Verkiezingsprogramma PvdA Sint

Verkiezingsprogramma PvdA Sint-Michielsgestel 2014 – 2018
Voor een Sociale, Betrokken en Duurzame gemeente Sint-Michielsgestel
1
Voorwoord
Beste lezer,
Met de naderende verkiezingen voor de gemeenteraad hebben we als fractie en
bestuur van de PvdA, afdeling Sint-Michielsgestel de balans opgemaakt. De
balans van een periode van vier jaar met een College van B&W waarin de PvdA
niet is vertegenwoordigd. We hebben ons eigen verkiezingsprogramma van vier
geleden erbij gepakt en gekeken wat daarvan is gerealiseerd.
Onze conclusie is helder: een College zonder PvdA is een gemis voor de
gemeente. Het College bestuurde in een moeilijke tijd, waarin de financiële
middelen van het Rijk voor gemeenten steeds verder teruglopen en het aantal
taken eerder toeneemt. Zeker. Maar dit College heeft die situatie niet
aangegrepen om echte veranderingen tot stand te brengen en een meer creatief
beleid te voeren. Er is vooral gekozen voor veel kleine bezuinigingen. En er
worden stevige risico’s genomen, onder meer met de grondexploitatie.
Al bladerend door de vorige versie van het verkiezingsprogramma, blijkt dat we
ook een aantal zaken wél hebben gerealiseerd. En vanuit onze rol in de
oppositie. Dat is een groot compliment waard aan de fractie!
In deze nieuwe versie leest u wat de PvdA de komende jaren in onze gemeente
wil doen. Concrete plannen, waar we zo mee aan de slag kunnen. En die ervoor
zorgen dat alle inwoners in onze gemeente een aantrekkelijker, veiliger en
duurzamere leefomgeving krijgen. Daarvoor kijkt de PvdA ook over de grenzen
de gemeente Sint-Michielsgestel heen. Dat is het voordeel van een landelijke
partij. We halen kennis en ervaring op bij partijgenoten in andere gemeenten en
maken gebruik van de denkkracht binnen onze partij.
Namens het bestuur en de fractie hoop ik dat dit programma u inspireert om bij
de komende verkiezingen op de PvdA te stemmen. Op onze lijsttrekker of op een
van onze andere kandidaten. Dan werken we aan een sociaal, betrokken en
duurzaam Sint-Michielsgestel.
Ik hoop op uw steun!
Adriaan van der Maarel
Voorzitter PvdA, afdeling Sint-Michielsgestel
2
1. Een progressieve gemeente, terugblik op 4 jaar oppositie voeren
Tussen 2006 en 2010 had de PvdA vier zetels in de gemeenteraad en leverden
wij als partij een wethouder. We gingen in 2010 de verkiezingen in om mee te
kunnen blijven besturen en actief verder te bouwen aan een duurzame en
betrokken gemeente. Het mocht helaas niet zo zijn. Met slechts twee zetels
kwamen we voor een wethouder niet meer in aanmerking. Ons restte een rol als
grootste oppositiepartij.
We hebben ons constructief opgesteld en gezocht naar meerderheden om toch
onze doelen te kunnen bereiken. Dat betekende steeds de samenwerking zoeken
met minstens één coalitiepartij die met ons mee wilde denken. Dat werkte met
wisselend succes. Als het onderwerp er om vroeg, lieten we ook een duidelijk
tegengeluid horen in de richting van het College.
Aan hand van de belangrijkste onderwerpen uit het verkiezingsprogramma 2010
- 2014, evalueren we hieronder wat we hebben bereikt.
1.
In Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel snel een nieuw
gemeenschapshuis.
De vernieuwde Durpsherd in Berlicum is in 2012 rond gekomen. Over het
resultaat zijn we heel tevreden. Over de financiële kanten minder. We hebben
kritische vragen gesteld over de flinke kostenoverschrijdingen die het college op
een aantal punten accepteerde. Juist omdat we ons zorgen maakten over de
precedentwerking naar de andere gemeenschapshuizen. En wat blijkt nu: in Den
Dungen komt het wel goed, dankzij de samenwerking met de Litserborch en de
Kleine Meierij. Maar in Gestel stelde het College van PPA, Dorpsgoed en CDA dit
jaar met de bezuinigingen voor, om met De Huif nog maar even te wachten.
2.
Rechtvaardige uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
door Wegwijs
Wij hebben geen signalen dat de gemeente haar werk niet goed doet. We
hebben de kanteling in de WMO gesteund en menen dat het rechtvaardig is om
uit te gaan van wat mensen op eigen kracht en die van hun omgeving nog
kunnen organiseren. Alleen zo is het mogelijk de voorzieningen voor wie echt
3
geen oplossingen meer heeft te kunnen blijven betalen. Maar toen de PvdA bij
de aanpassing van de WMO-verordening bij de begrotingsbehandeling in 2012
voorstelde de reserves voor de WMO te beschermen tegen besteding voor
andere doeleinden, kregen we geen steun. Andere partijen vonden het niet aan
de orde. Toch kwam het College in mei met het voorstel €150.000,- uit deze
reserves te halen. Omdat een verdergaand amendement het niet haalde
steunden wij het voorstel om hierover pas verder te spreken bij vaststelling van
de WMO-verordening eind 2013.
3.
Natuur en landschap versterken en toegankelijk maken
Initiatieven rond het Dynamisch Beekdal, de Kloosterstraat de N279 en de ZuidWillemsvaart om natuur ruimhartig te compenseren of te ontwikkelen hebben we
gesteund. We steunden het initiatief van omwonenden om bestaande
groenvoorzieningen rond het sportpark te sparen in het woningbouwplan
Jakobskamp. Het college ging hier echter niet op in. Speciaal vermelden we ons
initiatief om het buitengebied van Berlicum en Middelrode toegankelijk te
maken voor de inwoners met een aantal ommetjes. Toen het college zei hier
geen geld voor te hebben, zijn we met een enthousiaste groep vrijwilligers zelf
aan de slag gegaan en hebben de ommetjes gerealiseerd. Maart 2012 zijn die
gepresenteerd.
4.
Stimuleren duurzame initiatieven, vooral in de woningbouw in onze
dorpen Helaas is er niet zoveel gebouwd in de afgelopen 4 jaar. En
duurzaamheid in nieuwbouw is al steeds meer de standaard. De kunst is om het
ook in bestaande woningen meer toe te passen. De markt (voor bijvoorbeeld
zonnepanelen) is er gunstig voor. Een initiatief als de energiecoöperatie in
Berlicum steunen we. Wij waren de enige partij die voorzichtig positief was en
is over het Bossche plan om in de uitbreiding van De Brand ook windmolens te
realiseren.
5.
Centrumplannen voor Den Dungen (De Donk), Berlicum,
Schoolstraat/Mercuriusplein)en Sint-Michielsgestel snel uitvoeren
Wij betreuren met ieder ander de stagnatie in de ontwikkeling van het
centrumplan Gestel. Wij bepleiten keer op keer om concurrentie door andere
bouwplannen in onze gemeente zoveel mogelijk te beperken. Helaas kiest het
College voor het omgekeerde. Wij hebben ons verzet tegen de vaststelling van
4
het bestemmingsplan Milrooijseweg in Berlicum/Middelrode. De vestiging van
HOED-praktijk en apotheek daar betekent een aderlating voor het centrum van
Berlicum. Ook de Boerenbond is veel meer een detailhandel dan op deze plek
gewenst. We hebben hierbij gepleit voor meer regie op de centrumontwikkeling
in dit dorp en om in ieder geval verloedering door kaalslag zonder nieuwbouw te
voorkomen. Gelukkig is ons voorstel voor een tijdelijke invulling van de Oude
Bibliotheek door veel raadsfracties ondersteund en tot een mooi initiatief
gekomen.
6.
Meer woningen voor starters en senioren
Via nieuwbouw wordt momenteel weinig gerealiseerd. De beide doelgroepen
hebben we wel steeds genoemd als speerpunt. Belangrijk was ons initiatief met
de motie “Verbouwen voor eigen behoefte”. Hiermee willen we dat bestaande
woningen meer geschikt worden gemaakt voor ouderen en starters. Het college
nam dit idee wel mee, maar heeft er nog niet veel van weten te maken. Wij
popelen om dit beter te doen.
7.
Dorpsontwikkelingsplan Gemonde uitvoeren
Vooral achter de schermen heeft de PvdA zich hier sterk voor ingezet. En we zijn
trots op wat er al bereikt is. We blijven betrokken bij nieuwe initiatieven voor
bijvoorbeeld betere zorgvoorzieningen of de mogelijkheden voor een
dorpswinkel.
8.
Goede fietsroutes tussen en in onze dorpen
Moties rond de fietsbruggen, aandacht voor de route over de Bosschebaan, een
motie voor inspraak rond het gemeentelijke verkeer- en vervoerplan, een
pleidooi voor scheiden van landbouw- en fietsverkeer langs de N279 en voor een
fietsroute langs de zuidwestzijde van het kanaal en op initiatief van D66 actieve
inzet voor het fietsplan voor een tienjarige inzet voor verbetering van onze
fietsroutes. Dankzij uiteindelijk de medewerking van de provincie gaan de
Runwegbrug en de fietsroute door. De gemeenteraad nam het fietsplan over.
