenover staat. Het is de bedoeling
het mes aan twee kanten te laten snijden: door
het verminderen van het aantal piketdiensten zou
de huidige (bespottelijke) uurvergoeding van € 1
kunnen worden verhoogd.
Het protocol had op 1 januari 2013 moeten
ingaan, maar is nog niet gereed en besproken. De
werkgever heeft op donderdag 6 maart gemeld
druk bezig te zijn met het maken van het protocol. Hij wil het in juni voorleggen aan de bonden.
Besproken zal dan in elk geval worden op welk
moment de nulmeting wordt verricht. Dat wordt
dan het ijkpunt om in een latere fase te kunnen
bepalen of het protocol ook daadwerkelijk tot
minder piketdiensten heeft geleid.
Klappen opvangen
Voor de diender op straat is het logisch om
meerdere malen per jaar trainingen te volgen in
beroepsvaardigheden, portogebruik of weerbaarheid. Zelfs executief personeel dat niet of nauwelijks nog de straat op gaat moet voldoen aan
de IBT-eisen. Waarom de collega’s van Intake
& Service dan niet? Die vangen vaak binnen de
klappen op die buiten zijn gevallen!
Verreweg de meesten zijn daartoe prima in staat,
maar het zou helpen als het korps ze wat meer
ondersteuning gaf bij het (leren) omgaan met
agressie en andere heftige gebeurtenissen tijdens
het werk. Dat zou ongetwijfeld een positief effect
hebben op de hoogte van het ziekteverzuim. En
het zou een eind maken aan het gevoel van deze
collega’s binnen de politie een ondergeschoven en
ondergewaardeerd kindje te zijn, dat er eigenlijk
niet bij hoort.
l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
dePolitie 13
2014 wordt het jaar
van het nieuwe uniform
tekst dick harte foto’s alex groothedde
Het is alweer een tijd geleden dat ik iets geschreven
heb over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van de bewapening, uitrusting en kleding van politieambtenaren. Meerdere leden vroegen me de afgelopen tijd om een update. Leuk om te merken dat
deze onderwerpen in de achterban leven. En wat die
update betreft: lees verder!
te zorgen dat het nieuwe veiligheidsvest ook comfortabel gedragen kan worden onder het motorpak.
De draagproef duurt minimaal vier maanden, opdat
alle weersomstandigheden in de beoordeling kunnen
worden meegenomen. Een van de deelnemers aan de
draagproef is een NPB-lid.
Draagproef bikerkleding
Eindelijk is het zover: dit jaar worden het nieuwe
operationeel tenue voor de Basispolitiezorg en het
nieuwe veiligheidsvest verstrekt. Limburg bijt in juni
het spits af. Na de zomer volgen vanaf september de
andere eenheden, om te beginnen Rotterdam en Den
Haag. De werkgever heeft de toezegging gedaan dat
eind 2014 alle eenheden voorzien zullen zijn.
Voor degenen die de eerdere informatie hebben
gemist: het nieuwe operationeel tenue voor de BPZ
en bestaat uit een operationele pantalon (model worker), hoge schoenen (Meindl of Haix), een polo met
korte en lange mouw, een windstopper, een weather
jacket en een cap.
Veiligheidsvest
Het veiligheidsvest is een drie-in-één-concept. Het
hart daarvan bestaat uit een ballistische plaat, die
in drie verschillende hoezen kan worden gestopt. In
een witte hoes voor onder de kleding, in een blauwe
en gele hoes voor over de kleding (gele hoes tijdens
horecadiensten of verkeerscontroles). Daarnaast
wordt het huidige tactische vest vervangen door een
tactisch harnas, dat over het veiligheidsvest heen
gedragen wordt. Dat vest wordt niet per individu verstrekt, maar zal in grote hoeveelheden en in één maat
(one size fits all) aanwezig zijn op de bureaus en in de
kofferbak van de auto’s.
Draagproef motorrijders
Op dinsdag 1 april is een draagproef met een veiligheidsvest voor motorrijders gestart. Doel daarvan is
te onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om
14dePolitie l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
Medio februari is de draagproef met het pakket
nieuwe bikerkleding gestart. De eerste ervaringen
zijn goed. Een van de deelnemers aan de draagproef
is een NPB-lid.
Taskforce leveringsproblemen
Het is voor velen een bekend verhaal: meerdere kleding- en uitrustingsstukken zijn niet of nauwelijks
meer te leveren. Zo worden sportkleding en schoenen al enige tijd niet verstrekt. De oorzaak daarvan is
het verlopen van de contracten en de verplichting om
alles Europees aan te besteden. Er is binnen de Nationale Politie een taskforce opgericht die prioriteiten
stelt en er hard aan werkt om alles in 2014 weer op de
rails te krijgen.
ME-tenue
Over weinig onderwerpen is het afgelopen jaar zoveel
geschreven en geroepen als over het nieuwe MEtenue, dat in het voorjaar van 2013 in gebruik werd
genomen. Binnen de kortste keren waren er klachten over warmtestuwing en vochtophoping. De werkgever besloot TNO een onderzoek te laten instellen,
waarvan de uitkomsten najaar 2013 werden gepresenteerd. Kort samengevat bleek er met de stof van
het pak niets mis; die is beter vochtdoorlatend en ademend dan de stof van zijn voorganger. Het probleem
zat in de protectiestukken die in het pak gestopt
kunnen worden als afweer tegen klappen, stenen en
andere voorwerpen. Die stukken zijn gemaakt van
de stof Aramide en die sluit het pak als het ware af,
waardoor het voelt alsof je in een plastic zak loopt.
Ook was er te weinig protectie op de schouder en was
de combinatie met het huidige veiligheidsvest niet
ideaal. Dat vest is warmer dan zijn opvolger en kan
tussendoor niet even uitgedaan worden.
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
tekst meghan burger | foto’s ron rutten
werk en inkomen algemeen
Pilot uitschuifbare wapenstok
In de periode 2012-2013 heeft in de voormalige politieregio IJsselland een pilot gedraaid met de uitschuifbare wapenstok. Bij de evaluatie daarvan
kreeg het wapen veel waardering; het werd effectief
genoemd bij onder meer huiselijk geweld-situaties en
horecadiensten. Nu is het al enige tijd stil rondom de
uitschuifbare wapenstok, maar achter de schermen
is de besluitvorming over het invoeren ervan in volle
gang. Momenteel ligt er binnen de top van de Nationale Politie een stuk voor.
Momenteel is een projectgroep bezig de aanbevelingen van TNO uit te werken. Eén van hun adviezen
was de medewerkers Coolmax thermo-ondergoed
onder het pak te laten dragen. In de derde week
van maart is bij alle ME’ers op hun huisadres een
setje afgeleverd, zodat ze voorzien waren tijdens de
Nuclear Security Summit (NSS). Een tweede set
volgt in april. Verder wordt druk gezocht naar een
geschikt alternatief voor het materiaal van de protectiestukken en een uitbreiding voor de schouderpartij. Het probleem met het huidige veiligheidsvest lost
vanzelf op na de komst van het nieuwe vest in het
najaar. Tot slot wordt ook gewerkt aan het inbedden
van het Flex-ME-concept. Deze nieuwe werkwijze
bleek nog onvoldoende ingevoerd. Men werkt vaak
wel met kleinere pelotons, maar op de oude wijze.
Naar alle verwachting komt het onderwerp in 2015
op de agenda van het overleg met de bonden. Waarom
niet eerder? Omdat het budget en de opleidingscapaciteit van het korps hun grens hebben bereikt door
de aanschaf en invoering van het nieuwe dienstpistool, het nieuwe operationeel tenue en het nieuwe
ME-tenue. Ook de weerbaarheidstrainingen leggen
het nodige beslag op de opleidingscapaciteit. De uitschuifbare wapenstok moet dus even wachten.
Pilot Taser
Vorig jaar is ook de invoering van de Taser meerdere
malen ter sprake geweest. Minister Opstelten van
Veiligheid en Justitie heeft duidelijk gemaakt dat hij
voorstander is van de inzet van stroomstootwapens in
de Basispolitiezorg. Daarop vooruitlopend zal eerst
een voorstel voor een pilot moeten worden ingediend
bij de bonden. In die pilot kan uitgetest worden of
en zo ja hoe de Taser geschikt is voor gebruik door
‘gewone’ politieambtenaren. Het voorstel voor een
pilot met de Taser wordt niet eerder verwacht dan in
2015, ook omdat de werkgever niet eerder de middelen en opleidingscapaciteit heeft om zo’n proefproject
vorm te geven.
ME-helm
Los van het TNO-onderzoek kan ik melden dat de
draagproef met de nieuwe ME-helm is afgerond en
tot hoge verwachtingen heeft geleid. Er lijkt sprake
te zijn van een enorme verbetering ten opzichte van
de huidige helm.
Beenkappen
Tot slot nog even de beenkappen. Tijdens mijn bezoek
aan de Harskamp voor de NSS-trainingsdagen viel
me op dat veel collega’s hun beenkappen bevestigd
hadden met ducktape omdat de pinnen kapot waren.