Maar over de inzet van het college op fietsgebied zijn we niet tevreden.
9.
Luisteren naar de burgers
Goede voorbeelden van communiceren met burgers door het huidige College zijn
er wel, maar het kost vaak wel heel veel moeite. We hebben ons stevig moeten
5
inzetten voor goede aandacht voor de ouderen die betere
oversteekvoorzieningen voor voetgangers op het Mercuriusplein in Berlicum
bepleiten, een zebra het liefst. De omwonenden van het Gewadse pad in
Middelrode steunden we in het herstel van de brugleuning. Dat viel niet mee.
Inspraak op het Gemeentelijk Verkeer/ en Vervoerplan vond het college niet
nodig. Het initiatief van omwonenden voor een buurtmoestuin in Middelrode
strandt mogelijk op de eis die de gemeente stelt dat 100% van de buurt er
positief over moet zijn. Keer op keer vragen wij in dit soort situaties aandacht
voor betere communicatie. Bij het voorstel voor ambtelijke fusie met een aantal
andere gemeentes hebben wij niet voor niets een motie ingediend om het
ambtelijk apparaat er beter op in te richten burgerparticipatie (deelname van
inwoners aan de lokale samenleving) actief te bevorderen.
10.
Lokale lasten onder het Brabantse gemiddelde
Op dit punt kunnen we nog steeds tevreden zijn. Al liggen de zorgen nu meer
rond het behoud van de kwaliteit van onze voorzieningen onder de druk van
aanhoudende bezuinigingen en lastenverzwaringen.
En verder zijn er natuurlijk altijd ontwikkelingen die niet tevoren waren voorzien,
maar waar we ons wel voor hebben ingezet. Wij noemen:
- het handhaven van de milieu- en bouwvergunning van het
varkenshouderijbedrijf Heijvar. Helaas laten wetten en rechters het toe dat dit
bedrijf meer stankoverlast veroorzaakt bij de directe buren dan goed is voor
mensen. Wij zullen deze kwestie niet laten rusten totdat die bevredigend is
opgelost.
- het buurtbusinitiatief Vrijwilligers, tientallen potentiële gebruikers,
ouderenorganisaties, buurgemeente Den Bosch en een aantal mederaadsfracties
kregen we enthousiast om een proef te starten met een buurtbus tussen
Berlicum en Sint-Michielsgestel via Den Dungen en met een verbinding naar
Rosmalen en Groote Wielen. De Dorpsgoedwethouder meende echter dat het
beter was bus 158 in plaats van door de Hoogstraat langs de Dungense Brug te
laten rijden en weer verder via de Beusingsedijk om zo een overstap naar bus
156 mogelijk te maken. Hij kreeg teveel raadsfracties aan zijn kant en de
realisatie van zijn plan is achter een verre horizon verdwenen.
- de gemeentelijke samenwerking Begin 2013 waren wij positief over het
6
collegevoorstel om met 5 andere Meierijgemeentes een ambtelijke fusie aan te
gaan. Nu er twee (Schijndel en Sint- Oedenrode niet meer meedoen omdat ze
volledig willen fuseren. En twee andere (Vught en Haaren) alleen mee willen
doen aan ambtelijk samenwerken en niet fuseren, hebben wij het amendement
gesteund om aanhaken bij Schijndel den Sint-Oedenrode ook te onderzoeken.
Als de slappe samenwerking niks wordt, dreigen we immers in handen te vallen
van Den Bosch. In dit geval (juni 2013) frustreerden de collegepartijen dit
voorstel.
Op nog tientallen andere onderwerpen stelden wij schriftelijke vragen of dienden
we moties of amendementen in. We noemen slechts:
- een AED-alertnetwerk in onze gemeente mogelijk maken
- terugdringen alcoholgebruik onder 16 minners tot speerpunt van jeugd- en
jongerenbeleid maken.
- het glasvezelnetwerk ook in het buitengebied laten realiseren,
- ZPC Zegenwerp meer tegemoet komen in hun kosten voor het openhouden van
ons zwembad
- wandelroutes vanaf verzorgingstehuizen sneeuwvrij houden
- lokaal 7 helpen om een digitale encoder aan te kunnen schaffen
- actiever omgaan met de organisatie van passend onderwijs in onze regio
- donorregistratie actief onder de aandacht blijven brengen
- geen parkeerverordening specifiek voor de projectontwikkelaar van Parkhagen
Alleen op het alcoholbeleid leidde onze actie tot succes. Oppositie voeren is
nodig en de PvdA doet dat uit overtuiging, maar meebesturen biedt duidelijk
meer kansen op resultaat. Aan onze daden ligt het echter niet.
7
2. Kernpunten
Interview met Jan Pieter Vermeulen, lijsttrekker PvdA Sint-Michielsgestel
‘Denken in kansen helpt gemeente echt vooruit’
Hoe ambtelijk en technisch het werk in de gemeenteraad soms ook kan zijn,
uiteindelijk gaat om mensen. Daar is Jan Pieter Vermeulen zich steeds van
bewust. Elke dag weer. Het gaat om een buurt die er goed uit ziet, om
geschikte en betaalbare woningen, om werk, om goede voorzieningen, om
saamhorigheid en nog veel meer. ‘Steeds denk ik: in wat voor gemeente wil
ik wonen?’, aldus Jan Pieter.
Hij wil in ieder geval niet wonen in een gemeente waar na aandringen van
bewoners geen zebrapad wordt aangelegd, omdat een medewerker van de
gemeente geen zebrapaden wil in de gemeente. Dit speelt bij het
Mercuriusplein in Berlicum. Of in een gemeente die een initiatief van
bewoners om gezamenlijk een moestuin aan te leggen om zeep helpt, omdat
die er alleen mag komen als iedereen daar toestemming voor geeft. Dit
speelt in Middelrode. Of in een gemeente waar het te lang duurt voordat een
alternatief voor nieuwbouw van een gemeenschapshuis serieus wordt
bekeken. Zoals met het oude gemeentehuis voor De Huif gebeurde.
Aan de slag
Zo werkt het dus, verduidelijkt Jan Pieter. ‘Denken in kansen, dat helpt een
gemeente echt vooruit. Denk mee met inwoners, luister waar de behoefte ligt
en ga samen aan de slag.’ Zelf heeft hij de afgelopen vier jaar hard gewerkt
om de idealen van de PvdA te vertalen in menselijk beleid van de gemeente.
Een moeilijke taak in de oppositie. ‘Toch heb ik steeds gezocht naar
alternatieven voor het defensieve beleid van dit College. En daar
meerderheden in de Gemeenteraad bij gezicht. Soms met succes. Dat
motiveert om het te blijven proberen.’
Toegegeven, het College bestuurde in een moeilijke periode. ‘De ene
bezuinigingsronde volgt op de andere. Maar op een gegeven moment ben je
klaar met het zoeken naar bezuinigen en wordt het tijd om zaken echt anders
8
aan te pakken. ‘Dat zie ik te weinig. Het is niet vernieuwend wat dit College
doet, er is te weinig initiatief. Ik vind dat we als PvdA moeten zorgen dat
mensen die het echt niet kunnen betalen, hun kinderen kunnen laten sporten
met steun van de gemeente. Maar mensen die dat makkelijk kunnen, zouden
in deze tijd iets meer moeten betalen. Het gaat vaak om relatief kleine
bedragen bij sportverenigingen. Ik vind ook dat de gemeente bewoners kan
stimuleren samen de openbare ruimte leefbaar te houden, zoals
speeltoestellen onderhouden. Uiteraard altijd met medewerking van de
gemeente. We zouden ook kunnen kijken of accommodaties zoals Den
Durpsherd meer zichzelf zouden kunnen bedruipen en wat daarvoor nodig is.
Dat zijn ideeën om het echt anders aan te pakken en op die manier te
besparen.’
Jan Pieter Vermeulen vindt dat burgerparticipatie veel meer ondersteund
moet worden. ‘Breng zorg, welzijn en veiligheid bij elkaar. Mensen willen
vaak samen initiatieven nemen om iets te ondernemen, en hun eigen
leefomgeving te verbeteren. De gemeente moet dat stimuleren en waar
mogelijk samenwerken met deze groepen.’ Een mooi voorbeeld in dat
verband is het initiatief “Met elkaar voor mekaar” in de gemeente.
Samenwerken
Deze aanpak is volgens hem ook nodig bij de discussie over herindeling in de
Meijerij. Het gevaar bestaat namelijk dat inwoners een nog grotere afstand
tot de gemeente gaan ervaren en zich van de gemeente afkeren.
‘Samenwerken met burgerinitiatieven wordt daarmee nog belangrijker. Op
die manier hoeft een grotere gemeente helemaal geen belemmering te zijn.’
De komende tijd wordt de Jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de
gemeente, net als een deel van de taken die nu nog onder de
AlgemeneWetBijzondereZiektekosten vallen. Die worden overgeheveld naar
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De voorbereiding gebeurt in een
groter verband aanpakken, vindt Jan Pieter. ‘Het is ook niet verantwoord om
dat alleen aan te pakken. Ok o pveel andere terreinen werkt de gemeente al
met verschillende andere gemeenten samen voor bijvoorbeeld de sociale
dienst. We moeten zoeken naar gemeenten die bij ons passen en dan samen
9
werken aan een mogelijke herindeling. Als we dat goed doen, is dat beter
voor alle inwoners.’
De komende vier jaar wil Jan Pieter zich ervoor inzetten dat dit proces goed
verloopt. En zijn eerder genoemde creatieve ideeën om de financiële malaise
de baas te worden realiseren. Bij een goede uitslag kan dat vanuit de
gemeenteraad, maar beter nog vanuit een positie in het College. ‘Als de PvdA
de kans krijgt op een plek in het College, ben ik beschikbaar voor een positie
als wethouder. Ik zie dat als een enorme uitdaging. Op die plek kunnen we
als partij echt werken aan de uitvoering van onze plannen.’
10
3. Een arbeidzame gemeente
Inleiding
Veel van onze inwoners werken buiten de gemeentegrenzen. De PvdA zet zich er
daarom voor in om de werkgelegenheid zowel lokaal als regionaal maximaal te
houden. Werk is immers van groot belang voor zowel individuele mensen als de
samenleving. Werk verschaft niet alleen inkomen, het draagt ook bij aan
eigenwaarde, sociale contacten en vermindert afhankelijkheid. Werk houdt
mensen betrokken bij de samenleving en is een voorwaarde voor solidariteit en
emancipatie.
Agro & Food als nieuwe kans, mits …
In regionaal verband is het thema Agro & Food als speerpunt gekozen. De
agrarische sector, de toelevering en de ondersteuning daarvan plus verwerking
van haar producten zijn op wereldschaal concurrerend en innovatief. Daarnaast
zijn grote voedingsbedrijven als Mars, Jumbo en Sligro in onze regio gevestigd.
Concentreer je op waar je al goed in bent en verbeter de vestigings- en
ontwikkelfactoren daarvoor. Dat is de gedachte van de 5sterrenregio NoordOostBrabant. Als alle gemeenten hierin samenwerken hebben we hier allemaal
economisch profijt van. Die gedachte en aanpak steunt de PvdA. Maar de keus
voor de Agrosector mag geen vrijbrief zijn voor verdere groei van de veestapel
in onze regio. Voor innovatie en een duurzame sector gaat het om niet om
zoveel mogelijk productie, maar om zo goed mogelijke productie. Gezondheid en
welzijn van mens en dier staan hierbij voorop. Zoiets als de Q-koorts willen we
hier nooit meer meemaken. En ook geen stank- en milieuoverlast. Niet veel en
vet, maar gezond eten en leven moet het uitgangspunt zijn. In duurzaamheid
lopen we graag voorop. De PvdA pleit dus voor duurzaam Agro, Food en Health.
Dat is een harde randvoorwaarde voor onze steun. Extra geld voor het thema
hebben we momenteel niet . De extra aandacht moet uit de bestaande middelen
komen.
Werkgelegenheid
11
In deze tijden van recessie is behoud van werkgelegenheid geen gemakkelijke
opgave. Ook in onze regio staan bij veel bedrijven banen op de tocht of vallen
ontslagen. Dat is bedreigend voor een grote groep mensen, maar vooral voor
inwoners die toch al een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Denk
hierbij aan voormalige bijstandsgerechtigden, jongeren, ouderen, nieuwe
Nederlanders en mensen met beperkingen. Zij lopen nu niet alleen het risico om
eerder hun werk kwijt te raken. Hun perspectief op een nieuwe baan is ook veel
kleiner. Om deze mensen aan de slag te helpen en te houden is maatwerk
noodzakelijk.
Wanneer mensen tóch hun baan kwijtraken, vindt de PvdA het van groot belang
dat ze zo snel mogelijk aan een andere baan worden geholpen of dat ze via een
opleiding de kans krijgen om in de toekomst weer aan het werk te gaan. In de
tussentijd moeten tijdelijke werklozen of bijstandsgerechtigden via ons werkplein
in Veghel kunnen rekenen op snelle en goede ondersteuning en een fatsoenlijke
uitkering.
In de komende bestuursperiode krijgt de gemeente er via de zogenaamde
Participatiewet een grote verantwoordelijkheid bij vanuit het Rijk. Alles wat te
maken heeft met het vinden van een nieuwe baan, ook als je met lichamelijke of
mentale beperkingen te maken hebt, wordt vanaf (waarschijnlijk) 1 januari 2015
een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Sint-Michielsgestel bereidt zich hierop
voor samen met andere gemeenten. De PvdA vindt het van groot belang dat alle
verbanden worden benut om zoveel mogelijk resultaat te bereiken. Denk aan
werkgevers- en ondernemersverenigingen, maar ook vakbonden, scholen en
verenigingen en aan de inzet van sociale media. Juist doordat gemeenten in de
lead komen onstaat de kans om nog meer en nog beter de regionale netwerken
te benutten.
Daarom wil de PvdA in de komende raadsperiode:
1. De activiteiten van het mobiliteitscentrum op ons werkplein in Veghel en
onze sociale dienst Optimisd voortzetten
2. Als gemeente bijdragen aan het op peil houden van de werkgelegenheid
door waar mogelijk werkzaamheden in de (wegen-)bouw en riolering,
groenvoorziening e.d. naar voren te halen
12
3. Zelfstandigen die in de problemen dreigen te komen actief voorlichten
over ondersteunende maatregelen zoals Bijzonder Besluit Zelfstandigen en
kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.
4. Blijven investeren in het overlegplatform met ondernemers.
5. Bij eigen werkzaamheden zoveel mogelijk gebruik blijven maken van
mensen met een arbeidshandicap en bij aanbestedingen deze voorwaarde
ook aan opdrachtnemers stellen.
6. Daarvoor passende gemeentelijke vacatures eerst aanmelden bij
Optimisd, het werkplein en bij de WSD en ook deze voorwaarde
meenemen in het aanbestedingenbeleid
7. Wie kan werken ook láten werken. Tegenover rechten staan ook plichten.
Voor het ontvangen van een uitkering als je wel kúnt werken, moet je
hiervoor beschikbaar zijn, meewerken aan scholing (zoals het leren van de
Nederlandse taal, regulier onderwijs en vakscholing) of deelnemen aan
activiteiten gericht op terugkeer naar werk. Alleen zo neem je je toekomst
in eigen hand nemen en maak je deel uit van onze samenleving.
8. Leeftijd geen reden laten zijn voor (gedeeltelijke) vrijstelling van
arbeidsplicht. Juist oudere bijstandsgerechtigden lopen het risico door
sociaal isolement te vereenzamen. Sociale activering, gesubsidieerde
arbeid en schuldhulpverlening blijft voor deze groep van belang.
9. Jongeren tussen de 18 en 27 jaar laten werken, onderwijs volgen, of
beide combineren. Jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen meteen
in een leerwerktraject plaatsen. Thuiszitten is slecht voor je
toekomstperspectief.
10. Misbruik straffen. Mensen die zich stelselmatig en onterecht onttrekken
aan werk, korten op hun uitkering. Misbruik ondergraaft solidariteit,
daarom mogen controle en handhaving streng zijn.
13
4. Een sociale gemeente
Inleiding
De PvdA vindt dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Door de
economische crisis is armoedebestrijding nog urgenter geworden. Het
minimabeleid van onze gemeente moet daarom ook in deze moeilijke
economische tijd op het huidige niveau blijven. De PvdA vindt dat iedereen het
recht heeft om mee te doen in de samenleving. Speciale aandacht blijft in dit
kader nodig voor kinderen uit huishoudens met een minimuminkomen.
Voorlichting
De verwachting is dat de komende periode meer burgers een beroep moeten
doen op ondersteuning via de bijzondere bijstand ofwel het minimabeleid. De
PvdA vindt dat de gemeente de plicht heeft om burgers goede voorlichting te
geven over de mogelijkheden voor bijzondere bijstand. De PvdA vindt dat
iedereen recht heeft om mee te doen aan de samenleving. Dat geldt natuurlijk
voor ouderen, maar ook voor mensen met een beperking of een chronische
ziekte. Dit willen wij bereiken door persoonlijke ondersteuning maar ook door
het beter toegankelijk maken van de openbare ruimtes en openbare
gebouwen.