Zij droegen echter oude exemplaren en er zijn inmiddels nieuwe beschikbaar. Volgens de afdeling Politieuitrusting van Facilitair Management (de voormalige
divisie logistiek & distributie) is iedereen opgeroepen nieuwe beenkappen te komen ophalen, maar volgens mij is dat niet bij iedereen bekend. Dus mocht je
kapotte beenkappen hebben, meld je dan bij Politieuitrusting voor nieuwe.
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
BUK-commissie
In de zogenaamde BUK-commissie overleggen deskundigen
namens de werkgever en de bonden over de kwaliteit van de
bewapening, uitrusting en kleding en bereiden daarover gezamenlijke adviezen voor. De NPB is vertegenwoordigd door
beleidsmedewerker Meghan Burger, die als daartoe aanleiding
bestaat verslag uitbrengt over de beraadslagingen en activiteiten
van de commissie, zowel op de NPB-website als in dit bondsblad.
l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
dePolitie 15
Freedom Trail 2014
Zeventig jaar geleden rukten de geallieerden op van Normandië naar Berlijn om Europa te bevrijden. Op donderdag
5 en vrijdag 6 juni 2014 zullen duizenden politie- en brandweermedewerkers, militairen en veteranen een deel van
deze route opnieuw afleggen maar dan motorrijdend, fietsend, hardlopend, skeelerend, raftend en zwemmend. De
motortochten tijdens deze Freedom Trail worden georganiseerd en begeleid door de bonden van FNV Veiligheid: de
NPB, de Marechausseevereniging en defensiebond AFMP.
De Freedom Trail is een initiatief van de Stichting
Waardering Erkenning Politie en het Veteraneninstituut en wordt ondersteund door de Nationale
Politie, de brandweer en het ministerie van Defensie. ‘Een nieuw evenement voor, door en met geüniformeerden,’ aldus NPB-bestuurder Albert Springer,
‘Bedoeld om de bewakers van de vrede en de veiligheid in onze samenleving een gezicht te geven en op
een sportieve manier de interactie tussen geüniformeerden en burgers te stimuleren. Deze estafette op
dit historische parcours moet je zien als een symbolisch eerbetoon aan het doel waarvoor veiligheidswerkers zich dagelijks inzetten. Hopelijk leidt dat tot
meer waardering voor en erkenning van hun werk.
Daarnaast vinden wij het belangrijk collega’s eraan
te blijven herinneren hoe belangrijk een sportieve
levensstijl is voor hun fysieke en mentale weerbaarheid. En tot slot wordt er tijdens de Freedom Trail
geld ingezameld voor collegiale ondersteuning in de
vorm van buddyprojecten en veteranenzorg. Wat wil
een mens nog meer?’
16dePolitie l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
FNV Veiligheid
organiseert
motordeel
Motortochten
Springer: ‘FNV Veiligheid – het samenwerkingsverband van de NPB, de Algemene Federatie voor Militair Personeel en de Marechausseevereniging – wil
aan dit unieke evenement graag een bijdrage leveren.
Daarom hebben wij het eerste gedeelte van de tocht
geadopteerd. Dat houdt in dat wij de motortochten
van Berlijn naar Nederland en van Normandië naar
Nederland gaan organiseren en begeleiden.’
Tot woensdag 12 maart konden (kader)leden van
de NPB, AFMP en MARVER zich opgeven als ze
zich wilden inzetten bij de organisatie van de motortochten – zowel tijdens de voorbereidingen als bij het
uitvoerend werk op 4, 5 en 6 juni (in Normandië of
Berlijn en daarna in Nederland). Voor de activiteiten
in de voorbereidende fase krijgen ze vakbondsverlof;
voor de activiteiten tijdens de Freedom Trail moeten
ze verlof opnemen.
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
NPB SPORTS
tekst dick harte
Sportief meedoen?
Verzorging en begeleiding
Albert Springer: ‘Iedere (motor)route krijgt een kerngroep van vijf personen toegewezen, bestaande uit
medewerkers van de werkorganisatie FNVV, kaderleden en leden van de drie bonden. De motorrijders
komen op eigen gelegenheid naar de startplaatsen.
Daar worden ze door ons opgevangen en verzorgd.
Wij nemen het parkeren van de motoren (inclusief
verkeer regelen) voor onze rekening, verzorgen een
hapje en drankje, het diner en de overnachting. Vervolgens presenteren we op 5 juni een ontbijt, waarna
de motorrijders in vier groepen van 75 vertrekken
naar Nederland. Wij zorgen voor het regelen van
het verkeer bij de start en onderweg voor het tanken,
voor koffie en voor een lunch. We verzorgen ook de
ontvangst op vier kazernes in Nederland en daarna
op 6 juni nog een keer een ontbijt en het verzamelen, schoonmaken en terugbrengen van de gebruikte
spullen.’ Wil je motorrijdend of sportend meedoen aan een onderdeel van de
Freedom Trail? Aanmelden kan tot 1 mei op www.freedom-trail.nl.
Het inschrijfgeld bedraagt voor motorrijders € 100 en voor andere
deelnemers € 50. Voor elke € 10 inschrijfgeld krijgen deelnemers een
lot toegestuurd. Lotwinnaars maken kans op prachtige prijzen, zoals
fietsen, sportartikelen, een wellness arrangement en een museumjaarkaart voor het hele gezin.
De afstanden
l Motoren: 600 à 700 kilometer
l Fietsers: 100 à 130 kilometer
l Hardlopers: Halve marathon en tien kilometer
l Skeelers: Hele marathon
l Zwemmers: 2 tot 2,5 kilometer
l Rafters: 6 à 10 kilometer (afhankelijk van weersomstandigheden)
Freedom Trail
l Op woensdag 4 juni 2014 (omstreeks 16.00 uur) verzamelen zich 150
motorrijders in respectievelijk Duitsland (Berlijn) en Frankrijk (Arromanche Les Bains) om zich voor te bereiden op het begin van de
Freedom Trail. Dat zijn dus 300 motorrijders in totaal.
l Op donderdag 5 juni 2014 vertrekken zowel vanuit Berlijn als vanuit
Normandië 150 motorrijders. Om 08.00 uur wordt gestart onder de
Brandenburger Tor en vanaf Gold Beach. Via historische plekken rijden beide groepen motorrijders naar Nederland. De deelnemers zullen voor de nacht gelegerd worden in Assen, Schaarsbergen, Oirschot
en Rotterdam.
l Op vrijdag 6 juni 2014 verzamelen honderden fietsers zich op vier
locaties in Nederland, te weten Vught, Nijmegen, Den Haag en Westerbork. Rond 09.00 uur zullen daar de motorrijders uit Duitsland
en Frankrijk aankomen om het estafettestokje over te dragen aan de
fietsers. De fietspelotons rijden vanuit het zuiden, westen, oosten en
noorden via – deels – historische locaties richting Almere, Huizen,
Zeewolde en Harderwijk. Op die locaties geven de fietsers het stokje
door aan skeeleraars en hardlopers.
Uiteindelijk komt de Trail aan bij het Veluwemeer en wordt het laatste
deel afgelegd door rafters en zwemmers. In het Dolfinarium in Harderwijk vindt een afsluitende manifestatie plaats, waarbij ook de commandant der strijdkrachten en de korpschef van de Nationale Politie
aanwezig zullen zijn.
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
MEELOPERS
GEZOCHT!
NPB SportS wil met een eigen team deelnemen aan de looproute van de Freedom Trail,
met als uitgangspunt de halve marathon (21
kilometer).
Wij zoeken daarvoor niet alleen ervaren
lopers; juist collega’s die deze afstand als een
uitdaging zien moedigen we aan met ons mee
te lopen. Het streven is de afstand af te leggen
met een gemiddelde snelheid van 10 kilometer per uur.
In het bijzonder nodigen we sporters met
een beperking uit met ons mee te lopen (of te
wheelen).
Doe je mee? Mail dan naar:
[email protected]!
Meer info: www.freedom-trail.nl
l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
dePolitie 17
poloshirts met 50% korting
Wit
Royal blauw
Turkoois
Paars
Rood
5 0 % KORTING
€
op-prijs
99 Merkkwaliteit
van
14.
Personalsh
i.p.v.* 29,99
Met hun extra fijne weefsamenstelling en gewicht van 200 g/m2
zijn deze polo’s zeer aangenaam te
dragen.
De gladde en zachte binnenkant
verwent uw huid en voelt veel
prettiger aan dan een gewone
piqué. Het luchtige, lichte materiaal uit pure natuurlijke vezels laat
uw huid ademen en zorgt zo voor
een uitgebalanceerd lichaamsklimaat.
Gladde
binnenkant
Geborduurd Kappa Logo
Fijn piqué
tricot
2
200 g/m
Productinfo
• 100% zuiver fijn gekamd
katoen
• 200 g/m2
Uw maat
Zij
Hij
Marineblauw
= Bestelmaat
S
!
Personalshop bestelformulier met 30 dagen omruil- en retourrecht
Antal
Art.nr.