Daarom wil de PvdA in de komende raadsperiode:
1. Door goede en intensieve voorlichting van Optimisd de mensen die recht
hebben op ondersteuning via het minimabeleid beter bereiken en zij
maximaal gebruik kunnen maken van de regelingen die voor hen bedoeld
zijn. Het bereikpercentage omhoog brengen van de 50% nu naar 70%.;
2. Mensen die in de schulden raken, voortvarend helpen, waarbij niet alleen
naar de financiële, maar ook naar sociale en psychosociale problemen
wordt gekeken;
3. Mensen die gebruik maken van de Voedselbank adequaat helpen
14
4. De mogelijkheden van kwijtschelding van lokale lasten optimaal benutten
en zorgen voor een doeltreffende voorlichting over het
kwijtscheldingsbeleid;
15
5. Een groene gemeente
Inleiding
Rond 85% van onze gemeente ligt buiten de bebouwde kom. In deze groene
ruimte verdienen een paar honderd agrariërs en andere plattelandsondernemers
hun brood. Vele anderen vinden er een plek om fijn te wonen. Maar ook heeft
onze Groene Gemeente betekenis voor al onze inwoners en de 250.000 mensen
binnen een straal van 15 km eromheen. Voor hen is de groene ruimte en het
water een bron van ontspanning en onthaasting. Ook dragen wij met onze
groene ruimte bij aan het behoud van biodiversiteit en met het water aan het
voorkomen van hittestress. En we bieden ruimte voor waterberging die nodig is
klimaatverandering, die immers tot meer regenpieken leidt.
Groene Ruimte voor iedereen
De PvdA wil de Groene Gemeente niet alleen inrichten voor eigenaren, de rijken
of natuurdeskundigen, maar voor iedereen. We spreken van een toegankelijke
Groene Gemeente. We willen waken voor de kwaliteit van onze groene
voorzieningen en die promoten met o.a. borden “Welkom in de groene gemeente
Sint-Michielsgestel” bij de entrees van onze dorpen.
Daarom wil de PvdA in de komende raadsperiode :
1. De agrarische sector, binnen randvoorwaarden van volksgezondheid,
milieu en ruimtelijke ordening, zoveel mogelijk in duurzame richting laten
ontwikkelen.
2. Uitbreiding van veehouderijbedrijven alleen toestaan als de buurt ermee
instemt, overigens mèt behoud van rechtsgelijkheid. Hierbij is de
ondernemer verantwoordelijk voor (de kosten van) het voorkomen van
elke vorm van overlast, ook in relatie tot de bestaande belasting uit de
omgeving. Over de gezondheid van onze burgers kan niet worden
onderhandeld. Grootschalige bedrijven die duurzaamheid door innovatie
weten te realiseren, maar die vooral voor de export produceren en waar
16
de ondernemer niet bij het bedrijf woont, horen thuis op een agro-foodbedrijventerrein op regionaal niveau.
3. Gezondheid voor mens en dier bij de productie en de consumptie van
voedsel nog nadrukkelijker voorop stellen. Het economisch speerpunt
Agro & Food voor de samenwerkende Noordoostbrabantse gemeenten
steunt de PvdA alleen als ook Health (gezondheid) hieraan wordt
verbonden.
4. Initiatieven voor meer voedselbewustzijn bij consumenten steunen.
Directe levering aan de consument in onze dorpen of aan de inwoners van
Den Bosch, zoals door de Hertogboeren, is hier goed voor. Ook andere
plattelandsondernemers steunen, zoals verenigd in het Groene Buiten,
die de aantrekkelijkheid van Sint-Michielsgestel als Groene Gemeente
versterken. Denk aan theetuinen, de kamelenboerderij, maar ook
zorgboerderijen.
5. De ontwikkeling, het behoud en de beleving van landschap en natuur
laten doorgaan. We denken aan grote projecten zoals de Groene Delta
rondom Den Bosch, het Dynamisch Beekdal van de Aa, de Dommelzone,
Keerdijk-Meerse Plas en het slim benutten van de
natuurcompensatieverplichtingen van bijvoorbeeld Zuid-Willemsvaart en
N279. We denken ook aan het vergoeden van de zogenaamde
groenblauwe diensten door de gemeente aan ondernemers op het gebied
van landschap, natuur, cultuurhistorie of recreatie èn aan het
ondersteunen van burgers en vrijwilligersorganisaties, zoals de
natuurgroep Gestel, de populierenwerkgroep, bijenhoudersverenigingen,
volkstuinders en buurtinitiatieven. De bestaande veldcoördinator moet
zich actiever inzetten voor hun initiatieven.
6. Burgers en doelgroepen zoals ouderen en kinderen actief bij natuur en
landschap betrekken door natuureducatie, lesdagen en een eigen Gestels
programma in de Week van het Landschap.
7. Engelenstede en routes voor allerlei vormen van buitenrecreatie en -sport
verder ontwikkelen en promoten. We denken hierbij aan fiets- en
wandelknooppunten, routes voor bijvoorbeeld mountainbikes, ruiters en
17
skeelers, maar ook meer wandelommetjes voor de inwoners van onze
dorpen. Het onderhoud van al deze routes vraagt meer aandacht. De
toestand van sommige fiets- en wandelknooppuntroutes getuigt niet van
de gastvrijheid voor recreanten en toeristen die wij als PvdA voorstaan.
De kwaliteit hiervan dient ook ons economisch belang
8. Speciale aandacht voor de toegankelijkheid van groen en waterkanten
voor de toenemende groep ouderen die gebruik maken van scootmobielen
en rollators
9. Geen nieuwe bebouwing toestaan in het buitengebied en dat bestaande
gebouwen zo goed mogelijk hergebruikt of gesloopt worden voor (minder)
herbouw
10. Het overgangsgebied naar Den Bosch in samenwerking met deze
gemeente uitnodigend inrichten, niet met woningbouw wel met een
ecologische verbingszone langs de Poeldijksedijk en met een toeristisch
aantrekkelijke inrichting, bijvoorbeeld met het zichtbaar maken van de
verdedigingswerken (zogeheten Circumvallatielinie) van 1629. Onze
gemeente kan meer profiteren van de populariteit van Den Bosch als
cultuurhistorisch toeristencentrum.
11. Bij het groen in de wijken letten op speel- , gebruiks- en
ontmoetingsmogelijkheden, zoals in park de Kleine Ruwenberg en bij de
(her)inrichting van wijken en wegen op de groene en natuurkwaliteit en
als het kan bewonersgroepen betrekken bij het ontwerp en het onderhoud
hiervan. Voor burgerinitiatieven gericht op sociale samenhang zoals de
buurtmoestuin in Middelrode drempels verlagen en niet verhogen. Ook
binnen de kom biodiversiteit bevorderen door ruimte te scheppen voor
vlinder- en bijenplanten (toepassing van het bijenconvenant) en nest- en
foerageergelegenheden voor kleine dieren, vogels en vleermuizen.
Braakliggende terreinen in de komen vragen een aantrekkelijke groene
inrichting zolang er niets anders mee gebeurt.
12. Voorkomen dat ruimte om te bouwen wordt afgesnoept van de grote
parken in onze gemeente zoals de Kleine Ruwenberg en de bufferzone
tussen Middelrode en Berlicum.
18
19
6. Een duurzame gemeente
Inleiding
Een gemeente die zich groen noemt, mag niet achterblijven als het gaat om
duurzaamheid. We denken hierbij aan afval, energie, water,
bestrijdingsmiddelen, lucht en geluid. De PvdA is op dit punt niet tevreden over
de prestaties en ambities van onze gemeente. Dat is niet alleen jammer of
schadelijk voor de natuur en de gezondheid van onze inwoners, maar ook voor
onze portemonnee en onze economie.
Afval beperken en duurzame energie stimuleren
Dat afval grondstof is zien recyclingbedrijven al lang. Daar kunnen we nog veel
verder in komen.
Dat investeren in energiebesparing en duurzame energie lonend is zien steeds
meer inwoners en ook bijvoorbeeld de energiecoöperatie Met elkaar voor elkaar.
Ook de gemeente zelf met al haar accommodaties en openbare verlichting is een
grootverbruiker van energie die nog veel kan besparen. Allerlei lokale bedrijven
profiteren mee van investeringen op dit thema en dat is weer goed voor de
lokale werkgelegenheid. Streven naar een klimaatneutrale gemeente in 2030 is
dus goed voor ons allemaal.
De zorg voor voldoende grond- en oppervlaktewater van goede kwaliteit ligt
vooral bij de waterschappen. De gemeente zorgt voor het rioleringsstelsel. Maar
het een hangt met het ander samen. Door regenwater niet te mengen met
vuilwater en direct naar het grond- of oppervlaktewater af te voeren kan de
vervanging van het gemeentelijk rioleringsstelsel, waar we binnenkort voor
staan, volgens de PvdA een stuk goedkoper worden.
Belasting van de lucht met allerlei schadelijke stoffen, vooral uit de veehouderij,
is onze gemeente een behoorlijk probleem. Denk aan chemische stoffen, fijnstof
en ziektekiemen. Niet alleen natuurwaarden gaan hierdoor achteruit, ook onze
gezondheid wordt hierdoor bedreigd. Denk aan de ervaringen die ook wij hebben
met de Q-koorts. Onze veehouderij heeft in 2020 een toekomst zonder
gezondheidsrisico’s voor omwonenden òf geen toekomst. Volgens de PvdA
20
leveren innovaties voor een gezonde veehouderij allerlei interessante
exportproducten op. Wij vinden ook uit economisch oogpunt een strenge
handhaving op het gebied van luchtkwaliteit van groot belang.