Bestelmaat
63.158.232
63.158.243
63.158.254
63.158.287
63.158.302
63.158.324
Artikelbezeichnung
Kappa poloshirt, rood
Kappa Poloshirt, paars
Kappa Poloshirt, tukoois
Kappa Poloshirt, wit
Kappa Poloshirt, marineblauw
Kappa Poloshirt, royal blauw
Afzender (AUB in blokletters invullen): Mevrouw Heer
: 29,99
: 14,99
: 29,99
: 14,99
: 29,99
: 14,99
: 29,99
: 14,99
: 29,99
: 14,99
: 29,99
: 14,99
Verzend- en verwerkingskosten à : 5,90
M
L
XL
XXL
Onze webshop kent geen sluitingstijden!
www.personalshop.com
Einzelpreis
Hier vindt u nog meer geweldige aanbiedingen! Om toegang te
krijgen tot de webshop kunt u gebruik maken van de
veiligheidscode hiernaast.
3039
0800/020 33 77 FAX 0314/390 007
GRATIS
5-sterren Personalshop garantie
Achternaam, Voornaam
H 2 jaar garantie zonder “maar”
H Hoogste kwaliteitsgarantie
H 30 dagen niet goed, geld terug garantie
Straat en huisnr.
Postcode en plaatsnaam
Aanbieding alleen
geldig voor de lezers
van dit magazine
VERSTUREN AAN:
Actie nr.
3039
Levering gebeurt op rekening in de volgorde van de ontvangen bestellingen. Alstublieft geen betaalmiddelen meezenden.
Aanbiedingen gelden alleen in Nederland en zolang de voorraad strekt.
✃
Geboortedatum
36/38 40/42 44
46 48/50
42/44 46 48/50 52/54 56/58
H Snelle levering
H Laagste prijs garantie
Personalshop
Postbus 16
7030 AA Wehl
* i.p.v.-prijzen hebben betrekking op de fabrikantenprijslijst of de verkoopadviesprijzen van de fabrikant
NPB SPORTS
tekst dick harte
Grote Prijs Gerard Verhulst 2014
Op woensdag 14 mei 2014 wordt de Gerard Verhulst-tocht
weer verreden. Deze wielrentoertocht, genoemd naar een
voormalig IBT-docent, volgt een honderd kilometer lange
route, die het mooie Zeeuwse landschap vanuit een andere
invalshoek laat zien.
Ook dit jaar bepalen vaste voorrijders het tempo, dat
zal liggen op 27 à 28 km per uur. De renners worden
weer begeleid door ervaren motorrijders van de Verkeersgroep Zeeland-Midden/West-Brabant. Ervaren verkeerregelaars op de motor waarborgen hun
veiligheid.
De Grote Prijs Gerard Verhulst start dit jaar vanaf
het voetbalterrein van de Patrijzen, Pastoor Fronhoffstraat 3 in ’s-Heerenhoek. Er is weer voorzien in
een ‘volgauto’ waarvan bij pech gebruik gemaakt kan
worden.
Inschrijving is mogelijk tot 1 mei 2014 via
[email protected]ie.nl. Het inschrijfgeld
bedraagt € 7,50 en dient vooraf te zijn voldaan op
rekening 346034027 van de Rabobank ten name van
GEPEREKOFRA. Inschrijving staat pas vast na
betaling van het inschrijfgeld.
Wacht niet te lang, want het aantal inschrijvingen is gesteld op honderd en VOL =
VOL!!!
Knuffelrock!
tekst jacques smeets | www.deblauwediender.nl
Knuffelen met de korpschef; over opleidingen en cursussen voor de
top van de Nationale Politie. Een reportage van KRO’s Brandpunt, gepresenteerd door Fons de Poel, uitgezonden op zondag
23 februari 2014.
gel. Als je daarin maar lang genoeg kritisch naar jezelf kijkt,
heb je geen koeien of paarden en al helemaal geen geknuffel
nodig. Dan heb je al genoeg met jezelf te stellen. Wel oppassen
dat je niet verliefd wordt op jezelf.
Fons begon met een bloemlezing van peperdure maar per
saldo tamelijk zinloze opleidingen voor politiechefs op zoek
naar zichzelf. De complete Nederlandse politietop knuffelde
zich de afgelopen tien jaar blijkbaar suf met koeien, spiegelde
met paarden, sloeg aan het mediteren, schreef gedichten en
zelfs hun eigen grafrede. Je zult je eigen grafrede maar moeten
schrijven. Eigenlijk ben je dan al dood en begraven – of gecremeerd natuurlijk – voordat je vorm kunt geven aan je leiderschap. Of ze ook echt met de korpschef hebben geknuffeld,
zoals de titel van de reportage suggereerde, is de vraag. Gerard
Bouman lijkt me niet iemand die zich zomaar door collega’s
laat omhelzen.
Fons de Poel viel door de mand tijdens de confrontatie met een
spiegel op vier benen. Hij reageerde op de uitleg van de cursusleidster dat paarden authentiek leiderschap nodig hebben met
de opmerking: ‘O ja? Ik vind paarden doodeng, ik ben bang
voor die beesten.’ Toch stapte hij op het dier af om verbindend leiderschap te creëren. Het eerste wat hij deed was het
paard aaien en zeggen: ‘Nou, zij is lief.’ Hoezo is spiegelen met
paarden onzin? Misschien kwam hij er op dat moment achter
waarom er afwijzend werd gereageerd toen hij de korpsleiding
belde voor een interview.
De politiewereld, volgens Fons de Poel ogenschijnlijk een
machobedrijf, is wel even iets anders dan de wereld van formats
en kijkcijfers. Intensieve aandacht voor de ontwikkeling van
leiderschap bij de politie lijkt me geen overbodige luxe. Blijft
overeind dat bedragen van € 30.000 per deelnemer voor een
meerdaagse cursus belachelijk hoog zijn. Om jezelf beter te
leren kennen zou je kunnen volstaan met een eenvoudige spiej a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
Terwijl ik deze column schrijf, klinkt via de hoofdtelefoon in
mijn oren: ‘I still haven’t found what I’am looking for’, afkomstig van de cd Knuffelrock 2.
l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
dePolitie 19
Korps past formatieplan
dienstencentrum aan
Na intensief overleg met de Centrale Ondernemingsraad heeft de korpsleiding van de Nationale Politie
besloten het ondersteunend personeel toch op een
iets andere manier over Nederland te verdelen dan ze
oorspronkelijk van plan was. Dat maakte korpschef
Gerard Bouman op dinsdag 4 maart bekend. Alleen
wat betreft de locatie van de dienst Financiën houdt
de werkgever voet bij stuk.
Zoals bekend is één van de (politieke) hoofddoelen
van de invoering van de Nationale Politie het verminderen van de overhead en het aantal ondersteunende medewerkers bij de politie met ongeveer 3.350
voltijdsbanen. In 2017 zou het einddoel bereikt moeten zijn: een niet-operationele sterkte van hooguit
8.500 voltijdsbanen. Helaas gooit de vernieuwing
van de ICT-voorzieningen roet in het eten en zal de
bezetting dat jaar waarschijnlijk nog wel wat hoger
uitvallen. Volgens het Inrichtingsplan van korpschef Gerard Bouman is en blijft 8.500 voltijdsbanen
echter de nagestreefde niet-operationele personeelssterkte.
Waar moeten deze collega’s komen te werken? Zoals
bekend is één van de organisatorische uitgangspunten
van de Nationale Politie het werken op grote schaal.
Vanaf het begin was het dan ook de bedoeling van de
werkgever de ondersteunende diensten zoveel mogelijk landelijk te gaan organiseren en dus ook zoveel
mogelijk geconcentreerd (op één plek) te huisvesten.
De naam voor dat droomproject was het Politiedienstencentrum, kortweg PDC.
Tweederde decentraal
Toen puntje bij paaltje kwam werd vorig jaar besloten
in ieder geval tweederde (64 procent) van de ondersteuning NIET op één centrale plek te organiseren,
maar – aldus minister Opstelten van Veiligheid en
Justitie – ‘dicht bij de eenheden gehuisvest, in circa
50 gemeenten’. We hebben het dan over 5.400 van de
uiteindelijk overblijvende voltijdsbanen.
20dePolitie l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
Advies COR
deels gevolgd
De overige 3.100 voltijdsbanen (36 procent van de
beoogde niet-operationele sterkte) zou geconcentreerd worden gehuisvest in het Politiedienstencentrum. Ook hier deed de werkgever water bij de wijn:
in december 2012 kondigde minister Opstelten aan
dat er gewerkt zou gaan worden met drie geconcentreerde PDC-locaties: eentje in Rotterdam, eentje in
Eindhoven en eentje in Zwolle. Veel collega’s putten
daaruit de hoop dat ze bij de komende personele reorganisatie hun huidige functie zouden kunnen behouden met een werkplek op acceptabele reisafstand van
hun woonplek.