Geluid ten slotte wordt vooral geproduceerd door verkeer maar ook door
muziekinstallaties die we zelf bij feesten en evenementen gebruiken.
Veranderingen in de wegenstructuur zijn voor de PvdA alleen acceptabel als de
geluidsbelasting tegelijk vermindert. Dat was voor ons een zwaar punt bij het
verbredingvoorstel voor de N279 en zal het blijven bij nieuwe ontwikkelingen.
Lokale overbelasting moet in ieder geval worden opgelost. Als het gaat om
muziekinstallaties beseft de PvdA dat het plezier van de een de ergernis van de
ander is. Wij roepen onze inwoners op om rekening te houden met elkaar. Dat
vraagt enige tolerantie, maar ook het besef dat het ene feestje per jaar door
zoveel mensen en groepen wordt gevierd dat het er samen toch wel veel zijn.
Vraag je wat vaker af of (de sterkte van) het geluid van belang is voor de
activiteit waar het bij hoort.
Daarom wil de PvdA in de komende raadsperiode:
1. Komen tot een afvaltarief van gemiddeld 0 euro per huishouden. Dat kan
door scherp te zijn op alle hergebruiksmogelijkheden in de markt en
hierover goed te onderhandelen. Hierop moeten de gescheiden stromen
goed worden georganiseerd. Huishoudens die goed meewerken worden
beloond en wie daar geen zin in heeft blijft betalen.
2. Voorkeur blijven geven aan Huis aan huisinzameling boven inleveren, uit
het oogpunt van transportbeperking. Verenigingsinitiatieven op
afvalgebied en de jaarlijkse zwerfvuildag blijven steunen.
3. Bevorderen dat burgers bij woningbouw en –verbouw, tuininrichting en
onderhoud zoveel mogelijk duurzame materialen gebruiken. Voorlichting,
bijvoorbeeld bij de aanvraag van een bouwvergunning, biedt hiertoe
kansen.
4. Bewoners en bedrijven in onze gemeente volledig klimaatneutraal laten
zijn in 2030. Dit voor het eigen gebruik van de gemeente alvast realiseren
in 2020.
5. Besparen op openbare straatverlichting door bij vervanging zuinige,
schakelbare armaturen toe te passen die bij voorkeur naar plaats en tijd
regelbaar zijn.
21
6. De scherpste normen stellen voor energiegebruik en toepassing van
duurzame materialen in nieuwbouwsituaties
7. Zorgen voor goede voorlichting over mogelijkheden voor energiebesparing
en duurzame productie bij bestaande woningen en gebouwen en de
eventuele subsidies hierbij (zoals van het Vlagheidefonds), bijvoorbeeld
door regelmatig een energiemarkt te organiseren
8. Initiatieven op energiegebied uit de markt en van inwoners zoals de
coöperatie “Met elkaar voor elkaar” ondersteunen.
9. De ruimte op openbare gebouwen zoveel mogelijk benutten voor het
leggen van zonnepanelen. Op verantwoorde locaties ook ruimte scheppen
voor windmolens, bij voorkeur te gebruiken door lokale collectieven. Als
zoeklocaties denken we bijvoorbeeld aan de Zuid-Willemsvaart, de Brand
(grensgebied met Den Bosch) en de Kloosterstraat.
10. Het gebruik van benenwagen, fiets, openbaar en elektrisch vervoer
bevorderen. Daar hoort natuurlijk een OV-verbinding tussen onze dorpen
bij, bijvoorbeeld met een buurtbus (zie ook paragraaf 7)
11. De strengst mogelijk normen stellen aan de uitstoot van schadelijke
stoffen, met name door de veehouderij, en hierop consequent handhaven.
12. Alle wijzigingen in het wegenstelsel (zoals de verbreding van de N279)
aangrijpen om daarmee samenhangende maatregelen te nemen die
leiden tot verbetering van de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting
13. In de communicatie rond ons evenementenbeleid initiatiefnemers
uitdagen de geluidsbelasting door muziekinstallaties voor de omgeving te
beperken
14. Bevorderen dat niet alleen bij vervanging gescheiden rioolstelsels worden
aangelegd, maar dat ook burgers zelf op eigen terrein in de grond
infiltreren in plaats van in het riool laten lopen en om deze reden ook
minder verhardingen toepassen in hun tuinen.
15. Bij de inrichting van de openbare ruimte (straten, bermen, pleinen en
groen) zoveel mogelijk duurzame materialen toepassen en het branden en
borstelen als duurzame onkruidbestrijding voortzetten.
16. Zorgen dat onze gemeente in 2020 in de top 10 staat van meest
duurzame Brabantse gemeenten.
22
7. Een gebouwde gemeente
Inleiding
De woningmarkt is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Het aantal verkochte
woningen èn de prijzen zijn enorm gedaald. Dit is in de eerste plaats een gevolg
van de economische crisis. Niemand weet of, in welke mate en wanneer de
situatie weer verandert. Wat we wel weten is dat de samenstelling van onze
bevolking ondertussen ook flink verandert.
Volgens het evenwichtsscenario van de gemeentelijke woonvisie van oktober
2011 neemt het aandeel 65+’ers in onze gemeente tussen 2010 en 2025 toe
van bijna 40 naar bijna 50% van onze inwoners. Tegelijk daalt het aantal
jongeren van onder de 25 van ruim 25 naar minder dan 20% en het aandeel
inwoners tussen 35 en 65 van ruim 32 naar 27%. Het aandeel tussen 25 en 35
stijgt van bijna 5 naar ruim 6%. Verwachting is dat er ongeveer 1500 méér
huishoudens boven de 65 zullen zijn, ongeveer 800 minder tussen 35 en 65 en
bijna 300 meer tussen 25 en 35. Het aantal inwoners blijft volgens dit scenario
constant (= in evenwicht) en de behoefte aan woningen neemt nog met 600 toe
(tussen 2010 en 2025 dus)
Als dit de uitgangspunten zijn, is er eigenlijk alleen nog behoefte aan meer
seniorenwoningen en zullen er te veel gezinswoningen zijn. Hiertegenover gaat
de gemeente momenteel van een te hoge productie uit, namelijk van 985
woningen tot 2021. De PvdA vindt het dan ook nodig in de bestaande plannen te
schrappen. Zeker omdat er nogal wat plannen zijn die de gemeente in eigen
exploitatie heeft. Tegenvallende productiecijfers hebben dan niet alleen gevolgen
voor de woningmarkt, maar ook voor de gemeentelijke begroting. Een te hoge
woningbouwproductie leidt niet alleen tot financiële problemen bij
projectontwikkelaars en de gemeente, maar ook bij verkopers van bestaande
woningen.
Aandacht voor bestaande woningvoorraad
De PvdA vindt het van belang er meer aandacht te besteden de bestaande
woningvoorraad geschikt te maken voor de veranderende
bevolkingssamenstelling. Hierop moeten ook aantal en omvang van
23
voorzieningen voor scholing, sport en cultuur worden aangepast. De PvdA heeft
speciaal oog voor de betaalbaarheid van woningen en voorzieningen voor alle
bevolkingsgroepen (starters, ouderen, minder draagkrachtigen). Bij dit alles
houdt de PvdA vanuit leefbaarheid oog voor een evenredige verdeling van de
verschillende groepen over alle kernen.
Daarom wil de PvdA in de komende raadsperiode:
1. Naast de eigen gemeentelijke plannen voor Schoolstraat
Berlicum,Jacobskamp Den Dungen en Centrumplan Sint-Michielsgestel
geen nieuwe grote bouwplannen meer in productie nemen. Er is hiernaast
geen behoefte aan plan Beekveld in Berlicum.
2. Het tempo, aantal en soort woningbouw zodanig faseren dat de financiële
verliezen voor de gemeente en dus de belastingbetaler zoveel mogelijk
worden beperkt. Een stevige positie blijven innemen dus naar de
projectontwikkelaars.
3. Voorzover nog verder (vervangende) nieuwbouw aan de orde is, dit vooral
zoeken binnen de bestaande bebouwde kom (inbreidingsgebiedjes).
4. Nieuwbouw alleen nog realiseren voor senioren en in de betaalbare sector
zoals voor met name starters op de woningmarkt nodig zijn. Betaalbare
woningen vindt de PvdA belangrijker dan het financieel resultaat voor de
gemeente.
5. Het verbouwen van gezinswoningen tot seniorenwoningen stimuleren,
onder ander door woningsplitsing makkelijker te maken. Hierbij ook
combinaties met één- of tweepersoonshuishoudens uit andere
leeftijdscategorieën maken.
6. Ook ruimte bieden voor vernieuwende woonvormen die mantelzorg,
buurtzorg en coöperatieve zorgvoorzieningen makkelijker maken. Hierbij
ook creatief gebruik maken van (tijdelijk) leegstaande bebouwing
waarvoor een definitieve oplossing nog niet in zicht is.
7. Senioren actiever voorlichten over alle mogelijkheden om een bestaande
woning aan te passen, zodat ze hier langer kunnen blijven wonen.