Huisvestingsplan versie I
Op maandag 22 april 2013 publiceerde het korps
echter een Strategisch Huisvestingsplan waaruit
bleek dat de werkgever niet van plan was de werkgelegenheid op ondersteunend gebied gelijkmatig over
de drie locaties te verdelen.
l Financiën, Communicatie en de Staf PDC wilde
men volledig huisvesten in Rotterdam.
l Human Resource Management (HRM) en
Information Management (IM) wilde men voor
het grootste deel huisvesten in Zwolle en
daarnaast nog enigszins in Rotterdam.
l Informatievoorziening (ICT) voor ruim de helft
in Eindhoven en voor de rest in Zwolle.
l Facility Management (FM) voor de helft in
Rotterdam en voor de helft in Zwolle.
Zowel de bonden als de Centrale Ondernemingsraad
lieten er geen misverstand over bestaan dat dit formatieplan veel collega’s zou dwingen hun baan bij de
politie op te geven. Daardoor zou een enorme hoeveelheid ervaring en talent verloren gaan, met alle
gevolgen van dien voor de continuïteit en kwaliteit
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
werk en inkomen algemeen
tekst dick harte
FM
Voor de dienst Facilitair Management zijn geen aanpassingen op het voorgenomen besluit overeengekomen. Bijna 80 procent van de FM-collega’s gaat
gedeconcentreerd werken in locaties nabij de eenheden. De 20 procent geconcentreerde formatie van
FM wordt al verdeeld over twee locaties, Rotterdam en Zwolle. Uit een analyse bleek dat een verdere
herverdeling juist zou zorgen voor een verminderde
plaatsbaarheid van medewerkers.
Communicatie
van de politiezorg in Nederland. Op 29 oktober 2013
bracht de COR een officieel negatief advies uit over
het voorgenomen besluit ‘formatietoedeling PDC’.
Verschuivingen
De afgelopen maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de medezeggenschap en de directie
van het PDC. Daarbij is gezocht naar mogelijke verschuivingen binnen het personeelsplan die de plaatsbaarheid van medewerkers verbeterde zonder afbreuk
aan de mogelijkheid van een efficiënte bedrijfsvoering. Uiteindelijk is een nieuwe formatieverdeling uit
de bus gekomen waarmee beide partijen konden leven
– al is het soms knarsetandend.
HRM
De formatie van de dienst Human Resource Management gaat grotendeels gedeconcentreerd werken:
ongeveer 70 procent van de medewerkers krijg een
werkplek nabij de eenheden. Van de overige 30 procent – de geconcentreerde formatie – zullen de teams
Salarisadministratie en Personeelsadministratie verdeeld worden over de drie PDC-locaties.
IM en ICT
Bij Informatie Management wordt de afdeling Functioneel Beheer verdeeld over de drie PDC- locaties.
Bij Informatie en Communicatie Technologie wordt
binnen de afdeling Levering het team Hosting verdeeld over de drie PDC-locaties en het team Applicatiebeheer over de locaties Rotterdam en Eindhoven.
De afdelingen Ontwikkeling en PPI (Programma,
Project en Interim-management) krijgen er een
tweede locatie bij. De dienst ICT blijft voorlopig in
Odijk/Driebergen gehuisvest.
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
Ook voor de dienst Communicatie wordt het voorgenomen besluit niet aangepast. De teams zijn te klein
om te splitsen; dat zou ten koste gaan van de kwaliteit en efficiëntie. Bovendien is het vanwege de nauwe
samenwerking belangrijk om de teams en afdelingen
bij elkaar te huisvesten. Voor communicatie geldt dat
tweederde van de medewerkers (212 voltijdsbanen)
gedecentraliseerd in de eenheden gaan werken en
onder de eenheidsleiding vallen.
Financiën
De dienst Financiën blijft volledig geconcentreerd
in Rotterdam. De COR is daar niet blij mee en had
anders geadviseerd, maar het korps houdt voet bij
stuk. Beleidsondersteuning zou als enige afdeling in
Den Haag worden gehuisvest, maar komt ook in Rotterdam. Het korps vindt de integriteit en betrouwbaarheid van financiële gegevens van groot belang.
De sturing op kwaliteit is dan ook de belangrijkste
reden om de afdelingen bij elkaar te willen vestigen.
Huisvestingsplan versie II
l Financiën, Communicatie en de Staf PDC
worden volledig gehuisvest in Rotterdam.
l Human Resource Management (HRM) en
Information Management (IM) vooral in Zwolle
en Rotterdam, maar nu ook in Eindhoven.
l Informatievoorziening (ICT) vooral in
Eindhoven, maar ook in Zwolle en Rotterdam.
l Facility Management (FM) voor de helft in
Rotterdam en voor de helft in Zwolle.
Hoe nu verder
Voorlopig blijven de ondersteunende collega’s werken
zoals ze nu werken. De komende tijd wordt de planning van de huisvesting verder uitgewerkt. Naar verwachting zullen de drie PDC-locaties op 1 januari
2015 nog niet (volledig) gereed zijn voor huisvesting
van alle geconcentreerde functies. Wellicht zullen
tijdelijke huisvestingsalternatieven nodig zijn. De
huisvesting van de gedeconcentreerde functies (op
locaties bij de eenheden) maakt nog geen onderdeel
uit van het adviestraject. Daarover gaat de korpschef
nog in gesprek met de COR.
l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
dePolitie 21
‘PDC bedreiging voor
kwaliteit ondersteuning’
NPB vreest gevolgen ‘verschotting’
Eind november vorig jaar stuurde bondsvoorzitter
Han Busker minister Opstelten de reactie van de NPB
op het Inrichtingsplan voor het Politiedienstencentrum (PDC). Eind januari 2014 kreeg hij antwoord van
de bewindsman. Hieronder een samenvatting van
beide documenten.
De NPB heeft altijd begrip getoond voor het streven van de werkgever/de politiek om de Nederlandse
politie zo doelmatig mogelijk te laten functioneren. Wij onderschrijven de ambitie om elke euro aan
belastinggeld zo zorgvuldig mogelijk te besteden en
verspilling te bestrijden. De NPB heeft dan ook altijd
openlijk zijn steun uitgesproken voor politieke
maatregelen om de regiokorpsen tot onderlinge
samenwerking te dwingen en op die manier kostenbesparingen te realiseren. Ook zijn wij nooit een
principieel tegenstander geweest van een politieorganisatie op nationale schaal.
De NPB heeft echter grote bezwaren tegen de manier
waarop de politiek beoogde efficiencyslag de afgelopen jaren is uitgewerkt. De schaalvergroting zoals die
in het inrichtingsplan van de Nationale Politie wordt
voorgesteld zal volgens ons niet leiden tot een beter
draaiende politieorganisatie. Wij vrezen dat er eerder
sprake zal zijn van een toenemend aantal organisatorische haperingen. Daardoor zal de kwaliteit van de
politiezorg ook in de toekomst te veel afhankelijk zal
blijven van de loyaliteit en toewijding van de medewerkers, met alle negatieve gevolgen van dien voor
hun werkplezier, gezondheid en sociale leven.
Te behalen efficiencywinst
Een hoofddoel van de overschakeling op de Nationale Politie is een structurele bezuiniging. Die moet
vooral gerealiseerd worden door de komst van een
22dePolitie l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
landelijk Politiedienstencentrum (PDC), dat moet
gaan functioneren – aldus het Inrichtingsplan – als
‘de katalysator van de toekomstige efficiënte en professionele bedrijfsvoering die vanuit een schaalvergroting zal resulteren in een structurele jaarlijkse
besparing oplopend tot € 230 miljoen’.
Volgens de Meerjarenraming Nationale Politie
2013-2017 is het de bedoeling dat de niet-operationele sterkte (overhead en ondersteuning) in 2017
met ongeveer 3.350 fte is verminderd. In geld uitgedrukt leidt dat tot een verlaging van de personeelskosten met € 206 miljoen in 2017. Samen met de
inverdieneffecten op materieel gebied (€ 105 miljoen)
kom je dan tot een besparing van € 311 miljoen. Dat
is tachtig miljoen meer dan het in het Inrichtingsplan genoemde bedrag van € 230 miljoen. Dat komt
– aldus de minister – door onverwachte tegenvallers zoals het niet doorgaan van het plan om de kosten van de politie-inzet bij evenementen grotendeels
te verhalen op de organisatoren. Daardoor alleen al
moet de politie in 2014 een extra bedrag van 78 miljoen bezuinigen en het jaar daarop 82 miljoen.
Tussentijds verhoogd
De NPB heeft zich zeer verbaasd over het gemak
waarmee de efficiencywinst die de reorganisatie moet
opbrengen met tachtig miljoen wordt verhoogd omdat
elders een ingeboekte besparing tegenvalt. Mochten
de komende jaren nog meer ingeboekte besparingen
tegenvallen, wordt dan de efficiencywinst die de Nationale Politie moet opbrengen opnieuw verhoogd? Te
denken valt aan de reiskostenvergoedingen die als
gevolg van de komst van het Politiedienstencentrum
de komende jaren een forse stijging zullen vertonen,
waarvan onduidelijk is of die bij de berekeningen is
verdisconteerd.
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
Reactie minister Opstelten:
Het samenvoegen van de bedrijfsvoeringen van 26
voormalige korpsen tot één PDC zorgt ervoor dat
de bedrijfsvoering efficiënter zal worden uitgevoerd.
Hiermee kunnen en moeten besparingen worden
gerealiseerd. Ik vat de veranderingen in de bedrijfsvoering samen in twee lijnen: ten eerste het samenvoegen, herstructureren en uniformeren, ten tweede
het verbeteren van de dienstverlening en het aanpassen van het serviceconcept aan deze tijd. Deze twee
lijnen van verbetering moeten een efficiëntere – en
dus goedkopere - en kwalitatief hoogstaande ondersteuning opleveren voor de politieorganisatie.’
Haalbaarheid ‘bezuinigingspotentieel’
De NPB heeft van begin af aan vraagtekens gezet bij
de veronderstelde bezuinigingen die door de komst
van de Nationale Politie mogelijk waren. Het eerste
onderzoek daarnaar werd in 2009 door KPMG uitgevoerd. De uitkomst was 259 miljoen, een bedrag dat
de NPB na het lezen van het rapport bestempelde als
‘onrealistisch’ en ‘vooral gebaseerd op wishful thinking’. De jaren daarna onderzochten verschillende
consultancy bureaus (PWC, KPMG en Deloitte) of
het gebruik van een landelijk dienstencentrum zou
leiden tot efficiencywinst op het gebied van ICT (juni
2010), HRM en Financiën (september 2010), Facility Management en Communicatie (oktober 2011).
Op basis van deze ‘business cases’ werd een besparing
mogelijk geacht tot wel 230 miljoen oftewel 2.660
AT-banen.
In zijn Inrichtingsplan uit 2012 concludeert de
Kwartiermaker Nationale Politie dat er op deze uitkomst het nodige af te dingen valt. De business cases
gingen er bijvoorbeeld van uit dat ook de bedrijfsvoering van de Politieacademie volledig was opgenomen
in de PDC (wat nog niet het geval was). Ook hadden de eerste drie business cases betrekking op het
vorige bestel (regiopolitie) en was een aantal bedrijfsvoeringstaken niet of niet geheel in de business cases
opgenomen. Tot slot waren binnen de Nationale
Politie nieuwe bedrijfsvoeringstaken geïdentificeerd.
Al met al was het noodzakelijk geweest het ‘besparingspotentieel’ te ‘herijken’. In het Inrichtingsplan
blijft onduidelijk hoe men daarbij te werk is gegaan
of welke nieuwe taken bedoeld worden; we krijgen
alleen het eindresultaat te zien.
Op pagina 45 van het Inrichtingsplan stelt de Kwartiermaker vast dat na de ‘herijkingen’ een doelmatigheidswinst overblijft van ‘slechts’ 2.391,5
voltijdsbanen. Vervolgens meldt hij doodleuk dat
besloten is bijna driehonderd banen extra weg te
bezuinigen om toch aan het streefbedrag te komen.
Citaat: ‘Om binnen de financiële kaders te blijven, zijn
aanvullende besparingen doorgevoerd, voor een totaal
van 278 voltijdsbanen.’ Daarmee kwam het aantal
weg te bezuinigen ondersteunende banen (alsnog) op
2.669,5 voltijdsbanen. Zoals gezegd is het bedrag aan
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
Eindhoven, 28 november 2013:
bondsvoorzitter Han Busker in gesprek met een bezoeker van
een NPB-bijeenkomst over de komende personele reorganisatie.
mogelijke efficiencywinst uit het Inrichtingsplan in
de Meerjarenraming van 2013 opnieuw met 81 miljoen verhoogd tot 311 miljoen.
Deze reeks van aanpassingen roept onvermijdelijk de
vraag op: zijn de nagejaagde besparingen ooit haalbaar geweest puur door het verbeteren van de efficiency? Vindt de korpsleiding het niet tijd worden om
toe te geven dat de omvang van het voortdurend veranderende ‘besparingspotentieel’ niet gebaseerd is op
wetenschappelijke berekeningen, maar op de noodzaak aan politieke (bezuinigings)afspraken te voldoen?
Reactie minister Opstelten:
De in het inrichtingsplan genoemde aanvullende kostenreductie is gedaan om binnen de van te voren afgesproken financiële kaders te blijven. Hierbij heeft de
realiteit van de Rijksfinanciën vanzelfsprekend een
rol gespeeld. De feasibility studies en de businesscases
zijn door onafhankelijke externe partijen opgesteld.
In tegenstelling tot wat in uw brief doorklinkt is bij
het opstellen daarvan primair gekeken naar zoveel
mogelijk vergelijkbare organisaties. Ik zie dan ook
geen enkele reden om deze studies te herhalen.
Kwaliteit ondersteuning
De NPB is er heilig van overtuigd dat veilig en
gezond werken binnen de politie alleen mogelijk is
als de operationele en ondersteunende medewerkers
goed op elkaar ingespeeld zijn. Samenwerken binnen de politie is nu eenmaal iets anders dan samenwerken binnen de meeste andere organisaties. Om op
de bedoelde politiespecifieke manier op elkaar ingespeeld te raken (en te blijven) is persoonlijk contact
puur noodzakelijk.
l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
dePolitie 23
De NPB heeft dan ook van begin af aan moeite gehad
met het voornemen om een groot deel van de ondersteunende diensten (36 procent) te centraliseren in
een landelijk dienstencentrum. Wat de NPB betreft
gaat de ondersteuning in deze constellatie te ver van
de werkvloer opereren. Wij verwachten dat deze verwijdering zal leiden tot een minder toegankelijke en
op de operationele behoeften toegesneden ondersteuning. Het is veelzeggend dat het contact tussen de
operationele medewerker en het PDC gaat verlopen
via het dienstverleningsmodel click/call/face: eerst
via intranet contact zoeken met het PDC, daarna
indien nodig telefonisch en tot slot eventueel persoonlijk langsgaan. Met andere woorden: de operationele medewerker moet zelf maar zien dat hij de
benodigde ondersteuning krijgt.
Bureaucratisch bolwerk
De kwaliteit van de ondersteuning zal naar verwachting ook verminderen door de keuze voor het loskoppelen van de beleidsmakers op ondersteuningsgebied
en de uitvoerders daarvan. Het beleid wordt gemaakt
door vijf directies op het niveau van de korpsleiding
(HRM, FM, Financiën, Informatievoorziening en
Communicatie). Het beleid wordt elders uitgevoerd
door de medewerkers van het PDC, onder leiding van
een eigen directeur. De vrees lijkt gerechtvaardigd
dat de ondersteuning door deze opzet zal verworden
tot een log en bureaucratisch bolwerk, waarin de verschillende onderdelen meer met hun eigen voortbestaan bezig zijn dan met de actuele behoeften van de
medewerkers.
Zoals de COR in zijn advies over het PDC-formatieplan schrijft: ‘Het gekozen model leidt tot afstemming tussen directies onderling, tussen directies en
het PCD, tussen directies en de korpsleiding/eenheden, tussen eenheden en het PDC.’ Niet alleen gaat
daardoor de functionele (zeer) directe wisselwerking
tussen operationeel en ondersteuning verloren, ook
kunnen er haperingen optreden in de continuïteit van
de dienstverlening – met alle risico’s van dien voor de
veiligheid van burgers en politiemensen.
Waarom heeft het korps zo weinig oog voor deze
‘verschotting’ en het waarschijnlijke gevolg ervan: het
afnemen van de kwaliteit van de ondersteuning (minder snel, minder duidelijk, minder betrokken) en de
uitwerking daarvan op de kwaliteit van de executieve
politiezorg?
Reactie minister Opstelten:
Uw betoog over de kwaliteit van de ondersteuning,
beperkte contactmogelijkheden, verschotting en het
gehanteerde dienstverleningsmodel click/call/face deel
ik niet. Eén korps is gebaat bij één PDC. Met de vorming van het PDC wordt een kwalitatieve impuls
gegeven met het ontworpen dienstverleningsmodel, naast dat er een bezuiniging gerealiseerd moet
worden.
24dePolitie l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
Inzetbaarheid
Het is de NPB al jaren een doorn in het oog dat de
werkgever/de politiek steevast beslissingen neemt
over het vermeerderen of verminderen van de hoeveelheid personeel – hetzij operationeel, hetzij nietoperationeel – zonder deze keuzes te (kunnen)
onderbouwen met overtuigend en objectief cijfermateriaal. De huidige reductie van de niet-operationele sterkte is een goed voorbeeld. Zoals hierboven
beschreven is die niet gebaseerd op een wetenschappelijk verantwoorde analyse van de hoeveelheid
ondersteuning die je nodig hebt om het operationele
takenpakket van de politie op een bepaald kwaliteitsniveau te kunnen uitvoeren. Het snijden in de personeelssterkte gebeurt min of meer op hoop van zegen;
als het politiek nodig is (extra bezuinigingen) snijdt
men rustig nog even door.