8. Deze mogelijkheden vooral nastreven in de buurt van de bestaande
zorgcentra (Berlerode, Litserborg, De Beemden en Nieuw Beekvliet), zodat
hier (in zogenaamde woonzorgzones) optimaal gebruik kan worden
gemaakt van de aanwezige zorgvoorzieningen.
24
9. Alle mogelijkheden benutten om te helpen voorkomen dat eigen
woningbezitters in financiële problemen komen, bijvoorbeeld door de
nieuwbouwproductie af te stemmen op aanbod van bestaande woningen.
10. Het centrumplan in Gestel zo snel mogelijk realiseren door beter rekening
te houden met de wijzigende markt voor winkels en woningen en de
veranderende behoefte aan sociaal-culturele voorzieningen die
samenhangt met de vergrijzing van onze bevolking. Het realiseren van de
Nieuwe Huif binnen het Centrumplan draagt goed bij aan een levendig
dorpshart.
11. Een regieplan maken voor de ontwikkelingen in het centrum van Berlicum.
Het wegtrekken van winkels en voorzieningen naar de rand van het dorp
(zoals de Milrooijseweg) mag niet meer gebeuren. Strenge handhaving
moet er hier ook voor zorgen dat de detailhandel zich hier niet uitbreidt.
Er moet meer samenhang, sfeer en kwaliteit komen in de ontwikkeling
van het gebied vanaf de Petruskerk tot en met het Mercuriusplein en
sporthal de Run. De verkeersveiligheid en toegankelijkheid van het plein
voor fietsers en voetgangers moeten beter, maar er moet ook iets aan de
uitstraling en inrichting gebeuren.
12. Ook in Den Dungen onderzoeken hoe de kwaliteit van het dorpshart rond
het Heilig Hartplein verder kan worden versterkt, ook om de
belangstelling elders in de gemeente en de regio voor een woning in
Jakobskamp te vergroten.
13. Binnen de gemeentelijke mogelijkheden alle maatschappelijke initiatieven
ondersteunen om de leefbaarheid van Gemonde in stand te houden en te
vergroten.
14. Bij vernieuwing van gemeentelijke accommodaties (voor sport, cultuur,
onderwijs, welzijn en bestuur) steeds zoeken naar slimme combinaties die
rekening houden met de wijzigende samenstelling van de bevolking
15. Commerciële functies die worden uitgeoefend in de openbare ruimte
dienen hiervoor een normale prijs te betalen. Denk aan terrassen,
reclame-uitingen, winkelwagenstallingen etc.
25
8. Een zorgzame gemeente
Inleiding
Op geen enkel beleidsterrein zijn zoveel veranderingen tegelijkertijd gaande als
op het terrein van maatschappelijke samenhang en ontplooiing. Met mooie
woorden spreken we van de overgang van de verzorgingsstaat naar de
participatiemaatschappij. Deze overgang raakt aan de kernwaarden van de Partij
van de Arbeid.
We realiseren ons dat de bevolkingssamenstelling verandert. In heel Nederland,
maar zeker ook in de gemeente Sint-Michielsgestel is sprake van een sterke
vergrijzing en ontgroening. Het aandeel 65- plussers in onze gemeenschappen
neemt toe tot 50% van de bevolking in 2025. Daarbij komen er dus minder
kinderen, jongeren, en werkenden. Dat heeft gevolgen voor de behoefte aan
allerlei voorzieningen en voor de organisatie van allerlei vormen van
vrijwilligerswerk en de verdeling van zorgtaken.
De toenemende digitalisering van de samenleving heeft invloed op onze sociale
verbanden, de plekken waar we elkaar ontmoeten en het aantal winkels en de
behoefte aan transport en vervoer.
Bij deze feitelijke verschuiving in allerlei behoeftes en de hoeveelheid handen om
ze te organiseren komt ook nog eens de financiële krapte van de overheid, de
noodzaak hierdoor om anders met de beschikbare middelen om te gaan en de
decentralisatie van een aantal grote rijks- en provinciale taken naar de
gemeenten. Alle verzorgende taken voor ouderen, gehandicapten, psychiatrische
patiënten en de jeugdzorg komen erbij op ons bord. Met minder geld.
Als Partij van de Arbeid hanteren we een aantal principes om op deze
ontwikkelingen in te spelen. We verwachten dat mensen zoveel mogelijk
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen situatie. We spreken mensen aan op
hun eigen kracht. En stimuleren en ondersteunen alle oude en nieuwe vormen
waarin burgers gezamenlijk (zorg-)verantwoordelijkheid voor elkaar nemen.
Waar mensen niet in staat zijn om voor zichzelf en voor elkaar te zorgen blijven
we een vangnet organiseren. Landelijk is deze nieuwe koers verwoord in de
resolutie “Van Waarde” Lokaal zoeken we in deze geest naar oplossingen.
26
Daarom wil de PvdA in de komende raadsperiode:
1.
De centrale functie van de gemeenschapshuizen Nieuwe Stijl blijven
benadrukken en ervoor zorgen dat ook in het dorp Sint-Michielsgestel op
2.
de kortst mogelijke termijn een Nieuwe Huif wordt ontwikkeld.
Kritisch zijn op algemene subsidies voor het verenigingswerk die in wezen
een subsidie op de contributie zijn. Het ondersteunen van specifieke
maatschappelijke taken die ze op zich nemen is iets anders, evenals het
subsidiëren van de contributie van mensen die het zich het meedoen
anders niet kunnen veroorloven. Dat kan echter beter lopen via de
3.
bijzondere bijstand dan via subsidie aan de vereniging.
Alle initiatieven in de sfeer van zorgcoöperaties en buurt- en wijkzorg en –
beheer ondersteunen. Dit vraagt ook veranderingen in houding en gedrag
4.
van medewerkers van gemeente en professionele zorg- en hulpverleners.
Zorgaanbieders met wie de gemeente een contract wil aangaan in de
5.
eerste plaats beoordelen op kwaliteit en dan pas op de prijs .
De uitvoering van de taken van de Jeugdzorg en de AWBZ actief oppakken
in samenwerking met de andere ( Meierij ) gemeenten. Omdat hierbij een
fikse korting op de budgetten wordt toegepast vindt de PvdA het van
groot belang om cliënten en hun omgeving + burgers in het algemeen te
betrekken bij de gevolgen van de grote verandering. Wat zijn de echte
problemen waar we voor staan en welke creatieve oplossingen zijn
hiervoor? Goede zorg- en hulpverleners denken hierbij vooral mee en
6.
nemen de oplossingen niet uit handen.
Het alcohol matigingsbeleid in onze gemeente versterken, en hierbij
vooral jongeren extra aandacht geven. Controle is in dit verband
7.
onontkoombaar.
Bij het vervangen en vernieuwen van gebouwde maatschappelijke
voorzieningen (en velden) kritisch stilstaan bij het verwachte gebruik na
10 tot 30 jaar, gezien de wijziging van de bevolking. Meer dubbelgebruik
en samen doen biedt veel voordelen en maakt het beter betaalbaar. Bij
elke beslissing wordt ook gekeken naar de verwachte ontwikkelingen van
8.
voorzieningen in de nabijheid, ook in buurdorpen.
Creatieve initiatieven om medefinanciering van voorzieningen mogelijk te
9.
maken steunen.
Het jeugd en jongerenwerk moet in iedere kern een ontmoetingsplaats
voor jongeren laten behouden en ontwikkelen
27
10. Sport – en cultuur stimulering bij de jeugd voortzetten, zoals via de
Buurt Onderwijs en Sportimpuls en de marktplaats cultuur.
11. Vrijwilligerswerk ondersteunen bijvoorbeeld met opleidingen en
verzekeringen
12. Mantelzorgers blijven ondersteunen met een steunpunt mantelzorg
13. De openbare bibliotheken als publieke culturele voorziening in stand
houden en laten aanpassen aan de nieuwe tijd
14. De WMO via loket wegwijs rechtvaardig uitvoeren zodat iedere burger
door persoonlijke ondersteuning zoals o.a. huishoudelijke hulp naar
vermogen mee kan blijven doen in de samenleving;
15. De thuishulp op kwalitatief goed niveau blijven leveren
16. Gebruik blijven maken van de WMO-adviesraad in onze gemeente en
gebruikers van maatschappelijke voorzieningen uitnodigen om
verbetersuggesties te doen voor het dienstenpakket en besparingen die
mogelijk zijn met behoud van kwaliteit
28
9. Een mobiele gemeente
Een gevoel van veiligheid op de stoep en op de weg is van belang voor alle
inwoners van onze gemeente. De PvdA besteedt daarbij niet alleen aandacht aan
de automobilist, maar vooral ook aan voetgangers en fietsers. Zij moeten zich
volgens de PvdA prettig en veilig op straat kunnen begeven. Daarbij zijn lopen
en fietsen ook nog eens gezond.
Er zijn in alle dorpen diverse verkeerssituaties aan te wijzen die nodig aangepakt
moeten worden. Dat kan niet allemaal tegelijk. De PvdA vindt het wel belangrijk
dat hier aandacht voor is en de plekken stap voor stap veiliger gemaakt worden.
Situaties waar ouderen en kinderen bij gebaat zijn, krijgen wat ons betreft
voorrang.
Daarom wil de PvdA in de komende raadsperiode:
1. Bij de verbredingswerkzaamheden van de provinciale N279, langs de
Zuid-Willemsvaart zorgvuldig laten kijken naar de gevolgen voor de
kernen, voor fietsers en voetgangers bij de tijdelijke maatregelen die
nodig zijn tijdens de werkzaamheden.
2. Doorgaand verkeer zoveel mogelijk om de kernen heen leiden. Via de
Schijndelseweg, niet door de Nieuwstraat etc.; via de N279, niet via
Hoogstraat en Julianastraat. Het Centrumplan Gestel en de verbreding van
de N279 aangrijpen om van deze beide voorbeelden ook meteen werk te
maken.
3. Hierbij onderzoeken of Nieuwstraat en Hoogstraat en meer wegen in de
bebouwde kom waar auto’s de rijweg delen met langzaam verkeer, zijn in
te richten voor 30 km.
4. Bestemmingsverkeer zo kort mogelijk door de kernen laten rijden.
5. Meewerken aan plannen van buurgemeentes zoals Den Bosch, zoals De
Brand II die tot doel hebben meer gebruik te maken van vervoer over
water.
29
6. Zo snel en goed mogelijk profiteren van de snelle bussen die van Uden
naar Den Bosch gaan rijden. En de snelbus op dit traject nu al bij SintMichielsgestel laten stoppen.
7. In samenwerking met vrijwilligers, omliggende gemeenten en de provincie
een buurtbusverbinding realiseren die in ieder geval de dorpen van onze
gemeenten met deze vorm van Openbaar Vervoer verbindt. Als het even
kan ook Berlicum met Rosmalen en Sint-Michielsgestel met Vught.
8. In samenwerking met het fietsplatform voortvarend aan de slag met de
uitvoering van het fietsnetwerk dat in mei 2013 door de voltallige raad
werd aangenomen.
9. De fietsbrug over de Runweg en de nieuwe vrije fietsroute aan de
Zuidwestzijde van de Zuid-Willemsvaart, die de provincie realiseert bij het
verbreden van de N279, goed aansluiten op alle routes van en naar onze
en omliggende dorpen. Dit goed afstemmen met buurgemeenten en
provincie zodat de nieuwe route echt een aantrekkelijke fietsverbinding
met onze omgeving. De Runbrug is een belangrijke schakel die onze
dorpen onderling beter bereikbaar maakt. Een slimme investering hierin
verdient zich terug bij het gezamenlijk benutten van woningbouwplannen
en voorzieningen.
10.
De verdiepte rotonde en de tunnels onder de provinciale weg langs
Gestel (N617) zo snel mogelijk realiseren.
11.
Fietsstraten, fietspaden en fietssuggestiestroken (bij aanleg of
vervanging) altijd uitvoeren in rood asfalt.
12.
Goede en voldoende fietsenstallingen realiseren en in stand
houden in winkelgebieden, bij sport- en cultuurvoorzieningen en bij
bushaltes. Op drukke punten worden deze stallingen deels ook overdekt
(bijvoorbeeld centrum Gestel en Berlicum bij bushaltes) en men kan er de
fiets goed vastzetten.
13.
Bij (her)inrichting van wijken en wegen altijd veilige fiets- en
wandelroutes realiseren van en naar scholen en voorzieningen.
30
14.
De verkeersveiligheid rond en bij de scholen blijvend aandacht
geven en in overleg met schoolleiding en betrokken ouders zoeken naar
passende oplossingen. Bij scholen voor lopende en fietsende leerlingen
altijd minstens één ingangsroute aanbieden zonder af- en aanrijdende
auto’s en alle scholen in staat stellen om te voldoen aan het Brabants
VerkeersveiligheidsLabel.
15.
Een volgende versie van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan
(GVVP) alleen vaststellen na een actief georganiseerde inspraakperiode
16.
Waar de verkeersveilige inrichting in orde is de politie gerichter
inzetten om toe te zien op naleving van verkeersregels, waaronder
snelheidsovertredingen. Ook actief buurttoezicht gericht op het
aanspreken van hardrijders ondersteunt de PvdA.
17.
De grote toename van het aantal ouderen en het belang van
beweging voor deze generatie vertalen in extra aandacht voor veilige en
comfortabele wandelroutes en oversteekplaatsen. Vooral in de
woonzorgzones, waar veel ouderen wonen. Ook in onze gemeente zetten
we vakere Zebra’s in blijven we (elektrische) fietscursussen voor ouderen
steunen.
31
10. Een democratische en goed functionerende gemeente
Als burger staat u als klant, kiezer, onderdaan, partner en wijkbewoner
tegenover de gemeente. Dat vraagt verschillende rollen van die gemeente. Niet
alleen een klantgerichte benadering als u een identiteitsbewijs, een vergunning
of een voorziening nodig hebt. Ook een open houding als het gaat over het
functioneren van gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders.
Hoe komen onze besluiten tot stand? Een doortastende houding als het nodig is
wetten en regels te handhaven die de samenleving leefbaar houden. Een
zakelijke houding naar partijen die diensten en producten leveren. En een
constructieve houding als burgers verantwoordelijkheid nemen voor hun
woonomgeving en gemeenschap.
Dit laatste is van toenemend belang. Participatiesamenleving is hierbij het
modewoord. Bezuinigen denken de critici hierbij. Dat zou betekenen dat het van
bovenaf komt. Maar het komt vooral van onderaf. Veel mensen ervaren een
steeds grotere afstand tot allerlei bedrijven en instellingen die hen bedienen,
maar ook tot hun buurt- en dorpsgenoten, terwijl ze het gevoel hebben dat ze
elkaar eigenlijk veel te bieden hebben en samen dingen voor elkaar kunnen
krijgen. Een buurtmoestuin, een platform Met elkaar voor mekaar, een
leefbaarheidsgroep zijn hier voorbeelden van. De behoefte die hier achter ligt
vraagt een andere houding van de gemeente. Wat kan de gemeente doen om dit
soort groepen te stimuleren en te ondersteunen? Ook zie je de behoefte om
allerlei vormen van hulp- en zorgverlening beter af te stemmen op de vraag.
Buurtzorg, één gezin – één hulpverlener, wijkteams zijn ontwikkelingen hierin.
De PvdA wil deze ontwikkeling krachtig voortzetten en de gemeenschap weer
meer centraal stellen.
Dit uitgangspunt is van groot belang als we kijken naar de omvang van onze
gemeente. Meer taken met minder geld uitvoeren. Daar zitten we middenin.
Heel veel taken voeren we al uit met meerdere gemeentes samen of hebben we
uitbesteed aan een grotere dienst. Als gemeenteraad heb je vaak te slikken wat
er op zo’n hoger niveau geregeld wordt. De PvdA vindt dat niet democratisch.
Met gemeentes om ons heen wordt gesproken over verdergaande vormen van
32
samenwerking. De PvdA is niet voor nog meer hulpconstructies die iedere keer
weer nieuwe regelingen vragen en het bestuur niet democratischer maken. De
PvdA denkt dat uiteindelijk het samengaan met een aantal andere
Meierijgemeentes de oplossing is met de beste toekomst. Zo’n nieuwe
samenwerkingsgemeente willen we dichter bij de burger organiseren. Wijkteams
en wijkbureaus moeten centraal staan. Hier moeten ook de ambtenaren zich
regelmatig laten zien. De eerste gemeente zonder gemeentehuis bestaat al in
Nederland. Met het nieuwe werken is heel veel mogelijk. Een grotere gemeente
die dichterbij de burgers staat. De PvdA denkt dat het kan.
Daarom wil de PvdA de komende raadsperiode:
1. Inzetten op een fusie met een aantal andere Meierijgemeentes. Binnen de
huidige verhoudingen denken we hierbij aan Boxtel, Schijndel en SintOedenrode, gemeentes met een vergelijkbaar plattelandskarakter. Heel
belangrijk vinden we om hierbij rekening te houden met de opvattingen van
onze inwoners.
2. Zorg-en dienstverlening aan burgers zoveel mogelijk wijkgericht
organiseren
3. Positief inspelen op initiatieven van burgers om zelf verantwoordelijkheid te
nemen voor hun omgeving een/ of de gemeenschap. Hoe kan het initiatief
worden gesteund in plaats van: aan welke regels voldoet het niet?
4. Bij elk vraagstuk waar de gemeente voor staat nagaan welke
burgergroepen hierbij ene rol zouden kunnen spelen om de beste oplossing te
vinden.
5. Ambtenaren ervaring laten opdoen met manieren om burgerparticipatie te
stimuleren en te ondersteunen. Bij voorkeur door functiewisseling met
medewerkers van andere Meierijgemeentes.