De NPB vraagt zich af of de korpsleiding beseft tot
welke paradoxale gevolgen dit kan leiden. Zoals het
er nu naar uitziet zal de veranderde opzet van de
ondersteuning (grotendeels op flinke afstand en met
ruim een kwart minder mensen) er alleen maar toe
leiden dat operationele medewerkers er allerlei werk
bij krijgen dat voorheen door ondersteunende collega’s werd gedaan.
Is de korpsleiding het ermee eens dat zo’n extra belasting op bijvoorbeeld administratief gebied moeilijk
valt te rijmen met de door de minister van Veiligheid
en Justitie ingezette aanval op de bureaucratie binnen
de politie? Verwacht zij ook niet dat deze ontwikkeling een negatief effect zal hebben op de inzetbare
hoeveelheid blauw op straat? En wat blijft er dan over
van de nagestreefde vergrote ‘professionele ruimte’
van de operationele medewerker?
Reactie minister Opstelten:
‘Een dienstverleningsconcept dat uitgaat van zelfredzaamheid van medewerkers past bij een moderne
organisatie inrichting. Dat geldt voor de medewerkers en voor de leidinggevenden. Deze zelfredzaamheid houdt niet automatisch meer tijdsbeslag in, zoals
u lijkt te veronderstellen. Het gaat in de regel eerder om gewenning dan om structurele extra belasting. Mits uiteraard de randvoorwaarden goed zijn
ingevuld.’
Conclusie: minister Opstelten beantwoordt vragen door een
deel van het Inrichtingsplan opnieuw voor te lezen of hij laat
weten bepaalde zorgen of bezwaren ‘niet te delen’. Het is duidelijk: de bewindsman blijft onwrikbaar vasthouden aan de
ingezette koers en kent daarbij geen twijfel over de aanwezigheid van ijsbergen. Die zijn er niet. Punt uit. De NPB zal blijven ijveren om hem en zijn Haagse collega’s bijtijds op andere
gedachten te brengen.
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
npb gay
tekst stefan steen en anneke balfoort
Het Roze in Blauw-team
van de Landelijke Eenheid
Binnen de politieorganisatie is uitkomen voor je homoseksualiteit niet vanzelfsprekend. Er zijn nog genoeg homoseksuele medewerkers die hun geaardheid ‘in de kast’ houden
en niet zichzelf durven te zijn. De Landelijke Eenheid streeft
naar het scheppen van een veilige werkomgeving waarin
iedereen zich vrij voelt om anders te zijn. Het Roze in Blauwteam helpt daarbij.
Roze in Blauw is een team dat de belangen behartigt
van de politiemedewerkers bij de Landelijke Eenheid
die niet heteroseksueel zijn, maar lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transseksueel of questioning, dat
wil zeggen: qua seksualiteit een vraagteken. Gemakshalve wordt deze groep vaak aangeduid met de afkorting LHBTQ’s.
Ruimte voor verschil
De Landelijke Eenheid streeft ernaar een organisatie
te zijn waarin de medewerkers niet worden gebonden door hun onderlinge gelijkenis, maar door een
gezamenlijke passie voor goed politiewerk. We weten
dat we dat juist met verschillende achtergronden en
invalshoeken voor elkaar krijgen. In een klimaat
waarin je afwijkende meningen naar voren durft te
brengen, waar ruimte is voor verschil. Daarom staat
de eenheidsleiding volledig achter de activiteiten van
het Roze in Blauw-team.
Om te beginnen adviseren wij de leiding bij het ontwikkelen van hun beleid op het gebied van diversiteit
en/of homo-emancipatie binnen de Landelijke Eenheid. Daarnaast ondersteunen wij LHBTQ-collega’s
bij het opbouwen van hun carrière, bijvoorbeeld door
het aanbieden van trainingen in empowerment – het
vinden en ontwikkelen van je eigen kracht.
Buddyteam
Collega’s die het moeilijk vinden hun werk en hun
geaardheid te combineren, kunnen contact zoeken
met een ervaringsdeskundige uit het buddyteam van
Roze in Blauw. Dat is geen coach of bedrijfsmaatschappelijk werker, maar een collega die weet hoe het
is om met een ‘andere’ geaardheid binnen een politiekorps te werken. De buddy’s krijgen gesprekstrainingen om LHBTQ-collega’s zo goed mogelijk een
luisterend oor te kunnen bieden.
Tot slot organiseren we activiteiten en nemen op herkenbare wijze deel aan landelijke homogerelateerde
projecten en evenementen, zoals Roze Zaterdag en
de Gay Pride.
Al met al vergroot het Roze in Blauw-team de zichtbaarheid van LHBTQ-collega’s binnen de Landelijke
Eenheid en de mogelijke problemen waar ze tegenaan
lopen. Daarbij worden we ondersteund door het Landelijk Homonetwerk Politie, dat bij het Landelijke
Expertisecentrum Diversiteit (Politieacademie) is
ondergebracht. Iedere werknemer bij de Nederlandse
Politie kan lid worden van het LHP.
Sluit je aan!
Wellicht voel je er iets voor om je aan te sluiten bij
ons Roze in Blauw-team. Je kunt ervoor kiezen actief
lid te worden en dan bijvoorbeeld in het openbaar als
politiemedewerker deel te nemen aan LHBTQ-activiteiten of je aan te melden als buddy. Je kunt ook kiezen voor een niet-actieve aansluiting; dan houden we
je op de hoogte van allerlei ontwikkelingen en onze
activiteiten. Uiteraard gaan we daarbij zorgvuldig om
met je privacy.
Aansluiten is mogelijk door een e-mail te sturen naar
[email protected] Je ontvangt dan zo
spoedig mogelijk een reactie. j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
dePolitie 25
FILIPPINE
door dirry koomans
A
35
B N
13
24
20
4
17
6
7
19
34
1
16
26
24
17
16
N
27
12
25
8
6
31
C
1
27
3
22
11
29
14
21
25
D
7
16
5
31
12
22
34
35
8
E
11
23
30
28
19
26
24
2
23
F
28
2
6
23
33
19
32
G
9
27
13
15
21
14
9
H
18
14
30
4
33
33
29
I
20
15
10
29
3
5
12
1
2
3
20
4
5
6
7
8
20
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
18
19
20
21
22
23
20
20
24
25
20
26
27
20
28
29
30
31
32
33
34
35
N
32
N
Omschrijving:
A.Conciërge
B. Deel van een werkdag
C. Oud Hollands gerecht
D. Democratisch recht
E.Politierang
F. Militaire rang
G.Fortuinlijk
H.Minstens
I.Trapauto
Stuur uw oplossing naar:
Nederlandse Politiebond
Postbus 68
3440 AB Woerden
of mail naar:
[email protected]
en ding mee naar één van de vier prijzen:
n een kadobon van 10 euro (3x)
n een NPB-pen (2x)
Prijswinnaars puzzel 1 - 2014
Kadobon van 10 euro
Erna Eker, Beuningen
(Gelderland)
Ronald Wopereis, Enschede
J.T. Moonen, De Meern
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
NPB-pen
T.A.A. Bosch, Krommenie
Frans Arends, Herkenbosch
l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
dePolitie 27
Altijd bereikbaar!
NPB-hoofdkantoor
Postadres
Postbus 68
3440 AB Woerden
Bezoekadres
Steinhagenseweg 2d
3446 GP Woerden
Telefoonnummer algemeen
(0348) 707 444
Fax
(0348) 707 411
E-mail
[email protected]
Routebeschrijving
Op aanvraag of via de NPB-website
www.politiebond.nl (OVER DE NPB)
Afdeling Individuele
Ledenbehartiging (IBB)
De afdeling IBB op het NPB-hoofdkantoor in Woerden
is RECHTSTREEKS te bereiken
per telefoon
(0348) 707 433
per post
Postbus 68
3440 AB Woerden
via e-mail
[email protected]
via de website
Klik op OVER DE NPB
en daarna op CONTACT
MET DE NPB
NPB-adviesorganen
Afdeling ledenadministratie (LA)
De afdeling ledenadministratie van de NPB
is RECHTSTREEKS te bereiken
per telefoon
(0348) 707 432
per post
Postbus 68
3440 AB Woerden
via e-mail
[email protected]
via de website
Klik op OVER DE NPB en
daarna op CONTACT MET
DE NPB
NPB-leden worden vriendelijk verzocht de afdeling
Ledenadministratie tijdig te informeren over
l Veranderingen in hun persoons­gegevens (naam, adres).
l Het uit dienst treden bij de politie om elders te gaan
werken.
l Uw Functioneel Leeftijdsontslag (FLO); uw NPBcontributie wordt dan verlaagd tot € 7,25 per maand
(zie pagina 26).Uiteraard kun je ook altijd bij de
afdeling LA terecht voor het melden van administratieve fouten of problemen, zoals een onjuistheid op uw
ledenpas of het niet ontvangen van het bondsblad.
30dePolitie l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
De NPB zet zich in voor de emancipatie van vrouwen,
allochtonen, homoseksuelen en andersvaliden binnen de
politie. Het hoofdbestuur laat zich op dit punt adviseren
(gevraagd en ongevraagd) door de adviesorganen NPB
Vrouw, NPB Color, NPB Gay en NPB Andersvaliden.