6. Individuele burgers altijd binnen 1 week een ontvangstbevestiging geven
en binnen 6 weken een antwoord. Bij een voor hen negatief antwoord op hun
rechten blijven wijzen, ook op de mogelijkheden om als via een
belangenorganisatie of een politieke partij invloed uit te oefenen.
33
7. Het burgerpanel (per E-mail en website) regelmatig blijven inzetten om
oplossingen voor nieuwe vraagstukken te helpen ontwikkelen,
8. De mogelijkheid invoeren om een lokaal referendum te organiseren bij
belangrijke beslissingen en om via een burgerinitiatief voorstellen op de
raadsagenda te plaatsen
9. Voor alle dorpen en maatschappelijke organisaties in onze gemeente een
contactpersoon in de PvdA raadsfractie aanwijzen
10. Via alle beschikbare media duidelijk maken hoe de PvdA zich in
belangrijke kwesties opstelt en hoe zij hierover te benaderen is.
34
11. Een wereldgemeente
Inleiding
Internationale solidariteit is een belangrijk onderwerp in het gedachtegoed van
de PvdA: het besef dat de wereld waarin we leven groter is dan de eigen
gemeente en dat we die wereld samen maken.
We zien dat in de wereld van vandaag door handel, migratie en moderne media
de afstanden steeds kleiner zijn geworden. Soms spreekt men zelfs over de
wereld alsof het een “global village” is geworden. Ondanks deze ontwikkeling
zijn er in deze “global village” nog steeds heel grote verschillen op het gebied
van welvaart, vrede, milieu, maar ook op het gebied van democratie en
mensenrechten. Bovendien bedreigt de uitputting van natuurlijke hulpbronnen
en bestaansmogelijkheden het overleven van miljarden mensen nu en in de
toekomst.
De PvdA vindt het belangrijk dat dit soort tegenstellingen niet leidt tot meer
spanningen en tegenstellingen. De PvdA vindt het van belang dat we niet in onze
schulp kruipen en dat angst voor wat de toekomst ons gaat brengen niet onze
raadgever wordt.
Een open blik naar de wereld
Wij vinden dat in onze gemeente de luiken naar de rest van Europa, naar de rest
van de wereld open moeten blijven. In een relatief kleine gemeente is het
moeilijk deze doelstelling inhoud te geven. Toch er zijn meerdere zaken
mogelijk.
Voorbeelden vanuit onze gemeente zijn de relaties die vanuit de gemeente SintMichielsgestel worden onderhouden met Buk (Polen). Relaties die zijn ontstaan
tussen de gemeentebesturen, maar ook tussen allerlei organisaties op het
gebied van cultuur, sport, en bedrijfsleven en rechtstreeks tussen inwoners van
de betrokken gemeentes.
35
Onze gemeente moet er verder voor zorgen dat burgers goed geïnformeerd zijn
over de ontwikkelingen in Europees verband, maar ook over de gevolgen van de
klimaatverandering. En initiatieven in onze gemeente voor internationale
samenwerking met gemeenten binnen of buiten Europa en op het gebied van
klimaat-en energiebeleid ondersteunen.
Daarom wil de PvdA de komende raadsperiode:
1. Zorgen dat onze inwoners via de gemeentelijke communicatiemiddelen
goed worden geïnformeerd over de gemeentelijke en lokale activiteiten op
internationaal gebied.
2. De mogelijkheid onderzoek tot het aangaan van contacten met een
gemeente in een land waar een herkenbare groep inwoners uit onze
gemeente vandaan komt. Bijvoorbeeld de bewoners van het
verzorgingshuis voor Javaanse Islamieten uit Indonesië en Suriname
(Nieuw Beekvliet). Daarbij nagaan welke organisaties en inwoners in onze
gemeente hierbij een rol willen en kunnen spelen. samenwerkingsproject.
3. Als bijdrage aan een duurzame ontwikkeling wereldwijd meer fairtrade
producten gebruiken en zo snel mogelijk het predikaat Fairtrade
Gemeente aanvragen
4. Activiteiten die gericht zijn op ontmoeting tussen verschillende culturen
stimuleren.
5. Kennis overdragen aan gemeenten in ontwikkelingslanden en Oost
-Europa (zoals Buk) op het gebied van bijvoorbeeld afvalverwerking,
energiebesparing, onderwijs, verkeersveiligheid of goed bestuur. Daarom
doet de gemeente mee aan een kennisuitwisselingtraject van de VNG.
6. De 8 VN millenniumdoelen 2015 ondersteunt door middel van lokale en
concrete initiatieven. Deze doelen zijn in 2000 door 189 lidstaten van de
VN ondertekend (1. extreme armoede en honger uitgebannen, 2 alle
jongens en meisjesgaan naar school, 3 mannen en vrouwen hebben
dezelfde rechten, 4 kindersterfte is afgenomen, 5 minder vrouwen sterven
door zwangerschap, 6 de verspreiding van ziektes als aids en malaria is
gestopt, 7 meer mensen leven in een duurzaam leefmilieu en 8 er is meer
eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp). De gemeente kan letten op
36
duurzaam inkopen en aanbesteden, maatschappelijk verantwoord
ondernemen en het stimuleren van particuliere initiatieven bijv. door het
verdubbelen van de opbrengsten.
37
12. Een betaalbare gemeente
Inleiding
De financiële situatie van onze gemeente is niet rooskleurig. De gebruikelijke
uitkering van het Rijk uit het gemeentefonds gaat al jaren omlaag. Daarnaast
krijgen we er stevige nieuwe taken bij rond de zorg voor ouderen,
gehandicapten, psychiatrisch patiënten, de jeugd en de arbeidsparticipatie.
Onze begroting stijgt daardoor met 40%, terwijl het budget 30% lager ligt dan
het Rijk er voorheen aan uitgaf.
Het heft in handen nemen
De uitgaven van gemeenten nemen door toenemende werkloosheid èn
vergrijzing toe. De eigen inkomsten uit woningbouwplannen die vroeger een
leuke bijdrage aan de begroting leverden zijn veranderd in een verlies. De PvdA
wil daarbij de jarenlange gehanteerde koers volhouden om de Onroerende
Zaakbelasting niet boven het Brabants gemiddelde te laten komen. De OZB
draagt trouwens in totaal minder dan 10% bij aan onze begroting.
Het zal niet verbazen dat we zo sinds 2010 al meer dan €5 miljoen structureel
op jaarbasis hebben bezuinigd, dat we er daarmee nog niet zijn en dat we de
relatief eenvoudige en pijnloze bezuinigingen nu wel zo’n beetje hebben gehad.
Wachten of het misschien ooit weer beter wordt helpt ons niet verder. De
realiteit onder ogen zien en vooruit kijken in het besef dat de wereld is
veranderd wel.
1. Daarom wil de PvdA in de komende raadsperiode:
1. Zo snel mogelijk, verregaand samenwerken met andere
Meierijgemeenten en inzetten op een bestuurlijke fusie
2. Burgers en bedrijven veel meer eigen bijdragen voor voorzieningen
waarvan ze zelf profiteren. Wel ruimhartig en actief de bijzondere bijstand
inzetten om te zorgen dat de ongelijkheid tussen burgers niet toeneemt,
(maar minder wordt)
38
3. Bij de ontwikkeling en investeringen van onze vele accommodaties veel
meer rekening houden met de toekomstige bevolkingsopbouw. Veel meer
voorzieningen delen, zoals we in de nieuwe gemeenschapshuizen, ook
tussen dorpen en tussen verschillende verenigingen en zorgen dat
voorzieningen makkelijker zijn aan te passen aan veranderende wensen.
4. Actief inzetten op burgerparticipatie om allerlei voorzieningen in stand
te houden en te ontwikkelen. De tijd dat iedereen zijn eigen gang kon
gaan en dat de overheid allerlei taken van ons overnam is voorbij. Op dit
punt is de individualisering doorgeschoten en erkent de PvdA dat meer
sociale samenhang van grote waarde is. Ook het gemeentelijk apparaat
moet hiervoor veranderen. Minder zelf regelen en een actieve houding
innemen om meer burgerinitiatieven te stimuleren en mogelijk te maken.
5. Jongeren binden en uitdagen om zich in te zetten voor de samenleving.
Voorzieningen voor de toenemende groep ouderen moeten zoveel
mogelijk ontzien en verder ontwikkelen.
6. Niet gokken op een toenemende bouwproductie en daar investeringen
op doen, maar uitgaan van een gemiddelde productie van 50 tot 70
woningen per jaar.
7. Creatief combineren van investeringen uit verschillende
begrotingsposten, subsidies blijven verwerven, investeringen van andere
overheden slim koppelen en bijdragen van burgers, bewonersgroepen,
verenigingen en bedrijven die bepaalde doelen willen realiseren beter
benutten. Niet zuchten om wat niet kan, maar erop inzetten om het tóch
mogelijk te maken.
8. De reserves van de gemeente, onze spaarpot, verstandig inzetten om
de effecten van de economische crisis op te vangen en te dempen, maar
het weerstandsvermogen op peil houden om reële risico’s te kunnen
opvangen.
9. De hondenbelasting afschaffen.
39