Daarnaast kent de NPB adviesorganen die zich bezighouden met de specifieke problemen van jongeren, ouderen en
AT-medewerkers: NPB Jong, NPB Senioren en NPB AT.
De NPB-adviesorganen zijn te bereiken via onderstaande
e-mailadressen.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Sinds 2012 werken
de adviesorganen samen
in NPB Inclusief.
Contact opnemen met deze
denktank is mogelijk via:
[email protected]
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
NPB-leden kunnen via de onderstaande contactpersonen
rechtstreeks bij hun NPB-afdeling aankloppen voor infor­matie,
bemiddeling of rechtshulp.
CONTACTPERSONEN NPB-AFDELINGEN
Amsterdam-Amstelland
flevoland
Limburg Zuid
Brabant Noord
Fryslân
Midden- en West-Brabant
Brabant Zuid-Oost
Gelderland Midden
Noord- en Oost-Gelderland
Drenthe
Gelderland Zuid
Noord-Holland Noord
Europol
Gooi en Vechtstreek
Politieacademie
Groningen
Rotterdam-Rijnmond
Haaglanden
Twente
Hollands Midden
Utrecht
IJsselland
vtspn
Kennemerland
Zaanstreek-Waterland
KLPD
Zeeland
Limburg Noord
Zuid-Holland Zuid
Ronald Lonnee
(06) 30 36 93 59
Jan van de Ven
(073) 62 36 412
Ger van Meurs
(06) 15 01 86 40
(040) 23 32 768
Bert Ottens
(06) 51 59 79 26
Liulinda Ferreira
(070) 353 11 06
Bondsblad
Redactie
Dick Harte
De eindverantwoordelijkheid voor de
inhoud berust bij het NPB-bestuur.
Contact
E-mail: [email protected]
Telefoon: 06 – 53 54 83 26
Postbus 68
3440 AB Woerden
Vormgeving
LOGO grafisch ontwerp, Oss
Druk
Senefelder Misset BV
Advertenties
PSH Media Sales
Martijn Penning
Telefoon: (026) 750 18 60
[email protected]
Abonnement
Abonnementsprijs voor niet-leden
€ 22 per jaar, over te maken naar:
Rabobank nr. 3311.28.411
ten name van NPB Woerden
Verschijning en oplage
De Politie verschijnt acht keer per jaar
met een oplage van 24.000 exemplaren.
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
Wim Gerritse
(06) 11 02 55 33
(0320) 25 88 07
Lieuwe de Vries
(06) 15 04 77 28
Antonio Visser
(06) 10 45 73 00
Sandrina van der Wagen
(06) 54 60 30 41
Anne van de Kieft
(06) 42 22 95 21
Roelf Koning
(06) 52 55 27 55
Nol Antonisse
(070) 42 41 761
(06) 14 21 78 19
Kees Streefkerk
(0172) 48 45 85
Hans Ockeloen
(06) 20 61 77 06
Abdul Elshiwy
(06) 51 33 74 18
Jaap Buitelaar
(06) 52 55 40 01
Guus Levels
(06) 52 31 84 66
(077) 327 11 31
Piet Kroon
(06) 21 28 29 58
Marinus van Deudekom
(06) 27 06 39 30
(076) 543 76 46
Marjan Mellendijk
(0315) 24 35 03
(06) 21 48 99 63
Vacant
Ron in ’t Veld
(06) 13 59 64 47
Fred Burnet
(06) 37 19 29 83
André Schutten
(06) 14 44 74 51
053 455 59 00
Bert Wagteveld
(06) 10 22 37 20
Sjoerd Ruiter
(06) 31 96 55 04
(06) 14 43 68 04
Co van Luit
(075) 617 44 54
(075) 627 17 91
Rinus Huijssen
(06) 30 86 19 86
Jan van Dalen
(078) 630 87 42
l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
dePolitie 31
SAMEN STERK
Ondergetekende meldt zich aan als lid van de NPB:
Naam:
n M n V
nieuw
lid!
Voorletter(s):
straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoon privé:
E-mailadres privé:
Geboortedatum:
Voorheen in dienst van regiokorps:
Nu in dienst van eenheid:
In dienst van de politie sinds:
Telefoon werk:
E-mailadres werk:
Rang/functie:
Ik kies als NPB-welkomstgeschenk:
(één blokje aankruisen)
Ik wil de NPB-nieuwsbrief digitaal ontvangen:
Kijk voor het actuele overzicht van de welkomst­geschenken
op www.politiebond.nl
n Ja n Nee
n Adidas sporttas
n Adidas schouder c.q. laptoptas
n Sportief horloge wit/blauw/rood
Ik wil lid worden van de NPB met ingang van:
maand:jaar:
(doorhalen wat niet van toepassing is)
n Gehoorbescherming EARmo
n Converse schoudertas bruin/zwart/blauw
n Hierbij machtig ik de NPB de contributie te innen
via de salarisadministratie van mijn werkgever.
(doorhalen wat niet van toepassing is)
n Converse bowlingtas bruin/wit/olijfgroen
Bankrekeningnummer:
(doorhalen wat niet van toepassing is)
datum:
Handtekening:
Indien u als NPB-lid bent geworven door een collega,
wat zijn haar/zijn gegevens: *
n
n
n
n
n
n
n
Maglite-zaklamp + houder
In plaats van een welkomstgeschenk doneer ik € 15,- aan:
n Amnesty n ArtsenZonder Grenzen n Warchild
Lederen legitimatiemapje
Lederen legitimatiemapje met draagketting
Gerber multitool
Cadeaubon van € 12,50
Staatslot (+ jackpot)
Anders, namelijk:
Naam:
Voorletters:
n m n v
Adres:
PC en woonplaats:
* deze collega ontvangt als wervingsbonus een eenvijfde staatslot en een NPB-waardebon.
Stuur het ingevulde
aanmeldingsformulier op naar de NPB:
Antwoordnummer 2299
3440 VB Woerden
(een postzegel is niet nodig)
Of fax het naar 0348 707411
Doe jezelf een plezier
en werf een NPB-lid!
Adidas
sporttas
Wie de moeite neemt om een of meer collega's
te overtuigen van de voordelen van het NPBlidmaatschap, schept geen win/winsituatie,
maar een win-win-winsituatie!
converse
schoudertas
1.
Je collega kan dan voortaan ook een beroep doen op alle voorzieningen en mogelijkheden die de oudste, grootste en actiefste politiebond
van Nederland te bieden heeft.
converse
bowlingtas (bruin)
2.
3.
De bond wordt (nog) groter en wint daardoor aan invloed en slagkracht bij het behartigen van jullie belangen.
Jij ontvangt EENVIJFDE STAATSLOT MET JACKPOT en
bovendien een NPB-waardebon. Daarmee kun je interessante geschenken bij elkaar sparen, zoals een NPB-legitimatiemapje (met
of zonder draagketting), een Maglite met houder of een sporttas.
converse
bowlingtas (wit)
maglite
zaklamp met houder
GERBER
multitool
Zo gepiept!
legitimatiemapJe
met of zonder ketting
CASIO
horloge
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
Hoe maak je iemand zo snel mogelijk lid van
de NPB? Anno 2013 is dat simpeler dan ooit.
Surf naar de NPB-website www.politiebond.
nl en klik op WORD OOK NPB-LID. Je
krijgt dan ogenblikkelijk ons digitale aanmeldingsformulier in beeld.
Uiteraard kun je ook gebruikmaken van het papieren aanmeldingsformulier
dat in elk bondsblad te vinden is of gewoon even bellen of e-mailen met de
afdeling Ledenadministratie in Woerden (zie pagina 30).
l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
dePolitie 33
Contributie
De maandelijkse contributie voor het NPB-lidmaatschap is 0,7 procent van uw maandsalaris (brutoschaalbedrag), met een minimum van
€ 7,25 en een maximum van € 13,80.
Leden van de vrijwillige politie betalen standaard
€ 7,25 per maand.
Gepensioneerde collega’s komen in aanmerking
voor het minimumtarief van € 7,25 per maand,
evenals collega’s die met vervroegd pensioen zijn
op basis van de FLO-, AFUP- of levensloopregeling. Neem voor meer informatie over deze kortingsregeling contact op met de afdeling Ledenadministratie (zie pagina 30).
Inning via de werkgever
De eerste twee maanden van het NPB-lidmaatschap zijn gratis. Daarna wordt de contributie
automatisch op uw salaris ingehouden en naar de
NPB overgemaakt door uw werkgever.
NPB-legitimatiemapje
NPB-leden kunnen bij de bond een exclusief zwartleren
NPB-legitimatiemapje kopen, hetzij een groot model
met draagketting (€ 16), hetzij een kleiner model zonder
draagketting (€ 10).
Bestellen is mogelijk door het juiste bedrag over te maken naar de
Rabobank op nummer 3311.28.411 ten name van NPB Woerden.
Daarbij dient u te vermelden:
l het soort mapje
(met of zonder ketting)
l het gewenste aantal
(1x mapje, 2x mapje);
l uw bondsnummer
l uw adresgegevens.
Opzeggen
Voordelig goed verlicht
NPB-leden zijn zelf verantwoordelijk voor het
opzeggen van het lidmaatschap. Dat dient in alle
gevallen schriftelijk te gebeuren – per brief of per
e-mail. De opzegging wordt vervolgens ook altijd
schriftelijk bevestigd door de NPB.
Dienders moeten altijd alles goed kunnen zien. Daarvoor is licht
nodig. Overdag is dat meestal geen probleem, ’s avonds en ’s nachts
wel. Xtar en Tank007 high power flashlights lossen dat probleem op!
Er geldt een OPZEGTERMIJN van twee volle
kalendermaanden. Wanneer uw opzegging bijvoorbeeld op 5 april bij ons binnenkomt, wordt
uw lidmaatschap per 1 juli beëindigd.
Deze opzegtermijn geldt ook als u de politie verlaat om elders te gaan werken of met vervroegd
pensioen te gaan. Uw lidmaatschap komt in beide
gevallen niet automatisch per direct te vervallen.
l Professional of tactical serie. 250 tot 2350 Lumen.
l Klein van formaat, groot in prestaties.
l Met of zonder zoom en een lichtbundel tot 500 meter
l Li-on oplaadbaar, inclusief 220v en 12v opladers en draagtasje.
l Waterproof IP66 of hoger.
NPB-leden krijgen bij aankoop 15 procent korting
(kortingskode NPB-152010)!
Kijk op www.flashlight-store.nl!
Verloftips
TE HUUR: Appartementen in Brixen im Thale
Tirol, Oostenrijk. Gezellig, comfortabel en
compleet ingericht met balkon en uitzicht op
de Kitzbühleralpen.
Meer informatie?
[email protected]
34dePolitie l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
TE HUUR: Nieuwe appartementen bij
Nederlandse familie op een prachtige locatie
in het Obere Inntal in Tirol, vijftien minuten
van het skigebied Serfaus-Fiss-Ladis
Meer informatie?
www.alp-appartments.eu of
[email protected]
(0049) 5941 989 189
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
computerhoek
door wim van den burg
Opstartdisk maken
Je hebt een storing aan je pc waardoor hij niet meer
wil opstarten. Je enig mogelijke redding is het gebruik
van een opstartdisk, maar die heb je natuurlijk nooit
gemaakt. Wat nu? Ga op zoek naar een andere computer en surf daarop naar www.bootdisk.com. Daar
vind je alles om de geschikte opstartdisk te maken
– of het nu voor Dos, Windows of Linux is. En dan
heb ik het over de juiste bootdisk inclusief de cd-rom
drivers, zodat je na het opstarten eventueel het besturingssysteem van cd kunt installeren.
Je downloadt en start een EXE-bestand. Vervolgens
word je verzocht een lege diskette of cd in het station
aan te brengen, die wordt voorzien van alle bestanden die nodig zijn om op te starten. Deze schijf kun
je dan gebruiken om je gecrashte pc weer tot leven te
brengen of om een lege pc op te starten en daarna een
besturingssysteem te installeren. Op www.bootdisk.
com vind je naast opstartbestanden nog veel meer
systeembestanden, utilities, tips en handleidingen.
Een prima site dus in geval van computerproblemen.
www.bootdisk.com
Alternatieven voor Whatsapp
Nu Whatsapp door Facebook is overgenomen zijn veel gebruikers op
zoek naar een andere gratis berichtendienst voor smartphones. Ze vrezen dat hun privacy en die van hun contacten in het geding is. Maar
wat zijn de beste alternatieven voor Whatsapp? De meeste mensen die
Whatsapp verlaten kiezen voor het Russische Telegram, opgericht door
dezelfde man (Pavel Durov) die de Russische variant van Facebook heeft
opgezet. Ook het gebruik van Telegram is gratis en het programma lijkt
erg op Whatsapp, zodat de overstap eenvoudig is. Direct na het nieuws
van de overname van Whatsapp door Facebook werd Telegram zo populair dat er bij deze webdienst capaciteitsproblemen ontstonden. Die
zijn echter alweer grotendeels opgelost. Volgens Telegram hebben ze al
800.000 Nederlandse gebruikers. Dat betekent dat veel van je contacten
er waarschijnlijk al bij aangesloten zijn.
Een ander alternatief voor Whatsapp is Line uit Japan, dat inmiddels
door 360 miljoen mensen gebruikt wordt. Ook deze software is gratis.
Ze toont geen reclame; het geld moet worden verdiend door de verkoop
van games en stickers. Line is ook te gebruiken op je pc, onder andere om
mee te bellen. Het is dus meteen een alternatief voor Skype. Een ander
voordeel is dat je je telefoonnummer niet hoeft prijs te geven. Je contacten kunnen je ook benaderen via je gebruikersnaam. In Azië is Line
erg populair omdat je je kunt abonneren op berichten van beroemdheden. Verder is het programma leuk omdat het veel emoticons en andere
plaatjes kent.
Gratis foto’s bewerken
Hornil StylePix is gratis grafische software met geavanceerde mogelijkheden. Het is een eenvoudig programma, ook geschikt voor onervaren gebruikers. Ook van je computer vraagt het weinig capaciteit; er is
zelfs een portable versie die op een usb-stick of geheugenkaartje draait.
Hornil StylePix biedt de eenvoudige functies die veel gratis fotobewerkingssoftware biedt, zoals het draaien van foto’s, het aanpassen van het
formaat en het verwijderen van rode ogen. Daarnaast heeft het complexere taken in huis, zoals het aanbrengen van teksten, het verwijderen van ruis en het scherper (sharpen) of juist waziger maken (blur) van
afbeeldingen. Bovendien biedt het veel gereedschap om afbeeldingen te
tekenen.
Evenals Photoshop werkt het programma met lagen (layers). Dat maakt
de mogelijkheden voor beeldbewerking een stuk groter. Je kunt heel eenvoudig foto’s en tekeningen over elkaar heen leggen en later alleen een
bepaalde laag aanpassen. Ook heeft Hornil Stylepix veel goede filters,
tekentools en teksttools. Bovendien is het in het Nederlands beschikbaar.
Je kunt het programma downloaden op
http://hornil.com/en/downloads.
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4
l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
dePolitie 35
NPB-meldpunt NSS-ervaringen
op meerdere plaatsen onvoldoende slaapplaatsen beschikbaar,
onvoldoende sanitaire voorzieningen (lees: geen toiletten!) en
onvoldoende eten en drinken.
Organisatorische missers
De NPB is trots op de enorme inzet die vele duizenden politiecollega’s in allerlei disciplines hebben
getoond bij het realiseren van een optimale beveiliging van Nederland tijdens de Nuclear Security
Summit (NSS) op 24 en 25 maart 2014. Het was een
zware klus waarbij soms het uiterste van mensen
werd gevraagd, maar al met al is er een fantastische prestatie geleverd, waar alle politieambtenaren trots op kunnen zijn.
De NPB heeft dat van dichtbij kunnen waarnemen, onder
andere doordat wij op maandag 24 maart op de opstapplaatsen
aanwezig waren om de collega’s te begroeten en hun ervaringen te vernemen. Jammer genoeg moest de NPB toen ook vaststellen dat tijdens de NSS de logistieke voorzieningen voor de
ingezette collega’s her en der behoorlijk tekort schoten.
Extreem lange werktijden
De signalen die we daarover kregen waren soms pijnlijk duidelijk. Ten eerste hebben collega’s door allerlei onvoorziene
omstandigheden extreem lange diensten moeten draaien –
diensten van veertien tot zeventien uur. Ten tweede bleken
36dePolitie l ed en m a g a z i n e va n d e n p b
De NPB heeft met eigen ogen gezien tot welke frustraties dat
leidde, vooral als collega’s ontdekten dat er ook geen meldpunt was geregeld waar dergelijke problemen konden worden
gemeld. Op dat soort moment voelde men zich erg aan zijn lot
overgelaten. NPB-voorzitter Han Busker heeft nog tijdens de
NSS contact gezocht met de korpsleiding over deze organisatorische missers, waardoor collega’s soms in heel vervelende
situaties terecht kwamen en hun uithoudingsvermogen zwaar
op de proef werd gesteld.
De NPB zal zich er sterk voor maken dat politiemedewerkers bij toekomstige grootschalige evenementen kunnen rekenen op een goede verzorging en een verantwoorde afwisseling
van inzet en rust. Om scherp in beeld te krijgen welke zaken
dan anders georganiseerd moeten worden (lees: meer prioriteit
moeten krijgen) roept de NPB zijn leden op hun ervaringen tijdens de NSS aan de bond door te geven.
Wat ging er tijdens de NSS allemaal goed en fout op
het gebied van de logistieke voorzieningen voor het
politiepersoneel? En wat zou er bij de volgende grootschalige inzet anders aangepakt moeten worden om
herhaling van bepaalde problemen te voorkomen?
Laat het ons weten via [email protected]!
j a a r g a n g 7 0 - n u m m er 2 - a p r i l 2 0 1 4